Uploaded by manonelise

Chemie-vt

advertisement
Studiegids
Bacheloropleiding
Chemie voltijd
2018 - 2019
© Hogeschool Utrecht,
HU Diensten
Utrecht, juli 2018
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
2/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Inhoudsopgave
1
Voorwoord
5
2
De opleiding
7
2.1 Beroepsprofiel ........................................................................................................... 7
2.1.1
Beroep ................................................................................................................ 7
2.1.2
Uitwerking van beroepsprofiel ............................................................................ 9
2.1.3
Competenties beginnende beroepsbeoefenaar .................................................. 9
2.1.4
Vaardigheden afgestudeerde ............................................................................. 9
2.2 Inrichting opleiding .................................................................................................... 10
2.2.1
Opleidingsvarianten ............................................................................................ 10
2.2.2
Verkorte en versnelde opleidingsroutes.............................................................. 10
2.2.3
Getuigschriften ................................................................................................... 11
2.2.4
Graden en titulatuur ............................................................................................ 12
2.2.5
Opleidingsstructuur ............................................................................................. 13
2.3 Propedeuse ............................................................................................................... 14
2.3.1
Programma ......................................................................................................... 15
2.3.2
Studieadvies ....................................................................................................... 19
2.3.3
Overstappen ....................................................................................................... 21
2.4 Hoofdfase .................................................................................................................. 22
2.4.1
Toelating hoofdfase ............................................................................................ 22
2.4.2
Programma’s ...................................................................................................... 23
2.4.3
Stages en stagewaardigheid .............................................................................. 34
2.4.4
Profileringsruimte ................................................................................................ 35
2.4.5
HU Honours ........................................................................................................ 39
2.4.6
Afstuderen .......................................................................................................... 40
2.5 ICT-voorzieningen ..................................................................................................... 42
2.5.1
Algemeen ........................................................................................................... 42
2.5.2
E-mail ................................................................................................................. 43
2.5.3
myHU.................................................................................................................. 43
2.5.4
AskHU ................................................................................................................ 43
2.5.5
OSIRIS Student .................................................................................................. 44
3
Cursussen
46
3.1 Cursusdeelname ....................................................................................................... 46
3.2 Inschrijving voor cursussen ....................................................................................... 46
3.3 Aanwezigheidsplicht .................................................................................................. 46
3.4 Ingangseisen ............................................................................................................. 47
3.5 Cursusbeschrijvingen ................................................................................................ 47
4
Toetsen en examens
48
4.1 Introductie.................................................................................................................. 48
4.2 Vrijstellingen .............................................................................................................. 49
4.3 Organisatie toetsen ................................................................................................... 50
4.3.1
Toetsvorm en -duur ............................................................................................ 50
4.3.2
Toetsrooster ....................................................................................................... 50
4.3.3
Inschrijving en deelname toetsen ....................................................................... 52
4.3.4
Voorzieningen in geval van een functiebeperking .............................................. 56
4.3.5
Legitimatieplicht bij toetsen ................................................................................. 57
4.3.6
Gang van zaken tijdens toetsen ......................................................................... 57
4.4 Beoordeling ............................................................................................................... 59
4.4.1
Toekennen resultaat en inzage .......................................................................... 59
4.4.2
Onregelmatigheden / fraude ............................................................................... 61
4.4.3
Bewaring en teruggave toets- en examenwerk ................................................... 63
4.4.4
Geldigheidsduur resultaten ................................................................................. 63
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
3/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
5
Diplomering
64
5.1 Procedure afgifte diploma.......................................................................................... 64
5.2 Aantekening cum laude of met genoegen ................................................................. 64
6
Verzoeken, klachten, bezwaar en beroep
66
6.1 Inleiding ..................................................................................................................... 66
6.2 Verzoekschrift ............................................................................................................ 66
6.3 Bezwaar .................................................................................................................... 67
6.4 Beroep ....................................................................................................................... 68
6.4.1
Beroep aantekenen ............................................................................................ 68
6.4.2
Hoger beroep ...................................................................................................... 69
6.5 Klachten .................................................................................................................... 69
6.5.1
Klacht indienen ................................................................................................... 69
6.5.2
Herzieningsverzoeken bij klachten ..................................................................... 69
6.6 Ongewenst gedrag .................................................................................................... 70
6.7 Schema klachten, bezwaar en beroep ...................................................................... 70
7
Studentzaken
71
7.1 Student Informatiepunt (STIP) ................................................................................... 71
7.2 Studiebegeleiding ...................................................................................................... 71
7.3 Studentendecaan ...................................................................................................... 72
7.4 Medezeggenschap .................................................................................................... 72
7.4.1
Inspraakorganen ................................................................................................. 73
7.4.2
Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten ...................................................... 73
8
Over de HU
74
8.1 Hogeschool- en overige regelingen ........................................................................... 74
8.2 Orderegels................................................................................................................. 74
8.3 In- en uitschrijven voor de opleiding .......................................................................... 76
8.4 Toelatingsonderzoek ................................................................................................. 77
8.5 Studiekeuzecheck ..................................................................................................... 77
8.6 Selectiebeleid ............................................................................................................ 79
8.7 Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming ................................................... 80
8.7.1
Collegegeld ......................................................................................................... 80
8.7.2
Overige kosten ................................................................................................... 81
9
Bijlagen
83
9.1 Onderwijs- en examenregeling .................................................................................. 83
9.2 Cursusbeschrijvingen ................................................................................................ 83
9.3 Conversietabellen ...................................................................................................... 83
9.4 Diversen .................................................................................................................... 92
Deze studiegids is op 21 juni 2018 vastgesteld door mw. dr. E. Hilhorst, Instituutsdirecteur Institute for Life
Sciences & Chemistry, met instemming van de GOC op 21 juni 2018.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
4/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
1
Voorwoord
Beste student,
Voor je ligt de studiegids 2018-2019 van je voltijdopleiding Chemie.
We hopen dat je bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd hebt. In deze studiegids vind je
belangrijke spelregels en nuttige informatie over je studie.
Het onderwijs
Hogeschool Utrecht (HU) biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs. Competentiegericht wil
zeggen dat je vaardigheden opdoet die aansluiten bij het beroepsleven (zie Beroepsprofiel). Met
vraaggestuurd onderwijs streven wij er naar het onderwijs en de ondersteuning eromheen zo in te richten
dat je je tijdens je studie kunt ontwikkelen op een manier die jij belangrijk vindt en die bij je past. Hieronder
vind je informatie over de belangrijkste aspecten van je studie.
Invloed van de student
Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld en verbeterd op initiatief van je medestudenten. De
hogeschool beschouwt je dan ook als partner; je maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht
veel waarde aan je mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van cursussen en docentenquetes,
waar je als student je oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen en instituten
onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over je opleiding en alles eromheen. De HU
ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (zie
AskHU - Medezeggenschap). We vragen je elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En
ben je bijzonder tevreden over het onderwijs van die ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e)
van het jaar.
Excelleren
De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als je uitstekende resultaten in je
studie behaalt, ontvang je bij je diploma de aantekening ‘cum laude’ of ‘met genoegen’ (zie Aantekeningen).
Je kunt ook uitblinken op aspecten als innovatie en leiderschap, en ook dat wil de HU graag bevorderen.
Hiervoor hebben we honourstrajecten ontwikkeld. Je kunt met het volgen van deze trajecten geen
studiepunten maar Ster Verklaringen behalen. Als je vijf verschillende Ster Verklaringen behaalt, krijg je het
Honours Certificaat. Dit is een officieel HU-waardepapier dat je bij je afstuderen naast je diploma ontvangt
(zie AskHU - Honours).
Verbreden en verdiepen
Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen waarmee je je kunt specialiseren op een onderdeel van je
vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde ‘vrije profileringsruimte’ (van 30 EC,
een half jaar), die je kunt gebruiken om je te verdiepen binnen je eigen vakgebied, of om kennis te maken
met een geheel ander vakgebied. Dat kan binnen je instituut of binnen een opleiding van een ander instituut,
maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (zie Profileringsruimte).
Verder bestaat de mogelijkheid een eigen examenprogramma te ontwikkelen. De examencommissie van je
opleiding (zie AskHU - Examencommissie) moet daar toestemming voor geven. Voor advies over zo’n eigen
examenprogramma kun je terecht bij je studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider (zie
Studiebegeleiding).
Kenniscentra en lectoraten
Onderzoek bij de HU is georganiseerd in vier kenniscentra en is nauw verweven met het onderwijs. Het
onderzoek komt voort uit maatschappelijke behoeften en richt zich op innovatie en professionalisering van
de beroepspraktijk.
In de HU-kenniscentra bundelen meerdere lectoren binnen hun lectoraten hun krachten. Elk kenniscentrum
doet onderzoek op specifieke thema’s, in samenspraak met het beroepenveld. Het lectoraat verbonden aan
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
5/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
het ILC is het Lectoraat Innovative Testing in Life Sciences and Chemistry en doet onderzoek binnen het
kenniscentrum Gezond en Duurzaam Leven. Meer weten? Zie AskHU - Kenniscentra en lectoraten.
Wat anders?
Je kunt je studietijd natuurlijk ook benutten om je zo breed mogelijk te ontwikkelen en extra ervaring buiten
je reguliere studie op te doen. Wil je een tijdje studeren in het buitenland (zie AskHU - Internationalisering)?
Of denk je erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld een studievereniging, een
gezelligheidsvereniging of een studentensportclub (zie AskHU - Sporten)? Of combineer je topsport met een
studie (zie AskHU - Topsport)? Ook kan je ervaring opdoen in medezeggenschap en opleidingscommissies.
Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma’s aanbiedt (zie AskHU - Studium Generale). Er is
van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt.
Studievertraging
Het kan gebeuren dat jouw studie niet verloopt zoals je dat graag zou willen. Zeker als bijzondere
omstandigheden als ziekte een rol spelen is het belangrijk om contact te zoeken met zowel de
studieloopbaanbegeleider (zie Studiebegeleiding) als de decaan (zie Studentendecaan). In veel gevallen is
extra ondersteuning mogelijk. Haal je bijvoorbeeld te weinig studiepunten en dreig je een negatief
studieadvies te krijgen, dan kun je hulp krijgen bij het maken van een studieplanning (zie Studieadvies).
Het is natuurlijk niet wenselijk dat je (veel) te lang over je studie doet. Om dat te voorkomen, bieden
opleidingen soms inhaaltrajecten aan. Die worden via myHU bekend gemaakt. Heb je een functiebeperking?
Mogelijk heb je dan meer tijd nodig voor je studie, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. De hogeschool
kent een breed scala aan voorzieningen die je in jouw studie kunnen ondersteunen (zie Voorzieningen in
geval van een functiebeperking).
Problemen, klachten en bezwaren
Heb je problemen die je studie negatief kunnen beïnvloeden? Bij je studieloopbaanbegeleider /
leerteambegeleider (zie Studiebegeleiding) of een studentendecaan (zie Studentendecaan) ben je daarmee
aan het juiste adres; zij kunnen je adviseren of doorverwijzen. Als je klachten hebt over de bejegening door
studenten of medewerkers, kun je ook een vertrouwenspersoon inschakelen (zie AskHU Vertrouwenspersonen). Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators helpen
om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (zie AskHU -Mediation). En gaat
er binnen de HU iets fout of ben je het niet eens met een besluit? Informatie over beroep en klachten is te
vinden via AskHU – Klacht indienen en AskHU - Bezwaar of beroep indienen.
Wat verwacht de HU van jou?
Wij streven ernaar je een opleiding en studieklimaat te bieden waarin je jezelf optimaal kunt ontplooien.
Daarvoor is het nodig dat iedere student zich aan de interne regels houdt (zie Orderegels). Ongewenst
gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hatemails, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd.
Als je een diploma haalt, moet je dat ook hebben verdiend: fraude (zie Onregelmatigheden / fraude) wordt
niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten, doordat toetsresultaten
ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot
verwijdering van de opleiding.
Er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. Je vindt het merendeel terug
in deze studiegids. Lees de gids goed door voordat je aan je studie begint. Is iets niet duidelijk of kan je
bepaalde informatie niet vinden, kijk dan op myHU of vraag het je studieloopbaanbegeleider /
leerteambegeleider (zie Studiebegeleiding) of bij het STIP (zie Student informatiepunt).
We wensen je een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar.
Mede namens alle collega’s die aan jouw opleiding bijdragen,
Mw. Dr. Ellen Hilhorst
Directeur Institute for Life Sciences & Chemistry
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
6/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
2
De opleiding
2.1
Beroepsprofiel
2.1.1
Beroep
De opleiding Chemie is gericht op het opleiden van studenten tot de graad (degree) Bachelor of Science
(BSc) voor de chemische arbeidsmarkt.
Landelijk worden binnen de chemische en chemisch-technologische opleidingen 4 beroepsdomeinen
onderscheiden:
1. Research en Development
Je bent betrokken bij de ontwikkeling van nieuwe, of verbetering van bestaande, producten, materialen,
methoden en processen. Je verricht onderzoek in een van de toepassingsgebieden, zoals het
wetenschappelijk onderzoek, de chemische industrie, de farmaceutische industrie, de
levensmiddelenindustrie, de fermentatie-industrie, milieu- en duurzaamheidproblematiek, biotechnologie,
et cetera.
Researchlaboratoria bij overheidsinstellingen en grote bedrijven zijn veelal goed geoutilleerd. Academici
geven hier richting aan het onderzoek of de ontwikkeling en geven invulling aan de theoretische
component van het werk. Als bachelor ben je verantwoordelijk voor de praktische uitvoering van het
(deel)onderzoek. Je ontwikkelt en realiseert een experimentele proefopzet, verricht en interpreteert
experimenten (of laat deze verrichten), veelal gebruikmakend van moderne informatie- en
communicatiemiddelen (zoals internet en bio informatica toepassingen, specifieke ict-toepassingen), trekt
conclusies en doet aanbevelingen. In het mkb is de benadering doorgaans minder fundamenteel en juist
meer toegepast. Het richting geven aan en het organiseren en coördineren van de werkzaamheden
maakt dan tevens deel uit van je takenpakket.
2. Commercie, service en dienstverlening.
In de commercie (handel) ben je vooral werkzaam als productspecialist. Je werkt bijvoorbeeld als
verkoper van domeinspecifieke producten, systemen, diensten en apparatuur.
Daarbij kun je ook actief zijn op het gebied van marketing. In je rol als adviseur lever je een bijdrage aan
het oplossen van (acute) problemen of het instrueren en begeleiden van nieuwe gebruikers en klanten.
Hiertoe overleg je met klanten en gebruikers, je brengt problemen in kaart, zoekt oorzaken en
oplossingen en adviseert de klant. In al deze gevallen hebben je activiteiten een relatie met principes of
systemen met een chemische of technologische invalshoek.
Je kunt (sub)hoofd zijn van een afdeling of dienst, of zelf een onderneming starten. In de
dienstverlenende sfeer werk je bijvoorbeeld als hygiënist of ben je betrokken bij kennisoverdracht,
bijvoorbeeld als (stage)begeleider in het onderwijs (lbo, mbo, hbo, wo), in een laboratorium of anderszins.
Ook kun je binnen instellingen of bedrijven werkzaam zijn op het gebied van kwaliteitszorg of management, veiligheid (biologische veiligheidsfunctionaris, Arbo-milieuzorgcoördinator, KAMcoördinator (Kwaliteit-, Arbo-, Milieucoördinator)), milieu (milieuadviseur), hygiëne (hygiënist) of
forensisch onderzoek.
3. Toepassing en productie
In dit beroepsdomein ben je vaak werkzaam bij laboratoria ten behoeve van kwaliteitscontrole en
productie op organisch, biochemisch en analytisch gebied, bij milieulaboratoria of soortgelijke laboratoria.
Het komt daarbij vooral aan op het uitvoeren van complexe en ingewikkelde experimenten waarbij veelal
een beroep wordt gedaan op je praktische vaardigheden en analyserend vermogen. Bij
syntheselaboratoria, waar de veiligheid van het werk één van de belangrijkste aspecten is, wordt op dat
gebied heel nadrukkelijk je kennis en inzicht aangesproken. De grote verscheidenheid aan experimenten
vraagt om een brede inzetbaarheid van jou en een goede toepassing van technieken, apparatuur,
automatisering, kwaliteitsbewaking, Arbo en milieuzorg. Daarbij wordt zoveel mogelijk gekozen voor
duurzame oplossingen. De aard van het werk verlangt goede communicatieve eigenschappen en een
sterk verantwoordelijkheidsbesef. Ook het kunnen werken in teamverband is een belangrijk aspect van
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
7/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
4.
het beroep. Je bent daarnaast in staat betrouwbaar, kritisch en efficiënt te werken, ook in spoedeisende
situaties en/of onder grote werkdruk.
Engineering en fabricage
Je bent betrokken bij of zelfs primair verantwoordelijk voor het beheren en beheersen van (een deel van)
het productieproces. In teamverband ontwikkel je of pas je nieuwe processen toe of verbeter je
bestaande processen, producten of materialen. Hiertoe overleg je zowel met operators als met het
(hogere) management en externe partijen, neem je beslissingen over procesveranderingen, of bereid je
deze beslissingen voor en rapporteer je over het normale en abnormale procesverloop en het resultaat.
Hierbij pas je als bachelor je kennis van chemische omzettingsprocessen, fysische scheidingstechnieken
en materialen toe om een optimale prijs-kwaliteitverhouding te behalen binnen maatschappelijk
aanvaardbare of aanvaarde risico’s.
In dit beroepsdomein worden twee zwaartepunten onderscheiden, namelijk de (bio)procestechnologie en
product- en materiaaltechnologie. In de (bio)procestechnologie gaat het meestal om grootschalige
procesinstallaties waarin niet-vormgegeven producten als gassen, vloeistoffen, poeders en/of granulaten
worden geproduceerd. In de product- en materiaaltechnologie gaat het vaak om kleinere productieeenheden waarmee vormgegeven materialen als platen, linten, draden en schuimen geproduceerd
worden.
De 2 specialisatierichtingen die binnen de opleiding Chemie bij de HU worden aangeboden, Analytical
Science en Research & Development, richten zich met name op het eerste en derde beroepsdomein.
Werkveld en functies
Als afgestudeerde met de graad Bachelor of Science zal je na je opleiding Chemie waarschijnlijk komen te
werken in een bedrijf, instelling of laboratorium van één van de volgende sectoren:

Chemische of aanverwante industrie: chemische en farmaceutische industrie, voedingsmiddelenindustrie;

Bij die industrie betrokken bedrijven: ingenieurs - en adviesbureaus en onderzoeksinstituten;

Overheidsinstellingen of semioverheidsinstellingen: (technische) universiteiten of onderzoeksinstellingen
zoals het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Nederlandse Organisatie voor toegepast
natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO), de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA), etc.;

Servicelaboratoria: milieulaboratoria, laboratoria t.b.v. kwaliteitscontrole en productie op organisch,
biochemisch en analytisch gebied, etc.
Je werkzaamheden bestaan vooral uit het zelfstandig of in teamverband oplossen van problemen of
beantwoorden van vraagstellingen op chemisch gebied door veelal experimenteel onderzoek. Hierbij neemt
het gebruik van geavanceerde en vaak geautomatiseerde apparatuur een steeds belangrijkere plaats in. Een
belangrijke andere factor is het toenemende gebruik van informatietechnologie waarbij gebruik wordt gemaakt
van geavanceerde software om chemische processen te simuleren en te optimaliseren. Kenmerkend voor de
Bachelor of Science is zijn/haar analytische, abstraherende, onderzoekende en dienstverlenende attitude. Dit
brengt met zich mee dat je naast de "wat"- en "hoe"-vraag ook de "waarom"-vraag stelt. De aandacht is dan
gericht op het verwerven van inzicht, om van daaruit een bijdrage te kunnen leveren aan de oplossing van het
vraagstuk. Een Bachelor of Science functioneert in multidisciplinair verband, is zich bewust van de ethische
implicaties bij onderzoek, en de risico's voor mens en milieu, en is op de hoogte van de wettelijke regelingen.
Implementatie van kwaliteitsnormen op de werkplek en het in de praktijk efficiënt werken volgens deze
normen zijn vaste onderdelen van het werk.
Als Bachelor of Science kun je je binnen een chemisch bedrijf, instelling of laboratorium op een bepaald
terrein toeleggen, bijvoorbeeld specialisatie binnen het vakgebied, fundamenteel of toegepast
wetenschappelijk onderzoek of ontwikkelingswerk ten behoeve van laboratoriumtechnieken. Enkele jaren na
de start bij je eerste baan kun je doorgroeien naar functies als kwaliteitsfunctionaris, beheerder van
apparatuur, instructeur/begeleider, informatietechnoloog, etc. of naar leidinggevende functies zoals
projectleider of afdelingshoofd. Daarnaast kun je als Bachelor of Science, soms na een additionele scholing,
terecht komen in dienstverlenende functies, zoals in het onderwijs als docent/begeleider, of in het
bedrijfsleven in commerciële functies.
Ook is een hbo-opleiding Chemie een goede basis voor een (academische) masteropleiding, die aan één van
de Nederlandse of buitenlandse (technische) universiteiten kan worden gevolgd.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
8/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
2.1.2
Uitwerking van beroepsprofiel
Voor het beroepsprofiel van de Bachelor of Science zijn acht beroeps specifieke competenties geformuleerd
met bijbehorende kwalificatieniveaus. Een competentie beschrijft de kwaliteit die iemand moet hebben en
moet kunnen gebruiken om in het beroep succesvol te zijn. Zeven van deze competenties gelden voor de
opleiding Chemie. Deze 7 competenties zijn: Onderzoeken, Experimenteren, Beheren/coördineren,
Adviseren/in-en verkopen, Instrueren/begeleiden/doceren/coachen, Leidinggeven/managen en Zelfsturing.
De paragraaf Vaardigheden afgestudeerde gaat hier gedetailleerder op in. Het opleidingsprofiel is afgeleid
van dit beroepsprofiel. Het opleidingsprofiel bevat de kwalificaties die aan het eind van de opleiding
verworven moeten zijn om het beroep op starterniveau te kunnen uitvoeren.
Per competentie zijn handelingsindicatoren beschreven en op vier niveaus (niveau I, II, III en IV) uitgewerkt,
waarbij niveau IV geldt voor een beroepsbeoefenaar met ca. 5 jaar werkervaring. Een pas afgestudeerde
Bachelor of Science functioneert per competentie op een lager kwalificatieniveau (I, II of III), en kwalificeert
zich hiermee als een beginnend beroepsbeoefenaar. De kwalificatieniveaus van de competenties die
worden behaald aan het eind van de opleiding Chemie zijn weergegeven in onderstaande tabel 1.
Tabel 1:
Kwalificatieniveaus van de beroepscompetenties aan het eind van de bacheloropleiding Chemie
Beroepscompetenties
Behaald niveau aan het eind van de
bacheloropleiding Chemie
1. Onderzoeken
III
2. Experimenteren
III
3. Beheren/coördineren
I
4. Adviseren/in- en verkopen
I
5. Instrueren/begeleiden/doceren/coachen
I
6. Leidinggeven/managen
I
7. Zelfsturing
II
Per competentie zijn de handelingsindicatoren die behoren bij het te behalen kwalificatieniveau beschreven
in het ‘Werkboek Onderwijs ILC’. Dit Werkboek Onderwijs ILC is te vinden via “Werkboek Onderwijs ILC”.
2.1.3
Competenties beginnende beroepsbeoefenaar
De eindkwalificaties van de opleiding Chemie worden weergegeven in de competentieniveaus waaraan de
beginnende beroepsbeoefenaar moet voldoen. Zie Uitwerking van beroepsprofiel, tabel 1.
2.1.4
Vaardigheden afgestudeerde
De vaardigheden van een afgestudeerde worden in het competentiegericht onderwijs, dat op de HU
toegepast wordt, beschreven in competenties (zie Uitwerking van beroepsprofiel).
Voor de Bachelor of Science in Chemie zijn de 7 beroepsspecifieke competenties:
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
9/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Onderzoeken: De Bachelor of Science doet binnen het domein Applied Science onderzoek dat ofwel
bijdraagt aan de oplossing van een probleem of de ontwikkeling van een methode, ofwel leidt tot groter
inzicht in een onderwerp binnen de eigen werkomgeving.
Experimenteren: De Bachelor of Science voert experimenten uit binnen het domein Applied Science
zodat aantoonbaar betrouwbare resultaten worden verkregen.
Beheren/coördineren: De Bachelor of Science ontwikkelt, implementeert en onderhoudt een
beheersysteem of onderdelen daarvan, zodat het systeem voldoet aan de betreffende wet- en
regelgeving, kwaliteitsnormen en de normen en waarden van de organisatie.
Adviseren/in- en verkopen: De Bachelor of Science geeft goed onderbouwde adviezen over het
ontwerpen, verbeteren of toepassen van producten, processen en methoden en brengt renderende
transacties tot stand met goederen of diensten binnen het domein Applied Science.
Instrueren/begeleiden/doceren/coachen: De Bachelor of Science instrueert en begeleidt medewerkers
en klanten bij het aanleren van nieuwe kennis en vaardigheden binnen het domein Applied Science.
Leiding geven/managen: De Bachelor of Science geeft richting en sturing aan organisatieprocessen en
de daarbij betrokken medewerkers, teneinde de doelen te realiseren van het organisatieonderdeel of
project waar hij leiding aan geeft.
Zelfsturing: De Bachelor of Science stuurt zichzelf in zijn functioneren en in zijn ontwikkeling en zorgt
dat hij qua kennis en vaardigheden op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen, ook in relatie tot
ethische dilemma’s en maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden.
Om deze competenties goed te ontwikkelen zijn kennis en experimentele vaardigheden onmisbaar. Bij het
Institute for Life Sciences & Chemistry (ILC) van de HU vormen theorielessen, practica en projecten daarom
een belangrijk onderdeel van het curriculum (leerplan).
2.2
Inrichting opleiding
2.2.1
Opleidingsvarianten
Je kunt je opleiding Chemie volgen in een voltijd en een deeltijd variant. Beide opleidingsvarianten leiden tot
een bachelorgraad (Bachelor of Science) danwel de titel Ingenieur (zie Graden en titulatuur). Het diploma
van de deeltijdopleiding is gelijkwaardig aan dat van de voltijdopleiding.
Voltijdopleiding
Een voltijdopleiding veronderstelt dat je veertig uur per week beschikbaar bent voor het volgen van
onderwijs aan de hogeschool. Voltijdopleidingen zijn bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo,
het vwo of het mbo (niveau 4) komen. De nominale studieduur van de voltijdopleiding chemie is vier jaar (zie
Opleidingsstructuur, Propedeuse en Hoofdfase).
Informatie over de deeltijd opleidingsvariant van de bacheloropleiding Chemie en de toelatingseisen voor
deze variant kun je vinden in de studiegids bacheloropleiding Chemie deeltijd 2108-2019 (AskHU –
Studiegids). De studieduur van de deeltijdopleiding is drie-en-een-half jaar.
2.2.2
Verkorte en versnelde opleidingsroutes
Een verkorte route wil zeggen dat je de opleiding in minder dan 4 jaar afrondt omdat je voor delen van het
curriculum vrijstellingen hebt kunnen verkrijgen. Een verkorte route is mogelijk doordat je, nadat je bent
ingeschreven voor de opleiding, vrijstellingen voor delen van het curriculum kunt krijgen. Deze vrijstellingen
moeten worden voorgelegd aan de examencommissie ter goedkeuring. Voor meer informatie over
vrijstellingen: zie Vrijstellingen.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
10/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Een versnelde route wil zeggen dat je doordat je in een aangepast hoger tempo het onderwijs gevolgd hebt
de voor de opleiding vereiste 240 EC in minder dan 4 jaar behaald hebt.
De voltijdopleiding Chemie kent een wettelijke, nominale studieduur van vier jaar oftewel acht semesters.
Deze 8 semester van elk een half jaar omvatten de studieprogramma’s VC1 tot en met VC8. Zie tabel 2 voor
de betekenis van deze codering. In de paragrafen Propedeuse en Hoofdfase kun je meer lezen over de
inhoud van de studieprogramma’s. Met een havo-vooropleiding doorloop je alle 8 semesters (de nominale
havo-route). Op de (wettelijke) studieduur van vier jaar kunnen door verleende vrijstelling voor bepaalde
onderdelen van het curriculum een aantal uitzonderingen mogelijk zijn. Een andere studieduur dan vier jaar
is dan van toepassing. Zo is er, indien voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden, een verkorte studieduur
mogelijk door vrijstelling van het VC1-studieprogramma voor studenten met een toelaatbaar vwo-diploma
en voor studenten met een mlo-niveau 4-diploma (of een verwant en toelaatbaar mbo-niveau 4-diploma).
De studieduur is dan drie-en-een-half jaar, zie tabel 2.
Vrijstellingen voor studieprogramma’s of onderdelen daarvan dienen goedgekeurd te worden door de
examencommissie en door jou zelf aangevraagd te worden. Aan het verlenen van vrijstellingen zijn
bepaalde voorwaarden/restricties verbonden. Overleg daarom hierover eerst met je
studieloopbaanbegeleider. Voor meer informatie over vrijstellingen, zie Vrijstellingen.
Tabel 2: Nominale (4-jarige) opleidingsroute (havo) en verkorte opleidingsroutes van de voltijd opleiding Chemie
(C) per vooropleiding (vwo of mlo)
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Periode
A+B
Periode
C+D
Periode
A+B
Periode
C+D
Periode
A+B
Periode
C+D
Periode
A+B
Periode
C+D
havo
VC1
VC2
VC3C
VC4
VC5L
VC5R
VC6L
VC6R
Profil.
VC8L
VC8R
vwo
mts-pt/mlo
VC2
VC3C
VC4
VC5L
VC5R
Profil.
VC6L
VC6R
VC8L
VC8R
Groen gemarkeerd propedeutische fase (studieprogramma’s VC1 + VC2)
VC1-VC2: 1e en 2de semester voltijd propedeuse. Deze 2 semesters zijn identiek voor studenten van de opleiding
Chemie en studenten van de opleiding Chemische Technologie. De lessen worden gemeenschappelijk gevolgd.
VC3C - VC8L/R: Voltijd Chemie studieprogramma’s, semesters 3 tot en met 8
L: specialisatierichting Analytical Science
R: specialisatierichting Chemical Research & Development
VC5: stagesemester
Profil.: profileringsruimte
VC8: afstudeeropdracht
mts-pt: mts-procestechniek
2.2.3
Getuigschriften
Als bewijs dat je (een deel van) de opleiding hebt afgerond (propedeuse of de gehele bachelor), wordt door
de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in
het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma’s spreken, zullen we in deze studiegids de term
diploma gebruiken. We kennen binnen de opleidingen de volgende diploma’s:

het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen;

het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen.
Je diplomadatum is gelijk aan de datum waarop je je laatste toets van jouw examenprogramma met goed
gevolg hebt afgerond. De voorzitter en een lid van jouw examencommissie ondertekenen het diploma. Aan
het bachelordiploma wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
11/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de
opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding
en het diploma.
Je ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel
in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een
Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement, dat een bijlage bij jouw
bachelordiploma vormt, wordt altijd in het Engels opgesteld. Zie Procedure afgifte diploma voor de
procedure voor afgifte van het diploma.
Heb je meer dan één toets met goed gevolg afgelegd maar krijg je geen diploma omdat je niet het volledige
examenprogramma hebt behaald, dan kun je de examencommissie vragen een verklaring af te geven (zie
Verzoekschrift). Daarop worden de door jou behaalde toetsen vermeld. De verklaring wordt net als het
diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van de examencommissie.
2.2.4
Graden en titulatuur
Als je een zogenaamde ‘degree’-opleiding bij de HU afrondt, krijg je een graad. De graad wordt namens het
College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad
Bachelor verleend, als je met goed gevolg het afsluitend examen hebt afgelegd. Aan de graad wordt een
vermelding toegevoegd van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft.
Het verlenen van de graad Bachelor geeft het recht om deze, afgekort tot B (met toevoeging) achter jouw
eigen naam te vermelden. De graad Bachelor geeft je ook het recht om een titel te voeren.
In plaats van de graadvermelding (dus niet in combinatie met) mag je de titel ingenieur (ing.) gebruiken. In
dat geval vermeld je de afkorting vóór je naam.
Om de internationale herkenbaarheid van de titulatuur in het hoger beroepsonderwijs te bevorderen, mag
een opleiding, wanneer dit door de minister akkoord wordt bevonden, een specifieke toevoeging aan de
titulatuur hanteren; Denk daarbij aan de toevoegingen als ‘of Science’ en ‘of Arts’. Hiervan is sprake als de
opleiding door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) op haar website als zodanig daartoe
wordt aangewezen. Na aanwijzing door de NVAO treedt de aanpassing van de titulatuur per eerste van de
daaropvolgende maand in werking. Bijvoorbeeld: Als de NVAO in februari aangeeft dat de nieuwe
titulatuurtoevoeging voor jouw opleiding mag worden gehanteerd, dan is dit van toepassing op studenten
waarvan de diplomadatum na 1 maart ligt. Let wel: jouw diplomadatum is gelijk aan de datum waarop je je
laatste toets van jouw examenprogramma hebt afgerond.
Als gevolg van bovenstaande wetswijziging kan de graadtoevoeging gedurende het studiejaar wijzigen.
Indien hiervan sprake is en je in datzelfde studiejaar jouw opleiding hebt afgerond met toekenning van de
oude graad, dan kun je uiterlijk binnen het studiejaar na afstuderen de examencommissie verzoeken om
verstrekking van een diploma met de nieuwe graadtoevoeging, tegen inlevering van het oude diploma.
In bijlage 2 van de OER-HU staan alle actuele graden met toevoegingen vermeld.
Voor de opleidingen in de technische sector, waartoe jouw opleiding Chemie behoort, wordt vanaf 1
september 2015 de graad Bachelor of Science toegekend. Deze mag je afgekort tot BSc achter je naam
voeren, zij het niet in combinatie met de hierboven genoemde titel ingenieur.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
12/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
2.2.5
Opleidingsstructuur
Studiefases
De opleiding bestaat uit twee studiefases die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische
fase en de hoofdfase.
De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit je af met het behalen van
een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit je af met het
behalen van een bachelordiploma.
Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten
De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC)
volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen
internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie(klok)uren
(inclusief contacttijd).
De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC
per studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding (onderwijs,
zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC.
De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld:
 propedeuse: 60 EC;
 hoofdfase: 180 EC (major van 150 EC + profileringsruimte van 30 EC).
Tabel 3: Opleidingsstructuur voltijd opleiding Chemie
PROPEDEUSE
HOOFDFASE
Jaar 1
Jaar 2
Semester 1
Semester 2
Basis- en selectiefase
VC1
30 EC
VC2
30 EC
Semester 3
Opleidingsspecifiek
VC3C
30 EC
Jaar 3
Semester 4
Basisfase
Jaar 4
Semester 5
Semester 6
Semester 7
Semester 8
Stage
Specialisatie
Profilerings-
Afstudeer-
semester
semester
ruimte
opdracht
VC5L
VC6L
VC7L
VC8L
VC5R
VC6R
VC7R
VC8R
30 EC
30 EC
30 EC
30 EC
VC4
30 EC
Propedeutische fase (studieprogramma’s VC1 + VC2)
VC1-VC2: 1e en 2de semester voltijd propedeuse. Deze 2 semesters zijn identiek voor studenten van de opleiding Chemie en
studenten van de opleiding Chemische Technologie. De lessen worden gemeenschappelijk gevolgd.
VC3C-VC8L/R: Studieprogramma’s voltijd opleiding Chemie, semesters 3 tot en met 8 (ook semester 4 is identiek voor
studenten van de opleiding Chemie en studenten van de opleiding Chemische Technologie. De lessen worden
gemeenschappelijk gevolgd)
L: specialisatierichting Analytical Science
R: specialisatierichting Chemical Research & Development
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
13/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Toelichting voltijdopleiding Chemie
De reguliere 4-jarige opleiding bestaat uit in totaal 8 semesters, 2 semesters propedeuse en 6 semesters
hoofdfase. Bij start van de voltijdopleiding Chemie aan het Institute for Life Sciences & Chemistry (ILC) word
je, als je in het bezit bent van een havo-diploma, geplaatst in het eerste semester (VC1) van de propedeuse.
Indien je in het bezit bent van een vwo-diploma of een mlo/mts-pt-niveau 4-diploma dat aan de daarvoor
gestelde eisen voldoet kan de propedeuse verkort worden met een half jaar. Je stroomt dan direct in het
tweede semester (VC2) van de propedeuse in (zie verder paragraaf Verkorte en versnelde opleidingsroutes,
en Vrijstellingen).
De twee propedeuse semesters zijn gemeenschappelijk voor studenten van de opleiding Chemie en van de
opleiding Chemische Technologie (zie paragraaf Propedeuse). Na de propedeuse start de 3-jarige
hoofdfase van de opleiding Chemie (zie paragraaf Hoofdfase).
Semester 4 is een gemeenschappelijk semester voor studenten van zowel de opleiding Chemie als de
opleiding Chemische Technologie. De overige semesters zijn opleidingsspecifiek. Binnen de opleiding
Chemie kies je in VC4 nog voor een van de twee specialisatierichtingen, Analytical Science (analytische
chemie) of Chemical Research & Development (synthetische chemie).
Het 5e semester (VC5L/R) is een stagesemester (zie ook paragraaf Stages en stagewaardigheid) dat je bij
een laboratorium, bedrijf of instelling buiten de Hogeschool uitvoert. Dit half jaar wordt gevolgd door het
specialisatiesemester (VC6). Hierna volgt semester 7, de Profileringruimte, waarin je door het volgen van
theoretisch en praktisch keuzeonderwijs, binnen of buiten de HU, je kennis kunt verbreden of verdiepen. Als
laatste wordt de opleiding afgerond met een afstudeeropdracht (VC8L/R), wederom bij een laboratorium,
bedrijf of instelling buiten de Hogeschool of binnen één van de lectoraten. Meer informatie over de
afstudeeropdracht vind je in de paragraaf Afstuderen.
Elk van de genoemde semesters bevat een of meerdere cursussen.
In de cursusbeschrijvingen is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele EC. Elke cursus kent
een minimale omvang van 5 EC, of een veelvoud daarvan. EC worden pas toegekend nadat de
desbetreffende cursus met de bijbehorende toets is afgerond. Als er deeltoetsen worden afgenomen, krijg je
pas EC als alle deeltoetsen van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat hebben
geleid. Het kan zijn dat er ook eisen zijn gesteld aan de hoogte van een cijfer van een deeltoetsen. Deze
eisen zijn dan opgenomen in de cursusbeschrijving. Zie ook Beoordeling.
2.3
Propedeuse
De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid
markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft.
Oriëntatie
Voor jouw studievoortgang is het van groot belang dat je een opleiding volgt die bij je past. Dat betekent dat
de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor je wordt opgeleid en de wijze waarop jouw opleiding
is georganiseerd je moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het
geval is, en is daar ook op ingericht.
Selectie
Aan het einde van jouw eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit je wel op de juiste opleiding? Kun
je het niveau aan? Is jouw studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote
voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van jouw diploma in de termijn die daarvoor
staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het
begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is belangrijk dat je de norm
van dit studieadvies kent. Lees hiertoe de paragraaf over Studieadvies, zodat je niet voor verrassingen komt
te staan.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
14/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Wie niet aan de norm voldoet krijgt een bindend negatief studieadvies en mag de opleiding niet vervolgen.
In enkele situaties geldt dat een bindend negatief studieadvies zich uitstrekt tot een of meerdere opleidingen
met een gelijke propedeuse. Indien dit het geval is, is dit vermeld in paragraaf 2.3.2.
Verwijzing
Als je twijfelt aan jouw studiekeuze, is het van belang dat je dat tijdig bespreekt. Wellicht is de twijfel
onterecht en is jouw beeld nog niet compleet. Neem hiervoor contact op met jouw studieloopbaanbegeleider
/ leerteambegeleider. Hij/zij kan je onder meer verwijzen naar voorzieningen die je ondersteunen bij
studietwijfel.
2.3.1
Programma
Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de
onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld.
De cursussen zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de
OSIRIS-code. Een beschrijving van elke cursus inclusief inhoud, werkvorm(en), toetsvorm(en), toetstijd en
de weging als er deeltoetsen zijn, vind je in de ‘Cursusbeschrijvingen Chemie voltijd 2018-2019’ (AskHU –
Studiegids). Deze cursusgegevens vind je ook via myHU in OSIRIS (www.OSIRIS.hu.nl) in de
Onderwijscatalogus.
De propedeuse van de voltijdopleiding Chemie bestaat voor havisten (havo-route) uit 2 studieprogramma’s
van elk een half jaar, waarin het VC1- en het VC2-studieprogramma gevolgd worden. Studenten met een
vwo- of mbo-niveau 4-diploma kunnen vrijstelling verkrijgen voor het VC1-studieprogramma (zie Verkorte
en versnelde opleidingsroutes en Vrijstellingen). Voor deze studenten bestaat de propedeuse dan uit één
semester van een half jaar, waarin alleen het VC2-studieprogramma gevolgd wordt.
Elk studieprogramma bestaat uit 2 lesperiodes elk van 10 of 12 lesweken. Een heel studiejaar bestaat uit 5
lesperiodes, A tot en met E. In het jaarrooster ILC (AskHU - Instituut ILC) wordt de exacte duur van de
lesperiodes weergegeven. De lesperiodes A en B vallen in tijdvak 1 (september - januari), de lesperiodes C
en D in tijdvak 2 (februari - begin juli). Periode E is de periode juli - augustus. De lesweken E1, E2, E3 en E9
en E10 zijn reguliere lesweken, de lesweken E4 t/m E8 zijn de weken waarin de zomervakantie valt.
Studenten van de voltijdopleiding Chemie worden ingedeeld in (stam)groepen. De codering van de
(stam)groepen is o.a. gebaseerd op het van toepassing zijnde studieprogramma en is daarnaast, meestal,
ook voorzien van een groepsvolgnummer. Zie tabel 4.
De groepsindeling kun je vanaf enkele dagen voor aanvang van een nieuw tijdvak vinden via myHU
(OSIRIS student) of rechtstreeks in OSIRIS (www.OSIRIS.hu.nl). Je krijgt via studentenmail een bericht
wanneer je groepsindeling in OSIRIS zichtbaar is. De groeps-/klascodering is ook gekoppeld aan het
lesrooster. Aan de hand van deze groepsindeling kun je dus steeds voor iedere lesperiode het voor jou van
toepassing zijnde groeps-/klasrooster via myHU (Roosters) vinden.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
15/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Tabel 4: Klassencodelijst propedeutische fase voltijdopleiding Chemie
Studieprogramma
Klassencode
Studie route1)
Semester
Tijdvak (periode)
VC1
VC101, VC102, VC103 etc.
havo
1
1 (periode A+B)
vwo, mbo1)
2
1 (periode A+B)
VC2
VC201, VC202, VC203 etc.
havo
2
2 (periode C+D)
VC1: voltijd opleiding Chemie/Chemische Technologie, semester 1
VC2: voltijd opleiding Chemie/Chemische Technologie, semester 2
VC101: VC1 groep 01 etc.
1) Zie ook Verkorte en versnelde opleidingsroutes, tabel 2
De tabellen 5 en 6 geven een overzicht van de 2 studieprogramma’s van de propedeuse. In deze tabellen
worden ook de officiële OSIRIS-cursuscodes (b.v. TCHY-ALCH1V-16), de studiebelasting in klokuren (SBU)
en de studiepunten (EC) vermeld. In het studiejaar 2018-2019 is het aantal contacturen (klokuren waarbij
een student in contact is met een docent) in de propedeuse gemiddeld tenminste 12 uur per week.
Studieprogramma VC1 (semester 1, havist)
Als nieuwe student in september 2018 start je je studie in de havo-studieroute in semester 1 en volgt dan
het VC1-studieprogramma zoals weergegeven in tabel 5.
Informatie over de toetsplanning en de lesweken waarin de schriftelijke toetsen of deeltoetsen worden
afgenomen vind je in de paragraaf Toetsrooster. Hier vind je ook de informatie over toetsing anders dan
door middel van een schriftelijke toets.
Het VC1-studieprogramma is een gemeenschappelijk programma voor alle havisten van de opleiding
Chemie en de opleiding Chemische Technologie.
Studieprogramma VP1H (semester 1, havist)
Dit studieprogramma was van toepassing voor studenten die in september 2015 of eerder gestart zijn met
de opleiding Chemie of de opleiding Chemische Technologie. Het studieprogramma VP1H maakt deel uit
van het examenprogramma TCHY-PROPV-14. De exacte inhoud van dit VP1H-studieprogramma vind je in
de studiegids bacheloropleiding Chemische Technologie voltijd 2015-2016 (AskHU – Studiegids).
Indien je dit programma nog niet hebt afgerond (propedeuse nog niet behaald) dan zijn er dit studiejaar
2018-2019 geen reguliere mogelijkheden meer dit programma af te ronden. Vanaf cursusjaar 2018-2019
zijn conversies van toepassing. De conversietabel vind je in Bijlagen (conversietabellen, tabel 20).
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
16/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Tabel 5: Studieprogramma VC1 (havo-route1)), semester 1, voltijd opleiding Chemie en opleiding Chemische Technologie.
Het studieprogramma wordt alleen in de periodes A en B (blokken 1 en 2, tijdvak 12)) aangeboden.
Periode
/Blok
A1
Cursus
OSIRIS cursuscode
Algemene chemie
TCHY-ALCH1V-16
Tx (TOETSVORM)
%
Inleiding Analytische chemie (IAC)
T1 (TENT IAC)
60
Inleiding Biomoleculen (IBM)
T2 (TENT IBM)
40
Statistiek (STA)
T1 (TENT STA)
60
Project Analyse (AN)
T2 (OPDR-Project AN4))
40
Vaardigheden Chemistry (VDCH)
T1 (OPDR-VDCH3))
60
Tools
T1 (OPDR-Tools)
40
Inleiding Procestechniek (IPT)
T1 (TENT IPT)
60
Wiskunde 1 (WK1)
T2 (TENT WK1)
40
Inleiding Organische chemie (IOC)
T1 (TENT IOC)
60
Biochemie (BC)
T2 (TENT BC)
40
Inleiding Onderzoeken
Chemische vaardigheden
Periode
/Blok
B2
Inleiding Procestechniek
Bio-organische chemie
Project Synthese
TCHY-IOND1V-17
TCHY-VDCH1V-16
TCHY-IPRT1V-16
TCHY-BIOC1V-16
TCHY-PRSY1V-16
SBU
EC
140
5
140
140
140
140
140
5
5
5
5
5
T1 (OPDR-VDSY3))
Vaardigheden Synthese (VDSY)
T2 (OPDR-Project
Project Synthese (PRSY)
Totaal VC1
1) Aan
840
SY4))
30
studenten in het bezit van een mlo/mts-pt-niveau 4- dan wel een vwo-diploma kan vrijstelling voor het VC1-
studieprogramma worden verleend. Voor voorwaarden en de aanvraagprocedure zie Vrijstellingen
2) Tijdvak 1: HU lesperiode A en B; 3 september 2018 – 3 februari 2019 (zie jaarrooster ILC, AskHU - Instituut ILC)
SBU: studiebelastings(klok)uren
EC: studiepunten (European Credits)
Tx: Deeltoets x (T1=deeltoets 1, T2=deeltoets 2)
3) OPDR-VD: Opdrachten Vaardigheden (Experimenteren niveau I)-Continue toetsing
4)
OPDR-PR: Opdrachten Project (Onderzoeken niveau I)-Continue toetsing
Let op: alle deeltoetsen dienen met VD (voldaan) of minimaal 5,50 afgerond te worden.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
17/92
60
40
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Tabel 6: Studieprogramma VC2, semester 2, voltijd opleiding Chemie en opleiding Chemische Technologie, havo-stroom,
vwo-stroom en mbo-stroom. Het studieprogramma wordt zowel in de periodes A en B (blokken 1 en 2) als de periodes C en
D (blokken 3 en 4) aangeboden.
Periode
/Blok
A1/C3
Cursus
OSIRIS cursuscode
Project Analyseren
TCHY-PRAN2V-14
Tx (TOETSVORM)
%
Project Afvalwaterzuivering (AN)
T1 (OPDR-Project AN2))
40
Vaardigheden
T2 (OPDRVaardigheden1))
60
Analytische Chemie + Chemisch
rekenen (AC+CR)
T1 (TENT AC+CR)
60
Atoombouw (AB)
T2 (TENT AB)
40
Procestechniek (PT)
T1 (TENT PT)
66
Wiskunde 2A (WK2A)
T2 (TENT WK2A)
34
Chemie
Procestechniek en Wiskunde
Blok
B2/D4
Project Isoleren en
Karakteriseren
TCHY-ACAB2V-15
TCHY-PTWK2V-14
TCHY-PRIK2V-14
SBU
EC
140
5
140
140
140
5
5
5
T1 (OPDR-Project IK2))
Project Isoleren en
Karakteriseren (IK)
T2 (OPDRVaardigheden1))
Vaardigheden
Organische chemie 1
TCHY-OCH12V-14
140
100
T1 (TENT OC1)
TCHY-FCWK2V-15
140
60
5
Organische chemie 1 (OC1)
Fysische chemie en Wiskunde
40
5
Fysische chemie (FYC)
T1 (TENT FYC)
50
Wiskunde met Excel (WEx) en
Wiskunde 2B (WK2B)
T2 (TENT WEx+ WK2B)
50
Totaal VC2
840
30
SBU: studiebelastings(klok)uren
EC: studiepunten (European Credits)
Tx: Deeltoets x (T1=deeltoets 1, T2=deeltoets 2)
1) OPDR-VD: Opdrachten Vaardigheden (Experimenteren niveau I)-Continue toetsing
2)
OPDR-PR: Opdrachten Project (Onderzoeken niveau I)-Continue toetsing
Alle deeltoetsen dienen met VD (voldaan) of minimaal 5,50 afgerond te worden!
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
18/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
2.3.2
Studieadvies
In de propedeuse wordt de balans opgemaakt met een studieadvies. Je krijgt tijdens het eerste jaar van
inschrijving twee keer een schriftelijk advies over de voortgang van jouw studie. Uiterlijk aan het einde van
het eerste jaar van inschrijving ontvang je een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die
daarvoor zijn vastgesteld.
Tussentijds studieadvies
Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvang je van de examencommissie een schriftelijk tussentijds
studieadvies over de voortzetting van jouw studie. Dit tussentijds advies bevat tevens een toelichting op de
behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Het betreft een:

positief tussentijds advies indien van het propedeuseprogramma 25 EC of meer behaald zijn
of een

waarschuwend tussentijds advies indien van het propedeuseprogramma minder dan 25 EC behaald zijn
Let hierbij op dat verleende vrijstellingen en studiepunten die je in een eerder studiejaar hebt behaald niet
meetellen bij de berekening of je het bovenstaande aantal van 25 EC hebt behaald.
Boek je niet voldoende studievoortgang, dan krijg je een waarschuwend advies van de
examencommissie. We adviseren je in dat geval om contact op te nemen met jouw
studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kun je
ervoor zorgen dat je weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van jouw
studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan.
Positief of negatief studieadvies
Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je een definitief advies van de examencommissie, daartoe
gemandateerd door het College van Bestuur. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief
studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief studieadvies met afwijzing is een bindend negatief
studieadvies. Als je een bindend negatief studieadvies ontvangt, dan word je niet langer toegelaten tot
dezelfde opleiding aan de HU. De enige uitzondering hierop is wanneer je op een later moment bij de
examencommissie kunt aantonen dat je de opleiding alsnog succesvol kunt volgen en afronden.
Omdat het propedeutisch examen van de opleiding Chemie gelijk is aan het propedeutisch examen van de
opleiding Chemische Technologie (zie Opleidingsstructuur) is een bindend negatief studieadvies voor de
opleiding Chemie tevens van toepassing op de opleiding Chemische Technologie. Dit betekent dat je met
een bindend negatief studieadvies voor je opleiding chemie niet meer kunt inschrijven voor de opleiding
Chemische Technologie aan de HU.
Een positief studieadvies krijg je als je aan het einde van je eerste studiejaar:

het propedeuse-examenprogramma volledig hebt afgerond, 60 EC behaald hebt dus, of

minimaal 50 EC van dit propedeuseprogramma hebt behaald
Voor de berekening of je het bovenstaande aantal van 50 EC hebt behaald, tellen niet mee:

EC voor verleende vrijstellingen;

EC behaald in een eerder jaar van inschrijving. Het moet dus gaan om EC die je daadwerkelijk dit
studiejaar hebt behaald;

resultaten behaald voor deeltoetsen, als nog niet de volledige toets met goed gevolg is afgelegd.
Kun je door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 50 EC meer in de propedeutische fase halen, dan
zul je dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse behaald moeten hebben om een positief
studieadvies te krijgen.
Een negatief studieadvies (afwijzing) krijg je als je niet aan de norm voor het positief studieadvies hebt
voldaan.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
19/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan
goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de
propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC voor deze beoordeling telt niet mee.
Geef daarom altijd prioriteit aan het behalen van de vakken uit de propedeuse.
In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moeten de
mogelijkheden van beroep voor jou als student zijn opgenomen. Het studieadvies wordt ondertekend door of
namens de examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aan je verzonden of persoonlijk
uitgereikt. Een bindend negatief studieadvies wordt aangetekend verstuurd.
De examencommissie stelt je in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend
negatief studieadvies af te geven.
Extra toetskans bij bepaalde verkorte routes
Studenten die:

een verkorte route volgen (Verkorte en versnelde opleidingsroutes) en daardoor 10 EC of meer aan
vrijstellingen hebben,
én

in het eerste jaar van inschrijving vanwege de verkorte route een door de opleiding vastgesteld
programma volgen dat tevens cursussen uit de hoofdfase omvat,
kunnen een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra herkansing in de laatste toetsperiode
voor een toets uit de propedeutische fase die nog niet is behaald. De examencommissie kent dit verzoek toe
indien hierdoor de mogelijkheid ontstaat dat de student alsnog aan de norm voor een positief studieadvies
kan voldoen.
Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere
omstandigheden
De examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies rekening te houden met studievertraging
door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden:

ziekte;

lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis;

zwangerschap;

bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie je samenwoont of een
LAT-relatie onderhoudt;

het lidmaatschap van de Hogeschoolraad en/of een instituutsraad en/of een opleidingscommissie;

andere omstandigheden waarin je als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en
het bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de instituutsdirectie;

het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de
Profileringsfondsregeling HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie
van enige omvang;

een erkende topsportstatus als beschreven in het Profileringsfonds;

andere situaties waarin je als student door overmacht niet hebt deelgenomen aan toetsen dan wel het
onderwijs, ter beoordeling door de examencommissie.
Als de examencommissie bijzondere persoonlijke omstandigheden - waardoor je niet hebt kunnen voldoen
aan de norm voor het studieadvies - aanwezig acht, dan wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het
einde van het tweede studiejaar van jouw inschrijving bij dezelfde opleiding. Aan het eind van het tweede
studiejaar moet je aan de norm van een positief studieadvies voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar
geldt.
Is jouw advies vorig studiejaar (of een eerder jaar) opgeschort, dan ontvang je dit studiejaar jouw
studieadvies. Voor een positief studieadvies geldt dan de norm van dit studiejaar, oftewel 50 EC en
eventuele geoormerkte cursussen. Let hierbij wel op dat de EC die je in een eerder studiejaar hebt behaald,
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
20/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
net als verkregen vrijstellingen, niet meetellen bij de berekening van jouw aantal behaalde EC uit het eerste
studiejaar. Eerder in deze paragraaf vind je uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt
voor de berekening van jouw aantal EC.
Voor een opgeschort studieadvies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies.
Is jouw studievertraging ontstaan door een van bovengenoemde bijzondere omstandigheden? Meld dit dan
zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te
betrekken bij het afgeven van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en de
studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider. Zij adviseren de examencommissie.
Voldoe je aan het eind van het tweede studiejaar niet aan de norm voor een positief studieadvies dan krijg je
dus een negatief studieadvies met een afwijzing en word je niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan
de HU. In het geval je ook in het tweede studiejaar vanwege persoonlijke omstandigheden de norm niet kunt
halen, kan de examencommissie een uitzondering maken en met in achtneming van de persoonlijke
omstandigheden besluiten dat je een negatief studieadvies zonder afwijzing krijgt. Dit betekent dat je toch
door mag met de opleiding. Het is aan de examencommissie om aan de hand van een advies van de
studentendecaan en de studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider te beoordelen of de persoonlijke
omstandigheden ertoe hebben geleid dat je ook in het tweede jaar van inschrijving de norm niet hebt
kunnen halen (het zogenaamde causaal verband) en om een oordeel te vellen omtrent je geschiktheid.
Tabel 7: Overzicht van de norm voor het bindend studieadvies (bsa)
Inschrijving
bsa-norm1)
Wat telt niet mee?
1e jaar, eerste inschrijving
50 EC
Vrijstellingen2)
2e jaar, aansluitend zonder onderbreking, met
opgeschort studieadvies
50 EC3)
Vrijstellingen2)
Eerder behaalde resultaten
2e jaar, na onderbreking, herinschrijving (nieuwe start)
50 EC3)
Vrijstellingen2)
Eerder behaalde resultaten
1)
Inclusief geoormerkte vereisten
2)
Als je meer dan 10 EC aan vrijstellingen hebt dan moet je feitelijk je propedeuse diploma halen in het studiejaar.
3)
Als het door verkregen vrijstellingen en eerder behaalde resultaten niet mogelijk is 50 EC uit de propedeuse te halen,
dan moet de gehele propedeuse zijn behaald om aan de bsa-norm te voldoen
2.3.3
Overstappen
Als je tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, dan moet je
je daarvoor volledig opnieuw inschrijven en dan moet de instituutsdirecteur van de (nieuwe) opleiding
daarvoor toestemming geven.
Stap je over tijdens jouw eerste studiejaar, houd dan goed de regels voor het studieadvies in de gaten.
Vraag zo nodig advies hieromtrent aan de studentendecaan.
Omdat het propedeutisch examen van de opleiding Chemie gelijk is aan het propedeutisch examen van de
opleiding Chemische Technologie (zie Opleidingsstructuur) is een bindend negatief studieadvies voor de
opleiding Chemie tevens van toepassing op de opleiding Chemische Technologie. Dit betekent dat je met
een bindend negatief studieadvies voor je opleiding chemie niet kunt overstappen naar de opleiding
Chemische Technologie aan de HU.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
21/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
2.4
Hoofdfase
De hoofdfase is de studieperiode die volgt na de propedeuse en duurt tot en met de diplomering. De
hoofdfase omvat nominaal drie studiejaren en bestaat uit:

een major (hoofdprogramma) van 150 EC;

een profileringsruimte (keuzeprogramma) van minimaal 30 EC.
Beide hoofdfase programma’s (hoofdprogramma en keuzeprogramma) zijn opgebouwd uit meerdere
cursussen. Iedere cursus wordt afgesloten door middel van een of meerdere toetsen (zoals bijvoorbeeld een
schriftelijke toets, een opdracht of een assessment). Alle toetsen samen zijn opgenomen in het voor jou van
toepassing zijnde examenprogramma (180 EC).
Het hoofdfase examenprogramma van de voltijdopleiding Chemie (180 EC) heeft betrekking op de volgende
programmagebieden:

studieprogramma’s van de semester 3, 4 en 6 (90 EC);

stageperiode: semester 5 (30 EC);

profileringsruimte (bijv. minor), semester 7 (30 EC);

afstudeereenheid (afstudeeropdracht), semester 8 (30 EC).
2.4.1
Toelating hoofdfase
Heb je de propedeuse van de opleiding afgerond en het propedeutisch diploma van de opleiding behaald,
dan word je toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding.
Heb je bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of je met
dat diploma kunt instromen in de hoofdfase. Je moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op grond
van jouw elders behaalde propedeuse. Als je op deze wijze wordt toegelaten tot de hoofdfase, kun je geen
propedeutisch diploma van de HU krijgen. Zie AskHU - Vrijstellingen.
Heb je de propedeuse nog niet afgerond, dan is het toch mogelijk om al cursussen uit de hoofdfase te
volgen en toetsen te doen, tenzij de examencommissie anders beslist.
Propedeuse niet afgerond (wel een positief advies of een opgeschort advies)
Indien je de propedeuse nog niet hebt afgerond word je in principe bevorderd tot het 3e semester (VC3E).
Als je echter een opgeschort advies gekregen hebt en een relatief grote studieachterstand van 15 EC of
meer, dan kan je studieloopbaanbegeleider je adviseren nog niet volledig te starten met het hoofdfase
studieprogramma. Overleg met je studieloopbaanbegeleider wat in jouw geval passend is: plaatsing in de
hoofdfase of plaatsing in de propedeuse. Bij opnieuw plaatsing in de propedeuse kan je wel al een of enkele
theoriecursus uit de hoofdfase gaan volgen. Stel een goede planning op met je studieloopbaanbegeleider.
Ga je al cursussen uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan
goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de
propedeuse behaalde cursussen. Als je er dus voor kiest om al wel cursussen uit de hoofdfase te gaan
volgen, maar op het moment dat het studieadvies wordt afgegeven nog niet voldoende EC uit de
propedeuse hebt behaald, dan kun je alsnog een bindend negatief studieadvies ontvangen. Dat betekent
dat je alsnog met de opleiding moet stoppen. Het aantal EC dat je al in de hoofdfase hebt gehaald, speelt
hierbij geen rol. Het is daarom belangrijk prioriteit te geven aan de cursussen uit de propedeuse.
Instroom van uit een verwante hbo-opleiding
Indien je van een andere verwante hbo-opleiding wilt instromen in de voltijdopleiding Chemie van de
Hogeschool Utrecht dan kun je toelaatbaar zijn tot de hoofdfase indien je beschikt over een propedeutisch
getuigschrift van de opleiding Chemie van een andere hogeschool. Een propedeutisch getuigschrift van de
opleiding Chemie van een andere hogeschool geeft echter niet per definitie recht op toelating tot de
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
22/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
hoofdfase. De examencommissie kan op grond van een elders behaald propedeutisch getuigschrift
besluiten de propedeuse van de voltijdopleiding Chemie vrij te stellen, waarna een inschrijving voor de
hoofdfase mogelijk is. De examencommissie kan echter ook besluiten dat een elders behaald propedeutisch
getuigschrift niet gelijkwaardig is aan dat van de voltijdopleiding Chemie in Utrecht en dat je dus niet de
gehele propedeuse vrijgesteld kan krijgen. Je krijgt dan geen inschrijving voor de hoofdfase maar voor de
propedeuse. De nbsa-regeling is dan op jou van toepassing: je zult in het eerste jaar van inschrijving de
niet-vrijgestelde onderdelen van het propedeuseprogramma moeten halen om een positief studieadvies te
krijgen. Vrijstelling voor de propedeuse of delen daarvan dienen altijd bij de examencommissie aangevraagd
te worden. Zie Vrijstellingen.
Er zijn ook overstapmogelijkheden van de universiteit naar de hoofdfase Chemie van de Hogeschool
Utrecht.
Indien je denkt in aanmerking te kunnen komen voor rechtsteekse toelating tot de hoofdfase neem dan
contact op met dhr. dr. Gert Legemaat (gert.legemaat@hu.nl). Hij zal in een intakegesprek met jou bekijken
of je al dan niet direct toelaatbaar bent tot de hoofdfase. Bij plaatsing in de hoofdfase dien je zelf vrijstelling
voor de propedeutische fase aan te vragen bij de examencommissie (www.examencommissies.hu.nl). Zie
ook vrijstellingen.
2.4.2
Programma’s
Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de hoofdfase vast. Dit
studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld.
De cursussen van de hoofdfase zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal
bijbehorende EC en de OSIRIS-code. Een beschrijving van elke cursus inclusief inhoud, werkvorm(en),
toetsvorm(en), toetstijd en de weging als er deeltoetsen zijn, vind je in de ‘Cursusbeschrijvingen Chemie
voltijd 2018-2019’ (AskHU – Studiegids). Deze cursusgegevens vind je ook via myHU in OSIRIS
(www.OSIRIS.hu.nl) in de Onderwijscatalogus.
In de tabellen 9-17 op de volgende pagina’s vind je de studieprogramma’s van de verschillende semesters
in de hoofdfase.
Voor de studieprogramma’s van VC5L/R (tabel 11), VC6L/R (tabel 12/13) en VC8L/R (tabel 15) zijn er
toelatingseisen. Als de totale studieachterstand groter is dan de per studieprogramma gestelde
voorwaarden voor toelating, word je niet geplaatst in dat studieprogramma. Je zal dan opnieuw in het (een)
eerder doorlopen studieprogramma geplaatst worden. Als hierdoor echter een niet studeerbaar programma
ontstaat, kun je in overleg met je studieloopbaanbegeleider een verzoek door hem/haar laten indienen
tijdens de zogenaamde studentbespreking. Studentbesprekingen vinden 2 keer per jaar plaats (zie
jaarrooster ILC, AskHU - Instituut ILC). Tijdens de studentbespreking stelt de onderwijscoordinator op
advies van jouw studieloopbaanbegeleider je bestemming (groepsindeling) voor het volgende tijdvak vast.
Een niet studeerprogramma ontstaat als je in de lesperiode volgend op de lesperiode waarvoor je het
verzoek indient geen onderwijs kunt volgen c.q. studiepunten kunt halen of als je in latere lesperiodes
gedurende 1 of meerdere lesperiodes geen onderwijs kunt volgen, c.q. toetsen kunt maken, waardoor
studievertraging van 2 lesperiodes of meer ontstaat. Indien je verzoek toelating tot het stagesemester (VC5)
of start van de afstudeeropdracht (VC8) betreft is tevens een positief advies van de stagecoördinator vereist.
Als je in een eerder doorlopen studieprogramma geplaatst wordt, heb je wel de mogelijkheid om één of
meer theorieonderdelen uit een volgend studieprogramma vooruit te studeren. Het volgen van projecten en
vaardigheden in dat studieprogramma zonder het volgen van de bijbehorende theorie is doorgaans niet
toegestaan. Heb je de theorie wel al eerder gevolgd dan is het wel toegestaan projecten en vaardigheden te
volgen.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
23/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Studenten van de voltijdopleiding chemie worden ingedeeld in (stam)groepen. De codering van de
(stam)groepen is o.a. gebaseerd op het van toepassing zijnde studieprogramma’s en is daarnaast, meestal,
ook voorzien van een groepsvolgnummer. Een toegevoegde letter geeft de specialisatierichting aan. Zie
tabel 8. De groepsindeling kun je vanaf enkele dagen voor aanvang van een nieuw tijdvak vinden via myHU
(OSIRIS student) of rechtstreeks in OSIRIS (www.OSIRIS.hu.nl). Je wordt door de opleiding via
studentenmail geïnforneerd wanneer je groepsindeling in OSIRIS zichtbaar is. De groeps-/klascodering is
ook gekoppeld aan het lesrooster. Aan de hand van deze groepsindeling kun je dus steeds voor iedere
lesperiode het voor jou van toepassing zijnde groeps-/klasrooster via myHU (Roosters) vinden.
Tabel 8: Klassencodelijst hoofdfase voltijdopleiding Chemie
Studie
programma
Klassencode
Leerjaar
Semester
Tijdvak
Programma
VC3C
VC3C01, VC3C02 etc.
2
3
11) en 22)
Specialisatie chemie
4
11) en 22)
Chemistry basis
5
11)
Stage
6
22)
7
11)
8
11)
VC43)
VC5
VC5L, VC5R
VC6
VC6L01 etc., VC6R01 etc.
VC7
VC7L, VC7R
VC8
1)
VC401, VC402 etc.
VC8L, VC8R
2
3
3
4
4
en
22)
Specialisatie L/R
Profilering
en
22)
Afstudeeropdracht
Tijdvak 1: HU lesperiode A en B; 3 september 2018 – 3 februari 2019 (zie jaarrooster ILC, AskHU - Instituut ILC)
2: HU lesperiode C, D en E; 4 februari 2019 – 31 augustus 2019 (zie jaarrooster ILC, AskHU - Instituut ILC)
2) Tijdvak
3) Het
VC4-studieprogramma is een gezamenlijk programma voor studenten van de opleiding Chemie en van de opleiding
Chemische Technologie met uitzondering van de cursus TCHY-PRPO4V-14
L: Analytical Science
R: Research & Development
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
24/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Tabel 9: Studieprogramma VC3C, semester 3, voltijd opleiding Chemie.
Het studieprogramma wordt zowel in de periodes A en B (blokken 1 en 2) als de periodes C en D (blokken 3 en 4)
aangeboden.
Periode
/Blok
A1/C3
Cursus
OSIRIS
cursuscode
Project Synthetiseren en
Analyseren (*loopt door B2/D4)
TCHY-PRSA3V-14
SBU
EC
Tx (TOETSVORM)
%
140
--
Vaardigheden synthetiseren
T1 (OPDR-VDSY1))
30
Tussentijdse evaluatie
T3 (OPDR-Project SA2))
0
Project Synthetiseren en
Analyseren
Organische Chemie 2
TCHY-OCH23V-17
140
5
Organische Chemie 2 (OC2)
Zuivering en karakterisering
TCHY-ZUKA3V-14
140
T2 (OPDR Tussentijdse
kennistoets)
10
T1 (TENT FAS+STR)
Structuuropheldering (STR)
Project Synthetiseren en
Analyseren (*vervolg op A1/C3)
90
5
Fasenleer (FAS)
Periode
/Blok
B2/D4
T1 (TENT OC2)
TCHY-PRSA3V-14
140
100
10
Vaardigheden analyseren
T2 (OPDR-VDAN1))
30
Project Synthetiseren en
Analyseren
T4 (OPDR-Project SA2))
40
Chromatografie en
Chemometrie 1
TCHY-CHCM3V-14
140
5
Chromatografie (CHR)
T1 (TENT CHR+CM1)
Chemometrie 1 (CM1)
Instrumentele spectrometrie en
veiligheid
TCHY-ISVE3V-14
140
100
5
Instrumentele spectrometrie (ISP)
T1 (TENT ISP)
66
Risicobeheersing en veiligheid
(RBV)
T2 (TENT RBV)
34
Totaal VC3C
840
30
SBU: studiebelastings(klok)uren
EC: studiepunten (European Credits)
Tx: Deeltoets x (T1=deeltoets 1, T2=deeltoets 2, etc.)
1) OPDR-VD: Opdrachten Vaardigheden (Experimenteren niveau II)-Continue toetsing
2)
OPDR-PR: Opdrachten Project (Onderzoeken niveau II)-Continue toetsing
Alle deeltoetsen dienen met voldaan (VD) of minimaal 5,50 afgerond te worden, m.u.v. de 2 deeltoetsen van
TCHY-OCH23V-17! Hier dient het gewogen gemiddelde van de 2 deeltoetsen minimaal 5,50 te zijn.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
25/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Tabel 10: Studieprogramma VC4, semester 4, voltijd opleiding Chemie en opleiding Chemische Technologie.
Het studieprogramma en wordt zowel in de periodes A en B (blokken 1 en 2) als de periodes C en D (blokken 3 en 4)
aangeboden.
Periode
/Blok
A1/C3
Cursus
OSIRIS cursuscode
Project Biokatalyse
TCHY-PRBK4V-14
SBU
EC
140
5
Project Biokatalyse
TCHY-BPTO4V-14
140
Optimalisatie (OPT)
Periode
/Blok
B2/D4
T1 (OPDR-Project BK2))
40
(OPDR-VDBK1))
60
T1 (TENT BPT+OPT)
100
5
Bioprocestechnologie (BPT)
Biomoleculen en
Thermodynamica
%
T2
Vaardigheden
Bioprocestechnologie en
Optimalisatie
Tx (TOETSVORM)
TCHY-BMTH4V-14
140
5
Biomoleculen (BM)
T1 (TENT BM)
66
Thermodynamica
T2 (TENT THE)
34
Project Polymeren
T1 (OPDR-Project PO2))
40
Vaardigheden
T2 (OPDR-VDPO1))
60
Project Polymeren
Polymeren en Katalyse
TCHY-PRPO4V-14
TCHY-POKA4V-16
140
5
140
5
Polymeren (POL)
T1 (TENT POL+KAT)
100
Reactiekinetiek (RK)
T1 (TENT RK)
100
Simulatie (SIM)
T2 (Opdracht SIM)
Katalyse (KAT)
Reactiekinetiek
TCHY-RKIN4V-14
Totaal VC4
140
840
5
30
SBU: studiebelastings(klok)uren
EC: studiepunten (European Credits)
Tx: Deeltoets x (T1=deeltoets 1, T2=deeltoets 2, etc.)
1) OPDR-VD: Opdrachten Vaardigheden (Experimenteren niveau II)-Continue toetsing
2)
OPDR-PR: Opdrachten Project (Onderzoeken niveau II)-Continue toetsing
Alle deeltoetsen dienen met voldaan (VD) of minimaal 5,50 afgerond te worden!
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
26/92
0
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Tabel 11: Studieprogramma VC5, semester 5, voltijd opleiding Chemie
Dit is het stagesemester1).
Cursus
OSIRIS Cursuscode
Stage: Experimenteren niveau II
TCHY-STAE5V-16
SBU
EC
420
15
Experimenteren niveau II
Stage: Onderzoeken niveau II
TCHY-STAO5V-17
420
840
%
T1 (Beoordeling
Experimenteren
niveau II)
100
T1 (Beoordeling
Onderzoeken niveau
II)
100
15
Onderzoeken niveau II
Totaal VC5 (stage)
Tx (TOETSVORM)
30
SBU: studiebelastings(klok)uren
EC: studiepunten (European Credits)
Tx: Deeltoets x (T1=deeltoets 1, T2=deeltoets 2)
1) Het stagesemester is een aangesloten periode van 2 lesperiodes. Beide cursussen kunnen niet afzonderlijk van elkaar
gevolgd of afgerond worden.
Toelating tot het stagesemester (VC5)
Toelating vindt plaats indien je voldoet aan de volgende norm:

je hebt het propedeuse diploma behaald

je hebt in het hoofdfaseprogramma (VC3C en VC4) een studieachterstand van niet meer dan 10 EC

je hebt alle projectcursussen (met de deeltoetsen voor project en vaardigheden) volledig afgerond (studiepunten
zijn toegekend in OSIRIS)
Uitsluitend in geval voor jou door een niet plaatsing in het stagesemester een niet studeerbaar programma ontstaat kan
hier op jouw verzoek en op advies van je studieloopbaanbegeleider van worden afgeweken.
Een niet studeerprogramma ontstaat als er in de periode volgend op de periode waarvoor het verzoek wordt ingediend
geen onderwijs gevolgd kan worden c.q. studiepunten gehaald kunnen worden of als er in latere periodes in het verdere
traject van de studie gedurende 1 of meerdere periodes geen onderwijs gevolgd kan worden, c.q. toetsen gemaakt
kunnen worden, waardoor studievertraging van 2 periodes of meer ontstaat.
Je verzoek zal in overleg tussen je studieloopbaanbegeleider, de stagecoördinator en de onderwijscoördinator
besproken worden. Zij zullen beoordelen in hoeverre jouw specifieke studieachterstand al dan niet een belemmering
vormt voor de uitvoering van je stage bij het laboratorium, bedrijf of instelling van je keuze.
Zie voor verdere informatie over de stage de paragraaf Stages en stagewaardigheid.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
27/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Tabel 12: Studieprogramma VC6L, semester 6, voltijd opleiding Chemie. Specialisatiesemester Analytical Science.
Het studieprogramma wordt uitsluitend in de periodes C en D (blokken 3 en 4) aangeboden.
Periode
/Blok
C3
Cursus
OSIRIS
cursuscode
Project Analytical Science
(*loopt door in D4)
SBU
EC
TCHY-PRAS6V181)
140
--
TCHY-SPAT6V-16
140
5
%
Researchproject Analytical
Science + 2 opdrachten
Specialistische analytische
technieken
Specialistische analytische
technieken (SPAT)
Molecuulstructuuropheldering
TCHY-MOST6V-14
140
Project Analytical Science
(*vervolg van C3)
TCHY-PRAS6V181)
140
T1 (TENT SPAT)
100
T1 (TENT MOST)
100
5
Molecuulstructuuropheldering
(MOST)
Periode
/Blok
D4
Tx (TOETSVORM)
10
Researchproject Analytical
Science
T1 (OPDRExperimenteren niveau
III)
50
T2 (OPDROnderzoeken niveau III)
50
Opdracht Adviseren / Verkopen
T3 (OPDRAdviseren/verkopen
niveau I)
0
Opdracht Instrueren/Begeleiden
T4 (OPDRInstrueren/Begeleiden
niveau I)
0
Instrumentele chromatografie
en Massaspectrometrie
TCHY-ICMA6V-16
140
5
Instrumentele chromatografie (IC)
T1 (TENT IC+MAS)
Massaspectrometrie (MAS)
Geavanceerde spectroscopie
TCHY-GSPE6V-17
140
100
5
NIR/Raman spectroscopie
T1 (TENT NRS)
65
Data analyse
T2 (Opdracht DA)
35
Totaal VC6L
840
30
SBU: studiebelastings(klok)uren
EC: studiepunten (European Credits)
Tx: Deeltoets x (T1=deeltoets 1, T2=deeltoets 2)
1) Nieuwe cursuscode m.i.v. 1 september 2018 vanwege extra deeltoets
Alle deeltoetsen dienen met voldaan (VD) of minimaal 5,50 afgerond te worden!
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
28/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Toelating tot het VC6L-studieprogramma vindt plaats als de studieachterstand in het tot op dat moment van de
opleiding totaal te behalen aantal studiepunten maximaal 10 EC is. Verder dient het propedeuse diploma behaald te
zijn, dienen alle projectcursussen uit de voorgaande studieprogramma’s (VC3C en VC4) volledig afgerond
(studiepunten toegekend in OSIRIS) te zijn en tevens dient het stagesemester afgerond (studiepunten toegekend in
OSIRIS) te zijn. Op verzoek van de student kan in overleg met de studieloopbaanbegeleider en de
onderwijscoördinator hiervan worden afgeweken, bijvoorbeeld indien er een niet studeerbaar programma ontstaat. Een
niet studeerbaar programma ontstaat als er in de periode volgend op het blok waarvoor het verzoek wordt ingediend
geen onderwijs gevolgd kan worden c.q. studiepunten gehaald kunnen worden of als er in latere periodes in het
verdere traject van de studie gedurende 1 of meerdere periodes geen onderwijs gevolgd kan worden, c.q. toetsen
gemaakt kunnen worden, waardoor studievertraging van 2 periodes of meer ontstaat.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
29/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Tabel 13: Studieprogramma VC6R, semester 6, voltijd opleiding Chemie. Specialisatiesemester Research & Development.
Het studieprogramma wordt uitsluitend in de periodes C en D (blokken 3 en 4) aangeboden.
Periode
/Blok
C3
Cursus
OSIRIS
cursuscode
Project Research &
Development (*loopt door in
D4)
SBU
EC
TCHY-PRRD6V181)
140
--
TCHY-OCH36V-14
140
5
Tx (TOETSVORM)
%
Researchproject Research &
Development + 2 opdrachten
Organische chemie 3
Organische chemie 3
Molecuulstructuuropheldering
TCHY-MOST6V-14
140
Project Research &
Development (*vervolg van C3)
TCHY-PRRD6V181)
140
100
T1 (TENT MOST)
100
5
Molecuulstructuuropheldering
(MOST)
Periode
/Blok
D4
T1 (TENT OC3)
10
Researchproject Research &
Development
T1 (OPDRExperimenteren niveau
III)
50
T2 (OPDROnderzoeken niveau III)
50
Opdracht Adviseren / Verkopen
T3 (OPDRAdviseren/verkopen
niveau I)
0
Opdracht Instrueren/Begeleiden
T4 (OPDRInstrueren/Begeleiden
niveau I)
0
T1 (TENT BK+HKAT)
100
Enantioselectieve katalyse
TCHY-EKAT6V-17
140
5
Biokatalyse
Homogene katalyse
Kunststoftechnologie
TCHY-KUTE6V-17
140
5
Kunststoftechnologie (KT)
Totaal VC6R
840
T1 (TENT KT)
80
T2 (OPDR-Instrueren
niveau II)
20
30
SBU: studiebelastings(klok)uren
EC: studiepunten (European Credits)
Tx: Deeltoets x (T1=deeltoets 1, T2=deeltoets 2)
1) Nieuwe cursuscode m.i.v. 1 september 2018 vanwege extra deeltoets
Alle deeltoetsen dienen met voldaan (VD) of minimaal 5,50 afgerond te worden!
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
30/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Toelating tot het VC6R-studieprogramma vindt plaats als de studieachterstand in het tot op dat moment van de
opleiding totaal te behalen aantal studiepunten maximaal 10 EC is. Verder dient de propedeuse afgerond te zijn,
dienen alle projectcursussen uit de voorgaande studieprogramma’s (VC3C en VC4) volledig afgerond (studiepunten
toegekend in OSIRIS) te zijn en tevens dient het stagesemester afgerond (studiepunten toegekend in OSIRIS) te zijn.
Op verzoek van de student kan in overleg met de studieloopbaanbegeleider en de onderwijscoördinator hiervan
worden afgeweken, bijvoorbeeld indien er een niet studeerbaar programma ontstaat. Een niet studeerbaar programma
ontstaat als er in de periode volgend op het blok waarvoor het verzoek wordt ingediend geen onderwijs gevolgd kan
worden c.q. studiepunten gehaald kunnen worden of als er in latere periodes in het verdere traject van de studie
gedurende 1 of meerdere periodes geen onderwijs gevolgd kan worden, c.q. toetsen gemaakt kunnen worden,
waardoor studievertraging van 2 periodes of meer ontstaat.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
31/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Tabel 14: Studieprogramma VC7, semester 7, voltijd opleiding Chemie
Dit is het profileringssemester. Zie ook Profileringsruimte. De profileringsruimte is 30 EC groot. Onderstaand de
mogelijkheden waarmee de profileringsruimte1) o.a. gevuld kan worden.
Periode
Cursus
OSIRIS cursuscode
SBU
EC
A1
Cursussen ILC-Keuzeblok Food & Pharma2)
Chemistry and Health Effects
TILC-KB_FCH7V-112)
140
5
Quality, Efficacy and Safety of Food and Pharmaceuticals
TILC-KB_FQE7V-132)
140
5
Project Sustainable Project Innovation blok B
TILC-KB_FPR7V-112)
140
5
Continu
Eigen invulling (zelf samengesteld pakket cursussen t.w.v. 15 EC of totaal pakket van 30 EC)
CONT
Onderzoeksproject Lectoraat INT3)
TILC-PRINTA-16
140
5
CONT
Onderzoeksproject Lectoraat INT3)
TILC-PRINTB-16
280
10
CONT
Onderzoeksproject Lectoraat INT3)
TILC-PRINTC-16
420
15
CONT
Vrij invulling4)
TCHY-KBVRIJ-09
420
15
CONT
Profilering extern 15)
TCHY-PROEXT15-18
420
15
A1+B2
ILC-Minor Food & Pharma
TILC-MFP-11
840
30
A1+B2
ILC-Minor Process Development in Chemical Industry
TILC-MPD-12
840
30
A1+B2
ILC-Minor Applied Bioanalytical and Pharmaceutical
Chemistry
TILC-MAB-17
840
30
CONT
HU-Minor
diverse
840
30
CONT
KOM-Minor (kies op maat)
diverse
840
30
CONT
Andere invulling (bijvoorbeeld premaster programma
universiteit)
diverse
840
30
CONT
Profilering extern 25)
TCHY-PROEXT30-18
840
30
CONT
ASTP Stage6)
TCHY-ASTPSTAG-18
840
30
1)
De invulling van de profileringsruimte dient, met uitzondering van ILC-keuzeblokken, ILC- en HU-minoren, door de
examencommissie goedgekeurd te worden. Zie voor de goedkeuringsprocedure paragraaf Profileringsruimte.
Goedkeuring dient vooraf aangevraagd te worden. Je wordt geacht de door de examencommissie goedgekeurde
profileringsruimte volledig af te ronden. Niet behaalde onderdelen uit de profileringsruimte zijn achteraf niet
inwisselbaar. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken, dit ter beoordeling van de examencommissie.
Verzoeken indienen via www.examencommissies.hu.nl
2)
Indien je het keuzeblok Food & Pharma wil volgen dien je je voor alle drie de cursussen TILC-KB_FCHE7V-11,
TILC-KB_FQE7V-13 en TILC-KB_FPR7V-11 in te schrijven in OSIRIS.
3)
Deelname aan een onderzoeksproject bij het Lectoraat INT is mogelijk na een assessment procedure en
afhankelijk van het actuele aantal beschikbare projecten (www.innovativetesting.nl)
4)
Deze cursuscode kan gevuld worden met diverse door de student gekozen cursussen
5)
Centraal in deze cursus staat een opdracht vanuit het werkveld, een praktijkvraag of een onderzoeksvraag. Deze
opdracht wordt op een extern werkplek door de student uitgevoerd.
6)
Deze cursuscode is uitsluitend bedoeld voor studenten die in het kader van het ASTP-programma een extra stage
doen
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
32/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Tabel 15: Studieprogramma VC8, semester 8, voltijd opleiding Chemie
Dit is het semester waarin de afstudeeropdracht (AO) 1) uitgevoerd wordt.
Cursus
OSIRIS Cursuscode
Afstudeeropdracht:
Experimenteren niveau III
TCHY-AOEX8V-16
SBU
EC
420
15
Experimenteren niveau III
Afstudeeropdracht:
Onderzoeken niveau III
TCHY-AOON8V-17
420
840
%
T1 (Beoordeling
experimenteren
niveau III)
100
T1 (Beoordeling
onderzoeken niveau
III)
100
15
Onderzoeken niveau III
Totaal VC8 (afstudeeropdracht)
Tx (TOETSVORM)
30
SBU: studiebelastings(klok)uren
EC: studiepunten (European Credits)
Tx: Deeltoets x (T1=deeltoets 1, T2=deeltoets 2)
1) Het afstudeersemester is een aangesloten periode van 2 lesperiodes. Beide cursussen kunnen niet afzonderlijk van
elkaar gevolgd of afgerond worden.
Toelating tot de afstudeerperiode
Je mag starten met de afstudeeropdracht mits je totale studieachterstand maximaal 10 EC bedraagt. De eventueel al dan
(nog) niet (volledig) behaalde 30 EC studiepunten van de profileringsruimte zijn hiervan uitgezonderd. De 10 EC
achterstand van je major-studieprogramma mogen uitsluitend theoriecursussen betreffen. Alle projectcursussen en het
stagesemester dienen dus aantoonbaar afgerond te zijn (studiepunten toegekend in OSIRIS). Uitsluitend indien er een
niet studeerbaar programma ontstaat kan hier op jouw verzoek en op advies van je studieloopbaanbegeleider van
worden afgeweken.
Een niet studeerbaar programma ontstaat als er in de periode volgend op het blok waarvoor het verzoek wordt ingediend
geen onderwijs gevolgd kan worden c.q. studiepunten gehaald kunnen worden of als er in latere periodes in het verdere
traject van de studie gedurende 1 of meerdere periodes geen onderwijs gevolgd kan worden, c.q. toetsen gemaakt
kunnen worden, waardoor studievertraging van 2 periodes of meer ontstaat. Je verzoek zal in overleg tussen je
studieloopbaanbegeleider, de stagecoördinator en de onderwijscoördinator besproken worden. Zij zullen beoordelen in
hoeverre jouw specifieke studieachterstand al dan niet een belemmering vormt voor de uitvoering van je
afstudeeropdracht bij het bedrijf of instelling van je keuze
Zie voor verdere informatie over de afstudeeropdracht de paragraaf Afstuderen
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
33/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
2.4.3
Stages en stagewaardigheid
De stage vormt een belangrijk onderdeel van je opleiding en heeft qua tijd een omvang van twee
aansluitende lesperiodes. De stage vindt plaats in de eerste helft van het derde studiejaar, in semester 5, en
dient een duur te hebben van minimaal 98 werkdagen. Je werkt 5 dagen per week gedurende 20 weken.
Tijdens de stageperiode zijn er nog enkele verplichte, of soms facultatieve, schoolactiviteiten tijdens
terugkommomenten op school. Je maakt in deze periode kennis met een bedrijf, instelling of laboratorium,
oriënteert je op het latere beroep, verbreedt en verdiept je kennis en vakinhoudelijke, sociale en
communicatieve vaardigheden. Aard en inhoud van de stage zullen afhankelijk zijn van de door jou gekozen
richting, van de aard van het stage-verlenend bedrijf, instelling of laboratorium, maar daarnaast ook
afhangen van je persoonlijke interesse.
Tijdens de uitvoering van de stage laat je zien dat je vordert in het bereiken van het eindniveau van de
competenties die nodig zijn voor het uitoefenen van een toekomstige functie in het beroepenveld op
Bachelor niveau. Concreet laat je zien dat je de competenties onderzoeken, experimenteren en zelfsturing
op niveau II beheerst en de competentie beheren/coördineren op niveau I.
De stage bij de opleiding Chemie bestaat uit twee afzonderlijke cursussen van elk 15 EC. Deze cursussen
TCHY-STAE5V-16 (stage, experimenteren niveau II) en TCHY- STAO5V-17 (stage, onderzoeken niveau II)
(zie tabel 11) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet onafhankelijk van elkaar gevolgd
worden. Beide cursussen dien je minimaal met een 5,50 af te sluiten. Aangezien de cijfers van de stage in
gehele getallen worden opgegeven wordt 5,50 uiteindelijk afgerond naar het eindcijfers 6.
De cursus TCHY-STAE5V-16 richt zich op de experimentele vaardigheden die je tijdens de uitvoering van
de stage laat zien. Je wordt beoordeeld op basis van het landelijk vastgestelde competentieprofiel voor
experimenteren (niveau II) en zelfsturing (niveau II). Leidend in deze beoordeling zijn de
handelingsindicatoren van de competentie experimenteren (niveau II) en de competentie zelfsturing (niveau
II) en de daar van afgeleide leerdoelen. Op de cursussite van deze cursus, te vinden via myHU (Cursussen),
is het beoordelingsformulier in te zien dat gebruikt wordt bij beide cursussen. Het beoordelingsformulier
omvat alle competenties die bij de stage beoordeeld worden. Je functioneren tijdens met name de uitvoering
van het experimentele werk van de afstudeeropdracht vormt de basis voor de beoordeling.
De cursus TCHY-STAO5V-17 richt zich op de onderzoeksvaardigheden die je tijdens de uitvoering van de
stage laat zien. Je wordt beoordeeld op basis van het landelijk vastgestelde competentieprofiel voor
onderzoeken (niveau II). Leidend in deze beoordeling zijn de handelingsindicatoren van de competentie
onderzoeken (niveau II) en de daar van afgeleide leerdoelen. Op de cursussite van deze cursus, te vinden
via myHU (Cursussen), is het beoordelingsformulier in te zien dat gebruikt wordt bij beide cursussen. Het
beoordelingsformulier omvat alle competenties die bij de stage beoordeeld worden. Naast je functioneren
tijdens de uitvoering van de stage vormen het schrijven van een plan van aanpak, de uitvoering daarvan en
het stageverslag en de presentatie over de stage een basis voor de beoordeling.
Toelating tot het stage-semester (VC5)
Toelating vindt plaats indien je voldoet aan de volgende norm:

je hebt het propedeuse diploma behaald

je hebt in het hoofdfaseprogramma (VC3C en VC4) een studieachterstand van niet meer dan 10 EC

je hebt alle projectcursussen (met de deeltoetsen voor project en vaardigheden) volledig afgerond
(studiepunten zijn toegekend in OSIRIS)
Uitsluitend in geval voor jou door een niet plaatsing in het stagesemester een niet studeerbaar programma
ontstaat kan hier op jouw verzoek en op advies van je studieloopbaanbegeleider van worden afgeweken.
Een niet studeerprogramma ontstaat als er in de periode volgend op de periode waarvoor het verzoek wordt
ingediend geen onderwijs gevolgd kan worden c.q. studiepunten gehaald kunnen worden of als er in latere
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
34/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
periodes in het verdere traject van de studie gedurende 1 of meerdere periodes geen onderwijs gevolgd kan
worden, c.q. toetsen gemaakt kunnen worden, waardoor studievertraging van 2 periodes of meer ontstaat.
Je verzoek zal in overleg tussen je studieloopbaanbegeleider, de stagecoördinator en de
onderwijscoördinator besproken worden. Zij zullen beoordelen in hoeverre jouw specifieke
studieachterstand al dan niet een belemmering vormt voor de uitvoering van je stage bij het bedrijf of
instelling van je keuze en je, afhankelijk van het gezamenlijk oordeel, wel of niet plaatsen in het
stagesemster.
Tevens dient, alvorens je daadwerkelijk mag starten met de uitvoering van de stage, goedkeuring door de
stagecoördinator gegeven te worden voor de afstudeeropdracht, voor wat betreft de inhoud en het niveau
van de afstudeeropdracht. Zie de StageHandleiding voor verdere details. Dit document is te vinden via
myHU (tegel Cursussen): TCHY-STAO5V-17en TCHY-STAE5V-16.
Stagehandleiding ILC
Inhoudelijke informatie over de stage, de gang van zaken rondom en tijdens de uitvoering van de stage, de
doelstellingen, de activiteiten, de duur en de wijze van beoordeling kun je vinden in de ‘Stagehandleiding,
Institute for Life Sciences & Chemistry (ILC), opleiding Biologie en Medisch laboratoriumonderzoek (Life
Sciences) en opleiding Chemie’. Dit document en verdere bijlagen zijn te vinden via myHU (Cursussen)
TCHY-STAE5V-16 en TCHY-STAO5V-17.
Tabel 16: Gegevens van de stagecoördinatoren voor studenten van de voltijd opleiding Chemie (Analytical Science
en Research & Development), team internationalisering en van de onderwijscoördinator Chemie voltijd
Naam
e-mailadres
Analytical Science
Dhr. dr. ing. M. Kranendijk
martijn.kranendijk@hu.nl
Chemical Research & Development
Dhr. drs. R.S. Niekel
rob.niekel@hu.nl
Dhr. drs. R.S. Niekel
rob.niekel@hu.nl
Mw. dr. C. Chamorro-Perez
cristina.chamorroperez@hu.nl
Mw. E.J.M.H. Willems-Eussen
els.willems@hu.nl
Team internationalisering
Onderwijscoördinator
2.4.4
Profileringsruimte
De opleiding kent naast het hoofdprogramma (major) een vrije keuzeruimte van 30 EC, de zogenaamde
profileringsruimte. Met deze profileringsruimte kun je een eigen accent aan de studie geven, gericht op
verbreding en/of verdieping. Binnen Hogeschool Utrecht kennen we in beginsel de volgende mogelijkheden:

een minor (= een samenhangend geheel van één of meerdere cursussen, zijnde een van de
mogelijkheden om de profileringsruimte in te vullen.

een premaster (= een schakeltraject ter voorbereiding op een masteropleiding);

een studieperiode in het buitenland (Study Abroad). Je volgt dan gedurende twee perioden onderwijs
aan een hogeschool of universiteit in het buitenland;

een zelf ingevulde profileringsruimte: een samenhangend pakket van cursussen met een passende
naam dat je voorlegt aan de examencommissie met het verzoek dit pakket te erkennen. Je motiveert
schriftelijk aan de examencommissie waarom deze zelf ingevulde profileringsruimte een meerwaarde
heeft voor je toekomstige beroepsuitoefening of studieloopbaan;

een minor bij een andere hogeschool of universitaire instelling via Kies Op Maat (KOM)
www.kiesopmaat.nl.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
35/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Voorwaarde voor de invulling van de profileringsruimte is, dat de invulling op hbo-niveau is. Daarnaast geldt
als voorwaarde dat de invulling van jouw profileringsruimte geen substantiële inhoudelijke overlap mag
hebben met het majorprogramma van jouw opleiding.
Voor advisering en begeleiding bij de invulling van de profileringsruimte kun je terecht bij de
studieloopbaanbegeleider /leerteambegeleider.
Elke invulling van de profileringsruimte dient vooraf te worden goedgekeurd door jouw examencommissie.
De examencommissie weigert goedkeuring als de keuzecursus of minor niet van hbo-niveau is, of als er
sprake is van substantiële overlap tussen de keuzecursus of minor enerzijds en het hoofdprogramma
anderzijds. Op het diploma wordt de vooraf inhoudelijk door de examencommissie goedgekeurde invulling
van de profileringsruimte vermeld. Indien je een tweede minor wilt volgen, dan dien je dit met jouw
opleidingsmanager te bespreken. Een externe tweede minor kan door de opleidingsmanager geweigerd
worden.
Goedkeuring van een minor of keuzecursus door de examencommissie houdt niet automatisch in dat je
daadwerkelijk daarvoor wordt geplaatst. Bij een te klein aantal aanmeldingen kan besloten worden de minor
of keuzecursus niet aan te bieden. Zie ook paragraaf 3.2.
Van resultaten behaald voor een minor en/of keuzecursus binnen de HU worden die resultaten
overgenomen. Op grond van landelijke afspraken worden ook die resultaten van Kies op Maat minoren door
de HU overgenomen. Overige resultaten buiten de HU behaald worden als een vrijstelling behandeld.
Kijk voor meer informatie over de minors op www.minors.hu.nl. Informatie over een studieperiode in het
buitenland (Study Abroad) is te vinden via de AskHU portal op myHU. Let op, de inschrijving voor een Study
Abroad opent en sluit veel eerder dan voor een reguliere minor. De deadline is op 1 februari voorafgaand
aan het studiejaar waarin je op Study Abroad wilt gaan.
Voor inzage in het aanbod van HU-minors, keuzecursussen en premasters, en voor inschrijving kun je
terecht op www.osiris.hu.nl. Ook kun je een bezoek brengen aan de jaarlijkse HU-minormarkt, die in maart
wordt gehouden en waar alle HU-instituten hun profileringsaanbod presenteren.
Meer informatie over premastertrajecten vind je in de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU en op
www.premasters.hu.nl.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
36/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Tabel 17: Overzicht van de mogelijkheden voor invulling van de profileringsruimte voor studenten voltijd.
Profilering (tijdvak 1, september – januari) 1)
Periode/Blok A/1
Periode/Blok B/2
Eigen keuzecursus(sen)2) (15 EC)
ILC-Keuzeblok (15 EC)
Onderzoeksproject lectoraat2) (TILC-PRINTC-16) (15 EC)
Extern profileren2) (TCHY-PROEXT15-18) (15 EC)
1
Onderzoeksproject lectoraat2) (TILC-PRINTC-16) (15 EC)
Eigen keuzecursus(sen) 2) (15 EC)
Extern profileren2) (TCHY-PROEXT15-18) (15 EC)
2
HU-Minor of minor buiten HU2) (30 EC)
Eigen keuzecursussen of premaster2) (30 EC)
3
Extern profileren2) (TCHY-PROEXT30-18) (30 EC)
1)
Er worden in studiejaar 2018-2019 ook minoren in periode C+D aangeboden. Bespreek je planning en de mogelijkheden met
je slb’er.
2)
Er is vooraf goedkeuring van de examencommissie vereist.
3)
De cursus Extern Profileren is een keuzecursus van 15 EC die binnen de profileringsruimte gecombineerd kan worden met
een ILC-keuzeblok (15 EC) of één of meerdere andere keuzecursussen met een totale waarde van 15 EC. De cursus kan
voorafgaand of parallel aan de afstudeeropdracht uitgevoerd worden maar het kan ook een losstaande korte opdracht zijn die
uitgevoerd wordt bij een andere instelling of bedrijf. De cursus heeft een eigen afgerond programma en wordt, ook indien
deze uitgevoerd wordt binnen het bedrijf of instelling waar de afstudeeropdracht uitgevoerd wordt, separaat getoetst. De
doelstelling van deze cursus is een verbreding en/of verdieping van kennis en/of vaardigheden in theoretische aspecten en/of
praktisch gebied. Dit kan door bijvoorbeeld een theoretische verdieping in een nieuw of voor de student nog onbekend gebied
of door het bekwamen in een nieuwe, geavanceerde en/of voor de student nog onbekende specifieke methode of techniek.
Toelichting
1. Je volgt in periode A (blok 1) één van de aangeboden ILC-keuzeblokken (15 EC) of stelt zelf een pakket
cursussen samen van in totaal 15 EC. Periode B vul je met een van de andere aangegeven
mogelijkheden.
2.
Je volgt een ILC-minor of een andere minor binnen of buiten de HU (30 EC). Een minor is een
samenhangend geheel en heeft de duur van één tijdvak (2 periodes).
Het HU-minoraanbod 2018-2019, inclusief informatie over de inhoud en het tijdpad is te vinden via de
AskHU portal op myHU (zoekwoord minors, vervolgens link naar Minors HU).
Een minor buiten de HU, bij een andere hogeschool of universitaire opleiding, vind je via Kies op Maat
(KOM) www.kiesopmaat.nl
3.
Je stelt zelf een programma met een totale omvang van 30 EC samen. Dit kan binnen ILC, binnen de
HU of buiten de HU. Hierbij kun je ook denken aan studiepunten voor projecten voor een externe
opdrachtgever of voor het Lectoraat INT (www.innovativetesting.nl).
Als je aansluitend op je bacheloropleiding een masteropleiding wilt volgen kan soms, in overleg met de
studieadviseur van de universiteit, ook alvast tijdens de profilering onderwijs bij een universiteit gevolgd
worden (premaster), vaak ook in combinatie met de uitvoering van de afstudeeropdracht bij de
desbetreffende universiteit. Neem voor informatie over de premasterprogramma’s, de mogelijkheden en
de uiteindelijke samenstelling van het vakkenpakket contact op met de coördinator van de
desbetreffende master bij de universiteit van je keuze. Vaak zijn er voor hbo-studenten aparte
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
37/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
programma’s. Informeer bij je slb’er of je onderwijscoördinator, els.willems@hu.nl
Profileringsruimte voor studenten die de afstudeeropdracht (AO) in het buitenland uitvoeren
Je stelt in samenspraak met een lid van het team Internationalisering (zie tabel 16) een programma samen
voor invulling van de profileringsruimte. Invulling is mogelijk voorafgaand aan of tijdens het verblijf in het
buitenland. Bij uitvoering van de afstudeeropdracht in het buitenland zijn er de volgende mogelijkheden voor
de invulling van de profileringsruimte:
 Je volgt een ILC-keuzeblok (15 EC) in Nederland of stelt zelf een pakket cursussen samen van in totaal
15 EC. Aansluitend ga je naar het buitenland (november) voor de uitvoering van de afstudeeropdracht.
Je start dan met de verdiepings- en verbredingsopdracht (TCHY-PROEXT15-18) (15 EC) en aansluitend
voer je het afstudeeronderzoek (30 EC) uit.
 Je volgt eerst een minor ter waarde van 30 EC. Aansluitend ga je naar het buitenland (februari) voor de
uitvoering van afstudeeropdracht;
 Je volgt onderwijs aan een Hogeschool of Universiteit in het buitenland. Vooraf is goedkeuring vereist
van de examencommissie.
Verzoek indienen ter goedkeuring van de invulling van de profilering
Invulling van je profilering is gebonden aan voorafgaande goedkeuring door de examencommissie van de
opleiding waarvoor je bent ingeschreven (zie artikel 19.3, HU-Onderwijs- en examenreglement 2018-2019).
Daarom moet je voor het invullen van de profilering een verzoek indienen bij de examencommissie. Dit hoeft
niet wanneer je een ILC-keuzeblok, ILC-minor of een HU-minor wilt volgen in de profileringsruimte (zie
tabellen 14 en 17). De examencommissie heeft deze invulling bij algemeen besluit al goedgekeurd. Voor
een ILC-keuzeblok, ILC-minor of een HU-minor kun je je dus zonder voorafgaande goedkeuring van de
examencommissie meteen via OSIRIS www.osiris.hu.nl inschrijven. Indien je (een deel van) de profilering
vult met een project of met cursussen uit de reguliere ILC-curricula dien je wel vooraf aan de
examencommissie goedkeuring te vragen.
Kies je voor een KOM-minor dan is tevens goedkeuring nodig van de budgethouder ILC, mw. dr. Ellen
Hilhorst, instituutsdirecteur ILC. Ook dient er een leerovereenkomst getekend te worden.
Voor het indienen van het verzoek kun je terecht op de site van de examencommissie
www.examencommissies.hu.nl. Bij het verzoek is de volgende informatie noodzakelijk voor de verdere
behandeling:
 Lijst met te volgen cursussen;
 Uitgebreide cursusbeschrijvingen vanuit de betreffende onderwijsinstelling;
 Aantal te behalen EC per cursus;
 Leerovereenkomst wanneer er sprake is van een KOM-minor.
Zonder deze gegevens zal de examencommissie het verzoek niet in behandeling nemen.
De examencommissie kan goedkeuring voor invulling van de profileringsruimte weigeren op basis van:
 onvoldoende niveau; de desbetreffende cursus of minor is niet van hbo-hoofdfaseniveau;
 substantiële overlap; er is substantieel, inhoudelijke overlap tussen de desbetreffende cursus of minor
enerzijds en de major (verplichte programma) anderzijds;
 de desbetreffende keuzecursus of minor is geen onderdeel van een geaccrediteerde opleiding, of een
daaraan gelijkwaardige opleiding op grond van art. 40 lid 1 sub b (Onderwijs- en examenreglement
2018-2019).
Een wo-propedeusecursus wordt geacht van hbo-hoofdfase niveau te zijn. Voor een buitenlandse cursus
waarvan wordt vastgesteld dat deze van hbo-niveau is, is niet vereist dat ook het hoofdfaseniveau wordt
aangetoond.
Let op!
Goedkeuring van een minor of cursus door de examencommissie houdt niet automatisch in dat je ook in de
cursus(sen) wordt geplaatst. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen kun je door de aanbiedende opleiding
worden geweigerd of kan een cursus worden geannuleerd. Ook moet je voldoen aan de toelatingseisen van
de aanbiedende opleiding.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
38/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Toekenning behaalde studiepunten (EC’s) binnen profileringsruimte
Nadat je een minor of cursussen anders dan een ILC-keuzeblok, ILC-minor of een HU-minor hebt behaald
dien je bij de examencommissie een verzoek tot toekenning EC’s in te dienen
(www.examencommissies.hu.nl). Hierbij dient een originele, gewaarmerkte cijferlijst te worden overlegd bij
de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris kopieert de cijferlijst en retourneert de originele cijferlijst. Op
basis van de cijferlijst worden de EC’s toegekend. Cijfers behaald aan een andere onderwijsinstelling dan de
HU worden niet opgenomen in het studievoortgangsoverzicht (SVO) en zijn dus ook niet zichtbaar op het
bachelordiploma. Er wordt een VRY-O genoteerd in OSIRIS. Een uitzondering hierop zijn de minoren
gevolgd via Kies op Maat (KOM-minoren). Hiervan worden de behaalde resultaten wel overgenomen (zie
artikel 19.3, Onderwijs- en examenreglement 2018-2019). Daartoe dient er door de student een origineel,
gewaarmerkt certificaat aangeleverd te worden.
Ook indien je resultaten in je svo onder ‘overig’ staan dan dien je bij de examencommissie
(www.examencommissies.hu.nl) toekenning van je EC’s aan te vragen. Indien de invulling daadwerkelijk
vooraf door de examencommissie is goedgekeurd worden de EC’s binnen je examenprogramma bij het
onderdeel profilering geplaatst.
Indien je een andere bachelor- of masteropleiding (deels) hebt afgerond kun je (gedeeltelijke) vrijstelling
voor de profileringsruimte aanvragen bij de examencommissie. Ook dit kan via de website
www.examencommissies.hu.nl. Bij de aanvraag dient het eventuele diploma en/of een originele,
gewaarmerkte cijferlijst te worden overlegd. Het diploma en/of de resultaten dienen in de 5 jaar voorafgaand
aan de start van de opleiding bij ILC behaald te zijn. Studiepunten die zijn behaald tijdens de propedeuse
van een hbo-opleiding tellen niet mee voor de vrijstelling. Ook bij een vrijstelling geldt dat er geen
substantiële overlap mag zijn met het hoofdprogramma, dat de behaalde cursussen op voldoende niveau
moeten zijn en dat de cursussen aan een geaccrediteerde opleiding behaald moeten zijn. De
examencommissie kan op grond van bovengenoemde criteria de goedkeuring voor vrijstelling weigeren.
Iedere student heeft toestemming van de examencommissie nodig voor de invulling van de
profileringsruimte (zie ook AskHU - Goedkeuring invulling profileringsruimte.
Kies je voor één van de HU minoren? Dan is voorafgaand aan jouw inschrijving al duidelijk welke minoren
de examencommissie toestaat en welke niet. Je hoeft dus geen toestemming meer te vragen.
Kies je voor een andere invulling van jouw profileringsruimte? Dan dien je wel toestemming te vragen aan
de examencommissie van jouw opleiding. Op de site van de examencommissie vind je meer informatie.
2.4.5
HU Honours
De HU biedt jou als student de mogelijkheid om jezelf extra uit te dagen met verschillende soorten
honourstrajecten.
HU Honours is er voor alle ambitieuze studenten met verschillende kwaliteiten die zich extra willen profileren
en het verschil willen maken voor beroepspraktijk en samenleving. Je studiepunten haal je in het
onderwijsprogramma van je opleiding. Met honoursonderwijs kun je sterren behalen. Als je vijf sterren hebt
behaald, kun je voor het honourscertificaat gaan dat je ontvangt bij je diploma als je afstudeert.
De HU heeft een breed palet aan honoursonderwijs. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een volledig
honoursprogramma, waarmee je vijf sterren kunt behalen en vervolgens het honourscertificaat. Je kunt ook
kiezen voor een extra prestatie die in het verlengde ligt van een cursus van je opleiding of met een eigen
initiatief komen. Je creëert je eigen honoursroute met behulp van verschillende typen honoursonderwijs. Er
zijn vier vormen van honoursonderwijs op de HU:

Honoursprogramma’s

Stercursussen

Extra honours
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
39/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019

Persoonlijke route
Informatie over mogelijke honourstrajecten kun je vinden op www.honourstrajecten.hu.nl of krijgen bij de
honours contactpersoon van je opleiding (zie https://husite.nl/huhonours/contact/).
Procedures
Verkrijgen van een Ster

Je kunt zowel meedoen aan aanbodgerichte honourstrajecten (honoursprogramma’s, stercursussen of
extra honours) als zelf een voorstel doen om eigen activiteiten/projecten uit te voeren (persoonlijke
route). In beide gevallen schrijf je je via OSIRIS in.

De aangewezen (honours)examinator beoordeelt je honoursprestatie conform de vastgestelde
beoordelingsprocedure en informeert je over de uitkomst hiervan. De als voldoende gekwalificeerde
honoursprestatie(s) word(t)(en) vastgelegd in OSIRIS.

De Sterverklaring is een schriftelijke erkenning waarin duidelijk is vermeld welke honoursprestatie je
hebt geleverd.
Verkrijgen van het Honourscertificaat

Wanneer je van mening bent aantoonbaar aan alle vereisten voor het Honourscertificaat te voldoen en
daarmee voor het Honourscertificaat in aanmerking te komen, onderbouw en presenteer je de door jou
geleverde honoursprestaties in samenhang. De HU Honourscommissie heeft de eindopdracht voor het
behalen van het Honourscertificaat beschreven, evenals de bijbehorende procedure.

Bij een positieve eindbeoordeling ontvang je bij afstuderen naast je diploma het Honourscertificaat op
officieel waardepapier.
2.4.6
Afstuderen
Studeren aan de HU betekent dat je je opleiding afrondt met een vorm van een afsluitend examen,
technisch ook wel de ‘afstudeereenheid’ genoemd. De afstudeereenheid kun je alleen met succes afronden
als je het beoogde eindniveau van de opleiding behaald hebt. Voor deze afstudeereenheid of onderdelen
daarvan kun je nooit een vrijstelling krijgen. Iedereen die een diploma wil krijgen, moet derhalve de
afstudeereenheid met goed gevolg afronden.
Afstudeereenheid
De afstudeereenheid is een vorm van eindexamen. De afstudeereenheid kan uit één cursus van 15 EC
bestaan, maar kan ook worden samengesteld uit meerdere samenhangende kerncursussen waaruit een
goed beeld van jouw eindniveau gedestilleerd kan worden. De afstudeereenheid omvat minimaal 15 EC en
hiervoor mag je geen vrijstellingen hebben (tenzij de vrijstelling voor 1 september 2012 afgegeven is). De
afstudeereenheid kan uit een onderwijseenheid bestaan, maar ook uit meerdere door de opleiding
aangewezen cursussen uit het derde of vierde jaar. Je mag pas deelnemen aan de afstudeereenheid als je
de propedeuse behaald hebt. In beginsel is er altijd een vertegenwoordiger van het werkveld als adviseur
betrokken. De afstudeereenheid wordt altijd door twee examinatoren beoordeeld.
De afstudeereenheid bij de opleiding Chemie, bestaande uit de afstudeeropdracht, heeft qua tijd een
omvang van twee aaneengesloten lesperiodes en vindt plaats in het tweede deel van het vierde studiejaar
(semester 8). Je werkt 5 dagen per week gedurende 20 weken. Tijdens de afstudeerperiode zijn er nog
enkele verplichte, of soms facultatieve schoolactiviteiten tijdens terugkommomenten op school. Je maakt in
deze periode bij voorkeur kennis met een nieuw bedrijf, instelling of laboratorium, oriënteert je verder op het
latere beroep, verbreedt en verdiept je kennis, vaardigheden en sociale en communicatieve vaardigheden.
Tijdens de uitvoering van de afstudeeropdracht laat je zien dat je over de juiste competenties beschikt die
nodig zijn voor het uitoefenen van een toekomstige functie in het beroepenveld op Bachelor niveau. Tijdens
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
40/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
de afstudeeropdracht laat je zien dat je de competenties onderzoeken en experimenteren op niveau III en
zelfsturing op niveau II beheerst.
De afstudeereenheid bestaat uit twee afzonderlijke cursussen van elk 15 EC. Deze cursussen TCHYAOEX8V-16 (afstudeeropdracht, experimenteren niveau III) en TCHY- AOON8V-17 (afstudeeropdracht,
onderzoeken niveau III) (zie tabel 15) zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet onafhankelijk
van elkaar gevolgd worden. Beide cursussen dien je minimaal met een beoordeling van 5,50 af te sluiten.
Aangezien de cijfers van de afstudeeropdracht in gehele getallen worden opgegeven wordt 5,50 uiteindelijk
afgerond naar het eindcijfers 6.
De cursus TCHY-AOEX8V-16 richt zich op de experimentele vaardigheden die je tijdens de uitvoering van
de afstudeeropdracht laat zien. Je wordt beoordeeld op basis van het landelijk vastgestelde
competentieprofiel voor experimenteren (niveau III) en zelfsturing (niveau II). Leidend in deze beoordeling
zijn de handelingsindicatoren van de competentie experimenteren (niveau III), de competentie zelfsturing
(niveau II) en de daar van afgeleide leerdoelen. Op de cursussite, te vinden via myHU (Cursussen), is het
beoordelingsformulier in te zien dat gebruikt wordt bij beide cursussen. Het beoordelingsformulier omvat alle
competenties die bij het afstuderen beoordeeld worden. Je functioneren tijdens met name de uitvoering van
het experimentele werk van de afstudeeropdracht vormt de basis voor de beoordeling.
De cursus TCHY-AOON8V-17 richt zich op de onderzoeksvaardigheden die je tijdens de uitvoering van de
afstudeeropdracht laat zien. Je wordt beoordeeld op basis van het landelijk vastgestelde competentieprofiel
voor onderzoeken (niveau III). Leidend in deze beoordeling zijn de handelingsindicatoren van de
competentie onderzoeken (niveau III) en de daar van afgeleide leerdoelen. Op de cursussite, te vinden via
myHU (Cursussen), is het beoordelingsformulier in te zien dat gebruikt wordt bij beide cursussen. Het
beoordelingsformulier omvat alle competenties die bij het afstuderen beoordeeld worden. Bij de beoordeling
of je de leerdoelen behaald hebt vormen de volgende aspecten een basis voor de beoordeling: je
functioneren tijdens de uitvoering van de afstudeeropdracht, het schrijven en vervolgens in de praktijk
uitvoeren van het plan van aanpak, het schrijven van het afstudeerrapport en het mondeling presenteren en
verdedigen van je afstudeeropdracht.
Toelating tot de afstudeerperiode
Je mag starten met de afstudeeropdracht mits je totale studieachterstand maximaal 10 EC bedraagt. De
eventueel al dan (nog) niet (volledig) behaalde 30 EC studiepunten van de profileringsruimte zijn hiervan
uitgezonderd. De 10 EC achterstand van je major-studieprogramma mogen uitsluitend theoriecursussen
betreffen. Alle projectcursussen en het stagesemester dienen dus aantoonbaar afgerond te zijn
(studiepunten toegekend in OSIRIS). Uitsluitend indien er een niet studeerbaar programma ontstaat kan hier
op jouw verzoek en op advies van je studieloopbaanbegeleider van worden afgeweken.
Een niet studeerbaar programma ontstaat als er in de periode volgend op het blok waarvoor het verzoek
wordt ingediend geen onderwijs gevolgd kan worden c.q. studiepunten gehaald kunnen worden of als er in
latere periodes in het verdere traject van de studie gedurende 1 of meerdere periodes geen onderwijs
gevolgd kan worden, c.q. toetsen gemaakt kunnen worden, waardoor studievertraging van 2 periodes of
meer ontstaat. Je verzoek zal in overleg tussen je studieloopbaanbegeleider, de stagecoördinator en de
onderwijscoördinator besproken worden. Zij zullen beoordelen in hoeverre jouw specifieke
studieachterstand al dan niet een belemmering vormt voor de uitvoering van je afstudeeropdracht bij het
bedrijf of instelling van je keuze en je op basis van het gezamenlijke oordeel wel of niet plaatsen in VC8L/R.
Tevens dient, alvorens je daadwerkelijk mag starten met de uitvoering van de afstudeeropdracht,
goedkeuring door de stagecoördinator gegeven te worden voor de afstudeeropdracht, voor wat betreft de
inhoud en het niveau van de afstudeeropdracht. Zie de Handleiding Afstudeeropdracht voor verdere details.
Dit document is te vinden via myHU (tegel Cursussen): TCHY-AOEX8V-16 en TCHY-AOON8V-17.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
41/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Handleiding Afstudeeropdracht ILC
Inhoudelijke informatie over de afstudeeropdracht, de gang van zaken rondom en tijdens de uitvoering van
de afstudeeropdracht, de doelstellingen, de activiteiten, de duur en de wijze van beoordeling kun je vinden
in de ‘Handleiding Afstudeeropdracht, Institute for Life Sciences & Chemistry (ILC), opleiding Biologie en
Medisch laboratoriumonderzoek (Life Sciences) en opleiding Chemie’. Dit document en verdere bijlagen zijn
vinden via myHU (tegel Cursussen): TCHY-AOEX8V-16 en TCHY-AOON8V-17.
Tabel 18: Gegevens van de stagecoördinatoren voor studenten van de voltijd opleiding Chemie (Analytical Science
en Research & Development), team internationalisering en van de onderwijscoördinator Chemie voltijd
Naam
e-mailadres
Analytical Science
Dhr. dr. ing. M. Kranendijk
martijn.kranendijk@hu.nl
Chemical Research & Development
Dhr. drs. R.S. Niekel
rob.niekel@hu.nl
Dhr. drs. R.S. Niekel
rob.niekel@hu.nl
Mw. dr. C. Chamorro-Perez
cristina.chamorroperez@hu.nl
Mw. E.J.M.H. Willems-Eussen
els.willems@hu.nl
Team internationalisering
Onderwijscoördinator
Zie de paragraaf Procedure afgifte diploma’s voor meer informatie over het examen en het diploma en voor
uitschrijving na afstuderen.
Digitaal aanleveren en publiceren van scripties en onderzoeksartikelen
De HU is een van de hogescholen die actief deelneemt aan de HBO Kennisbank. Hierop worden publicaties
die binnen hogescholen worden geproduceerd, zoals scripties en onderzoeksartikelen, digitaal beschikbaar
gesteld aan geïnteresseerden over de hele wereld. Zo kunnen ze weer een rol spelen bij onderwijs en
onderzoek. Rond je je afstudeerscriptie af met het cijfer 7 of hoger, dan mag je je scriptie kosteloos digitaal
laten publiceren op de HBO Kennisbank. Belangrijke voorwaarde is wel dat jouw stagebedrijf hiermee
akkoord gaat en dat er geen vertrouwelijke informatie in jouw scriptie voorkomt.
Voor meer informatie: www.hbo-kennisbank.nl.
2.5
ICT-voorzieningen
2.5.1
Algemeen
HU-studenten kunnen gebruik maken van de ICT-faciliteiten die de HU biedt. Je logt altijd in met jouw
gebruikersnaam en wachtwoord. Je krijgt jouw wachtwoord en HU mailadres (=gebruikersnaam) via mail,
ongeveer 3 maanden voordat je met je studie start. Je kunt hiermee de volgende ICT-faciliteiten gebruiken:

Jouw eigen HU mailbox, ook wel studentenmail genoemd (via www.mymail.hu.nl);

De computers aanwezig op de HU;

Printen via "Follow-me-printing". Na het geven van een printopdracht (mogelijk vanaf diverse devices)
kun je jouw print ophalen op 1 van de multifunctional printers in een HU gebouw. Wil je meer weten
over printen bij de HU kijk dan op www.printen.hu.nl;

Je kunt met jouw eigen device (laptop, smartphone, tablet, ed.) binnen de gebouwen van de HU
gebruik maken van het draadloze netwerk Eduroam; www.eduroam.nl;

Jouw eigen ruimte om bestanden op te slaan op www.SharePoint.hu.nl;

Surfspot (www.surfspot.nl). Hier kun je met korting hard- en software kopen;
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
42/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019


met Skype voor Bedrijven kun je chatten, kijken of een docent beschikbaar is en online vergaderen.
Kijk op AskHU – Skype voor bedrijven hoe je dit in kunt stellen voor jouw device;
Vragen kun je stellen aan de Centrale Service Desk. Deze kun je op werkdagen bereiken op het
telefoonnummer (088) 4816666.
De meest actuele informatie over ICT faciliteiten en actuele ontwikkelingen vind je op AskHU (te benaderen
via een tegel op myHU (www.myhu.nl).
2.5.2
E-mail
Je studentenmail is een belangrijk communicatiemiddel waarmee je op de hoogte blijft van actuele
informatie over jouw opleiding. De opleiding communiceert in geval van mail alleen via jouw HU-mailadres.
Via mymail.hu.nl kom je in jouw mailbox. Je kunt inloggen met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Het is
je eigen verantwoordelijkheid om jouw HU-mailbox regelmatig te bekijken. Krijg je je HU-mails liever op je
privé-mailadres? Dan kun je jouw HU-mail automatisch laten doorsturen. Zorg er dan wel voor dat je spamfilter zo staat ingesteld dat jouw HU-mails niet in je spam-box terecht komen.
Beslissingen op grond van deze studiegids worden via de e-mail verstuurd, tenzij uit het betreffende artikel
blijkt dat communicatie op andere wijze gebeurt.
2.5.3
myHU
Via myHU (www.my.hu.nl) vind je op één plek de meest essentiële informatie die je nodig hebt voor jouw
studie zoals cijfers, roosters, cursusinformatie, opleidingsmededelingen, taken, mail en nieuws.
Voordelen van myHU:

een portal met up-to-date studie-informatie;

gebruiksvriendelijk: de informatie wordt overzichtelijk aangeboden;

ook als mobiele app;

wordt continu aangepast en verbeterd, waarbij de feedback van studenten essentieel is.
Hoe werkt het?
Ga naar www.my.hu.nl en log in met je HU-mailadres en wachtwoord. Vervolgens heb je toegang tot al jouw
persoonlijke studie-informatie. Download de myHU app via Apple App Store of Android Play Store voor
toegang via je mobiel.
myHU is beschikbaar in het Nederlands en Engels.
2.5.4
AskHU
De AskHU portal is dé plek waar je alle HU-brede en instituutsspecifieke informatie kunt vinden. Denk
bijvoorbeeld aan informatie over de inschrijfprocedures voor toetsen, studeren met een beperking of
stagelopen in het buitenland. De AskHU portal is vanuit myHU benaderbaar. Onderaan de gevonden pagina
uit de zoekresultaten, staan de contactgegevens van de balie die jouw vraag kan beantwoorden. Wanneer
je het antwoord op je vraag niet kunt vinden, kun je contact opnemen met die balie. Als er maatwerk nodig
is, kun je een afspraak maken met een expert. Bijvoorbeeld met een decaan of een studentpsycholoog.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
43/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
2.5.5
OSIRIS Student
In OSIRIS registreert de HU je NAW-gegevens, cijfers en (deel)toetsinschrijvingen.
Je kunt zelf inloggen in OSIRIS via www.osiris.hu.nl. Hier kun je:

Je cijfers inzien
Via het tabblad Resultaten zie je welke cijfers je voor de laatste vijftien (deel)toetsen hebt gehaald. Je
kunt ook zien hoe de (deel)toets gemiddeld gemaakt is. Wil je al je resultaten in het huidige studiejaar
zien? Kijk dan bij het tabblad Voortgang. Onder Dossier vind je een overzicht van de resultaten die je
tijdens je volledige studie hebt gehaald. Je moet zelf je cijfers controleren zodra ze online staan.
Mogelijke fouten moet je altijd binnen vier weken melden nadat het cijfer in OSIRIS gezet is. Dit doe je
bij de examinator die bij het cijfer vermeld staat of bij de examencommissie.

Je studievoortgang bekijken
Wil je weten welke vakken je nog moet volgen om te kunnen afstuderen? Ga dan naar het tabblad
Voortgang. Onder het kopje Studievoortgangsoverzicht selecteer je de opleiding die je volgt en geef je
aan ‘Nog te volgen onderwijs afdrukken?’

Vrijstellingen aanvragen
Je kunt een aanvraagformulier voor vrijstellingen invullen bij Voortgang > Vrijstelling aanvragen. Hier
staat je curriculum. Op basis daarvan kun je een vrijstellingsaanvraag invullen en uitprinten. Meer
informatie over vrijstellingen vind je in paragraaf Vrijstellingen van deze studiegids.

Toets- en cursusinformatie vinden
Je vindt in OSIRIS Informatie over (deel)toetsen (in OSIRIS ‘toetsen’ genoemd), cursussen, minors en
keuzecursussen en hoe je hiervoor moet inschrijven.

Je inschrijven voor cursussen en toetsen
Via het tabblad Inschrijven kun je via een eenvoudige wizard kiezen of je jezelf wilt inschrijven voor een
cursus, (deel)toets of minor. Zo kun je een keuze maken uit de cursussen uit je verplichte curriculum of
een cursus zoeken uit het complete cursusaanbod van de HU. Informatie over de inschrijfperiode vind
je terug in paragraaf Inschrijving en deelname toetsen. Meer informatie over de inschrijving vind je in
paragraaf Inschrijving voor cursussen.

Een overzicht vinden van jouw inschrijvingen
Wil je weten voor welke cursussen en (deel)toetsen je bent ingeschreven? Kijk dan bij het tabblad
Inschrijven onder het kopje Overzicht inschrijvingen. Dit overzicht laat alleen de cursussen en
(deel)toetsen zien die op dit moment of in de toekomst gegeven worden. Door het aanvinken van de
optie ‘Toon historie’ wordt je inschrijfgeschiedenis getoond.

Checken of je bent ingeschreven
Soms denk je dat je jezelf correct hebt ingeschreven voor een cursus of (deel)toets, maar is je
inschrijving bij de administratie niet te vinden. Om dit probleem te voorkomen krijg je na iedere
inschrijving een bevestiging van de inschrijving op je HU-e-mailadres. Controleer altijd of je dit bericht
hebt ontvangen en bewaar het goed.

Je uitschrijven voor cursussen en toetsen
Ben je ingeschreven voor een cursus, (deel)toets of minor en wens je hiervoor uitgeschreven te
worden? Klik dan op het tabblad Uitschrijven. Vink de onderdelen (cursussen, (deel)toetsen) of minor
aan waarvoor je jezelf wilt uitschrijven en kies voor Uitschrijven. Je kunt je alleen uitschrijven voor een
cursus, (deel)toets of minor binnen een bepaalde periode. Wanneer je jezelf uitschrijft voor een cursus,
(deel)toets of minor ontvang je een bevestigingsmail. Bewaar deze goed.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
44/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019

Je personalia wijzigen
Op het tabblad Personalia kun je zelf je adres wijzigen en een (nieuwe) pasfoto uploaden. Deze pasfoto
wordt gebruikt voor de collegekaart die je jaarlijks opgestuurd krijgt. Staan er onjuistheden bij het
scherm personalia? Neem dan contact op met Bureau Inschrijving.

Je bent standaard aangemeld om een e-mail te krijgen als jouw cijfer binnen is
Bij de start van je studie ben je standaard aangemeld om een e-mailbericht te krijgen als er een cijfer is
ingevoerd of gewijzigd in OSIRIS.
Via de link Aanvullende informatie kun je dit zelf wijzigen.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
45/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
3
Cursussen
3.1
Cursusdeelname
Het onderwijsprogramma van jouw opleiding is samengesteld uit onderwijseenheden, de zogenaamde
cursussen. Een cursus is een samenhangend geheel van te verwerven kennis, inzicht en
(beroeps)vaardigheden, met een studielast uitgedrukt in studiepunten of EC. Een cursus wordt afgerond
door middel van een toets. Alle cursussen staan in de bijlage Cursusbeschrijvingen en worden voor
aanvang van het studiejaar gepubliceerd in OSIRIS (www.osiris.hu.nl).
3.2
Inschrijving voor cursussen
Deelname aan cursussen is alleen mogelijk als je tijdig bent ingeschreven in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Als
student ben je hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of je bent ingeschreven en print de
inschrijfbevestiging. Als je niet correct bent ingeschreven, heb je geen toegang tot de cursus. Voor de
cursussen van de eerste onderwijsperiode van het eerste studiejaar word je automatisch ingeschreven. In
alle andere gevallen dien je jezelf voor de cursus in te schrijven. Als je voor een cursus bent ingeschreven,
word je automatisch ingeschreven voor de eerste reguliere toets volgend op de cursus. Als je niet wilt
deelnemen aan deze toets kun je je tot de uiterste inschrijfdatum voor de toets uitschrijven. Zie Inschrijving
en deelname toetsen.
Inschrijving voor een minor houdt tevens een inschrijving in voor alle cursussen die deel uitmaken van de
minor.
Informatie over de cursusinschrijving en over de inschrijftermijnen vind je op myHU (AskHU - Inschrijven
cursus). Je kunt je per cursus eenmaal per studiejaar inschrijven.
De opleiding kan besluiten om een minor of keuzecursus (met uitzondering van die voor internationale
studenten) bij een te klein aantal inschrijvingen niet aan te bieden. Het minimale aantal inschrijvingen dat
nodig is wil een minor of keuzecursus doorgaan verschilt per minor en is te vinden op de desbetreffende
minorsite.
3.3
Aanwezigheidsplicht
Aanwezig zijn is belangrijk voor jouw ontwikkeling als student. Het draagt bij aan het worden van een hboprofessional. De opleiding kan voor (een gedeelte van) een cursus een aanwezigheidsplicht opleggen als de
aanwezigheid essentieel is voor de toetsing van het vak. Dat is bijvoorbeeld het geval bij praktisch
verworven inzichten die opgedaan worden in de les. In de bijlage Cursusbeschrijvingen staat beschreven
voor welke cursussen een aanwezigheidsplicht geldt met een verdere toelichting.
Als er goede redenen zijn waarom je niet kunt voldoen aan de aanwezigheidsplicht, dan kun je bij de
examencommissie een verzoek indienen voor een ontheffing (zie AskHU -Verzoek indienen
Examencommissie). Deze kan de examencommissie verlenen, al dan niet onder het stellen van
vervangende eisen. De studentendecaan kan je hier verder over informeren.
Voor vaardighedenlessen en projectbijeenkomsten bij ILC vindt beoordeling continu tijdens de lessen plaats
en is er dus aanwezigheidsplicht om voor beoordeling in aanmerking te komen. In de ‘Cursusbeschrijvingen
Chemie voltijd 2018-2019’ (AskHU – Studiegids) is te zien om welke cursussen dit gaat. In het cursusboek
van de betreffende cursus staat vermeld wat je moet doen om wel in aanmerking te komen voor beoordeling
als je een les of bijeenkomst gemist hebt.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
46/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Afwezigheid studenten
Ben je ziek? Bij cursussen met een aanwezigheidsplicht ben je verplicht je af te melden bij de docent. Bij
(dreigende) langdurige ziekte geef je de ziekmelding zo spoedig mogelijk door aan je
studieloopbaanbegeleider en neem je contact op met je studentendecaan.
Afwezigheid docenten
De opleiding streeft er naar om in geval van ziekte of afwezigheid van een docent ervoor te zorgen dat
lessen zoveel mogelijk doorgaan.
Mocht een les uitvallen, dan word je hiervan op de hoogte gesteld via intranet en zoveel mogelijk via
mededelingen op de monitoren en via je studentenmail. De docent overlegt bij terugkeer hoe de stof van de
uitgevallen lessen wordt ingehaald.
Let op!
Als je op een of meerdere toetsdagen ziek bent of onverwacht afwezig, en dus niet kunt deelnemen aan een
of meerdere toetsen waarvoor je hebt ingeschreven, meld dit dan onmiddellijk. Hoe je dit moet melden staat
beschreven in paragraaf Inschrijving en deelname toetsen (onder het kopje overmacht).
3.4
Ingangseisen
Aan een cursus kunnen ingangseisen zijn verbonden. Zie daarvoor de bijlage Cursusbeschrijvingen. Voldoe
je niet aan deze vereisten dan mag je niet deelnemen aan de cursus, tenzij de examencommissie daarvoor
toestemming geeft. Zie AskHU -Verzoek indienen Examencommissie voor meer informatie over de
verzoekprocedure bij de examencommissie.
3.5
Cursusbeschrijvingen
De cursusbeschrijvingen van jouw opleiding staan vermeld in de bijlage Cursusbeschrijvingen. In deze
bijlage vind je alle relevante informatie over de cursussen van jouw opleiding.
De ‘Cursusbeschrijvingen Chemie voltijd 2018-2019’ vind je via AskHU – Studiegids. Deze cursusgegevens
vind je ook via myHU in OSIRIS (www.OSIRIS.hu.nl) in de Onderwijscatalogus.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
47/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
4
Toetsen en examens
4.1
Introductie
Toetsen
Een cursus wordt afgerond met een toets. Met een toets worden je kennis, inzicht en/of vaardigheden
onderzocht. Een toets kan ook een onderzoek naar je beroepshouding betreffen. Toetsen (ook die in
groepsverband worden gemaakt) dienen primair om de leerresultaten van individuele studenten te toetsen
aan de beoogde doelstellingen. De examencommissie wijst voor het afnemen van toetsen, het vaststellen
van de uitslag daarvan en de invoering van de resultaten in OSIRIS examinatoren aan. Een toets kan
onderverdeeld zijn in maximaal twee deeltoetsen per eenheid van 5 EC. Dus een cursus van 5 EC mag
maximaal twee deeltoetsen hebben en een cursus van 15 EC mag maximaal zes deeltoetsen hebben.
Een toets is met goed gevolg afgelegd als hiervoor vóór afronding ten minste het cijfer 5,5 is behaald. Als er
deeltoetsen zijn, is de toets pas behaald als alle deeltoetsen zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende
leiden. In de cursusbeschrijving is de onderlinge weging van de toetsen aangegeven. Hierin staat ook
vermeld of voor een bepaalde deeltoets minimaal een bepaald cijfer moet zijn behaald.
De ‘Cursusbeschrijvingen Chemie voltijd 2018-2019’ vind je via AskHU – Studiegids. Deze cursusgegevens
vind je ook via myHU in OSIRIS (www.OSIRIS.hu.nl) in de Onderwijscatalogus.
In aanvulling op/afwijking van bovenstaande geldt dat voor alle deeltoetsen van cursussen van de
voltijdopleiding chemie het bodemcijfer 5,50 bedraagt. Dit betekent dat EC alleen worden toegekend
wanneer voor alle deeltoetsen van een cursus minimaal een 5,50 of voldaan (VD) is behaald.
Enige uitzondering vormt de cursus TCHY-OCH23V-17 (zie Hoofdfase/Programma’s, VC3C)
Examens
Iedere bacheloropleiding kent twee examens: het propedeutisch examen en het afsluitend examen. Deze
examens vormen respectievelijk de afsluiting van de propedeutische fase en de afsluiting van de gehele
bacheloropleiding. Je slaagt voor het propedeutisch examen of afsluitend examen als je voldoet aan de
beschreven normen. Daarvoor moeten alle benodigde EC zijn behaald. Dat zijn voor de propedeuse 60 EC
en voor het afsluitend examen 240 EC (dit is inclusief de 60 EC van de propedeuse). Je kunt het afsluitend
examen alleen afleggen als je het propedeutisch examen hebt behaald.
Zodra je het programma van de propedeutische fase of hoofdfase hebt afgerond, beoordeelt de
examencommissie in haar eerstvolgende vergadering jouw resultaten. Ben je geslaagd en voldoe je aan alle
overige verplichtingen met betrekking tot de opleiding, dan geeft de examencommissie het diploma af. Over
de uitreiking van je diploma krijg je daarna bericht.
Afstudeereenheid
De afstudeereenheid is een cursus of verzameling van cursussen van in totaal minimaal 15 EC die een
representatief beeld geeft van je gerealiseerde eindniveau en die als zodanig in je examenprogramma is
aangemerkt. Het is niet mogelijk om voor de afstudeereenheid vrijstelling te verkrijgen (tenzij deze voor 1
september 2012 al verkregen is). Je mag pas deelnemen aan de afstudeereenheid als je de propedeuse
hebt behaald en aan eventuele andere door de opleiding gestelde eisen voldoet. De afstudeereenheid wordt
altijd door twee examinatoren beoordeeld.
Specifieke informatie over de afstudeereenheid van de voltijdopleiding Chemie kun je vinden in
Hoofdfase/Afstuderen in deze studiegids
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
48/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
4.2
Vrijstellingen
Je kunt bij de examencommissie vrijstelling vragen voor een toets als je door middel van eerder gevolgd
door de NVAO geaccrediteerd onderwijs kunt aantonen dat je aan alle eisen van de toets voldoet. Ook als je
dezelfde cursus al aan de HU hebt gevolgd als onderdeel van contractonderwijs of van een prebachelortraject, waardoor de examencommissie kan instaan voor de kwaliteit daarvan, kun je in aanmerking
komen voor een vrijstelling. In uitzonderingsgevallen kan ook vrijstelling worden verleend op grond van
onderwijs dat niet geaccrediteerd is. De examencommissie beoordeelt daarbij of de op grond van het
eerdere onderwijs verworven competenties overeenkomen met de vereiste competenties van de toets van je
opleiding.
De HU verleent dus geen vrijstellingen op basis van werkervaring.
Om een vrijstelling aan te vragen, dien je een verzoek in bij de examencommissie, met daarin de reden
waarom je vrijstelling wilt krijgen en voor welke toets. Bij je verzoek stuur je de bewijsstukken mee. Dit kan
zijn:

Kopie van een diploma, getuigschrift of verklaring met cijferlijst waarmee je aantoont dat je vergelijkbaar
onderwijs hebt gevolgd en afgerond.

Andere bewijsstukken waaruit blijkt dat je vrijstelling zou moeten krijgen.
Het is je eigen verantwoordelijkheid om voldoende bewijsmiddelen mee te sturen.
Vrijstellingen zijn onbeperkt geldig, tenzij de kennis, inzicht en/of vaardigheden die het betreft zijn verouderd
ten opzichte van de huidige cursus. Cursussen waarvan de geldigheidsduur om deze reden komt te
vervallen, staan beschreven in deze studiegids.
De minimale geldigheidsduur is echter altijd zes jaar vanaf de toekenning van de vrijstelling. Eerder kan de
vrijstelling niet komen te vervallen.
Bij een verzoek tot vrijstelling van de profileringsruimte wordt er gekeken of het eerder gevolgde onderwijs
voldoet aan de eisen die aan de profileringsruimte worden gesteld.
Voor (onderdelen van) de afstudeereenheid wordt geen vrijstelling verleend. Wel geldt dat in vorige jaren de
HU een ruimere regeling had voor het toekennen van vrijstellingen. De in het verleden door de
examencommissie verleende vrijstellingen komen niet te vervallen, ook niet als het om (een deel van) de
afstudeereenheid gaat.
Overleg eerst met je studieloopbaanbegeleider of het zinvol is om een vrijstelling aan te vragen..
Binnen de HU worden alleen nog vrijstellingen afgegeven op grond van eerder gevolgd onderwijs.
Vrijstellingen worden binnen OSIRIS daarom weergegeven als ‘VRY-O’ (op grond van eerder gevolgd
onderwijs). In vorige jaren was het ook nog mogelijk om op andere gronden vrijstellingen af te geven, toen
was registratie als ‘VRY-A’ (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of ‘VRY-E’
(op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment) of VRY (niet nader
gespecificeerd) mogelijk.
De vrijstelling blijft buiten beschouwing bij een eventuele berekening van een gemiddelde voor een
aantekening ‘cum laude’ of ‘met genoegen’
Mogelijke vrijstellingen voor de voltijdopleiding Chemie
Aan voltijd studenten Chemie kan door de examencommissie vrijstelling voor het VC1-studieprogramma (30
EC) worden verleend op grond van een van de volgende diploma’s (niet ouder dan 5 jaar):
 een vwo-diploma waarbij het eindexamen scheikunde is afgelegd;
 een mlo-niveau 4-diploma;
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
49/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
 een mbo-procestechniek-niveau 4-diploma.
Vrijstellingen voor vakken uit de hoofdfase kun je pas aanvragen als je formeel tot de hoofdfase bent
toegelaten.
4.3
Organisatie toetsen
4.3.1
Toetsvorm en -duur
Toetsen zijn bedoeld om vast te stellen of je de beoogde leerdoelen op het juiste niveau hebt bereikt. Dit
kan op verschillende manieren. Er zijn toetsen aan de hand van (praktijk)opdrachten en er zijn toetsen met
vragen. In de bijlage Cursusbeschrijvingen staat op welke wijze de cursussen worden getoetst.
De meest gebruikte vormen bij toetsen aan de hand van (praktijk)opdrachten zijn:
 product of werkstuk;
 portfolio;
 verslag;
 presentatie;
 observatie van handelen;
 criteriumgericht interview.
In de bijlage Cursusbeschrijvingen vind je informatie over inlevering, planning en duur van toetsen aan de
hand van (praktijk)opdrachten.
Toetsen met vragen zijn toetsen met gesloten en/of open vragen. Deze toetsen kunnen schriftelijk, digitaal
of mondeling worden afgenomen. Voor schriftelijke toetsen met vragen geldt dat deze op een vast moment
worden afgenomen en een vaste duur hebben. Informatie hierover kun je vinden in de bijlage
Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS.
In de bijlage Cursusbeschrijvingen wordt ook aangegeven of een toets ‘leerwegonafhankelijk’ kan worden
afgelegd. Dit houdt in dat je de toets kan afleggen zonder de cursus te volgen. Dit is belangrijk als je door
werk, andere ervaringen of een niet-erkende vorm van scholing al denkt te beschikken over de leerdoelen
van de cursus. Zoals je hiervoor kunt lezen (Vrijstellingen) kent de hogeschool alleen een vrijstelling toe op
grond van erkende scholing en niet op grond van andere ervaring, maar door een leerwegonafhankelijke
toets kun je deze ervaring toch binnen jouw opleiding aantonen en zo jouw opleiding versnellen.
4.3.2
Toetsrooster
De meeste toetsen worden gedurende de toetsweken aan het einde van elke lesperiode (elk blok)
afgenomen. Op AskHU en in de onderwijscatalogus (www.osiris.hu.nl) kun je vinden in welke periode de
toetsen kunnen worden gemaakt. Aan de hand van het jaarrooster kun je zien in welke periode bepaalde
cursussen worden afgesloten.
In je persoonlijke toetsrooster in OSIRIS (www.osiris.hu.nl) wordt exact aangegeven op welke dag, op welk
tijdstip en in welk lokaal de toets (of herkansing) plaatsvindt.
Heb je jezelf ingeschreven voor toetsen die elkaar qua tijd (gedeeltelijk) overlappen of die achter elkaar op
verschillende locaties plaatsvinden? Vul dan het overlapformulier in op AskHU.
Planning centraal georganiseerde toetsen (schriftelijke/digitale toetsen) met toetsdatum in het
rooster
Cursussen die afgerond worden met een schriftelijke toets (deze worden in de studieprogramma’s in
Propedeuse/Programma en Hoofdfase/Programma’s aangegeven met toetsvorm TENT) worden ingepland
volgens een vast schema (tabel 19). Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen cursussen die eenmaal per
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
50/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
studiejaar en cursussen die tweemaal per studiejaar aangeboden worden. Voor elk toets behorend bij een
bepaalde periode zijn er twee toetsgelegenheden. Dit betekent dat voor cursussen die 2 keer per jaar
worden aangeboden er jaarlijks 4 toetsgelegenheden zijn.
Let op:

je mag per cursusjaar slechts deelnemen aan twee van de aangeboden toetsgelegenheden!

indien je ingeschreven hebt voor een toets, maar niet aanwezig bent bij de toets, wordt er een NA
(niet aanwezig) ingevoerd. Dit geldt als een gebruikte toetsgelegenheid.
Algemeen geldt dat de eerste toetsgelegenheid valt in de periode waarin de lessen plaatsvinden en dat de
tweede gelegenheid plaatsvindt in de daarop volgende periode. Voor een toets uit periode A (TA) valt de
eerste gelegenheid (TA-1) in lesperiode A en de tweede gelegenheid (TA-2) in periode B. Voor een toets uit
lesperiode B is de eerste gelegenheid (TB-1) in periode B en de tweede gelegenheid (TB-2) in periode C,
etc. Alle toetsweken zijn opgenomen in het jaarrooster ILC (AskHU - Instituut ILC).
In het lesrooster kan je je alvast oriënteren op de data waarop toetsen geroosterd zijn. Aan de hand daarvan
kan je een goede planning maken en je toetsinschrijving eventueel aanpassen.
Indien je namelijk te maken hebt met studievertraging en in een bepaalde toetsperiode naast de reguliere
schriftelijke toetsen van die periode ook een of meerdere herkansingstoetsen wil maken, overweeg dan
tijdig vooraf of je planning reëel is en voor welke (herkansings)toetsen je gaat inschrijven of eventueel gaat
uitschrijven. Bespreek je planning met je studieloopbaanbegeleider. Het maken van goede keuzes vergroot
de kans op succesvol afronden van toetsen en is daarmee van invloed op je studievoortgang.
De concrete en juiste last-minute informatie over tijdstip en lokaal van de toetsen waarvoor je hebt
ingeschreven vind je in je persoonlijke toetsrooster in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Informatie over of, en zo
ja, welke hulpmiddelen bij de toetsing zijn toegestaan vind je in het cursusboek van de betreffende cursus.
Tabel 19: Schema planning centraal georganiseerde toetsen (schriftelijke of digitale toetsen)
Onderwijs/lessen
Studieprogramma
VC11)
VC22)
Toetsgelegenheid in week (AskHU - Instituut ILC)
Periode
Week
1
2
1
2
A
A1 - A6
TA-1 week A7
TA-2 week B10
B
B1 - B6
TB-1 week B9
TB-2 week C4
A en C
A1 - A6
TA-1 week A7
TA-2 week B10
TC-1 week C8
TC-2 week D3
TD-1 week D9
TD-2 week E23)
TC-1 week C8
TC-2 week D3
D1, D2,
D4 - D8
TD-1 week D9
TD-2 week E94)
C
C1 - C3
C5 - C7
TC-1 week C8
TC-2 week D3
D
D1, D2,
D4 - D8
TD-1 week D9
TD-2 week E94)
C1 - C3
C5 - C7
B en D
B1 - B6
TB-1 week B9
TB-2 week C4
D1, D2,
D4 - D8
VC3C2) en VC42)
A en C
A1 - A6
TA-1 week A7
TA-2 week B10
C1 - C3
C5 - C7
B en D
VC6R/L1)
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
B1 - B6
TB-1 week B9
TB-2 week C4
51/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
TA-1: gelegenheid 1 voor toetsen van cursussen uit periode A.
TA-2: gelegenheid 2 voor toetsen van cursussen uit periode A. Let op: Deze gelegenheid valt in periode B
TB-1: gelegenheid 1 voor toetsen van cursussen uit periode B.
TB-2: gelegenheid 2 voor toetsen van cursussen uit periode B. Let op: Deze gelegenheid valt in periode C
TC-1: gelegenheid 1 voor toetsen van cursussen uit periode C.
TC-2: gelegenheid 2 voor toetsen van cursussen uit periode C. Let op: Deze gelegenheid valt in periode D
TD-1: gelegenheid 1 voor toetsen van cursussen uit periode D.
TD-2: gelegenheid 2 voor toetsen van cursussen uit periode D. Let op: Deze gelegenheid valt in periode E.
1) Voor
de VC1-, VC6L- en VC6R-cursussen worden in studiejaar 2018-2019 slechts twee gelegenheden aangeboden om de
cursussen d.m.v. een schriftelijk toets met succes af te ronden.
2) Voor de VC2-, VC3C- en VC4-cursussen worden er weliswaar vier toetsgelegenheden per jaar aangeboden maar je mag slechts
3)
4)
aan twee gelegenheden per cursusjaar deelnemen.
De toetsgelegenheid TD-2 voor VC2 valt in week E2. De weken E1, E2 en E3 zijn reguliere lesweken!
De toetsgelegenheid TD-2 voor VC3C, VC4 en VC6L/R valt in week E9 (meteen na de zomervakantie, weken E4 t/m E8).
Planning toetsing en herkansing overige toetsen
Vaardigheden en projecten, en soms ook delen van theoriecursussen, worden doorgaans anders getoetst
dan door middel van een schriftelijke toets. Beoordeling vindt dan o.a. plaats aan de hand van de uitvoering
van opdrachten middels continue toetsing. Ook kunnen de handelingsindicatoren van de van toepassing
zijnde competentie(s) centraal staan in de beoordeling. De deadline voor het afronden van de opdrachten is
te vinden in het cursusboek van de desbetreffende (deel)cursus, of wordt door de docent aangegeven, maar
zal altijd uiterlijk aan het einde van de periode zijn waarin de vaardigheden, het project of de theoriecursus
gevolgd is.
Uiterlijk aan het einde van de laatste lesweek van de desbetreffende lesperiode zal de beoordeling en
cijferinvoer plaats vinden. Indien je voor de toets staat ingeschreven en op dat moment niet voldaan hebt zal
je docent (examinator) een onvoldoende (cijfer) of NVD (niet voldaan)/NA (niet aanwezig) invoeren. Dit toets
resultaat wordt in OSIRIS geregistreerd als je eerste toetsresultaat. In de praktijk betekent dit dat je dus
moet herkansen. Informeer vervolgens bij je docent waarom de onvoldoende gegeven is, oftewel of
herkansen in de aansluitende periode mogelijk is door het inleveren van verbeterde producten of dat de
vaardigheden of het project in zijn geheel overgedaan moeten worden. Je dient je dus altijd in te schrijven
voor de tweede, of een latere volgende toets gelegenheid, afhankelijk van het oordeel van je docent. Doe dit
in de daarvoor vastgestelde periode (zie Inschrijving en deelname toetsen) via toets inschrijving.
Samenvattend:

Inschrijven voor de 2de toets gelegenheid van een (deel)cursus doe je wanneer de onvoldoende
gebaseerd is op de ingeleverde producten. Je kunt herkansen door de producten geheel opnieuw in te
leveren in de periode volgend op de periode waarin het project of vaardigheden gevolgd is. Let op:
Toets inschrijving voor herkansingen van periode D zijn in periode E. Producten dienen in periode E
ingeleverd te worden uiterlijk einde toetsweek TD-2, myHU (AskHU - Instituut ILC)

Inschrijven voor een latere gelegenheid doe je wanneer de onvoldoende gegeven is vanwege
onvoldoende beoordeelde activiteiten of aanwezigheid of gemiste lessen. De vaardigheden of het
project dien je in principe in het geheel over te doen in de eerst volgende periode dat de vaardigheden
of het project aangeboden worden. Informatie over wanneer de eerst volgende mogelijkheid hiervoor is,
is te vinden in de studieprogramma’s, zie Propedeuse/Programma en Hoofdfase/Programma’s of in
‘Cursusbeschrijvingen Chemie voltijd- 2018-2019’ via myHU (AskHU - Studiegids).
4.3.3
Inschrijving en deelname toetsen
Inschrijving toetsen
Deelname aan toetsen is alleen mogelijk als je hiervoor tijdig bent ingeschreven in OSIRIS
(www.osiris.hu.nl). Je bent hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of je bent ingeschreven. Als
je niet correct bent ingeschreven, heb je geen toegang tot de toets.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
52/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Als je voor een cursus bent ingeschreven, word je automatisch ingeschreven voor de eerstvolgende
toetsgelegenheid voor deze cursus. In alle overige gevallen dien je je zelf in te schrijven voor de toets.
Als je niet wilt deelnemen aan de toets waarvoor je staat ingeschreven, dan moet je je voor de uiterste
inschrijfdatum voor de toets uitschrijven. Als je wel stond ingeschreven, maar niet hebt deelgenomen aan de
toets wordt in OSIRIS ‘NA’ (niet aanwezig) als toetsresultaat geregistreerd. Dit is een toetsuitslag en
daarmee verlies je dus een toetskans. Voor toetsen die je los van de cursus wilt doen (herkansing) dien je
jezelf in te schrijven.
Zie voor de inschrijvingsdata het document Toets in- en uitschrijving voor instituten ICT, IED, IGO en ILC op
myHU (AskHU - Toetsinschrijving)
Algemeen geldt voor ILC dat de inschrijving voor centraal georganiseerde toetsen (schriftelijke of digitale
tentamens, met een toetsdatum in het rooster) sluit op ‘T-3’ . Dit betekent dat de inschrijving voor deze
tentamens sluit 3 weken voor de datum waarop de toets geroosterd is. Inschrijving voor alle overige
toetsen (niet opgenomen in het rooster) is mogelijk tot de laatste dag van de periode waarin de lessen
gegeven worden. Een nadere uitwerking vind je in het schema op myHU (AskHU - Toetsinschrijving).
Controleer nadat je ingeschreven hebt altijd of dit ook echt zo is:

heb je de bevestigingsmail(s) van je inschrijving(en) ontvangen? Bewaar deze als bewijs van
inschrijving. Indien je geen bevestigingsmail hebt ontvangen ben je niet ingeschreven. Probeer het dan
opnieuw. Neem bij problemen met inschrijving contact op met het STIP;

op je studievoortgangsoverzicht (SVO) in OSIRIS kun je zien of je ingeschreven staat voor alle toetsen
die je wil maken. Ook cursussen met praktijkcomponenten (projecten, stage en afstudeerstage) worden
d.m.v. een toets of opdracht (OPDR) afgesloten (competentie experimenteren/onderzoeken).
Controleer dus goed of je daar ook voor staat ingeschreven. Bij de controle van je SVO moet je de
mogelijkheid “toetsen laten zien” aanvinken, zodat je alle toetsonderdelen kunt controleren op de juiste
inschrijving;

op het tabblad Inschrijvingen (OSIRIS) is ook te zien waarvoor je ingeschreven staat.
Na-inschrijving voor toetsen is niet mogelijk zonder toestemming EXC. Het is daarom belangrijk dat je je in
de aangegeven periodes inschrijft voor je toetsen.
De examencommissie hanteert strikt de regel “niet ingeschreven betekent niet meedoen”. Indien je je dus
niet hebt ingeschreven wordt verwezen naar de eerstvolgende toetsmogelijkheid.
Bij toetsvormen zoals opdrachten, verslagen e.d. zal een examinator het ingeleverde werk niet beoordelen
als je niet staat ingeschreven voor de betreffende toets. Je bent zelf verantwoordelijk voor het opnieuw
inleveren van het werk na inschrijving voor de toets bij de volgende inschrijfmogelijkheid in OSIRIS.
Het bovenstaande geldt voor alle vormen van toetsen, dus ook voor projecten, presentaties, practica en
overige toetsvormen.
Je kunt uitsluitend een verzoek indienen bij de examencommissie voor na-inschrijving in OSIRIS wanneer
er sprake is van overmacht, dit ter beoordeling van de examencommissie. Let wel, omdat inschrijving
gedurende een langere periode mogelijk is, zal overmacht zelden een gegronde reden zijn.
Toetskansen / herkansingen / vervangende opdracht
Het aantal keer dat een toets per jaar aangeboden wordt, wordt uitgedrukt in toetsmogelijkheden. Het aantal
keer dat een student de toets per jaar mag afleggen, wordt uitgedrukt in het aantal toetskansen. De
hoofdregel is dat er voor elke cursus jaarlijks twee toetskansen zijn.
Als je in dit studiejaar geen toetskans meer hebt, maar je hebt de toets nog niet gehaald, dan kun je in de
volgende situaties de examencommissie verzoeken om een extra toetskans toe te kennen.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
53/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Overmacht
Kun je door overmacht niet aan een toets deelnemen, heb je jezelf niet op tijd uit kunnen schrijven en heb je
daarmee je reguliere kansen voor het collegejaar gebruikt? Verzoek dan de examencommissie om een
extra toetskans. Van overmacht kan sprake zijn als zich een of meer van de volgende omstandigheden
voordoen:

ziekte;

lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis;

zwangerschap;

bijzondere familieomstandigheden, inbegrepen bijzondere omstandigheden van degene met wie de
aanvrager samenwoont of een LAT-relatie onderhoudt;

andere situaties waarin de student door overmacht niet heeft kunnen deelnemen aan de toets of het
onderwijs dat daaraan ten grondslag ligt, dit ter beoordeling van de examencommissie.
Indien je door een van de hierboven beschreven omstandigheden van overmacht niet kunt deelnemen aan
een toets, dien je dit te melden bij de examencommissie via afmelding.fnt@hu.nl. Dit is een voorwaarde om
in aanmerking te komen voor een extra herkansing. Het feit dat je je afgemeld hebt, is overigens geen
garantie dat aan je een extra toetskans wordt toegewezen. De examencommissie is hier terughoudend in en
neemt in acht of er nog reguliere gelegenheden zijn en of er sprake voor jou is van zwaarwegend belang.
De opleiding kan ook een extra toetskans toekennen indien dat deel uitmaakt van een vastgesteld beleid
gericht op (potentiële) studenten met studievertraging.
ILC Zomersprint
Heb je voldaan aan de bsa-norm, maar nog niet alle toetsen uit de propedeuse behaald?
De ILC Zomersprint biedt je een extra toetsmogelijkheid aan voor een aantal geselecteerde cursussen uit
het vigerende examenprogramma van de propedeutische fase.
Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

deelname aan de voorbereidingsweek is verplicht is om toegelaten te worden tot de toets (het
schriftelijke tentamen)

voor het herkansen van één toets dien je in de voorbereridingsweek drie dagen aanwezig te zijn

voor het herkansen van twee toetsen dien je alle vijf de dagen van de voorbereidingsweek aanwezig te
zijn.
De voorbereidingsweek vindt plaats in de één-na-laatste week van de zomerperiode (periode E, week E9).
De toetsen worden afgenomen in de laatste week van de zomerperiode (week E10) (zie het ILC-jaarrooster
AskHU - Instituut ILC).
De Zomersprint heeft als belangrijkste doel het studiesucces te verhogen en is bedoeld om vertraging te
verminderen bij studenten die voldoen aan de eisen om toegelaten te worden tot de hoofdfase van de
opleiding.
Je wordt toegelaten op het moment dat de examencommissie een positief bindend studieadvies uitgebracht
heeft. Dit houdt in dat je minimaal 50 EC hebt gehaald in het examenprogramma van de propedeutische
fase van jouw opleiding vóór het moment dat de examencommissie de studieadviezen afgeeft. Als je niet
voldoet aan de vereiste studieresultaten maar vanwege persoonlijke omstandigheden, zoals aangegeven in
de OER-artikel 23 – lid 9, door de examencommissie een opgeschort studieadvies of een negatief bindend
studieadvies zonder afwijzing ontvangen hebt mag je ook deelnemen aan de Zomersprint.
Zowel als eerstejaars als ouderejaars student mag je, indien voldaan aan de toelatingseisen, deelnemen
aan één of maximaal twee cursussen.
Studievertraging van ten minste drie maanden
Je kunt ook een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra toetskans als:

je ten minste 1 maal hebt deelgenomen aan de toets, én

er een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
54/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Het niet voldoen aan de bsa-norm in geval van verkorte mbo- of vwo-route
Studenten kunnen een verzoek voor een extra herkansing in de laatste toetsperiode indienen bij de
examencommissie van het cursusjaar voor één toets uit de propedeutische fase die nog niet is behaald als
zij:

een verkorte route volgen en daardoor meer dan 15 studiepunten aan vrijstellingen hebben, en

in het eerste jaar van inschrijving vanwege de verkorte route een door de opleiding vastgesteld
programma volgen dat tevens cursussen uit de hoofdfase omvat;
De examencommissie kent dit verzoek toe indien hierdoor de mogelijkheid ontstaat dat de student aan de
bsa-norm kan voldoen. De bsa-norm is beschreven in paragraaf Studieadvies
Om rechtsongelijkheid te voorkomen geldt de mogelijkheid voor een verzoek bij de examencommissie voor
een extra herkansing ook voor studenten die de verkorte mbo- of vwo-route volgen en daardoor meer dan
10 studiepunten aan vrijstellingen hebben én deze opleidingsroute zijn gestart in tijdvak 2 van het studiejaar
2018-2019 (aanvang studie vanaf lesperiode C, februari 2019). De examencommissie kan dit verzoek
toekennen als hierdoor de mogelijkheid ontstaat dat de student aan de bsa-norm kan voldoen.
Toetsmogelijkheid bij wijziging of vervanging van een cursus
In opvolgende studiejaren kunnen de naam, vorm en/of inhoud van cursussen en toetsen wijzigen of worden
vervangen. In het studiejaar ná deze wijziging/vervanging krijg je twee keer de mogelijkheid om op basis van
de oude cursus een toets af te leggen. Heb je de cursus na deze mogelijkheden niet afgesloten met een
voldoende? Dan kun je de toets maken van de nieuwe cursus.
Vervangende opdracht als extra toetskans
Naast een extra toetskans kun je de examencommissie ook om een vervangende opdracht vragen. Dit
houdt in dat je de toets in een andere dan de reguliere toetsvorm aflegt. De examencommissie kan met een
dergelijk verzoek instemmen als:

je recht hebt op een toetskans, én

je al minimaal twee keer hebt deelgenomen aan de reguliere toets, én

een vakdocent een positief advies geeft, én

er een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan.
Herkansen van een voldoende
Als je voor een cursus al een voldoende hebt gehaald maar belang hebt bij een hoger cijfer, dan kun je bij
de examencommissie een verzoek indienen om deze voldoende te mogen herkansen.
Er moet dan sprake zijn van één of meer van de volgende aantoonbare belangen:

door de herkansing is aannemelijk dat je alsnog kan voldoen aan de vereisten voor cum laude of met
genoegen (zie Aantekening cum laude of met genoegen);

door de herkansing is aannemelijk dat je alsnog kan voldoen aan het vereiste gemiddelde voor de
doorstroom naar jouw gewenste vervolgopleiding;

het behalen van een hoger resultaat is cruciaal in het kader van een beoogd specifiek
carrièreperspectief.
Je moet je verzoek tijdig en onderbouwd bij de examencommissie indienen, zodra een van bovenstaande
belangen optreedt. Treedt het belang in na het behalen van het laatste resultaat dat nodig is voor je
diploma, dan moet je uiterlijk binnen één week nadat dat resultaat in OSIRIS is bekendgemaakt, je verzoek
indienen bij de examencommissie.
Je verzoek om een voldoende te herkansen kan slechts éénmaal worden gehonoreerd en alleen voor een
hoofdfasecursus die niet groter is dan 10 EC.
Voor onderstaande cursussen is herkansing van een voldoende niet mogelijk:

hoofdfasecursussen waarvan de toets als gevolg van een curriculumwijziging niet meer regulier wordt
aangeboden;

hoofdfasecursussen met een praktijkcomponent, zoals aangemerkt in de studiegids;

practica;

de afstudeereenheid;
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
55/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019

minoren.
Wordt je verzoek toegekend en doe je vervolgens de herkansing, dan geldt als behaald resultaat het
hoogste van de twee resultaten.
Voor de herkansing dien je gebruik te maken van een reguliere toetsmogelijkheid, zoals opgenomen in het
toetsrooster. Heb je alle benodigde resultaten voor het diploma behaald, dan mag de herkansing niet
plaatsvinden later dan een maand na het laatst behaalde resultaat van jouw examenprogramma.
Meer informatie over het indienen van een verzoek vind je in paragraaf Verzoekschrift.
4.3.4
Voorzieningen in geval van een functiebeperking
Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die
chronisch en dus langdurig van aard zijn. Soms is een beperking goed te zien of te horen, zoals een visuele
beperking of chronisch stotteren. Het komt echter vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet
opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, CANS/RSI, reuma of psychische
aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme als PDD-NOS en Syndroom van Asperger.
Zie Voorzieningen en AskHU – Functiebeperking in geval van een functiebeperking voor algemene
informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie.
Algemeen
Als je een functiebeperking of chronische ziekte hebt, kun je de examencommissie verzoeken om
voorzieningen te treffen waardoor je een examen of toets op aangepaste wijze kunt afleggen.
Neem als je een functiebeperking of chronische ziekte hebt zo snel mogelijk contact op met de
studentendecaan. Hij/zij kan je informeren over de mogelijkheden en helpen bij het indienen van het
verzoek.
Een verzoek voor aangepaste voorzieningen moet je tijdig en schriftelijk met bijbehorende
deskundigenverklaring indienen bij de examencommissie. Tijdig houdt in dat de opleiding voldoende tijd
heeft om het verzoek te behandelen en de logistieke planning in gang te zetten voor de start van de toetsen
waarop de aanvraag betrekking heeft.
Voorzieningen en faciliteiten
De HU biedt, afhankelijk van je functiebeperking of ziekte, de volgende voorzieningen aan:
 aangepast toetsmateriaal (in verband met dyslexie of visuele beperkingen);
 het gebruik van een laptop bij toetsen;
 verlenging van de toetstijd;
 fysieke voorzieningen in de gebouwen (bijvoorbeeld voor de toegankelijkheid van het schoolgebouw).
Daarnaast biedt de HU de volgende faciliteiten aan:
 digitale programma’s als ClaroRead, met name bedoeld voor studenten met dyslexie;
 rustruimte;
 studentenpsycholoog.
Procedure extra faciliteiten voor studenten met dyslexie
Aan dyslectische studenten kunnen extra faciliteiten worden toegekend bij het afleggen van toetsen.
Je toont hiertoe een originele dyslexieverklaring of testrapport van een erkend onderzoeksbureau aan de
studentendecaan, waarna de examencommissie beslist over de toekenning en vorm van de extra
faciliteiten.
Voor de gehele procedure kun je terecht op de website www.examencommissies.hu.nl
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
56/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Algemene geldigheid van voorzieningen
Kent de examencommissie een voorziening toe vanwege een functiebeperking en/of chronische ziekte, dan
stelt zij tevens de duur van de voorziening vast. In principe geldt de voorziening ook voor toetsen van
andere opleidingen aan de HU, tenzij uit het besluit van toekenning anders blijkt.
Regeling voor studenten met een buitenlandse vooropleiding
Als je een vooropleiding in het buitenland hebt genoten en je minder dan twee jaar voor aanvang van je
opleiding in Nederland hebt gevestigd, kun je gedurende maximaal een jaar toetstijdverlenging en het
gebruik van een vertalend woordenboek worden toegekend. Een verzoek hiertoe dien je in te dienen bij de
studentendecaan, over toekenning beslist de examencommissie.
4.3.5
Legitimatieplicht bij toetsen
Voor deelname aan toetsen ben je verplicht je te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Zorg er dus
voor dat je dat altijd bij je hebt.
Een geldig identiteitsbewijs is een geldig(e):

paspoort;

Europese identiteitskaart;

Nederlands of internationaal rijbewijs;

vreemdelingendocument.
Zonder geldig legitimatiebewijs mag je niet meedoen aan de toets en verlies je een toetskans.
4.3.6
Gang van zaken tijdens toetsen
Ten aanzien van de gang van zaken tijdens schriftelijke toetsen geldt voor studenten van ILC het volgende
Aanvang van de toets
De toets vangt stipt op het aangegeven tijdstip aan. Na aanvang van de toets word je niet meer tot de toets
toegelaten. Het is belangrijk dat je 15 minuten voor de start van een schriftelijke toets aanwezig bent. Dat
voorkomt dat er nog onrust is in het lokaal op het moment dat de toets van start gaat. De aanvangstijd van
de toets kun je vinden op het toetsrooster van je opleiding.
Surveillanten
Tijdens de toets zijn surveillanten aanwezig. De surveillanten houden toezicht op de gang van zaken tijdens
het toets. Je dient aanwijzingen van de surveillanten ten aanzien van de gang van zaken voor aanvang van,
tijdens en na afloop van de toets altijd op te volgen.
Toetstijd
De surveillant controleert de toegestane toetstijd (aangegeven op envelop / opgaven). De toetstijd die
aangegeven is op de toetsopgaven is bindend. Als je op grond van bijzondere omstandigheden extra
toetstijd toegewezen hebt gekregen, dan word je in een apart lokaal ingeroosterd. Zorg ervoor dat je dit
voorafgaand aan de toets hebt gecontroleerd.
Presentielijst
Bij de afname van iedere schriftelijke toets is een presentielijst in het lokaal aanwezig. Je dient deze
presentielijst te tekenen en tevens dien je je met een geldig legitimatiebewijs te legitimeren bij de surveillant.
Als je naam niet op de presentielijst staat, mag je de toets niet maken. Het is dus heel belangrijk om in de
weken voorafgaand aan de toets te controleren of je ingeschreven staat voor het toets, zodat je zeker weet
dat je goed aangemeld bent en je niet op het laatste moment voor verrassingen komt te staan. Van iedere
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
57/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
inschrijving dien je een bevestigingsmail ontvangen te hebben. Bewaar deze dus goed. Je kunt je
inschrijving tevens controleren in OSIRIS (www.OSIRIS.hu.nl).
Als je een inschrijvingsbewijs kunt tonen, maar je je inschrijving in OSIRIS niet ziet, neem je dan zo snel
mogelijk contact op met de examencommissie (zie Verzoekschrift). Stuur het bewijs van je inschrijving
vanuit OSIRIS mee. De examencommissie kan dan nagaan wat er aan de hand is.
Hulpmiddelen
Op het voorblad van de toets wordt vermeld welke hulpmiddelen je mag gebruiken bij het maken van het
toets. Hulpmiddelen die een internetverbinding kunnen maken zijn uiteraard niet toegestaan, evenals
hulpmiddelen die ook als opslagmedium te gebruiken zijn.
Eigendommen buiten gebruik
Uitsluitend schrijfgerei en de op het voorblad van de toets vermelde hulpmiddelen mag je binnen bereik van
je tafel hebben. Tijdens de toets is het niet toegestaan om elektronische apparatuur (smartphone, telefoon,
tablet, smartwatch, etc.) te gebruiken, tenzij dit uitdrukkelijk op de toets vermeld staat. De surveillant mag
deze elektronische apparatuur voor de duur van de toets in beslag nemen.
Voorafgaand aan het uitdelen van de toetsopgaven
Voordat de toets begint, leg je je legitimatiebewijs op de rechterbovenhoek van je tafel. Verder vul je alle
werkbladen bovenin volledig in met de gevraagde persoonsgegevens. Het kan zijn dat de surveillant je
legitimatie nogmaals wil bekijken.
Uitdelen van de toetsopgaven
De surveillant deelt de opgaven en het benodigde papier/formulieren uit. Je mag alleen gebruik maken van
het door de opleiding verstrekte papier of formulier. Dit geldt ook voor kladpapier.
Constatering van onregelmatigheden
Iedere vorm van onregelmatigheid maakt de toets ongeldig. Indien de surveillant constateert dat een student
zich schuldig maakt aan onregelmatigheden dan kan de student de toets afmaken. Op het proces-verbaal
van de toets wordt de onregelmatigheid vermeld met de manier van het plegen van de onregelmatigheid. Dit
wordt aan de examencommissie gemeld. Op het ingeleverde werk van de desbetreffende student(en) wordt
op de eerste pagina vermeld dat een onregelmatigheid geconstateerd is. De examencommissie verricht
onderzoek naar de gemelde onregelmatigheid en doet daarover uitspraak. De toets mag niet worden
nagekeken voordat de examencommissie daar toestemming voor heeft gegeven.
Tijdens de toets
Tijdens de eerste 30 minuten na aanvang van de toets mag je het toetslokaal niet verlaten, ook al heb je de
toets al afgerond. Ook de laatste 15 minuten mag je het lokaal niet verlaten tot het einde van de toetstijd.
Tijdens het maken van de schriftelijke toets is het stil in het lokaal en mag je niet met elkaar praten of
overleggen.Ook mag je geen hulpmiddelen met medestudenten uitwisselen. Als je vragen hebt, steekt je je
hand op en wacht je tot de surveillant bij je komt.
Eten en drinken
Het is tijdens de toets niet toegestaan te eten. Een flesje water op het bureau is wel toegestaan.
Toiletgebruik
Voor toetsen die twee uur of korter duren is toiletbezoek niet toegestaan, tenzij je hiervoor om medische
redenen toestemming hebt gekregen van de examencommissie. Als je naar het toilet moet, steek je je hand
op. De surveillant maakt bekend aan een toetswacht/gangwacht dat een student van het toilet gebruik wil
maken. Je wordt door deze persoon begeleid naar en van het toilet.
Inleveren toetswerk
Als je voor afloop van de toetstijd klaar bent met je toets maak je dat bekend door je hand op te steken. De
surveillant haalt het toetswerk bij je op, of geeft aan dat je het mag komen inleveren, waarna je zachtjes en
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
58/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
rustig het toetslokaal dient te verlaten. Naast je toetswerk lever je ook je kladpapier en de toetsopgaven bij
de surveillant in. De surveillant vermeldt het aantal ingeleverde antwoordbladen op de presentielijst. Zelf
teken je voor vertrek ook de presentielijst, ten bewijze van deelname aan en inlevering van de toets.
Einde van de toets
De laatste 15 minuten van de toets is het niet meer toegestaan het toetslokaal te verlaten. Ben je klaar met
je toets in deze laatste 15 minuten, dan wacht je rustig op je plek, tot de toets is afgelopen. Na afloop van de
toets neemt de surveillant één voor één het toetswerk in ontvangst. Je dient zowel je werk, als het
kladpapier, als de toetsopgaven bij de surveillant in te leveren. Het is niet toegestaan dit mee te nemen.
Je mag het lokaal rustig verlaten als je het voornoemde bij de surveillant hebt ingeleverd en hiervoor de
presentielijst hebt getekend. Het is niet toegestaan met je medestudenten te communiceren, dan wel
eigendommen uit te wisselen zo lang niet alle toetsen zijn ingeleverd.
Proces-verbaal
Na afloop van de toets draagt de surveillant zorg voor een volledige invulling van het proces-verbaal.
Restanten toetspapier
De surveillant neemt na afloop van de toets al het niet gebruikte toetspapier en kladpapier uit het lokaal
mee.
Digitale toetsen
De digitale toetsen worden afgenomen op Padualaan 97. Je dient daar te verzamelen in de kantine. Wees
ruim op tijd. In de kantine wordt aangegeven wanneer je naar het toetslokaal kan. Jassen, tassen, horloges
en telefoons worden niet toegelaten in het lokaal. Plaats deze in de lockers voor digitale toetsen naast de
receptie, in de kantine of op de galerij.
4.4
Beoordeling
4.4.1
Toekennen resultaat en inzage
Toetsbeoordeling
Alleen een examinator mag de toets beoordelen en het resultaat vaststellen. Examinatoren worden hiertoe
aangewezen door de examencommissie. De (deel)toetsen van de afstudeereenheid worden altijd door twee
examinatoren beoordeeld.
Je toets kan als volgt worden beoordeeld, afhankelijk van de in OSIRIS aan de toets gekoppelde
beoordelingsschaal:

Met een cijferbeoordeling van 1 tot en met 10, zonder decimalen. Een 6 of hoger is een voldoende, een
5 of lager een onvoldoende.

Met een cijferbeoordeling van 1 tot en met 10, met één decimaal. Een 5,5 of hoger vóór afronding is
een voldoende. Lager dan een 5,5 voor afronding is een onvoldoende.

Met een voldaan (VD) of niet voldaan (NVD).
Als je wel ingeschreven staat voor een toets, maar daar niet aan deelneemt, wordt het toetsresultaat NA
(niet aanwezig) in OSIRIS geregistreerd. Dit wordt beschouwd als een toetsuitslag en daarmee verlies je
dus een toetskans. Als je niet wenst deel te nemen aan een toets waarvoor je bent ingeschreven, zorg er
dan dus voor dat je je tijdig uitschrijft.
Er kunnen geen rechten worden ontleend aan mondeling meegedeelde resultaten, behalve als het een
mondelinge toets betreft.
Als een toets uit meerdere deeltoetsen bestaat, kan het zo zijn dat niet alleen eisen worden gesteld aan het
gewogen gemiddelde, maar eveneens aan de hoogte van de beoordelingen van de afzonderlijke
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
59/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
deeltoetsen. Als er sprake is van een zogenaamd bodemcijfer, dan staan deze eisen vermeld in de bijlage
Cursusbeschrijvingen.
De ‘Cursusbeschrijvingen Chemie voltijd 2018-2019’ vind je via AskHU – Studiegids. Deze cursusgegevens
vind je ook via myHU in OSIRIS (www.OSIRIS.hu.nl) in de Onderwijscatalogus.
In aanvulling op/afwijking van bovenstaande geldt dat voor alle deeltoetsen van cursussen van deze
opleiding het bodemcijfer 5,50 bedraagt. Dit betekent dat EC alleen worden toegekend wanneer voor alle
deeltoetsen van een cursus minimaal een 5,50 is behaald. Enige uitzondering geldt voor de cursus TCHYOCH23V-17 (Hoofdfase/Programma’s/VC3C)
Als je alle toetsen van een cursus met goed gevolg hebt afgelegd, worden de EC van de desbetreffende
cursus toegekend. Voor een voldoende voor een deeltoets krijg je dus geen EC.
De examencommissie kan een toets voor alle deelnemende studenten ongeldig verklaren als zij niet kan
instaan voor de kwaliteit van de behaalde resultaten. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als er
onregelmatigheden hebben plaatsgevonden en de examencommissie niet met zekerheid kan vaststellen
welke studenten zich wel en welke zich niet hebben schuldig gemaakt aan onregelmatigheden. In dat geval
wordt bij alle deelnemers een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. De toets zal dan opnieuw gemaakt
moeten worden. Je verliest hierdoor geen toetskans.
Iemand die zich wel schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan door de examencommissie voor
maximaal een jaar het recht worden ontnomen om een of meer toetsen of examens af te leggen.
Bekendmaking toetsresultaten
Als bewijs dat een toets is afgelegd, wordt de uitslag door de desbetreffende examinator of examinatoren
bekendgemaakt in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Toetsresultaten worden altijd bekendgemaakt onder
voorbehoud van reken-, type- en andere fouten. Als student moet je zelf je cijfers controleren. Je kunt
daarvoor uit OSIRIS een resultatenlijst printen. Zijn er fouten in je resultatenlijst, dan moet je dat binnen vier
weken na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS melden bij de examinator of de examencommissie. Een
cijfer in OSIRIS kan onder andere nog wijzigen na controle bij inzage, wijzigingen in de normering of bij een
kennelijke fout bij de invoering. Na deze vier weken na bekendmaking zijn cijfers definitief. Daarna kunnen
resultaten uitsluitend met goedkeuring van de examencommissie gewijzigd worden.
Je krijgt je beoordeling binnen vijftien werkdagen nadat je de toets hebt gemaakt door middel van registratie
in OSIRIS.
Bij een mondelinge toets wordt het resultaat op de dag van de toets meegedeeld en binnen vijftien
werkdagen in OSIRIS ingevoerd.
De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de genoemde beoordelingstermijnen, mits de
studentenbelangen hierdoor niet onevenredig worden geschaad.
Inzage toetswerk
Vanaf de dag dat je je beoordeling krijgt, heb je vijftien werkdagen de tijd om de beoordeling van de toets in
te kijken. Voor digitale toetsen is er vaak terplekke inzage. Meestal organiseert de opleiding of de
examinator een moment waarop je je beoordeling kunt inkijken. Als er geen moment georganiseerd wordt,
dan kun je een afspraak voor inzage maken met de examinator.
Het moment van inzage wordt in het jaarrooster vermeld. Deelname aan nabesprekingbijeenkomsten is niet
verplicht. Tijdens de nabespreking heb je het recht om je schriftelijke werk in te zien. Ook krijg je een
toelichting op de beoordeling van het tentamenwerk. De docent presenteert de juiste antwoorden op de
opgaven. Alle specifieke vragen, die voortkomen uit de vergelijking tussen je schriftelijke werk en de
modelantwoorden die de docent presenteert, kunnen tijdens de nabespreking aan de orde komen.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
60/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Regels bij inzagemomenten
 Je mag alleen deelnemen aan de inzage/nabespreking indien je aan de toets die wordt besproken hebt
deelgenomen.
 Het is niet toegestaan om het gemaakte werk, dan wel de toetsopgaven mee te nemen of op andere
wijze te verspreiden.
4.4.2
Onregelmatigheden / fraude
Als je plagiaat of fraude pleegt, of iets anders doet of nalaat waardoor de examinator geen juist oordeel over
jouw toetswerk of dat van een medestudent kan geven, dan kan de beoordeling niet in stand blijven. De
verzamelnaam voor dit handelen (of het nalaten) is onregelmatigheden. Het plegen van onregelmatigheden
kan consequenties voor je hebben als de examencommissie maatregelen oplegt.
Als een examinator of surveillant voor of tijdens een toets vaststelt dat je je niet aan de regels houdt of als
hij/zij dit vermoeden heeft, dan meldt hij/zij dit bij de examencommissie. Ook als de examinator ná de toets
vaststelt dat je je niet aan de regels hebt gehouden, moet hij/zij dit melden aan de examencommissie. De
examencommissie stelt vervolgens een onderzoek in.
Maatregelen bij onregelmatigheden
De examencommissie is bevoegd maatregelen te nemen in geval van geconstateerde onregelmatigheden.
De examencommissie kan de betreffende toets als Niet Geldig (NG) registreren. Daar bovenop kan de
examencommissie je het recht ontnemen om één of meerdere toetsen af te leggen gedurende een door de
examencommissie te bepalen periode van maximaal één jaar.
In sommige gevallen kan de examencommissie de instituutsdirecteur adviseren om je inschrijving voor de
opleiding definitief te beëindigen. Dit kan alleen bij ernstige onregelmatigheden of als je al eerder een
maatregel opgelegd hebt gekregen en je daardoor minimaal een half jaar was uitgesloten van
toetsdeelname.
Van ernstige onregelmatigheden is onder andere sprake bij bedreiging of geweld, bij het vervalsen van
documenten of als je vóór afname van de toets de toets-stukken al had verkregen.
De maatregel heeft betrekking op de periode dat je als student staat ingeschreven: schrijf je je uit terwijl er
nog een maatregel van de examencommissie open staat, dan herleeft deze maatregel zodra je je opnieuw
inschrijft.
Voordat de examencommissie een maatregel neemt, moet zij je in de gelegenheid hebben gesteld om jouw
kant van het verhaal te vertellen. Dit noemen we het hoorrecht. Na het gesprek met minimaal twee leden
van de examencommissie, neemt de examencommissie binnen tien werkdagen een beslissing en wordt dit
aan je meegedeeld. Ga je niet in op de uitnodiging van de examencommissie om te worden gehoord, dan
vervalt je hoorrecht en neemt de examencommissie een beslissing zonder jouw kant van het verhaal te
hebben gehoord.
De examencommissie moet instaan voor de kwaliteit van de toetsing en kan om die reden ook genoodzaakt
zijn maatregelen te treffen die de belangen van overige studenten raken. Soms kunnen daarom
toetsresultaten van één of meerdere toetsen op basis van een algemeen besluit ongeldig verklaard worden,
als de examencommissie door een onregelmatigheid of doen/nalaten aan de zijde van de HU niet kan
instaan voor de kwaliteit van de toets. In dat geval wordt voor de toets, waarvan de resultaten ongeldig zijn
verklaard, nog een extra toetsmogelijkheid geboden aan die studenten die zich niet schuldig hebben
gemaakt aan onregelmatigheden.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
61/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Het kan ook gebeuren dat de examinatoren of de examencommissie goede redenen hebben om een
onregelmatigheid te vermoeden, maar dit niet voldoende kunnen bewijzen en daarom geen sanctie kunnen
opleggen. Wel bestaat er dan ernstige twijfel over de vraag of je het resultaat op eigen kracht hebt behaald.
In zo’n geval kan de examencommissie een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan de
oorspronkelijke toets. Als je dat niet haalt, wordt dat beschouwd als een bevestiging dat de twijfel terecht
was en daarmee vervalt het resultaat en wordt er een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. Als het
aanvullend onderzoek wel met een voldoende wordt afgesloten dan blijft het oorspronkelijke (eerste)
resultaat gehandhaafd.
Onder onregelmatigheden/fraude wordt onder meer het volgende verstaan:
Bij (schriftelijke/digitale) toetsen:

Het verkrijgen dan wel overbrengen van informatie van of naar een andere deelnemer van de toets
tijdens een toets hetzij schriftelijk, mondeling, elektronisch of op welke andere wijze dan ook. Als mede
het hier toe in staat stellen van andere toetsdeelnemers.

Het verkrijgen van informatie van een andere informatiedrager dan de toetsopgaven of vermeld onder
"toegestane hulpmiddelen" in de aanhef van de toetsopgaven.

Het niet nakomen van de surveillancevoorschriften

Het meenemen van de toetsopgaven uit het lokaal waarin de toets is afgenomen of waarin de inzage
heeft plaatsgevonden;

Het op enige manier kopiëren, overschrijven of fotograferen van de toetsopgaven tijdens het afleggen
van toetsen of de inzage daarvan;

Het manipuleren of bewerken van toegestane hulpmiddelen, zoals studieboeken of elektronische
apparaten (bijv. grafische rekenmachines), zodat deze meer of andere informatie bevat dan expliciet is
vermeld als zijnde toegestaan;

Het op enige vorm falsificeren van documenten of handtekeningen;

Bijdragen aan persoonsverwisseling, waarbij je jezelf uitgeeft voor een ander, dan wel een ander als
jouw persoon de toets laat maken;

Het moedwillig manipuleren van de in- en uitschrijvingsmogelijkheden in OSIRIS met als doel een
(extra) toetskans te creëren.
Bij verslagen en andere schriftelijke of digitale bewijsstukken ter beoordeling:

Het kopiëren van (gedeelten van) verslagen of ander schriftelijk of digitaal werk van andere studenten
die dezelfde (deel)toets afleggen, dan wel (oud)studenten die een (deel)toets voor dezelfde cursus
hebben afgelegd;

Het gebruik van informatie van internet of andere informatiebronnen zonder bronvermelding;

Gezamenlijke en deels overeenkomstige verslaglegging door samenwerking tussen groepen en/of
individuen die volgens de voorschriften niet samen zouden moeten werken.
Bij andere vormen van beoordeling:

Andere handelingen of nalaten van handelingen door een student of extraneus met de intentie een juist
oordeel over zijn kennis, inzicht of (beroeps)vaardigheden geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken.

Alle andere voorkomende gevallen zijn ter beoordeling van de examencommissie.
Procedure bij constatering van onregelmatigheden tijdens schriftelijke toetsen
Indien de surveillant constateert dat een student zich schuldig maakt aan onregelmatigheden dan kan de
student de toets afmaken. Op het proces-verbaal wordt de onregelmatigheid vermeld met de wijze waarop
de onregelmatigheid heeft plaats gevonden. Op het ingeleverde werk wordt op de eerste pagina vermeld dat
een onregelmatigheid geconstateerd is. Het ingeleverde werk, inclusief het proces-verbaal en
bewijsmateriaal wordt ter beschikking gesteld aan de examencommissie ter verdere beoordeling en
afhandeling.
Alvorens de examencommissie een besluit neemt, wordt de student gehoord. De examencommissie stelt de
student na de bespreking in de examencommissievergadering zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
binnen twee weken na de hoorzitting, op de hoogte van haar besluit. Daarnaast ontvangt de student een
schriftelijke bevestiging van de beslissing. Zie voor de volledige procedure art. 38 van de Onderwijs- en
examenregeling bacheloropleidingen HU.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
62/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Procedure bij constatering/vermoeden van onregelmatigheid nadat een schriftelijke of digitale toets
is afgenomen of bij de beoordeling van overige toetsen
Indien de examinator bij het corrigeren/beoordelen constateert/vermoedt dat een student zich schuldig heeft
gemaakt aan enige vorm van onregelmatigheden (bijvoorbeeld door afkijken/kopiëren van antwoorden of
door plagiaat te plegen) dient de examinator dit schriftelijk en/of elektronisch aan de examencommissie ter
beoordeling te melden. De examinator informeert de betreffende student over de geconstateerde
onregelmatigheden en de melding aan de examencommissie. De examinator draagt de relevante
documenten, eventueel met plagiaatscan-resultaten, over aan de examencommissie ter beoordeling. De
examencommissie kan de examinator verzoeken de geconstateerde onregelmatigheid nader toe te lichten.
Alvorens de examencommissie een besluit neemt, wordt de student gehoord. De examencommissie stelt de
student na de bespreking in de examencommissievergadering zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval
binnen twee weken na de hoorzitting, op de hoogte van haar besluit. Daarnaast ontvangt de student een
schriftelijke bevestiging van de beslissing. Zie voor de volledige procedure art. 38 van de Onderwijs- en
examenregeling bacheloropleidingen HU.
Alle examencommissies hanteren een gezamenlijk beleid ten aanzien van de behandeling van
onregelmatigheden en fraude.
4.4.3
Bewaring en teruggave toets- en examenwerk
Alle toetsen en examens worden in elk geval bewaard tot zes maanden na bekendmaking van de uitslag, of
tot de beslissing in een eventuele beroepsprocedure met betrekking tot die uitslag. Voor afstudeerproducten
geldt een termijn van zeven jaar die ingaat na de beoordeling. In het geval de opleiding toetsen en examens
digitaal archiveert, bedraagt de bewaartermijn zeven jaar.
Pas na afloop van de bewaartermijn kan je op eigen verzoek het toets- of examenwerk terugkrijgen. Dat
verzoek tot teruggave van het toets- of examenwerk dien je dus vóór het eindigen van de bewaartermijn te
hebben ingediend. Wel is het mogelijk om tussentijds voor eigen rekening een kopie te verkrijgen.
Let op!
Je kunt uitsluitend een kopie opvragen van je eigen gemaakte toets- of examenwerk. Niet dus van de
opgaven. Een verzoek hiertoe dien je binnen vier weken na bekendmaking van het toetsresultaat te doen bij
de docent/examinator van de betreffende cursus.
4.4.4
Geldigheidsduur resultaten
Een beoordeling of vrijstelling blijft onbeperkt geldig, tenzij de getoetste kennis, inzicht of vaardigheden ten
opzichte van de huidige cursus zijn verouderd. Cursussen waarvan de geldigheidsduur om deze reden komt
te vervallen, staan beschreven in deze studiegids. De minimale geldigheidsduur is echter altijd zes jaar
vanaf de beoordeling of vanaf de toekenning van de vrijstelling. Eerder kan een resultaat niet komen te
vervallen: ook niet als de kennis, inzicht of vaardigheden zijn verouderd.
Als je hinder hebt ondervonden vanwege persoonlijke omstandigheden en er is financiële ondersteuning
toegekend uit het profileringsfonds, dan heb je tenminste voor die periode van toekenning van financiële
ondersteuning recht op verlenging van de geldigheidsduur van de cursus.
De examencommissie is bevoegd om te besluiten tot verlenging van de geldigheidsduur.
Op www.examencommissies.hu.nl vind je meer informatie over de procedure bij de examencommissie voor
het verlengen van de geldigheidsduur van je resultaten.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
63/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
5
Diplomering
5.1
Procedure afgifte diploma
De examencommissie geeft pas een diploma af nadat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan.
Daarvoor wordt onderzocht of je aan alle verplichtingen jegens de opleiding hebt voldaan. Zo moeten onder
meer alle toetsen van het examenprogramma zijn behaald, de cijfers nog geldig zijn en dien je rechtsgeldig
als student te zijn ingeschreven.
Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op jouw verzoek kan er, in plaats van een
Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement
dat bij het bachelordiploma wordt verstrekt, wordt altijd in het Engels opgesteld.
Per opleiding kun je maar één keer een diploma krijgen. Heb je al een diploma voor de betreffende opleiding
ontvangen, of doe je nog extra cursussen of rondt je nog een tweede afstudeerrichting af, dan krijg je niet
nog een diploma, maar wel een verklaring.
Je diplomadatum is gelijk aan de datum waarop je jouw laatste toets van jouw examenprogramma hebt
afgerond.
Degene die aanspraak maakt op uitreiking van een diploma, kan de examencommissie verzoeken daartoe
nog niet over te gaan en uitreiking op te schorten. Hiervoor moet je tijdig, uiterlijk één week voor het tijdstip
waarop je de laatste toets of het afsluitend aanvullend onderzoek aflegt, een schriftelijk gemotiveerd verzoek
indienen. Uitstel van jouw diplomadatum zou financiële gevolgen kunnen hebben. Het is dan ook aan te
bevelen om hierover advies bij de studentendecaan in te winnen.
Als je verzoekt om het diploma nog niet te ontvangen dan zijn er twee mogelijkheden:
1. Je rondt nog een tweede afstudeerrichting af. In dat geval worden beide afstudeerrichtingen op jouw
diploma vermeld en wordt de diplomadatum de datum van de laatste toets (dan wel afsluitende
examen) van jouw tweede afstudeerrichting.
2. Je rondt nog extra cursussen af. In dat geval wordt jouw diploma afgegeven op het examenprogramma
en is de diplomadatum de datum van de laatste toets van het examenprogramma (of het afsluitend
examen). Voor de extra cursussen krijg je naast jouw diploma een verklaring waarop de extra
cursussen vermeld worden.
Let op!
Als je je diploma behaald hebt, zal je jezelf via Studielink moeten uitschrijven voor de opleiding. Dit gaat niet
automatisch. Pas als je uitgeschreven bent voor een opleiding hoef je geen collegegeld meer te betalen. Zie
ook In- en uitschrijving voor de opleiding.
Als je het propedeusediploma behaald hebt krijg je automatisch bericht wanneer het diploma uitgereikt
wordt.
Op www.examencommissies.hu.nl vind je onder “Afstuderen en diplomering” meer informatie over het
aanvragen van een Engelstalig diploma en de data waarop de examencommissie ILC diplomeringslijsten
vaststelt.
5.2
Aantekening cum laude of met genoegen
Hieronder staat beschreven aan welke eisen je moet voldoen om Cum laude of Met genoegen af te
studeren. Dit wordt dan op je getuigschrift vermeld.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
64/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Voor de propedeuse en de Associate Degree is het niet mogelijk om deze met Cum laude of Met genoegen
af te ronden.
De beoordeling Voldaan (VD) wordt niet meegenomen bij de bepaling of aan onderstaande vereisten is
voldaan.
Om Cum laude af te studeren voor je bacheloropleiding, moet je aan de volgende eisen voldoen:

Het gewogen gemiddelde van alle cijfers die je voor cursussen in de hoofdfase hebt behaald, is een 8,0
of hoger.

Je hebt geen cursus uit de hoofdfase afgerond met een cijfer lager dan een 6,0.

De eindbeoordeling voor alle cursussen die tot de afstudeereenheid behoren is een 8,0 of hoger.

Je mag niet meer dan 90 studiepunten door middel van vrijstelling hebben behaald.

Je hebt niet langer dan vier jaar ingeschreven gestaan voor de opleiding. Als je langer over de opleiding
doet door persoonlijke omstandigheden als genoemd in artikel 5.4 van de OER, kun je de
examencommissie verzoeken om toch Cum laude toe te kennen.
Om Met genoegen af te studeren voor je bacheloropleiding, moet je aan de volgende eisen voldoen:

Het gewogen gemiddelde van alle cijfers die je voor cursussen in de hoofdfase hebt behaald, is een 7,0
of hoger.

Je hebt geen cursussen in de hoofdfase afgerond met een cijfer lager dan een 6,0.

De eindbeoordeling voor alle cursussen die tot de afstudeereenheid behoren is een 7,0 of hoger.

Je mag niet meer dan 90 studiepunten door middel van vrijstelling hebben behaald.

Je hebt niet langer dan vier jaar ingeschreven gestaan voor de opleiding. Als je langer over de opleiding
doet door persoonlijke omstandigheden als genoemd in artikel 5.4 van de OER, kun je de
examencommissie verzoeken om toch Met genoegen toe te kennen.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
65/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
6
Verzoeken, klachten, bezwaar en beroep
6.1
Inleiding
Als je het niet eens bent met een beslissing, als je vindt dat iemand zich tegenover je niet goed gedragen
heeft of als er iets anders fout is gegaan, dan kun je daar wat aan doen. De eerste stap is zelf direct contact
te zoeken met de veroorzaker van het probleem, en proberen het in onderling overleg op te lossen. De HU
verwacht van docenten, studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider en examencommissies immers dat
ze open staan voor klachten en zich inzetten om deze af te handelen. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat
je er toch niet uitkomt, of dat je iemand niet zelf aan wilt spreken, bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag. Dan
staat de ‘formele weg’ open.
De formele weg is binnen de HU op twee niveaus vormgegeven en is te bewandelen door (aankomende)
studenten. Eerst wordt een procedure op het instituut doorlopen. Dit betreft een bezwaar- of
klachtprocedure. Je kunt je bezwaar of klacht rechtstreeks bij het betrokken orgaan indienen. Als je niet
precies weet waar je moet zijn, of als je behoefte hebt aan advies, dan kun je je wenden tot het Studenten
Informatie Punt (STIP).
Er is een standaardformulier waarop je de bezwaren kunt vermelden. Het loket zorgt ervoor dat het formulier
op de juiste plek terecht komt. Je vindt het formulier op de website www.klachtenwegwijzer.hu.nl. Het STIP
kan je verwijzen naar de studentendecaan of (bij klachten over gedrag) naar de vertrouwenspersoon. Zij
kunnen je adviseren over de procedures. En net als de studentmediators ondersteunen ze ook bij een
oplossing, zodat de procedure alsnog voorkomen kan worden.
Als je niet tevreden bent over de afhandeling van je bezwaar of klacht, dan kan je naar het HU-Loket
Rechtsbescherming Studenten gaan. Het gaat dan om een beroep (na de bezwaarprocedure) of een
herzieningsverzoek (na de klachtprocedure). Je dien je beroep, of herzieningsverzoek in bij het HU-Loket.
Zij zorgen ervoor dat jouw beroep, of jouw herzieningsverzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Het
HU-Loket kan je ook informeren over de procedures.
Je kunt ook rechtstreeks in beroep bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten of daar een klacht
indienen, dus zonder eerst een bezwaar of klacht te laten behandelen. De klacht- en bezwaarprocedures
zijn echter speciaal ingesteld omdat deze sneller en minder formeel zijn. Het advies is dan ook altijd de extra
mogelijkheid te benutten en eerst daar je bezwaar of klacht in te dienen. In de beschrijving hieronder wordt
daar ook van uitgegaan.
Let vooral op de termijnen! Als je bij het STIP een bezwaar of klacht indient, moet je dat doen binnen twee
weken na het besluit of feit waarop dat betrekking heeft. Voor beroepszaken en herzieningsverzoeken geldt
dat je je binnen een termijn van zes weken vanaf de datum dat het besluit is genomen tot het HU-Loket
Rechtsbescherming Studenten moet wenden.
Hieronder volgt een toelichting op de verschillende procedures.
6.2
Verzoekschrift
De docenten/examinatoren en de examencommissie voeren de regels van de OER-HU en de studiegids uit.
Als je vindt dat er voor jou een uitzondering moet worden gemaakt op deze regels, bijvoorbeeld een extra
toetskans of een afwijkend examenprogramma, dan kun je een verzoekschrift indienen bij de
examencommissie. Let er wel op dat je een verzoek tijdig indient.
Als je bijvoorbeeld aan een komende toetsronde deel wilt nemen, moet je rekening houden met een
behandeltermijn van de examencommissie van drie weken.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
66/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Denk eraan dat je bij een verzoekschrift tenminste de volgende zaken voegt:

naam, adresgegevens en studentnummer;

datum;

het verzoek en de redenen van het verzoek;

de opleiding en variant (voltijd, deeltijd, duaal) waaraan je staat ingeschreven en – indien van
toepassing – de cursuscode en de cursusnaam van de cursus waarop het verzoek betrekking heeft;

eventuele bewijsstukken.
Vergeet niet jouw verzoekschrift te ondertekenen, tenzij je het verzoekschrift digitaal indient; dan is
ondertekenen niet vereist.
Let op! Voor een verzoek om vrijstellingen gelden aanvullende regels. Zie ook de paragraaf Vrijstellingen.
Er is verschil tussen een verzoek en een beroepschrift. Een verzoek dien je in als je een (bijzonder) besluit
van de examencommissie wilt krijgen.
Als je het niet eens bent met het besluit van de examencommissie, dan kun je een beroep indienen (en in
beroep gaan). Dat werkt als volgt:

Als je het niet eens bent met het besluit, bestaat er de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan. Dit
doe je bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Een beroep wordt behandeld door het College
van Beroep voor de Examens. De beroepstermijn bedraagt zes weken nadat je het besluit van de
examencommissie hebt ontvangen.
Zie voor meer informatie over het indienen van een klacht of een beroepschrift paragraaf 6.3 of kijk op
www.klachtenwegwijzer.hu.nl. Het is aan te bevelen om voorafgaand aan het indienen van een klacht- of
beroepsschrift advies in te winnen bij de studentendecaan.
6.3
Bezwaar
Bezwaar is mogelijk tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Onderwijs- en examenregeling. Dit
zijn besluiten die rechtstreeks met onderwijs, toetsen en examens te maken hebben (zoals
toetsbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Het betreft alleen besluiten die
zijn gericht op jou als individuele student. Op het besluit staat ook vaak vermeld dat je een bezwaar kunt
indienen, maar niet altijd. Je kunt bijvoorbeeld ook een bezwaar indienen als je vindt dat de beoordeling van
je toets niet klopt, maar bij cijfers in OSIRIS staat natuurlijk niet steeds zo’n bezwaarclausule.
Je dient binnen twee weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij
het STIP of de examencommissie. Hiervoor is een standaardformulier beschikbaar. Als je het bezwaarschrift
bij het STIP indient, zorgt het STIP voor doorzending aan de examencommissie. De examencommissie kan
je in de gelegenheid stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. In dat geval word je tijdig uitgenodigd
voor een hoorzitting.
De examencommissie neemt in principe binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift een
beslissing. Je wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De beslissing is gebaseerd op een hernieuwde
beoordeling en moet onderbouwd zijn. Bij toewijzing van het bezwaar neemt de examencommissie tevens
een nieuw (inhoudelijk) besluit. Als het bezwaar wordt afgewezen, blijft het oorspronkelijke besluit in stand.
In het laatste geval kan je nog beroep instellen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dat moet
wel gebeuren binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar.
Het kan ook voorkomen dat je bezwaar maakt tegen een besluit van de instituutsdirecteur, bijvoorbeeld als
er een voorziening is geweigerd of als er een ordemaatregel is getroffen. Dan geldt dezelfde procedure.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
67/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
De volledige bezwaarprocedure is beschreven in het Reglement Rechtsbescherming Studenten, en voor de
examencommissie ook nog eens beschreven in art. 45 van het Onderwijs- en examenreglement
bacheloropleidingen HU (www.reglementen.hu.nl). Zie ook www.klachtenwegwijzer.hu.nl of neem contact op
met de studentendecaan.
6.4
Beroep
6.4.1
Beroep aantekenen
Je kunt in beroep gaan tegen besluiten en tegen besluiten op bezwaar die op grond van de Onderwijs- en
examenregeling zijn genomen (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief
studieadvies). Ook als het besluiten op bezwaar in andere zaken betreft, bijvoorbeeld rondom inschrijving en
uitschrijving voor de opleiding, zaken van financiële aard of ordemaatregelen en dergelijke, kan je daartegen
in beroep gaan.
Je kunt binnen maximaal zes weken vanaf de bekendmaking van het besluit digitaal door middel van een
beroepsformulier beroep aantekenen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dit doe je door een
standaardformulier in te vullen, dat is te vinden op www.klachtenwegwijzer.hu.nl. Ben je geen student en
heb je daardoor geen toegang tot www.klachtenwegwijzer.hu.nl, dan kun je het formulier vinden op beroep
(HUWeb). Het HU-Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor dat je beroepschrift door het juiste orgaan
behandeld wordt. Dit kan het College van Beroep voor de Examens zijn (voor vrijwel alle besluiten van de
examencommissie), of de Geschillenadviescommissie (besluiten van de instituutsdirecteur op grond van de
Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Dit zijn onafhankelijke, hogeschoolbrede
beroepsinstanties voor (aankomende) studenten en extranei van de HU. Ze zijn dus niet verbonden aan een
instituut of opleiding.
Het beroepschrift wordt digitaal ingediend.
Als je een beroep wilt indienen, wordt de volgende informatie gevraagd om in te vullen op het
beroepsformulier dan wel mee te sturen:
 je naam, studentnummer, huisadres, woonplaats en je telefoonnummer;
 vermelding van het instituut/de opleiding waar je bent ingeschreven;
 datum;
 het bestreden besluit;
 één of meer gronden, waarop het beroep berust;
 een zo nauwkeurig mogelijk omschreven eis.
Daarnaast is het raadzaam om ook alle correspondentie (denk aan e-mailberichten) en andere belangrijke
stukken toe te voegen.
Als het beroep door het College van Beroep voor de Examens wordt behandeld, verklaart deze vervolgens
het beroep gegrond of ongegrond. Als het beroep gegrond wordt verklaard, betekent dat vaak dat de
examencommissie die het oorspronkelijke besluit heeft genomen, een nieuw besluit moet nemen. Het
College van Beroep voor de Examens doet dat dus niet zelf. Als het beroep ongegrond wordt verklaard, blijft
het oorspronkelijke besluit in stand.
Als het beroep door de Geschillenadviescommissie wordt behandeld, brengt deze na onderzoek een advies
uit aan het College van Bestuur, dat op basis daarvan een besluit neemt. De Geschillenadviescommissie
adviseert het College van Bestuur een beroep gegrond of ongegrond te verklaren. Als het College van
Bestuur het advies overneemt, zal het bij een gegrondverklaring ook de directie opdragen een nieuw besluit
te nemen.
Het College van Beroep voor de Examens en de Geschillenadviescommissie bestaan uit een externe
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
68/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
voorzitter, docent- en studentleden. Als je interesse hebt om als lid op te treden dan kun je hierover
informatie inwinnen bij het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten,
HULoketRechtsbeschermingStudenten@hu.nl.
In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU (www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader
beschreven. Zie voor meer informatie www.klachtenwegwijzer.hu.nl. Je kunt voor informatie en advies ook
terecht bij de studentendecaan of het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten,
HULoketRechtsbeschermingStudenten@hu.nl.
6.4.2
Hoger beroep
Als je het niet eens bent met de uitspraak van het College van Beroep voor de examens of het besluit van
het College van Bestuur, dan kun je hiertegen nog extern hoger beroep aantekenen bij het College van
Beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag. Informatie over de procedure en termijnen kun je vinden op
de website www.cbho.nl.
6.5
Klachten
6.5.1
Klacht indienen
Tegen een aantal andere besluiten en gedragingen van andere studenten of medewerkers, kun je geen
beroep aantekenen, maar je kunt wel een klacht indienen. Dat moet binnen een termijn van twee weken
gebeuren, en hiervoor kun je het standaardformulier gebruiken. Dit kan je vinden op klachtenformulier. Je
kunt je klacht indienen bij het STIP (of rechtstreeks bij het verantwoordelijke orgaan).
Het STIP zorgt er weer voor dat je klacht door het juiste orgaan wordt behandeld. Het orgaan dat je klacht
behandelt, kan je in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Als je klacht betrekking heeft op een
collega-student of een medewerker, wordt deze altijd in de gelegenheid gesteld om zijn reactie op je klacht
te geven. In principe wordt binnen twee weken een beslissing over je klacht genomen.
Als je het niet eens bent met deze beslissing, kun je binnen zes weken een herzieningsverzoek indienen bij
het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Als je klacht een gedraging betreft, geldt een termijn van een
jaar.
Je kunt een klacht ook mondeling bij het STIP indienen, dan wordt ter plekke het standaardformulier
ingevuld. De procedure is niet van toepassing op besluiten van algemene strekking. Een besluit van
algemene strekking is niet gericht op een individueel geval, zoals bijvoorbeeld de vaststelling van de hoogte
van het college- en/of instellingsgeld.
6.5.2
Herzieningsverzoeken bij klachten
Als je niet tevreden bent over de afhandeling van jouw klacht, kun je een verzoek tot herziening indienen bij
het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Hiervoor geldt een termijn van zes weken vanaf de beslissing
naar aanleiding van jouw klacht. Voor meer informatie over hoe je een verzoek tot herziening kunt indienen,
verwijzen we naar www.klachtenwegwijzer.hu.nl.
Het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten zorgt ervoor dat jouw verzoek door het juiste orgaan
behandeld wordt. Dit is bij de meeste klachten de Klachtencommissie Studenten, maar als het om klachten
over ongewenst gedrag gaat, behandelt de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag jouw klacht.
Dit zijn allebei hogeschoolbrede onafhankelijke klachtinstanties. Ze zijn dus niet verbonden aan een
instituut. Ze brengen advies uit aan het College van Bestuur, dat vervolgens een besluit neemt.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
69/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU en het Reglement inzake Ongewenst Gedrag
(www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader beschreven of neem contact op met de
studentendecaan.
6.6
Ongewenst gedrag
Het kan voorkomen dat jouw klacht betrekking heeft op gedrag dat zo intimiderend is dat het onder de
regelgeving voor ongewenst gedrag valt. Het gaat dan bijvoorbeeld om verbale of seksuele intimidatie,
waarvan de gevolgen ernstig kunnen zijn. Het STIP zal je altijd wijzen op de mogelijkheid je tot een
vertrouwenspersoon te wenden. Als je een klacht indient, kun je ervoor kiezen die op het instituut te laten
behandelen (de instituutsdirecteur onderzoekt de klacht of laat deze onderzoeken), of deze voor te leggen
aan de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de HU. De klacht wordt dan doorgestuurd naar het HULoket Rechtsbescherming Studenten. Er geldt een afwijkende termijn voor de indiening van klachten over
ongewenst gedrag, namelijk tot twee jaar na de gedraging.
6.7
Schema klachten, bezwaar en beroep
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
70/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
7
Studentzaken
Veel informatie met betrekking tot studentzaken is ook terug te vinden op AskHU.
7.1
Student Informatiepunt (STIP)
Voor alle vragen over je studie kun je terecht op AskHU. Je kunt hier al je benodigde informatie 24/7 vinden.
Onderaan de AskHU-pagina vind je de contactgegevens van de afdeling die over het onderwerp gaat.
Als je het antwoord op je vraag niet op AskHU vindt, dan kun je bij het Studenten Informatie Punt (STIP)
terecht.
Je kunt mailen naar stip@hu.nl of bellen naar 088 – 481 99 99.
Je bent ook welkom bij onze balie. Die vind je in Utrecht op Padualaan 101 en in Amersfoort ga je naar De
Nieuwe Poort 21.
Kijk op AskHU - Studenten Informatie Punt (STIP) voor onze openingstijden.
7.2
Studiebegeleiding
Inleiding
Tijdens de opleiding word je door het inzetten van verschillende onderwijswerkvormen en door de docenten
en de begeleiders van de studie gestimuleerd en uitgedaagd jezelf te ontwikkelen tot een kritische,
zelfstandige en initiatiefrijke professional. Dit betekent ook dat je tijdens jouw studie de verantwoordelijkheid
neemt voor je eigen leerproces en je eigen studieloopbaan. De opleidingen van de HU zorgen voor de
randvoorwaarden en voor de juiste ondersteuning om je hierin te begeleiden. Naast de inhoudelijke
begeleiding, kun je begeleid worden in het ontwikkelen van je studievaardigheden, bij het maken van keuzes
en bij persoonlijke problemen die jouw studievoortgang beïnvloeden. De HU gaat ervan uit dat je op eigen
initiatief gebruikmaakt van deze vormen van begeleiding.
Studieloopbaanbegeleiding
Als student heb je recht op begeleiding van een studieloopbaanbegeleider / leerteambegeleider. Deze heeft
onder andere tot taak om:
 samen met jou de studieresultaten te bespreken en te bewaken;
 samen met jou een studieplanning op te stellen als je een waarschuwing bij een tussentijds studieadvies
hebt gehad;
 samen met jou de opties en de keuzemogelijkheden binnen de opleiding te bespreken;
 je te verwijzen naar een studentendecaan bij persoonlijke omstandigheden en bij vragen over
bijvoorbeeld studiefinanciering en de beroepsprocedures.
Als je start met de opleiding Chemie maak je meteen bij de start van je opleiding kennis met je
studieloopbaanbegeleider (slb’er) die je in principe tijdens het gehele propedeusejaar van je studie
begeleidt. Je slb’er is je eerste aanspreekpunt binnen je opleiding. De begeleiding door de slb’er bestaat uit
een aantal individuele gesprekken per jaar en af en toe een groepsbijeenkomst. In de hoofdfase krijg je
meestal een andere slb’er, maar hij/zij begeleidt je dan ook gedurende de gehele hoofdfase van je studie.
In de hoofdfase is de opzet van de studieloopbaanbegeleiding hetzelfde, alleen is de begeleiding hierin
minder intensief en voor een deel afhankelijk van je studievoortgang, de keuzes die je moet maken en je
behoefte aan begeleiding.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
71/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Je slb’er zal je stimuleren om je tijdens de studie optimaal te ontwikkelen en te profileren. Voor een deel kun
je in je studie je eigen studietraject vormgeven en wordt hierin een pro-actieve houding van je verwacht. Dat
betekent dat de slb’er je uitdaagt om te reflecteren op je competenties (kwaliteiten, kennis en vaardigheden)
en je ambities en je helpt om je individuele studieroute uit te stippelen. Je hebt immers verschillende
keuzemomenten binnen de studie zoals de projecten die je doet, je stage, minor en afstuderen. De slb’er
helpt je om je studietraject zo in te richten dat het past bij je voorkeuren en ambities.
Daarnaast adviseert de slb’er over excellentie- en bijspijkermogelijkheden (bij deficiënties). Bij het indienen
van een verzoek aan de examencommissie kan de slb’er je ondersteunen.
Ook kun je bij je slb’er terecht als je vragen hebt over je studie of je toekomstige beroepenveld, als je twijfelt
aan je studiekeuze of als je studie om wat voor reden dan ook stagneert.
Als er persoonlijke omstandigheden zijn die je in je studie belemmeren dan is het verstandig om niet alleen
je slb’er te informeren, maar ook contact op te nemen met de decaan. Denk hierbij aan beperkingen of
bijzondere omstandigheden. Je kunt direct contact opnemen met de decaan, maar ook via je slb’er
doorverwezen worden. Zie voor informatie over het decanaat de paragraaf Studentendecaan.
Een uitgebreide uitwerking over de studieloopbaanbegeleiding (SLB) van de opleidingen binnen het ILC is te
vinden in het ‘Werkboek Onderwijs ILC’. Dit Werkboek Onderwijs ILC is te vinden via “Werkboek Onderwijs
ILC”.
7.3
Studentendecaan
Je kunt bij een studentendecaan terecht voor informatie, advies en/of begeleiding bij het aanpakken van
vragen of problemen tijdens je studie. Bijvoorbeeld als je studievertraging oploopt door ziekte of andere
persoonlijke omstandigheden. Hieronder vind je een overzicht van veel voorkomende onderwerpen,
waarvoor je bij een studentendecaan terecht kunt:

Studeren met een functiebeperking (chronische ziekte of aandoening), waaronder het aanvragen van
passende voorzieningen.

Studievertraging door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden.

(Een dreigend) bindend negatief studieadvies.

Studiefinanciering, uitkeringen, particuliere fondsen.

Klachten of beroep tegen bijvoorbeeld een beslissing van de examencommissie.

(Gevolgen van) stoppen of onderbreken van de studie.

Verwijzing naar studentenpsycholoog.

Financiële voorzieningen van de hogeschool, zoals het Noodfonds of het Profileringsfonds.

Problemen bij (financiële) consequenties bij studievertraging.
Alle studentendecanen van de HU werken volgens een gedragscode, waarin onder andere gesproken wordt
over geheimhoudingsplicht. Alles wat je bespreekt met een studentendecaan is geheel vertrouwelijk. Wel is
het zo dat de vertrouwelijke gespreksnotities van gesprekken die een studentendecaan met studenten heeft,
toegankelijk zijn voor andere studentendecanen. Dat kan handig zijn als bijvoorbeeld jouw studentendecaan
langdurig afwezig is en je toch hulp of advies nodig hebt. Studentendecanen zullen echter alleen notities van
collega’s raadplegen als dat echt nodig is. Als je hiertegen bezwaar maakt, geef dit dan door aan de
studentendecaan met wie je contact hebt.
7.4
Medezeggenschap
Enthousiaste, betrokken en leergierige studenten zijn onmisbaar voor onze hogeschool. Vind je het
belangrijk om het perspectief van de student voor het voetlicht te brengen en zo bij te dragen aan de
kwaliteit van het onderwijs én wil je graag bestuurlijke ervaring opdoen tijdens jouw studie? Ben je
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
72/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
nieuwsgierig of kritisch en heb je goede ideeën? Word dan actief in een van de commissies of raden waar je
invloed kunt uitoefenen op de inhoud van jouw eigen onderwijs, de gang van zaken op het instituut of het
hogeschoolbrede beleid. Neem voor meer informatie contact op met de adviseur studentparticipatie via
studentparticipatie@hu.nl. De adviseur studentparticipatie informeert, biedt ondersteuning en advies aan
studenten in de medezeggenschapsraden en opleidingscommissies van de HU en organiseert in het kader
hiervan activiteiten voor bestuurlijk actieve studenten zoals trainingen en gelegenheden voor ontmoeting en
uitwisseling.
7.4.1
Inspraakorganen
Welke onderwerpen spreken jou het meeste aan? De inhoud van jouw eigen opleiding? De gang van zaken
op het instituut? Of het strategische hogeschoolbrede beleid? Je kunt op deze drie niveaus participeren in
de medezeggenschap en bestuurlijke ervaring opdoen, hetgeen je later goed van pas kan komen.
Jouw opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), hierover kun je meer info vinden in AskHU Opleidingscommissie.
De gang van zaken op het instituut wordt besproken in de Instituutsraad. Het beleid van de instituutsdirectie
wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Je kunt hierbij denken aan het meerjarenplan, de begroting
en het personeels- en studentenbeleid van het instituut. Ook kan een instituutsraad zelf onderwerpen
agenderen en bespreken met het bestuur. Elke instituut heeft een eigen raad.
De Hogeschoolraad, het Centrale Medezeggenschapsorgaan, is de gesprekspartner van het College van
Bestuur. Het HU-brede beleid wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld
het strategisch beleid, de Onderwijs- en examenregeling (OER), het huisvestingsbeleid en het
kwaliteitsbeleid. De Hogeschoolraad bespreekt daarnaast jaarlijks de gang van zaken met de Raad van
Toezicht.
De inspraakorganen hebben tal van mogelijkheden om hun invloed uit te oefenen, met als uiteindelijke doel
het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs.
Wil je graag lid worden van een of meerdere inspraakorganen, dan kan dat door je kandidaat te stellen bij
de eerstkomende verkiezingen (www.verkiezingen.hu.nl).
7.4.2
Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten
De HU stimuleert jou als student om bestuurlijk actief te zijn, zodat jij bestuurlijke en organisatorische
vaardigheden in de praktijk kunt opdoen. Daarnaast zien we graag dat enthousiaste, betrokken en
leergierige studenten bijdragen aan de beleidsontwikkeling op de HU. Daarom kun je als bestuurlijk actieve
student gebruikmaken van onderstaande voorzieningen:

Vanuit het team studentparticipatie word je ondersteund door onder meer een aanbod van trainingen en
advies.

Je kunt aanspraak maken op faciliteiten zoals een wekelijks printtegoed, een facility card voor
koffie/thee en de mogelijkheid tot het reserveren van vergaderruimtes.

Je hebt recht op een financiële onkostenvergoeding. De hoogte van die vergoeding is afhankelijk van
het inspraakorgaan waarin je zitting hebt.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
73/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
8
Over de HU
8.1
Hogeschool- en overige regelingen
De Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt de HU als instelling voor
Hoger Beroepsonderwijs een aantal verplichtingen op. De HU heeft deze in diverse regelingen verwerkt en
nader uitgewerkt.
Er zijn regelingen die voor alle studenten binnen de HU gelden. Deze HU-brede regelingen vind je terug op
de site www.reglementen.hu.nl. Daarnaast zijn er ook regelingen die alleen gelden voor studenten aan een
bepaald instituut of een specifieke opleiding. Deze regelingen vind je terug op de intranetpagina van jouw
instituut en/of opleiding.
HU-brede regelingen
De HU-brede regelingen uit de categorieën ‘Student en onderwijs’ en ‘Medezeggenschap’ zijn voor jou het
meest van belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
 het Studentenstatuut HU: hierin zijn jouw rechten en plichten als student in algemene zin vastgelegd;
 de Onderwijs- en examenregeling HU: hierin zijn jouw rechten en plichten als student vastgelegd ten
aanzien van het onderwijs, toetsen, examens en verwante zaken;
 de Inschrijvingsregeling: hierin worden de procedurele aspecten rond inschrijving, collegegeld en
uitschrijving beschreven. Zie ook In- en uitschrijven voor de opleiding;
 het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU: hierin wordt beschreven wat je kunt ondernemen als
je het ergens niet mee eens bent. Zie ook hoofdstuk 6 en www.klachtenwegwijzer.hu.nl;
 het Profileringsfonds: de verschillende vormen van financiële ondersteuning die de HU je kan bieden zijn
hierin samengevoegd. Zie AskHU - Profileringsfonds;
 het Medezeggenschapsreglement: hierin wordt alles omtrent de medezeggenschapsorganen geregeld.
Zie ook Medezeggenschap en AskHU - Opleidingscommissie;
 de Regeling Ongewenst gedrag: hierin worden de gedragsregels binnen de HU beschreven;
 de ICT-Gedragsregels: hierin worden de gedragsregels met betrekking tot het gebruik van de computers
en het netwerk op de HU beschreven.
Zie voor de meest recente versies van de reglementen: www.reglementen.hu.nl
De belangrijkste studentenregelingen, waaronder de Onderwijs- en examenregeling en ook deze studiegids,
worden jaarlijks herzien en opnieuw vastgesteld. De nieuwe versies vervangen de vorige versies die dan
niet meer gelden. Als het nodig is om oude regels te handhaven, wordt een overgangsregeling opgenomen,
waarin vermeld is voor wie en tot welke datum bepaalde oude regels nog gelden. De OER-HU en de
studiegids van een bepaald studiejaar gelden voor alle studenten die in dat studiejaar zijn ingeschreven.
Instituuts- en opleidingsregelingen
De instituutsregelingen kun je vinden via myHU. Denk hierbij aan huisregels, toetsprotocollen en dergelijke
die enkel voor de studenten van het betreffende instituut gelden.
In de studiegids zijn vervolgens als nadere uitwerking van de OER-HU weer opleidingsregels opgenomen
die gelden voor alle studenten aan de betreffende opleiding. Alle studiegidsen van de HU zijn terug te
vinden op www.studiegids.hu.nl.
8.2
Orderegels
Artikel 50 van het Studentenstatuut (zie www.reglementen.hu.nl) regelt de ordehandhaving binnen de HU.
Deze regeling houdt (kort samengevat) het volgende in:
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
74/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Voorschriften en aanwijzingen
Om de goede gang van zaken te handhaven, gelden – naast de wet – binnen de HU nadere voorschriften
en aanwijzingen, vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de instituutsdirecteur. Deze
kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de volgende onderwerpen:
 ongewenst gedrag;
 fraude en/of onregelmatigheden bij toetsen;
 het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of daarop aanwezige voorzieningen;
 afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins;
 bijzondere omstandigheden.
Binnen de HU geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De
opleiding kan aanvullende kledingvoorschriften stellen, als dit vanuit de praktische uitvoering van het
onderwijs noodzakelijk is.
Plichten student
Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voor jou als student in ieder geval de volgende
plichten:
 de plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen;
 de plicht om je op de hoogte te stellen van (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op het werk
en jouw studie;
 de plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte
beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen;
 de plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende instituutsdirectie.
Maatregelen
Bij overtreding door jou van de voorschriften/aanwijzingen of bij het niet nakomen van de plichten kan de
instituutsdirecteur de volgende maatregelen treffen:
 het geven van een waarschuwing of berisping;
 het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de HU voor de tijd van ten hoogste een
jaar;
 het beëindigen van de inschrijving.
Ook is het mogelijk dat de HU je inschrijving als student bij de HU weigert of beëindigt. Je inschrijving wordt
geweigerd of beëindigd als je door jouw gedrag of uitlatingen hebt laten zien dat je ongeschikt bent voor het
beroep waarvoor de opleiding je opleidt of voor de praktische voorbereiding daarop.
Als je je als student schuldig hebt gemaakt aan onregelmatigheden kan ook de examencommissie bepaalde
maatregelen treffen. Zo kan de examencommissie besluiten dat je gedurende een bepaalde periode een of
meer toetsen niet mag afleggen. De examencommissie kan je het diploma onthouden. De
examencommissie kan ook de instituutsdirecteur adviseren om jouw inschrijving definitief te beëindigen.
Deze sanctiemogelijkheden van de examencommissie zijn nader uitgewerkt in AskHU - Examencommissie
en artikel 4.11 OER-HU.
Veilig werken in de practicumlokalen van het ILC
Als je in practicumlokalen aan het werk gaat met bijvoorbeeld apparaten, machines, gereedschappen of
chemische/gevaarlijke stoffen dan moet je altijd denken aan je eigen veiligheid en die van anderen. Je dient
daarom altijd de aanwijzingen van de docent op te volgen. Houd je je aan de voorgeschreven
veiligheidsregels en de instructies die zijn opgenomen in de practicumhandboeken. Belangrijk is dat je altijd
de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, zoals bijvoorbeeld een veiligheidsbril of
beschermende kleding. Zorg dat je altijd de aanwezige afschermings- en veiligheidsvoorzieningen gebruikt
als je werkt in de laboratoria.
Het document ‘Veiligheidsregels van de laboratoria van het ILC’ vind je op de site Arbo Milieu & Veiligheid
ILC. Je dient de regels te kennen en er ten alle tijden naar te handelen.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
75/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
8.3
In- en uitschrijven voor de opleiding
Inschrijving
Je kunt als student worden ingeschreven indien:
 je voldoet aan de toelatingseisen (zie ook Toelatingsonderzoek en Toelating hoofdfase);
 het collegegeld is betaald (of betaling ervan is verzekerd door een machtiging of garantieverklaring);
 je voldoet aan de overige vereisten zoals genoemd in de Inschrijvingsregeling HU (zie
www.reglementen.hu.nl).
Pas na rechtsgeldige inschrijving heb je recht op het gebruik van de onderwijsfaciliteiten.
Onderdeel van de vereisten is dat je alle stappen tijdig voor de deadline van het voltooien van je inschrijving
hebt afgerond. Welke deadline voor jou geldt, is afhankelijk van of er een (decentrale) selectie bij je
opleiding hoort, het land waar je woont, het land waarin je je vooropleiding hebt behaald en welk
inschrijfmoment je kiest. Het officiële startmoment voor de meeste bacheloropleidingen valt samen met de
start van het collegejaar op 1 september.
Wil je je inschrijven voor de hoofdfase van een opleiding, dan kan dat via www.hu.studielink.nl. Kies tijdens
het inschrijven bij ‘Start in eerste jaar: nee’, maar neem eerst contact op met je opleiding. Zij kunnen je meer
vertellen over de mogelijkheden en bepalen of je voldoet aan de eisen om in de hoofdfase van een opleiding
in te stromen.
Herinschrijving
Ieder studiejaar schrijf je je opnieuw in. Je regelt je herinschrijving en de betaling van het collegegeld online
via Studielink: www.hu.studielink.nl. Voorafgaand aan een nieuw studiejaar (rond juni) ontvang je bericht
van Bureau Inschrijving dat het mogelijk is je herinschrijving te regelen. Bij een bindend negatief
studieadvies aan het eind van het studiejaar kan je niet heringeschreven worden voor dezelfde opleiding (en
soms ook niet voor verwante opleidingen zoals beschreven in paragraaf 2.3.2) bij de HU.
Wanneer je in de afrondende fase van je studie zit, maar nog geen examendatum hebt (dus nog geen
uitslag) voor 1 september, doe je een herinschrijfverzoek voor het nieuwe studiejaar voor dezelfde opleiding
en zorg je voor een volledige inschrijving, inclusief alle bijbehorende verplichtingen. Wanneer je je studie
afrondt met een examendatum vóór 1 september, dan wordt het herinschrijfverzoek tenietgedaan en zijn er
geen financiële verplichtingen aan de HU. Bijkomend voordeel is dat, wanneer blijkt dat je toch nog
cursussen moet afronden, je al ingeschreven bent voor het nieuwe studiejaar.
Collegekaart en bewijs van inschrijving
Wanneer je inschrijving of herinschrijving is voltooid, ontvang je een collegekaart en een Bewijs van
Inschrijving per post op zijn vroegst twee weken voor je startdatum. Je vindt deze tevens online op
www.myHU.nl. Je collegekaart geldt ook als Bewijs van Inschrijving. Je digitale collegekaart heeft dezelfde
functie en waarde als je fysieke collegekaart.
Beëindiging inschrijving
Als je je niet opnieuw inschrijft voor het nieuwe studiejaar dan loopt je inschrijving tot 1 september (ofwel tot
en met 31 augustus). Wanneer je inschrijving eindigt, dan eindigt ook het recht op studiefinanciering en je
studentenreisproduct. Let op dat je beide zaken zelf tijdig stopzet bij DUO, dit gebeurt niet automatisch.
Op verzoek kun je je inschrijving ook tijdens het lopende studiejaar beëindigen. De inschrijving wordt
beëindigd met ingang van de eerstvolgende maand of een latere datum als je daar om verzoekt.
Ook wanneer je afstudeert, schrijf je je via Studielink uit. Je kan je dan uitschrijven per de eerste van de
maand, volgend op je diplomadatum. De diplomadatum is de datum van de laatste toets of opdracht. Je
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
76/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
hoeft niet te wachten tot je laatste cijfer is ingevuld in Osiris voor je je uitschrijft, zolang je maar zeker weet
dat je geslaagd bent. Let op! De uitschrijfdatum is van belang voor eventuele restitutie van het collegegeld
en voor je recht op studiefinanciering. Raadpleeg voor meer informatie over teruggave van collegegeld bij
uitschrijving de Inschrijvingsregeling HU op www.reglementen.hu.nl. en AskHU - Reglementen.
Tot slot kan je inschrijving worden beëindigd als je na een aanmaning het verschuldigde collegegeld niet
betaalt. De inschrijving wordt dan beëindigd met ingang van de tweede maand volgend op de aanmaning.
Bovenstaande informatie is slechts een samenvatting. De volledige procedures zijn geregeld in de
Inschrijvingsregeling HU (zie www.reglementen.hu.nl). Kijk voor meer informatie over in- en uitschrijven op
www.inschrijven.hu.nl (zie ook AskHU - Aanmelden studie en AskHU - Uitschrijven studie) of vraag je
studentendecaan naar meer informatie.
8.4
Toelatingsonderzoek
Beschik je niet over de juiste vooropleiding en ben je 21 jaar of ouder? Dan moet je, om toegelaten te
worden, deelnemen aan het toelatingsonderzoek 21+ van de opleiding die je wilt volgen binnen de HU.
Tijdens het onderzoek wordt onderzocht of je kennis en vaardigheden van voldoende niveau zijn om een
opleiding aan de HU te voltooien. Het toelatingsonderzoek wordt ook wel toelatingsexamen of colloquium
doctum genoemd.
Meer informatie kun je vinden op: www.toelatingsonderzoek.hu.nl.
8.5
Studiekeuzecheck
De studiekeuzecheck is er voor voltijd (bachelor en AD) opleidingen, duale bacheloropleidingen, en voor
deeltijdopleidingen (bachelor en AD) met flexibele instroom momenten. Deze varianten worden hieronder
uitgewerkt. Aanmelders bij een reguliere deeltijd bachelor of reguliere deeltijd AD-opleiding die zich voor 1
mei aanmelden hebben ook recht op een studiekeuzecheck en kunnen dit, indien gewenst, bij de
aanmelding in Studielink aangeven. Er is geen studiekeuzecheck voor aanmelders bij een voltijd of deeltijd
masteropleiding.
Studiekeuzecheck voor voltijd en duale bacheloropleidingen of voltijd AD-opleidingen
Het is belangrijk dat je een studie kiest die bij je past. Zo vergroot je immers de kans om jouw opleiding
succesvol te doorlopen. Iedereen die zich aanmeldt bij een voltijd of duale bacheloropleiding of voltijd ADopleiding neemt deel aan de verplichte studiekeuzecheck van Hogeschool Utrecht. De studiekeuzecheck
helpt om bewust na te denken over de studiekeuze. Daarnaast krijgt de opleiding inzicht in achtergrond,
verwachtingen en motivatie van de student. Zo kan de opleiding adviseren of de opleiding bij een student
past. En is het voor de aanmeldende student een instrument voor zelfreflectie. Zonder deelname aan de
studiekeuzecheck kan een aankomende student niet starten met een voltijd of duale bacheloropleiding of
voltijd AD-opleiding.
Opzet
Elke aanmelder voor een voltijd of duale bacheloropleiding of voltijd AD-opleiding ontvangt allereerst een
digitale intake. Het invullen van deze vragenlijst is verplicht. De uitkomsten worden opgenomen in het
studentendossier en kunnen door de Studieloopbaanbegeleider gebruikt worden om gedurende de opleiding
te coachen.
Na het insturen van de digitale intake volgt de eveneens verplichte matchingsdag of, bij sommige duale
bacheloropleidingen, een verplicht adviesgesprek. De invulling van de matchingsdag verschilt per opleiding.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
77/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Sommige opleidingen geven huiswerk ter voorbereiding, meestal volgt de student college waar deze
vervolgens een toets over maakt, soms wordt gevraagd om een presentatie te geven of een groepsopdracht
te doen. Dit alles is bedoeld om de aankomend student al vooraf zo goed mogelijk het onderwijs te laten
ervaren, zodat deze zelf kan bepalen of de inhoud en het niveau bij hem/haar past.
Duale bacheloropleidingen kunnen deelname aan een matchingsdag vervangen door een adviesgesprek.
De studiekeuzecheck zoals hierboven beschreven geldt voor aanmelders die in Nederland wonen.
Aanmelders die in het buitenland wonen kunnen in plaats van het deelnemen aan een matchingsdag een
adviesgesprek via Skype voeren. Dit gesprek is niet verplicht. De digitale intake tijdig retourneren is voor
deze groep wel verplicht.
Advies
Na afloop van de studiekeuzecheck ontvangt de aankomend student een advies. Er zijn drie adviezen
mogelijk: (1) positief; (2) positief maar we zien nog aandachtspunten en (3) negatief. Het advies is niet
bindend. De student bepaalt uiteindelijk zelf of deze met de opleiding start. Het is ook mogelijk om de
studiekeuze bij te stellen. Als de student kiest voor een andere voltijd- of duale bacheloropleiding of voltijd
AD-opleiding aan de HU, doorloopt deze opnieuw de studiekeuzecheck.
Vragen
Heb je nog vragen over de studiekeuzecheck? Neem dan contact op met de Student Service Desk via
info@hu.nl of 088 481 81 81. Kijk ook eens op www.studiekeuzecheck.hu.nl voor meer informatie en de
geplande matchingsdagen.
Studiekeuzecheck voor deeltijd bachelor- en deeltijd AD-opleidingen met flexibele
instroommomenten
Ook voor aanmelders bij een deeltijdopleiding is het belangrijk dat deze een studie kiest die bij zijn/haar
ambities past. Zo vergroot een student immers de kans om de opleiding succesvol te doorlopen. Iedereen
die zich aanmeldt bij een deeltijd bachelor of deeltijd AD-opleiding, met flexibele instroom momenten, heeft
recht op deelname aan de studiekeuzecheck van Hogeschool Utrecht. De studiekeuzecheck is voor deze
groep echter niet verplicht. De studiekeuzecheck helpt om bewust na te denken over de studiekeuze.
Daarnaast krijgt de opleiding inzicht in de achtergrond, zoals vooropleiding, werkervaring, vaardigheden,
motivatie en verwachtingen van de aankomende student. Zo kan de opleiding goed adviseren of de
opleiding bij de student past en biedt het de aanmelder een instrument voor zelfreflectie.
Opzet
Na aanmelding bij een deeltijd bacheloropleiding met flexibele instroommomenten of deeltijd AD-opleiding
met flexibele instroommomenten, ontvangt de aankomend student een digitale intake en nodigt de opleiding
hem/haar uit voor een adviesgesprek.
Aanmelders bij reguliere (dat wil zeggen met alleen een start in september voorafgaand aan het collegejaar)
deeltijd bacheloropleidingen of reguliere deeltijd AD-opleidingen ontvangen geen digitale intake maar
hebben, bij aanmelding voor 1 mei, wel recht op een studiekeuzecheck in de vorm van een adviesgesprek.
Als deze student behoefte heeft aan een adviesgesprek in het kader van de studiekeuzecheck dan kan deze
dit bij aanmelding in Studielink aangeven. De opleiding nodigt de student dan uit voor een adviesgesprek.
Advies
Na het adviesgesprek ontvangt de aankomend student een studiekeuzeadvies. Er zijn drie adviezen
mogelijk: (1) positief; (2) positief met aandachtspunten en (3) negatief. Het advies is niet bindend. De
aankomend student bepaalt uiteindelijk zelf wat deze met het advies doet. Na het adviesgesprek is er nog
de gelegenheid om de studiekeuze eventueel bij te stellen.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
78/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Werkplekeis
Los van de studiekeuzecheck geldt voor een aantal opleidingen een werkplekeis. Als dit voor een opleiding
geldt dan wordt een aankomend student hierover door de opleiding geïnformeerd. Als er sprake is van een
formele werkplekeis, dan kan de opleiding een student afwijzen als deze hier niet aan voldoet.
Vragen
Heb je nog vragen over de studiekeuzecheck? Neem dan contact op met de Student Service Desk via
info@hu.nl of 088 481 81 81.
8.6















Selectiebeleid
Voor opleidingen met een toelatingsbeperking, ofwel Numerus Fixus, wordt via decentrale selectie
bepaald welke aspirant studenten toegelaten worden tot de opleiding
De aspirant-student dient zich uiterlijk op 15 januari voorafgaand aan het studiejaar waarin hij wil
instromen aangemeld te hebben voor de opleiding via Studielink.
De aspirant-student kan zijn aanmelding zonder consequenties tot en met 15 januari intrekken.
Een aspirant-student kan zich in totaal en binnen het Nederlands hoger onderwijs maximaal drie keer
aanmelden voor een opleiding met Numerus Fixus. Per jaar mag de aspirant-student zich voor twee
opleidingen met Numerus Fixus die onder het Nederlands hoger onderwijs vallen aanmelden. Voor de
opleidingen Fysiotherapie en Mondzorgkunde geldt een uitzondering, voor deze opleidingen mag de
aspirant-student zich maar één keer bij één instelling aanmelden.
In uitzonderlijke gevallen kan de instituutsdirecteur een aspirant-student, die zich na 15 januari alsnog
aanmeldt, toelaten, indien aangetoond wordt dat door de weigering van deelname sprake zou zijn van
een onbillijkheid van overwegende aard.
De aanmelding is pas compleet en wordt als definitief beschouwd als aan alle aanmeldvoorwaarden,
zoals gesteld door de opleiding is voldaan. Wanneer niet aan de aanmeldvoorwaarden is voldaan zal
de aspirant-student niet uitgenodigd worden voor de decentrale selectie.
De decentrale selectie vindt plaats tussen 15 januari en 14 april. In die periode dient de aspirantstudent, die zich aangemeld heeft voor een opleiding met toelatingsbeperking, beschikbaar te zijn voor
de decentrale selectie.
Op de website www.decentraleselectie.hu.nl worden de decentrale selectiedagen ruim voor 15 januari
bekend gemaakt.
De decentrale selectie is gebaseerd op minimaal twee kwalitatieve selectiecriteria per opleiding. Deze
selectiecriteria worden voorafgaand aan de decentrale selectie bekend gemaakt via de
opleidingswebsite.
Op basis van de decentrale selectie worden door de opleiding rangnummers aan de aspirantstudenten toegewezen. Het toegewezen rangnummer ontvangt de aspirant-student van Studielink op
15 april. De rangnummers zijn leidend voor de uitgifte van de plaatsingsbewijzen, waarmee op 15 april
gestart wordt door Studielink.
Nadat de aspirant-student van Studielink zijn rangnummer heeft ontvangen, ontvangt hij van de
opleiding een motivatie van het aan hem toegekende rangnummer.
Als de aspirant-student het niet eens is met een besluit dat over hem genomen is tijdens de
selectieprocedure, kan hij daartegen bezwaar maken. Let op: er is géén bezwaar mogelijk tegen de
methode van selecteren en/of de gehanteerde selectiecriteria. Ga voor meer informatie over de
bezwaarprocedure naar https://www.studiekeuze.hu.nl/Aanmelden/Numerus-fixus-opleidingen
De aspirant-student heeft twee weken de tijd om het plaatsingsbewijs te accepteren.
De aspirant-student kan een verzoek bij het instellingsbestuur indienen om zijn aanmelding te laten
vervallen, als hij er niet in slaagt zijn diploma of getuigschrift te behalen. Het instellingsbestuur laat de
aanmelding van een aspirant-student vervallen, als deze voor 1 september bij het instellingsbestuur
daartoe een verzoek indient.
Voor de aspirant-studenten afkomstig uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba
onderscheidenlijk Aruba, Curaçao en Sint Maarten, die zich voor 15 januari aanmelden voor een
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
79/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019

8.7
opleiding met toelatingsbeperking, en niet aanwezig kunnen zijn op de selectiedag, zal door de
opleiding een voorziening getroffen worden om de aspirant-student in staat te stellen deel te kunnen
nemen aan de decentrale selectie. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van Skype.
Om daadwerkelijk ingeschreven te kunnen worden voor de opleiding met een capaciteitsbereiking
dient de aspirant-student, naast in het bezit te zijn van een plaatsingsbewijs, ook aan alle
inschrijfvoorwaarden te voldoen, ga hiervoor naar
https://www.studiekeuze.hu.nl/Aanmelden/Inschrijfvoorwaarden
Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming
Aan het onderwijs zijn kosten verbonden.
8.7.1
Collegegeld
Afhankelijk van jouw situatie wordt bepaald of je wettelijk collegegeld of instellingscollegegeld verschuldigd
bent. In hoofdlijnen geldt de volgende regeling. Je betaalt wettelijk collegegeld als:
 je niet eerder een bachelorgraad heeft behaald als je een bacheloropleiding volgt, of niet eerder een
mastergraad hebt behaald als je een masteropleiding volgt. Een uitzondering geldt voor een bachelor- of
mastergraad van de opleidingen in de domeinen Gezondheidszorg of Educatie, als je maar niet eerder
binnen de domeinen Gezondheidszorg of Educatie een graad heeft gehaald; én
 je de Nederlandse nationaliteit hebt of daarmee gelijk wordt gesteld (conform art. 2.2 WSF 2000).
Voor het studiejaar 2018 - 2019 gelden de volgende collegegelden, mits aan de voorwaarden voor het
wettelijk collegegeldtarief wordt voldaan:
 € 2.060,- voor voltijdstudenten;
 € 2.060,- voor duale studenten;
 € 1.800,- voor deeltijdstudenten;
 € 1.912,- voor deeltijdstudenten die een bekostigde master volgen;
Het voor het studiejaar 2018-2019 vastgestelde instellingscollegegeld bedraagt:
 € 8.217,- voor voltijdstudenten;
 € 8.217,- voor duale studenten;
 € 7.178,- voor deeltijdstudenten;
 € 7.625,- voor deeltijdstudenten die een bekostigde master volgen;
 € 17.541,- voor duale studenten die de bekostigde master PA of de bekostigde master ANP volgen;
 € 2.060,- voor voltijdstudenten die het programma dubbele bachelor route volgen voor de
bacheloropleiding Verpleegkunde.
Twee bacheloropleidingen of twee masteropleidingen tegelijk
Als je al in studiejaar 2017-2018 of eerder gelijktijdig voor twee bacheloropleidingen stond ingeschreven of
je gaat je per studiejaar 2018-2019 gelijktijdig voor een tweede bacheloropleiding inschrijven, dan geldt een
bijzondere regeling. Als je een graad voor de eerste opleiding hebt behaald en de tweede opleiding wilt
afmaken, ben je daarvoor het wettelijk tarief verschuldigd, zolang je voor de 2e opleiding ononderbroken
ingeschreven bent.
Onderbreek je de 2e opleiding, dan bent je daarna het instellingscollegegeld verschuldigd (tenzij het om de
uitzonderingen voor educatie en gezondheidszorg gaat, zie daarvoor hierboven)
Kijk voor informatie hierover op www.inschrijven.hu.nl.
Wetsvoorstel halvering collegegeld
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
80/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Het huidige kabinet heeft een wetsvoorstel gemaakt voor de halvering van het collegegeld voor het eerste
studiejaar voor alle studenten die per 1 september 2018 voor het eerst gaan studeren in het hoger
onderwijs. Voor studenten aan lerarenopleidingen wil het kabinet het collegegeld zelfs voor de eerste twee
studiejaren halveren.
Je voldoet aan de voorwaarden voor halvering van het collegegeld in studiejaar 2018-2019 als:
 je in studiejaar 2018-2019 voor het eerst begint met een opleiding aan een hogeschool of universiteit;
 je het wettelijk collegegeld betaalt (voltijdstudenten, duale studenten, deeltijdstudenten);
 je een bacheloropleiding of Associate Degree-opleiding gaat doen
Deze verandering moet ingaan vanaf studiejaar 2018-2019. De Tweede en de Eerste Kamer moeten de
plannen nog goedkeuren. Kijk voor informatie hierover op www.inschrijven.hu.nl.
Twee bacheloropleidingen of twee masteropleidingen na elkaar
Wanneer je eerder een bachelor- of mastergraad hebt behaald (tenzij vóór 1991-1992) en je wilt je
inschrijven, dan val je in de categorie “stapelaars”. Stapelaars betalen voor hun tweede bachelor- of
masteropleiding niet het wettelijke collegegeld, maar het instellingscollegegeld. De overheid maakt een
uitzondering voor een tweede studie in de zorg of het onderwijs, maar alléén als jouw eerste studie buiten
die sectoren valt.
Instellingscollegegelden liggen aanzienlijk hoger dan wettelijke collegegelden omdat de HU geen
bekostiging meer ontvangt voor een student die een tweede bachelor-, dan wel tweede masteropleiding
volgt.
Er zijn mogelijkheden om een beroep te doen op fiscale aftrek van studiekosten (www.belastingdienst.nl).
Werk je naast jouw studie? Vraag dan bij jouw werkgever naar de mogelijkheden.
Inschrijving als extraneus
Het door de HU vastgestelde examengeld 2018-2019 voor extranei van bekostigde CROHO-opleidingen
bedraagt €2.052,- ongeacht de termijn van inschrijving binnen het studiejaar. Deze inschrijvingsvorm is
mogelijk voor personen die alleen toetsen afleggen en geen begeleiding of ondersteuning nodig hebben.
Een extraneus mag geen onderwijs volgen, maar legt enkel toetsen en examens af.
Voor post-initieel onderwijs extranei is het examengeld voor 2018-2019 vastgesteld op € 205,- per maand
dat je staat ingeschreven.
Inschrijving als extraneus is niet altijd mogelijk. Voor de voltijdopleiding chemie kan een student niet als
extraneus ingeschreven worden.
8.7.2
Overige kosten
De aanschafkosten voor boeken kun je per studiefase en studieprogramma vinden op de site van
StudyStore. Zogenaamde ‘Cursusboeken’ worden digitaal via de desbetreffende cursussites aangeboden,
zie myHU (AskHU - Cursussen/Cursusoverzichten). Printkosten voor de cursusboeken en overig
studiemateriaal van de cursussites zijn voor eigen rekening. Daarnaast zijn er voor propedeuse studenten
éénmalige kosten (circa €50) in verband met de aanschaf van bijvoorbeeld een laboratoriumjas, een
veiligheidsbril en een setje met laboratoriumbenodigdheden.
Bij toetsen mag doorgaans uitsluitend gebruik worden gemaakt van een Casio fx-82MS rekenmachine.
Deze rekenmachine wordt door de toetsorganisatie bij het afleggen van toetsen aan jou ter beschikking
gesteld. Voor gebruik tijdens de lessen dien je dit type rekenmachine zelf aan te schaffen. Soms is het
gebruik van een grafische rekenmachine nodig/toegestaan. Dit dient dan op het voorblad van de toets
uitdrukkelijk door de docent aangegeven te zijn.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
81/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Verder is het voor deze opleiding noodzakelijk om over een Windows gebaseerde laptop/tablet te
beschikken met bij voorkeur een afneembaar scherm (2 in 1 laptop). De laptop dient over minimaal 2 GB
werkgeheugen te beschikken, 4 GB werkgeheugen wordt aanbevolen. De accuduur dient minimaal 4 uur te
zijn bij ‘webbrowsen’.
Heel incidenteel worden tijdens de opleiding excursies georganiseerd of een bezoek aan stagiaires ter
oriëntatie op het beroep of specialisatierichting. Er zijn aan deze activiteiten, buiten de reiskosten, geen
kosten verbonden voor jou als student.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
82/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
9
Bijlagen
9.1
Onderwijs- en examenregeling
De Onderwijs- en Examenregeling bestaat uit: (1) de HU OER bachelor, (2) het opleidingspecifieke
hoofdstuk 10 HU OER bachelor en (3) de studiegids van de opleiding.
De Onderwijs- en Examenregeling HU is te vinden op intranet www.reglementen.hu.nl.
9.2
Cursusbeschrijvingen
Een beschrijving van alle cursussen behorende bij de in deze studiegids beschreven opleiding inclusief
inhoud, werkvorm(en), toetsvorm(en), toetstijd en de weging als er deeltoetsen zijn, vind je in de
‘Cursusbeschrijvingen Chemie voltijd 2018-2019’ (AskHU – Studiegids). Deze cursusgegevens vind je ook
via myHU in OSIRIS (www.OSIRIS.hu.nl) in de Onderwijscatalogus.
9.3
Conversietabellen
Algemeen
Als je nog cursussen in je examenprogramma hebt staan waarvoor helemaal geen onderwijs en
toetsgelegenheden meer worden aangeboden zijn de voor deze cursussen opgestelde vervangingsregel
van toepassing. De vervangingsregels vind je in onderstaande conversietabellen.
Overleg met je studieloopbaanbegeleider over de formele uitvoering van conversie van oude naar nieuwe
cursussen.
Tabel 20: Conversietabellen
Cursuscodes ter vervanging van bezemcursussen uit 2017-2018 of ter vervanging van vervallen cursuscodes die nog niet zijn afgerond
Vervallen
cursuscode
TENT in
periode
VP1H-studieprogramma (semester 1)
(Deel)toets
Vervangen door (deeltoets)
Nieuwe cursuscode
Vaardigheden Chemie-A
OPDR Vaardigheden C+CT
(Experimenteren I)
TCHY-VDCH1V-16
AB
TENT Theorie Chemie-A
?
TENT Theorie LS-A
?
OPDR Vaardigheden LS-A
?
TENT Statistiek
TENT - Statistiek (STA)
TCHY-IOND1V-17
AB
TPLC-VCY1V-14
TPLC-VLS1V-14
TPLC-VON1V-14
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
83/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
OPDR Project V&O
OPDR Project Analyse
(PAN)
TCHY-IOND1V-17
AB
Vaardigheden Chemie-B
OPDR Vaardigheden
PRSY (Experimenteren I)
TCHY-PRSY1V-16
BC
TENT Theorie Chemie-B
?
TENT Theorie LS-B
?
OPDR Vaardigheden LS-B
?
TENT Wiskunde
TENT Wiskunde 1 (WK1)
TCHY-IPRT1V-16
BC
OPDR Project G&O
OPDR Project PRSY
(Onderzoeken I)
TCHY-PRSY1V-16
BC
TPLC-GCY1V-14
TPLC-GLS1V-14
TPLC-GON1V-14
Vervallen
cursuscode
(Deel)toets
Vervangen door (deeltoets)
Nieuwe cursuscode
TCHY-IOND1V-16
TENT Statistiek (STA)
TENT Statistiek (STA)
TCHY-IOND1V-17
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
84/92
TENT in
periode
VC1-studieprogramma (semester 1)
AB
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Vervallen
cursuscode
(Deel)toets
TCHY-ACAB2V-14
TENT Analytische chemie +
Atoombouw
TCHY-FCWK2V-14
Vervangen door (deeltoets)
Nieuwe cursuscode
TENT Analytische chemie +
Chemische rekenen
TCHY-ACAB2V-15
ABCD
TENT Atoombouw
TCHY-ACAB2V-15
ABCD
TENT Fysische chemie
TENT Fysische chemie
TCHY-FCWK2V-15
BCDE
TENT Wiskunde met Excel
TCHY-FCWK2V-15
BCDE
TENT Wiskunde 2B
TENT Wiskunde met Excel +
Wiskunde 2B
Project 2A
(continue toetsing)
OPDR Onderzoeken
(niveau I)
TCHY-PRAN2V-14
ABCD
SLB 2A (diverse opdrachten)
geen
afspraken met
SLB'er
ABCD
SLB - Enquête blok 2A
geen
generaal pardon
examencommissie
ABCD
Vaardigheden 2A
(continue toetsing)
OPDR Experimenteren
(niveau I)
TCHY-PRAN2V-14
ABCD
Project 2B
(continue toetsing)
OPDR Onderzoeken (niveau
I)
TCHY-PRIK2V-14
BCDE
SLB 2B (diverse opdrachten)
geen
afspraken met
SLB'er
BCDE
SLB - Enquête blok 2B
geen
generaal pardon
examencommissie
BCDE
Vaardigheden 2B
(continue toetsing)
OPDR Experimenteren
(niveau I)
TENT Analytische chemie +
Chemisch rekenen
TCHY-PRIK2V-14
BCDE
TCHY-ACAB2V-15
ABCD
TCHY-PRA2V-10
TCHY-PRB2V-10
TENT Analytische chemie
TCHY-THA12V-10
TCHY-THA22V-10
TCHY-THB12V-10
TCHY-THB22V-10
TENT in
periode
VC2-studieprogramma (semester 2)
TENT Atoombouw
TENT Atoombouw
TCHY-ACAB2V-15
ABCD
TENT Procestechniek
TENT Procestechniek
TCHY-PTWK2V-14
ABCD
TENT Wiskunde 2A
TENT Wiskunde 2A
TCHY-PTWK2V-14
ABCD
TENT Molecuulbouw +
Fysische chemie +
Molecuulspectroscopie
TENT Fysische chemie
TCHY-FCWK2V-15
BCDE
TENT Organische chemie 1
TCHY-OCH12V-14
BCDE
OPDR Projectmanagement
geen
geen
TENT Wiskunde met Excel
TENT Wiskunde met Excel +
Wiskunde 2B
TCHY-FCWK2V-15
TENT Wiskunde 2B
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
85/92
BCDE
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
TENT in
periode
VC3C-studieprogramma (semester 3)
Vervallen
cursuscode
(Deel)toets
Vervangen door (deeltoets)
Nieuwe cursuscode
TENT Organische chemie
TCHY-OCH23V-14
ABCD
TCHY-THA3V-10
TENT Organische chemie +
Fasenleer +
Structuuropheldering
TENT Fasenleer +
Structuuropheldering
TCHY-ZUKA3V-14
ABCD
TENT Chromatografie +
Chemometrie +
TCHY-CHCM3V-14
BCDE
EN TENT Instrumentele
spectrometrie
TCHY-ISVE3V-14
BCDE
TENT Risicobeheersing en
veiligheid
TCHY-ISVE3V-14
BCDE
TCHY-THB3V-10 /
TCHY-THB3V-11
TENT Chromatografie +
Chemometrie +
Instrumentele spectrometrie
TENT Risicobeheersing en
veiligheid
Project 3A
(continue toetsing)
OPDR Tussentijdse
evaluatie project
OPDR Eindevaluatie project
(Onderzoeken - niveau II)
TCHY-PRSA3V-14
BCDE
SLB 3A (diverse opdrachten)
geen
afspraken met
SLB'er
SLB - Enquête blok 3A
geen
generaal pardon
examencommissie
Vaardigheden 3A
(continue toetsing)
OPDR Vaardigheden
synthetiseren
(Experimenteren - niveau II)
TCHY-PRSA3V-14
TCHY-PRA3V-10
Project 3B
(continue toetsing)
TCHY-PRB3V-10
ABCD
OPDR Tussentijdse
evaluatie project
ABCD
ABCD
TCHY-PRSA3V-14
OPDR Eindevaluatie project
(Onderzoeken - niveau II)
BCDE
SLB 3B (diverse opdrachten)
geen
afspraken met
SLB'er
SLB - Enquête blok 3B
geen
generaal pardon
examencommissie
Vaardigheden 3B
(continue toetsing)
OPDR Vaardigheden
analyseren
(Experimenteren - niveau II)
TCHY-PRSA3V-14
BCDE
TCHY-OCH23V-17
ABCD
TENT Organische chemie 2
TCHY-OCH23V-14
TENT Organische chemie 2
EN OPDR Organische
chemie 2
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
86/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
TENT in
periode
VC4-studieprogramma (semester 4)
Vervallen
cursuscode
(Deel)toets
Vervangen door (deeltoets)
Nieuwe cursuscode
TCHY-MIK4V-06
TENT Management &
Integrale Kwaliteitszorg
TENT BPT+OPT
TCHY-BPTO4V-14
ABCD
TCHY-POKA4V-14
TENT POL+KAT
TENT POL+KAT
TCHY-POKA4V-16
BCDE
TCHY-PRA4V-06
Project 4A (continue
toetsing)
OPDR Onderzoeken (niveau
II)
TCHY-PRBK4V-14
ABCD
Project 4A
(continue toetsing)
OPDR Onderzoeken
(niveau II)
TCHY-PRBK4V-14
ABCD
SLB 4A (diverse opdrachten)
geen
afspraken met
SLB'er
SLB - Enquête blok 4A
geen
generaal pardon
examencommissie
Vaardigheden 4A
(continue toetsing)
OPDR Experimenteren
(niveau II)
TCHY-PRBK4V-14
ABCD
Project 4B
(continue toetsing)
OPDR Onderzoeken
(niveau II)
TCHY-PRPO4V-14
BCDE
Project 4B
(continue toetsing)
OPDR Onderzoeken
(niveau II)
TCHY-PRPO4V-14
BCDE
SLB 4B (diverse opdrachten)
geen
afspraken met
SLB'er
SLB - Enquête blok 4B
geen
generaal pardon
examencommissie
Vaardigheden 4B
(continue toetsing)
OPDR Experimenteren
(niveau II)
TCHY-PRPO4V-14
BCDE
OPDR Experimenteren
(niveau II)
OPDR Experimenteren
(niveau II)
TCHY-PRPO4V-14
BCDE
OPDR Onderzoeken
(niveau II)
OPDR Onderzoeken
(niveau II)
TCHY-PRPO4V-14
BCDE
OPDR simulatie (SIM)
OPDR Simulatie (SIM)
TCHY-RKIN4V-14
BCDE
SLB - Deelname
geen
afspraken met
SLB'er
SLB - Enquête blok B
geen
generaal pardon
examencommissie
SLB - Semesterovergang
geen
generaal pardon
examencommissie
SLB - Enquête blok A
geen
generaal pardon
examencommissie
TENT Biomoleculen (BM)
TCHY-BMTH4V-14
ABCD
EN TENT Thermodynamica
(THE)
TCHY-BMTH4V-14
ABCD
TCHY-PRA4V-10
TCHY-PRB4V-03
TCHY-PRB4V-10
TCHY-PRPO4V-14
TCHY-SIM4V-03
TCHY-SLO4V-03
TCHY-THA4V-06
TENT Theorie VC4A
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
87/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
TENT BP+BM+THE
TCHY-THA4V-10
TENT MIK
TCHY-THB4V-03
TENT Theorie VC4B
OPDR Simulatie (SIM)
TCHY-THB4V-10/
TCHY-THB4V-11
TENT POL+KAT+RK
EN TENT BPT+OPT
TCHY-BPTO4V-14
ABCD
TENT Biomoleculen (BM)
TCHY-BMTH4V-14
ABCD
EN TENT Thermodynamica
(THE)
TCHY-BMTH4V-14
ABCD
EN TENT BPT+OPT
TCHY-BPTO4V-14
ABCD
TENT BPT+OPT
TCHY-BPTO4V-14
ABCD
TENT POL+KAT
TCHY-POKA4V-16
BCDE
EN TENT Reactiekinetiek
(RK)
TCHY-RKIN4V-14
BCDE
OPDR Simulatie (SIM)
TCHY-RKIN4V-14
BCDE
TENT POL+KAT
TCHY-POKA4V-16
BCDE
EN TENT Reactiekinetiek
(RK)
TCHY-RKIN4V-14
BCDE
TCHY-VDA4V-06
Vaardigheden VC4A
(continue toetsing)
OPDR Experimenteren
(niveau II)
TCHY-PRBK4V-14
ABCD
TCHY-VDB4V-03
Vaardigheden VC4B
(continue toetsing)
OPDR Experimenteren
(niveau II)
TCHY-PRPO4V-14
BCDE
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
88/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Vervallen
cursuscode
(Deel)toets
Vervangen door (deeltoets)
Nieuwe cursuscode
Onderzoeken niveau II
Assessment
Onderzoeken niveau II
TCHY-STAO5V-17
Cont.
Assessment
Experimenteren niveau II
TCHY-STAE5V-16
Cont.
Assessment
Onderzoeken niveau II
TCHY-STAO5V-17
Cont.
Assessment
Experimenteren niveau II
TCHY-STAE5V-16
Assessment
Onderzoeken niveau II
TCHY-STAO5V-17
Zelfsturing
geen
afspraken met
SLB'er
SLO reflectieverslag en
portfolio stage
geen
afspraken met
SLB'er
Assessment
Experimenteren niveau II
TCHY-STAE5V-16
Assessment
Onderzoeken niveau II
TCHY-STAO5V-17
TCHY-STAO5V-16
Plan van aanpak
TCHY-STAE5V-15
TENT in
periode
VC5-studieprogramma (semester 5) (Analytical Science/Research & Development)
Experimenteren niveau II
Onderzoeken niveau II
TCHY-STAO5V-15
OPDR Plan van aanpak
Presentatie
Verdediging
Uitvoering
Stageverslag
TCHY-STAG5V-14
Presentatie
Tussentijdse beoordeling
TCHY-STAGE5V-11
Terugkomactiviteiten
Stageverslag
Eindbeoordeling Stage
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
89/92
Cont.
Cont.
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Vervallen
cursuscode
TENT in
periode
VC6L-studieprogramma (semester 6) (Analytical Science)
(Deel)toets
Vervangen door (deeltoets)
Nieuwe cursuscode
TENT Farmaceutische
analyse (FA)
OPDR Chemometrie 2
(CM2)
TENT Instrumentele
chromatografie
TENT NIR/Raman
spectroscopie
TCHY-GSPE6V-17
DE
OPDR Data analyse
TCHY-GSPE6V-17
DE
TENT Instrumentele
chromatografie +
Massaspectrometrie
TCHY-ICMA6V-16
DE
OPDR Experimenteren
(niveau III)
OPDR Onderzoeken (niveau
III)
OPDR Adviseren, In/Verkopen (niveau I)
OPDR Instrueren/Begeleiden
(niveau I)
TCHY-PRAS6V-18
DE
TCHY-SPAT6V-14
TENT Instrumentele atoom
spectrometrie +
Specialistische analytische
technieken (IAS+SAT)
TENT Specialistische
analytische technieken
(SPAT)
TCHY-SPAT6V-16
CD
TCHY-SO6V-10
TENT Structuuropheldering
TENT
Molecuulstructuuropheldering
TCHY-MOST6V-14
CD
TCHY-FACM6V-14/
TCHY-FACM6V-15
TCHY-INAN6V-14
TENT Massaspectrometrie
TCHY-PRAS6V-14
OPDR Experimenteren
(niveau III)
OPDR Onderzoeken (niveau
III)
-------
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
90/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Vervallen
cursuscode
(Deel)toets
TCHY-KUTE6V-14
TENT Kunststoftechnologie
TENT in
periode
VC6R-studieprogramma (semester 6) (Research & Development)
Vervangen door (deeltoets)
Nieuwe cursuscode
TENT Kunststoftechnologie
TCHY-KUTE6V-15
DE
OPDR Instrueren niveau II
TCHY-KUTE6V-15
DE
TENT Kunststoftechnologie
TENT Kunststoftechnologie
TCHY-KUTE6V-17
DE
OPDR Instrueren niveau II
OPDR Instrueren niveau II
TCHY-KUTE6V-17
DE
TCHY-SO6V-10
TENT Structuuropheldering
TENT
Molecuulstructuuropheldering
TCHY-MOST6V-14
CD
TCHY-ICAC6V-14
TENT Instrumentele
chromatografie
TENT Enantioselective
katalyse
TCHY-EKAT6V-17
DE
TCHY-PRRD6V-18
DE
TCHY-KUTE6V-15
TENT Anorganische chemie
TCHY-PRRD6V-14
OPDR Experimenteren
(niveau III)
OPDR Experimenteren
(niveau III)
OPDR Onderzoeken (niveau
III)
OPDR Onderzoeken (niveau
III)
----
OPDR Adviseren, In/Verkopen (niveau I)
----
OPDR Instrueren/Begeleiden
(niveau I)
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
91/92
Studiegids bacheloropleiding Chemie voltijd 2018-2019
Vervallen
cursuscode
TCHY-AOEX8V-15
(Deel)toets
Assessment
Experimenteren niveau III
Zelfsturing
TCHY-AOON8V-15
Assessment
Onderzoeken niveau III
Plan van aanpak
Uitvoering/functioneren
Plan van Aanpak
Vervangen door (deeltoets)
Nieuwe cursuscode
Assessment
Experimenteren niveau III
TCHY-AOEX8V-16
Cont.
Assessment
Onderzoeken niveau III
TCHY-AOON8V-17
Cont.
Assessment
Experimenteren niveau III
TCHY-AOEX8V-16
Cont.
TCHY-AFOP8V-14
Presentatie en verdediging
TCHY-AOON8V-17
Afstudeerrapport
Assessment
Onderzoeken niveau III
TCHY-SLO8V-04
Studieloopbaanontwikkeling
geen
afspraken met
SLB'er
TCHY-PRE8V-04
Voorbereiding en/of aanpak,
theoretisch inzicht
Assessment
Experimenteren niveau III
TCHY-AOEX8V-16
Assessment
Onderzoeken niveau III
TCHY-AOON8V-17
TCHY-THINZ8V-04
Uitvoering
TCHY-UIT8V-04
Presentatie en verdediging
TCHY-VER8V-04
Afstudeerverslag
9.4
TENT in
periode
VC8-studieprogramma (semester 8) (Analytical Science/Research & Development)
Diversen
Alle regelingen of verwijzingen daarnaar zijn opgenomen in de tekst van deze studiegids.
© Hogeschool Utrecht, juli 2018
92/92
Cont.
Download