Uploaded by elenelli

Συνεργατικά Εργαλεία wikis

advertisement
Συνεργατικά Εργαλεία
Wikis
Τι είναι το wiki
Ένας ιστοχώρος που περιλαµβάνει επιµέρους ιστοσελίδες.
•Διαφορά από τους κοινούς ιστοχώρους: επιτρέπει στον χρήστη να
δηµιουργήσει νέες ιστοσελίδες, να δώσει σε αυτές το περιεχόµενο
και τη µορφή που θέλει (κείµενο, εικόνες, βίντεο και ήχο), να τις
συνδέσει εύκολα µεταξύ τους, αλλά και να παρέµβει σε
περιεχόµενο που έχει προσθέσει κάποιος άλλος.
•Παρέχει τη δυνατότητα συνεργασίας πολλών ατόµων για τη
συγγραφή ενός έργου.
•Δεν έχει συγκεκριµένο ιδιοκτήτη
•Η δοµή προκύπτει ανάλογα µε τις ανάγκες των χρηστών
Χαρακτηριστικό παράδειγµα η διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια
Wikipedia: κάθε χρήστης του διαδικτύου µπορεί να αλλάξει και να
προσθέσει περιεχόµενο
Φιλοσοφία των wikis
•
Οι κανόνες χρήσης και συµπεριφοράς συνδιαµορφώνονται
από τους ίδιους τους χρήστες.
•
Κάθε χρήστης είναι ενήµερος και πρέπει να αποδεχθεί ότι
οι συνεισφορές του µπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα
στιγµή από κάποιον άλλο χρήστη.
•
Έµφαση στην επικοινωνία: σε κάθε σελίδα υπάρχει forum.
•
Εστίαση στο περιεχόµενο και όχι στην εµφάνιση.
•
Η πληροφορία και το περιεχόµενο, δηµιουργούνται από
µία οµάδα χρηστών, για παράδειγµα µιας οικογένειας, µια
τάξης και γενικά µιας κοινότητας ατόµων, οι οποίοι
συνεργάζονται και συντονίζονται µεταξύ τους,
προκειµένου να παράγουν ένα τελικό προϊόν.
Χαρακτηριστικά των wikis
(1/3)
•
ο δηµιουργός του µπορεί είτε να αφήνει ελεύθερη πρόσβαση
για επεξεργασία στον καθένα, είτε να την περιορίσει σε µία
συγκεκριµένη οµάδα.
•
οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα είτε να εγγραφούν µε
usernames, είτε όχι.
•
δεν ανήκει σε κανέναν, όλοι οι χρήστες είναι συνδιαµορφωτές συνυπεύθυνοι - δεν αναγνωρίζονται πνευµατικά δικαιώµατα.
•
δεν υπάρχει έλεγχος πάνω στο περιεχόµενο, η ίδια η κοινότητα
παρακολουθεί - κρίνει για τις ορθές ή λανθασµένες επιλογές και
µπορεί να αλλάξει ή να διαγράψει καταχωρίσεις.
•
έχει παρατηρηθεί εµφάνιση βανδαλισµών – δυνατότητα άµεσης
αφαίρεσής τους.
Χαρακτηριστικά των wikis (2/3)
•
εξελίσσεται συνεχώς, δεν έχει χρονικούς περιορισµούς.
•
κάθε χρήστης ενηµερώνεται για τις τροποποιήσεις µέσω e-mail και
µπορεί να επιλέξει τα θέµατα που τον ενδιαφέρουν να
παρακολουθεί.
•
κάθε χρήστης µπορεί να παρέµβει και να τροποποιήσει µία σελίδα
(πχ τον τίτλο, το περιεχόµενο, το µενού της).
•
δεν υπάρχει περιορισµός στον αριθµό των χρηστών που µπορούν
να επεξεργάζονται µία σελίδα.
•
οι αλλαγές των χρηστών αποθηκεύονται στο ιστορικό της κάθε
σελίδας, µε διαφορετικό χρώµα, ώστε η κοινότητα να έχει γνώση
του τι έκανε ο καθένας.
•
υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς του wiki σε µία προηγούµενη
µορφή.
Χαρακτηριστικά των wikis
(3/3)
´ οργανώνονται µε βάση συνδέσµους και θεµατικές κατηγορίες (όχι
χρονολογικά).
´ δεν απαιτούνται από τον χρήστη εξειδικευµένες τεχνολογικές
γνώσεις.
´ δυνατότητα αναζήτησης σε κάθε σελίδα µε λέξεις κλειδιά.
´ σύνδεσµοι µεταξύ των σελίδων του wiki, συνδέσµοι προς εξωτερικές
ιστοσελίδες στο wiki, συνδέσµοι µετάβασης από ένα σηµείο µιας
σελίδας σε άλλο της ίδιας (bookmarks).
Ζητήµατα προς συζήτηση
•
Επαλήθευση – διασταύρωση πηγών
•
Σκόπιµη παραπλάνηση
•
Πλεονεκτήµατα – µειονεκτήµατα
Τα wikis στην εκπαίδευση
µπορεί να δηµιουργούνται από….
•
εκπαιδευτικούς ή οµάδες εκπαιδευτικών: µε
συνδιαµόρφωση ή ανταλλαγή διδακτικού ή επιµορφωτικού
ή ερευνητικού υλικού
•
µαθητές: µε συνδιαµόρφωση εργασιών, αλληλοβοήθεια,
ανταλλαγή απόψεων για τη σχολική τους ζωή κ.α.
•
µαθητές και καθηγητές: ανάθεση εργασιών, συζητήσεις,
ανάρτηση διδακτικού υλικού κ.α.
•
άλλους: για άντληση πληροφοριών από µαθητές και
εκπαιδευτικούς
Διδακτική αξιοποίηση των wikis
(1/3)
Από µαθητές:
•Ανταλλαγή εικόνων, πληροφοριών, εντυπώσεων µετά από εκπαιδευτικές
επισκέψεις
•Σε κάθε διδακτικό αντικείµενο – µάθηµα: «γλωσσάρι εννοιών - όρων»,
εµπλουτισµένο µε πολυµεσικό υλικό
•Διαπραγµάτευση λύσεων σε προβλήµατα, ανταλλαγή, σύγκριση
•Συγκέντρωση και συνδιαµόρφωση υλικού για δηµιουργία παρουσιάσεων
•Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και δηµιουργία αντίστοιχων
σελίδων στο wiki ανά θέµα (πχ ιστορικά πρόσωπα ή γεγονότα, ιστορία
µαθηµατικών, πολιτεύµατα, θρησκείες)
•Συγκέντρωση σηµειώσεων από τις παραδόσεις των µαθηµάτων στην
τάξη για την ανάδειξη σηµαντικών σηµείων της διδασκαλίας και την
γνωστοποίησή τους ευρύτερα στη µαθητική κοινότητα - διαµοιρασµός επί
πλέον υλικού
•Σχολιασµός άρθρων από άλλες διαδικτυακές πηγές
Διδακτική αξιοποίηση των wikis
(2/3)
Από µαθητές και εκπαιδευτικούς:
•Καθορισµός πολιτικών ασφαλείας από τον εκπαιδευτικό
•Δηµιουργία e-portfolio του κάθε µαθητή, διαθέσιµου σε όλους
•Προγραµµατισµός της εξέλιξης µιας εργασίας και εύκολη παρακολούθηση
από όλους
•Δυνατότητα ετεροαξιολόγησης µεταξύ των µαθητών
•Δυνατότητα διατύπωσης αποριών των µαθητών και επίλυσής τους από
συµµαθητές τους ή τον εκπαιδευτικό
•Δυνατότητα εφαρµογής - από τον εκπαιδευτικό – συνεργατικών
τεχνικών, όπως χωρισµός σε µικρές οµάδες εργασίας, καταιγισµός ιδεών,
διατύπωση ανοιχτών ερωτηµάτων, χρήση επιχειρηµατολογίας κλπ.
•Συνεργασίες µεταξύ σχολικών µονάδων της ίδιας χώρας ή του
εξωτερικού, µε θέµατα που άπτονται των τοπικών παραδόσεων και των
πολιτιστικών τους χαρακτηριστικών
•Δηµιουργία θεµατικών wikis: για πολιτιστικά θέµατα, περιβαλλοντικά
θέµατα – δράσεις και αθλητικά δρώµενα εντός και εκτός του σχολείου
Διδακτική αξιοποίηση των wikis
(3/3)
Από εκπαιδευτικούς:
•Μεταξύ εκπαιδευτικών διαφορετικών σχολικών µονάδων
για:
• Ανταλλαγή απόψεων, εµπειριών, υλικού και ευρύτερα
ανάπτυξη συνεργασιών
• Συνδιαµόρφωση διδακτικού υλικού (φύλλα εργασίας,
µικροσενάρια)
• Επίλυση αποριών (π.χ. για θέµατα χρήσης της
τεχνολογίας, για θέµατα πανελληνίων, τράπεζα
θεµάτων)
Πώς να φτιάξω ένα wiki
Τι είναι το wiki
Αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα
• Εργαστήριο Φυσικών Επιστηµών στο 9ο Δηµοτικό Σχολείο
Ρεθύµνου: http://efepereth.wikidot.com
• http://el.wikibooks.org/wiki/Μαθηµατικά_για_όλους/Γενικό_τυπολ
όγιο
• Ζάννειο Πειραµατικό Λύκειο Τεχνολογία
Download