Uploaded by 020702man

101

advertisement
BAØI THÖÏC HAØNH EXCEL
1. Khôûi ñoäng Excel. Chọn toaøn boä baûng tính, ñònh Font VNI-Times, Size 12, nhaäp baûng döõ lieäu
nhö sau.
BAÛNG LÖÔNG THAÙNG 7/2004
STT
HOÏ VAØ TEÂN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nguyeãn V. An
Traàn T.Tuyeát
Mai H. Chöông
Leâ Ñ. Thònh
Phaïm V. Tuøng
Hoà T. Thu
Döông T. Hoa
Ñoã N. Quang
Leâ C. Duõng
Phaïm T. Hieàn
CHÖÙC
MÖÙC
SOÁ
LÖÔNG NGAØY
VUÏ
/ NGAØY COÂNG
TT
TP
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
COÄNG
50
45
40
40
35
35
30
30
30
25
25
26
24
22
24
26
27
24
25
26
LÖÔNG
THAÙNG
TAÏM BAÛO HIEÅM COØN
ÖÙNG
10%
LAÏI
?
700
700
600
550
500
600
500
400
400
350
?
?
?
?
?
?
2. Yeâu caàu tính toaùn:
•
•
•
•
LÖÔNG THAÙNG = MÖÙC LÖÔNG / NGAØY * SOÁ NGAØY COÂNG
BAÛO HIEÅM
= LÖÔNG THAÙNG * 10%
COØN LAÏI
= LÖÔNG THAÙNG - TAÏM ÖÙNG - BAÛO HIEÅM
Coäng cho caùc coät LÖÔNG THAÙNG, TAÏM ÖÙNG, BAÛO HIEÅM, COØN LAÏI vaøo cuoái coät
3. Ñoùng khung, toâ maøu baûng tính nhö döôùi ñaây. Löu taøi lieäu leân ñóa.
BAÛNG LÖÔNG THAÙNG 7/2004
STT
HOÏ VAØ TEÂN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nguyeãn V. An
Traàn T.Tuyeát
Mai H. Chöông
Leâ Ñ. Thònh
Phaïm V. Tuøng
Hoà T. Thu
Döông T. Hoa
Ñoã N. Quang
Leâ C. Duõng
Phaïm T. Hieàn
CHÖÙC
MÖÙC
SOÁ
VUÏ
LÖÔNG NGAØY
/ NGAØY COÂNG
TT
TP
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
COÄNG
50
45
40
40
35
35
30
30
30
25
25
26
24
22
24
26
27
24
25
26
LÖÔNG
THAÙNG
TAÏM
ÖÙNG
BAÛO
HIEÅM
10%
COØN
LAÏI
1250
1170
960
880
840
910
810
720
750
650
8940
700
700
600
550
500
600
500
400
400
350
5300
125
117
96
88
84
91
81
72
75
65
894
425
353
264
242
256
219
229
248
275
235
2746
Download