Uploaded by mama_ammarzarif

PELAN-Strategik-Panitia-Muzik

advertisement
PANITIA MUZIK SKDJ 2
PELAN STRATEGIK (TAHUN 2011 – 2015)
BIDANG/UNIT
KURIKULUM : PANITIA MUZIK SK DAMANSARA JAYA (2)
TERAS PIPP
ISU
Pelajar kurang
mahir dalam
mengenalpasti
symbol notasi
serta kurang
kemahiran
bermain alat
muzik.
Membina Negara Bangsa
MATLAMAT
STRATEGIK
OBJEKTIF
Meningkatkan 1. Meningkatkan
prestasi
kualiti prestasi
pencapaian
pelajar dalam
matapelajaran
Pendidikan
Muzik sekolah.
Muzik dari
Tahun 1-6.
2. Membiasakan
pelajar dengan
format-format
soalan yang
betul.
3. Membiasakan
murid dengan
symbol notasi.
4. Memberi
pendedahan
terhadap
kemahiran
bermain alat
muzik.
5. Menambahkan
FOKUS PIPP
KPI
Memperolehi
100% lulus
dalam
matapelajaran
Pendidikan
Muzik.
TOV
Melahirkan murid-murid yang memiliki jati diri yang
kukuh dengan membina identiti nasional.
SASARAN
STRATEGI/ INISIATIF
2011 2012 2013 2014 2015
60% murid
mendapat A
bagi Tahun 1.
70%
75%
80%
85%
90%
60% murid
mendapat A
bagi Tahun 2.
70%
75%
80%
85%
90%
55% murid
mendapat A
bagi Tahun 3.
70%
75%
80%
85%
90%
55% murid
mendapat A
bagi Tahun 4.
70%
75%
80%
85%
90%
60% murid
mendapat A
bagi Tahun 5.
70%
65% murid
mendapat A
bagi Tahun 6.
70%
1. Mendedahkan
guru-guru kepada
kemahirankemahiran P&P
( LDP )
2. Melaksanakan
program
perkongsian
kemahiran
kepakaran antara
guru sekolah.
3. Menubuhkan bilik
Muzik yang
lengkap.
75%
75%
80%
80%
85%
85%
90%
90%
4. Menanam minat
murid terhadap
Pendidikan Muzik
dengan
menganjurkan
beberapa program
yang mampu
menarik minat
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PERANCANGAN TINDAKAN PANITIA MUZIK
PANITIA MUZIK SKDJ 2
minat pelajar
mempelajari
Muzik.
mereka.
6. Menanam
nilai-nilai
murni.
Disediakan oleh:
Disemak dan disahkan oleh,
………………………………………………
( ZULKEFLI BIN AHMAD )
Ketua Panitia Muzik
………………………………………………..
( EN. BALPANABAN NAIR )
Guru Penolong Kanan SKDJ 2
PELAN TAKTIKAL 2013
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PERANCANGAN TINDAKAN PANITIA MUZIK
PANITIA MUZIK SKDJ 2
STRATEGI
BIDANG /
UNIT
TERAS PIPP
Meningkatkan kualiti prestasi murid dalam pendidikan Muzik
KURIKULUM / PANITIA PENDIDIKAN MUZIK
Membina Negara Bangsa
FOKUS PIPP
BIL
PROGRAM
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH /
HARI
KOS /
SUMBER
1
Buletin dan papan
kenyataan
berkaitan
Pendidikan
Muzik.
Semua guru
muzik dan murid
April
RM180
(6 x RM30)
2
Penggunaan Bilik
Muzik
Semua guru
muzik dan murid
Jan –Okt
RM200
Melahirkan murid-murid yang memiliki jati diri yang kukuh
dengan membina identiti nasional.
PELAN
OUTPUT
KPI
KONTIGENSI
1. Murid dapat
menguasai asas muzik.
% murid
Bahan-bahan
2. Bilik muzik menjadi
menguasai asas
rujukan/Nota/
lebih ceria.
muzik
Carta
meningkat.
3. Hasil kerja murid dan
guru lebih dihargai
Murid dan guru dapat
menggunakan bahan
dalam bilik muzik.
80% penggunaan
bahan dalam
bilik muzik
meningkat.
Bahan-bahan
rujukan dan alat
bantuan
mengajar.
Penguasaan
elemen muzik
Aktiviti ini
gabungjalin
dalam Program
Bulan Membaca.
1. Murid dapat
mengambil bahagian
dalam acara yang
dipertandingkan.
Bulan PSS
3
Semua murid
Mac - Okt
RM100
2. Bakat-bakat pelajar
dapat diasah.
3. Nilai-nilai murni
seperti berani,
keyakinan, kejujuran,
bekerjasama dan lain-
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PERANCANGAN TINDAKAN PANITIA MUZIK
PANITIA MUZIK SKDJ 2
lain dapat diterapkan.
Murid dapat terlibat
dengan aktiviti luar bilik
darjah.
1. Memastikan guru
memahami dasar dan
objektif dalam KSSR.
4
LDP - KSSR
Ketua Panitia dan
semua guru
Januari
RM20
2. Guru-guru dapat
mengaplikasi kemahiran
KSSR yang
diperuntukkan di dalam
bilik darjah.
3. Berkongsi idea dan
pendapat dalam usaha
memantapkan lagi KSSR
Muzik
Disediakan oleh:
Disemak dan disahkan oleh,
………………………………………………
( ZULKEFLI BIN AHMAD )
Ketua Panitia Muzik
………………………………………………..
( EN. BALPANABAN NAIR)
Penolong Kanan Akademik SKDJ 2
100% guru-guru
memahami dasar
dalam KSSR dan
mengaplikasikan
kemahiran
tersebut di dalam
bilik darjah
Penceramah
jemputan
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PERANCANGAN TINDAKAN PANITIA MUZIK
PANITIA MUZIK SKDJ 2
PELAN OPERASI 2013
NAMA PROGRAM
MATLAMAT
OBJEKTIF
TEMPOH
SASARAN
KOS
LANGKAH
1
2
3
4
KSSR PENDIDIKAN MUZIK
Guru didedahkan dengan ilmu terkini berkaitan Pendidikan Muzik KSSR
Guru menguasai ilmu terkini berkaitan Pendidikan Muzik KSSR.
Mei
Semua Guru Pendidikan Muzik
RM150
PROSES KERJA
TANGGUNGJAWAB
TEMPOH
Mesyuarat Pengurusan:
Ketua Panitia
1 hari
1.1 Ucapan pengerusi
1.2 Tetap tarikh dan
tempat
1.3 Bincang kos
1.4 Lantik AJK
1.5 Agihan tugas
1.6 Hal-hal lain
Ketua Panitia
Mesyuarat AJK
1 hari
AJK
Pelaksanaan
Semua AJK
1 hari
1 minggu selepas
Penilaian dan Pelaporan
JK Dokumentasi
program
Penilaian / Post Mortem: Pemantauan oleh:
Tarikh:
STATUS / PELAN KONTIGENSI
Catatan:
Kekangan:
Permasalahan Yang Dikesan:
Penambahbaikan:
Cadangan Penambahbaikan Semasa/ Program Akan Datang:
Penilaian:
Ulasan Pencapaian Objektif:
5
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PERANCANGAN TINDAKAN PANITIA MUZIK
PANITIA MUZIK SKDJ 2
_____________________________________________________________________________________________________________________________
PERANCANGAN TINDAKAN PANITIA MUZIK
Download