Uploaded by Cristina Acierda

FILIPINO

advertisement
KOMFIL: Kontekstwalisadong Komunikasyon sa Pilipino
IV.
Pagtataya ( Evaluation )
A. Unang Bahagi ( Aralin 1 – Aralin 3 )
A.1 Panuto: Isa-isahin ang limang gamit o kahulugan ng FILIPINO at bigyang
paliwanag.
gamit/kahulugan
NPLazaro
PALIWANAG
KOMFIL: Kontekstwalisadong Komunikasyon sa Pilipino
A.2 Panuto: Talakayin ang pagkakatulad at pagkakaiba ng WIKA at WIKAIN.
B. Ikalawang Bahagi (Aralin 4 at Aralin 5)
B.1 Panuto: Tukuyin ang taon na nagana pang mga sumusunod na na
mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Wikang Pambansa.
NPLazaro
1.
Pilipino
2.
Ingles at Filipino
3.
Filipino
4.
Tagalog
5.
Con Con
6.
Taglish
7.
Art. XIV, sek 6-9
8.
Talatinigan at Balarila Wikang Pambansa
9.
Ingles at Espanol
10.
SWP
KOMFIL: Kontekstwalisadong Komunikasyon sa Pilipino
B.2 Panuto: Hanapin sa Hanay B ang tinutukoy sa Hanay A. Isulat sa patlang bago ang
bilang ang titik ng wastong sagot.
Hanay A
1. Ama ng Wikang Pambansa
Hanay B
A. Cecilio Lopez
2. Anti-purist
B. Filipino
3. Unang pinuno ng SWP
C. Geruncio Lacuesta
4. Kinatawan ng Mindanao sa SWP
D. Hadji Butu
5. Lumagda sa Commonwealth Act 184
E. Innocencio Ferrer
6. Pinagbatayan ng Pilipino
F. Isagani Cruz
7. Binuo noong 1973
G. Jaime de Veyra
8. Wikang Pambansa ayos sa S.B 1987
H. Lope K. Santos
9. Ang nagsasabing “hindi konstitusyonal”
I. Manuel L. Quezon
ang Wikang Pilipino
10. Kinatawan ng Tagalog o Ama ng
Linggwistikang Pilipino
J. Norberto Romualdez
K. Tagalog
L. Virgilio Almario
B.2 Panuto: Ibigay ang kahulugan ng salitang nakasulat sa Baybayin.
NPLazaro
KOMFIL: Kontekstwalisadong Komunikasyon sa Pilipino
C. Ikatlong Bahagi (Aralin 6 at Aralin 7)
C.1 Panuto: Unawain ang bawat tanong at isulat ang wastong sagot sa patlang.
1-5. Ano –ano ang kinikilalang mga Saligang Batas sa Pilipinas?
1.
4.
2.
5.
3.
6. Ano ang Opisyal na Wika sa layuning pangkomunikasyon at pampagtuturo?
7. Hangga’t walang ibang itinatadhana ang batas, ano raw ang maaaring
gamiting Wikang Opisyal?
8. Ano ang wikang magsisilbing opisyal na pantulong sa midyum ng pagtuturo?
9-13. Sa ano-anong mga wika daw dapat nasusulat ang ating Konstitusyon?
9.
12.
10.
13.
11.
14-15. Ano sa kasalukuyan ang sangay ng pamahalaan na tinutukoy sa Sek. 9?
Ibigay ang Akronim at buong pangalan ng sangay.
NPLazaro
KOMFIL: Kontekstwalisadong Komunikasyon sa Pilipino
C.2 Panuto: Gumuhit o magdikit ng larawang simbolo ng Saligang Batas para sa
iyo.Ipaliwanag ang iyong sagot sa loob ng 3-5 na pangungusap.
C.3 Panuto: Sagutin ang tanong nang pasulat o pasalita man.
“Bakit KAILANGAN ang Wika at Panitikan sa Kolehiyo?”
NPLazaro
Download