Uploaded by Njits Neleud

Masterthesis notariaat

advertisement
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID
Academiejaar 2019-2020
Masterthesis MaNaMa Notariaat
Intentioneel meerouderschapsgezinnen en de impact op het erfrecht
van het kind
Promotor : Prof. Dr. K. DEKETELAERE
Begeleider: B. DELVAUX
Masterscriptie ingediend door:
Stijn DUELEN
Bij het eindexamen voor de graad van
MASTER IN HET NOTARIAAT
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN
FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID
Academiejaar 2019-2020
Masterthesis MaNaMa Notariaat
Intentioneel meerouderschapsgezinnen en de impact op het erfrecht
van het kind
Promotor : Prof. Dr. K. DEKETELAERE
Begeleider: B. DELVAUX
Masterscriptie ingediend door:
Stijn DUELEN
Bij het eindexamen voor de graad van
MASTER IN HET NOTARIAAT
SAMENVATTING
DANKWOORD
I
INHOUDSOPGAVE
LIJST MET AFKORTINGEN.......................................................................................................... 1
INTRODUCTIE ....................................................................................................................... 2
A. Onderwerp en relevantie .............................................................................................. 2
B. Onderzoeksprobleem en onderzoeksvragen ................................................................ 2
C. Onderzoeksmethodologie ............................................................................................ 2
D. Structuur van de thesis ................................................................................................. 2
SLIMME ENERGIEMETERS ALS MIDDEL VOOR ENERGIEEFFICIËNTIE ............................................ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
AFDELING I. INLEIDING ............................................................................................................... 3
§1. De energiemeter vandaag de dag.................................................................................... 3
§2. De overgang naar slimme energiemeters ............ Ошибка! Закладка не определена.
AFDELING II. WAT ZIJN SLIMME ENERGIEMETERS? ..................................................................... 3
§1. Een smart grid als fundament ......................................................................................... 3
A. Wat is een smart grid? ..................................... Ошибка! Закладка не определена.
B. Waarom een smart grid? .................................. Ошибка! Закладка не определена.
§2. De slimme meter als eindproduct ........................ Ошибка! Закладка не определена.
A. De voordelen van een slimme meter ............... Ошибка! Закладка не определена.
1. Een veelvoud aan informatie en mogelijkhedenОшибка! Закладка не определена.
2. Variabele prijszetting ................................... Ошибка! Закладка не определена.
3. Geen manuele opname van meterstanden meerОшибка! Закладка не определена.
4. Zelf verkopen aan het energienet ................. Ошибка! Закладка не определена.
B. Digitale meter en slimme meter, een synoniem?Ошибка! Закладка не определена.
C. De risico’s van een slimme meter .................... Ошибка! Закладка не определена.
1. Gezondheidsrisico’s ..................................... Ошибка! Закладка не определена.
2. Extra kosten voor de consument .................. Ошибка! Закладка не определена.
3. Privacyrisico’s ............................................. Ошибка! Закладка не определена.
4. Beveiligingsrisico’s ..................................... Ошибка! Закладка не определена.
AFDELING III. BELEIDSINITIATIEVEN ROND SLIMME ENERGIEMETERS ........................................ 3
§1. Het energiebeleid in Europa ............................... Ошибка! Закладка не определена.
A. Strategie 2020 .................................................. Ошибка! Закладка не определена.
B. Het Winterpakket Energie / Clean energy for all Europeans .. Ошибка! Закладка не
определена.
C. The Energy Roadmap 2050, een langetermijnbeleidОшибка! Закладка не определена.
§2. Het energiebeleid in Vlaanderen ......................... Ошибка! Закладка не определена.
A. De bevoegdheidsverdeling in België ............... Ошибка! Закладка не определена.
B. Het Energiebeleid in Vlaanderen ..................... Ошибка! Закладка не определена.
1. Een daadkrachtig Vlaanderen in beslissende tijden ............ Ошибка! Закладка не
определена.
2. Proefproject slimme meters ......................... Ошибка! Закладка не определена.
3. Conceptnota digitale meters: Uitrol in VlaanderenОшибка! Закладка не определена.
CRITERIA VOOR EEN BESCHERMING TEGEN PROFILING .... 3
II
AFDELING I. INLEIDING EN BEGRIPSBEPALING ............................................................................ 3
§1. Privacy of gegevensbescherming? .................................................................................. 3
A. Het privacybegrip ............................................ Ошибка! Закладка не определена.
B. Het recht op privacy ......................................... Ошибка! Закладка не определена.
C. Het recht op gegevensbescherming ................. Ошибка! Закладка не определена.
§2. Gegevensbescherming bij slimme meters: een noodzaak? ........ Ошибка! Закладка не
определена.
A. Persoonsgegevens als nieuwe valuta ............... Ошибка! Закладка не определена.
B. Profiling ........................................................... Ошибка! Закладка не определена.
C. De toepassingen van profiling bij slimme energiemeters ....... Ошибка! Закладка не
определена.
1. Gebruik voor criminele doeleinden ............. Ошибка! Закладка не определена.
2. Prijsdiscriminatie en andere commerciële doeleinden........ Ошибка! Закладка не
определена.
3. Politioneel gebruik ....................................... Ошибка! Закладка не определена.
4. Intra-familiaal misbruik ............................... Ошибка! Закладка не определена.
D. Besluit .............................................................. Ошибка! Закладка не определена.
§3. Criteria voor een voldoende bescherming tegen profiling......... Ошибка! Закладка не
определена.
A. Eerste criterium: Het recht op informatie en transparantie ..... Ошибка! Закладка не
определена.
B. Tweede criterium: De controle en keuzemogelijkheid voor de consument ... Ошибка!
Закладка не определена.
C. Derde criterium: doeltreffende handhaving ..... Ошибка! Закладка не определена.
D. Vierde criterium: Recht op verbetering van de informatie ..... Ошибка! Закладка не
определена.
E. Vijfde criterium: Recht op een adequate beveiligingОшибка! Закладка не определена.
DE EUROPESE BESCHERMING VOOR DE CONSUMENT ........ 4
AFDELING I. INLEIDING ............................................................................................................... 4
AFDELING II. DE GEGEVENSBESCHERMINGSWETGEVING ............................................................ 4
§1. Korte historiek inzake gegevensbescherming ..... Ошибка! Закладка не определена.
§2. The General Data Protection Regulation ........... Ошибка! Закладка не определена.
A. Is de verordening toepasselijk in het kader van slimme energiemeters? ....... Ошибка!
Закладка не определена.
1. Het territoriaal toepassingsgebied ................ Ошибка! Закладка не определена.
2. Het materieel toepassingsgebied .................. Ошибка! Закладка не определена.
3. Het gekozen instrument: de verordening ..... Ошибка! Закладка не определена.
B. De GDPR inhoudelijk ...................................... Ошибка! Закладка не определена.
1. De beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevensОшибка! Закладка не
определена.
a. Rechtmatigheid, eerlijkheid en transparantieОшибка! Закладка не определена.
b. Minimale gegevensverwerking, juistheid, doelbinding en opslagbeperkingОшибка!
Закладка не определена.
2. De rechten van de betrokkene ...................... Ошибка! Закладка не определена.
a. Het recht op informatie............................ Ошибка! Закладка не определена.
b. Het recht op inzage van de betrokkene ... Ошибка! Закладка не определена.
c. Recht van bezwaar, rectificatie en wissingОшибка! Закладка не определена.
III
d. Een verbod op profiling? ......................... Ошибка! Закладка не определена.
e. Recht op gegevensoverdraagbaarheid ..... Ошибка! Закладка не определена.
3. Handhaving en sanctionering....................... Ошибка! Закладка не определена.
a. De klachtenprocedure .............................. Ошибка! Закладка не определена.
b. Instellen van een rechtsvordering............ Ошибка! Закладка не определена.
c. De sancties ............................................... Ошибка! Закладка не определена.
i. Administratieve geldboetes ................. Ошибка! Закладка не определена.
ii. Schadevergoeding voor de betrokkeneОшибка! Закладка не определена.
4. Privacybescherming tegen externe bedreigingОшибка! Закладка не определена.
a. Beveiliging en melding ........................... Ошибка! Закладка не определена.
b. Privacy by design .................................... Ошибка! Закладка не определена.
C. Tussenbesluit.................................................... Ошибка! Закладка не определена.
§3. De NIS-Richtlijn .................................................. Ошибка! Закладка не определена.
A. Is de richtlijn van toepassing?.......................... Ошибка! Закладка не определена.
B. Welke verplichtingen legt de richtlijn zoal op? Ошибка! Закладка не определена.
C. Tussenbesluit.................................................... Ошибка! Закладка не определена.
§4. Voorstel tot wijziging van de ePrivacy-Richtijn .. Ошибка! Закладка не определена.
A. De toepasselijkheid van het nieuwe voorstel ... Ошибка! Закладка не определена.
B. De belangrijkste “nieuwigheden” .................... Ошибка! Закладка не определена.
1. Vertrouwelijkheid van elektronische-communicatiegegevensОшибка! Закладка не
определена.
2. Toestemmingsvereiste voor verwerking ...... Ошибка! Закладка не определена.
C. Tussenbesluit.................................................... Ошибка! Закладка не определена.
AFDELING III. DE BESCHERMING IN ENERGIEWETGEVINGОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
A. De Europese Energie-Efficiëntie richtlijn ....... Ошибка! Закладка не определена.
B. De Herziene Energie-efficiëntierichtlijn .......... Ошибка! Закладка не определена.
C. Voorstel voor een richtlijn inzake gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor
elektriciteit ............................................................ Ошибка! Закладка не определена.
1. Semi-verplichting tot invoering ................... Ошибка! Закладка не определена.
2. Facturering ................................................... Ошибка! Закладка не определена.
3. Inhoudelijke vereisten .................................. Ошибка! Закладка не определена.
4. Rechten voor de consument ......................... Ошибка! Закладка не определена.
5. Gegevensbeheer en bescherming ................. Ошибка! Закладка не определена.
6. Kritische noot ............................................... Ошибка! Закладка не определена.
D. Tussenbesluit ................................................... Ошибка! Закладка не определена.
AFDELING IV. VOLDOET DE EUROPESE BESCHERMING AAN DE CRITERIA?ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ
ОПРЕДЕЛЕНА.
§1. Overlopen van de criteria ................................... Ошибка! Закладка не определена.
A. Het recht op informatie en transparantie ......... Ошибка! Закладка не определена.
B. Controle en keuzemogelijkheid ....................... Ошибка! Закладка не определена.
C. Recht op verbetering ........................................ Ошибка! Закладка не определена.
D. Doeltreffende handhaving ............................... Ошибка! Закладка не определена.
E. Recht op adequate beveiliging ......................... Ошибка! Закладка не определена.
§2. Besluit .................................................................. Ошибка! Закладка не определена.
DE BESCHERMING IN VLAANDEREN ........................................... 4
AFDELING I. GEGEVENSBESCHERMINGSWETGEVING IN VLAANDEREN ........................................ 4
IV
§1. De uitvoeringswet Algemene Verordening GegevensbeschermingОшибка! Закладка не
определена.
1. Rechtsmiddelen en vertegenwoordiging ...... Ошибка! Закладка не определена.
2. Strafsancties ................................................. Ошибка! Закладка не определена.
§2. Tussenbesluit ....................................................... Ошибка! Закладка не определена.
AFDELING II. DE BESCHERMING VAN ENERGIEWETGEVING IN VLAANDERENОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ
ОПРЕДЕЛЕНА.
§1. Ontwerp van decreet betreffende de uitrol van digitale meters . Ошибка! Закладка не
определена.
A. Korte schets van de voorafgaande discussie .... Ошибка! Закладка не определена.
B. De inhoud van het Ontwerpdecreet.................. Ошибка! Закладка не определена.
1. Functionaliteiten van de digitale meter ........ Ошибка! Закладка не определена.
2. De nieuwe databeheerder ............................. Ошибка! Закладка не определена.
3. De bescherming van de consument in het Ontwerpdecreet Ошибка! Закладка не
определена.
a. Informatieplicht ....................................... Ошибка! Закладка не определена.
b. De verwerking van de gegevens ............. Ошибка! Закладка не определена.
c. Schadevergoeding aan de consument ...... Ошибка! Закладка не определена.
AFDELING III. BESLUIT ................................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK ......................................... 5
AFDELING I. DE VERGELIJKING MET NEDERLAND ........ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
§1. Waarom Nederland? ........................................... Ошибка! Закладка не определена.
§2. Gegevensbescherming in Nederland ................... Ошибка! Закладка не определена.
A. Europese wetgeving ......................................... Ошибка! Закладка не определена.
B. Nederland, de stap vooruit? ............................. Ошибка! Закладка не определена.
1. Optioneel gebruik van de meter ................... Ошибка! Закладка не определена.
2. ‘Switch-off’ .................................................. Ошибка! Закладка не определена.
3. Verbod op profiling ..................................... Ошибка! Закладка не определена.
4. Defense in depth .......................................... Ошибка! Закладка не определена.
C. Een voorzichtige maar belangrijke stap vooruitОшибка! Закладка не определена.
AFDELING II. DE VERGELIJKING MET DE VERENIGDE STATENОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
§1. Waarom de Verenigde Staten? ............................ Ошибка! Закладка не определена.
§2. Gegevensbescherming in de Verenigde Staten .... Ошибка! Закладка не определена.
A. Federale initiatieven......................................... Ошибка! Закладка не определена.
1. Federale initiatieven ..................................... Ошибка! Закладка не определена.
a. The Fourth Amendment .......................... Ошибка! Закладка не определена.
b. Privacy acts ............................................. Ошибка! Закладка не определена.
2. Niet-bindende initiatieven............................ Ошибка! Закладка не определена.
B. Deelstatelijke initiatieven: California .............. Ошибка! Закладка не определена.
1. Inleiding ....................................................... Ошибка! Закладка не определена.
2. California ..................................................... Ошибка! Закладка не определена.
a. The Californian Public Utilities Code ..... Ошибка! Закладка не определена.
i. De keuze voor een opt-in..................... Ошибка! Закладка не определена.
ii. Privacy by design? ............................. Ошибка! Закладка не определена.
iii. Een vergetelheid met opzet? ............. Ошибка! Закладка не определена.
V
b. Ook een voorafgaandelijke opt-out ......... Ошибка! Закладка не определена.
AFDELING III. BESLUIT ................................................ ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
CONCLUSIE EN GOOD-PRACTICES ............................................... 6
AFDELING I. GOOD PRACTICES-LIJST .......................................................................................... 6
1. Informatieplicht ........................................... Ошибка! Закладка не определена.
2. Switch-off of switch-on? ............................. Ошибка! Закладка не определена.
3. Niet-bindende initiatieven............................ Ошибка! Закладка не определена.
4. Het meten in vergrootte intervallen ............. Ошибка! Закладка не определена.
AFDELING II. HET ALGEMEEN BESLUIT ....................................................................................... 6
BIBLIOGRAFIE ...................................................................................................................... 6
VI
LIJST MET AFKORTINGEN
1
INTRODUCTIE (MAX 500 WOORDEN, DUIDING VAN DE TE ONDERZOEKEN VRAAG)
A. Onderwerp en relevantie
B. Onderzoeksprobleem en onderzoeksvragen
C. Onderzoeksmethodologie
D. Structuur van de thesis
2
HET JURIDISCH OUDERSCHAP VANDAAG DE DAG
AFDELING I. INLEIDING
§1. De energiemeter vandaag de dag
AFDELING II. WAT ZIJN SLIMME ENERGIEMETERS?
§1. Een smart grid als fundament
AFDELING III. BELEIDSINITIATIEVEN ROND SLIMME ENERGIEMETERS
CRITERIA VOOR EEN BESCHERMING TEGEN PROFILING
AFDELING I. INLEIDING EN BEGRIPSBEPALING
§1. Privacy of gegevensbescherming?
3
DE EUROPESE BESCHERMING VOOR DE CONSUMENT
AFDELING I. INLEIDING
AFDELING II. DE GEGEVENSBESCHERMINGSWETGEVING
DE BESCHERMING IN VLAANDEREN
AFDELING I. GEGEVENSBESCHERMINGSWETGEVING IN VLAANDEREN
4
RECHTSVERGELIJKEND ONDERZOEK
5
CONCLUSIE EN GOOD-PRACTICES
AFDELING I. GOOD PRACTICES-LIJST
AFDELING II. HET ALGEMEEN BESLUIT
BIBLIOGRAFIE
WETGEVING
BELGIË
EUROPA
ANDERE
VOORBEREIDENDE DOCUMENTEN
Europa
België
6
Nederland
RECHTSPRAAK
EUROPA
BELGIË
ANDERE
RECHTSLEER
BOEKEN
BIJDRAGEN IN TIJDSCHRIFTEN
ADVIEZEN, WERKDOCUMENTEN EN ANDERE
INTERNETBRONNEN
7
ANDERE
8
Download