Uploaded by Shahin AsadiFard

4344

advertisement
‫ﺷﻤﺎره ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ‪۴٣۴۴:‬‬
‫‪------------------------‬‬‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪٩٩/٠٩/٠٨ :‬‬
‫ﺳﺎﻋﺖ ‪١٠:٠٠ :‬‬
‫ﺻﻔﺤﮫ ‪ ١‬از ‪۴‬‬
‫ﺑﻪ‪ :‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻫﺎي ﻣﺤﺘﺮم ﻣﺠﺎز اﯾﺮان ﺧﻮدرو‬
‫ﻣﻮﺿﻮع‪ :‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﻢ ﻃﺮح ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو‬
‫"ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﺘﺮم‪ ،‬ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮔﺮدد اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ در ﻣﻨﺰل ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ"‬
‫ﺑﺎ ﺳﻼم و اﺣﺘﺮام‬
‫ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ ﺑﻪ اﻃﻼع ﻋﻤﻮم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﻣﺤﺘﺮم و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯿﻬﺎي ﻣﺠﺎز ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو در راﺳﺘﺎي ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ‬
‫ﻧﯿﺎز ﺑﺎزارﺧﻮدرو‪ ،‬ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﻢ ﻃﺮح ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را اﺟﺮا ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ اﯾﺮان ﺧﻮدرو‪ ،‬اﻧﺘﺨﺎب ﻧﺸﺪه اﻧﺪ‪،‬ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم‬
‫ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫در اﯾﻦ ﻃﺮح ﻗﯿﻤﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﺑﻮده و ﻣﻮﻋﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ ﺣﺪاﮐﺜﺮ‪ 3‬ﻣﺎﻫﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :1‬اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﮔﺎن درﻃﺮحﻫﺎي ﻗﺒﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ وارﯾﺰ وﺟﻪ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﻧﯿﺰ‪ ،‬ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوش‬
‫اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو‪ ،‬ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﺠﺪد ﺛﺒﺖﻧﺎم اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :2‬ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺮاي اﻃﻼع ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﺤﻞ روﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ‪.‬‬
‫‪ v‬ﺗﺎرﯾﺦ ﺷﺮوع و ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم‪:‬‬
‫ﻃﺮح ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده )‪3‬ﻣﺎﻫﻪ( ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو )ﺑﺎ روش ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ( ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪول ذﯾﻞ از روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ‪99-09-09‬‬
‫ﺷﺮوع و ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن روز ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮرخ ‪ 99-09-11‬اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ‪.‬‬
‫ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 4249‬درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮي و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﻗﺒﻞ از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ از اﻟﺰاﻣﺎت ﺛﺒﺖ ﻧﺎم‬
‫ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪ .‬ﻟﺬا ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮي و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر‪،‬اﻣﮑﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ v‬ﻣﺮاﺣﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺎ وارﯾﺰ وﺟﻪ‪:‬‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ‪ :‬ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺑﺎ وارد ﻧﻤﻮدن ﮐﺪ ﮐﺎرﺑﺮي و ﮐﻠﻤﻪ ﻋﺒﻮر ﺧﻮد‪ ،‬ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺧﻮد وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺧﻮدرو را اﻧﺘﺨﺎب‬
‫ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم‪ :‬در ﭘﺎﯾﺎن ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺪ ﭘﯿﮕﯿﺮي اﺧﺘﺼﺎص داده ﻣﯽﺷﻮد‪.‬‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم‪ :‬ﻣﺮاﺳﻢ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﺮاﺟﻊ ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮔﺮدد‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎره ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ‪۴٣۴۴:‬‬
‫‪------------------------‬‬‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪٩٩/٠٩/٠٨ :‬‬
‫ﺳﺎﻋﺖ ‪١٠:٠٠ :‬‬
‫ﺻﻔﺤﮫ ‪ ٢‬از ‪۴‬‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم‪ :‬ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ‪ ،‬ﺣﺪاﮐﺜﺮ ‪ 3‬روز ﭘﺲ از ﭘﺎﯾﺎن ﺛﺒﺖﻧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ و ارﺳﺎل‬
‫ﭘﯿﺎﻣﮏ اﻋﻼم ﻣﯿﮕﺮدد و ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺖ‪ ،‬از وﺿﻌﯿﺖ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺧﻮد )اﻧﺘﺨﺎب ﯾﺎ ﻋﺪم اﻧﺘﺨﺎب ﺧﻮد در ﻗﺮﻋﻪ‬
‫ﮐﺸﯽ( ﻣﻄﻠﻊ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ‪ :‬ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‪ ،‬ﻇﺮف ﻣﻬﻠﺖ ‪ 5‬روز ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ وﺟﻪ ﺧﻮدرو را از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ ﻓﺮوش اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان‬
‫ﺧﻮدرو ﺑﻪ آدرس‪ esale.ikco.ir :‬وارﯾﺰ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ‪ .‬در ﺻﻮرت ﻋﺪم وارﯾﺰ وﺟﻪ ‪ ،‬ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪: 1‬در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻐﺎﯾﺮت در ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ) ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ (در ﻫﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺗﺤﻮﯾﻞ‬
‫ﺧﻮدرو‪ ،‬ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد و وﺟﻪ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﺣﺴﺎب اﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﺮد ﻣﯽﮔﺮدد و ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ‬
‫از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :2‬ﻗﺒﻞ از ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ‪ ،‬ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ وﺟﻬﯽ وارﯾﺰ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد‪.‬‬
‫‪ v‬ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫ﺑﻪ ﻫﺮ ﮐﺪ ﻣﻠﯽ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻮدرو ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﺻﻠﻪ از آﺧﺮﯾﻦ ﺧﺮﯾﺪ )ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﯾﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو( از ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي اﯾﺮان ﺧﻮدرو و ﺳﺎﯾﭙﺎ ‪48‬ﻣﺎه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .3‬اراﺋﻪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ داراي اﻋﺘﺒﺎر)ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم( اﻟﺰاﻣﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .4‬اﻧﺘﻘﺎل اﻣﺘﯿﺎز و ﺣﻘﻮق ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪن در ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺛﺎﻟﺚ ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .5‬ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم‪ ،‬ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب )ﺷﻤﺎره ﺷﺒﺎ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻻزم اﺳﺖ از ﮐﺎرتﻫﺎي‬
‫ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﻮد ﺑﺮاي وارﯾﺰ وﺟﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ .6‬ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮاه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .7‬ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ .8‬ﻓﺮد اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه‪ ،‬ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ در ﻣﺮﺣﻠﻪ وارﯾﺰ وﺟﻪ‪ ،‬ﺟﻬﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ )آدرس و‬
‫ﮐﺪﭘﺴﺘﯽ( اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫‪ .9‬ﮔﺎراﻧﺘﯽ ﺧﻮدرو ﭘﺲ از ‪ 3‬ﻣﺎه از زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺮاي درﯾﺎﻓﺖ ﺳﺮوﯾﺲ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎﻃﻞ‬
‫ﻣﯽﮔﺮدد و در ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﺣﺪاﻗﻞ ‪ 1,000‬ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮي ﺧﻮدرو ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ‪.‬‬
‫‪ .10‬اﻣﮑﺎن ﺻﻠﺢ در ﻗﺮارداد و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت وﮐﺎﻟﺘﻰ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﻮدرو وﺟﻮد ﻧﺪارد‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :1‬ﺛﺒﺖﻧﺎم ﺑﺮاي ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ داراي ﭘﻼك اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎل )ﻧﺼﺐ ﺑﺮروي ﺧﻮدرو( ﻣﻤﻨﻮع ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :2‬ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﻗﺪ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ داراي اﻋﺘﺒﺎر ﺧﻮدرو )ﺣﺪاﻗﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم( ﯾﺎ داراي ﭘﻼك اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻓﻌﺎل‬
‫ﺑﺎﺷﻨﺪ‪ ،‬ﮐﺎن ﻟﻢ ﯾﮑﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﺷﺪه و ﻓﺮد ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ‪ 3‬ﺳﺎل از ﺛﺒﺖﻧﺎم درﺗﻤﺎﻣﯽ ﻃﺮح ﻫﺎي ﻓﺮوش آﺗﯽ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﺮﮐﺖ‬
‫اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﺤﺮوم ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :3‬در اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ از زﻣﺎن وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺗﺎ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺳﻮد ﻣﺸﺎرﮐﺖ و اﻧﺼﺮاف ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎره ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ‪۴٣۴۴:‬‬
‫‪------------------------‬‬‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪٩٩/٠٩/٠٨ :‬‬
‫ﺳﺎﻋﺖ ‪١٠:٠٠ :‬‬
‫ﺻﻔﺤﮫ ‪ ٣‬از ‪۴‬‬
‫‪ v‬ﺷﺮاﯾﻂ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ‪:‬‬
‫‪ .1‬ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺑﺮ اﺳﺎس اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﺿﻮاﺑﻂ اﺑﻼﻏﯽ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺧﻮدرو ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ .2‬اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﺧﻮدرو ﭘﺲ از اﻋﻼم اﺳﺎﻣﯽ ﻣﻨﺘﺨﺒﯿﻦ و ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي در زﻣﺎن وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬
‫‪ .3‬ﺧﻮدروي ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻣﯽ‪ ،‬از ﺑﯿﻤﻪ ﺷﺨﺺ ﺛﺎﻟﺚ ﺑﺮاﺑﺮ آﺧﺮﯾﻦ ﺳﻘﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﺑﻼغ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ .4‬در ﺻﻮرت اراﺋﻪ ﯾﺎ درج آدرس ﭘﺴﺘﯽ اﺷﺘﺒﺎه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ‪ ،‬ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮان اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ آدرس وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﮐﻠﯿﻪ‬
‫ﺗﺒﻌﺎت ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﺪور ﭘﻼك ﺑﺎ ﮐﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻐﺎﯾﺮ ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﻣﺸﺘﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ .5‬ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﺟﺪول ذﯾﻞ‪ ،‬ﻣﺒﻠﻎ‪10,000,000‬رﯾﺎل از ﺛﻤﻦ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي‪ ،‬ﺗﺎ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺮداﺧﺖ‬
‫ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﺑﻪ ازاي ﻣﺒﻠﻎ دﯾﻦ و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺪم اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻏﯿﺮ‪ ،‬ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﺪت در رﻫﻦ ﺷﺮﮐﺖ‬
‫ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪ .‬ﺷﺮط ﻣﺪت در اﯾﻦ ﺑﻨﺪ‪ ،‬ﺻﺮﻓﺎً در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮدروﺳﺎز ﺑﻮده و ﺧﺮﯾﺪار ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﻣﺬﮐﻮر آن‬
‫را ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻣﺪت ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺻﺪور ﻓﺎﮐﺘﻮر‪ ،‬ﻣﺸﺘﺮي ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﮏ رﻫﻦ ﺧﻮدرو و‬
‫ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻘﻪ‪ ،‬ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺿﻮاﺑﻂ ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺲ از آن ﺳﻨﺪ ﭼﺎپ و در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﺸﺎن ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ‬
‫ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬
‫‪ .6‬در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﻗﺪام ﺑﺮاي ﻓﮏ رﻫﻦ‪ ،‬ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺸﺘﺮي‪ ،‬ﺟﺮاﯾﻢ ﺗﺎﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺘﺮي‬
‫ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد‪.‬‬
‫‪ .7‬در ﺻﻮرت ﺑﺮوز ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎﺧﯿﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ در ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺧﻮدرو ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗﺮارداد‪ ،‬ﻣﻌﺎدل ‪ 36‬درﺻﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ‬
‫)‪ 3‬درﺻﺪ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ(‪ ،‬ﺧﺴﺎرت ﺗﺎﺧﯿﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت روز ﺷﻤﺎر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺮداﺧﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫‪ .8‬اﻣﮑﺎن اﻧﺼﺮاف از ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺖ و ﻣﯿﺰ ﮐﺎر ﻣﺸﺘﺮي اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫‪ .9‬ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﭘﯿﺎم ﮐﻮﺗﺎه ﺷﺮﮐﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﻪ ﺷﻤﺎره ‪ 300096440‬ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻠﯿﻪ ﭘﯿﺎﻣﮏﻫﺎي ارﺳﺎﻟﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﻣﺬﮐﻮر‬
‫ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ‪.‬‬
‫‪ .10‬ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺎس اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﺋﯽ در ﺣﯿﻦ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم‬
‫‪021-82272727‬‬
‫ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫ﺷﻤﺎره ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﮫ ‪۴٣۴۴:‬‬
‫‪------------------------‬‬‫ﺗﺎرﯾﺦ ‪٩٩/٠٩/٠٨ :‬‬
‫ﺳﺎﻋﺖ ‪١٠:٠٠ :‬‬
‫ﺻﻔﺤﮫ ‪ ۴‬از ‪۴‬‬
‫ﺟﺪول ﺧﻮدروﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ واﮔﺬاري در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﻢ ﻃﺮح ﻓﺮوش ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺤﺼﻮﻻت اﯾﺮان ﺧﻮدرو‬
‫ﺷﺮح ﺧﻮدرو‬
‫ﮐﺪ‬
‫ﺧﻮدرو‬
‫رﻧﮓﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺮﺿﻪ‬
‫ﮔﯿﻼﺳﯽ‪ -‬ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﺎﻟﯿﮏ‪ -‬ﻧﻘﺮه اي‪ -‬آﺑﯽ‬
‫ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺼﻮب ﻓﺮوش‬
‫ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‬
‫ﻣﻮﻋﺪ‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﮏ رﻫﻦ‬
‫ﻓﺮوش‬
‫ﺗﺤﻮﯾﻞ‬
‫و ﭼﺎپ ﺳﻨﺪ‬
‫ﭘﮋو‪ 206‬ﺗﯿﭗ‪5‬‬
‫‪268‬‬
‫ﭘﮋو ﭘﺎرس ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ‬
‫‪282‬‬
‫ﺳﻔﯿﺪ‬
‫ﭘﮋو ﭘﺎرس‪TU5‬‬
‫‪285‬‬
‫ﻧﻘﺮه اي‪ -‬ﻣﺸﮑﯽ‪ -‬ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻣﺘﺎﻟﯿﮏ ‪ -‬ﺳﻔﯿﺪ‬
‫‪1,263,491,772‬‬
‫ﺳﻤﻨﺪ ال اﯾﮑﺲ‬
‫‪293‬‬
‫آﺑﯽ ﮐﺒﻮد‪ -‬ﺳﻔﯿﺪ‪ -‬ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻣﺘﺎل‪ -‬ﻣﺸﮑﯽ‬
‫‪1,167,353,722‬‬
‫‪99826‬‬
‫‪600‬‬
‫ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي ﻣﺘﺎﻟﯿﮏ‪ -‬ﻣﺸﮑﯽ‪ -‬ﺳﻔﯿﺪ‬
‫‪1,996,215,327‬‬
‫‪99827‬‬
‫ﭘﮋو‪ 207‬دﺳﺘﯽ‬
‫ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺸﻪ اي‬
‫ﮐﺎﺳﭙﯿﻦ‪ -‬ﺧﺎﮐﺴﺘﺮي‪ -‬ﺳﻔﯿﺪ‬
‫)ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺑﻪ رﯾﺎل (‬
‫‪1,267,899,438‬‬
‫‪99823‬‬
‫‪1,215,474,750‬‬
‫‪99824‬‬
‫‪99825‬‬
‫ﺣﺪاﮐﺜﺮ‬
‫ﯾﮏ ﺳﺎل ﭘﺲ از‬
‫‪90‬‬
‫ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ‬
‫روزه‬
‫ﺧﻮدرو‬
‫وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺧﻮدروﻫﺎي ﻓﻮق در ﺳﺎﯾﺖ اﯾﺮان ﺧﻮدرو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪ :1‬اﻣﮑﺎن اﻧﺘﺨﺎب رﻧﮓ ﺧﻮدرو‪ ،‬در زﻣﺎن وارﯾﺰ وﺟﻪ ﻣﯿﺴﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد‪.‬‬
‫ﻧﮑﺘﻪ‪:2‬ﮐﺎرت ﻃﻼﯾﯽ اﺧﺘﯿﺎري ﯾﮏ ﺳﺘﺎره در زﻣﺎن وارﯾﺰ وﺟﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ‪،‬در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺘﺮي‬
‫ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﮐﺎرت ﻃﻼﯾﯽ ﯾﺎ ﺣﺬف آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﺣﻠﻪ وارﯾﺰ وﺟﻪ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﯾﺪ‪.‬‬
‫زﻣﺎن ﻓﻌﺎل ﺳﺎزي اﯾﻦ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮ روي ﺳﺎﯾﺖ ‪esale.ikco.ir‬‬
‫روز ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ‪ 99/09/09‬ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
Download