Uploaded by Keo Veasna

កិច្ចសន្យាបង្រៀន

advertisement
ព្រះរាជាណាចព្ររម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះម្ហារសព្ត
សាខាសារលវ ិទ្យាល័យព្រប់ព្រង និងសសដ្ឋ រិចច
សេតត បនាាយមានជ័យ
3
រិចចសនាបសព្ងៀន
័
រិចចសនាសនះព្តូវបានសរៀបចំស ើងរវាង សារលវ ិទ្យាល័យព្រប់ព្រង និង សសដ្ឋ រិចច សេតត បនាាយមានជយ
ដដ្លទ្យទ្យួ លសាាល់ស ើងសោយព្រសួ ងអប់រំ យុវជន និង រីឡា តាម្អនុព្រឹតយសលេ ២៥ អនព្រ-បរ ចុះថ្ងៃ ទ្យី ០៧ ដេ ម្ិនា
ឆ្នំ២០០៦ ស ើយនិងមានសោរ....................................កាន់អតត សញ្ញាណប័ណណសលេ..................................ជាតំណាងព្សបចាប់
ព្តូវរំណត់ជា ភាគី “ក” ។
ជាម្ួ យនឹង
សោរ/សោរព្សី.................................................ជាអរសរឡាតាំង...................................................................រព្ម្ិតសញ្ញាបព្ត............
.........................................ជំនាញ............................................................................កាន់អតត សញ្ញាណប័ណណសលេ.......................................
....សលេទ្យូ រស័រា............................................................ដដ្លជាអន រសុំបសព្ម្ើការងារព្តូវបានរំណត់ជា ភាគី “ខ” ។
ប្រការ ១ : ស្ថានភាពររស់អ្នករមប្រើការងារ
ភារី “េ” និងព្តូវបានចាត់ទ្យុរជាព្រូបសព្ងៀន
 សព្ៅសមា៉ោង  សរញសមា៉ោង
័ ។
សៅសរលវ ិទ្យាល័យ ព្រប់ព្រង និង សសដ្ឋ រិចច សេតត បនាាយមានជយ
ប្រការ ២ : ប្រមេទននការងារ
ភារី “េ” ព្តូវអនុវតត ការងាររបស់េល ួនរនុងតួ នាទ្យីជាព្រូបសព្ងៀន រព្ម្ិត......................................................
សលើម្ុេ វ ិទ្យា..................................................................................សរុបចំនួន............................... ថ្ននរ់បសព្ងៀនសៅសរល
 ព្រឹរ
 រសសៀល
 យប់
 ចុងសបាា ៍
ឆ្នំទ្យី
១
២
 ៣ ៤
ឲ្យសសព្ម្ចសោលសៅថ្នការព្រម្សព្រៀងម្ួ យរយភាររយតាម្កាលវ ិភារនិងរម្ម វ ិធីសិរាដដ្លបានរំណត់។
ប្រការ ៣ : មេរមេលាននកិច្ចសនាច្ូ លរមប្រើការងារ
រិចចសនាសនះនិងព្តូវអនុវតត រីថ្ងៃ ទ្យី..........ដេ.............ឆ្ន២
ំ ០.......រ ូ តដ្ល់ថ្ងៃ ទ្យី........ដេ...........ឆ្នំ២០.....សម្ម្ូ លនឹង
ចំនួន.........សមា៉ោង(.......................................) សមា៉ោងរនុងម្ួ យបនា ប់សិរា ។
ប្រការ ៤ : សិទធ និង ភារកិច្ចទង
ាំ ឡាយររស់ភាគី “ខ”
ក-ភារី “េ” ព្តូវបញ្ច ប់សៅរម្ម វ ិធីបសព្ងៀនរបស់េល ួន ស ើយព្តូវផ្ា ល់សៅរម្ម វ ិធី
និងសមាារបសព្ងៀនសផ្សងៗ(ដ្ូ ចជា: សសៀវសៅសម្សរៀន ឯរសាបដនែ ម្នានា)
ដដ្លពារ់រ័នធនិងរម្ម វ ិធីម្រឲ្យការ ិយាល័យជំនាញ ។
ខ-ភារី “េ” រួ រសរៀបចំនិងសព្ម្បសព្ម្ួ លសលើរិចចការងាររនុងថ្ននរ់ ការបងាាញសម្សរៀនរបស់េល ួនដ្ល់និសសិត
ការព្ប ងពារ់រណា
ា លឆមាស និងការព្ប ងបញ្ច ប់ឆមាស ។
រ- ភារី “េ” ព្តូវអនុសោម្តាម្បទ្យបញ្ញា បទ្យបញ្ា តត ិ របស់សារលវ ិទ្យាល័យ
និងសដ្ើរតួ រនុងការងារព្បរបសោយព្រម្សិលធម្៏េពស់ និងថ្ងៃងនរូ ។
ឃ- បនាាប់រីបសព្ងៀនចប់ ភារី “េ” ព្តូវរត់ព្តាសម្សរៀនដដ្លបានបសព្ងៀនរ ួច
រនុងសសៀវសៅសរម្ម ភារបសព្ងៀនរបស់ព្រូបសព្ងៀន ។
ង- សៅរនុងអំ ុ ងសរលជាប់រិចចសនាបសព្ម្ើការងារ ភារី “េ”
ព្តូវទ្យទ្យួ លេុសព្តូវផ្ទាល់េល ួនចំសពាះការពារ់រ័នធខាងសព្ៅទ ំងឡាយណាដដ្លេល ួនបានបសងក ើតស ើង
រនុងររណីសនះ ភារី “រ” ម្ិនព្តូវទ្យទ្យួ លេុសព្តូវចំសពាះការទម្ទររីភារីទ្យីបី
ដដ្លពាររ័នធជាម្ួ យភារី “េ”ស ើយ
ប្រការ ៥ : អ្ាំពីប្ាក់រាំណាច្់
រ- ភារី “រ” និងផ្ាល់ព្បារ់ឈ្ន ួលព្បចាំម្ុេ វ ិជាាដ្ល់ភារី “េ”
សៅតាម្ចំនួនសមា៉ោងដដ្លបានបសព្ងៀនជារ់
ដសា ងសធៀបសៅនិងចំនួនសមា៉ោងដដ្លបានសចញរនុងព្បការ៣ ស ើយសៅសរលដដ្លភារី “េ”
បានបញ្ច ប់ភាររិចចជាសាែររ សោយមានការទ្យទ្យួ លេុសព្តូវចាស់ោស់
សលើម្ុេ វ ិទ្យាដដ្លបានបសព្ងៀនរនុងអព្តាការព្បារ់ចំនួន...........រនុងម្ួ យសមា៉ោង(សរសសរជាអរសរ)...............
......(ឬព្បារ់ដេ............)។
េ-ភារី “េ” និងព្តូវសបើរព្បារ់បំណាច់បាន លុះព្តាដតបានព្បរល់រិចចការរ ួចរាល់ជាសាែររដ្ល់ភារី
“រ”។
រ-ភារី “េ”ឈ្ប់បសព្ងៀនម្ុនរិចចសនាសោយេល ួនឯង ឬមានការបញ្ឈប់រីរណៈព្រប់ព្រង
សោយសារបញ្ញាម្ិនព្បព្រតីណាម្ួ យ សរើតមានស ើងរីភារី “េ” សនាះ ភារី “រ”
ម្ិនសធវ ើការទ្យូ ទត់ព្បារ់សមា៉ោងដដ្លបសព្ងៀនដ្ល់ភារី “េ” ស ើយ ។
ប្រការ ៦ : រាំរារផ្សពវ ផ្ាយ ឬមាោះពុរភព័ត៌មាន និងឯកស្ថរមផ្សងៗ
ភារី“េ”ម្ិនព្តូវបានអនុញ្ញាតឲ្យងតចម្ៃ ងផ្សរវ ផ្ាយឬសបាះរុម្ារ័ត៌មានទ ំងឡាយរបស់សារលវ ិទ្យា
ល័យ សៅដ្ល់បុរាលិរណាម្ួ យ ឬអងា ភារដ្ថ្ទ្យស យ
ើ សលើរដលងដតមានការអនុញ្ញាតរីរណៈព្រប់ព្រង
។
ប្រការ ៧ : ការរញ្ឈរ់ ឬការពនាមពលរមប្រើការងារ
ក- ភារី “េ” អាចព្តូវរនាសរលបសព្ម្ើការងារ
រនុងររណីការងារព្បតត ិបតត ការព្បព្រឹតតិសៅបានលទ្យធផ្លលអ ស ើយមានការព្រម្សព្រៀងរីភារី “រ”។
ខ- ភារី “េ” អាចព្តូវបញ្ឈប់ម្ុនរិចចសនា រនុងររណីររសឃើញថ្នៈ
- សាែនភារម្ិនព្បព្រតីណាម្ួ យ សរើតសចញរីភារី”េ” ដដ្លម្ិនអាចសលើរសលងបាន ។
- តាម្រយៈការវាយតថ្ម្ៃ ការបសព្ងៀន បងាាញថ្នអសម្តែ ភារ ឬម្ិនអាចទ្យទ្យួ លយរបាន ។
ប្រការ ៨ : សុពលភាពននកិច្ចសនា
រិចចសនាសនះមានតថ្ម្ៃ តាម្ចាប់ ចាប់រីថ្ងៃ ចុះ តែ សលខាសនះតសៅ។
សធវ ើសៅបនាាយមានជ័យ, ថ្ងៃទ្យី..........ដេ..............ឆ្នំ២០.......
ហតា មលខា និងម្មោះស្ថរីខល ួន (ភាគី “ខ”)
នាយកភាគី “ក”
Download