Uploaded by Aleksandra Zunic

4.Poglavlje

advertisement
Proračun stabilnosti
305
Poglavlje 4
PRORAČUN STABILNOSTI
Proračun stabilnosti
306
Zadatak 4.1
a) Izvesti opšte izraze za proračun odate aktivne i reaktivne snage generatora se cilindričnim
rotorom (turbogenerator) i na primeru mašine čiji su osnovni parametri SnG = 100 MVA;
Xd = 100%, koja u mrežu odaje prividnu snagu SG = 100 MVA posredstvom generatorskog bloktransformatora reaktanse XT = 10%, naći sinhronizacione snage pri induktivnom i kapacitivnom
faktoru snage od 0,9 i naponu na strani višeg napona generatorskog blok-transformatora (mreža)
Un = 1,00 r.j.
b) Izvesti opšte izraze za proračun aktivne i reaktivne snage na krajevima sinhronog
generatora sa istaknutim polovima (hidrogenerator) i na primeru mašine čiji su osnovni parametri
E = 2UG; Xd = 1,45Xq, odrediti granični ugao i maksimalnu aktivnu snagu mašine sa aspekta statičke
stabilnosti.
Rešenje:
a) Theveninov ekvivalent i fazorski dijagram napona i struje turbogeneratora u stacionarnom
stanju, prikazani su na sl. 4.1a. Umesto faznih vrednosti napona i struja, na ovim dijagramima su,
kao i u ranijim zadacima korišćene računske vrednosti napona i struja, definisane u zadatku 1.4 kao:
U = 3U
f
;
I = 3I f ,
E
IG
SG = PG + jQG
jXdIG
Zd ≈ jXd
~
UG
E
δ
ϕ
a1)
I
UG RIG
a2)
Sl. 4.1a Theveninov ekvivalent (a1) i fazorski dijagram napona i struje (a2) turbogeneratora
pri čemu su struje i naponi izraženi u apsolutnim jedinicama. Pri normalizaciji, za bazne vrednosti
računskih napona i struja koriste se 3 veće vrednosti od baznih faznih vrednosti, odnosno:
U B = 3U fB ;
I B = 3I fB ,
Proračun stabilnosti
307
tako da su računski i fazni naponi i struje izraženi u relativnim jedinicama jednaki i po amplitudi i
po fazi:
U r . j. =
Uf
U
U
=
=
=U
UB
3U fB U fB
I r . j. =
If
I
I
=
=
= I fr. j. ,
IB
3I fB I fB
fr . j.
;
Posledica toga je da se sve relacije mogu pisati bez posebnog isticanja da li se radi o faznim
ili računskim vrednostima promenljivih, a u izrazima za snagu da li se radi o monofaznim ili
trofaznim snagama. Time se vrši izjednačavanje svih relacija za monofazna i trofazna kola, što
predstavlja jednu od važnih prednosti uvođenja sistema relativnih jedinica.
U izrazima za trofazne snage, date u apsolutnim jedinicama, korišćenjem računskih
vrednosti napona i struja gubi se koeficijent 3:
S = 3U f I f = U I ,
*
*
odnosno ovaj izraz se izjednačava sa izrazom za snagu izraženu u relativnim jedinicama. Prema
tome, korišćenjem dijagrama sa sl. 4.1a, izraz za kompleksnu snagu generatora, koji važi kada se
sve veličine izraze bilo u apsolutnim ili relativnim jedinicama je:
SG =U G I G ,
*
gde je:
IG =
E − U G E ∠ δ − U G ∠ 0°
X
=
, gde je ψ = arctg ≈ 90° ,
Zd
Z d ∠ψ
R
tako da on postaje:
E −U G
*
S G = PG + jQG = U G
*
*
Zd
= UG
E ∠ − δ − U G EU G ∠ψ − δ − U G2 ∠ψ
=
Zd ∠ − ψ
Zd
Iz izraza za kompleksnu snagu dobijaju se izrazi za aktivnu i reaktivnu snagu na krajevima
turbogeneratora:
PG =
EU G
U2
EU G
cos (ψ − δ ) − G cos ψ ≈
sin δ ;
Zd
Zd
Xd
EU G
U G2
EU G
U G2
QG =
sin (ψ − δ ) −
sin ψ ≈
cos δ −
.
Zd
Zd
Xd
Xd
Proračun stabilnosti
308
Numerički primer:
Induktivni režim:
Kapacitivni režim:
P ind
G = 0,9 r.j.
P Gcap = 0,9 r.j.
Q G = 0,436 r.j.
Q Gcap = 0,436 r.j.
I G = (0,9 − j 0,436) r.j.
I G = (0,9 + j0,436) r.j.
ind
cap
ind
E
= U G + j( X d + X T ) I G =
ind
ind
E
cap
= U G + j( X d + X T ) I G =
cap
= 1,0 + j1,1 ⋅ (0,9 − j0,436) =
= 1,0 + j1,1 ⋅ (0,9 + j0,436) =
= (1,4795 + j0,99) r.j. = 1,78 r.j. ∠33,789°
= (0,5205 + j0,99) r.j. = 1,1185 r.j. ∠62,267°
δ ind
0
= 33,789°
Pmind
ax
E ind U G
1,78 ⋅1
=
=
= 1,618 r.j.
X d + X T 1,0 + 0,1
δ cap
0 = 62,267°
Pmcap
ax
=
( RS )
cap
E capU G
X d + XT
=
1,1185 ⋅1
= 1,0168 r.j.
1,0 + 0,1
Rezerve stabilnosti su onda:
( RS )
ind
ind
Pma
1,618
x
=
=
= 1,7981 ,
PG
0,9
Pmcap
1,0168
ax
=
=
= 1,1298 ,
PG
0,9
ili 79,81 % .
ili 12,98 % .
Izrazi za krive njihanja P(δ) su:
P ind = 1,618 sin δ .
P cap = 1,0168 sin δ .
Sinhronizacione snage su:
ind
ind
Psind = Pma
x cos δ 0 = 1,618 ⋅ 0,83 = 1,345 r.j./rad .
cap
cap
Pscap = Pma
= 1,0168 ⋅ 0,465 = 0,473 r.j./rad .
x cos δ 0
b) Sa fazorskog dijagrama napona i struja generatora sa istaknutim polovima prikazanog na
sl. 4.1b, mogu se izvesti sledeće osnovne relacije
IG = Id + Iq ;
E − U G cos δ
;
Xd
U sin δ
Iq = G
;
Xq
Id = −
U G = U d +U q ;
U d = −U G sin δ ;
U q = U G cos δ .
Proračun stabilnosti
309
jXdIG
jXdIq
E
+ω
Eq
d - osa
q - osa
jXqIq
j(Xd – Xq) Id
I *G
jXqIG
Uq
jXdId
Iq
jXqId
δ
UG = UG ∠0°
ϕ
Re
Ud
IG
Id
Sl. 4.1b Fazorski dijagram napona i struja sinhronog generatora sa istaknutim polovima
Aktivna i reaktivna snaga na krajevima generatora, sa svim veličinama izraženim u
relativnim jedinicama računaju se preko relacija:
PG = U d I d + U q I q ;
QG = U d I q − U q I d ;
odakle je:
U G sin δ EU G
U G2 X d − X q
 E − U G cos δ 
PG = (− U G sin δ ) −
+
U
cos
δ
=
sin
δ
+
sin 2δ ;

G
Xd
Xq
Xd
2 Xd Xq


QG = (− UG sin δ)
=
 cos2 δ sin2 δ 
UG sin δ
 E − UG cos δ  EUG
=
− UG cosδ −
cosδ − UG2 
+
=
Xq
Xd
X q 

 Xd
 Xd
 1 + cos 2δ 1 − cos 2δ  EUG
EUG
UG2 X d + X q UG2 X d − X q
=
cos δ − UG2 
+
cos
δ
−
+
cos 2δ .
Xd
2 X q  X d
2 Xd Xq
2 Xd Xq
 2 Xd
Granica statičke stabilnosti se ima pri nultoj vrednosti sinhronizacione snage, tj. za
Ps =
Xd − Xq
dPG EU G
=
cos δ + U G2
cos 2δ = 0 ; gde je cos 2δ = 2 cos 2 δ − 1 .
dδ
Xd
Xd Xq
Posle preuređenja, gornja jednačina po δ = δgr dobija oblik:
2U G
Xd − Xq
Xd − Xq
cos 2 δ + E cos δ − U G
=0 .
Xq
Xq
Proračun stabilnosti
Stavljajući a = U G
cos δ gr
310
Xd − Xq
, rešenje te jednačina je:
Xq
− E + E 2 + 8a2
=
.
4a
Za a = 0,45UG i E = 2UG ima se:
cos δ gr
− 2U G + 4U G2 + 8 ⋅ (0,45U G ) 2 − 2 + 2,3707
=
=
= 0,20595 ⇒ δ gr = 78,12° .
1,8U G
1,8
Maksimalna snaga generatora je onda:
PGmax =
2U G ⋅ U G
U 2 0,45 X q
U2
U2
U2
sin 78,12° + G
sin 156,24° = 1,3498 G + 0,0625 G = 1,4123 G .
1,45 X q
2 X q 1,45 X q
Xq
Xq
Xq
Proračun stabilnosti
311
Zadatak 4.2
Sinhroni generator sa sl. 4.2a, priključen je na krutu mrežu preko spojnog voda impedanse
Zv = (0,1 + j0,4) r.j. Sa sabirnica generatora napaja se lokalno opterećenje Pp = 0,4 r.j. pri
cos ϕp = 0,8. Snaga merena na krajevima generatora je PG = 1,0 r.j. pri cos ϕG = 0,85 i naponu
U G = 1,0 r.j.
a) Naći fazore struje koja teče po vodu Iv i napona krute mreže U∞.
b) Proračunati aktivne i reaktivne gubitke u spojnom vodu, faktor snage cos ϕ∞ i
kompleksnu snagu (S∞ = P∞ + jQ∞) koja se isporučuje krutoj mreži.
c) Iz izraza za tok aktivne snage na kraju spojnog voda P∞(θ), naći koeficijent
sinhronizacione snage, za P∞ = P∞(θ = θ ∞).
UG = 1,0 r.j. ∠0°
U∞
Spojni vod
G
Zv
Kruta
mreža
Iv
SG
Sv
S∞
cos ϕG = 0,85
Lokalni
Pp
potrošač
cos ϕp = 0,8
~
Sl. 4.2a Uprošćena šema sistema iz zadatka 4.2
Rešenje:
a) Kompleksne snage generatora i potrošača su:
S G = PG + jQG = PG (1 + jtg ϕG ) = (1 + j 0,62 ) r.j. = 1,177 r.j. ∠31,8° ;
S p = Pp + jQ p = Pp 1 + jtg ϕ p = (0,4 + j 0,3) r.j. = 0,5 r.j. ∠36,87° .
(
)
Kompleksna snaga koju generator isporučuje spojnom vodu je:
S v = S G − S p = (1 + j 0,62) − (0,4 + j 0,3) = (0,6 + j 0,32) r.j. = 0,68 r.j. ∠28,07° .
Kompleksna struja koja teče kroz spojni vod je:
*
Iv =
Sv
*
UG
=
0,68 ∠ − 28,07°
= (0,6 − j 0,32) r.j. = 0,68 r.j. ∠ − 28,07° .
1,0
Pad napona u spojnom vodu je:
∆U v = Z v I v = (0,1 + j 0,4) ⋅ (0,6 − j 0,32) = (0,188 + j 0,208) r.j.
Kompleksni napon na sabirnicama krute mreže je:
U ∞ = U G − ∆U v = 1,0 − 0,188 − j 0,208 = (0,812 − j 0,208) r.j. = 0,838 r.j. ∠ − 14,37° .
Proračun stabilnosti
312
b) Kompleksna snaga koja se isporučuje krutoj mreži je:
S ∞ = U ∞ I *v = 0,838 ∠ − 14,37° ⋅ 0,68 ∠28,07° = 0,57 r.j. ∠13,70° = (0,554 + j 0,135) r.j.
Faktor snage koja se isporučuje krutoj mreži je:
cos ϕ ∞ =
P∞ 0,554
=
= 0,972 (ind. jer je Q∞ pozitivno).
S∞
0,57
Gubici u spojnom vodu su:
gub
Sv
= Z v I v = (0,1 + j 0,4) ⋅ 0,68 2 = (0,046 + j 0,185) r.j. ;
2
Pvgub = 0,046 r.j. ;
Qvgub = 0,185 r.j.
Provera:
gub
Sv
= S v − S ∞ = (0,6 + j 0,32) − (0,554 + j 0,135) = (0,046 + j 0,185) r.j.
c) Izraz za tok aktivne snage na kraju prenosnog voda je:
P∞ = −
U U
U ∞2
sin µ v − G ∞ sin (θ 21 − µ v ) ,
Zv
Zv
gde je:
θ 21 = θ ∞ − 0 = θ ∞ ;
µ v = 90° − arg Z v = 90° − arctg
0,4
= 90° − 75,97° = 14,03° ; Z v = 0,4123 ∠75,97° ,
0,1
tako da je:
0,838 2
1,0 ⋅ 0,838
P∞ = −
sin 14,03° −
sin (θ ∞ − 14,03°) = −0,413 − 2,033 sin (θ ∞ − 14,03°) .
0,4123
0,4123
Sinhronizaciona snaga na kraju voda je:
Ps = −
dP∞
= 2,033 cos (θ ∞ − 14,03°) = 2,033 cos(− 14,37° − 14,03°) = 1,788 r.j./rad
dθ ∞
dP∞
u formuli za Ps potiče iz činjenice da sabirnice krute mreže
dθ ∞
predstavljaju potrošački čvor).
(znak '−' ispred izvoda
Proračun stabilnosti
313
Zadatak 4.3
a) Za hidrogenerator priključen na moćnu mrežu posredstvom generatorskog bloktransformatora, u koju odaje snagu S∞ = 88,2 + j66,15 MVA, pri U∞ = Un, izračunati
sinhronizacionu snagu, ako su osnovni podaci:
G:
SnG = 110,25 MVA ;
UnG = 10,5 kV ;
Xd = 125% ;
Xq = 0,72Xd = 90% ;
BT:
SnT = 110,25 MVA ;
UnT = 10,5/132 kV/kV ;
XT = 10% ;
UB = 132 kV ; SB = SnG = 110,25 MVA .
b) Turbogenerator nominalne snage SnG = 300 MVA priključen je na moćnu mrežu,
posredstvom generatorskog blok-transformatora nominalne snage SnT = 275 MVA.
Izračunati aktivne i reaktivne snage koje teku prema moćnoj mreži merene na strani višeg
napona blok-transformatora i faktore snage prenosa za dva radna režima:
1° Napon moćne mreže: U∞ = 231 kV; sinhronizaciona snaga: Psind = 323 MW/rad;
ugao momenta: δ ind
0 = 29,13°.
2° Napon moćne mreže: U∞ = 231 kV; sinhronizaciona snaga: Pscap = 53 MW/rad;
ugao momenta: δ cap
0 = 73,61°.
Ostali podaci za proračun su:
Generator: xd = 130 %; UnG = 12 kV.
Transformator: xT = 13 %; mnT = 12/242 kV/kV.
Rešenje:
a) Hidrogenerator - Proračun početnih uslova, shodno fazorskom dijagramu sa sl. 4.1b, za
SB = 110,25 MVA i UB = 132 kV:
(
)
E q 0 = U ∞ + j X q + X T I = 1,00 + j (0,9 + 0,1) ⋅ (0,8 − j 0,6) = 1,6 + j 0,8 = 1,789 r.j. ∠26,57° ;
66,15
= 36,87° ;
88,2
= I sin (δ 0 + ϕ) = 1,0 sin (26,57° + 36,87°) = 0,8945 r.j. ;
δ 0 = arg E q 0 = 26,57° ;
Id
ϕ = arctg
I q = I cos (δ 0 + ϕ) = 1,0 cos (26,57° + 36,87°) = 0,4471 r.j.
Aktivna snaga na visokonaponskoj strani blok-transformatora je:
P∞ =
=
Xd − Xq
E0U ∞
U2
sin δ 0 + ∞
sin 2δ 0 =
X d + XT
2 (X d + XT )(X q + XT )
2,013 ⋅1,0
1,0 2 1,25 − 0,9
sin 26,57° +
⋅
sin 53,14° = 0,8744 r.j. ;
1,25 + 0,1
2 1,35 ⋅1,0
(
)
E 0 = E q 0 + X d − X q I d = 1,789 + (1,25 − 0,9) ⋅ 0,8945 = 2,102 r.j.
Proračun stabilnosti
314
Sinhronizaciona snaga za δ = δ0 = 26,57° je:
Ps =
Xd − Xq
E0U ∞
∂P∞ (δ)
=
cos δ 0 + U ∞2
cos 2δ 0 =
∂δ δ=δ
X d + XT
(X d + XT )(X q + XT )
0
=
2,102 ⋅1,0
1,25 − 0,9
cos 26,57° + 1,0 2 ⋅
cos 53,14° = 1,549 r.j./rad = 170,72 MW/rad .
1,25 + 0,1
1,35 ⋅1,0
b) Turbogenerator - Proračun impedansi (svedenih na stranu višeg napona transformatora):
2
2
XG =
2
2
xd U nG
 242  130 12  242 
=
⋅
⋅


 = 253,78 Ω ;
100 S nG  12  100 300  12 
XT =
2
xT U nT
13 242 2
=
⋅
= 27,68 Ω ;
100 S nT 100 275
X = XG + XT = 253,78 +27,68 = 281,46 Ω .
Iz izraza za sinhronizacione snage Ps i poznate vrednosti napona U∞ i ugla δ0 je:
E indU ∞
cos δ ind
0 = 323 MW/rad ;
X
323 ⋅ 281,46
=
= 450,54 kV ;
231cos 29,13°
Psind =
E ind
E capU ∞
cos δ cap
0 = 53 MW/rad ;
X
53 ⋅ 281,46
=
= 228,86 kV .
231cos 73,61°
Pscap =
E cap
Prenosne snage i faktori snaga prenosa su:
P
ind
E indU ∞
450,54 ⋅ 231
=
sin δ ind
⋅ 0,4868 = 180 MW ;
0 =
X
281,46
U ∞2 E indU ∞
2312
450,54 ⋅ 231
+
cos δ ind
=
−
+
⋅ 0,8735 = 133,41 MVAr ;
0
X
X
281,46
281,46
133,41
= arctg
= 36,545° ⇒ cos ϕind = 0,803 ;
180
Q ind = −
ϕind
P
cap
E capU ∞
228,86 ⋅ 231
=
sin δ cap
⋅ 0,9594 = 180,2 MW
0 =
X
281,46
U ∞2 E capU ∞
2312
228,86 ⋅ 231
+
cos δ cap
=
−
+
⋅ 0,2822 = −136,59 MVAr ;
0
X
X
281,46
281,46
 136,59 
cap
= arctg  −
 = −37,16° ⇒ cos ϕ = 0,797 .
180
,
2


Q cap = −
ϕcap
Proračun stabilnosti
315
Zadatak 4.4
Sinhroni turbogenerator priključen je na krutu mrežu (čiji je napon U∞ = 1,0 r.j.), u koju
isporučuje snagu S∞ = (0,554 + j0,135) r.j., posredstvom spojne impedanse Zv = (0,1 + j0,4) r.j.,
shodno sl. 4.4a. Sa sabirnica generatora napaja se lokalno opterećenje Sp = (0,4 + j0,3) r.j.
Proračunati:
a) Fazor napona UG, struje IG i kompleksnu snagu SG na krajevima generatora, kao i aktivne
i reaktivne gubitke u spojnoj impedansi Zv.
b) Fazor indukovane EMS generatora E i izraz za krivu njihanja generatora prema krutoj
mreži PG(δ), ako je sinhrona reaktansa generatora Xd = 1,7 r.j.
c) Koeficijent sinhronizacione snage i rezervu stabilnosti generatora za napred zadato
(odnosno proračunato) radno stanje.
d) Faktor snage generatora za proračunato radno stanje. Takođe proveriti nađene vrednosti
(u tač. a) za PG i QG.
Spojni vod
Zv
UG
G
~
SG
Sv
Kruta
mreža
S∞
Sp
U∞ = 1,0 r.j. ∠0°
Sl. 4.4a Jednopolna šema sistema iz zadatka 4.4
Rešenje:
a) Proračun fazora napona, struje i kompleksne snage generatora:
Za:
S∞ = (0,554 + j0,135) r.j. = 0,5702 r.j. ∠13,70° ;
I∞ = (0,554 - j0,135) r.j. = 0,5702 r.j. ∠-13,70° ;
Sp = (0,4 + j0,3) r.j. = 0,5 r.j. ∠36,87° ;
Zv = (0,1 + j0,4) r.j. = 0,4123 r.j. ∠75,96° ;
X d = j1,7 r.j. = 1,7 r.j. ∠90° ;
Zp =
U G2
*
Sp
=
1,1288 2
∠36,87° = 2,5484 r.j. ∠36,87° = (2,0387 + j1,529) r.j. ,
0,5
napon UG, čiji je moduo izražen u relativnim jedinicama, a fazni ugao u ° je:
U G = U ∞ + Z v I ∞ = 1,0 + (0,1 + j 0,4) ⋅ (0,554 − j 0,135) =
= (1,1094 + j 0,2081) r.j. = 1,1288r.j.∠10,63° ,
Proračun stabilnosti
316
dok su komleksni gubici:
S vgub
Z v S ∞2
0,5702 2
=
= (0,1 + j 0,4) ⋅
= (0,0325 + j 0,131) r.j. ,
U ∞2
12
tako da je kompleksna snaga na početku voda:
Sv = S∞ + Sv
gub
= (0,554 + j 0,135) + (0,0325 + j 0,131) = (0,5865 + j 0,266) r.j. ,
a odata snaga generatora:
S G = S v + S p = (0,5865 + j 0,266) + (0,4 + j 0,3) = (0,9865 + j 0,566) r.j. = 1,1367 r.j. ∠29,8° ,
dok je struja generatora:
*
IG =
SG
*
UG
=
1,1367 ∠ − 29,8°
= 1,007 r.j. ∠ − 19,17° = (0,951 − j 0,331) r.j.
1,1288 ∠ − 10,63°
b) Proračun fazora indukovane EMS i izraza za krivu njihanja turbogeneratora:
E = U G + jX d I G = (1,1094 + j 0,2081) + j1,7 ⋅ (0,951 − j 0,331) =
= (1,6724 + j1,8251) = 2,4755 r.j. ∠47,50°;
E = 2,4755 r.j. ;
δ = 47,50° .
E = 2,4755 r.j. ∠47,50°
1
ZG = j1,7 r.j.
UG = 1,1288 r.j. ∠10,63°
U∞ = 1,0 r.j. ∠0°
Zv = (0,1+ j0,4) r.j.
2
Zp = (2,0387 + j1,529)r.j.
Sl. 4.4b Ekvivalentna šema sistema sa sl. 4.4a
Za proračun izraza za krivu njihanja generatora prema krutoj mreži, posmatra se zamenska
šema sistema sa sl. 4.4a, prikazana na sl. 4.4b, odakle se transfer impedansa dobija transfiguracijom
zvezde koju formiraju impednase generatora (ZG), potrošača (Zp) i spojnog voda (Zv) u trougao.
Njena vrednost je
Z 12 = Z G + Z v +
ZGZv
1,7 ∠90° ⋅ 0,4123 ∠75,96°
= j1,7 + (0,1 + j 0,4) +
=
Zp
2,5484 ∠36,87°
= (−0,073 + j 2,3134) r.j. = 2,315 r.j. ∠91,82°;
Z12 = 2,315 r.j.;
µ12 = 90° − 91,82° = −1,82° .
Proračun stabilnosti
317
Sopstvena (ulazna) impedansa punog sistema u tački 1 gde deluje EMS E, shodno
ekvivalentnoj šemi sa sl. 4.4a je:
Z 11 = Z G + Z v +
Z pZv
2,5484 ∠36,87° ⋅ 0,4123 ∠75,96°
= j1,7 +
=
Z p +Zv
2,5484 ∠36,87° + 0,4123 ∠75,96°
= (0,12 + j 2,044) r.j. = 2,048 r.j. ∠86,639°;
Z11 = 2,048 r.j.;
µ11 = 90° − 86,639° = 3,361° .
Onda je izraz za krivu njihanja generatora:
P=
EU ∞
E2
2,4755 2
2,4755 ⋅ 1,0
sin µ11 +
sin (δ − µ12 ) =
sin 3,361° +
sin (δ + 1,82°) =
Z11
Z12
2,048
2,315
= 0,1754 + 1,0693 sin (δ + 1,82°) [r.j.] .
c) Proračun koeficijenta sinhronizacione snage i rezerve stabilnosti za δ = 47,50° :
Ps = Pmax cos (δ − µ E∞ ) = 1,0693 cos (47,50° + 1,82°) = 0,697 r.j./rad ;
RS =
Pmax 1,0693
=
= 1,084 (ili 8,4 %) .
PG
0,9865
d) Faktor snage generatora je kosinus ugla između fazora UG i IG. Taj ugao je, shodno
fazorskom dijagramu na sl. 4.4c:
ϕG = arg U G − arg I G = 10,63° + 19,17° = 29,8° ,
pa je
cos ϕG = cos 29,8° = 0,8678 .
Provera:
PG = U G I G cos ϕG = 1,1288 ⋅1,007 ⋅ 0,8678 = 0,98643 r.j.
(ranije proračunato: PG = 0,9865 r.j.).
QG = U G I G sin ϕG = 1,1288 ⋅1,007 ⋅ 0,496974 = 0,5649 r.j.
(ranije proračunato: QG = 0,566 r.j.).
Male razlike u proračunima PG i QG su posledica zaokruživanja rezultata proračuna.
Proračun stabilnosti
318
E = 2,4755 r.j. ∠47,50°
36,87°
47,50°
U G = 1,1288 r.j. ∠10,63°
-36,87°
10,63°
-13,7°
U ∞ = 1,0 r.j. ∠0°
I ∞ = 0,57 r.j. ∠ − 13,7°
I p = 0,5 r.j. ∠ − 36,87°
I G = 1,007 r.j. ∠ − 19,17°
Sl. 4.4c Fazorski dijagram napona i struja za sistem iz zadatka 4.4
Proračun stabilnosti
319
Zadatak 4.5
Kolika je granična električna dužina λ, u pogledu statičke stabilnosti, za trofazni, na sl. 4.5a
jednopolno prikazani jednomašinski sistem, uzimajući da je elektromotorna sila iza sinhrone
reaktanse konstantna, a idealizovanim vodom se prenosi prirodna snaga.
T
G
Vod
~
15,75/400 kV/kV
Jaka
mreža
Zc = 330 Ω
λ
xdG = 200%
U∞ = const
S nG = S nT = 500 MVA
U nG = 15,75 kV
xT = 14%
X dGT = X dG + X T = 214%
f = const
Sl. 4.5a Jednopolna šema i osnovni podaci o elementima sistema iz zadatka 4.5
Rešenje:
Jednopolna zamenska šema impedansi sistema ima izgled prikazan na sl. 4.5b.
Eq
jX dGT
U∞
Sl. 4.5b Jednopolna zamenska šema impedansi sistema sa sl. 4.5a
Ako se pojedini elementi ekvivalentne šeme (blok generator-transformator i vod) predstave
preko odgovarajućih četvorokrajnika, dobija se ekvivalentna šema na sl. 4.5c, na kojoj su sve struje
i naponi dati kao računski.
I∞
I
Eq
Av
Bv
Cv
Dv
jX dGT
U∞
Sl. 4.5c Ekvivalentna šema sistema sa sl. 4.5b, pri predstavljanju elemenata
odgovarajućim četvorokrajnicima
Proračun stabilnosti
320
Lanac četvorokrajnika na sl. 4.5c može se uprostiti tretmanom preko odgovarajućeg
ekvivalentnog četvorokrajnika sa sl. 4.5d, čiji se parametri nalaze primenom matričnog računa:
I
°
I∞
°
Ae
Be
°
Ce
De
Eq
°
°
°
U∞
°
°
Sl. 4.5d Ekvivalentni četvorokrajnik sistema sa sl. 4.5c
jZce sinλ
′ + X T1 )  cosλ
 Ae Be  1 j( X dG

=
C D  = 0
  j 1 sinλ
cos
λ

1
e 
 Zce
 e


X dGT


cosλ − Z sin λ j cosλ( X dGT + Zc tg λ)
c
=
.
1


j sinλ
cosλ
Zc


Veza između struja i napona na krajevima četvorokrajnika sa sl. 4.5d je:
E q   Ae Be U ∞ 
 I  = C D  I  .
e  ∞ 
   e
Prikazivanjem ove matrične relacije preko skalarnih jednačina, dobija se sistem jednačina:
Eq = Ae U∞ + Be I∞ ;
I = Ce U∞ + De I∞ .
Izračunavanjem struje I∞ iz prve relacije i njenim zamenjivanjem u drugu, dobija se izraz za
struju I:
A D − Be C e
A
D
1
 1
 D
I = C eU ∞ + De 
Eq − e U ∞  = e Eq − e e
U ∞ = e Eq −
U .
Be
Be
Be
Be ∞
 Be
 Be
Kompleksna snaga generatora se tada izračunava iz relacije:
*
*
*
De 2 E qU ∞
1
 De

S = Eq I = Eq
Eq −
U  = * Eq +
.
*
Be ∞ 
Be
Be
 Be
*
Zamenjivanjem izraza za Be i De:
Be = j cosλ( X dGT + Zc tg λ) ;
De = cosλ ,
Proračun stabilnosti
321
i usvajanjem da su naponi Eq = Eq ∠0° i U∞ = U∞ ∠-δ = U∞ (cos δ - jsin δ) gde je δ ugao između
faznih vrednosti elektromotorne sile iza sinhrone reaktanse Xd generatora i napona na sabirnicama
jake mreže (sabirnice beskonačne snage), izraz za kompleksnu snagu postaje:
S = jEq2
=
( X dGT
E qU ∞
1
−j
(cos δ + j sin δ ) =
+ Z c tg λ )
cos λ ( X dGT + Z c tg λ )
EqU ∞
sin δ +
cos λ( X dGT + Z c tg λ )
EqU ∞


1
j  Eq2
cos δ  ,
−
( X dGT + Z c tg λ ) cos λ( X dGT + Z c tg λ )


odnosno, izraz za odatu električnu aktivnu snagu generatora u sistemu je:
P=
E qU ∞
sin δ .
cos λ( X dGT + Z c tgλ )
Kako se idealizovanim vodom prenosi prirodna snaga voda i kako je na kraju voda linijski
U2
napon U∞, to je Pnat = ∞ , pa će elektromotorna sila iza sinhrone reaktanse Xd generatora, shodno
Zc
ekvivalentnoj šemi sa sl. 4.5c, biti:
jX dGT
Pnat MW
0 MVAr
~
Eq
U∞
Sl. 4.5c Theveninov ekvivalent generatora i transformatora sistema iz zadatka 4.5
E q = U∞ + j
Pnat X dGT
U X
= U ∞ + j ∞ dGT ,
U∞
Zc
odnosno
Eq =
U∞
Zc
2
Z c2 + X dGT
.
Granična električna dužina voda λ se određuje iz karakteristika odate električne aktivne
snage generatora kada se P zameni sa Pnat a ugao δ sa 90°, tako da je
U ∞2
2
Z c2 + X dGT
E qU ∞
Zc
U ∞2
=
=
,
Z c cos λ ( X dGT + Z c tgλ ) cos λ( X dGT + Z c tgλ )
Proračun stabilnosti
ili:
2
cos λ( X dGT + Z c tgλ ) = Z c2 + X dGT
;
2
( X dGT cos λ + Z c sin λ )2 = Z c2 + X dGT
;
2
2
X dGT
cos 2 λ + 2 Z c X dGT sin λ cos λ + Z c2 sin 2 λ = Z c2 + X dGT
;
( X dGT sin λ − Z c cos λ )2 = 0 .
Rešenje gornje jednačine je:
tg λ =
Zc
.
X dGT
Kako je
X dGT =
214 400 2
⋅
= 684,8 Ω ,
100 500
to je granična električna dužina voda:
tg λ =
330
= 0,4819 ,
684,8
odakle je
λ = 25,729° = 0,06 Lv ,
a stvarna dužina voda
Lv = 428,8 km.
322
Proračun stabilnosti
323
Zadatak 4.6
a) Na koju maksimalnu udaljenost se za dati, jednopolno prikazani trofazni sistem,
usvajajući nacrtanu zamensku šemu sa sl. 4.6a, može statički stabilno preneti prirodna snaga voda
380 kV sa dva provodnika u snopu po fazi (Zc = 320 Ω)?
b) Na koju maksimalnu udaljenost se može statički stabilno preneti ista snaga ako se na
sredini uključi baterija kondenzatora čija reaktansa kompenzuje 50% reaktanse voda 380 kV,
dužine nađene pod a)?
2
1
T
AT
G
Pnat
Jaka
cos ϕ = 1
mreža
Zc = 320 Ω
15,75/400
380/220
Lv
~
S nG = S nT = 2 ⋅ 250 MVA
U 1 = U nv = 380 kV
xdG = 160%
U nG = 15,75 kV
xT = 15%
S nAT = 2 ⋅ 250 MVA
U∞ = const
x AT = 10%
f = const
Sl. 4.6a Jednopolna šema i parametri sistema iz zadatka 4.6
Rešenje:
Ekvivalentna šema sistema sa sl. 4.6a ima izgled kao na sl. 4.6b.
Eq
j ( X dG + X T )
Pnat 1
0
U1
Pnat
2
jXAT
U∞
U2 0
Sl. 4.6b Jednopolna zamenska šema sistema sa sl. 4.6a
a) Kako je vod idealizovan i kako je na početku voda P1 = Pnat, Q1 = 0 i U1 = Unv to su
poznate i radne veličine na kraju voda P2 = Pnat, Q2 = 0 i U2 = U1 ∠–λ, gde je λ = 0,06 Lv [°]
(dužina Lv data je u kilometrima). Onda su:
- Reaktanse elemenata sistema:
X dG + X T =
175 400 2
⋅
= 560 Ω ;
100 2 ⋅ 250
Proračun stabilnosti
X AT =
324
10 380 2
⋅
= 28,88 Ω ;
100 2 ⋅ 250
- Prirodna snaga voda:
Pnat
2
U nv
380 2
=
=
= 451,25 MW ;
320
Zc
- Elektromotorna sila iza sinhrone reaktanse:
E q = U1 + j
Pnat ( X dG + X T )
451,25 ⋅ 560
= 380 + j
= 765 kV ∠60°15′ ;
U1
380
- Napon na sabirnicama beskonačne snage (kruta mreža):
U ∞ =U2 − j
Pnat X AT
451,25 ⋅ 28,88
= 380 − j
= 381 kV ∠ − 5°10′ .
U2
380
Na sl. 4.6c nacrtan je fazorski dijagram napona, za slučaj a. Ovaj fazorski dijagram važi za
slučaj kad su sve veličine međufazne (linijske), ili kad su sve veličine fazne. Isto tako on je validan i
u sistemu relativnih jedinica.
Eq
Pnat ( X dG + X T )
U1
U1
.
θa
U2
λ
θb
. Pnat X AT
U2
U∞
Sl. 4.6c Fazorski dijagram napona iz zadatka 4.6a
Potrebno je napomenuti da je pri određivanju fazora napona, na sabirnicama beskonačne
snage fazor napona na kraju voda uslovno postavljen po faznoj osi.
Tražena dužina voda Lv određuje se iz uslova da je maksimalan fazni pomeraj između fazora
elektromotorne sile E q i napona na sabirnicama beskonačne snage U ∞ jednak 90°:
θ a + λ + θb = 90° ,
Proračun stabilnosti
325
gde su θa i θb fazni pomeraji između fazora elektromotorne sile E q i fazora napona U1, odnosno
fazora napona U2 i napona na sabirnicama beskonačne snage U ∞ , respektivno, shodno sl. 4.6c:
θ a = 60°15′ ;
θb = 5°10′ ;
dok je λ = 0,06 ⋅ Lv električna ugaona dužina voda. Zamenom brojčanih vrednosti dobija se:
60°15′ + λ + 5°10′ = 90° ,
odakle je
λ = 24°35′ = 24,58° ,
odnosno maksimalna dužina voda na koju se može statički stabilno preneti prirodna snaga voda:
Lv =
24,58°
= 408 km.
0,06
b) Ako se sa l označi podužna pogonska induktivnost, a sa c podužna kapacitivnost voda,
l
onda je po definiciji Z c =
.
c
Kako je c0 =
1
lc
(brzina svetlosti), to se podužna pogonska induktivnost može odrediti iz
izraza:
1
c0
1
= lc = ,
Zc
l
l
c
odakle je
l=
Z c 320
=
⋅10 −3 = 1,066 ⋅10 −3 H/km .
c0 300
Induktivna reaktansa voda dužine Lv = 408 km, nađene u tač. a, onda je:
X v = lωLv = 1,066 ⋅10 −3 ⋅ 314 ⋅ 408 = 137 Ω ,
a kapacitivna reaktansa rednog kondenzatora prema uslovu zadatka:
1
X C = − X v = −68,5 Ω .
2
Proračun stabilnosti
326
Ova reaktansa se smešta na sredinu voda, kako je to prikazano na sl. 4.6d, tako da su za idealizovan
vod i radno stanje na početku voda P1 = Pnat, Q1 = 0 i U1 = Unv u ovom slučaju poznate radne
veličine na kraju polovine voda, odnosno u tački priključenja kondenzatorske baterije P1′ = Pnat,
Q1′ = 0 i U1′ = U1 ∠–λ/2.
Eq
j ( X dG + X T )
Pnat 1
1′
2′
U1
0
jXAT
2
U∞
U2
Sl. 4.6d Jednopolna zamenska šema sistema iz zadatka 4.6b
Uslov statičke stabilnosti je u ovom slučaju:
θ a + λ / 2 + θ c = 90° ,
gde je θ a = 60°15′ ugao između fazora elektromotorne sile E q i fazora napona U1, proračunat u
tač. a, dok je θc ugao između fazora napona U1′ i napona na sabirnicama beskonačne snage U ∞ .
Ovaj ugao je najjednostavnije odrediti korišćenjem modela mreže prikazanog preko
četvorokrajnika. Ako se pojedini elementi dela ekvivalentne šeme od tačke 1′ do sabirnica
beskonačne snage predstave preko odgovarajućih četvorokrajnika, dobija se ekvivalentna šema na
sl. 4.6e.
U1′
Av
Bv
Cv
Dv
jX C
jXAT
U∞
Sl. 4.6e Ekvivalentna šema dela sistema od tačke 1′, pri predstavljanju elemenata
odgovarajućim četvorokrajnicima
Ekvivalentni četvorokrajnik ovom lancu četvorokrajnika, prikazan je na sl.4.6f. Njegovi
parametri su:
cosλ / 2
jZc sin λ / 2 1 jX
 Ae Be  1 jX C  

AT 
=
C D  = 0 1   j 1 sin λ / 2 cosλ / 2  0
1 
e 
 Zc

 e



XC
X AT


cosλ / 2 − Z sinλ / 2 j X AT cosλ / 2 − Z X C sin λ / 2 + Z c sin λ / 2 + X C cosλ / 2
c
c

.
=
X AT
1


j sin λ / 2
cosλ / 2 −
sinλ / 2


Zc
Zc
Proračun stabilnosti
327
I
°
U1′
°
I∞
°
Ae
Be
°
Ce
De
°
°
U∞
°
°
Sl. 4.6f Ekvivalentni četvorokrajnik sistema sa sl. 4.6e
Veza između struja i napona na krajevima četvorokrajnika sa sl. 4.6f je:
U 1′   Ae Be U ∞ 
 I  = C D  I  .
e  ∞ 
   e
Inverzijom ove matrične relacije dobija se zavisnost veličina na prijemnom kraju u funkciji napona i
struje na predajnom kraju četvorokrajnika, odnosno:
U ∞   De − Be  U 1′ 
  .
 I  = − C
 ∞   e Ae   I 
Prva relacija za napon na kraju voda je
U∞ = De U1′ − Be I .
Postavljanjem napona U1′ u faznu osu U1′ = U1 ∠0° i zamenjivanjem izraza za Be i De, kao i struje I
koja je, shodno datoj pretpostavci:
Pnat 451,25
=
= 1,1875 A ∠0° ,
U1
380
izraz za napon U∞ postaje:
I=
X
X




U ∞ =  cosλ / 2 − AT sinλ / 2U1′ − j X AT cosλ / 2 − AT X C sinλ / 2 + Zc sinλ / 2 + X C cosλ / 2I =
Zc
Zc




= (380cosλ / 2 − 34,295sinλ / 2) + j(47,049cosλ / 2 − 387,34sinλ / 2).
Ugao θc je jednak negativnoj vrednosti argumenta fazora U∞, pa se uslov statičke stabilnosti
prevodi u:
47,049 cos λ / 2 − 387,34 sin λ / 2
θ a + λ / 2 − arctan
= 90° .
380 cos λ / 2 − 34,295 sin λ / 2
Rešavanje ove transcedentne jednačine po λ daje vrednost granične električne dužine voda:
λ = 35,709° = 35°42′ ,
odnosno, granična dužina voda u ovom slučaju iznosi:
Lv = 595,15 km .
Proračun stabilnosti
328
Zadatak 4.7
Za dati trofazni, jednopolno prikazani elektroenergetski sistem, sa sl. 4.7a izračunati do koje
i kakve (induktivne ili kapacitivne) reaktivne (spoljne) snage Q mogu da rade statički stabilno
ravnomerno opterećeni generatorsko-transformatorski blokovi koji na sabirnice 1 odaju ukupnu
aktivnu snagu P = 700 MW, ako se jaka mreža na kraju može zameniti reaktansom izračunatom iz
udela te mreže u trajnoj trofaznoj snazi kratkog spoja na sabirnicama 2 i konstantnim naponom iza
te reaktanse.
1
2
U1 = Ur = 410 kV
~
Jaka aktivna mreža
P = 700 MW
~
SnG = 2×400 MVA
UnG = 15,75 kV
xdG = 240%
xT = 14%
mT = 15,75/400 kV/kV
Sp = 250 MVA
pri Up = Ur = 410 kV
i cos ϕp = 0,9 (ind.)
Unv = 400 kV
xv = 0,33 Ω/km
Lv = 240 km
S k 3M = 8000 MVA
pri UnM = 400 kV
Sl. 4.7a Jednopolna šema i parametri elemenata sistema iz zadatka 4.7
Rešenje:
Oba generatorsko-transformatorska bloka, identična po konstrukciji i podjednako
opterećena, mogu se tretirati zajedno sa reaktansom svedenom na stranu voda. Njihova ukupna
reaktansa je:
X dGTsv =
2
xdGT % U nT
240 + 14 400 2
=
⋅
= 508 Ω .
100 S nGT
100
2 ⋅ 400
Reaktansa oba paralelna voda je:
X vekv =
xv Lv 0,33 ⋅ 240
=
= 39,6 Ω .
2
2
Ekvivalentna reaktansa jake mreže u stacionarnim stanjima (normalnim ili poremećenim) je:
XM =
2
U nM
400 2
=
= 20 Ω .
S k 3M 8000
Ekvivalentna impedansa potrošačkog centra na sabirnicama 1 je:
Zp =
U 2p
410 2
cos ϕ p + j sin ϕ p =
⋅ (0,9 + j 0,4359) = (605,16 + j 293) Ω .
Sp
250
(
)
Proračun stabilnosti
329
Na osnovu izračunatih parametara zamenska šema sistema sa sl. 4.7a ima izgled prikazan na
sl. 4.7b.
1
Z dGTsv = j508 Ω P
ekv
Ur Z v = j 39,6Ω ZM= j20Ω 2′
E
UM
Qun
Qsp
Zp = (606 + j293) Ω
Sl. 4.7b Ekvivalentna jednopolna šema impedansi sistema sa sl. 4.7a
Sopstvena impedansa u fiktivnom čvoru dejstva ems E je
(
)
Z 11 = jX dGTsv + Z p j X vekv + X M = j 508 + (605,16 + j 293) j (39,6 + 20) = (4,4 + j 565) Ω ,
odnosno
Z 11 = Z11 ∠ψ11 ≈ 565 Ω ∠90° ⇒ µ11 = 90° − ψ11 = 0° .
Granica statičke stabilnosti ima se kada se sinhronizaciona snaga, tj. prvi izvod aktivne
snage po uglu, izjednači sa nulom, pri čemu se najbrže dolazi do rezultata ako se upotrebe izrazi za
odatu aktivnu i reaktivnu snagu generatora u fiktivnom čvoru dejstva ems E (unutrašnji generatorski
čvor):
Pun = P =
Qun =
EU ∞
E2
sin µ11 +
sin (δ − µ12 ) ;
Z11
Z12
EU ∞
E2
cos µ11 −
cos (δ − µ12 ) .
Z11
Z12
Izraz za prvi izvod aktivne snage po uglu je:
dP EU ∞
=
cos (δ − µ12 ) .
dδ
Z12
Zamenom izraza za reaktivnu snagu Qun može se izvršiti eliminacija člana zavisnog od ugla
δ, te se za sinhronizacionu snagu dobija izraz:
Ps =
dP E 2
=
cos µ11 − Qun .
dδ Z11
Korišćenjem relacije koja povezuje spoljašnju Qsp i unutrašnju Qun reaktivnu snagu
Qun = Qsp +
2
P 2 + Qsp
U r2
X dGTsv
Proračun stabilnosti
330
i njenim zamenjivanjem u izraz za sinhronizacionu snagu, granica statičke stabilnosti se određuje iz
jednačine:
Ps =
2
P 2 + Qsp
E2
cos µ11 − Qsp −
X dGTsv = 0 .
Z11
U r2
Ems E može se izračunati iz relacije:
Qsp X GTsv

E = U r +
Ur

2
2
  PX GTsv
 +
  U
r
 
2

 .


Posle zamene relacije za E2 u izraz za Ps uz uvažavanje činjenice da je cos µ11 = 1 , dobija se
jednačina:
2
2
2 2
2
P 2 + Qsp
U r2 2 Qsp X GTsv Qsp X GTsv P X GTsv
+
+
+
− Qsp −
X GTsv = 0 .
Z11
Z11
U r2 Z11
U r2 Z11
U r2
Ako se u gornju jednačinu smene brojčane vrednosti dobija se jednačina:
2
2
2
700 2 + Qsp
410 2 2 Qsp ⋅ 508 Qsp ⋅ 508
700 2 ⋅ 508 2
+
+
+
− Qsp −
⋅ 508 = 0 .
565
565
410 2 ⋅ 565 410 2 ⋅ 565
410 2
Posle sređivanja gornjeg izraza sa leve strane, dobija se kvadratna jednačina po Qsp:
2
Qsp
− 2618,2 Qsp − 485881 = 0 ,
čija su rešenja:
Qsp1 = 2782 MVAr ;
Qsp 2 = −174 MVAr .
Pošto se uslovi statičke stabilnosti normalno pogoršavaju kada se pri istoj aktivnoj snazi
prelazi sa reaktivnom snagom iz induktivnog u kapacitivno područje, može se zaključiti da su sva
induktivna opterećenja (naravno samo ona koja dolaze u obzir sa gledišta dozvoljenih reaktivnih
snaga generatora i naponskih prilika u mreži) stabilna, kao i ona kapacitivna, sve dok je reaktivna
snaga manja od 174 MVAr cap. (174/2 MVAr po generatoru).
Granični faktor snage je:
cos ϕ cap =
P
2
P 2 + Qcap
=
700
700 2 + 174 2
=
700
= 0,97
721,3
i on naravno važi kako za ukupno opterećenje oba bloka tako i za svaki blok posebno.
Proračun stabilnosti
331
Zadatak 4.8
Preko jednopolno prikazanog trofaznog sistema 220 kV sa sl. 4.8a, predaje se iz udaljene
hidroelektrane jakoj mreži nominalnog napona 400 kV na ulazu u postrojenje 220/400 kV aktivna
snaga od 260 MW pri 220 kV, uz faktor snage jednak jedinici.
Proveriti statičku stabilnost ako se relativno jaka mreža 400 kV može zameniti reaktansom
izračunatom iz udela te mreže u trajnoj trofaznoj snazi kratkog spoja, a napon UM iza te reaktanse
smatrati konstantnim. Takođe smatrati konstantnom i ems E iza sinhrone reaktanse generatora.
G
TG
TM
Mreža
400 kV
~
P = 260 MW
~
G
S k 3M
cos ϕr = 1
TG
SnG = SnTG = 150 MVA
UnG = 15,75 kV
xdG = 100%
xqG = 65%
xTG = 12%
mTG = 15,75/231 kV/kV
Unv = 220 kV
Lv = 350 km
Zc = 400 Ω
TM
SnTM = 150 MVA
xTM = 13 %
mTM = 220/400 kV/kV
S k 3M = 10000 MVA
pri 400 kV
Sl. 4.8a Jednopolna šema i parametri sistema iz zadatka
Rešenje:
Zamenska šema impedansi sistema sa sl. 4.8a ima izgled prikazan na sl. 4.8b.
Ur P
E
jXTM
jX d = j ( X dG + X TG )
(q)
jXM
UM
I
(qG)
Zc , λ
Sl. 4.8b Zamenska šema impedansi sistema sa sl. 4.8a
Analizu stanja u sistemu u kom je vod predstavljen modelom sa raspodeljenim parametrima,
slično zadatku 4.6, najjednostavnije je rešiti koričćenjem prezentacije mreže preko ekvivalentnog
četvorokrajnika. Osnovna naponska jednačina sistema je:
E = AeUM + BeI ,
Proračun stabilnosti
332
gde je E ems iza sinhrone reaktanse generatora a UM i I napon i struja mreže. Transformacijom u
dq-koordinatni sistem, uz uvažavanje idealizacije da je sistem bez (aktivnih) gubitaka, ova
jednačina prevodi se u dve jednačine:
Ed = AqUd + jBqIq ;
Eq = AdUq + jBdId .
U njima su elementi četvorokrajnika realni, dok su komponente struja i napona dati relacijama:
IG = Id + Iq ;
U M = U d +U q ;
I d = − I sin(δ + ϕ) ;
U d = −U M sin δ ;
I q = I cos(δ + ϕ) ;
U q = U M cos δ ,
gde je ϕ ugao struje na kraju šeme prema naponu, dok se ems E poklapa sa q osom:
E = Ed + Eq = Eq ,
odnosno
Eq = E ,
kao što je prikazano na fazorskom dijagramu na sl.4.8c.
jBdI
E
+ω
d - osa
I *G
jBqI
Uq
AdUq
jBqIq
jBdId
Iq
δ
AdUM AqUM
ϕ
AqUd
Ud
Id
UM
Re
I
Sl. 4.8c Fazorski dijagram napona i struja sistema iz zadatka 4.8
Korišćenjem gornjih relacija, dobijaju se skalarni izrazi:
E = AdUq − BdId = AdUM cosδ + BdI sin(δ + ϕ) ;
0 = AqUd + BqIq = −AdUM sinδ + BqI cos(δ + ϕ) .
q - osa
Proračun stabilnosti
333
Elementi četvorokrajnika Ad i Bd se dobijaju ekvivalentiranjem lanca četvorokrajnika po d osi
elemenata sistema prikazanim na sl. 4.8d.
j ( X dG + X TG )
E
Av
jBv
jCv
Dv
jXTM,M
Uq
Sl. 4.8d Ekvivalentna šema sistema sa sl. 4.8b, pri predstavljanju elemenata
odgovarajućim četvorokrajnicima po d osi
Parametri ekvivalentnog četvorokrajnika, prikazanog na sl. 4.8e, nalaze se primenom
matričnog računa:
 Ad
 jC
 d

jZcekv sinλ
jBd  1 jX d   cosλ
 1 jXTM ,M  =
1
=


cosλ  0
Dd  0 1   j ekv sin λ
1 
Z
 c




X TM ,M
Xd
sinλ j  X TM ,M cosλ − ekv X d sin λ + Z cekv sinλ + X d cosλ
cosλ − ekv
Zc
Zc

.
=


X TM ,M
1
cosλ − ekv sin λ
 j ekv sin λ

Zc
Zc


°
°
Ad
jBd °
°
jCd
Dd
°
E
°
Uq
°
°
Sl. 4.8e Ekvivalentni četvorokrajnik sistema sa sl. 4.8d
Koeficijent Bd istovremeno predstavlja i transfer reaktansu ovog sistema, odnosno reaktansu
produženog statora hidrogeneratora po d osi X dekv :


X TM ,M
X dekv = X d  cos λ −
sin λ  + Z cekv sin λ + X TM , M cos λ ,
ekv
Zc


gde je:
X TM ,M = X TM + X M .
dok je koeficijent Ad:
Ad = cos λ −
Xd
Z cekv
sin λ .
Proračun stabilnosti
334
Sličnim izvođenjem za sistem po q osi, uz uočavanje da jedina razlika postoji kod
četvorokrajnika generatora gde se umesto reaktanse Xd po d osi koristi reaktansa Xq, dobijaju se
sledeći izrazi za koeficijente Aq i Bq = X qekv :
Aq = cos λ −
Xq
Z cekv
sin λ ;


X TM ,M
X qekv = X q  cos λ −
sin λ  + Z cekv sin λ + X TM , M cos λ .
ekv
Zc


Zamenom ovih koeficijenata u prvi od naponskih izraza, dobija se izraz za ems E:


Xd
E = U M cos δ cos λ − ekv
sin λ  + X dekv I sin(δ + ϕ) .
Zc


Sređivanjem drugog izraza dobija se:
Xq


U M sin δ cos λ − ekv sin λ  = X qekv I cos(δ + ϕ) = X qekv I cos δ cos ϕ − X dekv I sin δ sin ϕ ;
Zc




Xq


ekv
ekv
U M  cos λ − ekv sin λ  + X d I sin ϕ sin δ = X q I cos ϕ cos δ ,
Zc




odnosno izraz za ugao δ između elektromotorne sile iza sinhrone reaktanse Xd generatora i napona
na sabirnicama jake mreže (sabirnice beskonačne snage):
tg δ =
X qekv I cos ϕ
Xq


U M  cos λ − ekv sin λ  + X qekv I sin ϕ
Zc


.
Izraz za odatu električnu snagu hidroelektrane je:
P = Ud Id +UqIq .
A U sin δ
 E − Ad U M cos δ 
 + U M cos δ q M
P = (− U M sin δ ) −
=

X dekv
X qekv


=
EU M
X dekv
sin δ −
Ad U M2
X dekv
sin δ cos δ +
AqU M2
X qekv
sin δ cos δ =
ekv
ekv
EU M
U M2 X d Aq − X q Ad
= ekv sin δ +
sin 2δ .
2
Xd
X dekv X qekv
Proračun stabilnosti
335
Konačno, sređivanjem ovog izraza dobija se:
EU M
U M2 X d − X q
P = ekv sin δ +
sin 2δ ,
2 X dekv X qekv
Xd
Parametri zamenske šeme sa slike 4.8b su:
X dG =
X qG
X TG
2
1 xdG % U nG
1 100 15,75 2
2
mTG
= ⋅
⋅
2 100 S nG
2 100 150
2
 231 
⋅
 = 177,87 Ω ;
 15,75 
2
2
1 xqG % U nG
1 65 15,75 2  231 
2
=
m = ⋅
⋅
⋅
 = 115,61Ω ;
2 100 S nG TG 2 100 150  15,75 
2
1 xTG % U nTG
1 12 2312
=
= ⋅
⋅
= 21,34 Ω ;
2 100 S nTG 2 100 150
2
XM
X TM
2
U nM
400 2  220 
2
=
m =

 = 4,84 Ω ;
S k 3M TM 10000  400 
2
1 xTM % U nTM
1 13 220 2
=
= ⋅
⋅
= 20,97 Ω .
2 100 S nTM 2 100 150
Dalje je:
X d = X dG + X TG = 177,87 + 21,34 = 199,15 Ω ;
X q = X qG + X TG = 115,61 + 21,34 = 136,95 Ω ;
X TM ,M = X TM + X M = 21 + 4,84 = 25,81Ω ;
1
Z = 200 Ω ;
2 c
λ = βLv = 0,06 ⋅ 350 = 21° ;
Z cekv =


X TM ,M
X dekv = X d  cos λ −
sin λ  + Z cekv sin λ + X TM ,M cos λ =
ekv
Zc


25,81


= 199,15 ⋅  cos 21° −
sin 21°  + 200 sin 21° + 25,81cos 21° = 272,48 Ω;
200




X TM ,M
X qekv = X q  cos λ −
sin λ  + Z cekv sin λ + X TM ,M cos λ =
ekv
Zc


25,81


= 136,95 ⋅  cos 21° −
sin 21°  + 200 sin 21° + 25,81cos 21° = 217,29 Ω;
200


U M =Ur − j
Ako je:
U r = U r ∠0 ,
PX TM , M
260 ⋅ 25,81
= 220 − j
= 220 − j30,5 = 222,1 kV ∠ − 7,89° .
220
Ur
Proračun stabilnosti
336
to je:
U M = U M ∠θ ⇒ θ = −7,89° .
Računska struja I nalazi se kao:
I=
P
260
=
= 1,18 kA .
U r 220
Pošto je struja I u fazi sa naponom Ur to ona prednjači naponu UM za ugao 7,89°, odnosno
ϕ = θ = −7,89°.
Dalje je:
tg δ =
X qekv I cos ϕ
=
Xq


U M  cos λ − ekv sin λ  + X qekv I sin ϕ
Zc


217,29 ⋅ 1,18 cos (−7,89°)
=
,
136,95


222,1 ⋅  cos 21° −
sin 21°  + 217,29 ⋅1,18 sin (−7,89°)
200


odakle je:
tgδ = 2,16 ⇒ δ = 65,14° .
Sada je:


Xd
sin λ  + X dekv I sin(δ + ϕ) =
E = U M cos δ cos λ − ekv
Zc


199,15


= 222,1 cos 65,14° ⋅  cos 21° −
sin 21°  + ⋅272,48 ⋅1,18 sin (65,14° − 7,89°) =
200


= 324,27 kV.
Na kraju je:
EU M
U M2 X d − X q
P = ekv sin δ +
sin 2δ =
2 X dekv X qekv
Xd
324,27 ⋅ 222,1
222,12 199,15 − 136,95
=
sin δ +
⋅
sin 2δ =
272,48
2
272,48 ⋅ 217,29
= 264,31sin δ + 25,91sin 2δ ;
Ps =
dP
= 264,31cos δ + 2 ⋅ 25,91cos 2δ = 77,61 MW / ° .
dδ
Kako je Ps > 0 to se zaključuje da je sistem statički stabilan.
Proračun stabilnosti
337
Zadatak 4.9
Za dati trofazni, jednopolno prikazani elektroenergetski sistem na sl. 4.9a proveriti statičku
stabilnost generatora.
P = 180 MW
Q = 60 MVAr
(cap.)
G
250 km
~
Jaka mreža
homogena mreža 220 kV
x = 0,42 Ω/km
T
Ur = 225 kV
SnG = SnT = 200 MVA
UnG = 15,75 kV
xsG = 160 %
mT = 15,75/231 kV/kV
xT = 12 %
150 km
S k 3 M = 6000 MVA
pri UM = 220 kV
160 km
Zp = const
Pp = 120 MW 
 pri U p = 220 kV
Q p = 40 MVAr 
Sl. 4.9a Jednopolna šema i parametri sistema iz zadatka 4.9
Rešenje:
Parametri ekvivalentne šeme sistema sa sl. 4.9a, prikazane na sl. 4.9b su:
2312
= 459 Ω ;
200
X v1 = 0,42 ⋅ 250 = 105 Ω ;
X GT = 1,72 ⋅
X v 2 = 0,42 ⋅150 = 63 Ω ;
X v3 = 0,42 ⋅160 = 67,2 Ω ;
1
j459 Ω
3
j105 Ω
4
j8,1 Ω
E
2
UM
j63 Ω
j67,2 Ω
5
403,3 Ω
j1210 Ω
Sl. 4.9b Ekvivalentna šema impedansi sa sl. 4.9a
Proračun stabilnosti
Rp =
338
U 2p 220 2
=
= 403,3 Ω ;
Pp
120
U 2p 220 2
Xp =
=
= 1210 Ω ;
Qp
40
XM =
U M2
220 2
=
= 8,1Ω .
S k 3M 6000
Posle transfiguracije trougla 345 u zvezdu, dobija se šema prikazana na sl. 4.9c.
1
j459 Ω
3
4
E
j8,1 Ω
j30 Ω
j28,125 Ω
2
UM
0
j18 Ω
5
(362,85 + j120,8) Ω
Sl. 4.9c Ekvivalentna šema sistema posle transfiguracije trougla 345
sa sl. 4.9b u zvezdu
Sa prethodne šeme se nalazi sopstvena impedansa za čvor 1:
Z 11 = j 459 + j 28,125 + ( j 30 + j8,1) ( j18 + 362,85 + j120,8) = (3,2 + j 523,5) Ω ,
odnosno:
Z 11 ≈ j 523,5 Ω ⇒ µ11 ≈ 0 .
Dalje je, za Ur uslovno u faznoj osi:
E =Ur +
QX GT
PX GT
(−60) ⋅ 459
459 ⋅180
+j
= 225 +
+j
=
Ur
Ur
225
225
= (102,6 + j 367,2) kV = 381,4 kV ∠74,4°.
Gubici reaktivne snage u reaktansi bloka generator-transformator su:
Q gub = X GT
P2 + Q2
180 2 + 60 2
=
459
⋅
= 326,4 MVAr ,
U2
225 2
Proračun stabilnosti
339
tako da je unutrašnja reaktivna snaga generatora:
Qu = Qsp + Q gub = −60 + 326,4 = 266,4 MVAr .
Generator je statički stabilan ako mu je sinhronizaciona snaga veća od nule, tj. ako je,
shodno izrazu izvedenom u zadatku 4.7, ispunjen uslov
∂P E 2
=
cos µ11 − Qu > 0 ,
∂δ Z11
odakle je
∂P 381,4 2
=
⋅1 − 266,4 = 11,52 > 0 .
∂δ 523,5
Odavde se vidi da je generator statički stabilan.
Proračun stabilnosti
340
Zadatak 4.10
a) Sinhroni motor funkcioniše u natpobuđenom stanju, apsorbujući iz mreže aktivnu snagu
od PSM = -0,61 r.j. i odajući reaktivnu snagu QSM = +0,36 r.j., pri naponu U = 1,0 r.j.
a1) Naći ugao snage δ;
a2) Proračunati indukovanu EMS motora E;
a3) Pokazati da se gledano sa strane mreže motor može predstaviti sa prostim RC kolom.
Reaktanse motora su Xd = 1,10 r.j. i Xq = 0,80 r.j..
b) Sinhroni generator je priključen na mrežu u čvoru čiji je napon U = U0 konstantan, sa
snagom određenom uglom snage δ0. Pod pretpostavkom da je mehanički momenat turbine takođe
konstantan, naći izraz za proračun malih promena reaktivne snage (∆QG), pri promeni pobude (koja
je u r.j. jednaka promeni EMS ∆E).
Rešenje:
a1) Aktivna i reaktivna snaga sinhronog motora izražavaju se preko formula:
EU
U2  1
1 

 sin 2δ ;
sin δ +
−
Xd
2  X q X d 
 1
U 2 EU
1  2
 cos δ .
=−
+
cos δ + U 2 
−
Xq Xd
 Xq Xd 
PSM =
QSM
Posle množenja prve formule sa cos δ , a druge sa sin δ i oduzimanja tako dobijenih drugog
od prvog izraza, dobija se:
PSM cos δ − QSM sin δ =
U2
sin δ ,
Xq
odakle je:
PSM
tg δ =
QSM +
2
U
Xq
=
− 0,61
= −0,379 ;
12
0,36 +
0,8
δ = −20,75° .
a2) Iz izraza za PSM u tač. a1), dobija se jednačina:
− 0,61 =
E ⋅1
12  1
1
sin (−20,75°) + ⋅ 
−  sin (−41,5°) ,
1,1
2  0,8 1,1 
odakle je E = 1,543 r.j.
Proračun stabilnosti
341
a3) Motor troši aktivnu snagu (od 0,61 r.j.) i proizvodi reaktivnu snagu (0,36 r.j.), pa se
može predstaviti kao potrošač sa ekvivalentnim RC paralelnim kolom, sa sl. 4.10a, čiji su otpor i
reaktansa
U2
1
=
= 1,64 r.j. ;
P 0,61
U2
1
XC = −
=−
= −2,78 r.j.
Q
0,36
R=
Uf
R = 1,64 r.j.
jXC = -j2,78 r.j.
Sl. 4.10a RC ekvivalent sinhronog motora iz zadatka 4.10
b) Iz uslova zadatka (PG = const. i U = U0 = const.) i izraza za PG izvedenog u zadatku 1a,
ako se sve veličine izraze u relativnim jedinicama, je:
U E

U

∆PG =  0 cos δ  ∆δ +  0 sin δ  ∆E = 0 ,
X
X
 d

 d

odakle je
∆δ = −
sin δ
∆Ε .
E cos δ
Kako je izraz za promenu reaktivne snage turbogeneratora za U = U0 = const. shodno izrazu
za QG izvedenom u zadatku 4.1b, ako se sve veličine izraze u relativnim jedinicama:
U E

U

∆QG = − 0 sin δ  ∆δ +  0 cos δ  ∆E ,
 Xd

 Xd

to se zamenom napred nađenog izraza za ∆δ, u izraz za ∆QG, dobija da je:
 U sin 2 δ + cos 2 δ 
 U sin 2 δ 
U

 U0 
 ∆E +  0 cos δ  ∆E =  0
 ∆E = 
∆QG =  0


 X cos δ  ∆E .



cos δ
 Xd

 d

 X d cos δ 
 Xd

Proračun stabilnosti
342
Zadatak 4.11
a) Izvesti jednačinu kretanja obrtnih masa dvomašinskog elektroenergetskog sistema tipa
sinhroni generator – sinhroni motor, shodno šemi sa sl. 4.11a. Takođe izvesti izraze za učestanost i
periodu oscilacija međusobnog ugla rotora, na granici dinamičke stabilnosti sistema, pod
pretpostavkom da se radi o malim poremećajima. U proračunima zanemariti sopstvena prigušenja
mašina.
1
2
T1
T2
G
SM
Spojni vod
~
~
Sl. 4.11a Uprošćena šema dvomašinskog sistema iz zadatka 4.11
b) Izvršiti numeričke proračune učestanosti i periode oscilacija iz tač. a, ako su parametri
sistema sledeći:
Generator:
EG′ = 1,80 r.j.
X G′ = 0,25 r.j.
TiG = 7 MWs/MVA
XT1 = 0,12 r.j.
Xv = 0,60 r.j.
fn = 50 Hz
Motor:
′ = 1,0 r.j.
E SM
′ = 0,20 r.j.
X SM
TiSM = 4,2 MWs/MVA
XT2 = 0,105 r.j.
δ120 = 30°
′ = 0,25 + 0,12 + 0,60 + 0,105 + 0,20 = 1,275 r.j.
X = X G′ + X T 1 + X v + X T 2 + X SM
Rešenje:
a) Jednačine obrtnih masa generatora i motora (iz uslova zadatka) su:
TiG d 2 (∆δ1 )
+ Ps12 ∆δ12 = 0 ;
ωn d t 2
2TiSM d 2 (∆δ 2 )
+ Ps 21∆δ 21 = 0 ,
ωn
dt2
gde je:
Ps12 (Ps21) - sinhronizaciona snaga generatora (motora) u MW/rad;
δ12 = –δ 21 = δ 1 – δ 2 - međusobni ugao rotora generatora i motora u rad.
Oduzimanjem druge od prve jednačine dobija se jednačina
P
d 2 (∆δ12 )
P

+ ωn  s12 ∆δ12 − s 21 ∆δ 21  = 0 .
2
T
T
dt
iSM
 iG

Proračun stabilnosti
343
Jednačina aktivne snage, koju razmenjuju sinhroni generator i motor je:
P12 =
′
EG′ E SM
sin δ12 = Pmax sin δ12 ;
X
gde je
Pmax =
′
EG′ E SM
.
X
Onda je pri početnom uglu δ120 = -δ210:
Ps12 = Pmax cos δ120 ;
Ps 21 = Pmax cos δ120 = Ps12 [r.j./rad] .
Konačno, jednačina kretanja obrtnih masa sistema postaje:
 1
d 2 (∆δ12 )
1

+
P
ω
cos
δ
+
m
ax
n
120
2
dt
 TiG TiSM

 ∆δ12 = 0 ,

odnosno:
d 2 (∆δ12 ) ωn Ps12
+
∆δ12 = 0 ,
Ti
dt2
gde je:
Ti =
TiGTiSM
.
TiG + TiSM
b) Karakteristična jednačina sistema ovde je:
s 2 + ωn
Ps12
= 0,
Ti
čiji su koreni:
s1, 2 = ± j
ωn Ps12
= ± js0 ,
Ti
gde je:
s0 =
ωn Ps12
.
Ti
Onda su tražene veličine učestanosti i periode oscilacija:
ωosc = s0 [rad],
Proračun stabilnosti
odnosno:
s0
[Hz];
2π
1
=
[s].
f osc
f osc =
Tosc
Numeričke vrednosti traženih veličina su:
′
EG′ E SM
1,8 ⋅1,0
cos δ120 =
cos 30° = 1,223 r.j./rad;
X
1,275
ωn = 2πf n = 314 rad/s ;
T T
7 ⋅ 4,2
= 2,625 MWs/MVA;
Ti = iG iSM =
TiG + TiSM 7 + 4,2
Ps12 = Ps 21 =
ωn Ps12
314 ⋅1,223
=
= 12,095 rad/s;
2,625
Ti
ω
12,095
f osc = osc =
= 1,925 Hz;
2π
2π
1
1
Tosc =
=
= 0,52 s.
f osc 1,925
ωosc = s0 =
344
Proračun stabilnosti
345
Zadatak 4.12
Metodom jednakih površina utvrditi graničnu snagu Pgr = kPmax (k ≤ 1), pri kojoj se
turbogenerator (generator sa cilindričnim rotorom) vezan na krutu mrežu, pri potpunom rasterećenju
(∆P = -Pm) nalazi na granici stabilnosti (Pmax je amplituda krive njihanja P(δ) mašine), pri čemu je
dozvoljena greška rešenja ε ≤ 1%.
Rešenje:
Na sl. 4.12a, nacrtana je kriva njihanja P(δ) generatora. Uslov stabilnosti pri kompletnom
rasterećenju mašine je jednakost površina A1 i A2, koji se analitički izražava preko jednačine:
δ0
δmax =π−δ0





Pmax δ 0 sin δ 0 − ∫ sin δ dδ = Pmax  ∫ sin δ dδ − δ max − δ 0 sin δ 0  ,


 δ0

δ1


(
)
P
A2
A1
Pm = Pmax sin δ0
P(δ) = Pmax sin δ
∆P
δ1 = 0 rad δ0
δmax = π – δ0
Sl. 4.12a Kriva njihanja turbogeneratora iz zadatka 4.12
δ
iz koje se, posle sređivanja dobija transcedentna jednačina po početnom uglu δ0 (koji određuje
rasterećenje ∆P = Pm = Pmax sin δ 0 ):
cos δ 0 + δ 0 sin δ 0 + 1 − π sin δ 0 = 0 .
Rešenje ove jednačine naći će se razvojem trigonometrijskih funkcija ( sin δ 0 i cos δ 0 ) u
Taylorov red, povećavajući broj članova reda, sve dok se ne zadovolji uslov ε ≤ 1%.
Proračun stabilnosti
346
Prvi korak: Zamenjuje se:
sin δ 0 = δ 0 ;
cos δ 0 = 1 −
δ 02
,
2
pa se rešava jednačina
δ 02 − 2πδ 0 + 4 = 0 ,
odakle je
δ 0 = π ± π 2 − 4 = 3,1416 ± 2,4227 .
Prihvatljivo rešenje za δ0 mora biti manje od 90°, pa je
δ 0 = 0,7189 rad = 41,19° .
Zamenom ovog rešenja u osnovnu jednačinu jednakosti površina A1 i A2 na sl. 4.12a, dobija
se:
0,7525 + 0,7189⋅0,6586 + 1 - 3,1416⋅0,6586 = 0,1571 ≠ 0 .
Uočava se da je greška rešenja (15,71 %) suviše velika u odnosu na dozvoljenu, odakle se
zaključuje da se u razvoju trigonometrijskih funkcija mora ići na veći broj članova Taylorovog reda,
od ovde korišćenih (jedan za sin δ 0 i dva za cosδ 0 ).
Drugi korak: Zamenjuje se:
sin δ 0 = δ 0 −
δ 30
;
6
cos δ 0 = 1 −
δ 02 δ 04
+
,
2 24
pa se rešava jednačina:
δ 02 δ 04 
δ 30 

1− +
+ δ −  ⋅ (δ − π) + 1 = 0 ,
2 24  0 6  0
čije je rešenje:
δ 0 = 0,8096 rad = 46,387°
Proverom ovog rešenja, preko osnovne jednačine jednakosti površina A1 i A2 na sl. 4.12a
dobija se:
0,6896 + 0,8096⋅0,724 + 1 – 3,1416⋅0,724 = 0,0013 .
Greška je 0,13% < εzad = 1%, tako da se ovo rešenje problema može prihvatiti. Onda je
traženo granično opterećenje generatora:
Pgr = Pmax sin δ 0 = 0,724 Pmax .
Proračun stabilnosti
347
Zadatak 4.13
Za prenosni sistem, prikazan na sl. 4.13a, proračunati kritični ugao i kritično vreme
isključenja kvara, za slučaj trofaznog kratkog spoja sa nultom impedansom luka na vodu V2,
neposredno iza sabirnica višeg napona generatorskog blok-transformatora. U normalnom stanju, pre
kvara, generator odaje u krutu mrežu snagu P∞ = 0,9 r.j. pri naponu U∞ = 1,00 r.j. i faktoru snage
cos ϕ∞ = 1,00. Bazne vrednosti za proračun relativnih jedinica su SB = SnG i UB = U∞.
1
G
BT
Prenosni vodovi
V1
2
~
3
Kruta
mreža
V2
K
X'd = 0,4 r.j.
mD2 = 243,2 tm2
nn = 3000 ob/min
SnG = 1000 MW
XT = 0,15 r.j.
SnT = 1000 MW
Xv1 = 0,4 r.j.
Xv2 = 0,4 r.j.
U∞ = 1,00 r.j.
P∞ = 0,90 r.j.
cos ϕ∞ = 1,00
Sl. 4.13a Jednopolna šema i osnovni podaci za prenosni sistem iz zadatka 4.13
Rešenje:
Proračun početnih uslova:
Indukovana EMS iza tranzijentne impedanse je:
E ′ = U ∞ + jX I = 1,00 + j 0,75
0,9 + j 0
= (1 + j 0,675) r.j. = 1,2065 r.j. ∠34,02° .
1,00
Onda je:
E ′ = 1,2065 r.j. ,
a početni ugao:
δ 0 = 34,02° .
Provera:
sin δ 0 =
Pm
0,9 ⋅ 0,75
=
= 0,55947 ;
Pmax 1,2065 ⋅1
δ 0 = 34,02° = 0,594 rad.
Izrazi za karakteristike snaga-ugao su:
Pm = 0,9 r.j. ;
Pmax =
E ′U 1,2065 ⋅1
=
= 1,609 r.j.;
X
0,75
Proračun stabilnosti
348
Pre kvara:
P = 1,609 sin δ .
Za vreme kvara:
Pk = 0 = r1 Pmax sin δ ⇒
r1 = 0 .
Posle isključenja kvara ( X ekv = 0,4 + 0,15 + 0,4 = 0,95 r.j. )
Pi =
1,2065 ⋅1
sin δ = 1,27 sin δ = r2 Pmax sin δ
0,95
⇒
r2 =
1,27
= 0,789 .
1,609
Granični dozvoljeni radni ugao mašine je:
δ gr = 180° − arcsin
Pm
0,9
= 180° − arcsin
= 180° − 45,13° = 134,87° = 2,3536 rad .
r2 Pmax
0,789⋅1,609
P
[r.j.]
Pmax = 1,609 r.j. – Pre kvara
1,5
A2 Pimax = 1,27 r.j. – Posle isključenja kvara
1,0
A1
Pm = 0,9 r.j.
0,5
0
δn = 45,13°
0
δikr = 57,20°
δ0 = 34,02°
δgr = 134,87°
Sl. 4.13b Ilustracija rešenja zadatka 4.13
Kritični ugao isključenja kvara je
δ [ °]
Proračun stabilnosti
cos δ ikr =
349
(
)
Pm
0,9
δ − δ 0 + cos δ gr =
⋅ (2,3536 − 0,594) − 0,7053 = 0,5417 ;
r2 Pmax gr
1,27
δ ikr = 57,20° = 0,998 rad .
e) Kritično vreme isključenja kvara za mD2 = 243,2 tm2 i
Ti = 2,7414 ⋅
je:
tikr =
(
mD 2 nn2
243,2 ⋅103 ⋅ 9 ⋅10 6
⋅10 −9 = 2,7414 ⋅
⋅10 −9 = 6,0 s ,
Sn
1000
)
2Ti δ ikr − δ 0
2 ⋅ 6 ⋅ (0,998 − 0,594)
=
= 0,131s ≈ 6,5 perioda .
ω s Pm
314 ⋅ 0,9
Na sl. 4.13b grafički je ilustrovano rešenje problema.
Proračun stabilnosti
350
Zadatak 4.14
Elektrana predstavljena ekvivalentnim generatorom (G), vezana na krutu mrežu
posredstvom generatorskog blok-transformatora (BT) i dvostrukog voda (V1, V2), prikazana je na
sl. 4.14a. Odaje snagu P = 0,85 r.j. uz cos ϕ = 0,85 (ind) pri naponu krute mreže U∞ = 1,0 r.j.
(fn = 50 Hz). Ostali podaci neophodni za proračune, dati su ispod sl. 4.14a.
Za slučaj trofaznog kratkog spoja sa nultom impedansom luka, koji se dogodio na vodu V2
na udaljenosti od 75 % od početka voda (mereno od sabirnica 2) izračunati:
a) Početni ugao δ0 (u rad i °) na krivoj njihanja P(δ).
b) Izraze za krive P(δ) pre kvara, za vreme kvara i posle isključenja voda u kvaru.
c) Granični dozvoljeni ugao oscilacija mašine δgr (u rad i °).
d) Kritični ugao isključenja kvara δ ikr (u rad i °).
e) Ilustrovati grafički rešenje problema.
1
2
BT
G
3
V1
~
Mreža
0,75 Xv2
V2
SnG = 100 MVA;
SnT = 100 MVA;
x'dG = 0,3 r.j.;
xBT = 0,12 r.j.;
Ti = 6,0 MWs/MVA;
K
Xv1 = Xv2 = 0,4 r.j.;
U∞ = 1,0 r.j.
P∞ = 0,85 r.j.
cos ϕ = 0,85.
Sl. 4.14a Jednopolna šema i parametri sistema iz zadatka 4.14
Rešenje:
Proračun početnih uslova
Ekvivalentna zamenska šema sistema pre kvara sa sl. 4.14a, data je na sl. 4.14b.
j0,3 r.j.
1′
1
j0,12 r.j.
2
E′ = E′ ∠δ
j0,4 r.j.
j0,4 r.j.
3
S
S = (0,85 + j0,527) r.j.
Pm = 0,85 r.j.
U∞ = 1,0 r.j. ∠0°
Sl. 4.14b Ekvivalentna šema sistema sa sl. 4.14a pre kvara
Sa sl. 4.14b dobija se:
X ekv = 0,3 + 0,12 +
0,4
= 0,62 r.j. ,
2
odnosno:
E ′ = U ∞ + jX ekv I = 1,0 + j 0,62 ⋅
0,85 − j 0,527
= (1,327 + j 0,527) r.j. = 1,428 r.j. ∠21,66° ,
1
Proračun stabilnosti
351
odakle je:
δ 0 = 21,66° = 0,374 rad .
b) Izrazi za krive njihanja P(δ)
Pre kvara:
E ′U ∞
1,428 ⋅ 1,0
sin δ =
sin δ = 2,303 sin δ ;
ekv
0,62
X
P=
Pmax = 2,303 r.j.
Za vreme kvara:
Transfer impedansa se proračunava sa sl. 4.14c, koja prikazuje ekvivalentnu šemu sistema
sa sl. 4.14a za vreme kvara.
j0,3 r.j.
1′
1
j0,12 r.j.
2
Zv1 = j0,4 r.j.
E′ = E′ ∠δ 14444244443
Z s = j 0,42
U∞ = 1,0 r.j. ∠0°
K
Z 1v 2 = j 0,3
3
Z v22 = j 0,1
Sl. 4.14c Ekvivalentna šema sistema sa sl. 4.14a, za vreme kvara
Posle transfiguracije zvezde 1′23K u trougao 1′3K proračunava se transfer impedansa
Z 1′ 3 = j 0,42 + j 0,4 + j
0,42 ⋅ 0,4
= j1,38 r.j.
0,3
Onda je izraz za krivu njihanja P(δ) za vreme kvara
Pk =
E ′U ∞
1,428 ⋅ 1,0
sin δ =
sin δ = 1,035 sin δ .
X 1′ 3
1,38
Odnos amplituda krivih njihanja za vreme i pre kvara je
r1 =
1,035
= 0,4494 .
2,303
Proračun stabilnosti
352
Posle isključenja kvara (kada se isključuje vod V2):
X 1ekv = 0,42 + 0,4 = 0,82 r.j. ,
Pi =
E ′U ∞
1,428 ⋅1,0
sin δ =
sin δ = 1,742 sin δ .
ekv
0,82
X1
Odnos amplituda krivih njihanja posle isključenja kvara i pre kvara je
r2 =
1,742
= 0,7562 .
2,303
c) Određivanje graničnog dozvoljenog ugla oscilacija mašine:
δ gr = π − arcsin
Pm
0,85
= π − arcsin
= 2,632 rad = 150,79° .
0,7562 ⋅ 2,303
r2 Pmax
d) Proračun kritičnog ugla isključenja kvara vrši se na osnovu jednakosti površina A1 + A3 i
A2 + A4 sa sl. 4.14d. Taj uslov se ovde izražava preko jednačine:
δn
(
)
Pm (δ n − δ 0 ) − ∫ r1 Pmax sin δdδ + Pm δ ikr − π + δ n −
δ0
=
π− δ n
δ gr
δn
δikr
δikr
∫ r1Pmax sin δdδ =
π −δ n
∫ r1 Pmax sin δdδ − Pm (π − 2δ n ) + ∫ r2 Pmax sin δdδ − Pm (δ gr − δi
kr
),
gde je
δ n = arcsin
Pm
0,85
= arcsin
= 55,21° = 0,964 rad.
r1 Pmax
1,035
Kritičan ugao isključenja kvara onda se nalazi preko izraza:
cos δ ikr
(
)
Pm
δ − δ 0 + r2 cos δ gr − r1 cos δ 0
Pmax gr
=
=
r2 − r1
0,85
⋅ (2,6317 − 0,374) + 0,7562 cos150,79° − 0,4494 cos 21,66°
2,303
=
= −0,796936 ;
0,7562 − 0,4494
δ ikr = 142,84° = 2,493 rad < δgr = 2,632 rad = 150,79° .
Proračun stabilnosti
353
e) Grafička ilustracija problema prikazana je na sl. 4.14d.
P
[r.j.]
P = 2,303 sin δ
(pre kvara)
2,0
Pi = 1,742 sin δ
(posle isključenja kvara)
A2
1,0
A1
A3
A4
Pk = 1,035 sin δ
(za vreme kvara)
A1 + A3 = A2 + A4
0
δn= 0,964 rad
δ0 = 0,374 rad
Pm = 0,85 r.j.
δikr = 2,493 rad
π − δn= 2,178 rad δgr= 2,632 rad δ [rad]
Sl. 4.14d Ilustracija rešenja zadatka 4.14
Proračun stabilnosti
354
Zadatak 4.15
Elektrana predstavljena ekvivalentnim generatorom nominalne snage SnG = 500 MVA,
posredstvom generatorskog blok-transformatora i dvostrukog voda isporučuje u moćnu mrežu, čiji
je napon 220 kV, snagu od 450 MW, pri faktoru snage od 0,965 cap., kako je to ilustrovano na
sl. 4.15a.
Zbog trofaznog kratkog spoja na jednom od dva paralelna voda, posle trenutne eliminacije kvara,
sistem nastavlja da radi samo sa jednim vodom.
a) Proračunati reaktivne gubitke prenosa i faktor snage generatora u normalnom radnom
režimu (pre kvara).
b) Odrediti izraze za krive snaga-ugao P(δ) pre kvara i posle kvara (pobuda generatora
ostaje konstantna).
c) Odrediti uglove snaga pre kvara (δ0) i posle kvara (δn), kao i granični ugao stabilnosti
(δgr), gubitke u prenosu posle kvara i faktor snage na kraju voda.
d) Primenom metoda jednakih površina utvrditi, da li sistem u režimu rada posle kvara
ostaje stabilan. Ako je odgovor potvrdan izračunati kritični ugao isključenja kvara ( δ ikr ) i kritično
vreme isključenja kvara.
Rezultate proračuna ilustrovati na fazorskom dijagramu napona i struja i dijagramima P(δ).
Podaci o sistemu su prikazani na slici. Za bazne vrednosti pri proračunu relativnih jedinica
usvojiti SB = 500 MVA i UB = 220 kV.
1
BT
G
2
Vod 1
~
3
Kruta
mreža
K
SnG = 500 MVA
UnG = 20 kV
x'dG = 20%
mD2 = 162124 kgm2
nn = 3000 ob/min
fn = 50 Hz
SnT = 450 MVA
UnT = 20/220 kV/kV
xT = 12%
Vod 2
xv = 0,32265 Ω/km
Lv = 200 km
U∞ = 220 kV
P∞ = 450 MW
cos ϕ∞ = 0,965 cap.
Sl. 4.15a Jednopolna šema i parametri elemenata sistema iz zadatka 4.15
Rešenje:
Proračun parametara elemenata sistema:
′ =
X G = X dG
2
′ U nG
xdG
20 20 2  220 
19,36
 220 
⋅
⋅
= 0,20 r.j. ,

 =
 = 19,36 Ω =
100 S nG  20 
100 500  20 
96,8
gde je
ZB =
U B2 220 2
=
= 96,8 Ω ;
SB
500
2
2
Proračun stabilnosti
355
2
xT U nT
12 220 2
12,907
XT =
=
⋅
= 12,907 Ω =
= 0,133 r.j. ;
100 S nT 100 450
96,8
64,53
X v = xv Lv = 0,32265 ⋅ 200 = 64,53 Ω =
= 0,667 r.j. ;
96,8
Ti = 2,7414
(mD )n
2
S nG
2
n
⋅10 −9 = 2,7414 ⋅
162124 ⋅ 3000 2
MWs
⋅10 −9 = 8
.
500
MVA
a) Proračun stanja pre kvara
Ekvivalentna šema sistema pre kvara predstavljena je na sl. 4.15b.
ZG = j0,2 r.j.
1′
°
E ′ q = E q′ ∠δ
1
ZT = j0,133 r.j.
SG
2
Zv = j0,333 r.j.
S∞
I
3
°
U∞ = 1,0 r.j. ∠0°
Sl. 4.15b Ekvivalentna šema sistema sa slike 4.15a, pre kvara
PG = 0,9 r.j.
I = (0,9 + j 0,2445) r.j. = 0,9326 r.j. ∠15,2°
X = 0,2 + 0,133 + 0,333 = 0,666 r.j.
S ∞ = (0,9 − j 0,2445) r.j.
ϕ∞ = −15,2°
Q∞ = P∞ tg ϕ∞ = 0,9 ⋅ 0,2171 =
= −0,2445 r.j.
Reaktivni gubici u prenosu su:
gub
Q pren
= ( X T + X v ) I 2 = (0,133 + 0,333) ⋅ (0,9 2 + 0,2445 2 ) = 0,466 ⋅ 0,8698 = 0,4053 r.j.
Kompleksna snaga na krajevima generatora je:
gub
S G = S ∞ + jQ pren
= (0,9 − j 0,2445) + j 0,4053 = (0,9 + j 0,1608) r.j. = 0,9143 r.j. ∠10,13° .
Napon na krajevima generatora, kada se napon U∞ postavi u realnu osu, je:
U G = U ∞ + j ( X T + X v )I = 1,0 + j (0,133 + 0,333) ⋅ (0,9 + j 0,2445) =
= (0,8861 + j 0,4194) r.j. = 0,9804 r.j. ∠25,33°.
Fazni pomeraj računske struje I (koja je u relativnim jedinicama jednaka faznoj struji
generatora) u odnosu na napon generatora je:
ϕG = arg U g − arg I = 25,33° − 15,2° = 10,13°
(videti fazorski dijagram napona i struje sistema na sl. 4.15c).
Proračun stabilnosti
356
E q = 1,03 r.j. ∠36,60°
U G = 0,9804 r.j. ∠25,33°
35,60°
I = 0,9326 r.j. ∠15,2°
ϕG = 10,13°
25,33°
15,2°
U ∞ = 1,0 r.j. ∠0°
Sl. 4.15c Fazorski dijagram napona i struje iz zadatka 4.15
Faktor snage generatora je onda:
cos ϕG = cos10,13° = 0,9844 ind.
Indukovana EMS Eq, koja određuje položaj q-ose generatora je:
E q = U∞ + X
Q∞
P
0,666 ⋅ 0,2445
0,666 ⋅ 0,9
=
+ jX ∞ = 1,0 −
+j
U∞
U∞
1,0
1,0
= (0,8372 + j 0,5994) r.j. = 1,03 r.j. ∠35,60°,
odakle je:
Eq = 1,03 r.j. ;
δ 0 = 35,60° = 0,621 rad .
b) Izrazi za krive snaga-ugao:
Pre kvara:
P=
EU ∞
1,03 ⋅ 1
sin δ =
sin δ = 1,546 sin δ .
X
0,666
Provera vrednosti aktivne snage koja se isporučuje u krutu mrežu:
P∞ = 1,546 sin 35,60° = 1,546 ⋅ 0,582 = 0,9 r.j.
Proračun stabilnosti
357
Posle isključenja kvara ( X ′ = 0,2 + 0,133 + 0,667 = 1,0 r.j.), vrednost prenete snage je:
Pi =
EU ∞
1,03 ⋅ 1
sin δ =
sin δ = 1,03 sin δ .
X′
1,0
c) Ugao snage posle kvara je:
δ n = arcsin
0,9
= arcsin 0,8738 = 60,9° = 1,0629 rad .
1,03
Ugao snage pre kvara (ranije pronađen u tač. a) bio je:
δ 0 = 35,60° = 0,621 rad .
Granični ugao stabilnosti je:
δ gr = 180° − δ n = 119,1° = 2,079 rad .
Krive snaga-ugao, pre kvara i posle isključenja kvara prikazane su na sl. 4.15d.
P
[r.j.]
Pmax = 1,546 r.j. – Pre kvara
1,5
A2 > A1
A2
1,0
A1
Pimax = 1,03 r.j. – Posle isključenja kvara
Pm = 0,9 r.j.
0,5
0
0
δ0 = 35,6° δn = 60,9°
δgr = 119,1°
δ [°]
Sl. 4.15d Krive snaga – ugao sistema pre kvara i posle isključenja kvara iz tač. c i ilustracija metoda
poređenja površina ubrzanja i usporenja iz tač. d
Proračun stabilnosti
358
d) Provera stabilnosti sistema u režimu posle kvara
Uvidom u dijagrame snaga-ugao sa sl. 4.15d, uočava se da su vrednosti površina ubrzanja
(A1) i usporenja (A2) sledeće:
δn
A1 = 0,9 (δ n − δ 0 ) − ∫ (1,03 sin δ) dδ = 0,9 (δ n − δ 0 ) + 1,03(cos δ n − cos δ 0 ) =
δ0
= 0,9 ⋅ (1,0629 − 0,621) + 1,03(cos 1,0629 − cos 0,621) = 0,0611;
δ gr
(
)
A2 = ∫ (1,03 sin δ) dδ − 0,9 (δ gr − δ n ) = 1,03 cos δ n − cos δ gr − 0,9 (δ gr − δ n ) =
δn
= 1,03(cos 1,0629 − cos 2,079 ) − 0,9 ⋅ (2,079 − 1,0629) = 0,0874 .
Pošto je A2 > A1, sistem je u režimu posle isključenja kvara ostao stabilan.
Kritični ugao isključenja kvara dobija se iz uslova jednakosti površina A1 i A2 na sl.4.15e i
dat je preko izraza:
 P

 0,9

⋅ (2,079 − 0,621) − 0,486 =
δ ikr = arccos  m δ gr − δ 0 + cos δ gr  = arccos 
1,03

 Pimax

= arccos 0,788 = 38° = 0,633 rad.
(
)
P
[r.j.]
Pmax = 1,546 r.j.
1,5
A2 = A1
A2
1,0
A1
Pimax = 1,03 r.j.
Pm = 0,9 r.j.
0,5
0
δ ikr = 38°
0
δ0 = 35,6° δn = 60,9°
δgr = 119,1°
δ [°]
Sl. 4.15e Ilustracija određivanja kritičnog ugla isključenja kvara δ ikr iz tač. d
Proračun stabilnosti
359
Kritično vreme isključenja kvara je onda:
tikr =
(
)
2 Ti δ ikr − δ 0
2 ⋅ 8 ⋅ (0,663 − 0,621)
=
= 0,049s ≈ 2,5 periode .
ωs Pm
314 ⋅ 0,9
Proračun stabilnosti
360
Zadatak 4.16
Elektrana predstavljena ekvivalentnim generatorom, vezana je na moćnu mrežu
posredstvom generatorskog blok-transformatora i prenosnog voda, kako je to prikazano na sl. 4.16a
(na kojoj su takođe dati i svi podaci o elementima sistema).
a) Naći izraz za karakteristiku snaga-ugao sistema u normalnom pogonu (pre kvara) i
početni ugao δ10, ako se u moćnu mrežu isporučuje snaga P∞ = 300 MW, pri faktoru snage
cos ϕ∞ = 1,0.
b) Ako se na početku voda (neposredno iza sabirnica visokog napona blok-transformatora)
dogodi jednofazni kratki spoj sa zemljom, naći izraz za karakteristiku snaga-ugao posle pojave
kvara i početni ugao snage δ20.
c) Primenom metoda jednakih površina utvrditi da li sistem posle pojave kvara ostaje
stabilan. Rešenje ilustrovati grafički.
U proračunima koristiti relativne jedinice sa SB = 400 MVA i UB = 220 kV.
1
G
BT
2
3
~
Xv = 48,4 Ω
X0v = 3 Xv
SnG = 400 MVA
UnG = 15 kV
x′d = 24%
xi = x′d
Moćna
mreža
U∞ = 220 kV
P∞ = 300 MW
SnT = 400 MVA
UnT = 15/220 kV/kV
xT = 12%
Sprega: Y0d
Sl. 4.16a Jednopolna šema i parametri elemenata sistema iz zadatka 4.16
Rešenje:
a) Proračun stanja pre kvara:
U B2 220 2
ZB =
=
= 121 Ω ;
SB
400
X G = X d′ = 0,24 r.j. ;
X T = 0,12 r.j. ;
48,4
Xv =
= 0,4 r.j. ;
121
P
300
P=
=
= 0,75 r.j. ;
S B 400
X 0v = 3 X v = 1,2 r.j. ;
X 1ekv = X ekv = X G + X T + X v = 0,24 + 0,12 + 0,4 = 0,76 r.j.
Proračun stabilnosti
361
Indukovana EMS pre kvara je:
E ′ = U ∞ + jX ekv
P
0,75
= 1,0 + j 0,76 ⋅
= (1 + j 0,57) r.j. = 1,151 r.j. ∠29,683° .
U∞
1,0
Kriva snaga-ugao pre kvara data je izrazom:
P=
E ′U ∞
1,151 ⋅ 1,0
sin δ =
sin δ = 1,5145 sin δ .
ekv
0,76
X
Početni ugao snage u normalnom režimu je:
δ10 = arcsin
PX ekv
0,75
= arcsin
= 29,683° = 0,518 rad .
E ′U ∞
1,5145
b) Stanje za vreme kvara (ekvivalentna šema prikazana je na sl. 4.16b)
1′
°
E′
jXT
1
14444244443
j 0,36 r.j.
jX G
jXv
2
j0,4 r.j.
3
°
U∞
Zk = j(Xi + X0) =
= 0,2986 r.j.
Sl. 4.16b Ekvivalentna šema sistema sa sl. 4.16a za vreme kvara
U zamenskoj šemi sistema za vreme kvara figuriše otočno priključena impedansa kvara
Z k = j ( X i + X 0 ) , koja se sastoji od redno povezanih ekvivalentnih impedansi sistema inverznog i
nultog redosleda (gledano sa mesta kvara), čije su vrednosti:
Xi =
X iv ( X iG + X iT ) 0,4 ⋅ (0,24 + 0,12)
=
= 0,1895 r.j. ;
X iv + X iG + X iT
0,76
X0 =
X 0T X 0v
0,12 ⋅ 1,2
=
= 0,1091 r.j.
X 0T + X 0v 0,12 + 1,2
Impedansa kvara je onda:
Z k = j ( X i + X 0 ) = j (0,1895 + 0,1091) = j 0,2986 r.j.
Proračun transfer impedanse za sistem sa sl. 4.16b, vrši se transfiguracijom zvezde, čije su
impedanse Z 1′ 2 = j ( X G + X T ) = j 0,36 r.j. ; Z 23 = jX v = j 0,4 r.j. i Z k = j 0,2986 r.j. , tako da je:
0,4 ⋅ 0,36 

∆
Z 1′ 3 = j  0,36 + 0,4 +
 = j1,242 r.j.
0,2986 

Proračun stabilnosti
362
Kriva snaga-ugao za vreme kvara data je preko izraza:
P=
1,151 ⋅1,0
sin δ = 0,92673 sin δ .
1,242
Početni ugao snage na krivoj njihanja za vreme kvara je ( Pm =
δ 20 = arcsin
300
= 0,75 r.j. ):
400
0,75
= 54,03° = 0,943 rad .
0,92673
Granični ugao stabilnosti je onda:
δ gr = 180° − δ 20 = 180° − 54,03° = 125,97° = 2,1986 rad .
Karakteristične krive snaga-ugao pre i posle nastanka kvara prikazane su na sl. 4.16c.
P
[r.j.]
1,5
A2
A1
0,75
0
Kriva njihanja pre kvara
1,5145 sin δ
Kriva njihanja za vreme kvara
0,92673 sin δ
δ10 = 0,518 rad δ20 = 0,943 rad
δgr = 2,1986 rad
δ [rad]
Sl. 4.16c Karakteristike snaga – ugao sistema iz zadatka 4.16, pre nastanka kvara i za vreme kvara
c) Provera stabilnosti metodom jednakih površina: Uslov je da na sl. 4.16c bude A2 > A1
A1 =
δ20 =0,943
∫ (0,75 − 0,92673sinδ) dδ = 0,75⋅ (0,943− 0,518) + 0,92673⋅ (0,5874− 0,8688) = 0,058;
δ10 =0,518
A2 =
δgr =2,1986
∫ (0,92673sinδ − 0,75) dδ = 0,92673⋅ (0,5874+ 0,5874) − 0,75⋅ (2,1986− 0,943) = 0,1469 .
δ20=0,943
Kako je A2 > A1 sistem ostaje stabilan i posle pojave kvara.
Proračun stabilnosti
363
Zadatak 4.17
Za dati trofazni jednopolno prikazani elektroenergetski sistem sa sl. 4.17a ispitati
tranzijentnu stabilnost generatora za slučaj tropolnog kratkog spoja na početku voda-ogranka
neopterećenog pre kvara, ako su ems generatora E ′ iza podužne tranzijentne reaktanse, kao i napon
moćne mreže, konstantni. Trofazni kratki spoj se isključuje posle ti = 0,15 s. Ostali podaci o sistemu
su dati na sl. 4.17a.
U∞ = const
Ur = 115 kV
Moćna
70 MW
mreža
Lv = 100 km
xv=0,4 Ω/km
(XM → 0)
10 MVAr
G
T1
T2
~
°
°
SnG = SnT1 = 75 MVA
SnT2 = 75 MVA
UnG = 10,5 kV
xT2 = 12 %
k3
x ′dG = 30%
mT2 = 110/220 kV/kV
xT1 = 10,5%
mT1 = 10,5/115,5 kV/kV
Ti = 8 s
Sl. 4.17a Jednopolna šema i parametri sistema iz zadatka 4.17
Rešenje:
Parametri ekvivalentne šeme sistema, prikazane na sl. 4.17b su:
40,5 115,5 2
⋅
= 72 Ω ;
100
75
12 110 2
XT 2 =
⋅
= 19,36 Ω ;
100 75
1
X vekv = ⋅ 0,4 ⋅100 = 20 Ω .
2
′ + X T1 =
X dG
j72 Ω
E′
j20 Ω
j19,36 Ω
U r = 115 kV
Sl. 4.17b Ekvivalentna šema sistema sa sl. 4.17a
Dalje se nalazi:
72 ⋅10
72 ⋅ 70
+j
= 128,94 kV ∠19°52′ ;
115
115
39,36 ⋅10
39,36 ⋅ 70
= 115 −
−j
= 114,12 kV ∠ − 12°07′ .
115
115
E ′ = 115 +
U∞
U∞
Proračun stabilnosti
364
Ugao koji je ems E ′ zatvarala prema naponu moćne mreže pre kvara je:
δ 0 = 19°52′ + 12°07′ = 31°59′ = 31,98° .
Dinamička karakteristika radnog stanja pre, identična je sa karakteristikom posle isključenja
kvara sa sl. 4.17c.
P=
E ′U ∞
128,94 ⋅114,12
sin δ =
sin δ = 132,14 sin δ ,
XΣ
111,36
odakle je
70 = 132,14 sin δ 0 ,
odnosno:
sin δ 0 = 0,53 ;
δ 0 = 31,99° ≈ 32° ;
δ gr = 180° − 32° = 148° .
Prema formuli:
(
)
cos δ ikr = δ gr − δ 0 sin δ 0 + cos δ gr ,
odnosno:
cos δ ikr = 116° ⋅
π
⋅ 0,53 − 0,848 = 0,225 ,
180°
nalazi se kritični ugao isključenja kvara:
δ ikr = 77° .
Kako je maksimalno vreme posle koga treba isključiti kvar:
t max =
(
)
Ti S nG δ ikr − δ 0
8 ⋅ 75 ⋅ 45
=
= 0,207 s ,
9000 Pm
9000 ⋅ 70
odnosno tmax > ti = 0,15 s, to se zaključuje da je generator tranzijentno stabilan.
Proračun stabilnosti
365
P
[MW]
P = 132,14 sin δ
100
Pm = 70 MW
50
0
0
δ 0 = 32°
δ ikr = 77°
δ gr = 148° 180° δ [°]
Sl. 4.17c Dinamička karakteristika sistema iz zadatka 4.17, sa označenim
karakterističnim veličinama
Napomena: pretpostavka da je otočni vod na kome se dešava kvar prethodno neopterećen znači u
stvari i najteži slučaj sa gledišta stabilnosti jer tada udaljena elektrana predaje svu snagu moćnoj
mreži pa je i početni ugao najveći. Takođe i pretpostavka tropolnog kratkog spoja predstavlja
najteži slučaj, a s druge strane omogućava prostu metodiku proračuna, bez uzimanja u obzir
preostalog dela sistema.
Proračun stabilnosti
366
Zadatak 4.18
U kom vremenu treba obostrano jednovremeno isključiti vod V1, sistema jednopolno
prikazanog na sl. 4.18a, na čijem se početku dogodio trofazni kratki spoj, da bi sistem bio
tranzijentno stabilan, ako je generator nominalno pobuđen i ako odaje u sistem aktivnu snagu od
300 MW.
Potrošački centri su jednaki i pri naponu na njihovim sabirnicama od 220 kV, svaki uzima
po 150 MW pri cos ϕ = 0,95 (induktivni). Ostali podaci o sistemu dati su na sl. 4.18a.
Zp = const
Lv1 = Lv2 = Lv3 = Lv4 = 150 km
xv = 0,42 Ω/km
°
°
V1
U∞ = 220 kV = const
Sistem
beskonačne
snage
° °
~
G
V2
UnM = 220 kV
k3
T
V3
SnG = SnT = 500 MVA
cos ϕnG = 0,9
UnG = 15,75 kV
xdG
′ = 30 %
xT = 12 %
mT = 15,75/231 kV/kV
Ti = 8 s
V4
Zp = const
Sl. 4.18a Jednopolna šema i parametri sistema za zadatka 4.18
Rešenje:
Parametri zamenske šeme sistema sa slike 4.18a, prikazane na slici 4.18b, su:
2312
= 44,823 Ω ;
500
= X v 4 = 63 Ω ;
′ + X T = 0,42 ⋅
X dG
X v1 = X v 2 = X v 3
220 2
Zp =
⋅ (0,95 + j 0,312) = (291 + j 95,6) Ω .
150
0,95
Proračun stabilnosti
367
(291 + j95,6) Ω
1
j44,823 Ω
E′
3
j63 Ω
j63 Ω
2
j63 Ω
j63 Ω
U∞
4
(291 + j95,6) Ω
Slika 4.18b Ekvivalentna šema sistema sa slike 4.18a.
Kako su tačke 3 i 4 na istom potencijalu, to se zamenska šema razmatranog sistema sa sl. 4.18b
može uprostiti kao što je to pokazano na sl. 4.18c.
1
j76,323 Ω
j31,5 Ω
2
E′
(145,5 + j47,8) Ω
U∞ = 220 kV
= const
Sl. 4.18c Uprošćena šema sistema sa sl. 4.18b.
Sa šeme sa sl. 4.18c dobija se:
j 31,5 ⋅ (145,5 + j 47,8)
= 105,07 Ω ∠87°07′ ;
j 31,5 + 145,5 + j 47,8
j 76,323 ⋅ j 31,5
= j 76,323 + j 31,5 +
= 113,69 Ω ∠97°33′ .
145,5 + j 47,8
Z 11 = j 76,323 +
Z 12
Zamenska šema sistema posle isključenja voda V1 predstavljena je na sl. 4.18d.
1
j44,82 Ω
j63 Ω
j63 Ω
E′
(291 + j95,6) Ω
2
U∞ = 220 kV
= const
Sl. 4.18d Ekvivalentna šema sistema sa sl. 4.18a, posle isključenja voda V1
Proračun stabilnosti
368
j 63 ⋅ (291 + j 95,6)
= 165,53 Ω ∠86°21′ ;
j 63 + 291 + j 95,6
j107,823 ⋅ j 63
= j107,823 + j 63 +
= 178,97 Ω ∠96°46′ .
291 + j 95,6
Z 11i = j107,823 +
Z 12i
Napomena: indeks 'i' ispred oznake za sopstvenu i međusobnu impedansu označava da su to
vrednosti odgovarajućih impedansi posle isključenja voda V1.
x′ %
 x′ %
  x′ %

 x′ % 
E ′ = U nG 1 + d sin ϕ nG  +  d cos ϕ nG  = U nG 1 +  d  + 2 d sin ϕ nG =
100
100

  100

 100 
2
2
2
= 15,75 ⋅ 1 + 0,32 + 2 ⋅ 0,3 ⋅ 0,436 = 18,31 kV,
ili svedeno na stranu mreže nominalnog napona 220 kV:
′ = 15,75 ⋅1,1626 ⋅
E sv
231
= 268,8 kV .
15,75
′ , U∞ i δ ( δ je ugao između
Karakteristika električne odate snage generatora u funkciji E sv
′ i U∞) neposredno pre nastanka kvara je:
E sv
′2
E sv
E′ U
P=
sin µ11 + sv ∞ sin (δ − µ12 ) ,
Z11
Z12
gde je
µ11 = 90° − 87°07′ = 2°53′ ;
µ12 = 90° − 97°33′ = −7°33′ .
′ i U∞ u stacionarnom režimu neposredno pre kvara δ0 može se izračunati
Ugao između E sv
iz jednačine:
268,8 2
268,8 ⋅ 220
300 =
sin 2°53′ +
sin (δ 0 + 7°33′) ,
105,07
113,69
odakle je:
δ 0 = 23°07′ .
Za vreme trajanja trofaznog kratkog spoja na početku voda V1, odata električna aktivna
′ , U∞ i
snaga generatora je jednaka nuli, a karakteristika odate električne aktivne snage u funkciji E sv
δ posle isključenja voda V1 je:
Pi =
gde je:
′2
E sv
E′ U
sin µ11i + sv ∞ sin δ − µ12i ,
Z11i
Z12i
µ11i = 90° − 86°21′ = 3°39′ ;
(
)
Proračun stabilnosti
369
µ12i = 90° − 96°46′ = −6°46′ ;
Pi =
268,8 ⋅ 220
268,8 2
sin 3°39′ +
sin (δ + 6°46′) = 27,8 + 331sin (δ + 6°46′) .
165,53
178,97
Granični ugao δgr određuje se iz jednačine:
Pm = Pi ,
odnosno:
(
)
300 = 27,8 + 331sin δ gr + 6°46′ ,
Iz poslednje jednačine je:
δ gr + 6°46′ = 180° − 55°35′ ,
tako da je:
δ gr = 180° − 55°35′ − 6°46′ = 117°39′ .
Kritični ugao isključenja voda V1 ( δ ikr ), određuje se iz jednačine:
(
)
Pm δ ikr − δ 0 =
δ gr
∫ (Pi − Pm )dδ ,
δikr
odnosno:
(
)
300 ⋅ δ ikr − 0,40346 =
117°39′
∫ [27,8 + 331sin(δ + 6°46′) − 300]dδ ,
δikr
gde je 0,403462 ugao δ0 izražen u radijanima. Dalje je:
(
)
(
)
300 δ ikr − 121,0386 = 272,2 ⋅ δ ikr − 2,05338 + 331cos δ ikr + 6°46′ − 331cos(117°39′ + 6°46′) ,
gde je 2,05338 ugao δgr izražen u radijanima;
(
)
331cos δ ikr + 6°46′ = 27,8 δ ikr + 250,9614 .
Rešavanjem ove poslednje transcedentne jednačine dobiće se δ ikr , koji iznosi:
δ ikr ≈ 29°54′ .
Na sl. 4.18e dat je grafički prikaz rešenja transcedentne jednačine iz zadatka 4.18.
Proračun stabilnosti
370
P
27,8 ⋅ δ + 250,9614
331 ⋅ cos(δ + 6°46′)
0
δ ikr
0
90°
δ [°]
′
Sl. 4.18e Grafički prikaz rešenja
transcedentne jednačine iz zadatka 4.18
P
[MW]
Pm = 300 MW
300
Pi = 27,8 + 331sin (δ + 6°46′)
200
100
0
δ ikr = 29°54′
0
δ 0 = 23°07 ′
90°
δ gr = 117°39′
180° δ [°]
Sl. 4.18f Dinamička karakteristika sistema iz zadatka 4.18 sa označenim
karakterističnim veličinama.
Kritično vreme jednovremenog obostranog isključenja voda V1 biće:
tikr =
(
)
Ti S nG δ ikr − δ 0
8 ⋅ 500 ⋅ (29°54′ − 23°07′)
=
= 0,101s ≈ 5 perioda.
9000 Pm
9000 ⋅ 300
Na sl. 4.18f ilustrovana je dinamička karakteristika sistema, sa označenim karakterističnim
veličinama.
Proračun stabilnosti
371
Zadatak 4.19
Za dati trofazni, na sl. 4.19a jednopolno prikazani elektroenergetski sistem nominalne
učestanosti 50 Hz, podjednako opterećeni generatorsko-transformatorski blokovi istih karakteristika
odaju na sabirnice višeg napona ukupnu (trofaznu) aktivnu snagu P uz cos ϕ = 1 pri (linijskom)
naponu Ur.
Sa istih sabirnica odvodi se u lokalno potrošačko područje pod navedenim naponom aktivna snaga
Pp uz cos ϕ p = 1 , pri čemu se ekvivalentna impedansa (rezistansa) potrošača može smatrati
konstantnom.
Izračunati kritično vreme beznaponske pauze Tbpkr sa gledišta tranzijentne stabilnosti (tj. trajanje
tropolnog isključenja do ponovnog uključenja) voda na čijem se početku desio čist trofazni kratki
spoj, koji se isključuje u vremenu ti, ako se jaka aktivna mreža na kraju može zameniti reaktansom
′ izračunatom iz udela te mreže u tranzijentnoj tropolnoj snazi kratkog spoja S k′ 3 na
Z ′ M ≈ jX M
sabirnicama 2 sa nominalnim naponom mreže U nM , i konstantnim naponom U M iza te reaktanse.
Svi neophodni podaci za proračune dati su na sl. 4.19a.
2
G
T
Ur = 230 kV
AT
Jaka aktivna
P
mreža
Unv = 220 kV
S k′ 3M
xv = 0,42 Ω/km
k3
Lv = 150 km
G
T
~
~
SnG = SnT = 2×200 MVA
UnG = 15,75 kV
xG′ = 28 %
xT = 12 %
Ti = 10 s
mT = 15,75/231 kV/kV
Pp = 230 MW 
Z p = const
cos ϕ p = 1

P = 380 MW
ti = 0,09 s
SnAT =400 MVA
xAT = 10 %
mAT = 220/400 kV/kV
S k′ 3M = 10000 MVA
pri U nM = 400 kV
Sl. 4.19a Jednopolna šema i parametri sistema iz zadatka 4.19
Rešenje:
Proračun osnovnih parametara: sve veličine u proračunima biće svedene na stranu voda:
(28 + 12) ⋅ 2312
= 53,36 Ω ;
100 ⋅ 2 ⋅ 200
X v = xv Lv = 0,42 ⋅150 = 63 Ω ;
′ sv =
X GT
10 220 2
X AT =
⋅
= 12,1 Ω ;
100 400
2
U2
400 2  220 
2
′ sv = nM m AT
XM
=
⋅
 = 4,84 Ω .
S k′ 3M
10000  400 
Svedena ems E ′ iza podužne tranzijentne reaktanse generatora X G′ , koja se prećutno
pretpostavlja da je po modulu konstantna u vremenu u kome se odlučuje o tranzijentnoj stabilnosti,
Proračun stabilnosti
372
izračunava se iz radnog napona (pre kvara) na sabirnicama višeg napona elektrane i snaga koje se
predaju tim sabirnicama P i Q = 0 ( cos ϕ = 1 ):
′ =
E sv
U r2
′ sv
 PX GT
+ 
 Ur
2
2

380 ⋅ 53,36 
 = 230 2 + 
= 246,32 kV .


230 


Pošto se sa istih sabirnica konzumnom području takođe predaje čisto aktivna snaga Pp, to se
vodu predaje aktivna snaga Pv kao razlika P – Pp, uz nultu reaktivnu snagu:
Pv = P − Pp = 380 − 230 = 150 MW ;
(Qv = Q − Q p = 0 − 0 = 0) .
Sa tim snagama i radnim naponom Ur pre kvara, može se izračunati ekvivalentni napon jake
mreže U M , koji je po pretpostavci konstantan, ako se prethodno izračuna zbirna reaktansa voda,
autotransformatora i mreže:
′ sv = 63 + 12,1 + 4,84 = 79,94 Ω .
X v′ , AT ,M = X v + X AT + X M
Tada je
U M sv =
U r2
 P X′
+  v v , AT ,M
Ur

2
2

 150 ⋅ 79,94 
 = 230 2 + 
 = 235,835 kV .
 230 

Da bi se našla dinamička karakteristika posle (uspešnog) tropolnog ponovnog uključenja
voda, koja je identična (pod usvojenim pretpostavkama) sa onom pre kvara, izračunava se prvo
impedansa (rezistansa) potrošačkog područja, koja je takođe po pretpostavci konstantna:
Z p = Rp =
U r2 230 2
=
= 230 Ω ,
Pp
230
a zatim sopstvena (ulazna) impedansa punog sistema u tački 1 gde deluje ems E ′ , shodno
ekvivalentnoj šemi sa slike 4.19b:
′ sv
jX GT
jX v′ , AT , M
1
E'
Rp
Sl. 4.19b Ekvivalentna šema za proračun ulazne impedanse sistema iz zadatka 4.19
′ sv +
Z 11 = jX GT
R p jX v′ , AT ,M
230 ⋅ j 79,94
= j 53,36 +
= 127,125 ∠78,756° = Z11 ∠ψ11 ,
R p + jX v′ , AT ,M
230 + j 79,94
tj.
Z11 = 127,125 Ω ,
Proračun stabilnosti
373
a
µ11 = 90° − ψ11 = 90° − 78,756° = 11,244° .
Međusobna impedansa punog sistema između tačaka 1 i 2 (u kojoj deluje ekvivalentni
napon mreže), nalazi se shodno šemi sa slike 4.19c:
Z 12
1
°
′ sv
jX GT
jX v′ , AT , M
2
°
Rp
Sl. 4.19c Ekvivalentna šema za proračun međusobne impedanse sa sl. 4.19a
′ sv + jX v′ , AT ,M +
Z 12 = jX GT
′ sv jX v′ , AT ,M
jX GT
53,36 ⋅ 79,94
= j 53,36 + j 79,94 −
=
Rp
230
= −18,55 + j133,3 = 134,5845 ∠97,92°,
tj.
Z12 = 134,5845 Ω
ψ12 = 97,92° ;
µ12 = 90° − ψ12 = 90° − 97,92° = −7,92° ,
što je u sličnim slučajevima tipično.
Dinamička karakteristika pre kvara odnosno posle (uspešnog) ponovnog uključenja, tj. za
pun sistem na mestu 1 (unutrašnjost generatora) ima oblik
P1 ≡ P1pu =
′ U M sv
E sv
′2
Esv
sin µ11 +
sin (δ − µ12 ) = 93,057 + 431,631sin (δ + 7,92°)
Z11
Z12
.
Presek ove karakteristike sa pravom mehaničke snage Pm, koja se prećutno pretpostavlja da
je konstantna, daje početni ugao δ 0 , koji se dobija preko izraza:
Pm ≡ P10 = P = 380 = 93,057 + 431,63 sin (δ 0 + 7,92°) ,
gde je sa P10 označena početna (radna) snaga u tački 1 (unutrašnjost generatora), koja je zbog
zanemarenja otpornosti (gubitaka) jednaka snazi P. Otuda je:
sin (δ 0 + 7,92°) =
380 − 93,057
= 0,6647877 ⇒ δ 0 + 7,92° = 41,667° ,
431,631
odakle je ugao:
δ 0 = 41,667° − 7,92° = 33,747° .
Proračun stabilnosti
374
Kontrola se može izvršiti na primer sabiranjem uglova bloka G-T i onoga za vod, AT i M:
′ sv U r 380 ⋅ 53,36 230
PX GT
=
= 0,3833 ⇒ θGT = 20,973° ;
Ur
230
Pv X v′ , AT ,M U r 150 ⋅ 79,94 230
tg θv , AT ,M =
=
= 0,2266739 ⇒ θ v, AT ,M = 12,771° ,
Ur
230
tg θGT =
E ′ sv
δ0 θGT
θv , AT , M
Ur .
.
U M sv
Sl. 4.19d Fazorski dijagram napona iz zadatka 4.19
pa je:
δ 0 = θ GT + θ v , AT ,M = 20,973° + 12,771° = 33,744° ,
što pokazuje da je prethodni proračun ugla δ 0 bio korektan.
Dinamička karakteristika za vreme kvara (čist trofazni kratak spoj na početku voda, što je
isto kao da se dogodio na sabirnicama, s tom razlikom što će reagovati zaštita voda) dobije se kada
se kvar zameni sa impedansom kvara Zk = 0, kako je to ilustrovano na sl. 4.19e, gde je ekvivalentna
otočna impedansa:
Ze =
1
°
Rp Z k
Rp ⋅ 0
=
= 0,
Rp + Z k Rp + 0
jX v′ , AT ,M
′ sv
jX GT
Rp
2
°
Zk = 0
1
°
⇒
′ sv
jX GT
jX v′ , AT , M
2
°
Ze = 0
Sl. 4.19e Ekvivalentne šeme za proračun impedansi sistema sa sl. 4.19a za vreme kvara
pa je sopstvena impedansa u 1 za vreme kvara:
′ sv = X GT
′ sv ∠90° = 53,36 ∠90° = Z11k ∠ψ11k ,
Z 11k = jX GT
dok je:
µ11k = 90° − ψ11k = 90° − 90° = 0° .
Proračun stabilnosti
375
Moduo međusobne impedanse za vreme kvara teži beskonačnosti, jer je sa sl. 4.19e
′ sv + jX v′ , AT ,M +
Z 12k = jX GT
′ sv jX v′ , AT ,M
jX GT
,
Ze
pa zbog Z e = 0 cela impedansa teži beskonačnosti.
Prema tome generatori za vreme kvara odaju nultu snagu, tj. dinamička karakteristika
degeneriše u apscisu pravouglog koordinatnog sistema P - δ:
Pk =
′ U M sv
E sv
′2
E sv
246,32 2
sin µ11k +
sin δ − µ12k =
sin 0° = 0 .
53,36
Z11k
Z12k
(
)
Dinamička karakteristika za vreme (trofaznog) isključenja voda, dobija se na bazi zamenske
šeme, sa sl. 4.19f, u kojoj isključenje voda odgovara potpunom prekidu, odnosno beskonačnoj
rednoj impedansi na mestu isključenja, pa moduo međusobne impedanse Z12i → ∞ dok je
sopstvena impedansa:
′ sv = 230 + j53,36 = 236,10886 ∠13,062° ,
Z 11i = R p + jX GT
tj.
Z11i = 236,10886 Ω ;
ψ11i = 13,062° ;
µ11i = 90° − ψ11i = 90° − 13,062° = 76,938° .
1
′ sv
jX GT
∞
jXv
∞
jX ′AT ,M 2
Rp
Sl. 4.19f Ekvivalentna šema za proračun impedansi sistema
Prema tome dinamička karakteristika za vreme dok je vod isključen daće samo sopstveni
član odnosno konstantnu aktivnu snagu:
Pi =
′ U M sv
E sv
′2
E sv
246,32 2
sin µ11i +
sin δ − µ12i =
sin 76,938° =
Z11i
Z12i
236,10886
(
)
= 256,968 ⋅ 0,97412 = 250,3176 MW.
Ugao pri kome se isključuje vod može se izračunati na osnovu zadatog vremena isključenja
voda ti:
ti = 0,09 s =
(δ i − δ 0 ) ⋅ 2Ti S n
360° ⋅ 50 ⋅ Pa
,
Proračun stabilnosti
376
tj. iz jednačine:
0,09 2 =
(δi − 33,747°) ⋅ 2 ⋅10 ⋅ 2 ⋅ 200 ,
18000 ⋅ 380
odakle se dobija da je:
δ i = 40,6725° .
Granični ugao δ gr izračunava se iz preseka prave mehaničke snage Pm sa opadajućim delom
dinamičke karakteristike punog sistema, što se prevodi u jednačinu:
(
)
Pm = 93,057 + 431,631sin δ gr + 7,92° = 380 ,
odakle je:
(
)
sin δ gr + 7,92° = 0,6647877 ,
odnosno:
δ gr + 7,92° = 180° − 41,667° ,
odakle se konačno dobija:
δ gr = 180° − 49,587° = 130,413° .
Sada je moguće po metodi jednakih površina, tj. izjednačavanjem površine ubrzanja A1 sa
maksimalno mogućom površinom usporenja A2 max , izračunati kritični ugao ponovnog uključenja
δ pukr :
(
)
Pm (δ i − δ 0 ) + (Pm − Pi ) δ pukr − δ i =
144444
42444444
3
δ gr
∫ P1 (δ)dδ − Pm (δ gr − δ pu
δ pukr
kr
),
14444244443
A2 max
A1
ili kraće, posle poništavanja pozitivne i negativne vrednosti za Pm δ i i Pm δ pukr :
(
) (
)
Pm δ gr − δ 0 − Pi δ pukr − δ i =
δ gr
′ U M sv
E sv
 E sv

′2
∫  Z11 sin µ11 + Z12 sin (δ − µ12 )dδ .
δ pu kr 

Ova jednakost mogla se i neposredno iskazati, jer ako je površina A1 = A2 max , onda je i
(
)
površina pravougaonika sa stranicama δ gr − δ 0 i Pm jednaka sumarnoj površini ispod
odgovarajućih dinamičkih karakteristika: kvara (površina jednaka nuli pa otpada), isključenog voda
i punog sistema posle uspešnog ponovnog uključenja.
Proračun stabilnosti
377
P1
[MW]
500
P1 = P1pu
Α2max
400
Pm
Α1
300
Pa
200
Pi
osa simetrije za P1
100
Pk
0
0
δ0 δi
δ pukr 90°
δ gr
180° δ [°]
Sl. 4.19g Dinamičke karakteristike sistema iz zadatka 4.19 sa označenim karakterističnim
veličinama
Posle izvršene integracije i uvrštenja brojčanih vrednosti dobija se jednakost:
380 ⋅ (130,413° − 33,747°)
π
π
= 250,318 ⋅ (δ pukr − 40,6725°)
180°
180°
π
+ 93,057 ⋅ (130,413° − δ pukr )
180°
+ 431,631 ⋅ cos(δ pukr + 7,92°) − cos(130,413° + 7,92°) ,
[
]
koja posle sređivanja daje jednačinu po δ pukr :
2,7447δ pukr + 431,63 cos(δ pukr + 7,92°) = 284,5585 .
Ova nelinearna (transcedentna) jednačina po δ pukr ne dopušta iskazivanje cos δ pukr u
eksplicitnom obliku kao u slučaju kada sve dinamičke karakteristike (sinusoide) prolaze kroz
koordinatni početak, uključivo i slučaj kada sinusoida kvara degeneriše u apscisu (idealizovani
jednomašinski sistem bez gubitaka i potrošnje često upotrebljavan kod približnih proračuna
tranzijentne stabilnosti), već se rešava nekim numeričkim iterativnim metodom za rešavanje
nelinearnih jednačina.
Dovoljno tačno rešenje za δ pukr iz gornje jednačine je
δ pukr ≈ 69,55° .
Kritično (sa gledišta tranzijentne stabilnosti) vreme beznaponske pauze Tbpkr = t pukr − ti , kao
razlika vremenskih trenutaka ponovnog uključenja (kod nađenog ugla δ pukr ) i isključenja voda
Proračun stabilnosti
378
(merenih od nastanka kvara) može se izračunati iz poznatog obrasca za slučaj konstantne snage
akceleracije (ovde Pa = Pm − Pi ), vodeći računa da je za vreme kvara do trenutka isključenja rotor
agregata dobio nadsinhronu električnu ugaonu brzinu:
ω
 dδ 
 dδ 
  = s Pa ti +   ,
 dt  t =ti Ti S n
 dt  0
gde drugi sabirak zbog ω − ω s = ω0 − ω s = ω s − ωs = 0 otpada, tj.
360 ⋅ 50
 dδ 
=
⋅ 380 ⋅ 0,09 = 153,9°/s ,
 
 dt  ti =0,09 s 10 ⋅ 2 ⋅ 200
pri čemu su svi proračuni sprovedeni za oba agregata zajedno, kao za jedan ekvivalentan, ali se
očigledno isto dobija i za svaki agregat pojedinačno ( Pa1G = Pm1G = Pa 2 , pa su i Pa i Sn upola manji
u gornjem obrascu za jedan umesto oba agregata).
Treba takođe podvući da u gornjem obrascu vremenski trenutak ti znači vremenski interval
od nastanka do isključenja kvara, tj. vreme kvara Tk = ti − t 0 ≡ ti .
Izračunavanje promene ugla pri konstantnoj akceleraciji obavlja se po poznatom obrascu,
vodeći računa da se primena ne odnosi na početno stanje, nego od trenutka isključenja kvara
(odnosno voda) do ponovnog uključenja, tj. kao početni ugao ima se δi a ne δ 0 , početna ugaona
 dδ 
 dδ 
brzina   a ne   = 0 i akceleracija Pa = Pm − Pi a ne Pa = Pm , pa je:
 dt  0
 dt  ti
δ pukr = δ i +
ωs
 dδ 
PaTbp2 kr +   Tbpkr ,
2 Ti S n
 dt  ti
pri čemu je vreme 't' kao što je već rečeno identično sa trajanjem beznaponske pauze, kritičnim sa
gledišta stabilnosti, što je i jedina nepoznata.
Sa zadatim brojčanim vrednostima iskazujući uglove u stepenima a ne u radijanima, biće
69,55° = 40,6725° +
360 ⋅ 50 ⋅ (380 − 250,318) 2
Tbpkr + 153,9 Tbpkr ,
2 ⋅10 ⋅ 2 ⋅ 200
odakle se dobije kvadratna jednačina po Tbpkr :
291,78Tbp2 kr + 153,9 Tbpkr − 28,88 = 0 ,
sa rešenjima
Tbpkr
1, 2
=
− 153,9 ± 153,9 2 − 4 ⋅ 291,78 ⋅ (−28,88)
,
2 ⋅ 291,78
od kojih je samo pozitivno rešenje fizički moguće, pa je:
Tbpkr =
− 153,9 + 239,5655
= 0,146798 s ≈ 0,15 s .
583,56
Proračun stabilnosti
379
Tranzijentna stabilnost ne dopušta duže vreme beznaponske pauze, kakvo je potrebno za
uspešno ponovno uključenje kod prolaznog kvara sa gledišta dejonizacije prostora na mestu kvara
(minimalno vreme dejonizacije oko 0,2 s, a poželjno i 0,3 do 0,4 s). Treba, znači, pokušati sa još
kraćim vremenom isključenja kvara (jednoperiodna relejna zaštita i dvoperiodni prekidači, plus pola
periode za gašenje luka, tj. sa ti = 0,02 + 2⋅0,02 + 0,01 = 0,07 s), ili proveriti da li se dobija dovoljno
vreme beznaponske pauze za blaže a češće kvarove, pa se time zadovoljiti (interesantno je na kraju
izračunati maksimalno klizanje pod pretpostavkom da je uključenje ipak uspešno). Za vreme kvara
rotor dostigne klizanje:
st i =
1
ωs
pa je:
smax =
ω Pt
380 ⋅ 0,09
 dδ 
= 0,00855 ,
  = s ai =
dt
ω
T
S
10
⋅ 2 ⋅ 200
  ti
s i n
ω s PaTbpkr
1  dδ 
1  dδ 
(380 − 250,32) ⋅ 0,15
=
+
+ 0,00855 =
  =
 
ω s  dt  t
ωsTi S n
ω s  dt  t
10 ⋅ 2 ⋅ 200
pu kr
i
= 0,00486 + 0,00855 = 0,01341 ( tj. 1,341%).
Proračun stabilnosti
380
Zadatak 4.20
Za jednomašinski prenosni sistem, čija je jednopolna šema prikazana na sl. 4.20a, naći
maksimalne prenosne snage, s obzirom na granice tranzijentne stabilnosti, u sledećim slučajevima:
a) Normalno stanje (pre kvara);
b) Trofazni kratki spoj na sredini jednog od dva paralelna voda;
c) Dvofazni kratki spoj u istoj tački kao u b;
d) Jednofazni kratki spoj u istoj tački kao u b;
e) Dvofazni kratki spoj sa zemljom u istoj tački kao u b;
f) Stanje posle isključenja voda u kvaru.
Numeričke vrednosti parametara elemenata sistema, takođe su date na sl. 4.20a.
U rekapitulaciji proračuna rangirati slučajeve a – f, po kriterijumu maksimalne prenosne snage.
1
G
BT
2
~
V1
3
V2
K
E ′ = 1,2 r.j.
X d′ = 0,1 r.j.
XdT = XiT = 0,1 r.j.
X0T = 0,05 r.j.
XdG = XiG = X d′
Xdv1 = Xdv2 = 0,5 r.j.
Xiv1 = Xiv2 = 0,5 r.j.
Kruta
mreža
U∞ = 1,0 r.j.
X0v1 = X0v2 = 1,0 r.j.
Zk = 0 (nulta impedansa luka)
Sl. 4.20a Jednopolna šema i osnovni parametri sistema iz zadatka 4.20
Rešenje:
Za proračun maksimalne prenosne snage, za različite slučajeve definisane u formulaciji
zadatka, neophodno je da se prvo proračunaju odgovarajuće transfer impedanse.
1. Proračun transfer impedanse Z13
1.a. Normalno stanje
Transfer impedansa za normalno stanje jednostavno se nalazi uvidom u jednopolnu čemu
sistema sa sl. 4.20a. Ona iznosi:
1
0,5 

Z 13 = jX dG + jX dT + j X dv = j  0,1 + 0,1 +
 = j 0,45 r.j.
2
2 

1b. Trofazni kratki spoj
Za proračun transfer impedanse pri trofaznom kratkom spoju na sredini jednog od dva
paralelna voda, koristi se ekvivalentna šema impedansi direktnog redosleda, prikazana na sl. 4.20b,
Proračun stabilnosti
381
odakle se, posle transfiguracije zvezde 1-2-3-K u trougao 13K, za vrednost transfer impedanse
dobija:
Z Z
0,2 ⋅ 0,5
Z d 13 = Z dS + Z dv + dS dv = j 0,2 + j 0,5 + j
= j1,1r.j.
Z dv
0,25
2
ZdG = j0,1 r.j. ZdT = j0,1 r.j.
1
Zdv = j0,5 r.j.
2
E′ = 1,2 r.j. ∠δ
ZdS = ZdG + ZdT = j0,2 r.j.
3
U∞ = 1,0 r.j. ∠0°
Z dv
= j 0,25 r.j.
2
Z dv
= j 0,25 r.j.
2
K
K
Sl. 4.20b Ekvivalentna mreža direktnog redosleda sistema iz zadatka 4.20
1c. Dvofazni kratki spoj
Impedansa kvara, koja se redno spaja sa ekvivalentnom impedansom direktnog redosleda
(gledano sa mesta kvara) je ekvivalentna impedansa inverznog redosleda, pa je ekvivalentna šema
sistema za ovaj slučaj prikazana na sl. 4.20c.
1′
ZdS = j0,2 r.j.
2′
Zdv = j0,5 r.j.
3′
E′ = 1,2 r.j. ∠δ
U∞ = 1,0 r.j. ∠0°
Z dv
= j 0,25 r.j.
2
Z dv
= j 0,25 r.j.
2
K′
Z iekv = j0,1528 r.j.
K″
Sl. 4.20c Ekvivalentna mreža za proračun transfer impedanse pri dvofaznom
kratkom spoju sistema iz zadatka 4.20
Za proračun ekvivalentne impedanse inverznog redosleda koristi se šema sa sl. 4.20d,
odakle je:
Zi =
1
ekv
Zi
Z iS Z iv
0,2 ⋅ 0,5
= j
= j 0,14286 r.j. ;
Z iS + Z iv
0,2 + 0,5
 1 Z iv  Z iv
Zi +

2  2
(0,14286 + 0,25) ⋅ 0,25

= j
= j 0,1528 r.j.
=
Z iv Z iv
0,14286 + 0,25 + 0,25
1
Zi +
+
2
2
Proračun stabilnosti
382
1″
ZiS = j0,2 r.j.
2″
Ziv = j0,5 r.j.
Z iv
= j 0,25 r.j.
2
3″
Z iv
= j 0,25 r.j.
2
K″
Sl. 4.20d Ekvivalentna šema mreže inverznih impedansi sistema iz zadatka 4.20
Za proračun transfer impedanse u ekvivalentnoj šemi sa sl. 4.20c, treba prvo izvršiti
transfiguraciju trougla 2′3′K′ u zvezdu 0′-2′-3′-K′, a potom sprovesti ekvivalentovanje rednih i
paralelnih grana shodno sl. 4.20e.
1′
ZdS = j0,2 r.j.
2′
Z2′-0′ = j0,125 r.j.
Z3′-0′ = j0,125 r.j.
0′
E′ = 1,2 r.j. ∠δ
3′
U∞ = 1,0 r.j. ∠0°
Z1′-0′ = j0,325 r.j.
ZK′-0′ = j0,0625 r.j.
ZK″-0′ = j0,2153 r.j.
K′
ekv
Zi
= j 0,1528 r.j.
K″
Sl. 4.20e Ekvivalentna mreža sa sl. 4.20c, posle transfiguracije
trougla 2′3′K′ u zvezdu 0′-2′-3′-K′
Transfer impedansa pri dvofaznom kratkom spoju dobija se posle transfiguracije zvezde
0′-1′-3′-K′ u trougao 1′3′K″, odakle je:
∆
Z 1′ 3′ = j 0,325 + j 0,125 + j
0,325 ⋅ 0,125
= j 0,6387 r.j.
0,2153
1d. Jednofazni kratki spoj
Impedansa kvara u ovom slučaju je zbir Z i + Z 0 , koja se na mestu kvara (sabirnice K)
vezuje na red sa ekvivalentnom mrežom direktnog redosleda, shodno sl. 4.20f (na kojoj se koristi
prethodno ekvivalentovana mreža direktnih impedansi sa sl. 4.20e i vrednost ekvivalentne
impedanse inverznog redosleda sa sl. 4.20d. Prethodno treba sračunati ekvivalentnu impedansu
nultog redosleda (gledano sa mesta kvara) shodno sl. 4.20g.
ekv
ekv
Proračun stabilnosti
383
Z1′-0′ = j0,325 r.j.
1′
Z3′-0′ = j0,125 r.j.
0′
3′
U∞ = 1,0 r.j. ∠0°
E′ = 1,2 r.j. ∠δ
ZK′-0′ = j0,0625 r.j.
K′
ekv
Zi
= j 0,1528 r.j.
K″
Z ekv
0 = j 0,2614 r.j.
K0
Sl. 4.20f Ekvivalentna mreža za proračun transfer impedanse pri jednostrukom
zemljospoju u sistemu iz zadatka 4.20
10
Z0T = j0,05 r.j.
20
Z0v = j1,0 r.j.
Z 0v
= j 0,5 r.j.
2
30
Z 0v
= j 0,5 r.j.
2
K0
Sl. 4.20g Ekvivalentna šema mreže nultih impedansi sistema iz zadatka 4.20
Posle transfiguracije trougla 2030K0 u zvezdu 00-20-30-K0, dobija se ekvivalentna šema
nultih impedansi na sl. 4.20h.
10
j0,05 r.j.
20
j0,25 r.j.
j0,25 r.j.
00
30
j0,125 r.j.
K0
Sl. 4.20h Ekvivalentna šema sistema nultih impedansi, posle transfiguracije
trougla 2030K0 sa sl. 4.20g u zvezdu 00-20-30-K0
Ekvivalentna nulta impedansa sistema sa sl. 4.20h je:
Z0 = j
ekv
(0,05 + 0,25) ⋅ 0,25
+ j 0,125 = j 0,2614 r.j.
0,05 + 0,25 + 0,25
Proračun stabilnosti
384
Transfer impedansa za slučaj jednostrukog zemljospoja, dobija se sa sl. 4.20f posle
transfiguracije zvezde 0′-1′-3′-K0 u trougao, odakle je:
∆
Z 1′ 3′ = j 0,325 + j 0,125 + j
0,325 ⋅ 0,125
= j 0,5352 r.j.
0,0625 + 0,1528 + 0,2614
1e. Dvofazni kratki spoj sa zemljom
Impedansa kvara u ovom slučaju dobija se kao ekvivalentna impedansa paralelnih
ekv
ekv
impedansi Z i i Z 0 , kako je to prikazano na sl. 4.20i (gde su iskorišćene ranije proračunate
vrednosti direktnih impedansi sa sl. 4.20e i ekvivalentne vrednosti inverzne i nulte impedanse sa
sl. 4.20d i 4.20h).
1′
Z1′-0′ = j0,325 r.j.
Z3′-0′ = j0,125 r.j.
0′
3′
U∞ = 1,0 r.j. ∠0°
E′ = 1,2 r.j. ∠δ
ZK′-0′ = j0,0625 r.j.
K′
Z 0 = j 0,2614 r.j.
Zi
K0
K″
ekv
ekv
= j 0,1528 r.j.
Sl. 4.20i Ekvivalentna mreža za proračun transfer impedanse pri dvostrukom
zemljospoju u sistemu iz zadatka 4.20
Sa sl. 4.20i je:
Z i0 = j
ekv
0,2614 ⋅ 0,1528
= j 0,0964 r.j.
0,2614 + 0,1528
Onda je transfer impedansa za slučaj dvostrukog zemljospoja:
∆
Z 1′ 3′ = j 0,325 + j 0,125 + j
0,325 ⋅ 0,125
= j 0,7057 r.j.
0,0625 + 0,0964
1f. Stanje posle isključenja voda u kvaru
Sa slike 4.20b, transfer impedansa u ovom slučaju je:
Z 13 = Z dG + Z dT + Z dv = j 0,1 + j 0,1 + j 0,5 = j 0,7 r.j.
Proračun stabilnosti
385
2. Proračun maksimalnih prenosnih snaga
a. Normalno stanje
b. Trofazni kratki na sredini jednog od dva
paralelna voda
c. Dvofazni kratak spoj na istom mestu
d. Jednofazni kratki spoj
e. Dvofazni kratki spoj sa zemljom
f. Posle isključenja voda u kvaru
Transfer impedansa
j0,45 r.j.
Maks. prenosna snaga
2,667 r.j.
j1,10 r.j.
j0,6387 r.j.
j0,5352 r.j.
j0,7057 r.j.
j0,7 r.j.
1,091 r.j.
1,879 r.j.
2,242 r.j.
1,700 r.j.
1,714 r.j.
P
[r.j.]
2,5
a. Pmax = 2,667 r.j.
2
d. Pmax = 2,242 r.j.
1,5
c. Pmax = 1,879 r.j.
f. Pmax = 1,714 r.j.
e. Pmax = 1,700 r.j.
1
b. Pmax = 1,091 r.j.
0,5
0
0
90°
180° δ [°]
Sl. 4.20j Krive snaga – ugao za slučajeve razmatrane u zadatku 4.20
3. Ako se po kriterijumu veličine prenosne snage načini redosled posmatranih slučajeva, on
ima sledeći izgled
1. Normalno stanje
2. Jednofazni kratki spoj
3. Dvofazni kratak spoj
4. Stanje posle isključenja voda u kvaru
5. Dvofazni kratki spoj sa zemljom
6. Trofazni kratki spoj
Pmax = 2,667 r.j.
Pmax = 2,242 r.j.
Pmax = 1,879 r.j.
Pmax = 1,714 r.j.
Pmax = 1,700 r.j.
Pmax = 1,091 r.j.
Proračun stabilnosti
386
Zadatak 4.21
Za elektroenergetski sistem na sl. 4.21a, proveriti tranzijentnu stabilnost generatora za slučaj
trofaznog kratkog spoja na početku jednog od dva paralelna voda i isključenja voda u kvaru za
ti = 0,20 s. Pretpostaviti da je šema idealizovana, a vod tretirati preko modela sa raspodeljenim
parametrima. Radne veličine zadate su na sabirnicama 3 i date na sl. 4.21a. Na istoj slici su dati i
ostali parametri sistema, neophodni za proračun.
1
2
3
Jaka
mreža
Lv = 200 km
Zce
~
G
T1
T2
P
(XM → 0)
U3 = UnM
P = 0,8 ΣPnat
cos ϕ = 0,9 (ind.)
k3
SnG = SnT1 = 1,2 ΣPnat
′ = 30%
xdG
xT1 = 12%
mT1 = UnG/1,05 Unv
Ti = 8 s
SnT2 = 1,08 ΣPnat
xT2 = 12%
mT2 = Unv/UnM
Sl. 4.21a Jednopolna šema i parametri sistema iz zadatka 4.21
Rešenje:
Jednopolna zamenska šema sistema direktnih impedansi prikazana je na sl. 4.21b.
′ + X T1 ) 1
j ( X dG
Zce, λ
•
1′
•
2
•
E′
jXT2
3
U3
Sl. 4.21b Jednopolna zamenska šema sistema sa slike 4.21a
U zamenskoj šemi na sl. 4.21b generator je predstavljen tranzijentnom reaktansom i EMS
E ′ iza tranzijentne reaktanse, transformatori T1 i T2 preko reaktansi rasipanja XT1 i XT2, dva
identična paralelna voda preko karakteristične impedanse Zce (Zce = Zc/2, gde je Zc karakteristična
impedansa jednog od dva voda) i električne ugaone dužine λ, dok je jaka mreža, s obzirom da je
pretpostavljeno da je neograničeno jaka, zamenjena preko krutog napona U3 (odnosno, ne postoji
uticaj mreže na razmatrani sistem).
Ako se pojedini elementi ekvivalentne šeme (blok generator-transformator, vod i
transformator T2) predstave preko odgovarajućih četvorokrajnika, dobija se ekvivalentna šema na
sl. 4.21c.
Proračun stabilnosti
387
′ + XT2 )
j ( X dG
E′
Av
Bv
Cv
Dv
jXT2
U3
Sl. 4.21c Ekvivalentna šema sistema sa sl. 4.21b, pri predstavljanju elemenata
odgovarajućim četvorokrajnicima
Lanac četvorokrajnika na sl. 4.21c može se uprostiti tretmanom preko odgovarajućeg
ekvivalentnog četvorokrajnika sa sl. 4.21d, čiji se parametri nalaze primenom matričnog računa:
°
°
Ae
Be
°
Ce
De
E′
°
°
°
U3
°
°
Sl. 4.21d Ekvivalentni četvorokrajnik sistema sa sl. 4.21c
jZce sinλ 1 jX
′ + X T1 )  cosλ
 Ae Be  1 j( X dG
T2 

 
1
=
C D  = 0

cosλ  0
1
1 
e 
  j Zce sinλ
 e


′ + X T1

X dG
X


′ + X T1 )sinλ + Zce sinλ + ( X dG
′ + X T1 ) cosλ
sinλ j  X T 2 cosλ − T 2 ( X dG
cosλ −
Zce
Zce

.
=
X
1


j
sinλ
cosλ − T 2 sinλ


Zce
Zce
Parametri zamenske šeme su:
2
2
′ % + xT 1 % U nG
xdG
U nv
0,42
 1,05U nv 
2
′ + X T1 =
X dG
⋅ (1,05U nv ) = 0,3859
;

 =
100
S nG  U nG  1,2 ΣPnat
ΣPnat
2
XT2
2
2
2
U nv
U nv
xT 2 % U nT
2
.
=
= 0,12
= 0,111
100 S nT 2
1,08 ΣPnat
ΣPnat
Radne veličine koje odgovaraju zadatom radnom stanju sistema na sabirnicama 3 su:
P = 0,8 ΣPnat ;
Q = P tgϕ = 0,8 ΣPnat
1 − cos 2 ϕ
= 0,8 ΣPnat ⋅ 0,484 = 0,3875 ΣPnat ,
cos ϕ
gde je sa ΣPnat označena prirodna snaga dva paralelna voda.
Ugao između ems E ′ i napona na sabirnicama 3 ( U 3 ), koji će biti označen sa δ 0 i koji, ako
se napon U 3 stavi u faznu osu (U 3 = U 3 ∠0 = U nM ⋅ (U nv U nM ) ∠0 = U nv ∠0) , predstavlja fazni
Proračun stabilnosti
388
stav ems E ′ , tj. E ′ = E ′ ∠δ 0 , nalazi se iz prve od jednačina, koja važi za ekvivalentni
četvorokrajnik:
E ′ = Ae U 3 + B e I .
(1)
Na osnovu prethodnog nalazi se da je
Ae = cos λ −
2
′ + X T1
X dG
0,3859U nv
ΣPnat
sin λ = cos12° −
sin 12° = 0,89791 ,
2
Z ce
ΣPnat U nv
pošto je električna ugaona dužina svakog od vodova:
λ = 0,06 ⋅ 200 = 12° ,
i pošto je
Z ce =
2
U nv
,
ΣPnat
a takođe i
X


′ + X T 1 )sin λ + Z ce sin λ + ( X dG
′ + X T 1 )cos λ  =
B e = j  X T 2 cos λ − T 2 ( X dG
Z ce




 X

′ + X T 1 )1 − T 2 tgλ  + Z ce tgλ + X T 2  =
= j cos λ ( X dG
Z ce






U2
= j cos12° 0,3859 nv
ΣPnat



= j 0,685



U2
 0,111 nv

2
2 
ΣPnat
1 −
 + U nv tg 12° + 0,111 U nv  =
tg
12
°
2

 ΣPnat
ΣPnat 
U nv



ΣPnat



2
U nv
.
ΣPnat
U jednačini (1) struja I predstavlja računsku struju ( I = 3 I f ), ako su ems E ′ i napon U 3
linijske veličine, tako da je:
I=
I=
S*
U *3
=
S e − jϕ
;
U nv
ΣP
P cos ϕ − jϕ 0,8 ΣPnat − jϕ
e =
e = 0,889 nat e − j 25,84° .
U nv
cos ϕU nv
U nv
Proračun stabilnosti
389
Posle zamene nađenih veličina u (1) dobija se:
E ′ = 0,89791U nv + j 0,685
2
U nv
ΣP
⋅ 0,889 nat e − j 25,84° = 1,2858U nv e − j 25°13′ = E ′ ∠δ 0 ;
ΣPnat
U nv
odakle je:
E ′ = 1,2858U nv r.j. ,
a
δ 0 = 25°13′ = 25,23° .
Kontrola ovog rezultata lako se vrši preko dinamičke karakteristike ustaljenog stanja na
kojoj se ugao δ 0 ima u tački u kojoj je električna odata snaga jednaka mehaničkoj snazi (pošto su
gubici zanemareni), tj.:
E ′U 3 E ′U 3
0,8 ΣPnat Be
=
sin δ 0 = Pm = 0,8 ΣPnat ⇒ sin δ 0 =
.
Z1′ 3
Be
E ′U 3
Dinamička karakteristika posle isključenja voda u kvaru nalazi se preko koeficijenta
ekvivalentnog četvorokrajnika Bei , gde indeks 'i' ukazuje da je jedan od dva paralelna voda
isključen:


 X

′ + X T 1 )1 − T 2 tgλ  + Z c tgλ + X T 2  =
B ei = j cos λ ( X dG
Zc






U2
= j cos12° 0,3859 nv
ΣPnat



= j 0,897



U2
 0,111 nv

2
2 
ΣPnat
U
U
1 −
tg 12°  + 2 nv tg 12° + 0,111 nv  =
2

ΣPnat
ΣPnat 
U


2 nv

ΣPnat



2
U nv
,
ΣPnat
jer je:
Z c = 2Z ce = 2
2
U nv
.
ΣPnat
Dinamička karakteristika sa isključenim vodom u kvaru ima oblik:
Pi =
E ′U 3
1,2858U nvU nv
sin δ =
sin δ = 1,433 ΣPnat sin δ ,
2
Bei
0,897U nv
ΣPnat
i prikazana je na sl. 4.21e.
Proračun stabilnosti
390
Za crtanje krivih njihanja na sl. 4.21e, nalazi se najpre ugao δ x , preko izraza
Pm = Pi (δ x ) ⇒ sin δ x =
0,8 ΣPnat
= 0,5581 ,
1,433 ΣPnat
odakle je:
δ x = 33°55′ = 33,92° ;
δ gr = 180° − 33°55′ = 146°05′ = 146,08° .
P
1,877 ΣPnat
1,433 ΣPnat
1
2
A2
Pm = 0,8 ΣPnat
A1
0
δ 0 = 25,23° δ x = 33,92° δ ikr = 69,67°
δ gr = 146,08°
δ
Sl. 4.21e Krive njihanja sistema iz zadatka 4.21, 1- pre kvara; 2-posle isključenja kvara
Kritični ugao isključenja voda u kvaru dobija se iz izraza:
cos δ ikr =
(δ gr − δ 0 )sin δ0 + ri cos δ gr ,
ri
gde je:
ri =
X 1′′ 3 B e
=
=
X 1′′ 3i B ei
j 0,685
2
U nv
ΣPnat
2
U nv
j 0,897
ΣPnat
= 0,7637 .
Proračun stabilnosti
391
Dalje se ima:
cos δ ikr =
π
(146,08° − 25,23°) ⋅ 180
⋅ 0,426 + 0,7637 ⋅ (−0,83)
°
0,7637
= 0,347 ,
odnosno
δ ikr = 69°40′ = 69,67° ,
tako da je kritično vreme isključenja voda u kvaru:
tikr =
(
)
Ti S n δ ikr − δ 0
8 ⋅1,2 ΣPnat (69,67 − 25,23)
=
= 0,243 s ≈ 2,5 periode .
9000 Pm
9000 ⋅ 0,8 ΣPnat
Pošto se tropolni kratak spoj isključuje za ti = 0,20 s, to se zaključuje da je za pretpostavljeni
kvar ti < t ikr , pa je generator tranzijentno stabilan.
Proračun stabilnosti
392
Zadatak 4.22
Za dati trofazni, jednopolno prikazani jednomašinski sistem sa na sl. 4.22a, izračunati
kritično vreme ponovnog uključenja (tzv. vreme beznaponske pauze) faze u kvaru, sa gledišta
tranzijentne stabilnosti za slučaj prolaznog jednopolnog kratkog spoja na početku voda 220 kV.
Faza u kvaru se monofazno isključuje u vremenu od 0,15 s. Pretpostavlja se da su identične
generatorsko-transformatorske grupe bile jednako opterećene i da su odavale pre kvara na sabirnice
ukupnu aktivnu snagu P = 120 MW uz cos ϕ = 1 . Pretpostaviti da su u kritičnom vremenu po
tranzijentnu stabilnost ems E ′ i mehanička snaga turbine Pm, kao i napon (i učestanost) jake mreže
konstantni.
Podaci o sistemu, neophodni za proračune, takođe su dati na sl. 4.22a.
G
Ur = 235 kV
~
P
~
Lv = 300 km
xv = 0,42 Ω/km
x0v = 1,3 Ω/km
k1Z
G
SnG = SnT = 2×80 MVA
UnG = 10,5 kV
xG′ = 33% = xGi
xT = 12%
Ti = 5 s
mT = 10,5/231 kV/kV
Jaka aktivna
mreža
X M′ → 0
U∞ = const
f = const
Sl. 4.22a Jednopolna šema i parametri sistema iz zadatka 4.22
Rešenje:
Sve veličine se svode na nominalni napon voda. Obe paralelne generatorskotransformatorske grupe mogu se posmatrati kao jedna ekvivalentna grupa, čija je tranzijentna
reaktansa, svedena na stranu voda:
2
′ =
X GT
33 + 12 10,5 2  231 
⋅
⋅
 = 150 Ω .
100 2 ⋅ 80  10,5 
Ukupna reaktansa (direktna, inverzna) voda (kod proračuna stabilnosti obično računata bez
faktora popravke):
X v = xv Lv = 0,42 ⋅ 300 = 126 Ω .
Celokupna reaktansa sistema, koja je istovremeno i međusobna reaktansa između krajeva
generatora i krute mreže, shodno zamenskoj šemi sa sl. 4.22b je
′ + X v = 150 + 126 = 276 Ω .
ΣX = X 12 = X GT
Proračun stabilnosti
393
1
′
jX GT
jXv
E′
2
U∞
Sl. 4.22b Ekvivalentna šema impedansi direktnog i inverznog sistema
Moduo svedene ems E ′ generatora je:
′ 
 PX GT
2  120 ⋅150 
E ′ = U r2 + 
 = 235 + 
 = 247,17 kV ,
 235 
 Ur 
2
2
pri čemu su zanemarene otpornosti elemenata mreže i pretpostavljeno da je faktor snage na
krajevima generatorsko-transformatorskih blokova cos ϕ = 1 .
Na sličan način nalazi se i napon U∞ jake mreže, shodno fazorskom dijagramu napona sa
sl. 4.22c:
2
2
 PX v 
2  120 ⋅126 
U ∞ = U r2 + 
 = 235 + 
 = 243,65 kV .
U
 235 
 r 
E′
δ0
Ur
′
PX GT
Ur
PX v
Ur
U∞
Sl. 4.22c Fazorski dijagram napona sistema sa sl. 4.22a
Početni ugao δ 0 može se naći iz izraza za prenosnu snagu:
Pm = P0 =
E ′U ∞
sin δ 0 = Pmax sin δ 0 ,
X 12
koji posle zamene brojčanih vrednosti poznatih veličina postaje:
120 =
247,17 ⋅ 243,65
sin δ 0 = 218,2 sin δ 0 ,
276
odakle je:
sin δ 0 =
120
= 0,549954 ,
218,2
Proračun stabilnosti
394
odnosno:
δ 0 = 33,364° .
Pored radne tačke usput je nađena i dinamička karakteristika normalnog (punog) sistema,
koja je istovetna sa onom posle (uspešnog) ponovnog uključenja (ovde faze prolaznog kvara), čija
je forma:
P = Ppu = 218,2 sin δ .
Razume se da kod zanemarenja otpornosti, sopstvene i međusobne impedanse degenerišu u
odgovarajuće reaktanse, a komplementarni uglovi njihovih argumenata µ11 i µ12 iščezavaju, pa
sinusoida prenosne snage prolazi kroz koordinatni početak, sa apscisom kao osom simetrije.
Da bi se našla dinamička karakteristika za vreme jednopolnog kratkog spoja treba na mesto
kvara u direktnom sistemu otočno staviti rednu vezu ekvivalentne inverzne i nulte reaktanse sistema
(tj. reaktansu jednopolnog kratkog spoja), kako je to ilustrovano na sl. 4.22d.
1
′
jX GT
E′
jXv
2
U∞
jXi 


 jX k1Z

jX0 
Sl. 4.22d Ekvivalentna šema sistema sa sl. 4.22a za vreme kvara
Može se uvesti smena:
X k1Z = X i + X 0 .
Inverzna komponenta ekvivalentne reaktanse sistema gledane otočno sa mesta kvara, lako se
nalazi iz šeme sa sl. 4.22e:
Xi =
X iGT X iv
150 ⋅126
=
= 68,5 Ω .
X iGT + X iv 150 + 126
′
X iGT = X GT
X iv = X v
Sl. 4.22e Ekvivalentna šema za proračun direktne i inverzne impedanse
sistema, gledano sa mesta kvara
Proračun stabilnosti
395
Analogno se nalazi i ekvivalentna otočno računata (između faze na mestu kvara i tačke
nultog potencijala) nulta reaktansa sistema, shodno zamenskoj šemi sa sl. 4.22f, pri čemu treba
voditi računa da su generatorski transformatori zbog sprege Yd zaprečni za nulti sistem i da su na
strani višeg napona oba zvezdišta transforamtora direktno uzemljena (nulta reaktansa magnećenja
transformatora, u paraleli sa rasipnom, može da se zanemari, pa nije ni zadata). Onda je:
X0 =
X 0T X 0v
40 ⋅ 390
=
= 36,28 Ω ,
X 0T + X 0v 40 + 390
pri čemu je
X 0T
12 2312
= XT =
⋅
= 40 Ω ;
100 160
X 0v = x0v Lv = 1,3 ⋅ 300 = 390 Ω .
X0T
X0v
Sl. 4.22f Ekvivalentna šema za proračun nulte impedanse sistema,
gledano sa mesta kvara
Prema tome za reaktansu kvara, pri jednopolnom kratkom spoju ima se vrednost:
X k1Z = X i + X 0 = 68,5 + 36,28 = 104,78 Ω ,
dok se ukupna transfer reaktansa (međusobna reaktansa) sistema za vreme kvara X 12k računa na
osnovu šeme sa sl. 4.22g i iznosi:
′ + Xv +
X 12k = X GT
X GT X v
150 ⋅126
= 150 + 126 +
= 456,4 Ω .
X k1Z
104,78
jX 12k
1
E′
′
jX GT
2
jXv
U∞
jXk1Z
Sl. 4.22g Ekvivalentna šema sistema za vreme kvara, posle
zamene Xi + X0 na sl. 4.22d, sa Xk1Z.
Proračun stabilnosti
396
Sada se konačno nalazi dinamička karakteristika sistema pri jednofaznom kratkom spoju):
Pk =
E ′U ∞
247,17 ⋅ 243,65
sin δ =
sin δ = Pmaxk sin δ = 131,95 sin δ .
X 12k
456,4
Da bi se našla dinamička karakteristika za vreme isključene faze u kvaru potrebno je u
jednopolnu zamensku šemu direktnog sistema na mesto prekida ubaciti paralelnu vezu ekvivalentne
inverzne i nulte reaktanse redno računate (merene) na mestu prekida, tj. između polova prekidača,
shodno šemi sa sl. 4.22h.
1
′
jX GT
jXie
jXv
E′
2
U∞
jX0e
Sl. 4.22h Ekvivalentna šema sistema sa sl. 4.22a, posle isključenja faze u kvaru
Redno merena ekvivalentna inverzna reaktansa na mestu prekida Xie se nalazi iz šeme
pasivnog inverznog sistema sa sl. 4.22i,
′
X iGT = X GT
X iv = X v
Sl. 4.22i Ekvivalentna mreža inverznih impedansi posle isključenja faze u kvaru
tj. kao zbir inverznih reaktansi elemenata sistema:
X ie = X iGT + X iv = 150 + 126 = 276 Ω .
Analogno se nalazi ekvivalentna nulta reaktansa X0e redno spojena na mestu prekida
(isključenja faze kvara), shodno šemi sa sl. 4.22j:
X 0e = X 0T + X 0v = 40 + 390 = 430 Ω .
X 0T = X T
X 0v
Sl. 4.22j Ekvivalentna mreža nultih impedansi posle isključenja faze u kvaru
Paralelna veza reaktansi Xie i Xoe daje reaktansu isključenja jedne faze X i1 f (indeks i ovde
znači isključenje, a ne inverzno), koja se stavlja redno na mesto prekida u direktan sistem shodno
sl. 4.22k:
X i1 f =
X ie X 0e
276 ⋅ 430
=
= 168,1Ω .
X ie + X 0e 276 + 430
Proračun stabilnosti
397
jX 12i
1
E′
′
jX GT
jX i1 f
2
jXv
U∞
Sl. 4.22k Ekvivalentna šema sistema sa sl. 4.22h, posle paralelnog
sprezanja reaktansi Xie i Xoe
Zbir svih reaktansi na sl. 4.22k daje transfer reaktansu između krajeva sistema za vreme
isključenja jedne faze X 12i :
′ + X i1 f + X v = 150 + 168,1 + 126 = 444,1Ω .
X 12i = X GT
Konačno se nalazi dinamička karakteristika za vreme isključenja jedne faze čija je forma:
Pi =
E ′U ∞
247,17 ⋅ 243,65
sin δ =
sin δ = Pmaxi sin δ = 135,61sin δ .
X 12i
444,1
Jednačina obrtnih masa agregata:
&δ&(t ) = ω s (P − P (δ(t ) )) ,
Ti S n m
kojom se opisuju elektromehanički prelazni procesi, prikazuje se u formi modela sistema u prostoru
stanja:
δ& (t ) = ωs (ω(t ) − 1) ;
& (t ) =
ω
1
(P − P(δ(t ) )) ,
Ti S n m
gde su promenljive stanja ugao rotora δ(t ) i relativna ugaona brzina rotora ω(t ) u odnosu na
sinhronu brzinu ωs.
Vremenska zavisnost ugla, odnosno ugaone brzine agregata dobija se numeričkim
rešavanjem ovog sistema diferencijalnih jednačina, uz uvažavanje da se u svakom od razmatranih
perioda odata snaga agregata modeluje odgovarajućom dinamičkom karakteristikom.
Usvajanjem da je u početnom ravnotežnom stanju ugaona brzina sistema bila jednaka
sinhronoj, a ugao jednak δ 0 = 33,364° i rešavanjem sistema diferencijalnih jednačina:
δ& (t ) = 314 (ω(t ) − 1) ;
& (t ) =
ω
1
(120 − 131,95 sin δ) ,
5 ⋅ 2 ⋅ 80
Proračun stabilnosti
398
gde je dinamička karakreristika zamenjena karakteristikom za vreme kvara Pk , do trenutka
isključenja faze kvara ti = 0,15 s, proračunava se ugao δi . Rezultati numeričke integracije
Runge-Kutta metodom četvrtog reda, sa korakom integracije 0,01 s, dati su u tab. 4.22a.
Tab. 4.22a Rezultati numeričke integracije do trenutka isključenja faze u kvaru ti
ω
[rad/s]
314,16
314,35
314,53
314,71
314,90
315,07
315,25
315,42
315,58
315,74
315,89
316,08
316,18
316,30
316,43
316,54
t
[s]
0,00
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
0,10
0,11
0,12
0,13
0,14
0,15
δ
[ °]
33,36
33,42
33,58
33,84
34,21
34,69
35,26
35,93
36,70
37,56
38,51
39,58
40,66
41,86
43,12
44,45
Vremenu isključenja ti = 0,15 s odgovara nađeni ugao δ i = 44,45° , posle čega se prelazi na
dinamičku karakteristiku sa isključenom fazom u kvaru.
Sada je moguće po metodi jednakih površina izračunati kritični ugao ponovnog uključenja
faze prolaznog kvara δ pukr .
Analitički se dalje može naći cos δ pukr u obliku obrasca, tj. tačno, ako, kao u zadatku sve
sinusoide prolaze kroz koordinatni početak.
Ako su površine + i maksimalno moguća – jednake, onda se ima i jednakost pravougaonika
osnove δ gr − δ 0 i visine Pm sa površinom ispod odgovarajućih sinusoida:
(
)
(
)
δi
δ pukr
δ gr
δ0
δi
δ pu kr
Pm δ gr − δ 0 = ∫ Pmax k sin δdδ +
∫ Pmaxi sin δdδ +
∫ Pmax sin δdδ ,
ili ako se amplitude snaga zamene proizvodom E ′U ∞ podeljenim odgovarajućom međusobnom
reaktansom, a slično i Pm = Pmax sin δ 0 , dobiće se ugao δ pukr iz jednakosti:
δ
E ′U ∞
E ′U ∞ i
E ′U ∞
sin δ 0 δ gr − δ 0 =
Pmaxk sin δdδ +
∫
X 12
X 12k δ
X 12i
(
)
0
δ pukr
∫
δi
δ
E ′U ∞ gr
Pmaxi sin δdδ +
P sin δdδ ,
X 12 δ ∫ max
pu kr
Proračun stabilnosti
399
P
[MW]
1
P ≡ Ppu = 218,2 sin δ
200
150
3
Pi = 135,61sin δ
−
−
+
Pk = 131,95 sin δ
+
100
Pm = 120 MW
2
50
0
δ0 δi
0
δ pukr δ gr
90°
180° δ [°]
Sl. 4.22l Krive njihanja sistema sa sl. 4.22a: 1-pre kvara; 2-za vreme kvara;
3-posle isključenja faze u kvaru
koja posle deljenja sa E ′U ∞ i množenja sa X12 i integracije postaje:
(
(
)
)
Rešenje gornje jednačine po cos δ pukr je:
cos δ pukr =
(
)
sin δ 0 δ gr − δ 0 − rk (cos δ 0 − cos δ i ) − ri cos δ i + cos δ gr
,
1 − ri
gde je
rk =
X 12
X 12k
i
(
)
X 12
X
X
(
cos δ 0 − cos δ i ) + 12 cos δ i − cos δ pukr + 12 cos δ pukr − cos δ gr .
X 12k
X 12i
X 12
sin δ 0 δ gr − δ 0 =
ri =
X 12
.
X 12i
Posle izračunavanja ugla
δ gr = 180° − δ 0 = 180° − 33,364° = 146,636°
Proračun stabilnosti
400
i parametara:
rk =
X 12
276
=
= 0,6047 ;
X 12k 456,4
ri =
X 12
276
=
= 0,6215 ,
X 12i 444,1
dobija se da je:
π
⋅ sin 33,364° − 0,6047 ⋅ (cos 33,364° − cos 44,45°)
180°
cos δ pukr =
−
1 − 0,6215
0,6216 ⋅ cos 44,45° + cos146,636°
−
= −0,7005,
1 − 0,6215
(146,636° − 33,364°) ⋅
odakle je:
δ pukr = 134,464° .
Numeričkom integracijom može se sada izračunati i kritično vreme uključenja faze u kvaru,
koje odgovara ovom uglu, sa sl. 4.22l. Odgovarajući sistem diferencijalnih jednačina za period
isključene jedne faze, sa zamenjenom dinamičkom karakteristikom
Pi = 135,61sin δ
je:
δ& (t ) = 314 (ω(t ) − 1) ;
& (t ) =
ω
1
(120 − 135,61sin δ) ,
5 ⋅ 2 ⋅ 80
Početne vrednosti promenljivih stanja su krajnje vrednosti ovih promenljivih iz prethodnog
perioda, odnosno:
δ(0,15) = 44,45° ;
ω(0,15) = 1,0076 r.j.
δ pukr
Rezultati numeričke integracije do dostizanja vrednosti kritičnog ugla ponovnog uključenja
= 134,464° , pri čemu su do vremena 1,1 s prikazane vrednosti sa korakom 0,05 s, dati su u
tab. 4.22b.
Proračun stabilnosti
401
150
δ
[°]
100
50
δ0
0
0
0,5
1
t [s]
Sl. 4.22m Promena električnog ugla δ sa vremenom posle poremećaja u sistemu iz zadatka 4.22
Tab. 4.22b Rezultati numeričke integracije od trenutka isključenja faze u kvaru ti do
trenutka dostizanja vrednosti kritičnog ugla ponovnog uključenja δ pukr
t
[s]
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00
1,05
1,10
1,11
1,12
ω
[rad/s]
316,53
316,91
317,07
317,03
316,85
316,58
316,28
315,98
315,70
315,46
315,26
315,11
315,01
314,95
314,93
314,96
315,05
315,21
315,44
315,79
315,87
315,96
δ
[°]
44,45
51,86
60,03
68,35
76,34
83,67
90,19
95,83
100,64
104,71
108,14
111,08
113,64
115,97
118,19
120,43
122,85
125,61
128,93
133,07
134,02
135,03
Proračun stabilnosti
402
Izračunatom kritičnom uglu ponovnog uključenja isključene faze (prolaznog jednopolnog
kratkog spoja δ pukr = 134,464° odgovara vreme računato od nastanka kvara od 1,115 sekundi.
Otuda je maksimalno (kritično) vreme beznaponske pauze, tj. vreme od isključenja do ponovnog
uključenja odgovarajuće faze, sa gledišta tranzijentne stabilnosti:
t pauze = 1,115 − 0,15 = 0,965 s ≈ 1s .
Minimalno vreme beznaponske pauze određuje se vremenom potrebnim za dejonizaciju
vazduha na mestu jednopolnog kratkog spoja, što je preduslov uspešnog ponovnog uključenja za
slučaj prolaznog kvara (inače je moguće da normalni napon ponovo upali luk, ako vazduh nije
dovoljno dejonizovan). Za najviše napone, pa i za napon 220 kV, to minimalno vreme iznosi oko
0,3 do 0,4 s. Prema tome može se odabrati vreme pauze negde između 0,4 i 1 s, koje zadovoljava
oba uslova: i minimalno vreme sa gledišta potrebne dejonizacije i maksimalno sa gledišta
tranzijentne stabilnosti.
Ugaona brzina odnosno klizanje rotora generatora rastu u toku odabranog vremenskog
intervala, sve dok je snaga akceleracije pozitivna, tj. u konkretnom slučaju zaključno sa trenutkom
t = 0,25 s, kada se postiže i najveće klizanje (kod generatora pozitivno za nadsinhrone brzine):
ω − ω s 317,07 − 314
=
= 0,00927,
ωs
314
s ≈ ω −1 =
odnosno 0,927 %, tj. ispod 1 %, što opravdava učinjenu aproksimaciju ω ≈ ω s kod izvođenja
diferencijalne jednačine kretanja rotora. Zapaziti pozitivne priraštaje uglova i kod negativne
akceleracije, koji se smanjuju (rotor usporava kod ω > ω s ).
317
ω
 rad 
 s 
 
316
315
314
0
0.5
1
t [s]
Sl. 4.22n Promena ugaone brzine agregata posle poremećaja u sistemu iz zadatka 4.22
Proračun stabilnosti
403
Na sl. 4.22n nacrtana je zavisnost ugaone brzine ω u funkciji vremena sve do trenutka koji
odgovara kritičnom vremenu ponovnog uključenja. Zapaža se izvesno usporavanje brzine u
vremenskom intervalu koji odgovara površini – na sl. 4.22n, a zatim sve do kritičnog vremena
ponovo brži rast usled + površina akceleracije. Dalji tok bi značio kasnije usporavanje, jer sledi
negativna površina sve do izvesne granične vrednosti, s obzirom da se radi o granici stabilnosti.
Proračun stabilnosti
404
Zadatak 4.23
Turbogenerator je vezan na moćnu mrežu, posredstvom blok-generatorskog transformatora
rasipne reaktanse XT = 0,1 r.j. i prenosnog voda reaktanse Xv = 0,4 r.j. Napon jake mreže je
U∞ = 1,00 r.j., elektromotorna sila turbogeneratora pri stalnoj pobudi E = 1,80 r.j., sinhrona
reaktansa Xd = Xq = 0,90 r.j., učestanost sistema 50 Hz, a vremenska konstanta inercije Ti = 10 s,
kako je to prikazano na jednopolnoj šemi na sl. 4.23a.
a) Naći učestanost oscilacija ugla snage δ, pri malom impulsnom poremećaju, ako se
zanemari prigušenje u sistemu, pri vrednostima odate snage generatora P0 = 0,05; 0,5 i 1,2 r.j.
b) Naći kritično vreme isključenja krofaznog kratkog spoja na neopterećenom odvodu,
neposredno iza sabirnica VN transformatora T, pri P0 = 0,5 r.j.
c) Ako je vreme isključenja kvara ti = 0,9 tkr, naći maksimalni ugao njihanja generatora δmax
i rezervu stabilnosti koja se tada ima u odnosu na slučaj b.
T
G
Spojni vod
~
Xv = 0,4 r.j.
E = 1,80 r.j.
Xd = Xq = 0,9 r.j.
XT = 0,1 r.j.
Ti = 10 s
fn = 50 Hz
Kvar
Moćna
mreža
U∞ = 1,00 r.j.
Sl. 4.23a Jednopolna šema i osnovni podaci sistema iz zadatka 4.16
Rešenje:
a) Izraz za krivu njihanja je:
EU ∞
sin δ ,
X
P=
koji za E = 1,80 r.j.; U∞ = 1,00 r.j. i X = Xd + XT + Xv = 1,40 r.j. postaje:
P=
1,80 ⋅1,00
sin δ = 1,286 sin δ [r.j.] .
1,40
Izraz za koeficijent sinhronizacione snage je:
Ps =
dP
= 1,286 cos δ [r.j./rad] .
dδ
Proračun stabilnosti
405
Učestanost oscilacija ugla snage nalazi se preko formule:
1/ 2
ωosc
 P 2πf 0 
= s

 Ti 
[rad/s] .
Rezultati proračuna koeficijenta sinhronizacione snage i učestanosti oscilacija za tri zadate
vrednosti početne snage dati su u tab. 4.23a.
Tab. 4.23a Proračun učestanosti oscilacija ugla snage δ iz zadatka 4.23a
δ0
P0
[r.j.]
0,05
0,50
2,00
[ °]
2,23
22,89
68,96
[rad]
0,040
0,400
1,204
ωosc
[rad/s]
6,35
6,10
3,81
Ps
[r.j./rad]
1,285
1,184
0,462
f osc = ωosc 2π
[Hz]
1,01
0,97
0,61
b) Kriva njihanja sistema P(δ) i ilustracija metoda jednakih površina za proračun kritičnog
vremena isključenja kvara, za Pm = P0 = 0,5 r.j. , prikazana je na sl. 4.23b.
Pmax = 1,286 r.j.
P
[r.j.]
A2
1,0
P = 1,286 sin δ
A1
Pm = 0,50 r.j.
0,5
A3
0
δ0 = 0,400 rad
δkr = 1,581 rad
δgr = 2,74 rad δ [rad]
Sl. 4.23b Kriva njihanja sistema i ilustracija primene metode jednakih površina pri proračunu
kritičnog vremena isključenja kvara
Iz uslova jednakosti površina:
A1 = A2 ,
Proračun stabilnosti
406
odnosno
A1 + A3 = A2 + A3 ,
sledi:
0,5 ⋅ (π − 2δ 0 ) =
δ gr = π−δ0 =2, 74 rad
∫ (1,286 sin δ)dδ ,
δ kr
odakle se dobija jednačina po cos δkr:
1,1708 = 1,286(cos δ kr + 0,9213) ,
čije je rešenje:
cos δ kr = −0,9213 + 0,9104 = −0,0109 ,
što znači da je kritični ugao isključenja kvara:
δ kr = 90,624° = 1,582 rad .
Kritično vreme isključenja kvara je onda:
 T (δ − δ 0 ) 
t kr =  i kr

 P0 πf 0 
1/ 2
10 ⋅ (1,582 − 0,400) 
=

0,5 π ⋅ 50

1/ 2
= 0,388 s.
c) Ako je ti = 0,9 tkr = 0,349 s, ugao isključenja kvara je:
δi =
πf 0 P0 2
π ⋅ 50 ⋅ 0,5
ti + δ 0 =
0,349 2 + 0,400 = 1,357 rad = 77,75° .
Ti
2⋅5
Onda je površina A1 sa slike 4.23b, kada se tkr zameni sa ti:
A1 = P0 (δ i − δ 0 ) = 0,5 ⋅ (1,357 − 0,400) = 0,479 r.j. ,
a izraz za jednakost površina A1 i A2 (kada se ugao δgr = π - δ0 zameni sa δmax), daje:
A2 = 0,479 =
(
δ max
∫ (1,286 sin δ − 0,5)dδ = 1,286(cos δi − cos δ max ) − 0,5(δ max − δi ) =
δi
)
(
)
= 1,286 0,2112 − cos δ max − 0,5 δ max − 1,357 ,
odakle se dobija jednačina:
1,286 cos δ max + 0,5 δ max = 0,4711 .
Proračun stabilnosti
407
Rešenje gornje nelinearne transcedentne jednačine je:
δ max ≈ 1,99 rad = 114° .
Rezerva stabilnosti (RS) za slučaj kada se kvar isključuje posle trajanja od
ti = 0,9tkr = 0,349 s, u odnosu na slučaj ti = tkr = 0,388 s je:
RS =
P(ti =0,9 tkr ) − P(ti =tkr ) 1,286 sin δ max − 0,5 1,286 sin 114° − 0,5
=
=
= 1,3493 ,
P(ti =tkr )
0,5
0,5
odnosno 34,93%.
Ilustracija proračuna δmax i RS, pri ti = 0,9 tkr data je na sl. 4.23c.
P
[r.j.]
P(δmax) = 1,1746 r.j.
1,0
A2
A1
0,5
0
P = 1,286 sin δ
Pm = 0,50 r.j.
δ0 = 0,400 rad δi = 1,357 rad δmax = 1,99 rad δgr = 2,74 rad δ [rad]
Sl. 4.23c Ilustracija proračuna maksimalnog ugla njihanja i rezerve stabilnosti sistema iz
zadatka 4.23c
Proračun stabilnosti
408
Zadatak 4.24
Za uprošćeni elektroenergetski sistem EPS-a, čiji su podaci dati u zadacima 2.15 i 3.30,
izvršiti procenu dinamičke stabilnosti (stabilnosti pri malim poremećajima), usvajajući za početni
radni režim onaj koji je obrađivan u zadatku 2.15. Procenu stabilnosti izvršiti usvajajući da su sve
mašine u sistemu neregulisane (sa konstantnom mehaničkom snagom agregata i konstantanim
naponom pobude), i da je elektromotorna sila E' iza tranzijentne reaktanse kod svih generatora
konstantna. Pri tome zanemariti prigušenja generatora D. Podaci za zamensku šemu generatora sa
konstantnom elektromotornom silom dati su u zadatku 3.30. Vremenske konstante Ti ekvivalentnih
agregata ovog pojednostavljenog sistema sa šest ekvivalentnih agregata, proračunate na bazi
nominalnih prividnih snaga elektrana date su na osnovu stvarnih podataka za generatore EPS-a u
tab. 4.24a.
Tab. 4.24a Podaci za vremenske konstante inercije agregata iz zadatka 4.24
Broj čvora
1
5
6
15
17
21
Naziv čvora
Obrenovac 400
Đerdap
Kostolac
Obrenovac 220
Bajina Bašta
Kosovo
Ti [MWs/MVA]
4,15
6,7
3,72
8,4
8,2
6,6
Ispitati dinamičku stabilnost ovog sistema i u slučaju da je sistem oslabljen ispadom dalekovoda
između čvorova 5 i 6 sistema.
Rešenje:
Kompletan model za procenu dinamičke stabilnosti višemašinskog sistema sastoji se iz
skupa diferencijalnih jednačina tipa:
δ& i (t ) = ω s (ωi (t ) − 1) ;
1
& i (t ) = (Pm − Pi (δ i (t ) )) ;
ω
Ti
i = 1, 2, ..., NG;
i = 1, 2, ..., NG,
pridruženih svakom agregatu u sistemu, gde je ωs sinhrona ugaona brzina, ωi(t) relativna ugaona
brzina u odnosu na sinhronu brzinu a δi(t) ugao fazora elektromotorne sile Ei' iza tranzijentne
reaktanse, kao i sistema algebarskih jednačina tipa jednakosti, koje predstavljaju jednačine tokova
snaga, odnosno model mreže:
Pi = Gii U i2 +
N + NG
∑U i U j [Gij cos(θi − θ j ) + Bij sin (θi − θ j )] ;
j =1
i = 1, 2, ..., N+NG;
j ≠i
Qi = − Bii U i2 +
N + NG
∑U i U j [Gij sin (θi − θ j ) − Bij cos(θi − θ j )] ;
j =1
i = 1, 2, ..., N+NG,
j ≠i
gde su Gij i Bij konduktanse, odnosno susceptanse elemenata kompleksne matrice admitansi
nezavisnih čvorova sistema YČV date u zadatku 2.15, proširene sa NG ''unutrašnjih'' generatorskih
Proračun stabilnosti
409
čvorova koji odgovaraju elektromotornim silama Ei'. Modelovanje potrošača konstantnim
impedansama, kao i premeštanje injektiranja generatora u ''unutrašnje'' generatorske čvorove,
dozvoljava da se sprovede Kronova redukcija, odnosno eliminacija svih pasivnih čvorova (tj.
čvorova sa nultim injektiranjem), tako da u modelu mreže figurišu samo unutrašnji generatorski
čvorovi, što je prikazano relacijama:
[
NG
(
)
(
Pi = GGii Ei′ 2 + ∑ Ei′ E ′j GGij cos δi − δ j + BGij sin δ i − δ j
j =1
)] ;
i = 1, 2, ..., NG;
j ≠i
[
NG
(
)
(
Qi = − BGii Ei′ 2 + ∑ Ei′ E ′j GGij sin δ i − δ j − BGij cos δ i − δ j
j =1
)] ;
i = 1, 2, ..., NG,
j ≠i
gde su GGij i BGij elementi konduktansi i susceptansi kompleksne matrice YG, u poziciji 'ij', pri čemu
je:
−1
Y G = Y GG − Y GP Y PP Y PG .
Matrice YGG, YPP, YGP i YPG su submatrice kompleksne matrice YČV sistema, koje
odgovaraju unutrašnjim generatorskim čvorovima 'G' i negeneratorskim čvorovima 'P'.
Ovakav model mreže ne dozvoljava detaljna razmatranja pojava vezanih za kvarove u mreži
ili promenu njene konfiguracije, ali predstavlja osnov za analizu dinamičke stabilnosti jer se
zamenom izraza za Pi u odgovarajuću diferencijalnu jednačinu dobija sistem običnih diferencijalnih
jednačina tipa:
δ& i (t ) = ω s (ωi (t ) − 1) ;
i = 1, 2, ..., NG;




NG
1
& i (t ) =  Pm − GGii Ei′ 2 − ∑ Ei′ E ′j GGij cos δ i (t ) − δ j (t ) + BGij sin δ i (t ) − δ j (t )  ;
ω
Ti 
j =1



j
≠
i


i = 1, 2, ..., NG,
[
(
)
)]
(
koji se linearizacijom u okolini date ravnotenže radne tačke prevodi u sistem običnih nelinearnih
diferencijalnih jednačina oblika:
∆δ& i (t ) = ω s ∆ωi (t ) ;
i = 1, 2, ..., NG;

1  NG
& i (t ) =  ∑ Ei′ E ′j GGij sin δ i 0 − δ j 0 − BGij cos δ i 0 − δ j 0 ∆δ i (t ) − ∆δ j (t )
∆ω
Ti  j =1
 j ≠i

[
(
)
(
)](


;



i = 1, 2, ..., NG,
)
sa konstantnim koeficijentima definisanim početnim radnim stanjem, čija se analiza stabilnosti
svodi na analizu linearizovanog sistema tipa
∆&x = A∆x ,
odnosno analizu svojstva matrice stanja sistema A, gde vektor x predstavlja vektor stanja, dimenzije
2NG, čije su komponente uglovi δi i ugaone brzine ωi.
Proračun stabilnosti
410
Na osnovu rešenja zadatog radnog režima, odnosno proračuna tokova snaga iz zadatka 2.15,
uz usvojene vrednosti nominalnih snaga agregata priključenih u sistemu i odgovarajućih reaktansi
generatora u tranzijentnom režimu po d osi xd′ i blok-generatorskih transformatora xBT datih u
zadatku 3.30, a ovde ponovljenih u tab. 4.24b.
Tab. 4.24b Reaktanse generatora i blok-transformatora sistema iz zadatka 4.24
Redni broj
Naziv čvora
Sn [MVA]
xd′ [r.j.]
xBT [r.j.]
1
2
3
4
5
6
Obrenovac 400
Đerdap
Kostolac
Obrenovac 220
Bajina Bašta
Kosovo
1461
760
527
732
1308
509
0,015
0,050
0,042
0,030
0,020
0,065
0,009
0,0154
0,023
0,018
0,010
0,023
Takođe su proračunate i elektromotorne sile iza tranzijentne reaktanse svakog od šest ekvivalentnih
generatora, prikazane u tab. 4.24c.
Tab. 4.24c Rezultati proračuna EMS generatora iz zadatka 4.24
Redni broj
1
2
3
4
5
6
Naziv čvora
Obrenovac 400
Đerdap
Kostolac
Obrenovac 220
Bajina Bašta
Kosovo
Ei' [r.j.]
1,1540
1,2379
1,0949
1,1033
1,0568
1,1275
δi0 [rad]
0,2474
0,4123
0,2069
0,2116
0,4127
0,2926
Matrice GG i BG sistema ovde imaju elemente, koji su izraženi u relativnim jedinicama za
SB = 100 MVA i UB = 400 kV:
3,6167
0,9503

1,1798
GG = 
1,8924
1,7027

0,7936
0,9503 1,1798 1,8924 1,7027 0,7936 
0,7245 0,4534 0,4778 0,5273 0,4601
0,4534 0,6479 0,6145 0,5992 0,3122
 ;
0,4778 0,6145 1,2753 0,9853 0,3681 
0,5273 0,5992 0,9853 3,2978 0,5384 

0,4601 0,3122 0,3681 0,5384 1,0599 
- 24,7952 2,9417 3,9840 5,5781 4,6901
 2,9417 - 10,2612 1,9591 1,1342 1,2760

 3,9840 1,9591 - 11,9328 1,5922 1,5250
BG = 
 5,5781 1,1342 1,5922 - 15,8179 3,3371
 4,6901 1,2760 1,5250 3,3371 - 16,4428

 1,6318 1,1607 0,6367 0,6305 1,1733
1,6318
1,1607 
0,6367 
 .
0,6305
1,1733 

- 7,440 
Proračun stabilnosti
411
Vremenske konstante inercije agregata date u postavci zadatka, preračunate na baznu snagu
SB = 100 MVA, date su u tab. 4.24d.
Tab. 4.24d Preračunate vrednosti konstanti Ti iz tab. 4.24a, na SB = 100 MVA
Redni broj
1
5
6
15
17
21
Naziv čvora
Obrenovac 400
Đerdap
Kostolac
Obrenovac 220
Bajina Bašta
Kosovo
Ti [MWs/MVA]
60,6
50,92
19,6
61,5
107,26
33,6
Zamenom datih vrednosti u sistem linearizovanih diferencijalnih jednačina ∆&x = A∆x , uz
usvajanje da je sistem u početnom stanju bio u sinhronizmu (ωi0 = 0), dobija se matrica stanja
sistema dvanaestog reda:
0 - 0,404 0 0,072 0 0,082 0 0,116 0 0,099 0 0,036

 314,16 0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0


0 0,077 0 - 0,216 0 0,049 0 0,027 0 0,033 0 0,030

0
0 314,16 0
0
0
0
0
0 0
0
0


0 0,260 0 0,139 0 - 0,634 0 0,098 0 0,095 0 0,041

0
0
0
0 314,16 0
0
0
0 0
0
0
A = 
0 0,117 0 0,027 0 0,031 0 - 0,254 0 0,066 0 0,013

0
0
0
0
0
0 314,16 0
0 0
0
0


0 0,049 0 0,016 0 0,015 0 0,033 0 - 0,125 0 0,012


0
0
0
0
0
0
0
0 314,16 0
0
0

0 0,062 0 0,050 0 0,022 0 0,022 0 0,043 0 - 0,200


0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 314,16 0








.









Sopstvene vrednosti ove matrice, koja modeluje sistem pri zanemarenim prigušenjima su:
λ1,2 = 0;
λ3,4 = ± j14,9206;
λ5,6 = ± j11,9604;
λ7,8 = ± j7,4064;
λ9,10 = ± j9,1127;
λ11,12= ± j8,5079.
Jedan par ovih vrednosti je jednak nuli, dok su ostali parovi sopstvenih vrednosti na
imaginarnoj osi. Par koji je jednak nuli se javlja zbog linearne zavisnosti promenljivih, tj. u svim
izrazima se uglovi javljaju kao razlika, te se može tražiti relativna vrednost u odnosu na jedan ugao
koji se proizvoljno može usvojiti kao referentni (obično je to ugao prvog generatora). Uslovljenost
da se svi koreni javljaju u paru ima za posledicu da su dve sopstvene vrednosti matrice stanja
jednake nuli. Ostale sopstvene vrednosti, koje se nalaze na imaginarnoj osi, odnosno na samoj
granici stabilnosti pokazuju da je ovaj sistem, uz uvažavanje sigurnog postojanja prigušenja,
Proračun stabilnosti
412
stabilan. Frekvencije elektromehaničkih modova se kreću između 1,2 i 2,37 Hz što je i
karakteristično za generatorske modove elektromehaničkih oscilacija.
Slučaj kada je pri istoj početnoj raspodeli snaga aktivnog generisanja u sistemu, sistem
oslabljen ispadom voda između čvorova 5 i 6 (400 kV vod između HE Đerdap i TE Kostolac) ima
sledeće sopstvene vrednosti sistema:
λ1,2 = 0;
λ3,4 = ± j15,0976;
λ5,6 = ± j11,5638;
λ7,8 = ± j6,3953;
λ9,10 = ± j8,3262;
λ11,12= ± j8,5038.
Pokazuje se da je sistem i u ovom slučaju dinamički stabilan i da se opseg kritičnih
frekvencija menja ka nižim vrednostima (1,02 Hz), koje se približavaju vrednostima kritičnim za
oscilacije između pojedinih grupa agregata (grupe se formiraju delimičnim razdvajanjem sistema
usled znatno oslabljenih veza među generatorima).
Proračun stabilnosti
413
Zadatak 4.25
Za sistem iz zadatka 4.24 ispitati tranzijentu stabilnost generatora u sistemu ako se desio
trofazni kratki spoj na vodu 5-6 kod sabirnica 5, i to za sledeća dva slučaja:
- Ako je vreme isključenja voda u kvaru 0,15 s.
- Ako je vreme isključenja voda u kvaru 0,2 s.
Za oba slučaja usvojiti da je vreme beznaponske pauze, pre ponovnog uključenja voda u kvaru
0,2 s.
Rešenje:
Pre rešavanja samog zadatka biće predstavljen metod koji je odabran za rešavanje ovog
problema tranzijentne stabilnosti.
Na sl. 4.25a je predstavljen jedan uopšteni elektroenergetski sistem sa N čvorova i NG
sinhronih mašina. Svaka sinhrona mašina predstavljena je svojom unutrašnjom elektromotornom
silom Ei′ i reaktansom za tranzijentni period X d′ .
jX d′ 1
G1
jX d′ 2
G2
E1′ /δ1
′ G
jX dN
E2′ /δ 2
Elektroenergetski sistem sa N čvorova
koji sadrži priključne čvorove sinhronih
mašina (G1, G2, ..., GNG ), vodove,
transformatore, i potrošnju modelovanu
GN G
preko konstatnih admintansi.
E ′NG /δ NG
Sl. 4.25a Uopšćeni prikaz elektroenergetskog sistema sa N čvorova i NG sinhronih mašina
Sinhrone mašine su povezane na sistem preko čvorova označenih sa G1, G2 i G NG . Potrošnje
u pojedinim čvorovima modelovane su preko modela konstantnih impedansi. Imajući sve ovo u
vidu može se napisati sledeća jednačina:
gde je:
Y 11 Y 12  U  0 
Y T Y   E  =  I  ,
22   
 
 12
(1)
U = [U 1 U 2 L U N ]T , vektor napona čvorova,
(2)
E = E ′1
(3)
[
I = [I
1
E ′ 2 L E ′ NG
I 2 L I NG
]
T
, vektor unutrašnjih elektromotornih sila generatora,
] , vektor struja generatora,
T
(4)
Y 11 Y 12 
Y T Y  , (N+NG)×( N+NG) kompleksna matrica admitansi nezavisnih čvorova. (5)
22 
 12
Proračun stabilnosti
414
Matrica admitansi u jednačini 5 je podeljena na submatrice u skladu sa brojem čvorova u
mreži (N) i brojem generatora u sistemu (NG), tako da su dimenzije pojedinih njenih submatrica
sledeće:
Y11 je dimenzija N×N;
Y12 je dimenzija N× NG;
Y22 je dimenzija NG × NG.
Matrica Y11 je slična matrici admitansi koja se koristi u proračunim tokova snaga, s tom
razlikom što su u nju uključene admitanse kojima je modelovana potrošnja kao i recipročne
vrednosti impedansi generatora. Prema tome, ako npr. u čvoru n imamo potrošnju onda se
′ ) se
admitansa kojom se modeluje potrošnja dodaje dijagonalnom elementu Y11nn. Takođe, (1 / jX dn
dodaje dijagonalnom elementu Y 11GnGn .
Matrica Y22 je dijagonalna matrica recipročnih vrednosti tranzijentnih impedansi generatora,
odnosno:
Y 22
 1
 jX d′ 1


=


 0

0
1
jX d′ 2
O
1
′ G
jX dN




.




(6)
Matrica Y12, odnosno element u poziciji 'km' dobija se prema jednačini:
 −1
ako je k = Gn i m = n

Y 12 km =  jX dn
.
′
0 u protivnom
(7)
Kada se jednačina (1) razdvoji na dve jednačine, dobija se sistem:
Y 11 U + Y 12 E = 0 ,
(8)
+ Y 22 E = I .
(9)
T
Y 12
U
Ako se pretpostavi da je vektor E poznat, tada je jednačina (8) linearna jednačina po
nepoznatoj U koja se može odrediti ili iterativno ili Gaussovom eliminacijom. Koristeći GaussSeidelov metod k-ta komponenta vektora U u (i+1)-iteraciji je:
U (ki +1) =
k −1
N

1  NG
( i +1)
−
Y
E
−
Y
U
−
Y 11kn U in  ;
∑
∑
∑
12 kn n
11kn n

Y 11kk  n=1
n=1
n= k +1

i = 1, 2, ...
(10)
Posle izračunavanja vektora U, vektor struja generatora može da se izračuna iz jednačine
(9):
[
I = I1
I 2 L I NG
]
T
T
= Y 12
U + Y 22 E .
(11)
Proračun stabilnosti
415
Aktivne snage na izlaznim krajevima mašina se onda dobijaju preko jednačine:
{
}
Pen = Re E n I ∗n , n = 1, 2 ,..., N G .
(12)
Na osnovu gore navedenog može se dati algoritam za rešavanje problema tranzijentne
stabilnosti. U algoritmu se naizmenično rešavaju jednačine njihanja za pojedine generatore i
jednačine tokova snaga koje predstavaljaju mrežu. Za rešavanje jednačina njihanja korišćen je
modifikovani Eulerov metod za numeričku integraciju, dok je za rešavanje jednačina tokova snaga
korišćen Gauss-Seidelov iterativni postupak. Pre predstavljanja algoritma za rešavanje problema
tranzijentne stabilnosti biće izložen Eulerov metod za numeričku integraciju.
Kriterijum jednakih površina je primenljiv za jednomašinski sistem. Za višemašinske
sisteme, međutim, potrebno je primeniti tehnike numeričke integracije za rešavanje jednačine
njihanja za svaku mašinu.
Jedna relativno jednostavna tehnika numeričke integracije je Eulerov metod. Metod će biti
primenjen na diferencijalnu jednačinu prvog reda:
dx
= f (x ) ,
dt
(13)
i ilustrovan je na sl. 4.25b. Korak integracije je označen sa ∆t. Tangenta (nagib krive) na početku
intervala inegracije je:
dxt
= f ( xt ) .
dt
(14)
Nova vrednost argumentu xt + ∆t se računa na osnovu prethodne vrednosti argumenta xt i
priraštaja ∆x, preko izraza:
 dx 
xt + ∆t = xt + ∆x = xt +  t ∆t .
 dt 
(15)
x
Tačna vrednost
dxt
dt
Proračunata vrednost
∆x
xt+∆x
∆t
xt
t
t+∆t
Sl. 4.25b Ilustracija Eulerove metode
t
Proračun stabilnosti
416
Kao što je pokazano na sl. 4.25b, Eulerov metod pretpostavlja da je tangenta, odnosno nagib
krive konstantna u toku posmatranog intervala ∆t. Unapređenje metode može se dobiti proračunom
tangente (nagiba krive) i na početku i na kraju intervala, a zatim nalaženjem njihove srednje
vrednosti. Modifikovan Eulerov metod ilustrovan je na sl. 4.25c. Najpre se izračuna tangenta na
početku intervala po jednačini (13), a zatim se ta vrednost koristi za proračun preliminarne
vrednosti argumenta ~
x po jednačini:
 dx 
~
x = xt +  t ∆t
 dt 
(16)
x:
Posle toga se računa tangenta u tački ~
d~
x
= f (~
x ).
dt
(17)
Sada se nova vrednost argumenta xt + ∆t računa na osnovu srednjeg nagiba:
1  dx d~
x
xt + ∆t = xt +  t + ∆t .
2  dt dt 
(18)
d~
x
dt
Tačna vrednost
x
1  dxt d~
x
+ 

2  dt dt 
dxt
dt
~
x
xt+∆x
∆t
xt
t
t+∆t
t
Sl. 4.25c Ilustracija modifikovane Eulerove metode
Gore izložena metoda može da se primeni za proračun ugaone brzine ω i ugla snage
generatora δ, pri čemu su vrednosti na početku intervala označene sa ωt i δt. Za slučaj jednačina
njihanja koje su oblika kao jednačina (13), tangente (nagibi krivih) na početku intervala su:
dδ t
= ωt − ωs ;
dt
dωt p at (r . j .) ⋅ ω s
=
,
dt
Ti ⋅ ωt (r . j .)
(19)
(20)
gde je p at (r . j .) snaga akceleracije u relativnim jedinicama, računata za δ = δt i ω t (r . j .) = ω t / ω s .
Proračun stabilnosti
417
Primenjujući jednačinu (16) preliminarne vrednosti nepoznatih su:
~
 dδ 
δ = δt +  t ∆t ;
 dt 
~ = ω +  dωt ∆t .
ω
t
 dt 
(21)
(22)
~ ~
Dalje, tangente (nagibi) za δ i ω
su:
~
dδ ~
= ω − ωs ;
dt
~ ~
p a (r . j .) ⋅ ω s
dω
=
,
~
dt
Ti ⋅ ω
(r . j .)
(23)
(24)
~ ~
~
p at (r . j.) snaga akceleracije u relativnim jedinicama, računata za δ = δ i ω
gde je ~
t ( r . j . ) = ωt / ω s .
Primenjujući jednačinu (18) dobijaju se nove vrednosti za δ i ω na kraju intervala:
~
1  dδ t d δ 
∆t ;
δ t + ∆t = δ t + 
+
2  dt
dt 
~
1  dω dω
ωt +∆t = ωt +  t +
∆t .
2  dt
dt 
(25)
(26)
Procedura data jednačinama (19)-(26) počinje u t = 0 sa specifikovanim početnim
vrednostima δ0 i ω0 i nastavlja se iterativno do vremena t = T, gde je T definisano konačno vreme
proračuna.
Sada se može izložiti algoritam za rešavanje problema tranzijentne stabilnosti za
višemašinski sistem. On se sastoji od 11 koraka:
1. Izvršiti proračun tokova snaga u cilju dobijanja napona čvorova Uk (k = 1, ..., N), struja
generatora In (n = 1, 2, ..., NG) i električne snage generatora Pen (n = 1, 2, ..., NG). Postaviti
mehaničku snagu generatora na vrednost Pen, tj. Pmn = Pen. Takođe vrednost ugaone brzine postaviti
na vrednost sinhrone brzine tj. ωn=ωs. U ovom koraku potrebno je izračunati i admitanse potrošnje
tj. zameniti potrošnju modelom sa konstantnim admitansama.
′ ⋅In,
2. Izračunati unutrašnju elektromotornu silu generatora E n = E n ∠δ n = U Gn + jX dn
(n = 1, 2, ..., NG), gde su UGn i In veličine izračunate u koraku 1. Veličinu En držati na konstatnoj
vrednosti. Ugao δn je početni ugao snage.
3. Izračunati matricu Y11, modifikovanjem YČV matrice iz proračuna tokova snaga
uključivanjem admitansi potrošnje i recipročnih impedansi generatora.
4. Izračunati matricu Y22 prema jednačini (6) i matricu Y12 prema jednačini (7).
5. Inicijalizovati vreme, tj. staviti t = 0.
Proračun stabilnosti
418
6. Ako postoji operacija uključenja, promene opterećenja, kratkog spoja ili promene
podataka uraditi sledeće:
- Za slučaj operacija uključenja ili promene opterećenja modifikovati matricu admitansi.
- Za slučaj trofaznog kratkog spoja postaviti napon sabirnice pogođene kvarom na 0.
7. Koristeći vrednosti za elektromotorne sile generatora E n = En ∠δ n , (n = 1, 2, ..., NG), za
vrednost δn u vremenu t, izračunati električnu snagu generatora (Pen) u vremenu t preko jednačina
(10)-(12).
8. Koristeći vrednosti za električnu snagu generatora (Pen) koja je izračunata u prethodnoj
~
tački i vrednosti za δn i ωn u vremenu t, izračunati preliminarne vrednosti ugla snage δn i ugaone
~ u vremenu t + ∆t preko jednačina (19)-(22).
brzine ω
n
~
9. Koristeći vrednosti za elektromotorne sile generatora E n = En ∠ δn , (n = 1, 2, ..., NG),
~
izračunati preliminarnu vrednost električne snage generatora ( Pen ) u vremenu t + ∆t iz jednačina
(10)-(12).
~
~
~ izračunate u
10. Koristeći veličinu Pen izračunatu u koraku 9, a takođe i veličine δn i ω
n
koraku 8, izračunati konačne vrednosti ugla snage δn i ugaone brzine ωn u vremenu t + ∆t iz
jednačina (23)-(26).
11. Postaviti vreme na vrednost t = t + ∆t. Zaustaviti algoritam ako je t ≥ T. U protivnom
vratiti se na korak 6.
Jedina modifikacija koja je u ovom zadatku urađena u odnosu na izloženi metod je ta, da su
impedansama generatora pridružene i impedanse blok-transformatora preko kojih su generatori
priključeni na mrežu. Ta modifikacija suštinski ne menja izloženi metod.
Svi potrebni proračuni izvršeni su u programskom paketu MATLAB 6. Kao izlazni rezultati
dobijaju se promene uglova snaga generatora u sistemu.
Dijagrami promena uglova snaga generatora sa vremenom za slučaj kada se kvar isključuje
za vreme 0,15 s, dati su na sl. 4.25d. Za slučaj kada se kvar isključuje za 0,2 s dijagrami promene
uglova snage generatora sa vremenom dati su na sl. 4.25e. Sa dijagrama se može uočiti da su u
prvom slučaju svi generatori stabilni, dok je u drugom slučaju generator u čvoru 5 nestabilan jer
ugao snage ovog generatora raste u beskonačnost.
Proračun stabilnosti
419
čvor 1
δ (°)
čvor 5
δ (°)
0.5
100
0
0
-0.5
-1
0
0.5
1
1.5
t (s)
čvor 6
δ (°)
-100
20
0
0
-10
-20
0
0.5
1
1.5
t (s)
čvor 17
δ (°)
0.5
-40
1
1.5
t (s)
1.5
t (s)
1.5
t (s)
čvor 15
δ (°)
10
-20
0
0
0.5
1
čvor 21
50
δ (°)
50
0
0
-50
0
0.5
1
1.5
t (s)
-50
0
0.5
1
Sl. 4.25d Dijagrami promena uglova snaga generatora u vremenu za prvi slučaj (stabilan sistem)
čvor 1
δ (°)
čvor 5
δ (°)
0.5
2000
0
1000
-0.5
-1
0
0.5
1
1.5
t (s)
čvor 6
δ (°)
0
0
0.5
1
1.5
t (s)
1.5
t (s)
1.5
t (s)
čvor 15
50
δ (°)
20
0
0
-20
-40
0
0.5
1
1.5
t (s)
čvor 17
δ (°)
-50
0
0.5
1
čvor 21
50
δ (°)
20
0
0
-20
0
0.5
1
1.5
t (s)
-50
0
0.5
1
Sl. 4.25e Dijagrami promena uglova snaga generatora u vremenu za drugi slučaj (nestabilan sistem)
Download