Uploaded by kizilbeyzanur8

beyza-nur-kizil-egitim-sosyolojisi

advertisement
T.C.
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPORYÜKSEKOKULU
DERSİN ADI
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
ÖDEV BAŞLIĞI
TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL AMAÇLARI VE GENEL İLKELERİ
HAZIRLAYAN (Adı Soyadı Okul Numarası)
BEYZA NUR KIZIL-201001063
DERSİN HOCASI
YRD.DOÇ.DR ALPTÜRK AKÇÖLTEKİN
1. 1
ARDAHAN-2020
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
1. GİRİŞ…………………………………………………………………………………..3
2. TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI………………………………………….3-5
3. TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ…………………………………..5-8
4. EĞİTİMLE İLGİLİ YASAL DÜZENLEMELER………………………………..…8-9
5. TÜRK MİLLİ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI……………………….….9-13
6. KAYNAKÇA…………………………………………………………………………14
1. 2
TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI
I.
GİRİŞ
Bu çalışmada Türk milli eğitiminin amaçları ve temel ilkelerinden “genellik ve eşitlik”,
“eğitim hakkı”, “demokrasi eğitimi”, “bilimsellik” ve “planlılık” ele alınmaktadır.
II. TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI
Ülkemizde Milli Eğitim politikası merkezde oluşturulmaktadır. Eğitimle ilgili yasalar,
yönetmelikler, eğitim programları ve diğer kararlar merkezden uygulama yerine
duyurulmaktadır. Her bir eğitim kademesinde, programların başında, milli eğitim politikası
kaynaklı ve Türkiye’de eğitim gören her bireyi ilgilendiren milli eğitim amaçları yer
almaktadır. Bu amaçların belli bir kademede ve belli bir okul tipinde ne düzeyde
gerçekleşeceğini gösteren okulun amaçları da milli eğitimin amaçlarını izlemektedir.
Disiplinlerin amaçlarının okul amaçlarıyla ve dolaylı olarak milli eğitim amaçlarıyla ilişkili
olmasına dikkat edilmektedir. Milli eğitimin amaçları, kademe kademe somutlaşan amaçlara
ışık tutmakta ve herbir derste öğretmen, dolaylı olarak milli eğitim amaçlarının
gerçekleşmesine katkıda bulunmaktadır. Eğitim, amaçsız yapılamayan bir etkinliktir. Bir
sistemin başarılı olup olmadığının anlaşılması için amaçlarına ulaşılma düzeyine
bakılmaktadır. Buna göre Türk Milli Eğitiminin başarılı olup olmadığının anlaşılması için
öncelikle 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Yasası’nda yer alan Türk Milli Eğitiminin
amaçlarının gözden geçirilmesi gerekmektedir. Türk Milli Eğitiminin genel amacı, Türk
milletinin bütün bireylerini; 1. Atatürk devrimlerine ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini
bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin ulusal, ahlaki, insani, manevi ve kültürel
değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima
yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan demokratik, laik
ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını
bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek; 2. Beden, zihin, ahlak,
ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür
ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik
ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler
olarak yetiştirmek;
1. 3
3. İlgi, eğilim ve yeteneklerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş
görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle yaşama hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu
kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;
Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu
artırmak; öte yandan milli birlik ve bütünlük içinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı
desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve
seçkin bir ortağı yapmaktır (MEB,2000). Gayrisafi milli hasıladan (GSMH) eğitime ayrılan
payın yüzde 2.2 olduğu Türkiye’nin, Etiyopya, Kenya, Fas, Kongo Cumhuriyeti gibi Afrika
ülkelerinin bile gerisinde kaldığı ve pekçok açıdan eğitim alanında ülkemizin üçüncü dünya
ülkeleri arasında yer aldığı düşünülürse ülkemizin bu amaçlara ulaşmasının ne kadar güç
olduğunu anlamak olasıdır. Türkiye gerçeklerine bakıldığında, eğitim yılı ortalamasının 3,6
yıl olduğu; okulöncesi eğitimde okullaşma oranının yüzde 9, ilköğretimde yüzde 89,
ortaöğretimde yüzde 55, yükseköğretimde yüzde 22 olduğu; 2001 yılında 500 okulun kapalı
olduğu; ülkedeki her 100 çocuktan 21’inin okuma yazma bilmediği; kız çocuklarının yüzde
30’unun okula gitmediği, ilköğretim çağ nüfusunun yüzde 11’inin ilköğretim hakkından
yararlanamadığı ve ilköğretimdeki öğrencilerin yüzde 47’sinin öğretmen şiddetine maruz
kaldığı görülmektedir. Ayrıca, her yüz çocuktan 30’u çalışmakta ve çalışan çocukların da
yüzde 78’I okula devam etmemektedir (Dikenli, 4 Eylül,2001; Oprukçu,2001). Bu durumda
“sosyal hukuk devleti”, “beden, zihin, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı gelişmiş
kişilikler”den sözetmek güçleşmektedir. Toplumdaki ahlaki çöküş, kapkaç olaylarının
artması, trafikte ya da benzer bir sosyal etkinlikte hak ihlalleri de dengeli ve sağlıklı
gelişmemiş kuşaklar yetişmemiş olduğunun göstergesidir. Okullaşma oranı, ülkenin tüm
bireylerine eğitim hizmetini götüremediğini göstermektedir. Sınıflar 30 kişilik olduğunda 186
bin öğretmene gerksinim duyulmaktadır. Bu durumda halen (2001- 2002) 50 bin öğretmene
ihtiyaç vardır. 2001 yılının sonunda Hakkari’de bir dersliğe ortalama 69, Van’da 60,
Diyarbakır ve Gaziantep’te 62, Şanlıurfa’da 67, İstanbul’da 64 öğrenci düşmektedir. 20 bin
okulda ikili öğretim yapılırken 17 bin okulda 400 bin öğrenci birleştirilmiş sınıflarda eğitim
görmeye devam etmektedir (Dikenli, 4 Eylül, 2001). Bu durumda, “ilgi, eğilim ve becerileri
geliştirecek bilgi, beceri ve davranışlar kazanılması”nın pek olası görünmediği açıktır.
ÖSS’deki başarısızlık da eğitimin amaçlarına ulaşamadığını doğrular niteliktedir. Milli Eğitim
Temel Yasasına göre, sistem, “insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren,
topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli” kişiler yetiştirmeyi
amaçlamaktadır. Oysa, Sivas, Susurluk, Gültepe, Gazi Mahallesi olaylarına karışan suçlular
bile adil
1. 4
şekilde yargılanmamışken, haklarını almak için gösteri yapan üniversite öğrencileri basının
gözü önünde devletin kolluk güçlerince dövülebiliyorken, üniversite öğretim üyelerinin bile
düşüncelerini özgürce dile getirme hakkı yokken yani Türkiye Cumhuriyeti’nin kendisi insan
haklarına saygılı değil, kişilikleri ezen, topluma karşı duyarsız ve sorumsuz, yaratıcılığı ve
verimliliği baltalayan bir tavır içindeyken bu niteliklere sahip bireyler yetiştirebilmesi
mümkün görünmemektedir. Bu verilere bakarak, Türk Milli Eğitimi’nin amaçlarına
ulaşamadığını ve dolayısıyla da sistemin başarılı olarak kabul edilemeyeceğini söylemek
yanlış olmaz. Bu başarısızlığın kaynağı ise, Okçabol (2001)’ye göre, yönetim (siyasal
tercihler, Milli Eğitim Bakanları, Bakanlık Bürokrasisi ve örgüt yapısı)dır.
III. TÜRK MİLLİ EĞİTİMİNİN TEMEL İLKELERİ
Türk eğitim sisteminin temel ilkeleri 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 4 ila 17.
maddelerinde 14 madde halinde ifade edilmiştir.
1. Genellik ve eşitlik
Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet, engellilik ve din ayırımı gözetilmeksizin herkese açıktır.
Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.
2. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları
Milli eğitim hizmeti, Türk vatandaşlarının istek ve kabiliyetleri ile Türk toplumunun
ihtiyaçlarına göre düzenlenir.
3. Yöneltme
Fertler, eğitimleri süresince, ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda çeşitli
programlara veya okullara yöneltilerek yetiştirilirler.
4. Eğitim hakkı
İlköğretim görmek her Türk vatandaşının hakkıdır. İlköğretim kurumlarından sonraki eğitim
kurumlarından vatandaşlar ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanırlar.
1. 5
5. Fırsat ve imkân eşitliği
Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır. Maddi imkânlardan yoksun
başarılı öğrencilerin en yüksek eğitim kademelerine kadar öğrenim görmelerini sağlamak
amacıyla parasız yatılılık, burs, kredi ve başka yollarla gerekli yardımlar yapılır. Özel eğitime
ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınır.
6. Süreklilik
Fertlerin genel ve mesleki eğitimlerinin hayat boyunca devam etmesi esastır. Gençlerin
eğitimi yanında, hayata ve iş alanlarına olumlu bir şekilde uymalarına yardımcı olmak üzere,
yetişkinlerin sürekli eğitimini sağlamak için gerekli tedbirleri almak da bir eğitim görevidir
7. Atatürk inkılâp ve ilkeleri ve Atatürk milliyetçiliği
Eğitim sistemimizin her derece ve türü ile ilgili ders programlarının hazırlanıp
uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerinde Atatürk inkılap ve ilkeleri ve Anayasada
ifadesini bulmuş olan Atatürk milliyetçiliği temel olarak alınır.
Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadan kendimize has şekli ile evrensel kültür
içinde korunup geliştirilmesine ve öğretilmesine önem verilir. Milli birlik ve bütünlüğün
temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri
bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili
halinde zenginleşmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
ile işbirliği yapılarak Mili Eğitim Bakanlığınca gereken tedbirler alınır.
8. Demokrasi eğitimi
Güçlü ve istikrarlı, hür ve demokratik bir toplum düzeninin gerçekleşmesi ve devamı için
yurttaşların sahip olmaları gereken demokrasi bilincinin, yurt yönetimine ait bilgi, anlayış ve
davranışlarla sorumluluk duygusunun ve manevi değerlere saygının, her türlü eğitim
çalışmalarında öğrencilere kazandırılıp geliştirilmesine çalışılır; ancak, eğitim kurumlarında
Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine aykırı siyasi ve ideolojik telkinler
yapılmasına ve bu nitelikteki günlük siyasi olay ve tartışmalara karışılmasına hiçbir şekilde
meydan verilmez
1. 6
9. Laiklik
Türk milli eğitiminde laiklik esastır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilköğretim okulları ile lise
ve dengi okullarda okutulan zorunlu dersler arasında yer alır.
10. Bilimsellik
Her derece ve türdeki ders programları ve eğitim metotlarıyla ders araç ve gereçleri, bilimsel
ve teknolojik esaslara ve yeniliklere, çevre ve ülke ihtiyaçlarına göre sürekli olarak geliştirilir.
Eğitimde verimliliğin artırılması ve sürekli olarak gelişme ve yenileşmenin sağlanması
bilimsel araştırma ve değerlendirmelere dayalı olarak yapılır.
Bilgi ve teknoloji üretmek ve kültürümüzü geliştirmekle görevli eğitim kurumları gereğince
donatılıp güçlendirilir; bu yöndeki çalışmalar maddi ve manevi bakımından teşvik edilir ve
desteklenir.
11. Planlılık
Milli eğitimin gelişmesi iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınma hedeflerine uygun olarak eğitim
- insangücü - istihdam ilişkileri dikkate alınmak suretiyle, sanayileşme ve tarımda
modernleşmede gerekli teknolojik gelişmeyi sağlayacak mesleki ve teknik eğitime ağırlık
verecek biçimde planlanır ve gerçekleştirilir.
Mesleklerin kademeleri ve her kademenin unvan, yetki ve sorumlulukları kanunla tespit edilir
ve her derece ve türdeki örgün ve yaygın mesleki eğitim kurumlarının kuruluş ve programları
bu kademelere uygun olarak düzenlenir.
Eğitim kurumlarının yer, personel, bina, tesis ve ekleri, donatım, araç, gereç ve kapasiteleri ile
ilgili standartlar önceden tespit edilir ve kurumların bu standartlara göre optimal büyüklükte
kurulması ve verimli olarak işletilmesi sağlanır.
12. Karma eğitim
Okullarda kız ve erkek karma eğitim yapılması esastır. Ancak eğitimin türüne, imkân ve
zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir.
13. Eğitim kampüsleri ve okul ile ailenin işbirliği
Aynı alan içinde birden fazla örgün ve/veya yaygın eğitim kurumunun bir arada bulunması
halinde eğitim kampüsü kurulabilir ve bunların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere eğitim
kampüsü yönetimi oluşturulabilir.
1. 7
14. Her yerde eğitim
Milli eğitimin amaçları yalnız resmi ve özel eğitim kurumlarında değil, aynı zamanda evde,
çevrede, işyerlerinde, her yerde ve her fırsatta gerçekleştirilmeye çalışılır. Resmi, özel ve
gönüllü her kuruluşun eğitimle ilgili faaliyetleri, Milli Eğitim amaçlarına uygunluğu
bakımından Milli Eğitim Bakanlığının denetimine tabidir.
Eğitimle İlgili Yasal Düzenlemeler
• 1739 - Milli Eğitim Temel Kanunu
• 222 - İlköğretim ve Eğitim Kanunu
• 652 - MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK
• 430 - Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu
• 3308 - Mesleki Eğitim Kanunu
• 2547 - Yükseköğretim Kanunu
• 5580 - Özel Öğretim Kurumları Kanunu
• 657 - Devlet Memurları Kanunu
• MEB’na Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin Yönetmelik
1739 - Milli Eğitim Temel Kanunu
Türk eğitim sisteminin omurgasını şekillendirir. Milli eğitimin üç genel amacını (Md.2) 14
temel ilkesini (Md. 4-17) belirler. Eğitim sisteminin yapısını örgün ve yaygın eğitim olarak
iki bölüme ayırır. Örgün eğitim basamakları:
– Okul Öncesi Eğitim,
– İlköğretim,
– Ortaöğretim ve
– Yükseköğretim
Yaygın eğitim:
“Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş yahut, herhangi bir kademesinde bulunan veya bu
kademeden çıkmış vatandaşlara, örgün eğitimin yanında veya dışında verilen eğitimdir.”
1. 8
222 - İlköğretim ve Eğitim Kanunu
“İlköğretim, kadın erkek bütün Türklerin milli gayelere uygun olarak bedeni, zihni ve ahlaki
gelişmelerine ve yetişmelerine hizmet eden temel eğitim ve öğretimdir.”
Okula Başlama Yaşı:
• Okulöncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde (Md. 11) belirlenmiştir:
➢66 ayını dolduran çocukların ilkokula kaydı yapılır.
➢60 – 65 ay: Velinin yazılı isteği ile kaydedilir.
➢66, 67 ve 68 ay: Velinin dilekçesiyle 1 yıl ertelenebilir
➢69, 70 ve 71 ay: İlkokula başlamaya hazır olmadıklarını belgeleyen sağlık raporu ile 1 yıl
ertelenebilir
➢72 ay ve üzeri: Zorunlu kaydedilir.
652 - MEB Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK
➢Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenler.
➢Bakanlık, merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı olmak üzere üç ana yapıdan oluşur.
➢Millî Eğitim Şûrası Bakanlığın en yüksek danışma kuruludur.
➢Şûranın toplanmasıyla ilgili sekreterya işlerini Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yürütür.
430 - Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu
• 3 Mart 1924’te çıkarıldı.
• Tüm eğitim ve öğretim kurumları Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı) bünyesinde
toplanmıştır.
• Darülfünun’da (İstanbul Üniversitesi) imam ve hatip yetiştirilmesi amacıyla bir İlahiyat
Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır.
• Kanun, Anayasanın 174. maddesinde düzenlenen inkılap kanunlarının korunması
kapsamında anayasal koruma altındadır.
TÜRK MİLLÎ EĞİTİM SİSTEMİNİN GENEL YAPISI
Türk Millî eğitim sistemi, bireylerin eğitim gereksinimlerini karşılayacak şekilde ve bir
bütünlük içinde "örgün eğitim" ve "yaygın eğitim" olmak üzere, iki ana bölümden oluşur.
1. 9
ÖRGÜN EĞİTİM
Örgün eğitim, belirli yaş grubundaki ve aynı seviyedeki bireylere, amaca göre hazırlanmış
programlarla okul çatısı altında yapılan düzenli eğitimdir. Örgün eğitim, okul öncesi eğitim,
ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarını kapsamaktadır.
Okul Öncesi Eğitim
Okul öncesi eğitim; isteğe bağlı olarak zorunlu ilköğretim çağına gelmemiş 3-5 yaş
grubundaki çocukların eğitimini kapsar. Okul öncesi eğitim kurumları, bağımsız ana okulları
olarak kurulabildikleri gibi, kız meslek liselerine bağlı uygulama sınıfları ile diğer öğretim
kurumlarına bağlı anasınıfları olarak da açılabilmektedir.
Okul öncesi eğitimin amacı; çocukların bedensel, zihinsel, duygusal gelişimini ve iyi
alışkanlıklar kazanmasını, onların ilköğretime hazırlanmasını, koşulları elverişsiz çevrelerden
gelen çocuklar için ortak bir yetişme ortamı yaratılmasını, Türkçe'nin doğru ve güzel
konuşulmasını sağlamaktır.
İlköğretim
İlköğretim, 6-14 yaş grubundaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar. İlköğretimin amacı;
her Türk çocuğunun iyi birer yurttaş olabilmesi için, gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve
alışkanlık kazanmasını, millî ahlak anlayışına uygun olarak yetişmesini, ilgi, yeti ve
yetenekleri doğrultusunda hayata ve bir üst öğrenime hazırlanmasını sağlamaktır.
İlköğretim kız ve erkek bütün yurttaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır.
İlköğretim kurumları sekiz yıllık okullardan oluşur. Bu okullarda kesintisiz eğitim yapılır ve
bitirenlere ilköğretim diploması verilir.
Ortaöğretim
Ortaöğretim; ilköğretime dayalı, en az dört yıllık genel, meslekî ve teknik öğretim
kurumlarının tümünü kapsar.
Ortaöğretimin amacı; öğrencilere asgarî ortak bir genel kültür vermek, birey ve toplum
sorunlarını tanıtmak ve çözüm yolları aramak, ülkenin sosyo-ekonomik ve kültürel
kalkınmasına katkıda bulunacak bilinci kazandırarak öğrencileri ilgi, yeti ve yetenekleri
doğrultusunda yükseköğretime, hem yükseköğretime hem mesleğe veya hayata ve iş
alanlarına hazırlamaktır.
1. 10
Ortaöğretim;
* Genel ortaöğretim
*Meslekî ve teknik ortaöğretim olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır.
Ortaöğretim, çeşitli programlar uygulayan liselerden meydana gelir ve öğrenciler, istek ve
kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda bu programlardan birine yönelerek yetişme imkânı
bulurlar.
Genel Ortaöğretim:
Genel ortaöğretimin amacı; öğrencileri ortaöğretim seviyesinde asgari genel kültüre sahip,
toplumun sorunlarını tanıyan, ülkenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda
bulunan insanlar olarak yetiştirmek ve yükseköğretime hazırlamaktır.
Genel ortaöğretim; Genel liseler, Anadolu liseleri, Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri
Anadolu öğretmen liseleri, spor liseleri, Anadolu güzel sanatlar liseleri ve Çok programlı
liselerden oluşmaktadır.
Meslekî ve Teknik Ortaöğretim:
Meslekî ve teknik ortaöğretim; iş ve meslek alanlarına iş gücü yetiştiren ve öğrencileri
yükseköğretime hazırlayan öğretim kurumlarıdır.
Meslekî ve teknik ortaöğretim; Erkek teknik öğretim okulları, Kız teknik öğretim okulları,
Ticaret ve turizm öğretimi okulları ve Din öğretimi okullarından oluşmaktadır.
Özel Eğitim
Özel eğitimin amacı; özel eğitim gerektiren bireylerin eğitim ihtiyaçlarını en iyi şekilde
karşılayarak onları toplumla bütünleştirmek ve meslek sahibi yapmaktır.
Özel eğitim okulları Türk millî eğitim sistemindeki kademelendirmeye göre
yapılandırılmıştır. Ancak, diğer okullardan farklı olarak, ilköğretim öncesinde hazırlık sınıfı
bulunmaktadır. İlköğretime devam edecek durumda olan engelli öğrenciler hazırlık sınıfına
alınmadan ilköğretime başlamaktadır.
Özel eğitim okullarında; Görme Engellilerin Eğitimi, İşitme Engellilerin Eğitimi,
Ortopedik Engellilerin Eğitimi, Zihinsel Engellilerin Eğitimi, Süreğen Hastalığı Olanların
Eğitimi, Otistik Çocukların Eğitimi, Üstün veya Özel Yeteneklilerin Eğitimi ve Kaynaştırma
ve Özel Sınıflarda Eğitim kategorilerinde eğitim verilmektedir
1. 11
Yükseköğretim
Yükseköğretim, ortaöğretime dayalı en az iki yıllık yüksek öğrenim veren, en üst seviyeli
insan gücünün ve bilimsel araştırma alanlarının istediği elemanları yetiştiren eğitim
kurumlarının tümünü kapsar.
Yüksek öğretimin amaç ve görevleri, millî eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine
uygun olarak;
1. . Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde ve doğrultusunda yurdumuzun bilim
politikasına ve toplumun yüksek seviyede ve çeşitli kademelerdeki insangücü
ihtiyaçlarına göre yetiştirmek
2. Çeşitli kademelerde bilimsel öğretim yapmak,
3. Yurdumuzu ilgilendirenler başta olmak üzere, bütün bilimsel, teknik ve kültürel sorunları
çözmek için bilimleri genişletip derinleştirecek inceleme ve araştırmalarda bulunmak,
4. Yurdumuzun türlü yönde ilerleme ve gelişmesini ilgilendiren bütün sorunları, Hükümet ve
kurumlarla da elbirliği etmek suretiyle öğretim ve araştırma konusu yaparak sonuçlarını
toplumun yararlanmasına sunmak ve Hükümetçe istenecek inceleme ve araştırmaları
sonuçlandırarak düşüncelerini bildirmek,
5. Araştırma ve incelemelerin sonuçlarını gösteren, bilim ve tekniğin ilerlemesini sağlayan
her türlü yayınları yapmak,
6. Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici ve kamu oyunu aydınlatıcı bilim
verilerini sözle, yazı ile halka yaymak ve yaygın eğitim hizmetlerinde bulunmaktır.
Yükseköğretim kurumları; Üniversite, fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek
yüksekokulu ile uygulama ve araştırma merkezlerinden oluşmaktadır.
YAYGIN EĞİTİM
Yaygın eğitim, örgün eğitim sistemine hiç girmemiş, herhangi bir kademesinde bulunan veya
bu kademelerden birinden ayrılmış olan bireylere ilgi ve gereksinme duydukları alanda örgün
eğitim yanında veya dışında düzenlenen eğitim faaliyetlerinin tümünü kapsar.
1. 12
Yaygın eğitim; genel ve meslekî teknik yaygın eğitim olmak üzere iki bölümden
oluşmaktadır.
Yaygın eğitim kurumları şunlardır: Halk eğitimi merkezleri, Çıraklık eğitimi merkezleri,
Pratik kız sanat okulları, Olgunlaşma enstitüleri, Endüstri pratik sanat okulları, Mesleki eğitim
merkezi, Yetişkinler teknik eğitim merkezleri, Özel kurslar, Özel dershaneler, Eğitim ve
uygulama okulları(özel eğitim), Meslek okulları(özel eğitim), Meslekî eğitim merkezleri (özel
eğitim), Bilim ve sanat merkezleri (özel eğitim), Açık ilköğretim okulu, Açık öğretim lisesi.
Yaygın eğitim, yetişkinlere okuma-yazma öğretmek, temel bilgiler vermek, en son devam
ettikleri öğrenim kademesinde edindikleri bilgi ve kabiliyetlerini geliştirmek ve hayatını
kazanmasını sağlayacak yeni imkânlar kazandırmak amacıyla verilen okul dışı eğitimdir.
1. 13
KAYNAKÇA
1. file:///C:/Users/Hewlett%20Packard/Downloads/Turk_Milli_Egitimin
in_Amaclari.pdf
2. https://acikders.ankara.edu.tr/pluginfile.php/80298/mod_resource/co
ntent/0/4.HAFTA.pdf
3. https://sites.google.com/site/osmanlidaegitim/tuerk-egitim-sistemi
1. 14
Download