Uploaded by Adil Ali KAYA

easYgen 350 x kontrolör

advertisement
EasYgen – 300
Jeneratör Kontrol Modülü
Kullanma Kılavuzu
Software Versiyon 1.0xxx
Kullanma Kılavuzu - 37218T
1
İÇİNDEKİLER
EasYgen – 300 jeneratör kontrol modülü ……………………………………………………………1
Uyarılar ….. ……………………………………………………………………………………….……..2
easYgen 350 x kontrolörüne ait kablo bağlantı Diagramı ………………………………………...3
Çalıştırma ve Açıklamalar ……………………………………………………………………………..4
Basma butonları ………………………………………………………………………………………..4
Çalışma ve İzleme ………………………………………………………………………………………5
easYgen in Çalıştırılması ……………………………………………………………….……………..5
Bilgi Amaçlı Alarm Mesajları ……………………………………………………………….………….6
Çalışma Değerlerinin Görüntülenmesi ……………………………………………….………………6
Ekran Çalışma Değerlerinin İncelenmesi ……………………………………………………………7
easYgen Modülünün Konfigüre edilmesi …………………………………………………………….8
Alarm Mesajları ……………………………………………………………………………………..…..9
Uygulama Modları ………………………………………………………………………….………..10
Çalışma Modları ……………………………………………………………………………………….10
Motor Start Devresi …………………………………………………………………………….….….11
GCB Şalterini Kapatma Devresi ………………………………………………………….….………11
GCB Şalterini Açma Devresi ………………………………………………………………….……..11
Start – Stop butonu ile yapılan stop …devresi …………………………….………………….……12
Stop butonuna bir kez basılmak suretiyle yapılan stop devresi…..……………………...….…… 12
Stop butonuna iki kez basılmaka suretiyle yapılan stop devresi…………………….……...…… 12
Otomatik Çalıştırma Modu …………………………………………………………………….……..13
İki Şalter kullanılarak yapılan Otomatik Çalışma Modu ayrıntıları ………………………….….. 14
UYARI
Bu modülün montajını yapmadan, kullanma ve servis hizmetleri vermeden önce kullanma kılavuzunu mutlaka
okuyunuz. Tüm işletme ve emniyet talimat ve uyarılarını uygulayınız. Talimatlara uymamak personel yaralanmasına
ve/veya maddi hasarlara sebep olabilir.
Dizel motorlar; kontrolden çıkmalarını ve hasar görmelerini önlemek için aşırı hız, hararet, düşük yağ basıncı gibi
bağımsız olarak çalışan durdurma korumaları ile teçhiz edilmiş olmalıdırlar.
DİKKAT
Şarj alternatörü ve akü şarj redresörü kullanılan yerlerde kontrol modülünün hasar görmesini önlemek için aküyü
sistemden ayırmadan önce şarj cihazının devre dışı olduğundan emin olun.
Önemli Tanımlama
UYARI
Uzak durulmadığında ölüm veya ciddi yaralanmaları netice veren potansiyel tehlikelere işaret eder.
2
KABLO BAĞLANTI DİAGRAMI (HARDWARE)
easYgen 350 X kontrolörünün bağlantı diagramı
3
ÇALIŞTIRMA VE AÇIKLAMALAR
Ön panel ve gösterge
Şekil 7-1 Push-butonlar , LED ışıkları ve 7 segmentli alpha numeric LED gösterge ile ilgili özellikler
şekillendirilmiştir.. Kullanılan bu ekipmanlarla ilgili kısa açıklamalar aşağıda verilmiştir.
NOT
Bu buton her zaman aktif (çalışır durumda ). Ve basıldığı zaman motor durur.
Basma Butonları (Push – Butonlar)
Ön panelin üzerinde bulunan bu butonlar ünitenin belirli fonksiyonlarını yerine getirmek için
dizayn edilmişlerdir .
4
LED Lambaları
Led lambaları Ünitenin çalışma durumunu ve alarm mesajlarını belirtmek için kullanılırlar.
7 Segment LED Gösterge Ekranı
Bu alfanümerik çok fonksiyonlu gösterge bütün ölçülen değerleri,çalışma paremetrelerini ve alarm mesajlarını
göstermek için kullanılır. Gösterge panelinin detaylı açıklaması daha sonra kullanma manueli kısmında
açıklanacaktır .
ÇALIŞMA VE İZLEME
Durum LED lerinin kullanım amacı
EasYgen ünitesi çalışma durumunu gösteren birkaç farklı LED’e sahiptir. LED lerin görevi aşağıda açıklanmıştır
.
Şebeke voltajı var (Bu led sadece easYgen 350 ve 350 X modellerinde vardır.)
Şebeke şalteri (MCB) kapalı iletimde (Bu led sadece easYgen 350 ve 350X
modellerinde var).
Jeneratör şalteri kapalı (GCB) iletimde.
Led yanıyorsa Jeneratör çalışma modu icra ediliyor .
Led flash ediyorsa (yanıp sönüyorsa ) Jeneratör gerilim ve frekensı izin verilen
sınırların içinde değil .(Henüz istenen seviyede gerilim ve frekans üretilemiyor.)
Led yanıyorsa motor çalışıyor.
Led flash ediyorsa , motor çalışıyor , motor izleme gecikme zamanı henüz
dolmamış
Alarm mesajı oluştuğunda aktif olur.
Genset otomatik çalışma pozisyonunda
Genset manuel çalışma pozisyonunda
Genset stop pozisyonunda
Eger bu (yukarı ve aşağı ) butonlara aynı anda (eş zamanlı olarak ) basarsanız Bütün LED leri
ve fonksiyon testi yapma imkanı bulursunuz. Bütün ışıklar yanıyor olmalı .
EasYgen Çalıştrılması
EasYgen Ünitesine enerji verildiği zaman, LED 17 yanar (stop pozisyonu) genset çalışmıyor ve Şebeke şalteri
(MCB) kapalıdır.
5
Kontrol (easYgen) ünitesi sadece otomatik mod da çalıştırılabilir LED 15 lambası yanıyorsa otomatik mod aktif
demektir. easYgen ünitesini manuel çalışma modundan otomatik çalışma moduna almak için butona bir kez bas
mak gerekir.
(yanıyorsa manuel mod aktif anlamındadır .) Manuel çalışma modunda yapılan işlemler operator tara
fından adım adım yapılarak uygulanır. Şalterlerin açılıp kapatılması v.b.
Şalter kontrol butonu
Ünite eğer manuel modda ise operatöre şalteri açma kapama yetkisi verir. Bu buton
otomatik modda pasiftir.(Yetkin değildir.)
Start/Stop Motor butonu
eğer kontrol ünitesi manuel mod da ise butona basıldığında motoru start veya
stop eder. Eğer kontrol ünitesi otomatik mod da ise bu buton pasif (disable).olacaktır.
Stop butonu
her zaman etkindir . (Enable) Otomatik mod da çalışıyorken bu butona basıldığı zaman motor
kontrollü durma yapar (Soğutma zamanı süresini tamamladıktan sonra) .Eğer butona arka arkaya iki kez basarsanız
genset ünitesi derhal stop eder.(Soğutma süresini beklemeden )
Aktif alarm mesajları
butonu vasıtasıyla izlenir. Alarm oluştuğunda
yanacaktır.
EasYgen ünitesi normal çalışma anında , operator bu butona
basarak sistemde var olan verilere
ulaşabilir , bu veriler 7 segmentli alfanümerik display de görüntülenebilir .
Bilgi Amaçlı Alarm Mesajları
Alarm aktif olduğu zaman
flash edecektir. Alarm mesajı
ekranda gözükecektir. Alarm butonuna
basıldığı zaman
alarm bilgisi ekranda ve alarm rölesi resetlenecek (Eğer röle alarm inputu olarak konfigüre
edilmişse ) ve LED flash ediyorken sürekli yanıyor pozisyonuna geçecektir. Eğer birden fazla alarm durumu
varsa,operator bu mesajları görmek için bu butona
durumunda ,
birden fazla basmak durumunda kalacaktır.Alarm
ışığı sönene kadar alarm butonuna
basar ve basılı tutmaya devam ederse alarm
durumu sona erecektir. Eğer alarm koşulları hala devam ederse ,
flash etmeye devam eder ve motor blo
ke olur. (Hangi nedenle bloke olduğu alarm durumunda izlenebilir .)
ÇALIŞMA DEĞERLERİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ
EasYgen kontrol cihazı modeline bağlı olarak ölçülen farklı değerleri ekranda gösterme özellklerine sahiptir.
butonuna basarak ileri seviyede ki menülere girme imkanı elde edilir.
Çeşitli degerler sayısal olarak , mühendislik verileri olarak , faz ve kod bilgileri 7 segmentli alfa numeric display de
nolu ekran da izlenebilir. Detaylar için şağıdaki uygulamaya bakınız.
6
Birinci digit (Soldan sağa dogru gidildiğinde) şebeke ,motor veya Jeneratör de hangi büyüklüğün ölçüldüğünü
gösterir.Üst yatay segment şebekeyi göstermektedir.Orta yatay segment motoru , alt yatay segmente de Jeneratör
segmentini göstermektedir.
İkinci digit ölçülen fazı göstermektedir. Üst yatay segment L1 fazını , Orta yatay segment L2 fazını ve alt yatay
segment L3 fazını göstermektedir. Eğer sadece bir çizgi display de gözüküyorsa , faz nötr ölçümü ekranda
gözükmektedir.Eğer iki çizgi display de gözüküyorsa ekranda faz faz gerilim ölçümü yapılmaktadır .
Digit 3-6 arasında display paremetrelerine ait çeşitli değerler ölçülmektedir.
Üst sol 1.digit (soldan sağa 1.digit 4 adedin ilk digit)
Üst sol 2.digit (soldan sağa 2.digit 4 adedin ikinci digit)
Üst sol 3.digit (soldan sağa 3.digit 4 adedin üçüncü digit)
Üst sol 4.digit (soldan sağa 4.digit 4 adedin dördüncü digit)
: Çalışma saati (hours)
: Devir (RPM)
: Frekans (hertz)
: Gerilim (v.)
Bu bilgiler ışığında , yukarıdaki örnek veriler şöylece açıklanabilir :
Jeneratör voltajı L 2 (fazı) ile Nötr arasında ölçülen : 235 V.
Digit 1
: Jeneratör
Digit 2
: L2 fazı ile nötr arasında ölçülen faz – nötr gerilimi
Digit 3-6
: Nümerik değer 235.0
4.digit indikatörü
: Voltage simgeler. (V.)
Displayin 5. ve 6. digitleri , 8 farklı alarm durumunu göstermek için kullanılır.Üst ve alt dikey segmentler değişik
alarm durumlarını göstermek için kullanılır .Alarm mesajları sayfasından bu konu ile ilgili ayrıntılara ulaşabilirsiniz.
EKRAN ÇALIŞMA DEĞERLERİNİN İNCELENMESİ
Eger easYgen normal çalışma operasyonunda ise , operator
bu butonu kullanılarak farklı çalışma
parametrelerine ulaşabilir. Parametreler aşağıda verildiği gibi ekranda görüntülenebilir.( Eğer kontrol üniteniz gerekli
donanımı sağlamıyor veya ilgili fonksiyon pasif (disable) edilmişse bazı parametreleri ekranda göremezsiniz.)
7
EASYGEN MODÜLÜNÜN KONFİGÜRE EDİLMESİ
ve
alarm butonlarına aynı anda bastığınız zaman konfigürasyon moduna girilir.
butona
basmaya devam ederseniz ekranda değişik paremetrelere ulaşma imkanı elde edersiniz.
nolu
butonlarına basarak paremetrelerdeki değerler değiştirilebilir.Eğer operator bu butonlara basar ve basılı tutmaya
devam ederse istediği parametreye ulaşabilecektir .Parametre için istenen değeri ayarladıktan sonra bu değeri
kontrol ünitesinin içine göndermek için
paremetreye gitmek isterse
için
ve alarm
butonuna bir kez basmanız yeterli olacaktır.Operatör diğer
nolu butona ikinci kez basması gerekecektir.Konfigürasyon modundan çıkmak
butonlarına aynı anda basmak gerekir.(Eş zamanlı olarak)
.
8
ALARM MESAJLARI
Eğer easYgen cihazı bir hata veya problem tespit ederse
başlar.Alarm mesajı
lambası flash (yanıp sönmeye) etmeye
nolu alfa nümerik 7 segmentli ekranda görünür. Ekrandaki alarm numarası veya
kodu belirir.
butonuna basılırsa alarm durumu ortadan kalkar (resetlenir) ve Led 14 sürekli yanmaya başlar.Birden
fazla alarm durumu oluşmuşsa ilgili alarmı görmek için
butonuna ard arda basmak gerekir.
basılmak suretiyle alarm durumu resetlenir. Alarmı temizlemek için butona birkaç kez
Alarm butonuna
basmak gerekebilir.
Şekil 7- 4 dikey segment son iki digit ilave alarm durumlarını göstermektedir.
Alarm mesajları önemine ve gereksinimine göre farklı sınıflara ayrılmışlardır.
Sınıf
B
F
Tanımlama
Alarm
Durma
Sistemin tepkisi
Çalışmanın kesilmesine ihtiyaç yoktur bilgi amaçlı alarmdır .
Jeneratör şalteri derhal açılır ( OFF olur.) ve motor soğutma
süresini tamam lamadan derhal stop eder.
9
UYGULAMA MODLARI
Uygulama Modu ( 2 Şaltere göre Açma/Kapama)
Bu uygulama modu aşagıdaki aşağıdaki fonksiyonları İçerir
Motoru Çalıştırma (Start/Stop ).
Jeneratör ve Motor paremetrelerinin ekran da izlenmesi.
Jeneratör ve Motor ‘a ait paremetre ve koruma fonksiyonlarının ekran da izlenmesi.
GCB Şalterinin açtırılması ve kapatılması.
Haberleşmenin izlenmesi ve Logic şartların uygulamada yapılması.
MCB nin Çalıştırılması (Start/Stop).
Emergency Güç (AMF Otomatik Şebeke Algılama) Çalışması.
ÇALIŞMA MODLARI
MANUEL MODDA 2 ŞALTER İLE (MCB VE GCB) DETAYLI ÇALIŞMA (Şebeke yok iken)
Ön koşullar :
Jeneratör duruyor .
yanmıyor .
MCB Şalteri kapalıdır.
yanıyor.
Şebeke elektriği yok
yanmıyor.
Ünite manuel mod da
yanıyor.
10
Motor Start Devresi
Hareket
START
Ön Ateşleme Gec. Z.
Gecikme
butonuna basın .
START–STOP
Seçilmiş olan Diesel logic e göre , girilen ateşleme zamanı
kadar röle enerjilenecektir.
Çalıştırma
Yakıt Rölesi
Yakıt rölesi (Röle 5) yakıt selenoidi tarafından enerjilenir.
Çalıştırma
Krank Rölesi
Starter tarafından Krank rölesi enerjilenir .
sürekli
yanıyor olacak . Jeneratör dönüş ile ilgili bir hız bilgisi tespit
ettiği zaman da
Gecikme
Motor Gecikme Zamanı
flash edecek.
Kontrol ünitesi motor parametrelerinden ayarlanan motor
izleme gecikme zamanı süresi kadar bekler.
sürekli
yanmaya başladığı zaman motor ile ilgili paremetreler izlenebilir.
GCB Şalterini Kapatma Devresi
Hareket
Şalter Kontrol
ŞALTER KONTROL
butonuna basın .
Çalıştırma
MCB Şalteri aç
MCB Şalterini açmak için MCB açma rölesi (röle-1) enerjilenir.
işığı söner.
Gecikme
Şalter Gecikmesi
Çalıştırma
GCB Şalterini kapatma
Kontrol Ünitesi Şalter transferini tamamlamak için şalter para
metrelerinde girilen zaman değeri kadar sayar .
GCB Şalterini kapatmak için GCB kapatma rölesi (role-2) enerji
lenir.
ışığı yanar .
GCB Şalterini Açma Devresi
Hareket
Şalter Kontrol
ŞALTER KONTROL
butonuna basın .
Çalıştırma
GCB Şalterini Aç
GCB Şalterini açmak için ,GCB kapatma rölesinin (röle-2) e
nerjisi kesilir.
ışığı söner .
Not : MCB kapatma komutu şebeke elektriği gelmediği sürece etkin olmayacaktır.
11
START-STOP butonuna basılmak suretiyle yapılan STOP DEVRESİ
Hareket
Çalıştırma
STOP
GCB Açma
START – STOP
butonuna basın.
GCB Şalterini açmak için GCB kapatma rölesinin (röle-2) ener
ışığı söner.
jisi kesilir.
Çalıştrıma
Motor Stop
Motor stop eder .
Hareket
Şalter Kontrol
ŞALTER KONTROL
Çalıştırma
MCB Şalterini kapatma
MCB Şalterini kapatmak için MCB açma rölesinin (röle-1) enerjisi
kesilir
ve
söner.
butonuna basın.
ışığı yanar .
STOP butonuna 1 kez basılmak suretiyle yapılan STOP Devresi :
1 kez basın.
Hareket
STOP
STOP butonuna
Çalıştırma
GCB Şalterini Aç
GCB Şalterini açmak için , GCB kapatma rölesinin (röle-2) e
jisi kesilir.
ışığı söner.
Gecikme
Şalter Gecikmesi
Kontrol Ünitesi Şalter gecikmesi yapması için paremetrelerde
girilen değeri zaman olarak saydıktan sonra işlemi yapar.
Çalıştırma
MCB Şalterini kapatma
MCB Şalterini kapatmak için , MCB açma rölesinin (röle-1) ener
jisi kesilir.
yanar .
Gecikme
Soğutma zaman süresi
Kontrol ünitesi paremetrelerde girilen cool down (soğutma ) süresi
sonuna kadar sayar.
Çalıştırma
Motor Durdurma
Motor Stop eder .
ve
ışıkları söner.
STOP butonuna 2 kez basılamak suretiyle yapılan STOP Devresi
iki kez ard arda basın .
Hareket
Stop
Stop butonuna
Çalıştırma
GCB Şalterini Açma
GCB Şalterini açmak için , GCB kapatma rölesinin (röle-2) enerjisi
kesilir.
Gecikme
Şalter Gecikme zamnı
Çalıştırma
MCB kapatma
Kontrol Ünitesi şalter transferi yapmak için paremetrelerde be
lirtilen zamanı saydıktan sonra transferi yapar.
MCB şalterini kapatmak için , MCB açma rölesinin (röle-1) enerji
si kesilir.
Çalıştırma
Motor Stop
ışığı söner.
Motor stop eder .
ışığı yanar .
ve
ışıkları söner.
12
OTOMATİK ÇALIŞTIRMA MODU
Otomatik çalışma modunda , Bütün motorlar , GCB ve/veya MCB şalterlerinin kontrolü otomatik olarak
easYgen kontrol ünitesi veya İnputlar vasıtasıyla yapılmaktadır. (Örnek Şebeke hatası gibi ,bu veriler kontrol
ünitesinin konfigürasyonuna ve dış inputlarına bağlıdır.)
yanıyor olacak ( AUTO-MANUEL
otomatik çalışma modunu belirten led lambası
butonunun sol üst köşesinde bulunmaktadır ve otomatik çalışma anında aktif
olmaktadır. )
.
İKİ ŞALTER KULLANILARAK OTOMATİK ÇALIŞMA MODU AYRINTILARI (Şebeke Var.)
Ön koşullar :
Jeneratör stop etmiş durumda
MCB şalteri kapalı
Şebeke var
yanmıyor.
yanıyor.
yanıyor.
Ünite Otomatik modda
yanıyor.
Start Devresi
Hareket
Uzaktan start
DI3 (Uzaktan start inputu ) 18 nolu terminale HİGH signali uygulanırsa
Aktif olur .
Gecikme Ön ateşleme Gecikm.
Seçilmiş olan diesel logic e göre motor parametrelerinden girilen ön a
teşleme zamanına göre röle enerjilenevektir.
Çalıştırma
Yakıt Rölesi
Yakıt rölesi (röle-5) yakıt selenoidi tarafından enerjilenir.
Çalıştırma
Krank Rölesi
Starter tarafından Krank rölesi (röle-6) enerjilendirilir
Jeneratör motoru dönmeye başladığında
yanar .
flash etmeye başlar.
Gecikme Motor Gecikme zamanı Kontrol ünitesi girilen değer (zaman olarak )sayıldıktan sonra motor verileri
Izlenmeye başlanır.
Dolmuştur .
Çalıştırma
MCB Aç
sürekli yanıyor konuma gelince bu süre
MCB şalterini açmak için , MCB açma rölesi (röle-1) enerjilenir.
ışığı söner.
Gecikme Şalter Gecikmesi
Kontrol ünitesi şalter transferini yapmak için parametrelerden girilen
değer kadar (saniye olarak zaman ) sayar .
Çalıştırma
GCB Şalterini kapatmak için , GCB kapatma rölesi (röle-2) enerjilenir.
GCB kapat
13
ışığı yanar.
Stop Devresi
Hareket
Uzaktan start
DI3 (Uzaktan start inputu ) 18 nolu terminale LOW signali uygulanırsa
veya deaktif yapılırsa sistem uzaktan stop eder.
Çalıştırma
GCB Aç
GCB şalterini açmak için , GCB kapatma rölesinin (röle-2) nin enerjisi
kesilir.
ışığı söner.
Gecikme Şalter Gecikme Zmn.
Kontrol Ünitesi Şalter transferini yapmak için parametrelerden girilen
zaman süresi kadar sayar .
Çalıştırma
MCB şalterini kapatmak için , MCB açma rölesinin (röle-1) enerjisi kesi
MCB kapatma
lir.
ışığı söner.
Gecikme
Soğutma Zaman sür . Kontrol ünitesi parametrelerde girilmiş olan zaman süresi dolana ka
dar bekler.
Çalıştırma
Motor Stop
Motor stop eder . .
ve
ışıkları söner.
14
Download