Uploaded by Julianne Gabrielle G. Vasquez

esp

advertisement
Konsiyensiya: Gabay sa Tamang
Pagpapasiya at Pagkilos
MGA PANGUNAHING KONSEPTO NG KONSIYENSYA
Konsiyensiya:
 Ito ay bahagi ng ating espirituwal na
kalikasan.
 Ito ang kakayahan ng isip sa
paglapat ng kaalaman sa paghusga
ng tama at mali.
 Tatlong paraan ng konsiyensiya kung paano
ilalapat ng kaalaman sa paghusga ng tama
o mali:
Dalawang Uri ng Konsiyensya:
Tama at Mali
Tama:
Kapag ito ay naghuhusga
ng pasiya o kilos batay sa
tamang panuntunan at
naaayon sa Batas Moral
Mali:
a. Tuliro o may duda
b. Maluwag
c. Manhid o mapagwalang bahala
d. Ipokrito
 Salik sa paghubog ng wastong konsiyensya:
 Paraan na makatutulong sa pagpapatibay
ng konsiyensya:
-
Seryosong pag-aaral tungkol sa Batas Moral
Pagninilay
Pagkonsulta o paghingi ng gabay mula sa matatanda
Pag-usig ng konsiyensya bago gumawa ng pasiya o aksiyon
Malalim na pagkilala sa sarili
Pagbabasa ng Banal na kasulatan
Pagdarasal bago gumawa ng pasiya o kilos
MGA PRINSIPYONG GUMAGABAY SA PAGHUBOG
NG KONSIYENSIYA
1. LAHAT NG TAO AY MAY
PANANAGUTANG HUBUGIN
ANG KANYANG KONSIYENSIYA
2. BAWAT TAO AY MAY
PANANAGUTANG SUMUNOD NANG
TAPAT SA HUDGA NG KANYANG
KONSIYENSYA
3. HINDI MISMO ANG KONSIYENSIYA
ANG TUMUTUKOY NG TAMA O
MASAMA KUNDI ANG DIYOS
Kawalan ng maingay at malinaw na paghubog sa isip ng
mga pinsipyong moral
Hindi lubos na pag-unawa sa dikta ng konsiyensiya
Ang masamang dulot ng paulit-ulit na pagkakasala o
masamang gawi at ugali
Pagsunod sa masamang halimbawa mula sa iba
Hindi pagsunod sa mga turo ng simbahan, pananampalataya
or rehiyon
Pagkaignorante sa turo ng Banal na Kasulatan
Pagiwas sa kawanggawa
4. ANG MABUTING LAYUNIN AY HINDI
KAILANMAN MAITUTURING NA
MABUTI KUNG GINAWA GAMIT ANG
MASAMANG PARAAN
Download