Uploaded by Игорь Гуров

hotleague

advertisement
"ฟาน ไดจ์ ค" โพสต์ ขอบคุณทุกกาลังใจ
ตนจะกลับมาแกร่ งกว่ าเดิม
เฟอร์ กิล ฟาน ไดจ์ ค ปราการหลังชาวเนเธอร์ เเลนด์ได้ รับบาดเจ็บจากจังหวะ
พิคฟอร์ ดเข้ าปะทะในเกมเปิ ดบ้ านพบเอฟเวอรตัน ส่งผลให้ อาจต้ องปิ ดเทอมไปในฤดูกาลนี ้
ท่ามกลางความห่วงใยของเเฟนบอลลิเวอร์ พลู ล่าสุดเจ้ าตัวได้ ออกมาโพสต์บน ig ส่วนตัวว่า
"บ่ายวันนี ้ผมได้ เข้ ารับการปรึกษาเพื่อเริ่มต้ นกระบวนการวางแผน
สาหรับรายละเอียดรายละเอียดปลีกย่อยของการฟื ้นฟูร่างกายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นเมื่อวานนี ้
ตอนนี ้ผมโฟกัสเต็มที่กลับการฟื ้นฟูร่างกาย และจะทาทุกอย่างเท่าที่ผมจะทาได้ เพื่อกลับมาโดยเร็ วที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
แม้ ชดั เจนว่าน่าผิดหวัง ผมเป็ นคนเชื่อมัน่ อย่างแน่วแน่นในโอกาสที่ยากลาบากนี ้ และกับความช่วยเหลือจากพระเจ้ า
ผมจะทาให้ แน่ใจว่าผมจะกลับมาดีขึ ้น ฟิ ตขึ ้น และแข็งแกร่งกว่าก่อนหน้ านั น้
ในวงการฟุตบอลเหมือนกับชีวติ ผมเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึน้ โดยมีเหตุผล และมันเป็ นเรื่องสาคัญที่จะพยายาม
และรักษาความมุ่งมัน่ ผ่านช่วงเวลาที่ดีที่สดุ หรือแย่ที่สดุ ด้ วยกาลังใจจากภรรยา, ลูก, ครอบครัว และทุกคนที่ลเิ วอร์ พลู
ผมพร้ อมสาหรับความท้ าทายที่อยูต่ รงหน้ า
ผมอยากจะขอบคุณทุกคนสาหรับข้ อความให้ กาลังใจ มันมีความหมายอย่างมากต่อผม และครอบครัวของผม
และตอนนีผ้ มจะทาทุกอย่างเท่าที่จะเป็ นไปได้ เพื่อสนับสนุนเพื่อนร่วมทีมในทุกๆ
ทางที่ผมทาได้ ก่อนที่สองสามสัปดาห์สาคัญที่อยูต่ รงหน้ า เพราะผมต้ องพยายามฟื ้นฟูร่างกายแบบวันต่อวัน ผมจะกลับมา"
หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมโปรดไปที่น่ ี : - https://hotleague.net
ในความหมายที่กว้ างขึ ้นฟุตบอลหมายถึงกีฬาประเภ ทต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการเตะบอลในระดับที่แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตามในแง่ที่ จากัด กีฬาฟุตบอลถูก จากัด ไว้ เฉพาะสิง่ ที่เรียกกันทัว่ ไปว่าฟุตบอลในบางประเทศ
มีการเล่นโดยมณฑลส่วนใหญ่ในโลกและยังเป็ นที่นิยมอย่างมากในหมู่คนที่รักกีฬาส่วนใหญ่
ให้ เราแนะนาตัวเองกับข่ าวฟุตบอลในอดีตและปั จจุบัน
ประวัติศาสตร์ ฟุตบอล
มีการเล่นฟุตบอลตังแต่
้ สมัยโบราณแม้ วา่ จะอยูใ่ นรูปแบบที่แตกต่างกัน
กล่าวอีกนัยหนึ่งเกมนีม้ ีการพัฒนาอย่างมากในช่วงหลายปี ที่ผา่ นมา
ตามฟี ฟ่าองค์กรปกครองของฟุตบอลโลกฟุตบอลสมัยใหม่มีต้นกาเนิดมาจากกีฬาที่มีการแข่งขันคือ 'คูจ'ู
มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่สนับสนุนคากล่าวอ้ างของฟี ฟ่า Cuju
ดูเหมือนจะเป็ นกีฬาการแข่งขันประเภทแรกที่เกี่ยวข้ องกับการเตะบอลด้ วยเท้ าผ่านทางเปิ ดเข้ าไปในตาข่าย
Cuju หมายถึง 'kickball' เกมนีร้ วมอยูใ่ นคูม่ ือการทหารซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของแบบฝึ กหัดตังแต่
้ ศตวร รษที่ 3 และ 4
ก่อนคริ สต์ศกั ราช มีเอกสารหลักฐานของกิจกรรมที่มีลกั ษณะคล้ ายฟุตบอลใน Zhan Guo ซึง่ เป็ นคูม่ ือการทหารของจีน
คูม่ ือนีร้ วบรวมระหว่างศตวรรษที่ 3 และศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสต์ศกั ราช
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ตอนนีแ้ น่ใจแล้ วว่าชาวโรมันและกรีกโบราณเคยเล่นเ กมบอลประเภทต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการใช้
เท้ า
ฟุตบอลสมัยใหม่
ด้ วยการขยายตัวของจักรวรรดิองั กฤษฟุตบอลได้ รับการแนะนาและเป็ นที่นิยมในพืน้ ที่ภายใต้ อิทธิพลของอังกฤษโดยตรง
รหัสภูมิภาคที่แตกต่างได้ รับการพัฒนาเมื่อศตวรรษที่สบิ เก้ ากาลังจะสิ ้นสุดลง ฟุตบอลลีกก่อตังขึ
้ ้นในอังกฤษในปี พ.ศ.
2431 ฟุตบอลในรูปแบบที่แตกต่างกันสามารถติดตามได้ ตลอดช่วงเวลาต่างๆในประวัติศาสตร์
ลีกนีเ้ ป็ นครั ้งแรกของการแข่งขันฟุตบอลระดับมืออาชีพ ในศตวรรษที่ 20
ฟุตบอลประเภทต่างๆเริ่มเติบโตขึ ้นและในที่สดุ กีฬานีก้ ็ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นเกมที่ได้ รับความนิยมมากที่สดุ ทัว่ โลก
ทักษะในการเล่ นฟุตบอล
เกมฟุตบอลเกี่ยวข้ องกับฝี เท้ าและทักษะมากมาย
นอกจากนีผ้ ้ เู ล่นจะต้ องมีร่างกายที่มนั่ คงเพื่อทนต่อการเข้ าปะทะซึง่ เป็ นเรื่องปกติมากเนื่องจากลักษณะทางกายภาพของเกม
เกมนีเ้ ล่นระหว่างฝ่ ายตรงข้ ามสองฝ่ ายซึง่ อาจจะเป็ นสโมสรในลีกหรือประเทศในระดับนานาชาติ แต่ละฝ่ ายมีผ้ เู ล่น 11
คนรวมทั ้งผู้รักษาประตูหน้ าเน็ต การดิ ้นของร่างกายถือเป็ นทักษะหลักในการเล่นฟุตบอล
กติกาฟุตบอล
ฟุตบอลทุกรูปแบบมีการกาหนดพืน้ ที่ในการเล่นเกมอย่างชัดเจน จานวนประตูจะตัดสินว่าใครเป็ นผู้ชนะของการแข่งขันหนึ่ง ๆ
ทีมทาประตูได้ เมื่อผู้เล่นจากทีมพบตาข่ายด้ านหลังของฝ่ ายตรงข้ าม การยิงที่เล็งไปที่ตาข่ายของฝ่ ายตรงข้ ามถือเป็ น 'ประตู'
หากบอลผ่านประตูที่กาหนดตามที่ระบุไว้ อย่างชัดเจนในกฎของฟี ฟ่ า
ผู้ชนะจะได้ รับสามคะแนนจากการแข่งขันในขณะที่ผ้ แู พ้ ไม่เลือกอะไรเลย
หากการแข่งขันเกิดขึ ้นระหว่างทังสองที
้
มที่เข้ าร่วมแต่ละทีมจะได้ รับหนึ่งคะแนนจากเกม
Download