Uploaded by Van Hung Le

1. Đáp án mã đề 1

advertisement
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
Hình thức thi: Tự luận
Học phần: Tiếng anh chuyên ngành Công nghệ thông tin
I. (4. điểm)
1-c
2-f
3-a
4-b
5-d
6-e
7-i
8-k
9-g
10-j
11-l
12-m
13-n
14-q
15-s
16-t
17-u
18-o
19-p
20-r
II. (2 .điểm)
1. Problem
2. Change
3. About
4. speed
5. Devices
6. What
7. Necessary
8. Should
9. User
10. Internet
III. (4 điểm)
1-c
2-b
3-a
4-d
5-c
6-d
7-b
8-b
9-a
10-b
11-b
12-a
13-b
14-d
15-b
16-a
17-c
18-c
19-b
20-c
Mã đề thi: 01
Download