Uploaded by Nguyên Nguyễn

CauhoitracnghiemUML.pdfRecovered (1)

advertisement
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
1) Sơ đồ nào sau đây không phải là sơ đồ của UML :
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
a. Component diagram b. State-chart diagram c. Deployment diagram d. Relationship
diagram 2) Thành phần nào sau đây không là đặc tính của một đồi tượng
a. Identity b. Behaviour c. Action d. State
3) Sự đóng gói được hiểu là :
a. Sự che dấu thong tin b. Sự tổ chức các thành phần của một sơ đồ vào trong một gói (package) c. Việc
xây dựng một lớp cha dựa trên các thuộc tính và các hành vi chung của các
lớp con d. Việc xây dựng giao diện gồm tập các hành vi mà ta muốn sử dụng lại nhiều lần
trên mô hình.
4) Một lớp được mô tả là tập các đối tượng chia xẻ cùng các
a. Attributes (thuộc tính), behaviour (hành vi) and operations (hành động) b. Identity(đặc tính),
behaviour and state (trạng thái) c. Attributes, operations and relationships (mối quan hệ) d.
Relationships, operations and multiplicity (bản số)
5) Các use-cases nghiệp vụ (Business use-cases) và các tác nhân (actors) cùng mô tả :
a. Các phần tử tĩnh (static elements) của công việc (work) trong tiến trình
(process) b. Các phần tử động (dynamic elements) của công việc (work) trong tiến trình
(process) c. Khung nhìn luận lý (logical view) của công việc (work) trong tiến trình
(process) d. Các tiến trình nghiệp vụ (business processes) mà tổ chức hỗ trợ.
6 Câu phát biểu nào sau đây không đúng : :
a. Mỗi use case nghiệp vụ (business use case) trong mô hình nghiệp vụ (business model) được
chuyển thành một hệ thống con trong mô hình phân tích (analysis model) b. Mỗi business worker
trong mô hình nghiệp vụ (business model) được chuyển thành một tác nhân hệ thống (system
actor) trong mô hình phân tích (analysis model) c. Mỗi thực thể nghiệp vụ (business entity) trong
mô hình nghiệp vụ (business model) được chuyển thành 1 lớp trong mô hình phân tích. (analysis
model) d. Mỗi mô hình đối tượng (object model) trong mô hình nghiệp vụ (business model) được
chuyển thành sơ đồ tương tác (interaction diagram) trong mô hình phân tích (analysis model)
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
7 Câu phát biểu nào sau đây đúng :
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
a. Một lớp là sự đóng gói của một đối tượng b. Một lớo biểu diễn sự phân cấp cũa một đối tượng
c. Một lớp là một thể hiện của một đối tượng d. Một lớp là một định nghĩa trừu tượng của một
đối tượng
8 Tính đa hình có thể được mô tả như là :
a. Che dấu nhiều cài đặt khác nhau dựa trên cùng một giao diện. b. Các thuộc tính và phương
thức khác nhau của các lớp con có cùng lớp cha. c. Các lớp kết hợp (association class) vời ràng
buộc {or} c. Sự tổng quát hoá (Generalization) các lớp con thứa kế
9 Cụm từ tốt nhất để biểu diễn mới quan hệ tổng quát hoá là :
a. “Is a part of” b. “Is a kind of” c. “Is a replica of” d. “Is composed of”
10. Một lớp con thừa kế từ lớp cha các :
a. Attributes, links b. Attributes, operations c. Attributes, operations, relationships d.
Relationships, operations, links
11. Để tổ chức các phần tử (elements) vào bên trong các nhóm (groups) ta sử dụng :
a. Package b. Class c. Class và interface d. Component
12. Các sơ đồ nào sau đây mô tả các hành vi động (dynamic behaviour) của hệ thống phần mềm?
a. Sơ đồ lớp và sơ đồ đối tượng b. Sơ đồ Use-case và sơ đố lớp c. Sơ đồ cộng tác và sơ đồ triển
khai d. Sơ đồ tuần tự và sơ đồ cộng tác
13. Vòng đời của 1 lớp (Life cycle of a class) được trình bày bởi :
a. Sơ đồ cộng tác b. Sơ đồ trạng thái c. Sơ đồ lớp d. Sơ đồ triển khai
14. Trong sơ đồ use-case, một tác nhận được trình bày bởi :
a. Một vai trò là 1 người, 1 thiết bị phần cứng hoặc hệ thống khác. b. Cùng một người dung thực
hiện nhiều hành đống khác nhau.
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
c. Một người dung, khách hàng và không quan tâm đến vai trò của họ. d. Một hệ thống vật lý
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
hoặc 1 thiết bị phần cứng cùng với các giao diện của nó.
15. Công việc đầu tiên để xác định các phần của hệ thống và những quan hệ giữa chúng, tổ chức
các phần vào trong các tầng với các phụ thuộc xác định được gọi là :
a. Use-case analysis b. Architectural analysis c. Structural analysis d. Dependency
analysis
16. Stereotype package có thể biểu diễn cho :
a. Một giao diện b. Một sơ đồ trạng thái c. Một tầng kiến trúc d. Một sơ đồ use-case
17. Đường sinh tồn (lifeline) của 1 đối tượng được trình bày trong sơ đồ :
a. Sơ đồ đối tượng b. Sơ đồ trạng thái c. Sơ đồ tuần tự d. Sơ đồ triển khai
18. Phát biểu nào sau đây không đúng ?
a. Sự mô tả của các use-cases đủ để tìm và phân tích các lớp cùng các đối tượng
của nó. b. Có ít nhất một boundary object cho mỗi actor hay use-case pair c. Có một lớp điều
khiển (control class) ứng với mỗi use-case d. Các đối tượng thực thể được nhận diện bởi việc
xem xét các danh từ và cụm
danh từ trong use- cases
19. Phát biểu nào sau đây đúng ?
a. Không có sự hạn chế nào trên nhiều mối kết hợp (multiple associations) giữa
cùng 2 lớp. b. Có thể có nhiều mối kết hợp giữa cùng 2 lớp, nhưng chúng phải
mang các
ý nghĩa khác nhau. c. Không cho phép biểu diễn nhiều mối kết hợp trên cùng 2 lớp. d. Các
mối kết hợp giữa cùng 2 lớp phải được tập hợp lại thành 1 mối kết hợp
20. Nếu ta muốn tổ chức các phần tử (elements) vào trong các nhóm có thể sử dụng lại được với
tất cả các thông tin được che dấu, ta có thể sử dụng một trong các cấu trúc nào của UML :
a. Package b. Class c. Class hoặc Interface d. Subsystem hoặc Component
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
b. Có thể có nhiều mối kết hợp giữa cùng 2 lớp, nhưng chúng phải mang các
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
ý nghĩa khác nhau. c. Không cho phép biểu diễn nhiều mối kết hợp trên cùng 2 lớp. d. Các
mối kết hợp giữa cùng 2 lớp phải được tập hợp lại thành 1 mối kết hợp
21. Phát biểu nào sau đây không đúng :
a. Chỉ những public classes mới có thể được truy xuất từ những phần bên ngoài của
package.chứa nó. b. Không tồn tại lớp của các hệ thống con (classes of a subsystem) c. Các gói
(Packages) ở tầng (layer) thấp hơn có thể phụ thuộc vào các gói ờ tầng cao hơn. d. Giai đoạn
thiết kế là sự tinh chế của giai đoạn phân tích. Nó thêm vào những chi tiết cụ thể được nhận thức
trong giai đoạn thiết kế.
22. Nếu ta muốn tổ chức các phần tử vào trong các nhóm được sử dụng lại với sự che dấu thông
tin đầy đủ, ta có thể sử dụng một trong các cấu trúc nào của UML ?
a. Package b. Class c. Class và interface d. Subsystem hoặc Component
23. Trong giai đoạn nào của quy trình phát triển phần mềm, ta xác định chi phí và thời gian của
dự án, xác định các rủi ro và môi trường hệ thống
a) Khởi tạo (Inception) b) Tinh chế (Elaboration) c) Xây dựng (construction) d) Chuyển giao
(transition)
24. Trong giai đoạn nào của quy trình phát triển phần mềm, ta đánh giá độ rủi ro, các thành phần
sử dụng,
a) Khởi tạo (Inception) b) Tinh chế (Elaboration) c) Xây dựng (construction) d) Chuyển giao
(transition)
25. Trong giai đoạn nào của quy trình phát triển phần mềm, ta xây dựng hệ thống qua quá trình
gồm nhiều vòng lặp theo quy trình xoắn ốc, mỗi vòng lặp là một dự án nhỏ. Bạn sẽ quản lý tài
nguyên, kiểm soát và thực hiện tối ưu hoá, hoàn thành việc phát triển các sản phẩm và các thành
phần của sản phẩm, đánh giá sản phẩm cài đặt từ các tiêu chuẩn đã được thỏa thuận.
a) Khởi tạo (Inception) b) Tinh chế (Elaboration) c) Xây dựng (construction) d) Chuyển giao
(transition)
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
26. Trong giai đoạn nào của quy trình phát triển phần mềm, ta thực hiện cài đặt hệ thống, thử
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
nghiệm sản phẩm đã triển khai, thu thập các phản hồi từ phía người dung, bảo trì hệ thống
a) Khởi tạo (Inception) b) Tinh chế (Elaboration) c) Xây dựng (construction) d) Chuyển giao
(transition)
27. Một .............. là dãy các bước mô tả sự tương tác giữa người dung và hệ thống
a) Kịch bản b) Use case c) Mục tiêu d) Sự kiện
28. Sơ đồ nào mô tả các kiểu của các đối tượng và các mối quan hệ tĩnh khác nhau giữa chúng ?
a) Sơ đồ lớp b) Sơ đồ tương tác c) Sơ đồ trạng thái d) Sơ đồ hoạt động
29. Phát biểu nào sau đây không đúng về mối kết hợp trong sơ đồ lớp
a) Mối kết hợp biểu diễn các quan hệ giữa các thể hiện của các lớp b) Mối kết hợp là các quy
trình mà một lớp sẽ thực hiện c) Mối kết hợp có thể vô hướng d) Mối kết hợp có thể có cả hai
hướng
30. Trong sơ đồ tuần tự ---------> biểu diễn :
a) Thông điệp (message ) b) Điều kiện (condition) c) Lặp (iteration) d) Xóa đối tượng (deletion)
31. Trong sơ đồ tuần tự [some_text] biểu diễn :
a) Thông điệp (message ) b) Điều kiện (condition) c) Lặp (iteration) d) Xóa đối tượng (deletion)
32. Trong sơ đồ tuần tự dấu * biểu diễn : a) Thông điệp (message ) b) Điều kiện (condition) c)
Lặp (iteration) d) Xóa đối tượng (deletion)
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
33. Trong sơ đồ tuần tự dấu X biểu diễn : a) Thông điệp (message ) b) Điều kiện (condition) c)
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
Lặp (iteration) d) Xóa đối tượng (deletion)
34. Mệnh đề nào sau đây đúng về gởI thông điệp không đồng bộ trong sơ đồ tuần tự ?
a) Các thông điệp không đồng bộ có thể tạo một luồng mới, có thể tạo một
đối tượng mới, và có thể liên lạc với các luồng khác đang chạy. b) Các thông điệp không
đồng bộ có thể tạo một đối tượng mới nhưng không thể
tạo một luồng mới và không thể liên lạc với các luồng khác đang chạy. c) Các thông điệp không
đồng bộ không thể tạo một đối tượng mới nhưng có thể
tạo một luồng mới và có thể liên lạc với các luồng khác đang chạy. d) Các thông điệp không
đồng bộ có thể tạo một đối tượng mới, có thể tạo một
luồng mới nhưng không thể liên lạc với các luồng khác đang chạy.
35. Để biểu diễn rằng bất kỳ một thể hiện nào của lớp cha (lớp trừu tượng) phải là một thể hiện
của một trong những lớp con của nó, ta sử dụng ?
a) {complete} b) [complete] c) (complete) d) <<complete>>
36. Với mối quan hệ nào một thành phần thuộc về duy nhất một tổng thể. Các thành phần này
luôn luôn tồn tại và mất đi cùng vớI tổng thể ?
a) aggregation b) Composition c) Classification d) Generalization
37. Phát biểu nào sau đây đúng về mối kết hợp định tính (Qualified Associations) trên sơ đồ lớp
?
a) Mối kết hợp định tính cung cấp chức năng tương tự như chỉ mục. b) Đặc tính thông tin định
danh (qualifier) là một thuộc tính của một lớp. Biểu tượng của nó là hình chữ nhật nhỏ kề bên
class mà thực hiện việc tìm kiếm c) Mối kết hợp định tính đơn giản hóa sự định hướng qua mối
kết hợp phức tạp
bằng cách cung cấp các khóa để thu hẹp việc lựa chọn các đối tượng kết hợp. d) Các câu trên
đều đúng
38. Phát biểu nào sau đây đúng về mối kết hợp định tính (Qualified Associations) trên sơ đồ lớp
?
a) Mối kết hợp định tính xác định số lượng các đối tượng.có thể tham gia trong
mối kết hợp b) Mối kết hợp định tính chứa các luật bắt buộc phải đảm bảo các ràng buộc của
mối quan hệ.
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
c) Sử dụng các thông tin định danh (qualifier) để giảm một bản số one-to-
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
many thành bản số one-to-one. d) Các câu trên đều đúng
39) Phát biểu nào sau đây đúng về lớp kết hợp trên sơ đồ lớp ?
a) Nó cho phép người thiết kế thêm vào các thuộc tính, hành vi, cũng như những
tính chất khác của mối kết hợp. b) Một lớp kết hợp đóng gói thông tin về mối kết hợp c) Một
lớp kết hợp được nối đến mối kết hợp bằng đường đứt nét. (dashed
line) d) Tất cả các câu trên đều đúng
40) Phát biểu nào sau đây đúng về lớp kết hợp trên sơ đồ lớp ?
a) Một lớp kết hợp được nối đến mối kết hợp bằng đường liền nét. (solid line) b) Một lớp kết hợp
được nối đến mối kết hợp bằng đường chấm .(dotted line) c) Một lớp kết hợp chứa các luật bắt
buộc phải đảm bảo các ràng buộc của mối
quan hệ. d) Không có phát biểu nào đúng
41) Phát biểu nào sau đây đúng về sơ đồ trạng thái ?
a) Sơ đồ trạng thái mô tả tất cả các trạng thái mà một đối tượng có thể có và
sự chuyển dịch của các trạng thái như là kết quả của các sự kiện. b) Sơ đồ trạng
thái mô tả hành vi của nhiều đối tượng trong cùng một Use Case. c) Sơ đồ trạng thái
mô tả các loại đối tượng trong hệ thống và các loại mối quan
hệ khác nhau giữa chúng. d) Sơ đồ trạng thái thể hiện nhiểu thành phần trong hệ
thống và các phụ thuộc
của chúng.
42) Hoàn chỉnh câu sau về thông tin (artifact) trong sơ đồ trạng thái : Một .......... liên
quan đến một sự chuyển dịch và được xem như một tiến trình xuất hiện nhanh và
không bị ngắt bởi một số sự kiện.
a) Hành động (Action) b) Hoạt động (Activity) c) Điều kiện che chắn (Guard) d) Sự kiện
(Event)
43) Hoàn chỉnh câu sau về thông tin (artifact) trong sơ đồ trạng thái : Một .......... liên
quan với một trạng thái và có thể diễn ra trong thời gian dài. Nó có thể bị ngắt bởi một
số sự kiện.
a) Hành động (Action) b) Hoạt động (Activity) c) Điều kiện che chắn (Guard) d) Sự kiện
(Event)
44) Hoàn chỉnh câu sau về thông tin (artifact) trong sơ đồ trạng thái :
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
Một .......... là một điều kiện luận lý và nó sẽ trả về chỉ “true” hay “false”.
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
a) Hành động (Action) b) Hoạt động (Activity) c) Điều kiện che chắn (Guard) d) Sự kiện (Event)
45) Mệnh đề nào sau đây đúng về sơ đồ trạng thái ?
a) Sơ đồ trạng thái là cách biểu diễn tốt hành vi của một đối tượng qua
nhiều Use Cases. b) Sơ đồ trạng thái là cách biểu diễn tốt hành vi của nhiều đối
tượng qua nhiều
Use Cases. c) Sơ đồ trạng thái là cách biểu diễn tốt hành vi của nhiều đối tượng
trong một
Use Cases. d) Sơ đồ trạng thái là cách biểu diễn tốt dãy các hành động cho nhiều
đối tượng
và Use Cases.
46) Hoàn chỉnh câu sau :
......... là cách biểu diễn tốt để mô tả hành vi của một đối tượng qua nhiều Use
Cases. Nó rất tốt để mô tả hành vi liên quan đến một số đối tượng hợp tác với nhau.
a) Sơ đồ trạng thái (State Diagrams) b) Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagrams) c) Sơ đồ
hợp tác (Collaboration Diagrams) d) Sơ đồ hoạt động (Activity Diagrams)
47) Hoàn chỉnh câu sau :
......... là cách biểu diễn tốt để mô tả hành vi của nhiều đối tượng trong một Use
Case
a) Sơ đồ trạng thái (State Diagrams) b) Sơ đồ tương tác (Interaction Diagrams) c) Sơ
đồ hoạt động (Activity Diagrams) d) Sơ đồ lớp (Class Diagrams)
47) Hoàn chỉnh câu sau :
......... là cách biểu diễn tốt để thể hiện dãy các hành động cho nhiều đối tượng
và Use Case
a) Sơ đồ trạng thái (State Diagrams) b) Sơ đồ tuần tự (Sequence Diagrams) c) Sơ đồ
hợp tác (Collaboration Diagrams) d) Sơ đồ hoạt động (Activity Diagrams)
48) Ký hiện * trong UML biểu diễn :
a) Biểu diễn các bước lặp lại mà không có cấu trúc vòng lặp b) Nó chỉ ra rằng các hoạt
động được thực hiện nhiều lần c) Biểu diễn nhiều hoạt động cần cùng được thực hiện
trong một vài trạng thái. d) Câu a và b đúng
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
49) Sơ đồ hoạt động được sử dụng trong những tình huống sau :
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
a) Phân tích một use case b) Mô tả thuật toán tuần tự phức tạp, xây dựng lưu đồ c)
Liên quan đến các ứng dạng đa luồng d) Tất cả các câu trên đều đúng
50) Sơ đồ hoạt động được sử dụng trong những tình huống sau :
a) Biểu diễn các đối tượng cộng tác với nhau như thế nào. b) Biểu diễn các hành vi của
đối tượng qua thời gian sống của chúng. c) Biểu diễn điều kiện logic phức tạp d) Tất cả
các câu trên đều sai
51) Để biểu diễn các quan hệ vật lý giữa phần mềm và các thành phần phần cứng
trong một hệ thống bạn sẽ dụng sơ đồ nào của UML ?
a) Sơ đồ triển khai (Deployment Diagram) b) Sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) c) Sơ
đồ lớp (Class Diagram) d) Sơ đồ trạng thái (State Diagram)
52) Mục đích của sơ đồ hoạt động là :
a) Biểu diễn hành vi với cấu trúc điều khiển. Sơ đồ hoạt động có thể biểu
diễn nhiều đối tượng trong một use case. b) Biểu diễn cấu trúc tĩnh của các khái
niệm, các loại và các lớp c) Giúp nắm được mục đích cơ bản của lớp, tốt cho việc
khám phá việc cài đặt
use case như thế nào. d) Biểu diễn cách bố trí các thành phần trên các nút phần
cứng
52) Mục đích của sơ đồ lớp là :
a) Biểu diễn hành vi với cấu trúc điều khiển. Sơ đồ hoạt động có thể biểu diễn
nhiều đối tượng trong một use case. b) Biểu diễn cấu trúc tĩnh của các khái
niệm, các loại và các lớp c) Giúp nắm được mục đích cơ bản của lớp, tốt cho việc
khám phá việc cài đặt
use case như thế nào. d) Biểu diễn cách bố trí các thành phần trên các nút phần
cứng
53) Mục đích của sơ đồ triển khai là :
a) Biểu diễn hành vi với cấu trúc điều khiển. Sơ đồ hoạt động có thể biểu diễn
nhiều đối tượng trong một use case. b) Biểu diễn cấu trúc tĩnh của các khái niệm,
các loại và các lớp c) Giúp nắm được mục đích cơ bản của lớp, tốt cho việc khám phá
việc cài đặt
use case như thế nào. d) Biểu diễn cách bố trí các thành phần trên các nút
phần cứng
54) Mục đích của kỹ thuật thiết kế bằng hợp đồng "Design by Contract" là :
a) Cung cấp định nghĩa chặt chẽ mục đích các hành vi và trạng thái hợp lệ
của lớp.
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
b) Biểu diễn các đối tượng cộng tác trong một use case như thế nào. c) Biểu diễn nhóm các lớp
Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí
và các phụ thuộc giữa chúng d) Cung cấp một vài kỹ thuật hữu ích cho phân tích, thiết kế và viết
mã.
55) Mục đích của sơ đồ tương tác (Interaction Diagram) là :
a) Cung cấp định nghĩa chặt chẽ mục đích các hành vi và trạng thái hợp lệ của
lớp. b) Biểu diễn các đối tượng cộng tác trong một use case như thế nào. c) Biểu diễn nhóm
các lớp và các phụ thuộc giữa chúng d) Cung cấp một vài kỹ thuật hữu ích cho phân tích, thiết kế
và viết mã.
56) Mục đích của sơ đồ gói (Package Diagram) là :
a) Cung cấp định nghĩa chặt chẽ mục đích các hành vi và trạng thái hợp lệ của
lớp. b) Biểu diễn các đối tượng cộng tác trong một use case như thế nào. c) Biểu diễn nhóm
các lớp và các phụ thuộc giữa chúng d) Cung cấp một vài kỹ thuật hữu ích cho phân tích, thiết kế
và viết mã.
57) Mục đích của sơ đồ trạng thái (State Diagram) là :
a) Biểu diễn một đối tượng thay đổi trạng thái qua nhiều use cases. b) Biểu diễn nhiểu đối tượng
thay đổi trạng thái qua nhiều use cases. c) Biểu diễn cấu trúc tĩnh của các khái niệm, các loại và
các lớp d) Giúp cung cấp mục đích chính yếu của lớp
58) Mục đích của Use Case là :
a) Chỉ ra những yêu cầu đầy đủ ý nghĩa từ người dùng . b) Cung cấp một vài kỹ thuật hữu ích
cho phân tích, thiết kế và viết mã. c) Là nền tảng cho việc kiểm tra hệ thống d) Câu a và c đúng
59) Trong giai đoạn xây dựng (Construction phase), mỗi lần lặp sẽ bao gồm :
a) Analysis, design, coding, testing, integration b) Design, coding, testing, integration c)
Analysis, design, coding, testing d) Design, coding
60) Hoàn chỉnh các mệnh đề sau về mối quan hệ giữa các Use Cases
Sử dụng ......... khi chúng ta muốn giảm các bước trùng lặp giữa các use case, lấy những
bước chung đó để tạo nên use case phụ.
a) Include b) Generalization c) Extend d) Delegation
61) Hoàn chỉnh các mệnh đề sau về mối quan hệ giữa các Use Cases
Download