Uploaded by Kom Siffu

SOAL SELIDIK ; TNA - GURU

advertisement
2/24/2020
.: SOAL SELIDIK ; TNA - GURU :.
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
SOAL SELIDIK ANALISIS KEPERLUAN LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN (LDP)
PENILAIAN KENDIRI
TARIKH KEMASKINI : 24-2-2020 : 12:02:280
BAHAGIAN A : PROFIL RESPONDEN
1.
2.
No. Kad Pengenalan
Nama
: 931219025217
: KOMALAN A/L RAMASH
BAHAGIAN B :
Bahagian ini mengandungi cadangan kursus yang mungkin anda perlukan untuk meningkatkan profesionalisme anda sebagai guru. Sila
gunakan skala di bawah untuk menyatakan keperluan anda kepada kursus yang dinyatakan :
5
4
3
2
1
: Sangat Perlu (SP)
: Perlu (P)
: Kurang Perlu (KP)
: Tidak Perlu (TP)
: Sangat Tidak Perlu (STP)
A. PENGETAHUAN PROFESIONALISME
Ilmu Pengetahuan & Pendidikan dan Mata Pelajaran
atau Bidang Pengkhususan
1 Program perkongsian ilmu dalam bidang
pengkhususan
2 Kursus peningkatan dan aplikasi ilmu
3 Kursus Pembelajaran Berasaskan Projek (
Project based learning )
Kandungan dan Kaedah Pedagogi Mata Pelajaran
4 Kursus Aplikasi pedagogi terkini mengikut
kecerdasan murid
5 Perkongsian ilmu amalan terbaik pedagogi (the
best practices) pendidikan peringkat
https://splkpm.moe.gov.my/i_splg/tna/tna_cetak.cfm?idp=931219025217&pd=
SP
P
KP
TP
STP
KP
TP
STP
/
/
/
SP
P
/
/
1/4
2/24/2020
.: SOAL SELIDIK ; TNA - GURU :.
antarabangsa
6 Aplikasi ICT dalam PLP
Pengurusan Kurikulum
7 Penilaian dan Pentaksiran : Pembinaan item dan
anlisis item
8 Pengurusan Panatia : Pelan Strategik ; head
count
Kreativiti dan Inovasi Pedagogi
9 Kursus pedagogi berkesan bagi guru
10 Kursus strategi pemulihan dan masalah
pembelajaran
B. KEMAHIRAN PROFESIONALISME
Kejurulatihan (Training of Trainers)
11 Kursus Mentoring dan Coaching
12 Kursus Team Builing
Kejurulatihan dan Pentauliahan Kokurikulum
13 Kursus Kemahiran Asas
- Unit Beruniform
- Kelab dan Persatuan
- Sukan Permainan
14 Kursus Kejurulatihan
- Unit Beruniform
- Kelab dan Persatuan
- Sukan Permainan
15 Kursus Kepengelolaan dan Pentadbiran
- Unit Beruniform
- Kelab dan Persatuan
- Sukan Permainan
16 Kursus Kepegawaian dan Pengadilan
- Unit Beruniform
- Kelab dan Persatuan
- Sukan Permainan
Penulisan Ilmiah
17 Kursus Kaedah Penulisan Ilmiah : artikel, jurnal,
https://splkpm.moe.gov.my/i_splg/tna/tna_cetak.cfm?idp=931219025217&pd=
SP
/
P
KP
TP
STP
SP
P
KP
TP
STP
SP
P
KP
TP
STP
SP
P
KP
TP
STP
KP
TP
/
STP
/
/
/
/
SP
P
2/4
2/24/2020
.: SOAL SELIDIK ; TNA - GURU :.
modul P&P
Kajian dan Penyelidikan Akademik
18 Kursus Analisa data
19 Kursus Jenis-jenis Kajian
20 Kursus Kajian Tindakan
21 Kursus Reka Bentuk Kajian
Kepimpinan
22 Kursus Kepimpinan Berkesan
23 Kepimpinan Pengajaran (Instructional
leadership)
24 Kepimpinan Islam
25 Kepimpinan Futuristik
Pengurusan Kewangan
26 Kursus asas kewangan
Pengurusan Strategik
27 Kursus Pengurusan strategik
28 Kursus Pengurusan Perubahan
C. NILAI DAN AMALAN PROFESIONALISME
Nilai dan Etika
29 Kursus membangun sahsiah cemerlang
30 Kursus pengurusan tingkah laku dalam
kurikulum
31 Kursus pengurusan tekanan atau pengurusan
krisis
32 Kursus peningkatan integriti dan budaya kerja
cemerlang
33 Kursus pembelajaran organisasi (learning
organization)
34 Kursus protokol dan etiket
Komunikasi Berkesan
35 Kursus komunikasi berkesan
36 Kursus pengucapan awam
37 Kursus kemahiran perundingan
https://splkpm.moe.gov.my/i_splg/tna/tna_cetak.cfm?idp=931219025217&pd=
SP
P
KP
TP
STP
SP
P
KP
/
TP
STP
TP
STP
/
/
/
KP
SP
P
SP
P
KP
/
/
TP
STP
SP
P
KP
/
TP
STP
TP
STP
/
/
/
/
SP
P
/
KP
/
/
/
3/4
2/24/2020
.: SOAL SELIDIK ; TNA - GURU :.
BAHAGIAN D :
Sila nyatakan kursus-kursus lain yang anda perlukan tetapi tidak tersenarai di dalam Senarai LDP yang
dicadangkan.
1
2
Sila C e tak Soal Se lidik Ini untuk R ujuk an
https://splkpm.moe.gov.my/i_splg/tna/tna_cetak.cfm?idp=931219025217&pd=
4/4
Download