Uploaded by online345223009876

ဂုဏ်တော်ကွန်ချာ

advertisement
ဂုဏတ
်
•
်ကွနခ
်
တသ ဘဂဝါ ဣ
ိပိ အရဟံ၊ အရဟံဝ
တသ ဘဂဝါ၊ အရဟန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆ မိ၊ အရဟန္တံ
သိရသ နမ မိ၊ ပထတမ ဝဇီရပါက တရ ၊ တသ ဘဂဝါ ဣ
•
တသ ဘဂဝါ ဣ
ိပိ သမမ သမဗုတ္ဓါ၊ သမမ သမဗုတ္ဓါ ဝ
ဂစ္ဆ မိ၊ သမမ သမဗု္ဓံ သိရသ
နမ မိ၊ ္ု
ိတ
ိပိ အရဟံ။
တသ ဘဂဝါ၊ သမမ သမဗု္ဓံ သရဏံ
ဝဇီရပါက တရ ၊ တသ
ဘဂဝါ ဣ
ိပိ
သမမ သမဗုတ္ဓါ။
•
တသ ဘဂဝါ ဣ
ိပိ ဝိဇဇ စ္ရဏ သမပတန္န ၊ ဝိဇဇ စ္ရဏ သမပတန္န ဝ
သမပန္ံန သရဏံ ဂစ္ဆ မိ၊ ဝိဇဇ စ္ရဏံ သမပန္ ံန သိရသ နမ မိ၊
ဘဂဝါ ဣ
•
တသ ဘဂဝါ ဣ
တသ ဘဂဝါ ဣ
တ
•
ိတ
ဝဇီရပါက တရ ၊ တသ
ိပိ ဝိဇဇ စ္ရဏ သမပတန္န ။
သိရသ နမ မိ၊ စ္
•
တသ ဘဂဝါ၊ ဝိဇဇ စ္ရဏ
ိပိ သုဂတ
၊ သုဂတ
ဝ
တသ ဘဂဝါ၊ သုဂ
ုတ ထ ဝဇီရပါက တရ ၊ တသ ဘဂဝါ ဣ
ိပိ တ
ကဝိ္၊ူ တ
ကဝိ္ ူ ဝ
ိပိ သုဂတ
တသ ဘဂဝါ၊ တ
ကဝိ္ ံု သိရသ နမ မိ၊ ပဉ္စတမ ဝဇီရပါက တရ ၊ တသ ဘဂဝါ ဣ
တသ ဘဂဝါ ဣ
ံ သရဏံ ဂစ္ဆ မိ၊ သုဂ
ံ
။
ကဝိ္ ံု သရဏံ ဂစ္ဆ မိ၊
ိပိ တ
ိပိ အန္ု ထ တရ ပုရိသ္မမသ ရထိ၊ အန္ု ထ တရ ပုရိသ္မမသ ရ
ကဝိ္။ူ
ိဝ
တသ
ဘဂဝါ၊ အန္ု ထ တရ ပုရိသ္မမသ ရထိံ သရဏံ ဂစ္ဆ မိ၊ အန္ု ထ တရ ပုရိသ္မမသ ရထိံ သိရသ
နမ မိ၊ ဆဋ္ဌတမ ဝဇီရပါက တရ ၊ တသ ဘဂဝါ ဣ
•
တသ ဘဂဝါ ဣ
ိပိ သ ထ
ိပိ အန္ု ထ တရ ပုရိသ္မမသ ရထိ။
တ္ဝမန္ုဿ နံ၊ သ ထ တ္ဝမန္ုဿ နံ ဝ
တသ ဘဂဝါ၊ သ ထ
တ္ဝမန္ုဿ နံ သရဏံ ဂစ္ဆ မိ၊ သ ထ တ္ဝမန္ုဿနံ သိရသ နမ မိ၊ သ တ တမ ဝဇီရပါက တရ ၊
•
တသ ဘဂဝါ ဣ
ိပိ သ ထ တ္ဝမန္ုဿ နံ။
တသ ဘဂဝါ ဣ
ိပိ ဗုတ္ဓါ၊ ဗုတ္ဓါ ဝ
တသ ဘဂဝါ၊ ဗု္ ံဓ သရဏံ ဂစ္ဆ မိ၊ ဗု္ ံဓ သိရသ နမ မိ၊
အဋ္ဌတမ ဝဇီရပါက တရ ၊ တသ ဘဂဝါ ဣ
•
တသ ဘဂဝါ ဣ
ိပိ ဘဂဝါ၊ ဘဂဝါ ဝ
ိပိ ဗုတ္ဓါ။
တသ ဘဂဝါ၊ ဘဂဝန္တံ သရဏံ ဂစ္ဆ မိ၊ ဘဂဝန္တံ သိရသ
န မ မိ၊ နဝတမ ဝဇီရပါက တရ ၊ တသ ဘဂဝါ ဣ
ိပိ ဘဂဝါ။
Download