Uploaded by omarino.bouhout

01514 Fiscalitat Empresarial PAC5 2021-solucions orientatives

advertisement
Estudis d'Economia i Empresa
Fiscalitat Empresarial
Curs 2020-21 / 1er semestre
Solucions orientatives
Prova d’avaluació continuada 5. Punt de suport
Exercici 1. Raonament teòrico-pràctic
1.1 El projecte de llei de Pressupostos Generals de l’Estat pel 2021 ha iniciat la seva tramitació
parlamentària a les Corts Generals.
-
Localitza el text del projecte en una pàgina web de caràcter oficial i esmenta els articles que fan
referència a les mesures fiscals que es pretenen introduir.
B.O.C.G. Senado nº119 de 09/12/2020 -EN TRÁMITEEls articles als quals fan referència les modificacions tributàries són els 58 a 72 bàsicament, tot i que
després hi ha una menció molt extensa a taxes.
-
Explica amb les teves pròpies paraules 3 de les mesures tributàries que més t’han cridat l’atenció en
relació els impostos que hem treballat: IRPF, IS, IVA. Explica una mesura per a cada impost.
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:
La introducció d’un nou tram a l’escala general de l’impost per bases liquidables superiors a 300.000
euros. En concret, augment de 2 punts (de 22,50% a 24,50%) per a contribuents per aquest tipus de
bases liquidables). Article 63.
Impost sobre Societats
La limitació de l’aplicació de l’exempció per doble imposició per dividends o venta de societats
participades en un mínim del 5%. Article 65.Dos.
En concret, l’exempció només serà aplicable al 95% de la renda obtinguda. Això suposa que la societat
receptora de la renda tributarà un 1,25% de la renda obtinguda:
Exemple: renda de 100 x 95% (exempció limitada) x 25% (tipus de gravamen general) = 1,25
Impost sobre el Valor Afegit
Les begudes ensucrades estaran gravades al tipus del 21%. Article 69.
-
Identifica cada mesura tributària a quina part de l’esquema de liquidació de l’impost fa referència.
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:
Afecta a l’escala de gravamen de l’impost
1/11
PAC5. Punt de suport
Impost sobre Societats
Afecta a la determinació de la base imposable de l’impost.
Impost sobre el Valor Afegit
Afecta al tipus de gravamen aplicable
-
En relació amb aquestes mesures tributàries, quins principis tributaris creus que justifiquen la seva
implantació? Analitza-les individualment.
Impost sobre la Renda de les Persones Físiques:
Entenem que el principi de suficiència està sempre present a la majoria de mesures tributàries que
suposen un augment potencial de recaptació tributària. Per altra banda, l’efecte de la mesura en la
progressivitat de l’impost i, en conseqüència, en el seu efecte redistributiu de la renda, també resulta
destacable mencionar.
Impost sobre Societats
En aquest cas es tracta d’una modificació de caràcter molt tècnic, que atén a finalitzats de congruència
i sistematització del tribut, en tant que el que es pretén, d’acord l’exposició de motius del projecte de
llei, és “prever que los gastos de gestión referidos a tales participaciones no sean deducibles del
beneficio imponible del contribuyente, fijándose que su cuantía sea del 5 por ciento del dividendo o
renta positiva obtenida, de forma que el importe que resultará exento será del 95 por ciento de dicho
dividendo o renta”
Impost sobre el Valor Afegit
En aquesta mesura, més enllà del principi s suficiència, hi ha una voluntat de dirigisme fiscal destinada
a condicionar la conducta dels contribuents en els seus hàbits de consum, intentant que aquests tinguin
comportaments alimentaris més saludables i suposin un potencial estalvi en els costos de l’assistència
sanitària per patologies relacionades amb determinades conductes alimentàries.
1.2 Prenent com a referència l’escala de gravamen de l’Impost sobre el Patrimoni a Catalunya per a 2019,
analitza amb un exemple si aquest impost és progressiu, proporcional o regressiu. El mínim exempt
aplicable en 2019 és de 500.000 euros.
L’escala de l’Impost sobre el Patrimoni per 2019 a Catalunya és la següent:
Base liquidable
hasta (€)
Resto de base
liquidable hasta (€)
Cuota (€)
Tipo aplicable
porcentaje
0
0
167.129,45
0,21
167.129,45
350,97
167.123,43
0,315
334.252,88
877,41
334.246,87
0,525
668.499,75
2.632,21
668.500,00
0,945
1.336.999,75
8.949,54
1.336.999,26
1,365
2.673.999,01
27.199,58
2.673.999,02
1,785
5.347.998,03
74.930,46
5.347.998,03
2,205
10.695.996,06 192.853,82 en adelante
2,75
2/11
PAC5. Punt de suport
Si es plantegen 2 contribuents amb les següents bases imposables:
-
Contribuent A: 1.500.000 euros de base imposable
Contribuent B: 2.500.000 euros de base imposable
Contribuent A
Base imposable de 1.500.000 euros
Mínim exempt de 500.000
Base liquidable de 1.000.000 euros
Fins a 668.499,75 euros: 2.632,21 euros
Resta fins a 1.000.000 euros (1.000.000 – 668.499,75): 331.500,25 euros x 0,945% (tipus marginal) =
3.132,68 euros
Quota: 5.764,89 euros
Tipus mitjà: 5.764,89 x 100 / 1.500.000 = 0,38%
Contribuent B
Base imposable de 2.500.000
Mínim exempt de 500.000 euros
Base liquidable de 2.000.000 euro
Fins a 1.336.999,75 euros: 8.949,54 euros
Resta fins a 2.000.000 (2.000.000 – 1.336.999,75): 663.000,25euros x 1,365% (tipus marginal) = 9.049,95
euros
Quota: 17.999,49 euros
Tipus mitjà 17.999,49 x 100 / 2.500.000 = 0,72%
Tipus marginal: (17.999,49 – 5.764,89) x 100 / (2.500.000 – 1.500.000) = 1,22%
Conclusió: donat que el tipus marginal és superior als tipus mitjans, es tracta d'un impost progressiu.
1.3 Analitza les conseqüències tributàries que té en matèria de sancions, recàrrecs i interessos de
demora el comportament dels següents contribuents:
-
El contribuent no presenta l’IVA 3T 2020 en termini, el resultat del qual és a ingressar 10.000 euros.
Mesos després, Hisenda li requereix la presentació de l’autoliquidació.
3/11
PAC5. Punt de suport
Aquesta situació suposa que el contribuent ha comès una infracció tributària consistent en deixar
d’ingressar un deute tributari d’acord amb allò previst a l’article 191.1 de la Llei General Tributària. La
sanció mínima serà del 50% de la quota deixada d’ingressar si l’Agència Tributària conclou que la
infracció té el caràcter lleu (191.2 LGT)
-
El contribuent no presenta l’IVA 3T 2020 en termini, el resultat del qual és a ingressar 10.000 euros.
Mesos després decideix presentar i ingressar fora de termini l’autoliquidació, de forma voluntària i
sense requeriment previ per part d’Hisenda.
Aquesta situació suposa que al contribuent li resultarà d’aplicació allò previst a l’article 27.2 de la LGT,
és a dir, el recàrrec per presentació extemporània:
-
Presentació fora de termini
No hi ha requeriment previ per part de l’Administració Tributària
L’import del recàrrec dependrà dels mesos de retard incorreguts: 5%-10%-15%-20%
-
El contribuent sí presenta l’IVA 3T 2020 en termini i demana un ajornament de pagament, el qual
Hisenda li concedeix per a 5 mesos a pagar a raó de 2.000 euros al mes. El contribuent satisfà les
dues primeres quotes en termini però la resta les deixa de pagar.
Aquesta situació suposa que el contribuent ha de satisfer els corresponents interessos de demora
derivats de l’ajornament del deute d’acord amb allò previst a l’article 26 de la LGT. Per altra banda, en
tant que incompleix l’ajornament concedit, li resultarà aplicable el recàrrec executiu per les quantitats
pendents d’ingressar de conformitat amb l’article 28 de la LGT. El recàrrec executiu i els interessos de
demora seran compatibles.
Exercici 2. Liquidació de l'impost sobre la renda de les persones físiques
La Noèlia Garcia, de 35 anys, soltera i sense fills, ha realitzat durant el 2020 les següents operacions
amb transcendència fiscal:
-
Està assalariada en una societat dedicada al comerç de joguines a l’engròs. Durant aquest 2020 ha
percebut 18.000 euros d’ingressos, li han descomptat 1.800 euros de retenció i la seva cotització a la
Seguretat Social ha estat de 800 euros.
-
És propietària d’un habitatge que ha tingut llogat a una persona tot l’any, pel qual ha cobrat un total de
12.000 euros de lloguer. Les despeses han estat de 600 euros d’IBI i 150 euros d’assegurança de
l’habitatge. L’habitatge el va heretar de la seva mare, morta en 2010. L’import declarat a l’herència va
ser de 300.000 euros i va satisfer un import total de 1.000 euros d’Impost sobre Successions. El valor
del sòl, segons l’IBI és el 80% del valor cadastral de l’immoble. El valor cadastral de l’immoble és de
150.000 euros.
-
Ha percebut 1.500 euros íntegres de dividends d’unes accions del BBVA, essent la retenció suportada
de 800 euros.
-
Ha venut accions del BSCH per import de 15.000 euros. Per aquesta gestió l’assessor del banc li ha
cobrat una comissió de 300 euros. Les accions les va adquirir per compra per import de 10.000 euros.
Va satisfer en el seu dia unes despeses de gestió de 150 euros.
-
Ha realitzat aportacions a un pla de pensions per import de 600 euros.
-
Ha realitzat un donatiu a Càritas per import de 150 euros.
4/11
PAC5. Punt de suport
-
L’habitatge on viu, el qual és de propietat, també herència de la seva mare, ha necessitat unes obres
de rehabilitació sobre la façana, per la qual la Noèlia ha percebut una subvenció de l’Ajuntament per
import de 1.200 euros.
Liquida l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de 2020 de la Noèlia, detallant cadascun dels
rendiments a incloure i justificant la procedència de cadascun dels imports.
Per realitzar el càlcul aplica les següents tarifes (estatal+autonòmica):
Escala general de l'impost:
Base liquidable
Fins a euros
Quota íntegra
Euros
Resto base liquidable
Fins a euros
Tipus aplicable
Percentatge
0
0
12.450,00
19 %
12.450,00
2.365,50
7.750,00
24 %
20.200,00
4.225,50
15.000,00
30 %
35.200,00
8.725,50
24.800,00
37 %
60.000,00
17.901,50
D'ara endavant
45 %
Tipus de gravamen de l'estalvi:
-
-
Base liquidable
Fins a euros
Quota íntegra
Euros
Resto base liquidable
Fins a euros
Tipus aplicable
Percentatge
0
0
6.000,00
19 %
6.000,00
1.140,00
44.000,00
21 %
50.000,00
10.380,00
D'ara endavant
23 %
Està assalariada en una societat dedicada al comerç de joguines a l’engròs. Durant aquest 2020 ha
percebut 18.000 euros d’ingressos, li han descomptat 1.800 euros de retenció i la seva cotització a la
Seguretat Social ha estat de 800 euros.
RENDIMENTS DEL TREBALL (BASE GENERAL)
Imports
Ingressos íntegres (article 17.1)
18.000,00
Despesa Seguretat Social (article 19.2 lletra a))
-800,00
Altres despeses rendiment del treball (article 19.2 lletra f))
-2.000,00
Rendiment net del treball
15.200,00
És propietària d’un habitatge que ha tingut llogat a una persona tot l’any, pel qual ha cobrat un total de
12.000 euros de lloguer. Les despeses han estat de 600 euros d’IBI i 150 euros d’assegurança de
l’habitatge. L’habitatge el va heretar de la seva mare, morta en 2010. L’import declarat a l’herència va
ser de 300.000 euros i va satisfer un import total de 1.000 euros d’Impost sobre Successions. El valor
del sòl, segons l’IBI és el 80% del valor cadastral de l’immoble. El valor cadastral de l’immoble és de
150.000 euros.
5/11
PAC5. Punt de suport
-
RENDIMENT DEL CAPITAL IMMOBILIARI (BASE GENERAL)
Imports
Ingressos íntegres (article 22)
12.000,00
Despeses IBI (article 23.1 lletra a))
-600,00
Despeses assegurança habitatge (article 23.1 lletra a))
-150,00
Amortització immoble (article 23.1 lletra b))
-900,00
Rendiment net del capital immobiliari
10.350,00
Reducció 60% rendiment net habitatge (article 23.2)
-6.210,00
Rendiment net del capital immobiliari reduït
4.140,00
Ha percebut 1.500 euros íntegres de dividends d’unes accions del BBVA, essent la retenció suportada
de 800 euros.
RENDIMENTS
ESTALVI)
-
DEL
CAPITAL
MOBILIARI
(BASE
Imports
Dividends empresa cotitzada-BBVA (article 25.1)
1.500,00
Total rendiments capital mobiliari
1.500,00
Ha venut accions del BSCH per import de 15.000 euros. Per aquesta gestió l’assessor del banc li ha
cobrat una comissió de 300 euros. Les accions les va adquirir per compra per import de 10.000 euros.
Va satisfer en el seu dia unes despeses de gestió de 150 euros.
GUANYS I PÈRDUES PATRIMONIALS (BASE ESTALVI)
Imports
Venda accions BSCH
-
Valor adquisició (articles 34 a 37)
Despeses associades al valor d'adquisició (articles 34 a
37)
10.000,00
Valor adquisició actualitzat
10.150,00
Valor transmissió (articles 34 a 37)
15.000,00
Despeses associades al valor de transmissió (articles 34 a 37)
-300,00
Valor de transmissió actualitzat
14.700,00
Total guany patrimonial
4.550,00
150,00
L’habitatge on viu, el qual és de propietat, també herència de la seva mare, ha necessitat unes obres
de rehabilitació sobre la façana, per la qual la Noèlia ha percebut una subvenció de l’Ajuntament per
import de 1.200 euros.
GUANYS I PÈRDUES BASE GENERAL
Imports
Subvenció Ajuntament rehabilitació façana (article 45 i 46)
1.200,00
Total guany patrimonial
1.200,00
6/11
PAC5. Punt de suport
Liquidació de l’impost:
LIQUIDACIO IRPF
Base imposable general (articles 44 a 49 LIRPF)
Rendiments nets del treball
Rendiments net del capital immobiliari
Guany patrimonial subvenció
Total
Reducció pla de pensions
Base liquidable general (article 50 LIRPF)
15.200,00
4.140,00
1.200,00
20.540,00
-600,00
19.940,00
Base imposable de l'estalvi (articles 44 a 49 LIRPF)
Rendiments del capital mobiliari
Guanys i pèrdues patrimonials
1.500,00
4.550,00
Base liquidable de l'estalvi (article 50 LIRPF)
6.050,00
Mínims personal i familiar (articles 56 a 61 LIRPF)
Mínim Personal
5.550,00
Total minims personal i familiar
5.550,00
Quota íntegra base general (articles 62 a 67 LIRPF)
Quota 1
Resta 24%
2.365,50
1.797,60
Total quota íntegra estatal
4.163,10
Fins a 12.450 euros
Quota mínim personal i familiar (articles 62 a 67 LIRPF)
Fins a 12.450 euros: 19%
Total quota íntegra general reduïda (Quotes 1-2)
Quota 2
-1.054,50
3.108,60
Quota íntegra de l' estalvi (articles 62 a 67 LIRPF)
Fins a 6.000
1.140,00
Resta 21%
10,50
1.150,50
Total quota íntegra estalvi
QUOTA ÍNTEGRA TOTAL (GENERAL + ESTALVI)
4.259,10
Deduccions (article 68.3 LIRPF) i Llei 49/2002 (articles 19 i 22)
Donatiu Caritas (150 x 80%)
-120,00
7/11
PAC5. Punt de suport
QUOTA LÍQUIDA TOTAL
Retencions i ingressos a compte
QUOTA A INGRESSAR
4.139,10
-2.600,00
1.539,10
Exercici 3. Liquidació de l’impost sobre societats
La Societat VISUAL EFECTS, S.L. ha obtingut l'any 2020 uns beneficis després d'impostos de 150.000
€. Aquesta empresa va començar a operar en 2016 i va tenir una xifra neta de negocis de 22 milions
d'euros l'any 2019. Es coneix la següent informació per realitzar la liquidació de l'Impost sobre Societats
2020:
-
Ha comptabilitzat una despesa per Impost sobre Societats per import de 30.000 euros.
-
Ha rebut una sanció per presentar una declaració informativa 349 fora de termini per import de 250
euros.
-
Ha provisionat una despesa per responsabilitat per import de 25.000 euros per un suposat
incompliment de contracte de prestació de serveis. La societat va rebre la notificació de la demanda
del seu client en data 31/10/2020.
-
La societat ha provisionat una despesa per import de 15.000 euros per una possible insolvència d’un
dels seus clients. Les factures emeses a aquests clients per import de 15.000 euros tenen data de
venciment 31/10/2020, però estan convençuts que no els pagaran les factures en tant que saben que
estan a punt de tancar. De fet, en 2021 diuen que aquest client presentarà concurs de creditors.
-
La societat ha rebut dividends per import de 10.000 de GAS NATURAL, S.A., societat de la qual tenen
un percentatge de participació inferior al 5%
-
Han comptabiliitzat una despesa per amortització per import de 15.000 euros sobre determinats actius
d’immobilitzat intangible (R+D) sobre els quals van aplicar llibertat d’amortització en la seva totalitat en
2019.
-
Ha realitzat un donatiu a LA MARATÓ DE TV3 per import de 1.000 euros.
-
Ha contractat a una persona amb discapacitat del 33% en data 01/07/2020. El contracte és de caràcter
indefinit i a jornada completa. És el primer treballar amb discapacitat que contracta la societat en tota
la seva història.
-
Els pagaments fraccionats en 2020 han estat d’un total de 29.000 euros.
Liquida l’Impost sobre Societats de 2020 de la societat VISUAL EFECTS, S.L. detallant cadascun dels
elements a incloure a la base imposable o a deduir de la quota íntegra i justificant la procedència de
cadascun dels imports.
8/11
PAC5. Punt de suport
VISUAL EFFECTS, S.L.
LIQUIDACIÓ DE L'IMPOST SOBRE SOCIETATS 2020
RESULTAT EXERCICI
Despesa Impost sobre Societats
Sanció
150.000,00
30.000,00
250,00
Provisió insolvència clients
15.000,00
Amortització R+D ja amortitzat lliurement
15.000,00
Donatius LA MARATO
BASE IMPONIBLE PREVIA
1.000,00
211.250,00
Reserva de capitalització
0,00
Compensació bases imposables negatives
0,00
BASE IMPONIBLE
211.250,00
TIPUS DE GRAVAMEN
25,00%
CUOTA A INGRESSAR
52.812,50
DEDUCCIO DISCAPACITAT
-4.500,00
DEDUCCIO LA MARATO (35%)
QUOTA LIQUIDA
PAGAMENTS A COMPTE
QUOTA A PAGAR
-350,00
47.962,50
-29.000,00
18.962,50
-
La despesa per Impost sobre Societats comptabilitzada no és deduïble de conformitat amb allò
previst a l’article 15 lletra b) de la LIS.
-
La sanció per presentar el model 349 fora de termini no és deduïble de conformitat amb allò
previst a l’article 15 lletra c) de la LIS.
-
La provisió per responsabilitats és perfectament deduïble atès que la societat ha rebut una
notificació d’una demanda en 2020 on un client demana un pagament de 25.000 euros. Tenim
justificació documental d’aquesta despesa i la provisió per responsabilitats no presenta a la LIS
cap limitació a la seva deduïbilitat, sempre que s’acrediti.
-
La provisió per insolvència (deteriorament de crèdit) no és deduïble atès que no ha
transcorregut el termini establert a l’article 13.1 lletra a) de la LIS. Tot i que sabem que aquest
crèdit no el cobrarem, ens haurem d’esperar a 2021 per tal de poder deduir la despesa derivada
de la seva morositat.
-
Els dividends de GAS NATURAL no estan exempts atès que no es dona el requisit de
participació mínima del 5% previst a l’article 21 de la LIS.
-
En tant que l’actiu afecte a l’activitat de R+D ja ha estat amortitzat lliurement en exercicis
anteriors, la despesa comptable anotada en aquest 2020 en concepte d’amortització ´s no
deduïble.
-
El donatiu de LA MARATÓ no és deduïble, si bé es podrà aplicar una deducció a la quota a
ingressar. Veure article 15 lletra e) de la LIS.
-
No tenim informació que ens permeti aplicar la reserva de capitalització (article 25 de la LIS) ni
tampoc bases imposables negatives d’exercicis anteriors (article 26 de la LIS).
-
El tipus de gravamen és el general del 25% previst a l’article 29.1 de la LIS.
9/11
PAC5. Punt de suport
-
Podrem aplicar la deducció per contractació de personal amb discapacitat prevista a l’article 38
de la LIS. En tant que el treballador ha estat 6 mesos, la deducció serà de 4.500 euros (9.000
euros / 2).
-
La deducció per donatius dona dret a la deducció del 35% del mateix de conformitat amb allò
previst a la Llei 49/2002, d’incentius fiscals al mecenatge.
-
Descomptem els pagaments a compte de l’impost segons l’article 41 de la LIS
Exercici 4. Liquidació de l’impost sobre el Valor Afegit
L'empresa NAUTICA TOTAL, S.L. domiciliada a Gelida, té com a activitat principal comercialització de
materials per embarcacions d’esbarjo. Realitza durant el 4T 2020 les següents operacions:
-
Compra a diferents proveïdors:
o
o
o
o
-
Proveïdors situats
Proveïdors situats
Proveïdors situats
Proveïdors situats
a la península: 150.000 euros
a Canàries: 10.000 euros
a França: 25.000 euros
a Croàcia: 8.000 euros.
Vendes a diferents clients:
o
o
o
o
Clients situats a la península: 200.000 euros
Clients situats a Canàries: 8.000 euros
Clients situats a Itàlia: 85.000 euros
Clients situats a Israel: 18.000 euros.
-
Ha decidit ampliar les seves instal·lacions. Ha comprat una nau al costat de la que té actualment, per
import de 800.000 euros. És una nau de segona mà. El venedor és una empresa que es dedica al
lloguer i venda de naus industrials. El venedor, en l’escriptura de venda de l’immoble ha renunciat a
l’exempció a l’IVA aplicable a aquest tipus d’operacions de venda de locals de segona mà.
-
La societat ha tingut problemes de subministrament amb un dels proveïdors situats a França, en relació
amb la qualitat de determinats materials. Per poder solucionar-lo ha hagut de contractar a un advocat
francès el qual li ha emès una factura de 2.000 euros per l’ assessorament legal.
-
El desenvolupament de la web de la societat el porta un professional free-lance que és familiar dels
propietaris de la societat, el qual està establert a Suïssa. Cada mes aquest professional free-lance
emet una factura de 500 euros.
NAUTICA TOTAL
IVA MERITAT
TIPUS
DE
BASE IMPOSABLE GRAVAMEN QUOTA
200.000,00
21%
8.000,00
CONCEPTE
42.000,00 Lliurament interior (1)
0,00 Exportació Canàries (2)
85.000,00
0,00 Entrega intracomunitària Itàlia (3)
18.000,00
0,00 Exportació Israel (4)
800.000,00
21%
2.000,00
21%
420,00 Serveis localitzats al TAI advocat francès (6)
1.500,00
21%
315,00 Serveis localitzats al TAI free lance de Suïssa (7)
25.000,00
21%
TOTAL
168.000,00 Inversió subjecte passiu compra nau (5)
5.250,00 Adquisició intracomunitària França (8)
215.985,00
10/11
PAC5. Punt de suport
IVA SUPORTAT
TIPUS
DE
BASE IMPOSABLE GRAVAMEN QUOTA
CONCEPTE
150.000,00
21%
31.500,00 Adquisició interior (9)
10.000,00
21%
2.100,00 Importació Canària (10)
25.000,00
21%
5.250,00 Adquisició intracomunitària França
8.000,00
21%
1.680,00 Importació Croàcia (11)
2.000,00
21%
420,00 Serveis localitzats al TAI advocat francès
1.500,00
21%
315,00 Serveis localitzats al TAI free lance de Suïssa
800.000,00
21%
168.000,00 Inversió subjecte passiu compra nau
TOTAL
209.265,00
TOTAL
6.720,00
1) Els lliuraments de béns al territori d’aplicació de l’impost (TAI) estan subjectes i no exempts a
l’impost al tipus general del 21%
2) En tant que Canàries no forma part del TAI, el lliurament de béns és una exportació i com a tal
està exempta d’iva d’acord amb allò previst a l’article 21 de la LIVA.
3) En tant que Itàlia està dins de la UE i el destinatari és una empresa establerta a Itàlia, l’operació
és un lliurament intracomunitari de béns i l’operació està subjecta i exempta a l’IVA d’acord amb
allò previst a l’article 25 de la LIVA.
4) En tant que Israel no és cap país de la UE, el lliurament de béns és una exportació i com a tal
està exempta d’iva d’acord amb allò previst a l’article 21 de la LIVA.
5) En tant que s’ha renunciat a l’exempció, l’operació està subjecta i no exempta, essent el subjecte
passiu el comprador. Resulta d’aplicació la inversió del subjecte passiu d’acord amb allò previst
a l’article 84 de la LIVA.
6) L’operació s’entén localitzada al TAI i, en conseqüència, resulta d’aplicació la inversió del
subjecte passiu prevista a l’article 84 de la LIVA.
7) L’operació s’entén localitzada al TAI i, en conseqüència, resulta d’aplicació la inversió del
subjecte passiu prevista a l’article 84 de la LIVA.
8) L’operació és una adquisició intracomunitària de béns de conformitat amb l’article 15 de la LIVA
i opera la inversió del subjecte passiu de l’article 84 de la LIVA.
9) Les adquisicions de béns a dins del TAI estan subjectes no exemptes a l’IVA.
10) Les importacions de béns estan subjectes a l’IVA d’acord amb l’article 17 de la LIVA
11) Les importacions de béns estan subjectes a l’IVA d’acord amb l’article 17 de la LIVA.
11/11
Download