Uploaded by geirmeister

Hvordan bygger vi ei sikker maskintavle

advertisement
Hvordan bygger vi ei sikker
maskintavle?
Hva er ei maskintavle, hva er en maskin, hva er sikkert?
Maskinforskriften
∗
∗
∗
∗
Arbeidsmiljøloven
Produktkontrolloven
El-tilsynsloven
Maskindirektivet
Maskinforskriften
Standarder (Normer):
NEK 439 (Tavlenormen) IEC61439
NEK EN 60204 Maskiners elektriske utrustning
Loven sier!
∗ Maskiner og annet arbeidsutstyr skal være konstruert og
ha nødvendige verneinnretninger slik at arbeidstaker er
vernet mot skader.
∗ Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser
om maskiner og annet arbeidsutstyr, herunder om:
∗ a) konstruksjon, utførelse, oppstilling, merking mv.,
∗ b) godkjenning,
∗ c) godkjenning av organer som skal utøve kontroll
knyttet til produksjon,
∗ d) undersøkelse eller besiktigelse.
Forskriften gjelder
∗
∗
∗
∗
∗
∗
a) maskiner
b) utskiftbart utstyr
c) sikkerhetskomponenter
d) løfteredskap
e) kjettinger, kjeder, tau og stropper
f) avtakbare mekaniske
kraftoverføringsinnretninger
∗ g) delvis ferdigstilte maskiner
Gjelder ikke
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
Tivoli
Atomreaktorer
Våpen/militær/politiutstyr
Kjøretøyer
Skip
Forskningsformål.
Sceneutstyr
Husholdningsmaskiner
Maskin
En enhet som er utstyrt med eller
beregnet til å utstyres med et
drivsystem, som ikke kommer fra
direkte drivkraft fra mennesker
eller dyr, og som består av
sammensatte deler eller
komponenter, hvor minst en del er
bevegelig og som er sammensatt
for et bestemt bruk,
Maskintavle/kontrollpanel
Sikker?
∗ Ved valg av hensiktsmessige metoder skal produsenten eller
dennes representant legge til grunn følgende prinsipper i
denne rekkefølge:
∗ fjerne eller redusere risikoer så godt som mulig, dvs. at
maskinen skal konstrueres og bygges på en måte som gjør at
den er sikker i seg selv,
∗ treffe nødvendige vernetiltak overfor risikoer som ikke la
seg fjerne,
∗ informere brukerne om gjenværende risikoer som er til
stede når mulige vernetiltak er truffet, om det er påkrevd
med spesialopplæring, og om det er nødvendig å bruke
personlig verneutstyr.
Hvordan – NEK EN 60204
∗ Stopp!
∗ Risikovurdering ->
∗ Stoppkategori 0: Bryt all krafttilførsel momentant
(Ukontrollert stopp)
∗ Stoppkategori 1: Hold krafttilførsel på til maskin
er stoppet (Kontrollert stopp)
∗ Stoppkategori 2: Hold krafttilførsel på
(Kontrollert stopp)
Nødstopp
∗ Kategori 0 eller 1.
∗ Overstyre alle andre funksjoner.
∗ Skal ikke skape andre farer.
∗ Knapp skal forbli inne etter
aktivering.
∗ Tilbakestilling skal ikke starte
maskinen.
∗Vurder plassering
Betjeningsknapper
Rød
Fortrinnsvis
kun nødstopp
Stopp
Hvit
Foretrukket
start/på
Stopp/av
Start/stop
p
Hold inne
Reset
Grå
Start/på
Stopp/av
Start/stop
p
Hold inne
Reset
Svart
Start/på
Foretrukke Start/stop
t stopp/av p
Hold inne
Foretrukke
t reset
Grønn Start/på/norma
l
Blå
Obligatorisk
Gul
Unormal
Reset
Undertryk
k
Restart
Symboler
Lys
Rød
Kun nødsituasjon
Øyeblikkelig tiltak
Hvit
Nøytral
Indikasjon
Grønn
Start/på/normal
Blå
Obligatorisk
Gul
Unormal
Reset
Følg med
Merke/fargekode ledninger
∗ NEK EN 60204
Funksjon
Kraftkretser AC / DC
Farge
Sort
N-leder
Lys blå
Styrekretser AC
Styrekretser DC
Styring fra ytre strømkilde
Rød
Blå
Oransje
Beskyttelsesledere
Gul / grønn
Merke/fargekode ledninger
∗ Tavleforeningen
Funksjon
Kraftkretser AC / DC
Farge
Sort
N-leder
Lys blå
Styrekretser AC
Styrekretser DC
Styring fra ytre strømkilde
Rød + lys blå på A2
+ hvit 0V Blå
Oransje
Analogsignaler
Beskyttelsesledere
Grå
Gul / grønn
Merking i tavle
∗ Ingen norm for utførelse av merking, må avtales med
kunden for hvert prosjekt.
∗ En vanlig metode er å merke med tilkoblingspunktet
(f.eks X1:14)
∗ En bedre metode er å merke fra/til
(f.eks Q1:A1 X1:15)
Vi bruker metode 2 på de store anleggene, ikke merking
på midlertidige oppkoblinger.
Download