Uploaded by diandreasaligumba19.dit.cvsu

SALIGUMBA BSCS1C HONOR-PLEDGE

advertisement
HONOR PLEDGE OF A CvSU STUDENT
As a bonafide student of Cavite State University, I, Dianne Andrea D. Saligumba of the BS
Computer Science program, with Student No. 202011001, pledge to adhere to the
University’s tenets of Truth, Excellence, and Service.
I pledge Truth by upholding the highest standards of integrity and honesty in all of my
academic requirements, by acknowledging properly the sources and references that I
consult, and by avoiding plagiarism and cheating.
I vow to seal all my academic outputs with Excellence by working on course activities and
tasks to the best of my knowledge and abilities and by attending all my residential and
remote classes.
I promise to be of Service to the members of the CvSU community by establishing rapport
and by extending respect and cooperation with everyone.
I commit to honor this Oath and to take full responsibility for whatever consequences it may
have if I fail to fulfill it.
So help me God.
PANUNUMPA NG MAG-AARAL NG CvSU
Bilang isang mag-aaral ng Cavite State University, ako si, Dianne Andrea D. Saligumba
ng kursong BS Computer Science, na may Student No.na 202011001, ay nangangako na
susundin ang prinsipyo’t paniniwala nang Katotohanan, Kahusayan, at Serbisyo ng
Pamantasan.
Ipinapangako ko ang Katotohanan sa pamamagitan ng pagtataguyod sa pinakamataas na
pamantayan ng integridad at katapatan sa lahat ng aking mga pang-akademikong
pangangailangan, sa pamamagitan ng wastong pagkilalasa mga sanggunian at batis na
aking mapagkukunan, at sa pamamagitan ng pag-iwas sa panggagaya o pandaraya.
Ipinapangako kong iingatan ang lahat ng aking mga pang-akademikong pag-aari ng may
Kahusayan, sa pamamagitan ng pagiging aktibo sa mga aktibidad at gawain ng kurso sa
abot ng aking kakayahan at kaalaman, at sa pamamagitan ng pagdalo salahat ng aking
klase ito man ay sa Pamantasan o sa Midya.
Nangangako ako na maglalaan ng Serbisyo sa mga miyembro ng komunidad ng CvSU sa
pamamagitan ng pagpapatatatag ng ugnayan at pagpapalawak ng unawaan at
pakikipagtulungan sa bawat isa.
Nangangako ako na paninindigan ang Panunumpa na ito at italaga ito bilang isang buong
responsibilidad para sa anumang mga kahihinatnan kung hindi ko ito magagampanan.
Kasihan nawa ako ng Panginoon.
Download