Uploaded by natalia.orensanz

Teoria confusions morfològiques

advertisement
Llengua catalana i literatura
2n Batxillerat
TEORIA CONFUSIONS MORFOLÒGIQUES
A BAIX/AVALL
A BAIX​: locució adverbial (a la part baixa, oposat a (a) dalt)
És a baix, que vol mirar el comptador.
AVALL​
: adverbi (en direcció de dalt a baix, d’un lloc a un altre de més
baix).
Des de la muntanya vèiem el poble molt avall.
Aquesta paraula surt de la mateixa pàgina, més avall.
Posa-ho més avall fins que toqui a baix.
ALESHORES/A LES HORES
ALESHORES: ​adverbi​​(en aquell moment, llavors)
Aleshores no existien els ordinadors.
A LES HORES: ​preposició+les+hores
Només ens veiem a les hores dels àpats.
ALHORA/A L’HORA
ALHORA: ​adverbi (al mateix temps, simultàniament)
Quan plou i fa sol alhora, les bruixes es pentinen.
A L’HORA:​prep+la+hora
A l’hora de berenar prenien xocolata desfeta.
ARREL/ARRAN DE
La construcció castellana “A RAÍZ DE” equival a la construcció catalana
ARRAN DE. S’ha d’evitar la traducció literal *ARREL DE:
*A
​ rrel​de l’èxit del laboratori, han decidit ampliar-lo.
Arran de l’èxit del laboratori han decidit ampliar-lo.
1
Llengua catalana i literatura
2n Batxillerat
COM/COM A
COM ​
és una conjunció que introdueix una ​comparació i equival a
“igual que”, “com si fos”, “de la mateixa manera que”: ​És curiós com els
gats.
COM A introdueix una explicació o bé un predicatiu i equival a “en qualitat
de”, “en concepte de “: ​Com a president de l’agrupació sardanista exerciré el
càrrec.
ENLLOC/EN LLOC
ENLLOC és un adverbi que significa “a cap lloc”:​No he trobat els apunts
enlloc.
EN LLOC DE forma part de la locució preposicional “EN LLOC DE”,
equivalent a “en comptes de”: ​Sol prendre te en lloc de cafè.
MENTRE/MENTRESTANT
MENTRE és una conjunció temporal equivalent a “durant el temps en
què”. No funciona mai tota sola: ​Mentre no s’arriba a la segona
intervenció, el pacient haurà d’estar connectat al cor artificial.
MENTRESTANT és un adverbi temporal. Sempre funciona sol i en
relació amb una acció paral·lela o simultània ja enunciada: ​Jo vaig fent la
truita. Mentrestant, tu fes l’amanida.
Estaria malament: *Jo faig la truita. M
​ entre​, tu fes l’amanida.
PERQUÈ / PER A QUÈ / PER QUÈ
PERQUÈ és una conjunció causal o final: ​Li vaig deixar el llibre perquè
(per tal que) el llegís. (final). Vaig obrir el paraigua perquè plovia. (causal)
PER QUÈ ​és la preposició ​per​+ pronom interrogatiu o relatiu què: ​Per
què (per quina raó) no voleu estudiar? Les raons per què (per les quals) no
s’han presentat a l’examen són ben clares.
PER A QUÈ? és la preposició composta ​per a + interrogatiu què i indica
finalitat interrogativa: ​Per a què (per a quina cosa) serveix el matràs
d’Erlenmeyer?
Quan l’oració indica finalitat NO interrogativa sovint ens equivoquem i
usem PER A QUÈ en lloc de PERQUÈ: ​Treballem *per a què ens paguin un
sou.
2
Llengua catalana i literatura
2n Batxillerat
POTSER/POT SER
POTSER​:
adv.
de
dubte
(probablement+indicatiu;
expressa
probabilitat; en cast. ​quizás)​: ​Al pas que anem, potser hi perdrem bous
i esquelles.
POT SER QUE​: poder+ser+conj. que+subjuntiu (és possible que…):
Com potser que t’estimi tant?
QUAN / QUANT
QUAN és un adverbi de temps que fa referència a un moment concret:
Quan arribis a casa, podràs estendre la roba?
QUANT ​és un adjectiu que significa “quina quantitat o de o quin
nombre de”: ​Quant temps fa que no sortim de casa?
Atenció: també poden quantificar el temps: ​Quant (de)temps que fa!
QUANT A​significa ​amb relació a, pel que fa a.​NO: ​*en quant a.
SI NO/SINÓ
SI NO és la unió de la conjunció condicional ​si​+l’adverbi ​no​. El no que
acompanya el ​si té la funció de negar l’oració condicional. S’equival a
l’expressió “en cas que no”: ​Si no compleixes el termini no et pagaran.
Quan el verb no apareix però se sobreentén hi ha la tendència a
equivocar-nos i escriure sinó:
Compleix el termini; si no, no et pagaran. (si no el compleixes, no et pagaran)
En aquest cas va entre pauses i significa​en cas contrari​.
SINÓ és una conjunció adversativa que introdueix un element que
marca oposició amb l’element relacionat i significa ​però sí.
No agafis el paraigua, sinó la capelina.
També pot tenir el significat de NOMÉS:
No ha escrit sinó tres ratlles (Només ha escrit tres ratlles)
TAN / TANT
3
Llengua catalana i literatura
2n Batxillerat
TAN​acompanya un adjectiu, un adverbi o una locució adverbial:
El meu fill és tan prim com jo.
Tampoc no vius tan lluny.
No vagis tan de pressa.
TANT pot ser un determinant que acompanya un ​nom​: ​Avui no fa tant
vent.
També pot ser un adverbi que acompanya un ​verb​: ​No corris tant.
També apareix en locucions com tant de bo, tant se val
En castellà ​tan​s’equival a ​tan ​i tant a ​tanto​.
RES / GENS
RES ​
és un pronom que equival a “cap cosa”: ​Se n’ha anat sense dir-me
res. (cap cosa)
GENS és un adverbi de quantitat que equival a “en absolut”: ​No va ser
gens educat, ens va fer fora de mala manera. (no va ser educat en absolut)
Així doncs, no es pot fer servir ​res en lloc de ​gens amb valor de
quantitat: ​Ho vaig preguntar jo, perquè ell no parla *res d’anglès.
MASSA, PROU, FORÇA: INVARIABLES
En registres formals cal mantenir aquests quantitatius invariables.
MASSA
Com a determinant i pronom de quantitat indica que supera el que és just o
necessari o que és excessiu. ​Té massa problemes.
PROU
Com a determinant o pronom indica que hi ha una quantitat suficient d’una
cosa. ​No, gràcies, no en volem més, ja en tenim prou.
No tenim prou entrepans per a tots.
FORÇA
Com a determinant i pronom indica en gran quantitat, o més del normal o
necessari. Sinònim de bastant. T
​ enen força llibres
GAIRE, GENS: NEGACIÓ, INTERROGACIÓ I CONDICIÓ
4
Llengua catalana i literatura
2n Batxillerat
MASSA, MOLT​, ​FORÇA ​no es poden usar en oracions negatives (amb
no,​ ​
sense​), interrogatives ni condicionals. En aquests casos caldrà usar
GAIRE​
, ​GENS​.
Hi ha molta gent.
No hi ha gaire gent​.
No hi ha gaire gent?
Si hi ha gaire gent me n’aniré.
PREPOSICIONS QUE REGEIXEN ELS COMPLEMENTS DE RÈGIM
VERBAL
Segons quin verb acompanyin, els CRV van introduïts per una o altra
preposició. De vegades ens equivoquem en la tria d’aquesta preposició
influïts per l’ús col·loquial.
preposició A
preposició EN
preposició AMB:
preposició PER
accedir
acostumar-se
adaptar-se
aherir-se
arriscar-se
atrevir-se
avenir-se
avesar-se
contribuir
dedicar-se
exposar-se
procedir
renunciar
afanyar-se
aplicar-se
complaure’s
coincidir
col·laborar
confiar,
amenaçar
anar amb compte
avenir-se
conformar-se
estar d’acord
haver-n’hi prou
fer-se
interessar-se
amoïnar-se
optar
consistir
creure
delitar-se
entossudir-se estar
acostumat estar
d’acord exercitar-se
fixar-se habituar-se
implicar-se
incidir,
influir
limitar-se
pensar
referir-se renunciar,
resignar-se
tardar
tenir dret
tenir interès tardar
trigar
vacil·lar
5
Download