Uploaded by Đỗ Ngọc Thuý

Tên

advertisement
Tên: Đỗ Ngọc Thúy
MSSV: CT44C-098-1721
BÀI DỊCH SỐ 4
US – China trade war and exchange
rate fluctuations
Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung
và biến động tỷ giá
Nguyen Xuan Thanh, May 20th 2019
Nguyễn Xuân Thành, 20/5/2019
The escalating tensions of the US-China
trade have immediately led to the
devaluation of the Chinese yuan.
Gia tăng căng thẳng chiến thương mại
Mỹ - Trung đã ngay lập tức tạo sức ép
giảm giá đối với đồng Nhân dân tệ
(NDT) của Trung Quốc.
From April 30 to May 20, the exchange
rate went from RMB 6.73 / USD to
RMB 6.92 / USD.
Kể từ 30/4 cho đến 20/5, tỷ giá hối đoái
đã đi từ 6,73 NDT/USD lên 6,92
NDT/USD.
However, the devaluation of the yuan
does not come from the Central Bank of
China (PBOC), it is the market's
reaction, specifically investors’ riskaverse mentality.
Tuy nhiên, sự xuống giá của đồng NDT
không phải là hành động “chủ động phá
giá” của Ngân hàng Trung ương Trung
Quốc (PBOC) mà đó là phản ứng của thị
trường, cụ thể là tâm lý sợ rủi ro của các
nhà đầu tư.
When the yuan is depreciated in
comparison with the US dollar, VND
also suffers devaluation impact.
Khi NDT xuống giá so với đồng USD
thì nó cũng có áp lực xuống giá đối với
VND.
This happens because China is
Vietnam's biggest trading partner.
Đó là bởi vì Trung Quốc là đối tác
thương mại lớn nhất của Việt Nam.
But while the yuan lost 2.8% of its value
compared to the USD, VND has only
devalued by 0.46% relative to the USD
since May.
Nhưng trong khi NDT mất giá 2,8% so
với USD, VND chỉ mất giá 0,46% so với
USD từ đầu tháng 5 đến nay.
In the foreign exchange market, the
strong inflow of foreign capital into the
country helped ease the pressure on the
depreciation of the VND.
Trên thị trường ngoại hối, việc dòng vốn
nước ngoài vẫn chảy mạnh vào trong
nước đã giúp giảm nhẹ áp lực giảm giá
đối với VND.
In fact, the State Bank of Vietnam still
continues to buy foreign currencies and
increase its foreign exchange reserves.
Trên thực tế, Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam vẫn đang tiếp tục mua vào ngoại tệ
và tăng dự trữ ngoại hối.
One issue of concern is whether the US
Treasury Department will include
Vietnam on the list of countries that
manipulate exchange rates in its next
semi-annual report to the US Congress.
Một vấn đề quan ngại là liệu Bộ Tài
chính Hoa Kỳ có đưa Việt Nam vào
danh sách các nước thao túng tỷ giá
trong báo cáo bán niên tới đây mà Bộ
gửi cho Quốc hội Hoa Kỳ.
In this context, the State Bank of
Vietnam wants to send a clear message
by flexibly managing the exchange rate,
refraining from strong intervention in the
foreign exchange market, and especially
by abstaining from active devaluation
the domestic currency.
Trong bối cảnh này, Ngân hàng Nhà
nước Việt Nam muốn đưa ra một thông
điệp rõ ràng là điều hành tỷ giá một cách
linh hoạt, không can thiệp qua mạnh vào
thị trường ngoại hối, và đặc biệt là
không chủ động phá giá đồng nội tệ./.
Download