Uploaded by Sean Erasmus

Collegegeld en andere tarieven 2021-2022

advertisement
Regeling Collegegeld en overige tarieven 2021/22 na halvering
Collegegeld 2021/22
Jaarlijks stelt de minister van OCW de hoogte van het wettelijke collegegeld vast. Het wettelijk
collegegeld voor 2021/22 is vastgesteld op € 2.168. De minister heeft in het kader van het Nationaal
Programma Onderwijs besloten het wettelijke collegegeld eenmalig te halveren en vast te stellen op
€ 1.084.
De instellingen voor Hoger Onderwijs hebben daarnaast zelf de bevoegdheid om de hoogte van het
instellingscollegegeld vast te stellen. Het oorspronkelijke bedrag voor instellingscollegegeld was €
3.277 voor zowel voltijdse als deeltijdse opleidingen. Voor niet-EER studenten is het
instellingscollegegeld vastgesteld op € 7.900. De korting van € 1.084 is ook toegepast op beide
tarieven.
Hieronder wordt zichtbaar wat de hoogte van de verschillende collegegelden is voor het hele
studiejaar.
Tarief
Bekostigde opleidingen
Voltijd/duaal 1)
Voltijd 2e studie 2)
Deeltijd 1) 3)
Deeltijd/duaal 2e studie 2)
Buitenland EU/EER 1) 4)
Buitenland niet EU/EER met UAF-status 5)
Buitenland niet EU/EER overig
International Physiotherapy niet EU/EER 6)
Eurec masters (totaal bedrag gehele opleiding 7)
Niet bekostigde masteropleidingen:
Master in Business Administration
tarief 2021/22
€
€
€
€
€
€
€
€
€
1.084
2.193
976
2.193
1.084
1.084
6.816
7.816
13.000
€
20.000
Hieronder staat de algemene toelichting op de bepaling van de hoogte van collegegelden.
Algemeen
Bij instroom na 1 oktober wordt een evenredig deel van het collegegeld gevraagd. Studenten die bv.
per 1 februari instromen betalen 7/12 deel van het collegegeld.
Collegegeld bekostigde opleidingen
1) Met ingang van 2018/19 betalen studenten die voor het eerst in het Hoger Onderwijs gaan
studeren aan een Ad- of Bacheloropleiding voor het eerste jaar van de studie de helft van het
collegegeld. Voor 2021/22 bedraagt dit tarief voor voltijd € 542 en voor deeltijd € 488. Voor
studenten die een opleiding in de sector onderwijs gaan volgen geldt deze vrijstelling twee jaar
met dien verstande dat de halvering van het collegegeld slechts voor 1 jaar geldt. Deze vrijstelling
geldt niet voor studenten die vóór 2018/19 bij een hogeschool of universiteit stonden
ingeschreven. De opleidingen in de sector onderwijs staan op de pagina 3 gespecificeerd.
2) Studenten die een 2e studie willen volgen nadat de eerste studie met succes is afgerond betalen
het instellingscollegegeld. Op deze regel zijn de volgende uitzonderingen van toepassing:
• Studenten die een 2e studie gaan volgen in de sectoren gezondheidszorg of onderwijs betalen
het wettelijke collegegeld, tenzij de 1e afgeronde studie ook tot één van beide sectoren
•
•
behoorde. De opleidingen staan op de volgende pagina gespecificeerd. Deze uitzondering is
verankerd in de WHW.
Studenten die vóór het behalen van de eerdere graad zijn gestart met de tweede opleiding,
betalen het wettelijke collegegeld mits er geen studieonderbreking plaatsvindt. Na
studieonderbreking is de student instellingscollegegeld verschuldigd. Deze uitzondering is per 1
september 2014 wettelijk verankerd in het Uitvoeringsbesluit WHW.
Voor een tweede bachelor- of masteropleiding geldt sinds 2010 dat je geen wettelijk collegegeld
maar een instellingscollegegeld betaalt. Dit is bepaald in artikel 7.46 van de Wet op het hoger
onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De hoogte van het instellingscollegegeld
wordt vastgesteld door het College van Bestuur en kan variëren per opleiding of per groep
studenten. Het instellingscollegegeld mag niet lager zijn dan het wettelijke collegegeld.
Het instellingscollegegeld voor studenten bij de Hanzehogeschool Groningen bedraagt € 2.193. In
dit bedrag zijn meegenomen de kosten van een docent om gedurende een jaar onderwijs te
verzorgen en een opslag van 20% om de indirecte personele en materiële lasten te dekken van
de organisatie-eenheid van waaruit het onderwijs wordt verzorgd.
3) Het collegegeld voor deeltijd bedraagt 90% van het voltijdse tarief met uitzondering van de
deeltijdse masteropleidingen Architectuur, Healthy Ageing Professional, Talentontwikkeling en
Diversiteit, Social Work en Kunsteducatie. Het collegegeld voor deze opleidingen is gelijk aan het
wettelijke collegegeld.
4) Het collegegeld Buitenland EU/EER is van toepassing op studenten uit één van de op pagina 3
genoemde landen of studenten die uit een ander land komen, maar aanspraak (kunnen) maken
op studiefinanciering. Voor deze studenten gelden dezelfde regels ten aanzien van de 2e studie,
zoals hierboven omschreven onder 2).
5) Niet EER-studenten die een vluchtelingenstatus hebben betalen het lage tarief collegegeld (gelijk
aan het wettelijke), indien zij een brief van de UAF kunnen overleggen, waarin aangegeven staat
dat zij cliënt van de UAF zijn. Voor deze studenten gelden dezelfde regels ten aanzien van de 2e
studie, zoals hierboven omschreven onder 2).
6) Voor alle nieuwe niet-EER studenten die de Engelstalige variant International Physiotherapy
volgen geldt een toeslag van € 1.000 op jaarbasis op het instellingscollegegeld. Zij betalen
derhalve € 7.816.
7) Voor de Eurec-master geldt dat EU/EER studenten die al een Nederlandse master behaald
hebben € 8.000 betalen voor het gehele programma. Voor EU/EER studenten die een
mastergraad in het buitenland hebben behaald, geldt bij de Eurec masters een tarief van € 1.084
per studiejaar.
Voor non-EU studenten geldt een tarief van € 13.000 voor de gehele studie mits deze binnen 16
maanden worden afgerond. Indien een student langer dan 16 maand over de studie doet, dan
betaalt hij/zij voor iedere extra maand een bedrag van € 812,50.
EU/EER studenten die al een master hebben behaald en die hun studie niet binnen 16 maanden
afronden betalen voor iedere extra maand studie een bedrag van € 500,-.
Collegegeld niet bekostigde masteropleidingen
Het tarief voor de master Business Administration bedraagt € 20.000 en geldt voor de gehele
opleiding.
De EU/EER landen zijn (inclusief de landen die daaraan gelijk zijn gesteld):
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije,
Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië,
Slovenië, Slowakije, Spanje, Suriname, Tsjechië, Zweden, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein,
Zwitserland.
De HG-opleidingen die onder de sectoren Onderwijs en Gezondheidszorg vallen zijn de volgende:
Onderwijs:
• Associate degree opleiding Pedagogisch Educatief Medewerker
• Bacheloropleidingen: Opleiding tot Leraar Basisonderwijs, Opleiding tot Leraar voortgezet
onderwijs Lichamelijke Opvoeding, Docentopleiding beeldende kunst en vormgeving, Docent
Muziek, Docent Dans
• Masteropleidingen: Kunsteducatie, Talentontwikkeling en Diversiteit
Gezondheidszorg:
• Bacheloropleidingen: Opleiding voor Logopedie, Opleiding tot Fysiotherapeut, Medisch
Beeldvormende Radiotherapeutische Technieken, Voeding en Diëtetiek, Mondzorgkunde,
Opleiding tot Verpleegkundige, Opleiding tot Verpleegkunde in de maatschappelijke
gezondheidszorg en Management in de zorg
• Masteropleidingen: Advanced Nursing Practice, Physician Assistant en Healthy Ageing
Professional
Overige tarieven 2021/22
Tarieven keuzeonderwijs/modules/vraagfinanciering/examengeld
Kies op Maat, tarief per behaalde credit
Verrekentarief met de RUG, per behaalde credit
Intern verrekentarief, tarief per gevolgde credit
tarief losse modules onderwijs, afhankelijk van opleiding, per 30 credits
tarief modules vraagfinanciering, per 30 credits inclusief voucher
tarief modules vraagfinanciering, per 30 credits, exclusief voucher
tarief examengeld extraneus: totaalbedrag
Summercourses
Doing business in Europe - marketing
Doing business in Europe - intercultural communication
Healthy Ageing
Family Health and Family Care
Global Health and Quantified Self
Psysiotherapy & Sport
tarief
per credit
75
50
42
2.100 / 2.600
2.000
3.250
500
tarief
1.950
1.950
1.950
1.950
1.950
1.950
Overige tarieven 2021/22: vooropleidingen
Vooropleidingen
tarief
MUZIEK Prins Claus Conservatorium
Klassiek - vooropleiding (VO) met theorie
Klassiek - VO met propedeusevakken
Klassiek - VO zonder theorie
Klassiek - VO 1x p/mnd (zonder theorie)
Klassiek - Jong talent klass-A - 1x p/mnd (10 lessen)
Klassiek - Jong talent Klas-B - 32 hoofdvaklessen
Dirigent - VO met theorie
Dirigent - VO met propedeusevakken
Dirigent - VO zonder theorie
CMS - VO met theorie
Master of Music Klassiek Pre Master
Docent Muziek VO
Jazz - VO
Jazz - Jong talent klas
Master of Music New York Jazz
2.168
2.168
1.927
525
525
1.750
2.168
2.168
1.521
1.521
2.168
1.521
2.168
300
2.168
DANS Lucia Marthas
Amsterdam: VO basisschool groep 3 en 4
Amsterdam: VO basisschool groep 5 en 6
Amsterdam: VO basisschool groep 7 en 8
Amsterdam: VO geïntegreerd onderwijs Havo/Vwo
Amsterdam: VO weekend klas Vwo/Havo/Vmbo
Amsterdam: VO geïntegreerd onderwijs Vmbo
850
950
1.000
1.200
1.200
1.100
Groningen: VO basisschool groep 3 t/m 8
Groningen: VO weekend klas Vwo/Havo/Vmbo
950
1.200
Rotterdam: VO basisschool groep 3 t/m 8
Rotterdam: VO buitenschools Vwl/Havo/Vmbo
Rotterdam: VO geïntegreerd onderwijs
800
900
1.000
Den Haag: VO basisschool groep 3 t/m 8
Den Haag: VO buitenschools Vwl/Havo/Vmbo
750
750
Academie Minerva
Vooropleiding
Portfoliocoaching op academie
Porfoliocoaching online
820
90
45
* Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend.
Related documents
Download