Uploaded by Mehdi Yazdani

Bahiraee (Queen Bee)

advertisement
‫دانشکاه ازاد اسالمی‬
‫واحد تهران جنوب‬
‫دانشکده تحصیالت تکمیلی‬
‫‪Queen Bee Algorithm‬‬
‫طراحی سیستمهای صنعتی ‪ -‬دک تر توکلی مقدم‬
‫گرداورنده‪ :‬احسان بحیرای ی‬
‫شرح مسأله‬
‫‪‬‬
‫دادههأ‪ :‬شبکه ‪ d‬بعدی و یک زیرمجموعه از حاالت {زرد ‪ ،‬سیاه ‪ ،‬قرمز}‬
‫‪‬‬
‫نمونه مسأله‪ :‬ارایش ابتدای ی با‪:‬‬
‫‪‬‬
‫یک زیرمجموعه محدود از سلولهای زرد که با استفاده از همسایگی ”‪ “von Neumann‬به هم وصل شدهاند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫احاطه شده توسط سلولهای سیاه که در محاسبات شرکت نمیکنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫هدف‪ :‬یافتن مجموعهای از حاالت و یک قاعده ‪ Local‬برای ‪ CA‬بطوریکه همیشه دقیقا یک سلول به عنوان ملکه‬
‫)‪ (queen bee‬یا رهبر )‪ (leader‬طراحی میشود‪.‬‬
‫ایده اصلی‬
‫‪‬‬
‫در قدم اول تعدادی از سلولها را به عنوان کاندیدا انتخاب کنید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫یک دستور کلی را برای کاندیداها استفاده کنید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫کاندیداها را دو به دو باهم مقایسه کنید و انرا که ضعیفتر است‪ ،‬حذف کنید‪.‬‬
‫‪‬‬
‫تنها سلول باقیمانده را به عنوان ‪ leader‬انتخاب کنید‪.‬‬
‫بیشترین الگوریمها از یک ترتیب الفبای ی روی مختصات استفاده میکنند‪ ،‬یعنی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫کاندیداها سلولهای ی هستند که از نظر محلی )‪ (Locally‬قوی هستند‪.‬‬
‫الگوریتم‬
‫‪ ‬مرور کلی‬
‫‪ ‬شمأرنده فضأ )‪(Space Counter‬‬
‫‪‬‬
‫شمارنده متحرک ساده )‪(Simple Moving Counter‬‬
‫‪‬‬
‫تعمیم‬
‫‪ ‬نمودار‬
‫‪‬‬
‫قالببندی ابتدای ی‬
‫‪‬‬
‫حذف یالها )‪(Edges‬‬
‫‪‬‬
‫حذف روئس )‪(Vertices‬‬
‫‪ ‬پیچیدگی زمأنی )‪(Time Complicity‬‬
‫مرور کلی‬
‫‪ ‬در ابتدا مطابق با الگو روی یک نمودار کار کنید‪.‬‬
‫‪ ‬نمودار را با حذف روئس‪ ،‬کوچک کنید تا زمانیکه فقط یک راس باقی بماند‪.‬‬
‫‪ ‬با شروع از هر کاندیدا درختهای پوشا )‪ (Spanning Trees‬را ایجاد کنید‪.‬‬
‫‪ ‬هنگامیکه دو درخت با هم برخورد میکنند‪ ،‬با هم مقایسه میشوند‪:‬‬
‫«درختی که از کاندیدای قویتر اغاز میشود‪ ،‬برنده و انتخاب میشود و به منطقه درخت ضعیفتر گسترش پیدا میکند‪».‬‬
‫‪ ‬زمانیکه درخت به ‪ Leader‬برخورد میکند‪ ،‬دیگر نمیتواند گسترش پیدا کند و از بین میرود‪.‬‬
‫‪ ‬هر شاخه به عنوان اثر یک شمارنده متحرک )‪ (Moving Counter‬ایجاد میشود‪ ،‬که شامل فاصله نسبی از‬
‫کاندیدای ی است که از ان شروع شده است‪.‬‬
‫شمأرندههأ‬
‫‪ ‬شمأرندههأ برای اعداد صحیح‬
‫‪‬‬
‫با حرکت در جهت مثبت یا منفی‪ ،‬افزایش یا کاهش میابد ‪.‬‬
‫‪‬‬
‫شمارندهها میتوانند با ضریب ‪ 2‬بسط یابند )‪ (Stretch‬یا متراکم شوند )‪.(Compress‬‬
‫‪ ‬شمأرنده فضأ‬
‫‪‬‬
‫‪ d‬شمارنده که هرکدام برای یک بعد است‪.‬‬
‫‪‬‬
‫شمارندههای فضا با درجه بزرگتر از ‪ 2‬در گرهها تکرار میشوند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫بعد از حرکت به سلول مجاور هر شمارنده فضا برای مدتی متناسب با طولش منتظر میماند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫هنگامیکه دو شمارنده فضا به هم میرسند‪:‬‬
‫«ذره به ذره باهم مقایسه میشوند‪ .‬برنده به حرکت خود ادامه میدهد و بازنده از بین میرود‪».‬‬
‫نمودار‬
‫‪ ‬هر راس برابر با یک سلول میباشد‪.‬‬
‫‪ ‬هر راس در ان سلول مرتب میشود‪.‬‬
‫‪ ‬یک یال‪ ،‬دو راس را فقط در صورتیکه سلولها با هم همسایه باشند بهم متصل میکند‪.‬‬
‫«بنابراین در نمودار‪ ،‬هر سلول با یک راس نمایش داده میشود و زمانی دو راس توسط یک یال بهم متصل‬
‫میشوند که سلولهای متناظر انها با هم همسایه باشند‪».‬‬
‫حذفیأت نمودار‬
‫‪ ‬یک راس و یال نظیرش در صورتی حذف میشوند که در انتهای شاخهای قرار داشته باشند که دیگر‬
‫نمیتواند بسط یابد‪.‬‬
‫‪ ‬یک یال زمانی حذف میشود که یک حلقه )‪ (Loop‬انتخاب شود (مقایسه دو شمارنده با محتوای‬
‫یکسان)‬
‫پیچیدگی زمأنی‬
‫‪ ‬طول شاخهها در درخت پوشا )‪ (Spanning Tree‬از تابعی به فرم تبعیت میکند‪.‬‬
‫‪ ‬مدت زمانی که یک شاخه توسط یک یال بسط میابد از تابعی به فرم تبعیت میکند‪.‬‬
‫‪ ‬انتخاب ‪ CA‬در مساله ‪ d‬بعدی در زمانی بدست میاید که از تابع پیچیدگی تبعیت میکند‪.‬‬
‫بأ تشکر از حسن توجه شمأ‬
Download