Uploaded by Krista Viena Sindac

mATTH

advertisement
3
Mathematics
Ikalawang Markahan
Estimating Quotient of 2-3 Digit
Numbers by 1-2 Digit Numbers
M3NS – IIi – 55.1
Mathematics – Ikatlong Baitang 3
Alternative Delivery Mode
Ikalawang Markahan: Estimating Quotient of 2-3 Digit Numbers By 1-2
Digit Numbers
Unang Edisyon, 2020
Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng karapatangsipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan muna ang pahintulot
ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung ito ay pagkakakitaan.
Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang pagtakda ng
kaukulang bayad.
Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand name,
tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito ay
nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito upang
makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga tagapaglathala at mga
may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa modyul na ito ay
kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.
Walang anomang parte ng materyales na ito ang maaaring kopyahin o ilimbag sa anomang
paraan nang walang pahintulot sa Kagawaran.
Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon
Kalihim: Leonor Magtolis Briones
Pangalawang Kalihim: Diosdado M. San Antonio
Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul
Manunulat:
Editor: Milagros F. Bautista
Tagasuri:
Tagaguhit:
Tagalapat:
Tagapamahala:
Nicolas T. Capulong PhD, Ceso V
Librada M. Rubio PhD
Ma. Editha R. Caparas EdD
Nicolas T. Capulong PhD, Ceso V
Erleo T. Villaros PhD
Estrella D. Neri
Milagros F. Bautista
Inilimbag sa Republika ng Pilipinas ng Kagawaran ng Edukasyon – Rehiyon III
Office Address:
Matalino St. Diosdado Macapagal Government Center,
Maimpis, City of San Fernando (P)
Telefax:
(045) 598-8580 to 89
Email Address:
region3@deped.gov.ph
3
Mathematics
Ikalawang Markahan
Estimating Quotient of 2-3
Numbers by 1-2 Digit Numbers
M3NS – Iii – 55.1
Paunang Salita
Para sa tagapagdaloy:
Malugod na pagtanggap sa asignaturang EPP 4 ng Alternative Delivery Mode
(ADM) Modyul para sa araling Pag – aani/Pagsasapamilihan ng mga Halamang
Ornamental.
Ang modyul na ito ay pinagtulungang dinisenyo, nilinang at sinuri ng mga
edukador mula sa pambuliko at pampribadong institusyon upang gabayan ka, ang
gurong tagapagdaloy, upang matulungang makamit ng mag-aaral ang pamantayang
itinakda ng Kurikulum ng K to12 habang kanilang pinananagumpayan ang pansarili,
panlipunan at pang-ekonomiyang hamon sa pag-aaral.
Ang tulong-aral na ito ay umaasang makauugnay ang mag-aaral sa mapatnubay
at malayang pagkatuto na mga gawain ayon sa kanilang kakayahan, bilis at oras.
Naglalayon din itong matulungan ang mag-aaral upang makamit ang mga kasanayang
pang-21 siglo habang isinasaalang-alang ang kanilang mga pangangailangan at
kalagayan.
Bilang karagdagan sa materyal ng pangunahing teksto, makikita ninyo ang
kahong ito sa pinakakatawan ng modyul:
Mga Tala para sa Guro
Ito'y naglalaman ng mga paalala,
panulong o estratehiyang magagamit sa
paggabay sa mag-aaral.
Bilang tagapagdaloy, inaasahang bibigyan mo ng paunang kaalaman ang magaaral kung paano gamitin ang modyul na ito. Kinakailangan ding subaybayan at itala
ang pag-unlad nila habang hinahayaan silang pamahalaan ang kanilang sariling
pagkatuto. Bukod dito, inaasahan mula sa iyo na higit pang hikayatin at gabayan ang
mag-aaral habang isinasagawa ang mga gawaing nakapaloob sa modyul.
Para sa mag-aaral:
Malugod na pagtanggap sa Mathematics 3 ng Alternative Delivery Mode (ADM)
Modyul ukol sa Pag – aani/Pagsasapamilihan ng mga Halamang Ornamental.
Ang modyul na ito ay ginawa bilang tugon sa iyong pangangailangan. Layunin
nitong matulungan ka sa iyong pag-aaral habang wala ka sa loob ng silid-aralan.
Hangad din nitong madulutan ka ng mga makabuluhang oportunidad sa pagkatuto.
Ang modyul na ito ay may mga bahagi at icon na dapat mong maunawaan.
Alamin
Sa bahaging ito, malalaman mo ang mga
dapat mong matutuhan sa modyul.
Subukin
Sa pagsusulit na ito, makikita natin kung
ano na ang kaalaman mo sa aralin ng
modyul. Kung nakuha mo ang lahat ng
tamang sagot (100%), maaari mong
laktawan ang bahaging ito ng modyul.
Balikan
Ito ay maikling pagsasanay o balik-aral
upang matulungan kang maiugnay ang
kasalukuyang aralin sa naunang leksyon.
Tuklasin
Sa bahaging ito, ang bagong aralin ay
ipakikilala sa iyo sa maraming paraan
tulad ng isang kuwento, awitin, tula,
pambukas na suliranin, gawain o isang
sitwasyon.
Suriin
Sa seksyong ito, bibigyan ka ng maikling
pagtalakay sa aralin. Layunin nitong
matulungan kang maunawaan ang
bagong konsepto at mga kasanayan.
Pagyamanin
Binubuo ito ng mga gawaing para sa
malayang pagsasanay upang mapagtibay
ang iyong pang-unawa at mga kasanayan
sa paksa. Maaari mong iwasto ang mga
sagot mo sa pagsasanay gamit ang susi sa
pagwawasto sa huling bahagi ng modyul.
Isaisip
Naglalaman ito ng mga katanungan o
pupunan ang patlang ng pangungusap o
talata upang maproseso kung anong
natutuhan mo mula sa aralin.
Isagawa
Ito ay naglalaman ng mga gawaing
makatutulong sa iyo upang maisalin ang
bagong kaalaman o kasanayan sa tunay
na sitwasyon o realidad ng buhay.
Tayahin
Ito ay gawain na naglalayong matasa o
masukat ang antas ng pagkatuto sa
pagkamit ng natutuhang kompetensi.
Karagdagang Gawain
Sa bahaging ito, may ibibigay sa iyong
panibagong gawain upang pagyamanin
ang iyong kaalaman o kasanayan sa
natutuhang aralin.
Susi sa Pagwawasto
Naglalaman ito ng mga tamang sagot sa
lahat ng mga gawain sa modyul.
Sa katapusan ng modyul na ito, makikita mo rin ang:
Sanggunian
Ito ang talaan ng lahat ng
pinagkuhanan sa paglikha o
paglinang ng modyul na ito.
Ang sumusunod ay mahahalagang paalala sa paggamit ng modyul na ito:
1. Gamitin ang modyul nang may pag-iingat. Huwag lalagyan ng anomang marka o
sulat ang anomang bahagi ng
modyul. Gumamit din ng hiwalay na papel sa
pagsagot sa mga pagsasanay.
2. Huwag kalimutang sagutin ang bahaging Subukin bago lumipat sa iba pang
gawaing nakapaloob sa modyul.
3. Basahing mabuti ang mga panuto bago gawin ang bawat pagsasanay.
4. Obserbahan ang katapatan at integridad sa pagsasagawa ng mga gawain at sa
pagwawasto ng mga kasagutan.
5. Tapusin ang kasalukuyang gawain bago pumunta sa iba pang pagsasanay.
6. Pakibalik ang modyul na ito sa iyong guro o tagapagdaloy kung tapos nang sagutin
ang lahat ng pagsasanay.
Kung sakaling ikaw ay mahirapang sagutin ang mga gawain sa modyul na ito,
huwag mag-aalinlangang konsultahin ang iyong guro o tagapagdaloy. Maaari ka rin
humingi ng tulong kay nanay o tatay, o sa nakatatanda mong kapatid o sino man sa
iyong mga kasama sa bahay na mas nakatatanda sa iyo. Laging itanim sa iyong isipang
hindi ka nag-iisa.
Umaasa kami, sa pamamagitan ng modyul na ito, na makararanas ka ng
makahulugang pagkatuto at makakukuha ka ng malalim na pang-unawa kaugnay sa
mga kompitensi. Kaya mo ito!
Alamin
This module prepared different activity to help you estimate the quotient
of 2-3 digit numbers by 1-2 digit numbers.
At the end of this module, you are expected to:
1. Estimate the quotient of 2-3 digit numbers by 1-2 digit numbers;
2. Divides mentally 2-digit number by 1-digit number without remainder using
appropriate strategies.
Subukin
Panuto: Hanapin sa mga bilang sa pugad ang quotient ng sumusunod na
pagsasanay na nasa mga bibe. Isulat ang iyong mga sagot sa hiwalay na
papel.
48
350 ÷ 10
830 ÷ 10
40
75
730 ÷ 10
910 ÷ 10
730 ÷ 10
75
73
900 ÷ 10
19
35
9058
50
91
30
83
73
260 ÷ 10
20
26
90
840 ÷ 10
67
750 ÷ 10
91
480 ÷610
10 ÷ 10
61
30
60
190 ÷ 10
580 ÷ 10
910 ÷ 10
250 ÷ 10
Aralin
51
Estimating Quotient of 2-3 Digit
Numbers by 1-2 Digit Numbers
Balikan
Panuto: Pag – aralan ang mga numero na nasa mga ulap. I-round off ang mga numero
sa nearest tens at bilugan ang tamang sagot sa mga numero na nasa patak ng ulan.
82
24
80
85
66
25
20
90
30
70
51
50
60
60
45
65
97
90
100
95
Tuklasin
Badyet sa Pasukan
Pasukan nanaman kaya naman tuwang – tuwa ang magkapatid na sina Kaylin
at Kevin dahil ibibigay na ng kanilang ina ang allowance nila para sa isang linggo :
Kaylin:
Paano ko kaya mapagkakasya ang Php 535 sa isang linggo?
Kevin:
Kailangan mo lang tantiyahin (estimate) kung ano ang
magagastos mo sa isang araw. Tapos, hatiin mo ang badyet
mo sa limang araw.
Kaylin:
Kuya, ano ang pagtatantiya (estimation)?
Kevin:
Ginagamit ito kung kung tayo ay hindi nakatitiyak sa eksaktong
bilang ng isang bagay.
Kaylin:
Para mas madaling magbadyet?
Kevin:
Oo at para mas madali natin itong matandaan at mabilang.
Kaylin:
Ngunit mahirap hatiin ang Php 535 sa limang araw.
Kevin:
Dito natin kailangan mag – round off bago natin hatiin.
Kaylin:
Alam ko na yan. Napag – aralan amin sa Math. Kung may Php
535 ako, maaari ko itong I –round off upang maging Php 500.
Kevin:
Tama. Kaya mas madali mo na ngayon mahahati ang Php 500
sa limang araw.
Kaylin:
Kung gayon, Php 100 ang aking baon sa loob ng isang araw.
Kevin:
Magaling! At may ipon ka pa.
Kaylin:
Tama ka kuya. Gusto ko pa matuto kung paano ang
pagtatantiya (estimate) ng quotient. Tara, pag – aralan pa natin.
What is It
An angle is formed when two rays meet at a common endpoint
(vertex). It is measured in degrees (°). Angles can be classified
according to their measurements.
A right angle measures 90°. It forms a
square corner.
An acute angle measures less than 90°. It
is smaller than a right angle.
An obtuse angle measures more than 90°, but
is less than 180°.
Angles can also be named in two (2) ways.
1. Every angle is named by three letters. The middle
letter is the name of the vertex.
Example:
ABC OR
CBA
2. The second way is to name it by its
vertex. Example:
B
What’s More
Guided Activity : Write on the blank provided if the following
angles are right, acute, or obtuse.
1.
2.
3.
4.
5.
Guided Assessment: From the illustration below, describe what angle is
formed by each vertex.
Write your answer in the column provided below.
B
C
A
D
F
E
Right Angle
Acute Angle
Obtuse Angle
1.
5.
7.
2.
6.
8.
3.
9.
4.
10.
Independent Activity : Draw/Illustrate your own angles in the box provided for.
Name it after illustrating.
1.
2.
3.
4.
5.
Independent Assessment: Draw the hands of the clock showing the following
time. Identify whether each time shows acute, right, or
obtuse angle.
1. 4:30 ________________
2. 1:40 ________________
3. 9:30 ________________
4. 3:00 ________________
5. 10:15 _______________
What I have Learned
Directions: Fill in the blanks with the appropriate words to make each
statement true and correct.
An (1) _____________ is formed when two rays meet at a common
endpoint (vertex). It is measured in degrees (°). Angles can be
classified according to their (2) ________________________.
A (3) _______________________ measures 90°. It forms a square corner.
An (4) ______________________ measures less than 90°. It is smaller than
a right angle.
An (5) _____________________ measures more than 90°, but is less than 180°
What I can Do
Directions: Using the figure at the right, identify if the given angle is acute, right,
or obtuse.
K
1.
OFS
2.
OFR
3.
TFI
4.
OFT
5.
KFI
F
O
R
I
T
S
Assessment
Directions: Read each item carefully. Choose the letter of the correct answer.
1. What geometric figure is formed when two rays meet at a common endpoint?
a. line
c. angle
b. point
d. polygon
2. Which is the same as angle AOB?
a.
OAB
c.
B
b.
BAO
d.
O
3. What kind of angle is formed by the corner of a square table?
a. right angle
c. obtuse angle
b. acute angle
d. none of the above
4. What kind of angle is shown by an opened book whose measure is
greater than 90°?
a. right angle
c. obtuse angle
b. acute angle
d. right or acute angle
5. What kind of angle is illustrated when the hands of a clock form 1:20?
a. right angle
c. obtuse angle
b. acute angle
d. none of the above
6. The common endpoint of an angle is called ____________.
a. line
c. ray
b. vertex
d. angle
7. Angles are measured by ____________.
a. meter
b. centimeter
c. degrees
d. tape measure
8. An angle that measures 90° and forms a square corner is _______________.
a. acute angle c. obtuse angle b. right angle d.
straight angle
9. An angle that measures greater than 90° but less than 180° is _______________.
a. acute angle
c. obtuse angle
b. right angle
d. straight angle
10. An angle that measures less than 90° but smaller than right angle is
_____________.
a. acute angle
c. obtuse angle
b. right angle
d. none of the above
Additional Activity
Directions: Study the illustration.
1. Name 2 right angles
2. Name 5 acute angles
3. Name 3 obtuse angles
N
H
K
A
I
Y
S
Answer Key
What I Know
What’s In
angle
obtuse
.10
What I Have
Learned
What’s More
.5
.9
.8
.7
.6
classroom
their
what is in
ing to
accordmay vary
Answers
angle
right
.4
angle
right
.3
.5
.4
Assessment
angle
obtuse
Right angle
.5
Acute angle
.4
angle
Obtuse
.3
angle
Obtuse
.2
Right angle
.1
Additional Activity
.2
.3
.2
.5 Obtuse angle
.4 Acute angle
.3 Right angle
.2 Measurement
.1 Angle
What Can I Do
A .10
angle
acute
C
.9
B
.8
C
.7
B
.6
B
.5
C
.4
A
.3
D
.2
C
.1
.1
.1
Assessment
Independent
.10 <CDE
<BAF .9
<DCB .8
< ABC .7
Obtuse angles
<CDA .6
<BAD .5
Acute angles
<EDA .4
<FED .3
<AFD .2
<FAD .1
Right angles
Independent Activity
.vary
Answers may
Guided Assessment
.5 Right angle
.4 Acute angle
.3 Right angle
.2 Acute angle
.1 Obtuse angle
Guided Activity
.10 <SHK
<AHY
.9
<NHS
.8
Obtuse Angles
<SHY
<HIS
<AHI
<KHA
<NHK
.7
.6
.5
.4
.3
Acute Angles
.2 <IHY
.1 <KHI
Right angles
REFERENCES
Coronel, C., Pineda, M. and Tungol, T. (2010). Mathematics for a Better Life 4
SD Publication, Inc.
DepEd (2016) K-12 Curriculum Guide. Mathematics Grade 4
DepEd (2013). Mathematics 4. Learners Material (English). First Edition.
DepEd (2013). Mathematics 4. Teachers Guide (English). First Edition.
For inquiries or feedback, please write or call:
Department of Education - Bureau of Learning Resources (DepEd-BLR)
Ground Floor, Bonifacio Bldg., DepEd Complex
Meralco Avenue, Pasig City, Philippines 1600
Telefax: (632) 8634-1072; 8634-1054; 8631-4985
Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph
Download