Uploaded by David Leandre' Latola

Afrikaanse Eerste Additionele Taal rubriek mondeling

advertisement
Afrikaanse Eerste Additionele Taal -Mondelinge Aanbieding
INHOUD
• Inleiding is gepas en
treffend
• Hou by onderwerp
• Inligting is interessant en
oorspronklik
• Slot is treffend
Uitmuntend(7)
8-10
Verdienstelik(6)
7
Beduidend(5)
6
Voldoende(4) Matig(3)
5
4
TAALGEBRUIK
• Gepaste register
• Goeie woordeskat
• Goeie Taalgebruik
AANBIEDING
• Neem doel en gehoor in
ag
• Wissel volume, toon en
tempo vir effek
• Toon gepaste
liggaamstaal, houding en
gebare
Naam:
_________________________________________
Totaal_______
Graad:
_______
Basies(2) Ontoereikend(1)
3
Download