Uploaded by Amin Persian

certificates

advertisement
‫مرکز آموزش‬
‫سازمان بورس و اوراق بهادار‬
‫فهرست مطالب‬
‫مقدمه ‪4 ..........................................................................................‬‬
‫گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه‪7 .....................................................‬‬
‫گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه ‪15 ..........................................‬‬
‫گواهی‌نامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه ‪21 .................................‬‬
‫گواهی‌نامه کارشناسی عرضه و پذیرش ‪27 .....................................‬‬
‫گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه ‪31 ...........................................‬‬
‫گواهی‌نامه مدیریت سبد اوراق بهادار ‪37 .........................................‬‬
‫گواهی‌نامه ارزشیابی اوراق بهادار ‪41 ................................................‬‬
‫تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ‪45 ...............................‬‬
‫مقدمه‬
‫از سال ‪ 1384‬و با تصویب قانون بازار اوراق بهادار‪ ،‬توسط مجلس محترم شورای اسالمی‪،‬‬
‫تمامی نهادهای مالی‪ ،‬اعم از شرکت‌های کارگزاری‪ ،‬شرکت‌های سرمایه‌گذاری‪ ،‬صندوق‌های‬
‫سرمایه‌گذاری‪ ،‬صندوق‌های بازنشستگی‪ ،‬شرکت‌های مادر (هلدینگ)‪ ،‬شرکت‌های تأمین‬
‫سرمایه‪ ،‬مؤسسات رتبه‌بندی‪ ،‬شرکت‌های پردازش اطالعات مالی و شرکت‌های مشاور‬
‫سرمایه‌گذاری‪ ،‬تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می‌نمایند‪.‬‬
‫طبق مقررات موجود حاکم بر بازار سرمایۀ جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬تصدی برخی از‬
‫سمت‌ها در نهادهای مالی ذکر شده و اعطای مجوز برخی از فعالیت‌ها‪ ،‬منوط به استفاده از‬
‫افراد دارای گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه است‪ .‬در همین راستا‪ ،‬وجود افراد مجرب‬
‫و دارای توان علمی مناسب در بازار سرمایه‪ ،‬بیش از پیش احساس شد‪ .‬به همین خاطر و‬
‫با تدبیر هیأت مدیرۀ محترم وقت سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬ادارۀ امور گواهی‌نامه‌های‬
‫حرفه‌ای از ادارات تابعۀ معاونت نظارت بر نهادهای مالی‪ ،‬مسئولیت اجرای آزمون‌های‬
‫حرفه‌ای بازار سرمایه را عهده‌دار شد‪ .‬هر چند پیش از آن و از سال ‪ ،1381‬آزمون‌هایی تحت‬
‫عنوان نمایندگی ‪ 1‬و ‪ 2‬از سوی نهادهای ذیربط در بازار سرمایه برگزار شده است‪ ،‬اما سال‬
‫‪ 1384‬را می‌توان آغازی هدف‌مند در برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه تلقی نمود‪.‬‬
‫از سال ‪ 1384‬تا ‪ 1389‬آزمون‌های حرفه‌ای بازار سرمایه‪ ،‬شامل پنج آزمون تحت عناوین‬
‫اصول مقدماتی بورس اوراق بهادار‪ ،‬اصول مقدماتی بورس کاال‪ ،‬تحلیل‌گری بورس اوراق‬
‫بهادار‪ ،‬تحلیل‌گری بورس کاال و معامله‌گر قراردادهای آتی بود‪ .‬از سال ‪ 1390‬و با توجه به‬
‫‪4‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫نیاز بازار سرمایه به تخصص‌های متفاوت و هم چنین گواهی‌نامه‌های جدید‪ ،‬سرفصل‌های‬
‫جدید توسط اداره آموزش و امور گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای تهیه و پس از تأیید توسط کمیتۀ‬
‫گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و تصویب توسط هیأت مدیرۀ محترم وقت سازمان‪ ،‬از مردادماه سال‬
‫‪ 1390‬آزمون‌های نه‌گانه جدید برگزار شد‪ .‬این آزمون‌ها عبارت بودند از‪ :‬اصول بازار سرمایه‪،‬‬
‫معامله‌گری اوراق تأمین مالی‪ ،‬معامله‌گری ابزار مشتقه‪ ،‬معامله‌گری بورس کاال‪ ،‬کارشناسی‬
‫عرضه و پذیرش‪ ،‬مدیریت نهادهای بازار سرمایه‪ ،‬تحلیل‌گری بازار سرمایه‪ ،‬مدیریت سبد اوراق‬
‫بهادار و ارزش‌یابی اوراق بهادار‪.‬‬
‫از سال ‪ 1393‬و با تصویب هیأت مدیرۀ محترم وقت سازمان‪ ،‬آزمون‌های معامله‌گری‬
‫اوراق تأمین مالی‪ ،‬معامله‌گری ابزار مشتقه و معامله‌گری بورس کاال با یکدیگر تلفیق و تحت‬
‫یک آزمون به عنوان معامله‌گری بازار سرمایه برگزار گردیده است‪ .‬در حال حاضر آزمون‌های‬
‫حرفه‌ای بازار سرمایه در هفت عنوان برگزار می‌شود‪.‬‬
‫در این کتاب قصد داریم به شرح تفصیلی از هر یک از آزمون‌ها و گواهی‌نامه‌های مرتبط‬
‫و هم چنین کاربرد آنها برای تصدی سمت‌های مختلف در نهادهای مالی بپردازیم‪ .‬عالقمندان‬
‫می‌توانند جهت آشنایی بیشتر با سرفصل‌ آزمون‌ها و هم چنین آگاهی از برنامه زمان‌بندی‬
‫و شرکت در آزمون‌ها به تارنمای مرکز آموزش سازمان به آدرس ‪http://icmc.seo.ir‬‬
‫مراجعه نمایند‪.‬‬
‫مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار‬
‫‪5‬‬
‫گواهی‌نامه اصول‬
‫بازار سرمایه‬
‫گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه‬
‫الف‪ -‬عنوان گواهی‌نامه‪ :‬اصول بازار سرمایه‬
‫ب‪ -‬پیش‌نیاز‪:‬‬
‫مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی داخلی مورد تأیید‬
‫وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فن‌آوری یا معادل آن‌ها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه‌ها و مؤسسات‬
‫آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فن‌آوری معادل کارشناسی یا باالتر‬
‫ارزش‌گذاری شده باشد‪.‬‬
‫ج‪ -‬حدنصاب قبولی‪:‬‬
‫حد نصاب هر درس‪ 35 :‬از ‪100‬‬
‫نمرۀ کل‪ 50 :‬از ‪100‬‬
‫د‪ -‬تعداد پرسش‌ها‪ 140 :‬پرسش‬
‫هـ‪ -‬مدت زمان آزمون‪ 180 :‬دقیقه‬
‫و‪ -‬معافیت‌ها‪:‬‬
‫‪ .1‬دارندگان مدرک دکتری یا معادل آن در رشته‌های مدیریت مالی‪ ،‬مهندسی مالی‪،‬‬
‫اقتصاد‪ ،‬حسابداری‪ ،‬مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)‪ ،‬بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت‬
‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فن‌آوری که حداقل امتیاز سوابق تحصیلی و سوابق پژوهشی را مطابق‬
‫"دستورالعمل اعطای گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه به دارندگان مدرک دکتری مصوب‬
‫هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" کسب نمایند‪ ،‬از شرکت در آزمون اصول بازار‬
‫سرمایه بی‌نیاز بوده و می‌توانند در صورت تصویب کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار‬
‫اوراق بهادار‪،‬گواهی‌نامه مورد تأیید کمیته را دریافت نمایند‪ .‬الزم به ذکر است؛ درصورت‬
‫تشخیص کمیته متقاضی می‌بایست دوره‌های آموزشی مقررات مربوط به گواهی‌نامه را‬
‫سپری نماید‪.‬‬
‫‪ .2‬دارندگان مدرک ‪( CFA‬تمامی سطوح) در صورت کسب حداقل ‪ 50‬درصد نمره در‬
‫هر دو مادة امتحانی مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسالمی و اخالق‬
‫حرفه‌ای و هم‌چنین شرکت در دورة آموزشی در مورد اوراق بهادار اسالمی‪ ،‬با تأیید کمیتة‬
‫گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای‪ ،‬گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد‪.‬‬
‫‪ .3‬دارندگان مدرک ‪ CIIA‬در صورت کسب حداقل ‪ 50‬درصد نمره در هر دو مادة امتحانی‬
‫مقررات اصول بازار سرمایه و اصول بازار سرمایه اسالمی و اخالق حرفه‌ای و همچنین‬
‫شرکت در دورة آموزشی در مورد اوراق بهادار اسالمی‪ ،‬با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های‬
‫حرفه‌ای‪ ،‬گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد‪.‬‬
‫‪8‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫ز‪ -‬سرفصل مواد امتحانی‪( :‬جهت اطالع از شرح تفصیلی هریک از سرفصل‌ها به‬
‫سایت ‪ https://icmc.seo.ir‬مراجعه نمایید‪).‬‬
‫‪ -1‬فهم و تحلیل صورت‌های مالی (تعداد پرسش‪( )20 :‬ضریب‪)4 :‬‬
‫‪ 1-1‬تعاریف‪ ،‬مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده صورت‌هاي مالی‬
‫‪ 2-1‬سازوکارهای گزارشگري مالي‪:‬‬
‫‪ 3-1‬درك صورت سود و زيان‬
‫‪ 4-1‬درك ترازنامه‬
‫‪ 5-1‬درك صورت جريان وجه نقد‬
‫‪ 6-1‬تكنيك‌هاي مقدماتی تجزيه تحليل صورت‌های مالي(نسبت‌هاي مالی)‬
‫‪ -2‬مقدمات بازارها‪ ،‬ابزارها و نهادهای مالی (تعداد پرسش‪( )20 :‬ضریب‪)4 :‬‬
‫‪ -1-2‬مفاهیم بازارهای مالی‬
‫‪ -2-2‬ویژگی‌های سهام عادی و مفاهیم مربوطه‬
‫‪ -3-2‬ویژگی‌های سهام ممتاز و مفاهیم مربوطه‬
‫‪ 4-2‬مفاهیم مربوط به اوراق بهادار با درآمد ثابت‬
‫‪ 5-2‬مفاهیم سایر اوراق بهادار‬
‫‪ 6-2‬شاخص‌هاي بازار اوراق بهادار‬
‫‪ 7-2‬کارایی بازار و بازارهاي سرماية كارآ‬
‫‪ 8-2‬آشنایی با نهادهای مالی‪ ،‬نقش و کارکرد آنها‬
‫‪ -3‬مقدمات امور مالی شرکتی (تعداد پرسش‪( )20 :‬ضریب‪)4 :‬‬
‫‪ 1-3‬مقدمات بودجه‌بندي سرمايه‌اي‬
‫‪ 2-3‬مقدمات هزينة سرمايه‬
‫‪ 3-3‬مقدمات مدیریت تأمین مالی‬
‫‪ 4-3‬مقدمات تجزیه تحلیل نقاط سربه‌سر و اهرم‌ها‬
‫‪ 5-3‬تعاریف مقدماتی مربوط به بازده‬
‫‪ 6-3‬مفاهیم پایه ریسک‬
‫‪ -4‬مقدماتی بر اقتصاد (تعداد پرسش‪( )20 :‬ضریب‪)3 :‬‬
‫‪ 1-4‬مقدمات اقتصاد خرد‬
‫‪ 2-4‬مقدمات اقتصاد کالن‬
‫‪ -5‬روش‌های كمي مقدماتی (تعداد پرسش‪( )20 :‬ضریب‪)3 :‬‬
‫مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار‬
‫‪9‬‬
‫‪ 1-5‬ارزش زمانی پول‬
‫‪ 2-5‬مفاهيم آماری‬
‫‪ 3-5‬مفاهيم احتمال‬
‫‪ 4-5‬محاسبات بازده و ریسک‬
‫‪ -6‬اصول بازار سرمایه اسالمی و اخالق حرفه‌ای (تعداد پرسش‪( )20 :‬ضریب‪)4 :‬‬
‫‪ -7‬مقررات اصول بازار سرمایه (تعداد پرسش‪( )20:‬ضریب‪)4 :‬‬
‫‪ -1-7‬قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران (براساس آخرین اصالحات و‬
‫الحاقات)‬
‫‪ -2-7‬اصالحیة قانون تجارت‪ ،‬مبحث اول بخش‌های ‪ 11 ،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1‬و ‪12‬‬
‫(براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ -3-7‬قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های‬
‫کلی اصل ‪ 44‬قانون اساسی (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ -4-7‬آيين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ -5-7‬ضوابط نظارت سازمان بورس بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایه شرکت‌هاي‬
‫سهامی عام (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ -6-7‬دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركت‌هاي ثبت‌شده نزد سازمان (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ -7-7‬دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ -8-7‬مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ -9-7‬مصوبه مربوط به تعريف سرمايه‌گذار نهادي (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ -10-7‬دستورالعمل کمیتة سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ -11-7‬دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اشخاص موضوع مادة ‌‪ 35‬قانون بازار اوراق‬
‫بهادار و دیگر اشخاص تحت نظارت سازمان (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ -12-7‬دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران‬
‫(براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ -13-7‬مصوبه در خصوص مرجع حل اختالفات فعاالن بازار اوراق بهادار فاقد کانون‬
‫مربوطه (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪10‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫‪ -14-7‬دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان‬
‫(براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ -15-7‬دستورالعمل شناسایی مشتریان‪ ،‬مصوب شورای عالی مبارزه با پولشوئی (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ -16-7‬دستورالعمل ثبت‪ ،‬نگهداری و گزارش دهی اسناد‪ ،‬مدارک و اطالعات توسط‬
‫اشخاص تحت نظارت (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار‬
‫‪11‬‬
‫ی‪-‬کاربرد گواهی‌نامه مذکور در نهادهای مالی و شرکت‌های کارگزاری برای تصدی سمت‌های مختلف‬
‫ردیف‬
‫نام مجوز‬
‫سمت‬
‫مدرک مورد نیاز‬
‫مطابق دستورالعمل‬
‫مدیر سبد‬
‫‪1‬‬
‫سبدگردان‬
‫‪2‬‬
‫مشاور‬
‫سرمایه‬
‫‌گذاری‬
‫‪3‬‬
‫پردازش‬
‫اطالعات‬
‫مالی‬
‫دستورالعمل تأسیس‬
‫و فعالیت سبدگردان‪-‬‬
‫پیوست شمارۀ ‪– 4‬‬
‫اصالحیه ‪1393/07/05‬‬
‫گواهی‌نامه اصول بازار‬
‫سرمایه یا باالتر‬
‫مشاور‬
‫گواهی‌نامه‌ اصول بازار‬
‫سرمایه (نماینده‌ ‪2‬‬
‫کارگزاری) با حداقل‬
‫‪ 4‬سال سابقه کار و‬
‫تحصیل مرتبط‬
‫تحلیل‌گر‬
‫گواهی‌نامه‌ی اصول‬
‫بازار سرمایه (نماینده‌ ‪2‬‬
‫کارگزاری) با حداقل ‪3‬‬
‫سال سابقه کار‬
‫کارشناس‬
‫مسئول‬
‫بازبینی‬
‫اطالعات‬
‫گواهی‌نامه‌ اصول‬
‫مقدماتی بازار سرمایه‬
‫یا مدرک کارشناسی‬
‫مورد تأیید وزارت‬
‫علوم در رشته‌های‬
‫مرتبط‬
‫متصدی‬
‫جمع‌آوری‬
‫و ارائۀ‬
‫اطالعات‬
‫گواهی‌نامه اصول‬
‫بازار سرمایه یا مدرک‬
‫کارشناسی مورد‬
‫تأیید وزارت علوم در‬
‫رشته‌های حسابداری‪،‬‬
‫مدیریت مالی‪،‬‬
‫مدیریت و اقتصاد‬
‫تحلیل گر‬
‫‪12‬‬
‫گواهینامۀ اصول بازار‬
‫سرمایه با حداقل ‪ 5‬سال‬
‫سابقه کار مرتبط‬
‫گواهینامۀ اصول بازار‬
‫سرمایه با حداقل ‪ 3‬سال‬
‫سابقه کار مرتبط‬
‫تحلیل‌گر‬
‫کارشناس‬
‫مدرک جایگزین‬
‫مطابق دستورالعمل‬
‫توضیحات‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫دستورالعمل تأسیس و‬
‫فعالیت مشاور‬
‫سرمایه گذاری‪ -‬پیوست‬
‫شمارۀ‪( 4‬حداقل نیروی‬
‫انسانی و تجهیزات‬
‫الزم)‪ -‬اصالحیه‬
‫‪1393/07/05‬‬
‫دستورالعمل تأسیس و‬
‫فعالیت پردازش اطالعات‬
‫مالی‪ -‬پیوست شمارۀ‬
‫‪(4‬حداقل نیروی انسانی‬
‫و تجهیزات الزم)‪-‬‬
‫اصالحیه ‪1393/07/05‬‬
‫گواهی‌نامه‌ اصول بازار‬
‫سرمایه (نماینده‌ ‪2‬‬
‫کارگزاری) با حداقل‬
‫‪ 4‬سال سابقه کار و‬
‫تحصیل مرتبط و کافی‬
‫ردیف‬
‫نام مجوز‬
‫سمت‬
‫نماینده مشاور‬
‫پذیرش‬
‫‪4‬‬
‫مشاور‬
‫پذیرش‬
‫‪5‬‬
‫صندوق‬
‫سرمایه‬
‫‌گذاری‬
‫مدیر‬
‫سرمایه‌گذاری‬
‫مدرک مورد نیاز‬
‫مطابق دستورالعمل‬
‫مدرک جایگزین‬
‫مطابق دستورالعمل‬
‫مطابق تبصره ماده ‪4‬‬
‫دستورالعمل صدور و‬
‫فعالیت مشاور پذیرش‬
‫در صورتي كه به‬
‫تشخيص معاونت نظارت‬
‫بر نهادهاي مالي و‬
‫موافقت رئيس سازمان‪،‬‬
‫تعداد دارندگان گواهي‬
‫نامه‌ي تحليل‌گري بازار‬
‫سرمايه كافي نباشد‪،‬‬
‫مشاور پذيرش مي تواند‬
‫كارشناس موضوع مادة‬
‫‪ 4‬را از ميان دارندگان‬
‫گواهي‌نامة اصول بازار‬
‫سرمايه كه به تشخيص‬
‫سازمان تجربة كافي‬
‫داشته باشند‪ ،‬انتخاب‬
‫كند‪.‬‬
‫در شرایط خاص و با‬
‫موافقت سبا‪ ،‬گواهی‌نامۀ‬
‫اصول بازار سرمایه با‬
‫حداقل ‪ 5‬سال سابقۀ کار‬
‫به همراه انجام مراحل‬
‫تأیید صالحیت‬
‫توضیحات‬
‫دستورالعمل صدور مجوز‬
‫و فعالیت مشاور پذیرش‬
‫‪ ،‬مادة ‪ - 4‬اصالحیه‬
‫‪1393/07/05‬‬
‫تبصره ‪ 4‬ماده ‪39‬‬
‫اساسنامه صندوق‌های‬
‫سرمایه‌گذاری‬
‫مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار‬
‫‪13‬‬
‫ردیف‬
‫‪14‬‬
‫نام مجوز‬
‫سمت‬
‫مدرک مورد نیاز‬
‫مطابق دستورالعمل‬
‫‪6‬‬
‫معامالت‬
‫اوراق‬
‫تامین مالی‬
‫(شرکت‬
‫کارگزاری)‬
‫مدیر‬
‫معامالت‬
‫گواهی‌نامه اصول‬
‫بازار سرمایه و ‪ 2‬سال‬
‫سابقه کار مرتبط‬
‫‪7‬‬
‫معامالت‬
‫کاال‬
‫(شرکت‬
‫کارگزاری)‬
‫مدیر‬
‫معامالت‬
‫گواهی‌نامه اصول‬
‫بازار سرمایه و ‪ 2‬سال‬
‫سابقه کار مرتبط‬
‫‪8‬‬
‫معامالت‬
‫مشتقه‬
‫مبتنی‬
‫برکاال‬
‫(شرکت‬
‫کارگزاری)‬
‫مدیر‬
‫معامالت‬
‫مشترک با‬
‫مشتقه اوراق‬
‫بهادار‬
‫گواهی‌نامه اصول‬
‫بازار سرمایه و ‪ 2‬سال‬
‫سابقه کارمرتبط‬
‫‪9‬‬
‫معامالت‬
‫مشتقه‬
‫مبتنی‬
‫براوراق‬
‫بهادار‬
‫(شرکت‬
‫کارگزاری)‬
‫مدیرمعامالت‬
‫مشترک با‬
‫مشتقه کاال‬
‫گواهی‌نامه اصول‬
‫بازار سرمایه و ‪ 2‬سال‬
‫سابقه کار مرتبط‬
‫‪10‬‬
‫مشاور‬
‫پذیرش‬
‫(شرکت‬
‫کارگزاری)‬
‫یک نفر‬
‫به‌عنوان‬
‫مشاور‬
‫پذیرش که‬
‫می‌تواند با‬
‫مشاور عرضه‬
‫مشترک‬
‫باشد‬
‫گواهی نامه اصول‬
‫بازار سرمایه‪+‬‬
‫گواهی‌نامه معامله‌گری‬
‫بازار سرمایه‪25+‬‬
‫امتیاز از محل سوابق‬
‫تجربی‬
‫‪11‬‬
‫معامالت‬
‫برخط‬
‫(شرکت‬
‫کارگزاری)‬
‫مدیر‬
‫معامالت‬
‫برخط‬
‫گواهی‌نامه اصول بازار‬
‫سرمایه و یک سال‬
‫سابقه کار مرتبط‬
‫‪12‬‬
‫مرکز‬
‫تماس‬
‫(شرکت‬
‫کارگزاری)‬
‫مسئول مرکز‬
‫تماس‬
‫گواهی‌نامه اصول بازار‬
‫سرمایه و یک سال‬
‫سابقه کار مرتبط‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫مدرک جایگزین‬
‫مطابق دستورالعمل‬
‫توضیحات‬
‫مصوبه شماره ‪121/22404‬‬
‫مورخ ‪ 1395/10/01‬هیأت‬
‫مدیره سازمان بورس و‬
‫اوراق بهادار‬
‫گواهی‌نامه معامله‌گری‬
‫بازار سرمایه‬
‫گواهی‌نامه معامله‌گری بازار سرمایه‬
‫الف‪ -‬عنوان گواهی‌نامه‪ :‬معامله‌گری بازار سرمایه‬
‫ب‪ -‬پیش‌نیاز‪:‬‬
‫گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه‬
‫ج‪ -‬حدنصاب قبولی‪ 40 :‬از ‪100‬‬
‫د‪ -‬تعداد پرسش‌ها‪ 60 :‬پرسش‬
‫هـ‪ -‬مدت زمان آزمون‪ 75 :‬دقیقه‬
‫و‪ -‬معافیت‌ها‪ :‬مطابق مصوبه جلسه شماره ‪ 331‬مورخ ‪ 1393/01/30‬هيئت مديره سازمان‬
‫بورس و اوراق بهادار‪" ،‬افرادي که داراي مدرک تحصيلي کارشناسي و باالتر مورد تایيد وزارت‬
‫علوم‪ ،‬تحقيقات و فناوري‪ ،‬در رشته‌هاي مرتبط از قبيل گرايش‌هاي مالي رشته مديريت‪،‬‬
‫حقوق مالي‪ ،‬مهندسي مالي‪ ،‬حسابداري‪ ،‬مدیریت بازرگانی‪ ،‬کارشناسی بورس‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬مدیریت‬
‫صنعتی‪ ،‬مهندسی صنعتی (گرایش مالی) و ریاضیات مالی بوده و معدل آنها باالتر از ‪ 15‬باشد‪،‬‬
‫در صورت شرکت در آزمون معامله‌گری بازار سرمایه (شامل مقررات اصول بازار سرمايه و‬
‫معامله‌گري) و کسب حد نصاب ‪ 40‬و در خصوص ساير رشته‌ها‪ ،‬در صورت موفقيت در آزمون‬
‫معامله‌گری بازار سرمایه (شامل مقررات اصول بازار سرمايه و معامله‌گري) و کسب حد نصاب‬
‫‪ 40‬با پيش نياز گواهي‌نامه اصول بازار سرمايه و شرکت در دوره‌هاي آموزشي مربوطه‪،‬‬
‫مي توانند به عنوان معامله‌گر شروع به فعاليت نمايند"‪.‬‬
‫ز‪ -‬سرفصل مواد امتحانی‪:‬‬
‫مقررات معامله‌گری بازار سرمایه‬
‫‪ .1‬قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسالمي ايران (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .2‬اصالحیة قانون تجارت‪ ،‬مبحث اول بخش‌های ‪ 11 ،10 ،8 ،7 ،6 ،5 ،3 ،2 ،1‬و ‪ 12‬ايران‬
‫(براساس آخرین اصالحات و الحاقات‬
‫‪ .3‬قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی‬
‫اصل ‪ 44‬قانون اساسی (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .4‬آيين‌نامه اجرايي قانون بازار اوراق بهادار (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .5‬ضوابط نظارت سازمان بورس بر فرآیند تأسیس و افزایش سرمایه شرکت‌هاي سهامی عام‬
‫(براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .6‬دستورالعمل اجرايي افشاي اطالعات شركت‌هاي ثبت‌شده نزد سازمان (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪16‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫‪ .7‬دستورالعمل عضویت در کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (براساس آخرین اصالحات‬
‫و الحاقات)‬
‫‪ .8‬مقررات عضویت در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (براساس آخرین اصالحات و‬
‫الحاقات)‬
‫‪ .9‬مصوبه مربوط به تعريف سرمايه‌گذار نهادي (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .10‬دستورالعمل کمیتة سازش کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .11‬دستورالعمل رسيدگي به تخلفات اشخاص موضوع مادة‌‪ 35‬قانون بازار اوراق بهادار و دیگر‬
‫اشخاص تحت نظارت سازمان (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .12‬دستورالعمل اجرائی فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .13‬مصوبه در خصوص مرجع حل اختالفات فعاالن بازار اوراق بهادار فاقد کانون مربوطه‬
‫(براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .14‬دستورالعمل شناسایی و ثبت نهادهای مالی فعال در بازار اوراق بهادار نزد سازمان (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .15‬دستورالعمل شناسایی مشتریان‪ ،‬مصوب شورای عالی مبارزه با پولشوئی (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .16‬دستورالعمل ثبت‪ ،‬نگهداری و گزارش دهی اسناد‪ ،‬مدارک و اطالعات توسط اشخاص‬
‫تحت نظارت (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .17‬آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .18‬آیین‌نامه معامالت در شرکت بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین اصالحات و‬
‫الحاقات)‬
‫‪ .19‬دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .20‬ضوابط اعطای مجوز معامله اوراق بهادار به سرمایه‌گذار خارجی (براساس آخرین اصالحات‬
‫و الحاقات)‬
‫‪ .21‬دستورالعمل اجرایی معامالت بر خط اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس‬
‫ایران (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .22‬دستورالعمل توثیق اوراق بهادار (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .23‬دستورالعمل نحوه انجام معامالت وکالتی اوراق بهادار (براساس آخرین اصالحات و‬
‫الحاقات)‬
‫مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار‬
‫‪17‬‬
‫‪ .24‬دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در فرابورس ایران (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .25‬دستورالعمل ثبت‪ ،‬سپرده‌گذاری‪ ،‬تسویه و پایاپای (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .26‬دستورالعمل انتشار اطالعات معامالت توسط بورس اوراق بهادار (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .27‬ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معامالت عمده (براساس آخرین اصالحات‬
‫و الحاقات)‬
‫‪ .28‬چارچوب نقل و انتقال اوراق بهادار بین کد اصلی و کد مجازی مالک اوراق بهادار‬
‫(براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .29‬ضوابط تأسیس صندوق‌های زمین و ساختمان (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .30‬ضوابط نقل و انتقال سهام خارج از ساعت معامالت (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .31‬دستورالعمل اجرایی نحوه گزارش‌دهی دارندگان اطالعات نهانی (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .32‬دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس اوراق بهادار در خصوص کارگزاری‌های‬
‫عضو (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .33‬ضوابط محاسبه سهام شناور آزاد (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .34‬دستورالعمل فعالیت بازارگردانی در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین اصالحات‬
‫و الحاقات)‬
‫‪ .35‬ضوابط ایجاد کد مجازی تجمیعی جهت انجام معامالت عمده در فرابورس ایران (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .36‬دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .37‬دستورالعمل اجرایی معامالت مبتنی بر مذاکره اوراق بهادار در فرابورس ایران (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .38‬ضوابط انتقال سهام به کارکنان شرکت‌ها در عرضه اولیه در شرکت فرابورس ایران‬
‫(براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .39‬ضوابط معامله ترجیحی در شرکت فرابورس ایران (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .40‬دستورالعمل تسویه و پایاپای معامالت بورس کاالی ایران (براساس آخرین اصالحات و‬
‫الحاقات)‬
‫‪ .41‬دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .42‬دستورالعمل انتشار اطالعات معامالت توسط بورس کاالی ایران (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪18‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫‪ .43‬دستورالعمل اجرایی رینگ صادراتی بورس کاالی ایران (براساس آخرین اصالحات و‬
‫الحاقات)‬
‫‪ .44‬دستورالعمل وظایف و اختیارات شرکت بورس کاالی ایران در خصوص کارگزاری‌های‬
‫عضو (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .45‬دستورالعمل ثبت سفارش کاال در بورس کاال (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .46‬دستورالعمل اجرایی معامالت قراردادهای آتی در شرکت بورس کاالی ایران (سهامی عام)‬
‫(براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .47‬دستورالعمل معامالت قرارداد آتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .48‬مصوبه ابزار مالی قراردادهای آتی و مقررات مربوط به معامالت قرارداد آتی (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .49‬ضوابط اجرایی بازار جبرانی (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .50‬ضوابط وجه تضمین قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .51‬دستورالعمل معامالت قرارداد اختیار معامله سهام در بورس اوراق بهادار تهران (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .52‬دستورالعمل اجرایی دریافت سفارش‌های تلفنی با استفاده از مرکز تماس کارگزاری‬
‫(براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .53‬ضوابط استخدام و نقل و انتقال اشخاص وابسته به اعضای کانون کارگزاران بورس و‬
‫اوراق بهادار (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .54‬دستورالعمل ثبت و سپرده‌گذاری کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال و تسویه و پایاپای‬
‫معامالت در بورس انرژی (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .55‬دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس انرژی (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .56‬دستورالعمل معامالت کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس انرژی (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .57‬دستورالعمل پذیره‌نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و‬
‫فرابورس ایران (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .58‬دستورالعمل معامالت قرارداد اختیار معامله در شرکت بورس کاالی ایران (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .59‬دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت اوراق بهادار در بازار پایه فرابورس (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .60‬دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت سهام و حق تقدم خرید سهام در بازار شرکت‌های‬
‫کوچک و متوسط فرابورس ایران (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار‬
‫‪19‬‬
‫‪ .61‬دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت بلوک در فرابورس ایران (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .62‬دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معامالت بلوک در بورس اوراق بهادار تهران (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫ی‪-‬کاربرد گواهی‌نامه مذکور در نهادهای مالی و شرکت‌های کارگزاری برای تصدی سمت‌های مختلف‬
‫ردیف‬
‫‪20‬‬
‫نام مجوز‬
‫سمت‬
‫‪1‬‬
‫مدرک مورد‬
‫نیاز مطابق‬
‫دستورالعمل‬
‫مدرک‬
‫جایگزین‬
‫مطابق‬
‫دستورالعمل‬
‫توضیحات‬
‫معامالت‬
‫اوراق تامین‬
‫مالی (شرکت‬
‫کارگزاری)‬
‫معامله‌گر‬
‫گواهی‌نامه‬
‫معامله‌گری بازار‬
‫سرمایه‬
‫مصوبه شماره‬
‫‪ 121/22404‬مورخ‬
‫‪ 1395/10/01‬هیأت‬
‫مدیره سازمان بورس و‬
‫اوراق بهادار‬
‫‪2‬‬
‫معامالت‬
‫کاال (شرکت‬
‫کارگزاری)‬
‫معامله‌گر‬
‫گواهی‌نامه‬
‫معامله‌گری بازار‬
‫سرمایه‬
‫مصوبه شماره‬
‫‪ 121/22404‬مورخ‬
‫‪ 1395/10/01‬هیأت‬
‫مدیره سازمان بورس و‬
‫اوراق بهادار‬
‫‪3‬‬
‫معامالت‬
‫مشتقه مبتنی‬
‫بر کاال (شرکت‬
‫کارگزاری)‬
‫معامله‌گر‬
‫گواهی‌نامه‬
‫معامله‌گری بازار‬
‫سرمایه‬
‫مصوبه شماره‬
‫‪ 121/22404‬مورخ‬
‫‪ 1395/10/01‬هیأت‬
‫مدیره سازمان بورس و‬
‫اوراق بهادار‬
‫‪4‬‬
‫معامالت‬
‫مشتقه مبتنی‬
‫بر اوراق‬
‫بهادار (شرکت‬
‫کارگزاری)‬
‫معامله‌گر‬
‫گواهی‌نامه‬
‫معامله‌گری بازار‬
‫سرمایه‬
‫مصوبه شماره‬
‫‪ 121/22404‬مورخ‬
‫‪ 1395/10/01‬هیأت‬
‫مدیره سازمان بورس و‬
‫اوراق بهادار‬
‫‪5‬‬
‫مشاور پذیرش‬
‫(شرکت‬
‫کارگزاری)‬
‫یک نفر‬
‫به‌عنوان‬
‫مشاور‬
‫پذیرش که‬
‫می‌تواند با‬
‫مشاور عرضه‬
‫مشترک‬
‫باشد‬
‫گواهی‌نامه اصول‬
‫بازار سرمایه‪+‬‬
‫گواهی‌نامه‬
‫معامله‌گری بازار‬
‫سرمایه‪ 25+‬امتیاز‬
‫از محل سوابق‬
‫تجربی‬
‫مصوبه شماره‬
‫‪ 121/22404‬مورخ‬
‫‪ 1395/10/01‬هیأت‬
‫مدیره سازمان بورس و‬
‫اوراق بهادار‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫گواهی‌نامه مدیریت‬
‫نهادهای بازار سرمایه‬
‫گواهی‌نامه مدیریت نهادهای بازار سرمایه‬
‫الف‪ -‬عنوان گواهی‌نامه‪ :‬مدیریت نهادهای بازار سرمایه‬
‫ب‪ -‬پیش‌نیاز‪:‬‬
‫گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه‬
‫ج‪ -‬حدنصاب قبولی‪:‬‬
‫‪ -1‬حد نصاب اصول راهبری شرکتی ‪ 40‬از ‪100‬‬
‫‪ -2‬حد نصاب مقررات ‪ 50‬از ‪100‬‬
‫د‪ -‬تعداد پرسش‌ها‪ 70 :‬پرسش‬
‫هـ‪ -‬مدت زمان آزمون‪ 90 :‬دقیقه‬
‫و‪ -‬معافیت‌ها‪- :‬‬
‫ز‪ -‬سرفصل مواد امتحانی‪:‬‬
‫‪ -1‬اصول راهبری شركتي (تعداد پرسش‪)30 :‬‬
‫‪ .1‬تشریح چارچوب راهبری شرکتی اثربخش‬
‫‪ .2‬تشریح حقوق سهام‌داران و برخورد برابر با آنها و کارکردهای مالکیتی کلیدی‬
‫‪ .3‬تشریح نقش سرمایه‌گذاران نهادی‪ ،‬بازارهای سهام و سایر واسطه‌ها‬
‫‪ .4‬تشریح نقش ذی‌نفعان در راهبری شرکتی‬
‫‪ .5‬تشریح افشا و شفافیت‬
‫‪ .6‬تشریح مسئولیت‌های هیأت مدیره‬
‫‪ .7‬مقايسة‌ انواع شخصیت‌هاي حقوقی تجاری و تشريح تضاد منافع موجود در هريك؛‬
‫‪ .8‬ويژگي‌ها و شرایط مربوط به استقالل‪ ،‬تجربه‪ ،‬جبران خدمات‪ ،‬مشاوران برون سازمانی‬
‫و تناوب انتخاب هيأت مديره و كميته‌هاي مربوطه و حفاظت آنها از حقوق صاحبان سهام‬
‫‪ .9‬تشريح شرايط الزم برای وجود یک آیین اخالق حرفه‌ای قوي و نيز مشكالتي كه‬
‫آیین اخالق حرفه‌ای ضعيف در مواردي مثل معامالت با گروه‌هاي وابسته يا استفادة‬
‫شخصي از دارايي‌هاي شركت ايجاد مي‌كنند‬
‫‪ .10‬بيان مواردي که وجود كميته‌ هيأت مديره برای رعایت اصول راهبری شرکتی‬
‫ضروری است و تشريح معيارهاي ارزيابي عملکرد هر كميته در جهت حفاظت از منافع‬
‫صاحبان سهام‬
‫‪ .11‬ارزيابي اصول راهبری شركتي موجود در يك شركت‬
‫‪ .12‬تضادهاي ناشي از ارتباطات نمايندگي شامل تضادهاي مديران‪ -‬سهام‌داران‬
‫‪ .13‬ارزيابي چگونگی اجرای اصول راهبری شرکتی در يك شركت‬
‫‪22‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫‪ .14‬اجزاي بیانیه سياست‌هاي اصول راهبری شركتي اعالم شده يك شركت كه بايد در‬
‫ارزيابي مورد توجه قرار گيرد‬
‫‪ -2‬مقررات مدیریت نهادهای بازار سرمایه (تعداد پرسش ‪)40‬‬
‫‪ .1‬فصول اول و دوم قانون تجارت در مورد دفاتر تجارتی (براساس آخرین اصالحات‬
‫و الحاقات)‬
‫‪ .2‬اصالحیة قانون تجارت‪ ،‬مبحث اول بخش‌های ‪ 9‬و ‪( 11‬براساس آخرین اصالحات‬
‫و الحاقات)‬
‫‪ .3‬مباحث دوم تا هفتم قانون تجارت در مورد سایر شرکت‌هاي تجاری (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .4‬باب‌های چهاردهم و پانزدهم قانون تجارت در مورد اسم تجارتی و شخصیت حقوقی‬
‫(براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .5‬فصول دوم تا چهارم قانون تجارت در مورد تصفیه امور شرکت‌ها و سایر مقررات در‬
‫مورد شرکت‌هاي تجاری (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .6‬باب‌های چهارم و پنجم قانون تجارت‪ ،‬راجع به برات‪ ،‬فته طلب‪ ،‬چک‪ ،‬اسناد در وجه‬
‫حامل (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .7‬باب‌ دهم قانون تجارت در مورد ضمانت (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .8‬قانون تجارت الکترونیک (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .9‬قانون صدور چک و سایر مقررات در مورد چک (براساس آخرین اصالحات و‬
‫الحاقات)‬
‫‪ .10‬قانون مالیات‌های مستقیم‪ ،‬باب اول در مورد اشخاص مشمول مالیات‪ ،‬فصل پنجم‬
‫باب دوم در مورد حق تمبر‪ ،‬فصول پنج و هفتم باب سوم در مورد مالیات بر درآمد‬
‫اشخاص حقوقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منایع مختلف‪ ،‬باب چهارم فصل اول در‬
‫مورد معافیت‌ها و فصل دوم در مورد هزینه‌های قابل قبول و استهالک و فصل چهارم‬
‫در مورد مقررات عمومی و فصل نهم در مورد وصول مالیات (براساس آخرین اصالحات‬
‫و الحاقات)‬
‫‪ .11‬قانون مالیات بر ارزش افزوده (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .12‬قانون مبارزه با پولشویی (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .13‬آيين‌نامه اجرايي قانون مبارزه با پولشويي‪ ،‬مصوب هیأت وزیران (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .14‬دستورالعمل تبلیغات شرکت‌هاي کارگزاری‪ ،‬مصوب هیأت مدیرۀ سازمان (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار‬
‫‪23‬‬
‫‪ .15‬دستورالعمل اجرایی نحوة گزارش‌دهی دارندگان اطالعات نهانی‪ ،‬مصوب هیأت‬
‫مدیرۀ سازمان (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .16‬دستورالعمل صندوق تضمین تسویه معامالت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس‪،‬‬
‫مصوب هیأت مدیره سازمان (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .17‬دستورالعمل الزامات کفایت سرمایه نهادهای مالی‪ ،‬مصوب هیأت مدیره سازمان‬
‫(براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .18‬دستورالعمل رعایت مقررات مبارزه با پولشوئی در خدمات الکترونیک بازار سرمایه‪،‬‬
‫مصوب شورای عالی مبارزه با پولشوئی (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .19‬دستورالعمل نحوه مراقبت از اشخاص مظنون در بازار سرمایه‪ ،‬مصوب شورای عالی‬
‫مبارزه با پولشوئی‪( ،‬براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .20‬دستورالعمل نحوه ارسال اسناد و مدارک مربوط به بازار سرمایه به نشانی پستی‬
‫مشتریان‪ ،‬مصوب شورای عالی مبارزه با پولشوئی‪( ،‬براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .21‬دستورالعمل گزارش عملیات و معامالت مشکوک در بازار سرمایه‪ ،‬مصوب شورای‬
‫عالی مبارزه با پولشوئی‪( ،‬براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .22‬دستورالعمل نگهداری و امحای اسناد در بازار سرمایه در حوزه پولشوئی‪ ،‬مصوب‬
‫شورای عالی مبارزه با پولشوئی‪( ،‬براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .23‬دستورالعمل تأیید صالحیت حرفه‌ای ای مدیران نهادهای مالی‪ ،‬مصوب شورای‬
‫عالی مبارزه با پولشوئی‪( ،‬براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .24‬دستورالعمل اجرایی آیین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج‬
‫از بورس به همراه آیین نامه اجرایی آن‪ ،‬مصوب شورای عالی مبارزه با پولشوئی‪،‬‬
‫(براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .25‬آیین نامه ماده ‪ 13‬قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل‬
‫اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ 44‬قانون اساسی مصوب ‪ ،1388‬مصوب هیأت وزیران‪،‬‬
‫(براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .26‬آیین نامه اجرایی ماده ‪ 14‬قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور‬
‫تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ‪ 44‬قانون اساسی‪ ،‬مصوب هیأت وزیران‪( ،‬براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .27‬ضوابط بازاریابی و تخفیفات اعضای کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار در بورس‬
‫ها و فرابورس‪ ،‬مصوب هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار‪( ،‬براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .28‬فصول اول‪ ،‬دوم و سوم مباحث ‪ 1،2،3‬از قانون کار‬
‫‪ .29‬ضوابط مربوط به متقاضیان خرید در معامالت عمده سهام و حق تقدم سهام در‬
‫‪24‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫بورس اوراق بهادار و فرابورس‪ ،‬مصوب شورای عالی بورس‪( ،‬براساس آخرین اصالحات‬
‫و الحاقات)‬
‫‪ .30‬اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .31‬تصویب نامه در خصوص تعیین حداقل جریمه نقدی مندرج در ماده ‪ 14‬قانون‬
‫توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل‬
‫چهل و چهارم قانون اساسی (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .32‬مصوبه در خصوص تعدیل مبالغ جزای نقدی موضوع تبصره ‪ 1‬ماده ‪ 14‬قانون‬
‫توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .33‬دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس‬
‫و اوراق بهادار (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .34‬دستورالعمل رسیدگی به اختالفات در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .35‬مصوبه در خصوص اعطای اعتبار از سوی کارگزاران در معامالت بورس کاالی‬
‫ایران (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .36‬دستورالعمل کنترل‌های داخلی شرکت‌های کارگزاری (براساس آخرین اصالحات‬
‫و الحاقات)‬
‫مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫گواهی‌نامه کارشناسی‬
‫عرضه و پذیرش‬
‫گواهی‌نامه کارشناسی عرضه و پذیرش‬
‫الف‪ -‬عنوان گواهی‌نامه‪ :‬کارشناسی عرضه و پذیرش‬
‫ب‪ -‬پیش‌نیاز‪:‬‬
‫گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه‬
‫ج‪ -‬حدنصاب قبولی‪ 50 :‬از ‪100‬‬
‫د‪ -‬تعداد پرسش‌ها‪ 40 :‬پرسش‬
‫هـ‪ -‬مدت زمان آزمون‪ 50 :‬دقیقه‬
‫و‪ -‬معافیت‌ها‪- :‬‬
‫ز‪ -‬سرفصل مواد امتحانی‪:‬‬
‫‪ -1‬مقررات عرضه و پذیرش‪( :‬تعداد پرسش‪)40 :‬‬
‫‪ .1‬آیین نامة اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق‬
‫بهادار (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .2‬قانون نحوة انتشار اوراق مشاركت (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .3‬آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت (براساس آخرین اصالحات و‬
‫الحاقات)‬
‫‪ .4‬دستورالعمل پذیرش و عرضۀ اوراق بهادار در فرابورس ایران (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .5‬دستورالعمل پذیرش کاال و اوراق بهادار مبتنی بر کاال در بورس کاالی ایران (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .6‬دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .7‬ضوابط استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار (براساس آخرین اصالحات‬
‫و الحاقات)‬
‫‪ .8‬مصوبه در خصوص الزام به استفاده از خدمات مشاوران عرضه اوراق بهادار (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .9‬ضوابط کلی عرضه اولیه یا عمده سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری در بورس‬
‫(براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .10‬دستورالعمل انتشار اوراق اجاره (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .11‬دستورالعمل فعالیت نهادهای واسط (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .12‬مصوبه درخصوص عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه و ثانویه (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪28‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫‪ .13‬دستورالعمل ثبت و عرضۀ عمومی اوراق بهادار (براساس آخرین اصالحات و‬
‫الحاقات)‬
‫‪ .14‬دستورالعمل صدور مجوز و فعاليت مشاور پذيرش (براساس آخرین اصالحات و‬
‫الحاقات)‬
‫‪ .15‬دستورالعمل انتشار اوراق قرض الحسنه (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .16‬دستورالعمل انتشار اوراق مرابحه (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .17‬آیین نامه خرید‪ ،‬نگهداری و عرضه سهام خزانه (براساس آخرین اصالحات و‬
‫الحاقات)‬
‫‪ .18‬دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس‬
‫و اوراق بهادار (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .19‬دستورالعمل انتشار اوراق رهنی (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .20‬دستورالعمل پذیرش و عرضه اسناد خزانه اسالمی در بازار ابزارهای نوین مالی‬
‫فرابورس ایران (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫ی‪-‬کاربرد گواهی‌نامه مذکور در نهادهای مالی و شرکت‌های کارگزاری برای تصدی سمت‌های مختلف‬
‫ردیف‬
‫نام مجوز‬
‫سمت‬
‫مدرک مورد نیاز مطابق‬
‫دستورالعمل‬
‫‪1‬‬
‫مرکز تماس‬
‫(شرکت‬
‫کارگزاری)‬
‫مسئول مرکز‬
‫تماس‬
‫لیسانس مرتبط و گواهی‌نامه‬
‫کارشناسی عرضه و پذیرش و‬
‫یک سال سابقه کار مرتبط‬
‫مدرک‬
‫جایگزین‬
‫مطابق‬
‫دستورالعمل‬
‫توضیحات‬
‫مصوبه شماره‬
‫‪121/22404‬‬
‫مورخ‬
‫‪1395/10/01‬‬
‫هیأت مدیره‬
‫سازمان بورس‬
‫و اوراق بهادار‬
‫مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫گواهی‌نامه تحلیل‌گری‬
‫بازار سرمایه‬
‫گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه‬
‫الف‪ -‬عنوان گواهی‌نامه‪ :‬تحلیل‌گری بازار سرمایه‬
‫ب‪ -‬پیش‌نیاز‪:‬‬
‫‪ .1‬گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه‬
‫‪ .2‬مدرک تحصیلی کارشناسی یا باالتر از دانشگاه‌ها یا موسسات آموزشی داخلی مورد‬
‫تأیید وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فن‌آوری یا معادل آن‌ها یا مدرک تحصیلی از دانشگاه‌ها و‬
‫مؤسسات آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فن‌آوری معادل کارشناسی‬
‫یا باالتر ارزش‌گذاری شده باشد‪ ،‬در تمامی رشته‌های تحصیلی‪.‬‬
‫ج‪ -‬حدنصاب قبولی‪:‬‬
‫حد نصاب هر درس‪ 35 :‬از ‪100‬‬
‫نمرۀ کل‪ 50 :‬از ‪100‬‬
‫د‪ -‬تعداد پرسش‌ها‪ 140 :‬پرسش‬
‫هـ‪ -‬مدت زمان آزمون‪ 195 :‬دقیقه‬
‫و‪ -‬معافیت‌ها‪:‬‬
‫‪ .1‬دارندگان مدرک دکتری یا معادل آن در رشته‌های مدیریت مالی‪ ،‬مهندسی مالی‪،‬‬
‫اقتصاد‪ ،‬حسابداری‪ ،‬مدیریت بازرگانی (گرایش مالی)‪ ،‬بیمه و بانکداری مورد تأیید وزارت‬
‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فن‌آوری که حداقل امتیاز سوابق تحصیلی و سوابق پژوهشی را مطابق‬
‫"دستورالعمل اعطای گواهی‌نامه حرفه‌ای بازار سرمایه به دارندگان مدرک دکتری مصوب‬
‫هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار" کسب نمایند‪ ،‬از شرکت در آزمون تحلیل‌گری‬
‫بازار سرمایه بی‌نیاز بوده و می‌توانند در صورت تصویب کمیته گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای‬
‫بازار اوراق بهادار‪،‬گواهی‌نامه مورد تأیید کمیته را دریافت نمایند‪ .‬الزم به ذکر است؛ به‬
‫منظور اخذ این گواهی‌نامه‪ ،‬متقاضی می‌بایست در آزمون مقررات مربوطه شرکت و حداقل‬
‫‪ 50‬امتیاز از ‪ 100‬امتیاز را کسب نماید‪.‬‬
‫‪ .2‬دارندگان مدرک ‪( CFA‬سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهی‌نامه اصول بازار‬
‫سرمایه و کسب حداقل ‪ 50‬درصد نمره مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه‪ ،‬با تأیید کمیتة‬
‫گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای‪ ،‬گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد‪.‬‬
‫‪ .3‬دارندگان مدرک ‪ CIIA‬در صورت دریافت گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه و کسب‬
‫حداقل ‪ 50‬درصد نمره مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه‪ ،‬با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های‬
‫حرفه‌ای‪ ،‬گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه را دریافت خواهند کرد‪.‬‬
‫ز‪ -‬سرفصل مواد امتحانی‪( :‬جهت اطالع از شرح تفصیلی هریک از سرفصل‌ها به سایت‬
‫‪ https://icmc.seo.ir‬مراجعه نمایید‪).‬‬
‫‪32‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫‪ -1‬لغات تخصصی مالی‪ ،‬اقتصاد و درک مطلب متون مالی‪ -‬اقتصادی زبان (تعداد‬
‫پرسش‪( )20 :‬ضریب‪)2 :‬‬
‫‪ -2‬مباحث پیشرفته در فهم و تحلیل صورت‌های مالی (تعداد پرسش‪( )20 :‬ضریب‪)4 :‬‬
‫‪ 1-2‬مكانيسم‌هاي گزارشگري مالي‬
‫‪ 2-2‬استانداردهاي گزارشگري مالي‬
‫‪ 3-2‬مسایلی در مورد صورت سود و زيان‬
‫‪ 4-2‬مسایلی در مورد ترازنامه‬
‫‪ 5-2‬مسایلی در مورد صورت جريان وجه نقد‬
‫‪ 6-2‬تكنيك‌هاي پیشرفته در تجزيه تحليل صورت‌های مالي(نسبت‌هاي مالی)‬
‫‪ -3‬مباحث پیشرفته در امور مالی شرکتی (تعداد پرسش‪( )20 :‬ضریب‪)4 :‬‬
‫‪1-3‬مباحث پیشرفته در بودجه‌بندي سرمايه‌اي‬
‫‪ 2-3‬مباحث پیشرفته در هزينة سرمايه‬
‫‪ 3-3‬مديريت سرمايه در گردش‬
‫‪ 4-3‬مدیریت موجودي كاال‬
‫‪ 5-3‬مباحث پیشرفته درمدیریت تأمین مالی‬
‫‪ 6-3‬مباحث پیشرفته در ساختار سرمايه و اهرم‌ها‬
‫‪ 7-3‬سود تقسيمي و سياست تقسيم سود‬
‫‪ 8-3‬تحصیل شرکت‌هاي فرعی و ادغام‬
‫‪ -4‬مباحث پیشرفته سرمایه‌گذاری (تعداد پرسش‪( )20 :‬ضریب‪)4 :‬‬
‫‪ 1-4‬مباحث پیشرفته در محاسبات مربوط به بازده‬
‫‪ 2-4‬مباحث پیشرفته در محاسبات مربوط به ریسک‪:‬‬
‫‪ 3-4‬ساختار زماني نرخ سود‬
‫‪ 4-4‬ارزش‌گذاری سهام عادی‬
‫‪ 5-4‬ارزش‌گذاری حق‌تقدم‬
‫‪ 6-4‬ارزش‌گذاری سهام ممتاز‬
‫‪ 7-4‬تجزیه وتحلیل اوراق بهادار با درآمد ثابت‬
‫‪ 8-4‬تجزیه و تحلیل سایر اوراق بهادار‬
‫‪ 9-4‬مقدمه‌اي بر تحلیل تکنیکی‬
‫‪ 10-4‬مفاهیم پیشرفته بازارهای مالی‬
‫‪ -5‬اقتصاد پیشرفته (تعداد پرسش‪( )20 :‬ضریب‪)3 :‬‬
‫‪ 1-5‬مباحث پیشرفته در اقتصاد خرد‬
‫‪ 2-5‬مباحث پیشرفته در اقتصاد کالن‬
‫مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار‬
‫‪33‬‬
‫‪ -6‬روش‌های کمی پیشرفته (تعداد پرسش‪( )20 :‬ضریب‪)3 :‬‬
‫‪ 1-6‬مفاهيم احتمال‬
‫‪ 2-6‬توزيع احتماالت معمولي‬
‫‪ 3-6‬نمونه‌گيري و برآورد‬
‫‪ 4-6‬آزمون فرضيه‬
‫‪ 5-6‬همبستگي و رگرسيون‬
‫‪ 6-6‬رگرسيون چند متغيره و مباحث مرتبط با تجزيه و تحليل آن‬
‫‪ 7-6‬تجزيه و تحليل سري زماني‬
‫‪ -7‬مقررات تحلیل‌گری بازار سرمایه (تعداد پرسش‪( )20:‬ضریب‪)4 :‬‬
‫‪ .1‬فصول اول و دوم قانون تجارت در مورد دفاتر تجارتی‬
‫‪ .2‬اصالحیة قانون تجارت‪ ،‬مبحث اول بخش‌های ‪ 9‬و ‪11‬‬
‫‪ .3‬مباحث دوم تا هفتم قانون تجارت در مورد سایر شرکت‌هاي تجاری‬
‫‪ .4‬باب‌های چهاردهم و پانزدهم قانون تجارت در مورد اسم تجارتی و شخصیت حقوقی‬
‫‪ .5‬فصول دوم تا چهارم قانون تجارت در مورد تصفیه امور شرکت‌ها و سایر مقررات در‬
‫مورد شرکت‌هاي تجاری‬
‫‪ .6‬باب‌های چهارم و پنجم قانون تجارت‪ ،‬راجع به برات‪ ،‬فته طلب‪ ،‬چک‪ ،‬اسناد در وجه‬
‫حامل‬
‫‪ .7‬باب‌ دهم قانون تجارت در مورد ضمانت‬
‫‪ .8‬قانون تجارت الکترونیک‬
‫‪ .9‬قانون صدور چک و سایر مقررات در مورد چک‬
‫‪ .10‬قانون مالیات‌های مستقیم‪ ،‬باب اول در مورد اشخاص مشمول مالیات‪ ،‬فصل پنجم‬
‫باب دوم در مورد حق تمبر‪ ،‬فصول پنج و هفتم باب سوم در مورد مالیات بر درآمد اشخاص‬
‫حقوقی و مالیات بر جمع درآمد ناشی از منایع مختلف‪،‬باب چهارم فصل اول در مورد‬
‫معافیت‌ها و فصل دوم در مورد هزینه‌های قابل قبول و استهالک و فصل چهارم در مورد‬
‫مقررات عمومی و فصل نهم در مورد وصول مالیات‬
‫‪ .11‬قانون مالیات بر ارزش افزوده‬
‫‪ .12‬قواعد عمومی قراردادها و شرایط حاکم بر عقود معین در قانون مدنی ایران‬
‫‪ .13‬دستورالعمل تأسیس و فعالیت پردازش اطالعات مالی (براساس آخرین اصالحات و‬
‫الحاقات)‬
‫‪ .14‬اصول اخالقی و معیارهای رفتار حرفه‌ای (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .15‬دستورالعمل تاسیس و فعالیت موسسات رتبه بندی (براساس آخرین اصالحات و‬
‫الحاقات)‬
‫‪34‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫ی‪-‬کاربرد گواهی‌نامه مذکور در نهادهای مالی و شرکت‌های کارگزاری برای تصدی سمت‌های مختلف‬
‫ردیف‬
‫نام مجوز‬
‫‪1‬‬
‫سبدگردان‬
‫‪2‬‬
‫مشاور‬
‫سرمایه‌گذاری‬
‫‪3‬‬
‫پردازش‬
‫اطالعات مالی‬
‫‪4‬‬
‫مشاور پذیرش‬
‫سمت‬
‫مدرک مورد نیاز‬
‫مطابق دستورالعمل‬
‫مدرک‬
‫جایگزین‬
‫مطابق‬
‫دستورالعمل‬
‫گواهی‌نامۀ‌‬
‫تحلیل‌گری‬
‫بازار سرمایه‬
‫با حداقل ‪3‬‬
‫سال سابقه کار‬
‫مرتبط‬
‫مدیر سبد‬
‫تحلیل‌گر‬
‫گواهی‌نامه تحلیل‌گری‬
‫بازار سرمایه‬
‫مشاور‬
‫گواهی‌نامه‌ تحلیل‌گری‬
‫بازار سرمایه با حداقل‬
‫دو سال سابقه‌ی کار‬
‫مرتبط‬
‫تحلیل‌گر‬
‫گواهی‌نامه‌ تحلیل‌گری‬
‫بازار سرمایه‬
‫تحلیل‌گر‬
‫گواهی‌نامه تحلیل‌گری‬
‫بازار سرمایه با حداقل‬
‫دو سال سابقه‌ی کار‬
‫مرتبط‬
‫نماینده مشاور گواهی‌نامة تحلیل‌گری‬
‫بازار سرمایه‬
‫پذیرش‬
‫توضیحات‬
‫دستورالعمل‬
‫تأسیس و فعالیت‬
‫سبدگردان‪-‬‬
‫پیوست شمارۀ‬
‫‪ – 4‬اصالحیه‬
‫‪1393/07/05‬‬
‫دستورالعمل‬
‫تأسیس و فعالیت‬
‫مشاور‬
‫سرمایه گذاری‪-‬‬
‫پیوست شمارۀ‪4‬‬
‫(حداقل نیروی‬
‫انسانی و تجهیزات‬
‫الزم)‪ -‬اصالحیه‬
‫‪1393/07/05‬‬
‫دستورالعمل‬
‫تأسیس و فعالیت‬
‫پردازش اطالعات‬
‫مالی‪ -‬پیوست‬
‫شمارۀ ‪(4‬حداقل‬
‫نیروی انسانی‬
‫و تجهیزات‬
‫الزم)‪ -‬اصالحیه‬
‫‪1393/07/05‬‬
‫دستورالعمل صدور‬
‫مجوز و فعالیت‬
‫مشاور پذیرش ‪،‬‬
‫مادة ‪ - 4‬اصالحیه‬
‫مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار‬
‫‪35‬‬
‫ردیف‬
‫نام مجوز‬
‫‪5‬‬
‫مشاور عرضه‬
‫نماینده مشاور گواهی‌نامة تحلیل‌گری‬
‫بازار سرمایه‬
‫عرضه‬
‫‪6‬‬
‫صندوق‬
‫سرمایه‌گذاری‬
‫مدیر‬
‫سرمایه‌گذاری‬
‫‪7‬‬
‫مشاور عرضه‬
‫(شرکت‬
‫کارگزاری‬
‫مشاور عرضه‬
‫که می‌تواند با گواهی‌نامة تحلیل‌گری‬
‫مشاور پذیرش بازار سرمایه‬
‫مشترک باشد‪.‬‬
‫مصوبه شماره‬
‫‪121/22404‬‬
‫مورخ‬
‫‪1395/10/01‬‬
‫هیأت مدیره‬
‫سازمان بورس و‬
‫اوراق بهادار‬
‫گواهی‌نامة‬
‫مشاور پذیرش تحلیل‌گری بازار‬
‫که می‌تواند با سرمایه‪+‬گواهی‌نامه‬
‫مشاورعرضه معامله‌گری بازار‬
‫مشترک باشد سرمایه‪ 25+‬امتیاز از‬
‫محل سوابق تجربی‬
‫مصوبه شماره‬
‫‪121/22404‬‬
‫مورخ‬
‫‪1395/10/01‬‬
‫هیأت مدیره‬
‫سازمان بورس و‬
‫اوراق بهادار‬
‫‪8‬‬
‫‪36‬‬
‫مدرک مورد نیاز‬
‫مطابق دستورالعمل‬
‫مدرک‬
‫جایگزین‬
‫مطابق‬
‫دستورالعمل‬
‫مشاور پذیرش‬
‫(شرکت‬
‫کارگزاری)‬
‫سمت‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫توضیحات‬
‫مطابق دستورالعمل‬
‫استفاده از‬
‫خدمات مشاور‬
‫عرضه مادۀ ‪9‬‬
‫بند ‪ - 3‬اصالحیه‬
‫‪1393/07/05‬‬
‫در شرایط‬
‫خاص و با‬
‫موافقت سبا‪،‬‬
‫گواهی‌نامۀ‬
‫تحلیل‌گری‬
‫بازار سرمایه‬
‫با حداقل ‪3‬‬
‫سال سابقۀ‬
‫کار مرتبط به‬
‫همراه انجام‬
‫مراحل تأیید‬
‫صالحیت‬
‫مطابق تبصره ‪4‬‬
‫ماده ‪ 39‬اساسنامه‬
‫صندوقهای‬
‫سرمایه‌گذاری‬
‫گواهی‌نامه مدیریت‬
‫سبد اوراق بهادار‬
‫گواهی‌نامه مدیریت سبد اوراق بهادار‬
‫الف‪ -‬عنوان گواهی‌نامه‪ :‬مدیریت سبد اوراق بهادار‬
‫ب‪ -‬پیش‌نیاز‪:‬‬
‫مدرک تحلیل‌گری بازار سرمایه‬
‫ج‪ -‬حدنصاب قبولی‪:‬‬
‫‪ .1‬حدنصاب مدیریت سبد اوراق بهادار ‪ 40‬از ‪100‬‬
‫‪ .2‬حدنصاب مقررات ‪ 50‬از ‪100‬‬
‫د‪ -‬تعدادپرسش‌ها‪70 :‬‬
‫هـ‪ -‬مدت زمان آزمون‪ 90 :‬دقیقه‬
‫و‪ -‬معافیت‌ها‪:‬‬
‫‪ .1‬دارندگان مدرک ‪( CFA‬سطوح دوم و سوم) در صورت دریافت گواهی‌نامة تحلیل‌گری‬
‫بازار سرمایه و کسب حداقل ‪ 50‬درصد نمرة مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار‪ ،‬با تأیید‬
‫کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای‪ ،‬گواهی‌نامه مدیریت سبد اوراق بهادار را دریافت خواهند‬
‫کرد‪.‬‬
‫‪ .2‬دارندگان مدرک ‪ CIIA‬در صورت دریافت گواهی‌نامة تحلیل‌گری بازار سرمایه و کسب‬
‫حداقل ‪ 50‬درصد نمرة مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار‪ ،‬با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های‬
‫حرفه‌ای‪ ،‬گواهی‌نامه مدیریت سبد اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد‪.‬‬
‫ز‪ -‬سرفصل مواد امتحانی‪( :‬جهت اطالع از شرح تفصیلی هریک از سرفصل‌ها به سایت‬
‫‪ https://icmc.seo.ir‬مراجعه نمایید‪).‬‬
‫‪ -1‬مدیریت سبد اوراق بهادار (تعداد پرسش‪)40 :‬‬
‫‪ 1-1‬تصمیمات سرمایه‌گذاری و تخصیص دارایی‬
‫‪ 2-1‬تعاریف بنیادین و رویکردهای مديريت سبد اوراق بهادار‬
‫‪ 3-1‬مدل‌های تک عاملی‪ ،‬چندعاملی و بازار‬
‫‪ 4-1‬مدل‌ قيمت‌گذاري دارايي‌های سرمایه‌ای‬
‫‪ 5-1‬مدل قیمت‌گذاری آربیتراژ‬
‫‪ 6-1‬ارزیابی عملکرد سبد اوراق بهادار‬
‫‪ 7-1‬تجزیه و تحلیل شرکت‬
‫‪ -2‬مقررات مدیریت سبد اوراق بهادار‪( :‬تعداد پرسش‪)30 :‬‬
‫‪ .1‬دستورالعمل تأسیس و فعالیت سبدگردان (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .2‬دستورالعمل تأسیس و فعالیت مشاور سرمایه‌گذاری (براساس آخرین اصالحات و‬
‫الحاقات)‬
‫‪38‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫‪ .3‬دستورالعمل اجرایی ثبت و گزارش‌دهی رویدادهای مالی صندوق‌های سرمایه‬
‫گذاری مشترک (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .4‬دستورالعمل صدور واحد سرمایه گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و‬
‫ساختمان (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .5‬دستورالعمل تأسيس صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان‌ (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .6‬دستورالعمل تدوين روش و تهية اسناد مزايده در صندوق‌هاي سرمایه‌گذاری زمين‬
‫و ساختمان (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .7‬دستورالعمل نحوه محاسبه خالص ارزش واحدهاي سرمايه‌گذاري صندوق‬
‫سرمایه‌گذاری زمين و ساختمان (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .8‬مصوبه اصالحی دستورالعمل نحوۀ تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در‬
‫صندوق‌های سرمایه‌گذاری (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .9‬اساسنامه و امید‌نامۀ نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (شامل تمامی انواع‬
‫آن) (براساس آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .10‬اساسنامه و امیدنامه نمونه صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان (براساس‬
‫آخرین اصالحات و الحاقات)‬
‫‪ .11‬دستورالعمل تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه (براساس آخرین اصالحات‬
‫و الحاقات)‬
‫‪ .12‬دستورالعمل تأسیس صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه (براساس آخرین‬
‫اصالحات و الحاقات)‬
‫ی‪-‬کاربرد گواهی‌نامه مذکور در نهادهای مالی و شرکت‌های کارگزاری برای تصدی سمت‌های مختلف‬
‫ردیف‬
‫مدرک‬
‫جایگزین مطابق‬
‫دستورالعمل‬
‫نام مجوز‬
‫سمت‬
‫مدرک مورد نیاز‬
‫مطابق دستورالعمل‬
‫‪1‬‬
‫سبدگردان‬
‫مدیر سبد‬
‫گواهینامۀ مدیریت‬
‫سبد اوراق بهادار‬
‫یا گواهی‌نامه‬
‫ارزشیابی اوراق‬
‫بهادار‬
‫دستورالعمل‬
‫تأسیس و فعالیت‬
‫سبدگردان‪-‬‬
‫پیوست شمارۀ‬
‫‪ – 4‬اصالحیه‬
‫‪1393/07/05‬‬
‫صندوق‬
‫سرمایه‌گذاری‬
‫مدیر‬
‫سرمایه‌گذاری‬
‫گواهی‌نامۀ مدیریت‬
‫سبد اوراق بهادار یا‬
‫گواهی‌نامۀ ارزشیابی‬
‫اوراق بهادار با‬
‫حداقل یک سال‬
‫سابقۀ کار مرتبط ‪-‬‬
‫مطابق تبصره ‪4‬‬
‫ماده ‪ 39‬اساسنامه‬
‫صندوق‌های‬
‫سرمایه‌گذاری‬
‫‪2‬‬
‫توضیحات‬
‫مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار‬
‫‪39‬‬
‫‪40‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫گواهی‌نامه ارزش‌یابی‬
‫اوراق بهادار‬
‫گواهی‌نامه ارزش‌یابی اوراق بهادار‬
‫الف‪ -‬عنوان گواهی‌نامه‪ :‬ارزش‌یابی اوراق بهادار‬
‫ب‪ -‬پیش‌نیاز‪:‬‬
‫مدرک تحلیل‌گری بازار سرمایه‬
‫ج‪ -‬حدنصاب قبولی‪:‬‬
‫حدنصاب هر درس ‪ 40‬از ‪100‬‬
‫د‪ -‬تعداد پرسش‌ها‪100 :‬‬
‫هـ‪ -‬مدت زمان آزمون‪ 150 :‬دقیقه‬
‫و‪ -‬معافیت‌ها‪- :‬‬
‫‪ .1‬دارندگان مدرک ‪( CFA‬سطوح دوم و سوم)‪ ،‬در صورت دریافت گواهی‌نامه تحلیل‌گری‬
‫بازار سرمایه‪ ،‬با تأیید کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای‪ ،‬گواهی‌نامه ارزشیابی اوراق بهادار را‬
‫دریافت خواهند کرد‪.‬‬
‫‪ .2‬دارندگان مدرک ‪ ،CIIA‬در صورت دریافت گواهی‌نامه تحلیل‌گری بازار سرمایه‪ ،‬با تأیید‬
‫کمیتة گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای‪ ،‬گواهی‌نامه ارزش‌یابی اوراق بهادار را دریافت خواهند کرد‪.‬‬
‫ز‪ -‬سرفصل مواد امتحانی‪( :‬جهت اطالع از شرح تفصیلی هریک از سرفصل‌ها به سایت‬
‫‪ https://icmc.seo.ir‬مراجعه نمایید‪).‬‬
‫‪ -1‬مباحث پیشرفته در ارزش‌گذاری سهام (تعداد پرسش‪)30 :‬‬
‫‪ 1-1‬ارزش‌گذاري براساس مدل جريان نقدي آزاد‬
‫‪ 2-1‬ارزش‌گذاري براساس ضرايب(فزاینده) قيمتی (مدل‌های ارزیابی ارزش نسبی)‬
‫‪ 3-1‬ارزش‌گذاري براساس سود انباشته‬
‫‪ -2‬مباحث پیشرفته در ارزش‌گذاري اوراق بهادار با درآمد ثابت (تعداد پرسش‪:‬‬
‫‪)30‬‬
‫‪ 1-2‬ارزش‌گذاری اوراق بهادار با درآمد ثابت‬
‫‪ 2-2‬ارزش‌گذاري اوراق با پشتوانة وام‌هاي رهني(‪)MBS‬‬
‫‪ 3-2‬ارزش‌گذاری اوراق بهادار با پشتوانه دارايي (‪)ABS‬‬
‫‪ 4-2‬مفاهیم وارزش‌گذاری اوراق بهادار مختلط‬
‫‪ -3‬مباحث پیشرفته ابزار مشتقه و ارزش‌گذاری آن‌ها (تعداد پرسش‪)40 :‬‬
‫‪ 1-3‬تجزیه و تحلیل و ارزش‌گذاری پیمان آتی‬
‫‪ 2-3‬تجزیه و تحلیل و ارزش‌گذاری قراردادهاي آتي‬
‫‪42‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫‪ 3-3‬مفاهیم و ارزش‌گذاری قراردادهاي اختيار معامله‬
‫‪ 4-3‬مفاهیم و ارزش‌گذاری قراردادهاي معاوضه(سوآپ)‬
‫‪ 5-3‬مفاهیم ابزارهاي مشتقة نرخ سود‬
‫ی‪-‬کاربرد گواهی‌نامه مذکور در نهادهای مالی و شرکت‌های کارگزاری برای تصدی سمت‌های مختلف‬
‫ردیف‬
‫نام مجوز‬
‫سمت‬
‫مدرک مورد نیاز‬
‫مطابق دستورالعمل‬
‫‪1‬‬
‫سبدگردان‬
‫مدیر سبد‬
‫گواهینامۀ مدیریت‬
‫سبد اوراق بهادار یا‬
‫گواهی‌نامه ارزشیابی‬
‫اوراق بهادار‬
‫‪2‬‬
‫صندوق‬
‫سرمایه‌گذاری‬
‫مدیر‬
‫سرمایه‌گذاری‬
‫گواهی‌نامۀ مدیریت‬
‫سبد اوراق بهادار یا‬
‫گواهی‌نامۀ ارزشیابی‬
‫اوراق بهادار با‬
‫حداقل یک سال‬
‫سابقۀ کار مرتبط‬
‫مدرک‬
‫جایگزین مطابق‬
‫دستورالعمل‬
‫توضیحات‬
‫دستورالعمل‬
‫تأسیس و فعالیت‬
‫سبدگردان‪-‬‬
‫پیوست شمارۀ‬
‫‪ – 4‬اصالحیه‬
‫‪1393/07/05‬‬
‫مطابق تبصره ‪4‬‬
‫ماده ‪ 39‬اساسنامه‬
‫صندوق‌های‬
‫سرمایه‌گذاری‬
‫مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫تمدید گواهی‌نامه‌های‬
‫حرفه‌ای بازار سرمایه‬
‫تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه‬
‫دستورالعمل نحوۀ تمدید گواهی نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه‬
‫مقدمه‪:‬‬
‫به منظور تعیین صالحیت حرفه‌ای اشخاص حقیقی برای تصدی مشاغل‪ ،‬شرایط تمدید‬
‫گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه‪ ،‬به شرح زیر تنظیم و به تصویب هیات مدیره سازمان‬
‫بورس و اوراق بهادار رسید‪.‬‬
‫فصل اول‪ -‬تعاریف‬
‫ماده ‪ -1‬اصطالحات و واژه‌های تعریف شده در ماده (‪ )1‬قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه‬
‫‪ ،1384‬به همان معانی در این دستورالعمل به کار می‌روند‪ .‬واژه‌های دیگری نیز به شرح زیر‬
‫تعریف می‌شوند‪:‬‬
‫مقررات‪ :‬اعم است از مصوبات هیأت وزیران‪ ،‬شورا‪ ،‬سازمان‪ ،‬و نیز مصوبات سایر مراجع‬
‫در حدود اختیارات تفویض شده به آنان تحت هر عنوان از قبیل آئین‌نامه‪ ،‬دستورالعمل‪ ،‬ضوابط‬
‫و رویه اجرائی و بخش‌نامه درخصوص بازار اوراق بهادار و فعاالن آن که جهت اجرا ابالغ‬
‫شده باشند‪.‬‬
‫کمیته‪ :‬منظور کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه موضوع دستورالعمل برگزاری دوره‌های‬
‫آموزشی بازار سرمایه است‪.‬‬
‫دوره آموزشی‪ :‬منظور دوره آموزشی اعم از کارگاه آموزشی‪ ،‬کنفرانس‪ ،‬بازدید علمی‪،‬‬
‫سمینار و سایر رویدادهایی است که امتیاز شرکت در آن برای تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای‬
‫بازار سرمایه‪ ،‬به تائید کمیته می‌رسد‪.‬‬
‫نهادها و تش ّکل‌های تحت نظارت‪ :‬کلیه نهادها و تشکل‌هایی که براساس قانون‪،‬‬
‫مجوز تأسیس یا فعالیت خود را از شورا یا سازمان دریافت نموده باشند از قبیل بورس‌ها‪،‬‬
‫بازارهای خارج از بورس‪ ،‬کانون‌ها‪ ،‬بازارهای مشتقه‪ ،‬بورس‌های کاالیی‪ ،‬شرکت‌های‬
‫سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و نهادهای مالی‪.‬‬
‫فصل دوم‪ :‬شرایط متقاضیان برای تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای‬
‫ماده‪ - 2‬تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای منوط به ارائه تقاضانامۀ تمدید گواهی‌نامه و ارائه‬
‫مدارک الزم و احراز شرایط زیر است‪:‬‬
‫‪46‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
‫الف‪ -‬متقاضی دارای دانشنامه کارشناسی یا باالتر از دانشگاه‌ها یا مؤسسات آموزشی داخلی‬
‫مورد تأیید وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری یا مدرک تحصیل از دانشگاه‌ها و مؤسسات‬
‫آموزشی خارجی که توسط وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری معادل کارشناسی یا باالتر‬
‫ارزش‌گذاری شده باشد‪.‬‬
‫ب‪ -‬از تاریخ پایان اعتبار گواهی‌نامه‌ای که تقاضای تمدید آن ارائه شده است‪ ،‬بیش از پنج‬
‫سال نگذشته باشد‪.‬‬
‫ج‪ -‬کسب امتیاز الزم مطابق جدول شماره‪1‬که طبق سایر مواد این دستورالعمل محاسبه می‌شوند‪.‬‬
‫جدول‪ :1‬جدول حداقل امتیاز برای تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای‬
‫سطح گواهینامه‬
‫سطح ‪ :‬الف‬
‫سطح‪ :‬ب‬
‫سطح‪ :‬ج‬
‫عنوان گواهینامه حرفه‌ای‬
‫مدیریت سبد اوراق بهادار‬
‫ارزشیابی اوراق بهادار‬
‫حداقل امتیاز آموزشی الزم‬
‫برای تمدید گواهینامه‬
‫‪60‬‬
‫تحلیل گری بازارسرمایه‬
‫‪50‬‬
‫مدیریت نهادهای بازارسرمایه‬
‫‪50‬‬
‫معامله‌گری بازار سرمایه‬
‫کارشناسی عرضه و پذیرش‬
‫‪40‬‬
‫اصول بازار سرمایه‬
‫تبصره ‪ :1‬اجرای بند ب این ماده سه سال پس از تصویب این دستورالعمل خواهد بود و از آن‬
‫تاریخ به بعد‪ ،‬گواهینامه اشخاصی که از پایان اعتبار آن پنج سال گذشته باشد و تمدید نشده‬
‫باشد‪ ،‬ملغی خواهد بود‪.‬‬
‫تبصره ‪ :2‬روش ارسال تقاضانامه تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای و مدارک منضم به آن‪ ،‬توسط‬
‫اداره امور آموزش و گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سازمان تعیین و از طریق متقضی اطالع رسانی‬
‫خواهد شد‪.‬‬
‫تبصره ‪ :3‬براساس سوابق شخصی و تحصیلی متقاضی‪ ،‬حداقل امتیاز آموزش الزم برای تمدید‬
‫گواهی‌نامه حرفه‌ای وی به شرح زیر کاهش می‌یابد‪:‬‬
‫الف‪ -‬سوابق شغلی‪:‬‬
‫به ازای هر ماه اشتغال به کار مرتبط و در سازمان و نهادها و تشکل‌های تحت نظارت ‪ 1‬امتیاز‬
‫از حداقل امتیاز آموزش الزم برای تمدید گواهی‌نامه حرفه ای تا سقف ‪ 35‬درصد حداقل مذکور‬
‫مرکز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار‬
‫‪47‬‬
‫در جدول این ماده کاسته می‌شود‪.‬‬
‫ب‪ -‬سوابق تحصیلی‪:‬‬
‫سوابق تحصیلی متقاضی براساس آخرین مدرک تحصیلی و یکی از بندهای ذیل محاسبه می‌گردد‪:‬‬
‫ب‪ -1-‬برای دارندگان مدرک دکتری تخصصی در رشته‌های مدیریت مالی‪ ،‬حسابداری‪،‬‬
‫مهندسي مالي‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬بانکداری و بیمه‪ ،‬گرایش های مالی رشته مدیریت به میزان ‪ 15‬درصد‬
‫از حداقل امتیاز آموزشی مندرج در جدول شماره یک این ماده کاسته می‌شود‪.‬‬
‫ب‪ -2-‬برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در رشته‌های مدیریت مالی‪ ،‬حسابداری‪،‬‬
‫مهندسي مالي‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬بانکداری‪ ،‬بیمه ‪ ،‬گرایش های مالی رشته مدیریت‪ MBA ،‬بازارسرمایه‬
‫به میزان ‪ 10‬درصد از حداقل امتیاز مندرج در جدول شماره یک این ماده کاسته می‌شود‪.‬‬
‫تبصره ‪ :4‬برای گواهی‌نامه‌هایی که تعلیق گردیده مادامی که مدت تعلیق سپری نشده باشد‬
‫امکان تمدید وجود ندارد‪ .‬همچنین در صورتی که گواهی‌نامه‌ای که پیش‌نیاز گواهی‌نامه‬
‫دیگری است تعلیق گردیده باشد امکان تمدید هر دو گواهی‌نامه وجود ندارد‪.‬‬
‫فصل سوم ‪:‬نحوه محاسبه امتیازات برای تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای‬
‫ماده ‪ -3‬دوره‌های آموزشی که دارندگان گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای از طریق شرکت در آن‬
‫دوره‌ها‪ ،‬می‌توانند امتیاز آموزشی موضوع این دستورالعمل را کسب کنند همچنین امتیاز هر‬
‫دوره آموزشی‪ ،‬توسط کمیته تعیین می‌شود‪.‬‬
‫ماده ‪ -4‬در صورتی‌که متقاضی‪ ،‬در یک دور ‌ه مورد تأیید کمیت ‌ه به عنوان مدرس فعالیت کرده‬
‫باشد‪ ،‬امتیاز شرکت در آن دور ‌ۀ آموزشی برای وی لحاظ خواهد شد‪.‬‬
‫ماده ‪ - 5‬به منظور استفاده از امتیاز سوابق شغلی‪ ،‬فعالیت دو سال اخیر متقاضی در سازمان و‬
‫نهادها و تشکل‌های تحت نظارت مالک عمل خواهد بود‪.‬‬
‫تبصره‪ :‬سوابق شغلی و تحصیلی متقاضی مربوط به نهادهای مالی‪ ،‬ضروری است به تأیید‬
‫کانون مربوطه برسد‪.‬‬
‫ماده ‪ - 6‬با اخذ یا تمدید گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای سطح باالتر‪ ،‬گواهی‌نامه‌های سطح پایین‌تر‬
‫(پیش‌نیاز) تا تاریخ انقضای گواهی نامه‌های مزبور تمدید شده تلقی خواهند شد‪.‬‬
‫ماده ‪ -7‬تصمیم‌گیری در خصوص سایر مواردی که در این دستورالعمل در رابطه با تمدید‬
‫گواهینامه‌های حرفه‌ای پیش‌بینی نشده‪ ،‬به عهده کمیتۀ گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار اوراق‬
‫بهادار خواهد بود‪.‬‬
‫این دستورالعمل در ‪ 7‬ماده و ‪ 4‬تبصره در تاریخ ‪ 1395/03/18‬به تصویب هیأت مدیره سازمان‬
‫بورس و اوراق بهادار رسیده و از تاریخ ابالغ قابلیت اجرایی دارد‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫معرفی گواهی‌نامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه ایران‬
Download