Uploaded by taylan.usta

antimikrobiyal ajanlar 1

advertisement
Dr. Öğr. Üyesi
Bülent DABANLIOĞLU
EBYÜ Tıp Fakültesi
Temel Mikrobiyoloji Anabilim
Dalı
ANTİMİKROBİYAL
AJANLAR
Günümüzden 5000 yıl önce Sümerler
hastalık cinlerini kovmak için küflenmiş
peynir yenmesini öneriyorlardı.
İbni Sina bulaşıcı hastalıklara
yakalananların tedavisi için peynir küfü
önermiştir.
1877 Osmanlı-Rus Savaşında Nene Hatun
yaraları iltihaplanmış ve hasta askerlere
küflü peynir yediriyordu.
1929 yılında A. Fleming stafilokok
kolonilerinin üremelerini bazı mantar
suşlarının inhibe ettiklerini buldu.
1940 yılında Froley ve Chain ilk kez penisilini
farelerde denediler.
1941’de penisilin ilk kez insanda denendi.
Mary Hunt (küflü Mary)
Mary) P. chrysogenumu buldu.
Dr A. Fleming, Dr Froley, Dr Chain
penisilinin
klinik kullanıma girmesindeki katkıları nedeniyle
1945 yılında Nobel ödülüne layık görüldüler
1949 yılında Sardunya adası
lağımlarında Sefalosporium bulundu.
TARİHÇE
⚫
“Kemoterapötik” olarak adlandırılan
kimyasal maddelerin
infeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılması 17. yüzyıldan
itibaren başlamıştır
⚫
Bu tür tedavilerin bilimsel bir temele oturması
⚫
bu yüzyılın başında Paul Ehrlich’in “seçici toksik etki” kavramını
ortaya atması ile olmuştur
⚫
Paul Ehrlich (Kemoterapinin babası)
⚫
⚫
Kemoterapi kavramını ortaya koydu
Bir ilacın doğrudan ve seçici olarak mikroorganizma üzerine etkisi
⚫
Arsenik sifiliz tedavisinde kullanıldı
⚫
Trypanosoma brucei için füksin ile fare deneyleri
yaparken direnç sorununu farketti (ilaç zayıflığı)
1939 - Gerhard Domagk’ın Nobel Ödülü
kazanması
TARİHÇE
Penicillum türü küflerin Stafilokokların üremesini durdurduğu fark
edildi
Sir Alexander Fleming
15
16
1941
1945 - Fleming, Florey ve Chain Nobel Ödülünü kazanması
TARİHÇE
⚫
1909 - Salvarsan, Ehrlich
⚫
1929 – Penicillin, Fleming
⚫
1930-1935 – Prontosil (sulfonamid), Domagk
⚫
1941 – Penisilin klinik kullanımı (Chain ve Florey)
TARİHÇE
⚫
1940-1950 yıllarında streptomisin
geliştirildi (Selman Waksman)
⚫
Bunu diğer
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
ve
tetrasiklinler
Aminoglikozidler
semisentetik penisilinler
Sefalosporinler
Kinolonlar
diğer antimikrobikler izledi
20
Kemoterapötik Ajanların
tarihçesi
⚫
⚫
⚫
⚫
İnfeksiyon ajanı olarak ilk keşif 1935 yılında
kırmızı bir boya olan Prontosil
Bu ilaç streptokok infeksiyonlarının tedavisinde
kullanılmış ve sülfonamidlerin öncüsü
Ikinci kesif ise 1940 larda Penicillium notatum
kültürlerinden elde edilmiş (penisilin)
İlk penisilinin keşfi 1929 yılında Fleming
tarafından yapılmıştır. Fare ve tavşanlara toksik
etkisinin olmadığını göstermiştir.
ANTİMİKROBİYAL
KEMOTERAPÖTİKLERİN
TEMEL ÖZELLİKLERİ
Kemoterapi
⚫Vücudu istila eden mikroorganizma,
parazit veya zararlı hücreleri
konakçıya zarar vermeden öldüren
veya üremesini ve çoğalmasını
durduran tedavi şeklidir.
SINIFLANDIRMA
Kemoterapide kullanılan ilaçlar, genellikle etki
yaptıkları mikroorganizmanın cinsine göre
sınıflandırılırlar :
⚫– Antibakteriyeller
⚫– Antihelmintikler
⚫– Antimalaryaller
⚫– Antiamibikler
⚫– Antivirütikler
⚫– Antineoplastikler
Bakteriyostatik etki
⚫Bakteri hücrelerinin gelişmesinin ve
üremesinin durdurulmasıdır.
Gelişmesi ve üremesi durdurulan
bakteriler, vücudun savunma
sistemleri tarafından yok edilir.
Bakteriyostatik etki gücünün
göstergesi minimum inhibitör
konsantrasyondur [MİK]
Bakterisid etki
⚫ Bakteri hücresinin direkt olarak
öldürülüp yok edilmesidir.
Bakterisid etki gücünün göstergesi
minumum bakterisid
konsantrasyondur [MBK].
Tolerans
⚫Bakterisid ilaca karşı oluşan özel bir
durumdur.
⚫MBK / MİK değerinin artmasıdır.
Kemoterapik maddeler
⚫
⚫
Çok küçük miktarlarda mikroorganizma üzerinde
zarar verici etkileri fazla, buna karşılık organizma
üzerindeki etkileri çok az olan ya da hiç bulunmayan,
enfeksiyon hastalıkların sağaltımı amacı ile kullanılan
kimyasal maddelerdir.
Seçici toksik etki dediğimiz bu özellik,
kemoterapiklerle antiseptik maddelerin arasındaki
başlıca ayrımdır.
Kemoteropötik maddeler
⚫
⚫
⚫
İki türlü etkisi vardır:
Birincisi üremelerini durdurucu
(mikrobiyostatik),
İkincisi de öldürücü (jermisid=mikrobisit)
etkilerdir.
Kemoterapötik Ajanlarda
Istenen Özellikler
⚫
1-Selektif toksisite: Etki ederken konağa
zarar vermeyecek
2-Ideal ajan bakterisit olmalı, bakteriostatik
olmamalı
3-Fenotipik ya da genotipik direnç
geliştirmemeli
4-Etki spektrumu geniş olmalı
5-Allerjik olmamalı
Kemoterapötik Ajanlarda
Istenen Özellikler
⚫
6-Yüksek dozda ve sürekli kullanıldığında
istenmeyen etkiler ortaya çıkmamalı
7-Plazma, vücut sıvıları ve eksüdalar içersinde
aktivitesi sağlam kalmalı
8-Suda erir ve stabil olmalı, vücuda
verildiklerinde bakterisit düzeylere çabuk
ulaşmalı ve bu düzeyler uzunca süre kalmalıdır
Kemoteropötik maddeler
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
Etkiledikleri mikroorganizmalara göre bazı
adlar alırlar:
Antibiyotik
Antifungal
Antiviral
Antiparaziter
Antimikobakterial ajanlar
Kemoterapötiklerin Etki
Mekanizmalari
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
Kemoterapötik ajanlar mikrorganizma
hücresinin farklı bölgelerine etki edebilirler:
1-Hücre duvarı sentezine etki
2-Hücre zarı fonksiyonuna etki
3-Protein sentezine etki
4-Nükleik asit metabolizmasına etki
5-Intermedier (ara) metabolizmaya etki
1-HÜCRE DUVARI
INHIBITÖRLERI
⚫
a-Beta laktamlar
⚫ penisilinler
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
dogal penisilinler
semisentetik penisilinler
antipsödomonal penisilinler
Sefalosporinler
monobaktam
tienamisinler
beta laktamaz
inhibitörleri
⚫
b-Sikloserin
c-Fosfomisin
d-Vankomisin
e-Basitrasin
f-Ekinokandinler
2-HÜCRE ZARI INHIBITÖRLERI
⚫
a-Polimiksinler
b-Polienler
c-Azoller
Imidazoller
Mikonazol
Ketokonazol
Triazoller
Itrakonazol
3- DNA’NIN FONKSIYONUNU
INHIBE EDENLER
⚫
a-Mitomisin
b-Kinolonlar
Nalidiksik asit
Fluorokinolonlar
c-Metronidazol
d-Novobiosin
4-PROTEIN SENTEZINI INHIBE
EDENLER
⚫
a-Transkripsiyon inhibitörleri
Aktinomisin
Rifampisin
b-Translasyon inhibitörleri
30S ribozomal subüniti inhibe
edenler
Aminoglikozidler(Streptomisin
,Neomisin,Gentamisin,Kanam
isin,Tobramisin,
Amikasin)
Tetrasiklinler
Nitrofurantoin
⚫
50S subüniti inhibe
edenler
Kloramfenikol
Eritromisin ve diger
makrolidler
Linkozamidler
Puromisin
Fusidik asit
c-Protein
bütünlügünü
bozanlar
Griseofulvin
5-METABOLIT ANALOGLARI
⚫
a-Tetrahidrofolat sentezi inhibitörleri
Sulfonamidler
Diger PABA analoglari
Sulfonlar
Paraaminoslisilik asit (PAS)
b-Dihidrofolat redüktaz inhibitörleri
Trimetoprim
c-Diğer metabolit analoglari
Izoniazid
Flusitozin
1-HÜCRE DUVARI
INHIBITÖRLERI
⚫
⚫
⚫
Bakteri hücre duvarı kendine özgü olduğundan
ve böyle bir biyosentez ökaryotik hücrelerde
olmadığından bu bölgeye ilgisi olan ilaçlar hem
son derece spesifik hem de nontoksik ilaçlardır.
Eubacteria’lar içinde hücre duvarı olmayan
(Ör:Mikoplazmalar) bakterilere karşı bu
antibiyotikler etkisizdir.
Penisilin, sefalosporinler fosfomisin, sikloserin,
vankomisin ve basitrasindir.
Hücre duvarı sertliğini;
⚫
⚫
polisakkarid zincirlerinden olusan
peptidoglikan tabakası sağlar.
Bu tabaka Nasetilglukozamin ve Nasetilmüramik asitin çaprazlaşması ve
bunlara kısa peptidlerin bağlanması ile
oluşur.
Hücre duvarı Sentez;
⚫
⚫
⚫
1.evre: Sitoplazma içersindedir, müreinin iskeleti
olan N-asetilglukozamin ve Nasetilmüramilpentapeptid sentezidir. Sikloserin
bu evrede etkili
2.evre: Sitoplazma zarında gerçekleşir. 3. Evre
peptidoglikanin transglikolasyonudur. Basitrasin
ve vankomisin etkilerini burada gösterirler ve
“recycle” lari bozarlar.
3. evrenin sonunda transpeptidasyon vardır, ve
beta laktamlar burada devreye girer ve
transpeptidasyonu önlerler.
HÜCRE DUVARI
INHIBITÖRLERI
Beta laktam antibiyotikler
⚫
⚫
⚫
Bu grupta yer alan bütün antibiyotikler 4 üyeli
bir beta laktam halkası içerirler.
Penisilinler(penamlar) ve sefalosporinler
(sefemler) iki alt grubu olustururlar.
karbapenemler ve monobaktam grubu
bulunur.
Beta laktam antibiyotikler
⚫
⚫
⚫
⚫
Etki Mekanizmaları
Beta laktamlar bakterisit ilaçlardır.
Hücre membranı üzerinde bulunan penisilin
bağlayan proteinler (PBP) (karboksipeptidaz,
transpeptidaz →cross linkage’e yardımcı
enzimler) hedef moleküllerdir.
Sadece çoğalmakta olan bakterilere etkili olurlar.
Penisilinler
⚫
⚫
⚫
Betalaktam halkası + tiazolidin halkası’ndan
olusurlar.
Doğal penisilinler: Penisilin G (mide asiti
parçalar → injektabl olarak uygulanır) ve
penisilinV (mide asitine dayanıklıdır, oral
yoldan verilebilir). Gram pozitif ve gram
negatif koklar üzerine etkilidirler.
Penisilinazlar tarafından parçalanırlar.
Semisentetik penisilinler: Penisilin çekirdeği
6-aminopenisilanik aside değişik kökler
takılarak elde edilirler. 3 grupta incelenirler:
Beta Laktam halkası
Tiazolidin halkası
Semisentetik penisilinler:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
1-Pensilinaza dirençli penisilinler
Metisilin,mide asidine duyarlı;
nafsilin, oksasilin, kloksasilin ve dikloksasilin
mide asidine dirençlidirler.
2-Genis spektrumlu penisilinler:
Aminopenisinler (ampisilin, amoksisilin) ve
amdinosilin bu grupta yer alirlar.
Karboksipenisilinler: Karbenisilin, tikarsilin
Ureidopenisilinler: Azlosilin, Mezlosilin,
Piperasilin
Etki spektrumlarina gram negatif basiller de
girer.
⚫
⚫
3-Karboksipenisilin (karbenisilin, tikarsilin) ve üreidoazlosilin, mezlosilin ve piperasilin)
derivelerine Antipsödomonal penisilinlerde
denir.
Penisilin+Beta laktamaz inhibitör
kombinasyonu:
Amoksisilin+klavulanik asid
Ampisilin+sulbaktam
Tikarsilin+potasyum klavulanat
Sefalosporinler:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
Cephalosporium genusundan mantarlardan elde
edilmişlerdir.
Penisilindeki tiazolidin halkasının yerini burada
dihidrotiazin (6 üyeli) halkası almıştır.
Tüm sefalosporinlerin dihidrotiazin halkasının 1.
Atomunda kükürt (S) atomu vardır.
Moksolaktamda S yerine O vardır. Buna
oksasefem adı verilir.
Cefamisinler (sefoksitin) Streptomyces’lerden
türemiştir.
Etki spektrumlarina göre 1., 2., 3. ve 4. kuşak
sefalosporinler vardır.
Beta laktam halkası
Sefalosporin
Dihidrotiazin halkası
HÜCRE DUVARI
INHIBITÖRLERI
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
Diger beta laktamlar: Monobaktam ve
tienamisinler (karbapenem bilesikleri)
Beta laktamaz inhibitörleri: Sulbaktam,
klavulanik asit ve tazobaktam’dir.
b-Sikloserin
Sadece tüberküloz basillerine karsi etkilidir.
SSS’ne toksiktir.
c-Fosfomisin
Sikloserinle benzer yan etkileri olan bir ilaçtir.
HÜCRE DUVARI
INHIBITÖRLERI
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
d-Vankomisin
Dar spektrumludur. Sadece gram pozitif
koklara etkilidir.
e-Basitrasin
Topikal olarak kullanilir. Sistemik kullanimi
yoktur.
f-Ekinokandinler
Antifungaldir, sistemik etkilidir
Sikloserin
Basitrasin
Glikopeptit
HÜCRE ZARI INHIBITÖRLERI
⚫
⚫
⚫
Polimiksinler; basit polipeptidlerdir. hücre
membranına bağlanıp yapısını ve osmotik
özelliklerini değiştirir. Sadece gram
negatiflere etkilidirler.
Polimiksin A, B, C, D ve E vardır. Polimiksin
B topikal kullanılır. Polimiksin E’nin diğer adı
kolistindir.
Polienler amfoterisin B, nistatin (oral
kullanılır) gibi antifungal ilaçlardır. Derin
mantar infeksiyonlarında kullanılır, nefrotoksik
ilaçlardır. Hücre membranında bulunan
sterollere bağlanır ve permeabiliteyi bozarlar.
HÜCRE ZARI INHIBITÖRLERI
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
Azoller; genis spektrumlu antifungal. Maya, küf
ve dermatofitler ile bazı bakteri ve protozoonlara
etkilidirler.
Imidazoller içersinde mikonazol IV ve topikal ve
ketokonazol oral ve Kotrimakzol ve ekonazol
yüzeyel kullanılır.
Triazollere Flukonazol, itrakonazol , vorikonazol
ve posokonazol sistemik etkili son ikisi yeni
antifungallerdir.
Allilamin içinde terbinafin ve naftifine bulunur
Bunlar da hücre zarı permeabilitesini bozarak
etki ederler.
DNA’NIN FONKSIYONUNU
INHIBE EDENLER
⚫
⚫
⚫
⚫
Bu grupta DNA yapı ve fonksiyonunu bozan
ilaçlar vardir.
Mitomisin: DNA sentezini inhibe eder.
Insanlarda uygulanmaz.
Kinolonlar: Nalidiksik asit, üriner infeksiyonlarin
tedavisinde başarıyla kullanılmış. DNA giraz
enziminin A subünitini inhibe eder.
Fluorokinolonlar nalidiksik asitten türemiş çok
geniş spektrumlu ilaçlardır.
Metronidazol: DNA’da hasar yapar. Anaerop
bakteriler ile protozoonlara etkilidir.
DNA’NIN FONKSIYONUNU
INHIBE EDENLER
⚫
⚫
⚫
Novobiosin: DNA girazin B subünitini inhibe
eder. Gram pozitif bakterilere karşı etkilidir.
DNA sentezini ve bu suretle DNA virüslerinin
replikasyonunu önleyerek etki eden
halogenleşmiş primidinler, örneğin 5-iodo2'deoxyuridine (=idoxuridine=İDU) lokal
uygulamalarda kullanılır.
Antivial kemoterapötiklerden cytarabine ve
adenine arabinosid'in etkiside DNA üzerinedir.
4-PROTEIN SENTEZINI
INHIBITÖRLERI
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
Bakterilerde protein sentezi 2 majör süreç
sonucu oluşur.
1-DNA bağımlı RNA sentezi (transkripsiyon)
2-RNA bağımlı protein sentezi (translasyon).
Transkripsiyon inhibitörleri: Transkripsiyon
sırasında DNA’daki genetik bilgi tamamlayan bir
RNA sekansına RNA polimeraz aracılı ile
aktarılacaktır.
Aktinomisin (toksiktir) ve rifampisin (Gram
pozitiflere ve tüberküloz basiline etkilidir).
Translasyon inhibitörleri:
mRNA’nin proteine translasyonu
3 fazda olur:
⚫
⚫
⚫
⚫
1-inisiyasyon 2-elongasyon 3-terminasyon.
1 ve 2. fazda 30S ribozomal subünitler,
3.fazda ise 50S ribozomal subünitler rol
oynar.
30S ribozomal subüniti inhibe edenler
streptomisin ve diger aminoglikozitler,
terasiklin ve nitrofurantoindir.
Translasyon inhibitörleri:
⚫
⚫
50S ribozomal subüniti inhibe edenler ise
kloramfenikol, eritromisin ve makrolidler,
linkomisin, klindamisin, puromisin ve fusidik
asittir.
griseofulvin (topikal kullanılır) protein
yapımının bütününe etki ederler.
5-METABOLIT ANALOGLARI
Bakterilerdeki bazı enzimler sıklıkla substratlarına
benzer yapıdaki bileşikler karşısında inhibe
olurlar. PABA folik asit prekürsörüdür.
⚫ Sülfonamidler PABA’ya çok benzerler ve PABA
yerine geçerek folik asit sentezini önlerler.
⚫ Trimetoprim ise bir dihidrofolat redüktaz
inhibitörüdür.
⚫ Izoniazid (tüberkülozda kullanilir)
⚫ Flusitozin (antifungaldır) diğer metabolit
analoglarıdır.
⚫
ANTİBİYOTİKLERİN ETKİ GÜÇLERİNE GÖRE
SINIFLANDIRILMALARI
⚫
1. Bakterisidler
•
•
•
•
•
•
•
•
Penisilinler
Sefalosporinler
Aminoglikozidler
Vankomisin
Rifampisin
Florokinolonlar
Polimiksinler
Teikoplanin
2. Bakteriyostatikler
•
•
•
•
•
•
•
Tetrasiklinler
Kloramfenikol
Sülfonamidler
Eritromisin
Klindamisin
Mikonazol
Etambutol
ANTİBİYOTİKLERİN ETKİ
SPEKTRUMLARI
POSTANTİBİYOTİK ETKİ [PAE]
⚫
⚫
⚫
Antibiyotik konsantrasyonunun MİK
değerinin altına düşmesine rağmen
antibakteriyel etkinin bir süre daha
devam etmesidir.
Örn. Aminoglikozidler,
karbapenemler.
Aminoglikozidlerin PAE’si yaklaşık 7
saattir.
ANTİBİYOTİKLERİN GEBELİKTE
KULLANIMI
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
Teratojenik olmayanlar
• Beta- laktamlar
• Makrolitler
• Linkozamidler
Teratojenik olanlar
• Aminoglikozidler
• Kinolonlar
• Tetrasiklinler
• Sülfonamidler
Viruslara etkili ajanlar
⚫
1.Virusid ajanlar: Deterjanlar, eter, kloroform,
UV ışınlar gibi.
⚫
2.Antiviral ajanlar: Virus replikasyonunu inhibe
eden virositatik ilaçlardır.
⚫
3.İmmunomodülatörler: Konakçının
fonksiyonlarını artırır veya düzenlerler.
immün
Anti viral ilaçların etki mekanizması
⚫
konakcıhücresine bağlanma,
•viral genomun zarfından ayrılması,
•erken viralprotein sentezi,
•nükleikasit sentezi,
•geç viralprotein sentezi,
•sentezlenen viral partiküllerin bir araya gelmesi
ve hücre dışına çıkma
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
İlk antiviral ilaçlar:
tiyosemikarbazonve idoksiuridindir.
yeni antiviraller;
Viruslardan sentezlenen bazı enzimleri hedef alır
ve virusların sentezlediği bazı enzimlerle
aktifleşir
•Asiklovir herpes viruslara etkili
toksisite düşük
en yaygın kullanım
Herpes viruslara, Herpes simplex,Herpes
zoster, Cytomegale Virusa etkili antiviraller
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
ASİKLOVİR
VALASİKLOVİR
GANSİKLOVİR
FAMSİKLOVİR VE
PENSİKLOVİR
FOSKARNET
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
VİDARABİN
TRİFLURİDİN
SORİVUDİN
SİDOFOVİR
FOMİVİRSEN
RSV, influenza A veB solunum yolu
infeksiyonlarında
⚫
⚫
⚫
⚫
RİBAVİRİN
AMANTADİN
RİMANTADİN
ZANAMİVİR VE OSELTAMİVİR
Hepatit Viruslarına Etkili
Antiviral İlaçlar
⚫
•İnterferonlar
•Lamivudin
•Famsiklovir
•Adefovir dipivoksil
•Lobukavir
•Ribavirin
Antiretroviral İlaçlar
⚫
1.NukleozidReverse Transcriptase(RT) İnh.
Zidovudin-Didanozin-Zalsitabin-Stavudin
Lamivudin-Abakavir
2. NonnukleozidRT inhibitörleri
Nevirapin-Delavirdin-Efavirenz
3. Proteaz İnhibitörleri
Sakinavir-Ritonavir-İndinavir-NelfinavirAmprenavir
ANTİFUNGAL
KEMOTERAPÖTİKLERİN ETKİ
MEKANİZMASI
⚫
⚫
Ökaryotik hücre yapısında olmaları nedeniye
selektif toksik etki göstermek güç olduğundan
antifungal etkili sınırlı sayıda kemoterapötik
bulunmaktadır.
Antifungal kemoterapötiklerin etkileri fungusit ya
da fungistatik olabildiği gibi bir iki tür mantara
etkili dar spektrumlu ya da çok sayıda mantara
etkili geniş spektrumlu olabilirler.
1950’ler Amfoterisin B, Nistatin
1960’lar Griseofulvin
1970’ler Flusitozin, Klotrimazol, Mikonazol
1980’ler Ketokonazol, Flukonazol, Itrakonazol
1990’lar Lipid Amfoterisin B, Terbinafin
2000’ler Ekinokandinlerden; Mikafungin,Kaspofungin
Azollerden;Vorikonazol,Posakonazol,
Ravukonazol
Polienlerden; Lipozomal Nistatin,
Nanosferik Amfoterisin B
Sordarinler, Nikomisinler, Pradimisinler
Medical Mycology:
The Last 50 Years
# of drugs
14
12
10
8
6
4
5-FC
2
0
1950
1960
1970
L-AmB
ABCD
ABLC
Terbinafine
Itraconazole
Fluconazole
Ketoconazole
Miconazole
1980
1990
2000
Antifungallerin etki yerleri
Nükleik asit sentezi
squalenler
nükleozitler
alilaminler
squallen
epoksidaz
5-flusitozin
terbinafine
glukan sentezi
Ekinokandin
lanosterol
kaspofungin
14-a
demetilaz
azoller
Kitin sentezi
fluconazole
nikkomisinler
ergosterol
K+
Mg 2+
Polyenler
amfoterisin B
protein sentezi
azasordarinler
POLYEN ANTİFUNGALLER
⚫
Amfoterisin B
⚫
Nistatin
Amphotericin B
⚫
⚫
⚫
⚫
Streptomyces nodosus
izole edilmiş
Su ile çözülmez
sodium deoxycholate
çözülür
IV kullanılır amphotericin
B deoxycholate
(Fungizone®)
Nistatin
⚫
Streptomyces noursei den izole edilen bir
polyen antifungal
⚫
Topikal antifungal agent
⚫
Sistemik kullanımında toksik
Azol Antifungal ajanlar
⚫
⚫
imidazol ve triazol
bu grup içindedir.
Flukonazol en sık
kullanılan ve
dolaysıyla direnç
gelişimi olan ajandır.
Flukonazol
Azollerin antifungal aktivitesi
sonucunda
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
Stoplazmik membranın bütünlüğü
Fonksiyonları
Besin transport
Kitin sentezi kaybolur
Mantarın büyümesi inhibe olur.
Yeni azoller
Posakonazol
Vorikonazol
Ravukonazol
FLUSİTOZİN
⚫
Antifungal
aktivitesini nükleik
asit
ve
protein
sentezini
inhibe
ederek gösterir.
H
N
O
N
F
NH2
Flucytosine
Ekinokandinler
Kaspofungin
Mikafungin
Anidulafungin
Ekinokandinler
⚫
Membranın
temel
homopolisakkarit
1,3-Beta-D-glukanın
sentezinin
inhibisyonu
ile
antifungal aktivite
Griseofungin
⚫
Griseofungin mikotik
spindlerin dağılımı
ile fungal mitoz
inhibisyonu yolu ile
antifungal aktivite
göstermektedir.
Sordarin
⚫
⚫
⚫
Mantar protein sentezini
inhibe ederek etkili olur.
Hedef
aldığı
elengasyon faktör (EF)
dir.
EF yi kodlayan EFT2
deki
mutasyonlar
dirençten
sorumlu
olduğu bildirilmektedir
Nikomisin Z
⚫
⚫
Nikomisin Z fungal
hücre duvarı kitin
sentaz inhibisyonu
yaparak etkilidir.
hücre içine alınması
gerekmektedir.
Antiparaziter kemoterapötikler
⚫
⚫
⚫
Antihelmitik ajanlar
Antiprotozoal ajanlar
Ektoparaziter ajanlar
Antiprotozoal kemoterapötikler
⚫
⚫
Amebiasis; Entamoeba histolytica,
▪ Klorokin, emetin, metronidazol, paramomisin,
Diloksanid fruat, Iodokinol ,tetrasiklin,
Malaria; (Sıtma)
⚫ Plasmodium falciparum, P.vivax, P.malariae, P.ovale
▪ Klorokin, meflokin, primakin, Kinin, primetamin,
kloroquanid , Doksisiklin, klindamisin
Antiprotozoal kemoterapötikler
⚫
⚫
⚫
⚫
Tripanosoma,
▪ Metronidazol, tinidazol , ornidazol, Klotrtimazol
Toxoplasma
⚫ Trimetamin ve sulfodiazin , spiramisin
Giardia
▪ metronidazol, tinidazol, Kinakrin,, frazolin
Leishmania
⚫ 5 değerli antimon birleşikleri, Anfoterisin B,
Flukonazol, ketokonazol, pentamidin, Rifambin
Antihelmintik kemoterapötikler
⚫
(Enterobius vermicularis, Trichuris trichiura,
Ancyclostoma duodenale, Necator americanus, Ascaris
lumbricoides, Strongyloides, oncocerca, Filariasis,
Schistosoma)
⚫
Nematod
⚫
⚫
Cestod
⚫
⚫
Ivermektin, Mebendazol, pirantel pamote,
tiabendazol, pyrantel pamote,
Niklozamid, albendozol, prazikuantel
Trematod
⚫
prazikuantel
Ektoparazitlere Karşı
Kullanılan İlaçlar
⚫
⚫
Uyuz: Sarcoptes scabei
Bit: Bitlenme (pediculosis)
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
Pediculus humanus capitis
Pediculus humanus corporis
Phthirus pubis
Pire:
Kene:
Hastalik vektörleri (ve virusler)
İlaçlar:
⚫
(Skabisid, akarisid, pedikulosit, antikolinesteraz,
insektisit )
⚫ Piretrinler, piretroidler, antikolinesterazlar
(malatiyon, karbaril (%1)), Lindan/gama-benzen
hekzaklorur, benzil benzoat, krotamiton, kükürtlü
merhemler (%10) Ardıç katranı
Sonuç olarak;
⚫
⚫
Kemoterapik maddeler mikroorganizmaların çeşidine
göre çok çeşitlidir. Her gün yenileri eklenmektedir.
Hastalıkların tedavisinde doğru tedavi için öncelikle
infeksiyona neden olan mikroorganizmayı üretmek
ve/veya belirlemek ve in vitro duyarlılık testin
yaparak duyarlı Kemoterapik maddeyi belirlememiz
gerekmektedir.
Download