Uploaded by natalia.orensanz

ACTIVITATS ECONOMIQUES A ESPANYA

advertisement
PIB: CINC ANYS SEGUITS DE CREIXEMENT DEL PIB
El valor del Producte Interior Brut (PIB) a preus corrents per al conjunt de l'any 2018 se
situa en 1.208.248 milions d'euros, la qual cosa suposa una taxa de variació nominal de
3,6%.
Per part seva, el PIB per càpita a preus corrents en 2018 és de 25.854 euros, un 3,2%
més que en 2017.
VARIACIONS REGIONALS DEL PIB PER CÀPITA
La Comunitat de Madrid és la comunitat autònoma que registra en 2018 un major
creixement del seu PIB en termes de volum (3,7%). Li segueixen Cantàbria (3,4%) i la
Comunitat Foral de Navarra (3,0%). Dels 19 territoris regionals que integren Espanya,
15 registren creixements en volum del seu PIB superior als de la Unió Europea (UE-28),
que és del 2,0%.
La Comunitat de Madrid presenta el PIB per habitant major, amb 34.916 euros, i
Extremadura el menor, amb 18.174 euros. Set comunitats se situen per sobre de la
mitjana nacional.
AGRICULTURA, RAMADERIA I PESCA
Espanya és el quart país de la UE amb més explotacions agrícoles. Segons l'última
Enquesta sobre l'Estructura de les Explotacions Agrícoles, el nombre d'explotacions es
redueix un 2,1% respecte a 2013 i la superfície agrícola utilitzada (SAU) mitjana per
explotació s'eleva a 25,06 hectàrees.
Espanya lidera la producció pesquera per pes viu dins de la UE. Les captures
representen el 17,1% del total de la UE i la producció aqüícola, el 30,8%.
COMERÇ: DÈFICIT EN EL COMERÇ EXTERIOR DE BÉNS
Les exportacions espanyoles de béns pugen un 2,9% durant 2018, aconseguint els
285.023,9 milions d'euros. Les importacions, per part seva, s'incrementen un 5,6% i se
situen en 318.863,9 milions d'euros. Com a conseqüència, el saldo comercial registra
un dèficit de 33.840 milions d'euros, xifra que és un 36,8% superior al registrat en
2017.
Respecte a la Unió Europea, el saldo comercial de mercaderies segueix en positiu,
tendència que es manté des de 2011. Representa el 65,5% de totes les exportacions i
el 53,8% de les importacions, sent França i Alemanya els principals socis comercials.
DESPESA EN I+D
Les dades provisionals de l'Estadística sobre Activitats en I+D xifren en més de 14.000
milions d'euros la despesa interns en recerca i desenvolupament en 2017. El 55,1% és
executat dins del sector empreses i institucions sense ànim de lucre. En termes
relatius, aquesta despesa representa el 1,20% del PIB.
ENERGIA
Segons dades d'Eurostat, el subministrament d'energia a Espanya en 2017 és de
126.566 ktep (milers de tones), un 5% més que l'any anterior.
La dependència energètica de l'exterior
se situa en 73,9%, dos punts i mig més
que l'any passat.
El 17,5% de l'energia total procedeix de
fonts renovables, valor que coincideix
amb la mitjana europea.
INDÚSTRIA
Gairebé un terç de les vendes industrials surten a l'exterior.
La xifra de negocis de les empreses del sector industrial se situa en 571.944 milions
d'euros en 2016. Més de dos milions de persones treballen en aquest sector de
l'economia.
L’any 2016, la indústria manufacturera representa el 89,1% de tota l'ocupació
industrial, el 81,5% de la xifra de negocis i el 74,6% de la inversió d'actius materials. La
indústria de l'alimentació suposa el 16,6% de la facturació. Segueix la fabricació de
vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (12,1%) i la producció, transport i
distribució d'energia elèctrica (11,9%).
Quatre comunitats concentren més de la meitat de la xifra de negocis i l'ocupació de
tota la indústria. Destaca Catalunya, amb més de la cinquena part en totes dues
variables. Li segueixen: Andalusia, Comunitat Valenciana i Comunitat de Madrid, que
aporten més del 10% cadascuna.
Segons l'Enquesta Industrial de Productes, el valor de les vendes de productes de la
indústria manufacturera augmenta un 8% en 2017.
Per agrupacions d'activitat, Alimentació, begudes i tabac representa el 23,4% del total
de vendes, però, atès el producte, són els vehicles per al transport de menys de 10
persones els que més aporten. Segueixen a aquests: refrescos, oli d'oliva verge extra i
cervesa.
EDUCACIÓ
En el curs 2017-2018, l'alumnat d'Ensenyaments de Règim General no universitari
ascendeix a 8.158.605, un 0,3% més que el curs anterior. Es redueixen les
matriculacions en infantil i batxillerat, però augmenten en ESO i Formació Professional.
Dins de l'àmbit de l'Educació Superior no universitària, els Cicles Formatius de
Formació Professional de Grau Superior incrementen la seva matrícula un 4,1%.
DESPESA EN OCI I CULTURA
Segons l'Enquesta de Pressupostos Familiars, la despesa de la població en béns i
serveis de l'àmbit cultural i l'oci representa el 5,7% de la despesa total en consum l'any
2017 i es xifra en 667,8 euros per persona, un 4,4% més que l'any passat.
COMERÇ
Sis de cada deu empreses del comerç són minoristes.
La xifra de negocis del comerç aconsegueix en 2016 els 724.594 milions d'euros. Tres
comunitats concentren la meitat de tot el personal ocupat en el sector: Catalunya
(18,5%), Andalusia (15,8) i Comunitat de Madrid (15,4%).
Per grups d'activitat més concrets, destaca la facturació de comerç a l'engròs de
productes alimentaris, begudes i tabac, que representen el 17,5% del total.
SERVEIS
Variades activitats configuren el sector serveis.
L’any 2016, el volum de negoci de les empreses dels serveis de mercat no financers,
exclòs el comerç, aconsegueix els 471.050 milions d'euros i ocupa a més de sis milions
de persones.
Més d'una cinquena part de la facturació del sector es concentra en activitats de
transport i emmagatzematge (22,7%). L'hostaleria és l'activitat amb un major nombre
de persones ocupades (un 23,3%) del total de serveis.
En quant al turisme, els principals països de procedència del turisme estranger per
nombre de pernoctacions en apartaments són Regne Unit (35,5%), Alemanya (13,9%) i
Països Baixos (6,4%).
La demanda turística suposa el 11,7% del PIB espanyol, la qual cosa suposa 137.020
milions d'euros (any 2017). Durant l'any 2018 van visitar Espanya 82,8 milions de
turistes internacionals.
Pàgina 283
88
96
89
97
ACTIVITATS
90 91 92
103 104 106
Download