Uploaded by ct cute

aa INOVASI TENAGA BIOJISIM

advertisement
MODUL AKTIVITI
PERTANDINGAN
KARNIVAL INOVASI TEKNOLOGI HIJAU PERINGKAT KEBANGSAAN
PERTANDINGAN
INOVASI TENAGA BIOJISIM
1.0
PENGENALAN
Tenaga biojisim merupakan tenaga yang terhasil daripada bahan-bahan yang
berasal dari tumbuhan. Biojisim merangkumi segala hasil tumbuh-tumbuhan khusus
untuk sumber tenaga atau hasil buangan yang berpunca daripada pelbagai
kayu-kayan, tanaman dan juga bahan buangan perbandaran. Hasil tenaga yang
diperolehi daripada biojisim di kategorikan sebagai Tenaga Boleh Baharu.
Bagi Pertandingan Inovasi Tenaga Biojisim peserta perlu membina sebuah sel
kering dan menghasilkan tenaga daripada tenaga biojisim sebagai sumber
Tenaga Boleh Baharu. Pertandingan ini adalah untuk memperluaskan ilmu
pengetahuan serta mendidik peserta agar mempraktikkan penggunaan sumber
alternatif daripada bahan sumber Tenaga Boleh Baharu. Oleh yang sedemikian,
peserta dapat mengetahui bahawa suatu masa akan datang rakyat Malaysia
tidak hanya bergantung kepada sumber bahan api fosil, gas asli dan arang batu
yang pasti akan berkurang dan habis suatu masa nanti. Sebaliknya menjadikan
biojisim sebagai salah satu sumber Tenaga Boleh Baharu yang akan dipraktikkan
secara meluas di Malaysia dan seluruh negara.
2.0
OBJEKTIF
2.1
Menghasilkan sel kering yang menggunakan bahan sumber Biojisim.
2.2
Menghasilkan sel kering yang mempunyai bacaan Voltan (V) yang tinggi.
2.3
Menghasilkan sel kering yang mempunyai durasi ketahanan dan kefungsian
yang maksimum.
2.4
Menganalisis penghasilan peratus
(%) CO²
(Karbon Dioksida) yang
dibebaskan dari pembakaran dari bahan yang dipilih.
2.5
Membolehkan sel kering dikitar semula untuk menghasilkan tenaga dari
sumber Tenaga Boleh Baharu.
2.6
Menghasilkan kepelbagaian sel kering yang berunsurkan Teknologi Hijau dari
sumber karbon Biojisim.
2.7
Membolehkan peserta melakukan inovasi berasaskan penyelidikan ke atas
bahan-bahan Biojisim yang sesuai untuk penjanaan tenaga sel kering yang
maksimum.
2.8
Membolehkan penghasilan sel kering berasaskan sumber karbon Biojisim
untuk menggerakkan peralatan elektronik yang berkuasa rendah.
INOVASI TENAGA BIOJISIM | 1
3.0
SYARAT – SYARAT PENYERTAAN
3.1
Terbuka kepada peserta sekolah menengah bantuan kerajaan daripada
Tingkatan 4 dan 5 sahaja.
3.2
Pertandingan adalah secara berpasukan. Setiap pasukan terdiri daripada
3 orang peserta dengan seorang guru pembimbing.
3.3
Setiap negeri hanya dibenarkan menghantar 1 pasukan sahaja. Peserta
pasukan hendaklah terdiri daripada peserta dari sekolah yang sama.
3.4
Semua penyertaan hendaklah mendapat kebenaran dan pengesahan
Pengetua sekolah masing-masing.
3.5
Borang penyertaan yang lengkap hendaklah dihantar kepada pihak
penganjur pada tarikh yang telah ditetapkan.
4.0
KAEDAH PERTANDINGAN
4.1
Setiap pasukan diberi masa 4 jam untuk membina sel kering, persembahan
power
point dan demontrasi pengujian. (Pembahagian masa adalah
mengikut kreativiti pasukan masing-masing)
4.2
Peserta juga dikehendaki membawa sumber karbon daripada tumbuhan
semulajadi sahaja seperti daun, kayu, dahan atau sebarang sumber
tumbuhan semulajadi yang telah dipilih dan akan diproses menjadi karbon
semasa pertandingan dijalankan.
4.3
Sumber karbon yang dipilih hendaklah yang terbaik dan berdasarkan hasil
ujikaji perbandingan yang telah dibuat ke atas sekurang-kurangnya 3
sumber karbon yang dipilih (dilaksanakan di sekolah).
4.4
Peserta dikehendaki menghasilkan 3 unit sel kering dengan menggunakan
peralatan yang disediakan pihak penganjur di tempat pertandingan.
4.5
Peserta perlu menyertakan jadual analisis perbandingan dan keputusan
ujikaji sel kering bagi ketiga-tiga sumber karbon tersebut dari segi komposisi
kandungan dan lain-lain yang difikirkan perlu mengikut kreativiti peserta
dalam menyokong pemilihan bahan semulajadi yang terbaik (analisis
dilakukan di sekolah).
4.6
Sel kering yang dihasilkan akan diuji voltan (V) menggunakan meter
pelbagai (multimeter).
INOVASI TENAGA BIOJISIM | 2
4.7
Sel kering tersebut juga dikehendaki untuk menyalakan beberapa LED
(Penunjuk kefungsian sel kering) dan juga akan menjalani pengujian durasi
ketahanan sel kering.
4.8
Peserta turut akan dinilai dari aspek langkah pengamalan keselamatan dan
juga kekemasan produk yang dihasilkan.
4.9
Pembentangan multimedia format power point (2010 dan ke bawah) mesti
disediakan ditempat pertandingan.
CARTA ALIRAN PERTANDINGAN
DILAKSANAKAN DI SEKOLAH
1. Cuba jaya (beta testing) untuk analisis penghasilan karbon daripada sumber
tumbuhan semulajadi (Dimasukkan dalam power point untuk persembahan)
2. Peserta mesti memilih bahan semulajadi terbaik untuk pertandingan. Pastikan
kuantiti bahan yang dibawa mencukupi bagi 3 sel kering untuk diproses
menjadikan karbon
DILAKSANAKAN DI TEMPAT
PERTANDINGAN
1. Persediaan dan pembinaan sel kering
2. Penyediaan karbon daripada bahan semulajadi yang telah dipilih (Bahan
semulajadi dibawa oleh peserta secukupnya untuk membina 3 sel kering)
3. Penyediaan Power Point dan pembentangan
4. Pengujian sel kering dihasilkan
INOVASI TENAGA BIOJISIM | 3
5.0
SYARAT-SYARAT PERTANDINGAN
5.1
Pertandingan ini terbahagi kepada 2 peringkat iaitu:
i.
Peringkat 1 – Pembinaan dan Pengujian Model serta Persediaan
Persembahan Multimedia Format Power Point (2010 dan ke bawah) – 4
jam
ii.
5.2
Peringkat 2 - Persembahan Multimedia Power Point – 7 minit
Setiap
pasukan
wajib
membawa
bahan pembolehubah
(karbon)
berasaskan tumbuhan semulajadi yang dihasilkan daripada sumber biojisim
(sebagai contoh ; daun, akar, kayu, dahan dan apa jua sumber semulajadi
yang boleh diperbaharui) yang masih belum dijadikan karbon untuk
digunakan dalam pertandingan.
5.3
Peserta wajib membuat analisis cuba jaya bagi tujuan pemilihan
pembolehubah (karbon) yang terbaik.
5.4
Bahan-bahan seperti zink, rod karbon, natrium hidroksida, air suling,
mangan oksida dan bekas plastik sel kering bersaiz D (sebagai punca
negatif) akan disediakan oleh pihak penganjur.
Rajah 1: Contoh Bekas Sel Kering Bersaiz D (Rujuk kepada pihak CETREE)
5.5
Peserta diwajibkan mempamerkan model masing-masing ditempat yang
disediakan.
INOVASI TENAGA BIOJISIM | 4
6.0
KAEDAH PENGHAKIMAN
6.1
Penilaian akan diambil kira berdasarkan :i.
Kemahiran manipulatif dengan melihat cara penggunaan alatan,
kekemasan (tempat kerja) dan pengamalan peraturan keselamatan
semasa pembinaan dan pengujian model.
ii.
Persembahan multimedia power point yang akan dinilai berdasarkan
cara peserta dapat menjelaskan keseluruhan eksperimen dengan
berkesan.
iii.
3 unit Sel kering yang dibina akan diuji mengikut piawaian yang
ditetapkan oleh hakim pertandingan serta pihak penganjur.
iv.
7.0
Keputusan hakim adalah muktamad.
KRITERIA PENILAIAN
7.1
Kemahiran Manipulatif
i.
Setiap kemahiran akan dinilai berdasarkan penggunaan alatan yang
betul dan pengurusan yang baik.
ii.
Aspek keselamatan dan kekemasan (tempat kerja) turut akan dinilai
sepanjang pertandingan berlangsung.
7.2
Pembinaan dan Pengujian Sel Kering ( Semasa Lawatan Hakim )
i.
Pihak hakim akan membuat lawatan semasa proses pembinaan dan
pengujian model berlangsung. Proses penilaian akan dibuat terhadap
peserta – peserta mengikut pasukan yang bertanding.
ii. Bagi mengelakkan kehilangan kuasa dan kekuatan sel kering yang dibina,
peserta digalakkan menyediakan bahan dahulu dan dimaklumkan
kepada hakim sebelum dicampurkan untuk proses pengujian.
iii. Setiap
sel
kering
yang
dibina
peserta
akan
diuji
dan
dinilai
keberkesanannya mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh pihak
hakim. Piawaiaan adalah meliputi kriteria berikut :a) Pengujian Voltan
b) Pengujian kefungsian menghidupkan LED (tertakluk kepada pihak
hakim)
c) Pengujian durasi ketahanan sel kering.
d) Pengujian 3 sel kering dijalankan secara susunan selari.
7.3
Persembahan dan Pembentangan Multimedia (Power Point) :
INOVASI TENAGA BIOJISIM | 5
Setiap pembentangan persembahan multimedia MESTILAH menggunakan
format Power Point (2010 dan ke bawah) perlu disediakan dalam Bahasa
Malaysia ATAU Bahasa Inggeris. Kriteria pemarkahan adalah meliputi aspekaspek berikut:
i.
Abstrak
ii.
Kajian Literatur
iii.
Teori Saintifik
a) Penjelasan saintifik penggunaan karbon berasaskan tumbuhan
semulajadi.
i.
Inovasi Pembuatan (ditempat pertandingan)
a) Penjelasan bergambar penghasilan karbon
b) Penerangan spesifikasi sel kering
c) Komposisi bahan
i. Analisis Ujikaji
a) Hasil ujikaji : Dapatan analisis di sekolah (Tarikh, jenis karbon, bacaan
Voltan ( V ), Arus (I), komposisi bahan dan % pembebasan CO² yang
dihasilkan)
b) Perbincangan dan kesimpulan
7.4
Masa 7 minit diperuntukkan untuk pembentangan, disusuli dengan sesi soal
jawab.
7.5
Hakim berhak memberhentikan pembentangan peserta sekiranya melebihi
masa yang telah ditetapkan. Walau bagaimanapun peserta boleh
meneruskan pembentangan jika dibenarkan oleh HAKIM tanpa mengambil
kira markah selepas masa yang telah ditetapkan
8.0
PANDUAN PENGELOLA
8.1
Persiapan Tempat
PEMBINAAN
PEMBAKARAN
PEMBENTANGAN
MULTIMEDIA
Ruang terbuka dan
berdekatan dengan
sumber air
Ruang terbuka
Bilik
Ini merupakan cadangan tetapi tertakluk kepada kesesuaian lokasi
pertandingan.
8.2
Alatan Siaraya
INOVASI TENAGA BIOJISIM | 6
1 unit PA Sistem Mudah Alih atau hailer hendaklah disediakan di bilik
pembinaan dan pembuatan model.
8.3
Panel Hakim dan Teknikal
Bilangan panel hakim adalah 3 orang
i.
Terdiri daripada kalangan individu yang mempunyai pengetahuan
berkaitan dengan pertandingan.
ii.
Terdiri
daripada
kalangan
mereka
yang
tidak
mempunyai
kepentingan dengan mana-mana pasukan.
Bilangan teknikal adalah 6 orang
i.
Terdiri daripada kalangan individu yang mempunyai pengetahuan
berkaitan dengan pertandingan.
ii.
Berpengetahuan
dalam
aspek
teknikal
dan
pengurusan
pertandingan
8.4
Alat pengujian yang dibekalkan oleh pihak CETREE.
8.5
Borang Pemarkahan
i.
Borang pemarkahan hendaklah disediakan secukupnya untuk
kegunaan panel hakim.
ii.
8.6
Alat tulis dan mesin kira hendaklah disediakan secukupnya.
Keperluan lain
i.
Sebarang keperluan tambahan akan dimaklumkan oleh panel
hakim.
ii.
Alat pengujian yang dibekalkan oleh pengelola rujuk kepada pihak
CETREE (Alat pengukur Voltan (multimeter digital) / LED dan jam
randik)
iii.
Label kumpulan, bateri peserta dan nombor undian hendaklah
disediakan oleh penganjur mengikut bilangan yang secukupnnya
(Rujuk Jadual Persiapan Tempat)
8.7
Keselamatan
i.
Peti pertolongan cemas dan alat pemadam api perlu disediakan
oleh pihak pengelola.
INOVASI TENAGA BIOJISIM | 7
SENARAI KEPERLUAN
PERTANDINGAN INOVASI TENAGA BIOJISIM
I.
PESERTA (keperluan yang perlu dibawa oleh peserta)
BIL
PERKARA
KUANTITI
Secukupnya
untuk
menghasilkan
3 unit sel
kering
KETERANGAN
1
Sumber karbon (tumbuhan
semulajadi)
2
1 Set
3
Magic Colour
(pelbagai warna)
Alat tulis
4
Kamera Digital / Smartphone
1 unit
Digunakan untuk dokumentasi
1 unit
Digunakan untuk penyediaan
dokumentasi
-
6
Komputer Riba
format Power Point
(2010 dan ke bawah)
Card Reader / USB Cable
7
Pendrive
8
Apron
9
Sudu Plastik
2 unit
10
Playar muncung tirus
1unit
11
Plate Cutter (Gunting Besi)
1 unit
12
Lesung dan alu
1 set
13
Googel
3 unit
14
Multimeter
1 unit
15
Mangkuk Pijar Bertutup
1 unit
16
Penyepit Mangkuk Pijar
1 unit
17
Bikar
1 unit
18
Silinder Penyukat
1 unit
19
Bekas Kuarantin Tahan Haba
1 unit
20
Rod Kaca
1 unit
21
HDMI Adapter
1 unit
5
Untuk tujuan penyediaan karbon dan
demonstrasi pameran
Untuk tujuan dekorasi
Sekiranya perlu
1 unit
1 unit
Setiap
peserta
Untuk mengelakkan kemalangan dan
kekotoran pada baju
Untuk tujuan memasukkan bancuhan
bahan untuk membuat sel kering
Memotong Zink/bahan tumbuhan
semulajadi
Menghancurkan karbon yang telah
dibakar
Penggunaan ketika pembakaran
dijalankan
Alat pengujian oleh peserta
Untuk simpanan karbon yang telah
dihasilkan
INOVASI TENAGA BIOJISIM | 8
II.
PENGELOLA PERTANDINGAN (yang perlu disediakan oleh pengelola)
BIL
PERKARA
KUANTITI
KETERANGAN
1
Penunu Bunsen (Besi)
Gas
18 unit
32 unit
1 unit untuk setiap pasukan/2unit untuk
persediaan jika perlu
2
Mangkuk Bancuhan
16 unit
Saiz 50ml (sederhana besar)
3
Tungku Kaki Tiga
16 unit
Sertakan bahan penghadang
4
Topeng muka
48 unit
5
Set Klip Buaya( Positif &
negatif)
(Merah/Hitam)
6
Sarung Tangan Getah
48 pasang
7
Sarung Tangan Wool
48 pasang
8
Pemetik api
20 unit
9
Soldering Iron
3 unit
Menebuk lubang
10
Cordless Drill
6.5mm
2.5mm
3 unit
Menebuk lubang
11
Blender Kering
3 unit
Mengisar tumbuhan
12
Bekas
2 unit
Simpanan model untuk di Kuarantin
13
Spatula Besi
16 unit
14
Asbestos
16 unit
20 pasang
15
Bekas Plastik
40 unit
16
Kepingan Zink
40 unit
17
Rod Karbon
40 unit
18
Len Cleaning Tissue
19
Berbentuk silinder dan berukuran
bateri bersaiz D (pilih satu yang terbaik
untuk pengujian)
* Rujuk kepada pihak CETREE
(Panjang : 9cm Lebar : 11cm)
* Rujuk kepada pihak CETREE
(Diameter : 6mm Panjang : 6.5cm)
* Rujuk kepada pihak CETREE
100 unit
(Panjang : 15cm Lebar : 10cm )
* Rujuk kepada pihak CETREE
Natrium Hidroksida
2 botol
500g setiap botol / ikut yang sesuai
20
Air Suling
2 botol
500ml setiap botol / ikut yang sesuai
21
Mangan Oksida
2 botol
500g setiap botol / ikut yang sesuai
INOVASI TENAGA BIOJISIM | 9
III.
PERSIAPAN TEMPAT
BIL
PERKARA
KUANTITI
KETERANGAN
1
Alat siaraya
2
Fail
3 unit
LCD projector dan portable screen,
Komputer riba,set mikrofon mudah alih atau
hailer.
Kegunaan hakim
3
Jam randik
3 unit
Kegunaan hakim
4
Penimbang Berat (gram)
2 unit
Jenis Digital
5
Meter Pelbagai (Multimeter)
3 unit
6
7
Peti Pertolongan Cemas (First Aid
Kit)
Tag ahli kumpulan
2 unit
64 unit
Untuk setiap kumpulan terdiri daripada 3
peserta dan 1 guru: BIO1,BIO2,BIO3….BIO16
8
Sticker Label Model Meja Pameran
16 unit
Berlabel BIO1, BIO2, BIO3,...BIO16
9
Sticker Label Meja
16 unit
Berlabel BIO1, BIO2, BIO3,...BIO16
11
Alat pengujian (Alat pengukur
Voltan (multimeterdigital) / LED
dan jam randik)
Pita Keselamatan
12
Alat Pemadam Api
10
13
Meja dan Kerusi
2 set
*Rujuk kepada pihak CETREE
2 gulung
2 unit





Untuk pembinaan
Untuk pembakaran
Untuk pembentangan
Untuk hakim
Untuk teknikal
INOVASI TENAGA BIOJISIM | 10
BORANG PEMARKAHAN
PERTANDINGAN INOVASI TENAGA BIOJISIM
KOD KUMPULAN
:
.............................................................
MARKAH
MARKAH
PENUH
DITERIMA
1. Kemahiran Manipulatif (sepanjang pembinaan dan pengujian model dijalankan) (10 Markah)
KRITERIA
1.1 Pemilihan dan penggunaan alatan yang betul dan bersesuaian
3
1.2 Membersihkan dan menyimpan alatan
2
1.3 Memastikan kekemasan dan kebersihan tempat persediaan
selepas pembinaan
1.4 Mengamalkan keselamatan semasa persediaan dan pembinaan
2
3
2. Pembinaan, Pengujian Model dan Nilai Bacaan
(40 Markah)
Bacaan maksimum Voltan ( V ) pada model ujikaji
( Selepas Siap Penghasilan Model )
(V)
Pengujian kefungsian sel kering (LED yang menyala)
( Selepas Siap Penghasilan Model )
Unit
Pengujian durasi ketahanan sel kering
( Selepas Siap Penghasilan Model )
(Saat)
10
10
10
Nilai komersial (marketable)
10
3. Persembahan Multimedia Power Point
Abstrak
Kajian Literatur
Teori Saintifik
(50 Markah)
Objektif
3
Inovasi
4
Latarbelakang projek
4
% CO² yang dibebaskan hasil pembakaran
5
Penghasilan, kuantiti dan kandungan karbon
(Sumber Tenaga Boleh Baharu)
5
Penjelasan bergambar pembolehubah dimanipulasi :-
Inovasi
Pembuatan
Analisis
Eksperimen
Cuba Jaya
(telah dilakukan
disekolah)
-Bahan Sumber Tenaga Boleh Baharu
4
-Proses Penghasilan karbon
4
-Penjelasan ujikaji
3
-Penjelasan bergambar pembolehubah
dimalarkan
-Penerangan tindakbalas yang berlaku daripada
eksperimen
Jadual percubaan
(tarikh, jenis karbon, bacaan Voltan (V) dan Arus
(I) dan Komposisi bahan)
4
4
5
Perbincangan dan kesimpulan
5
JUMLAH MARKAH
100
*Mengikut jadual pemberatan markah yang dicadangkan untuk rujukan hakim
Tandatangan hakim : ……………………………………
Disahkan oleh,
Nama hakim
: …………………………………......
……………………..........
Tarikh
: …………………………………..... .
(
)
INOVASI TENAGA BIOJISIM | 11
RUBRIK PEMARKAHAN
PERTANDINGAN INOVASI TENAGA BIOJISIM
NILAI KOMERSIAL
KRITERIA
SKALA MARKAH
Berfungsi dan mempunyai Teknologi Hijau
Berfungsi dan mempunyai Teknologi Hijau
serta mudah diperolehi
Berfungsi dengan lebih baik (Voltan/
Ketahanan/Durasi), mempunyai Teknologi
Hijau, mudah diperolehi serta berpotensi
untuk dipasarkan
3 markah
6 markah
10 markah
PERATUS GAS CO² YANG DIBEBASKAN HASIL PEMBAKARAN
KRITERIA
Menghasilkan kadar tenaga yang tinggi
dan pembebasan gas CO² yang rendah
Menghasilkan kadar tenaga yang
sederhana dan pembebasan gas CO² yang
sederhana
Menghasilkan kadar tenaga yang rendah
dan pembebasan gas CO² yang tinggi
SKALA MARKAH
5 markah
3 markah
1 markah
PENGUJIAN VOLTAN (V)
SKALA (V)
MARKAH
0V
0
0.1v -0.5V
2
0.6v – 1.0V
5
1.1v – 1.4V
7
1.5V
10
PENGUJIAN KEFUNGSIAN SEL KERING
Satu atau lebih LED akan cuba dinyalakan untuk menguji kekuatan tenaga sel kering
yang dihasilkan (Sekiranya menyala markah penuh akan diberikan).
PENGUJIAN KETAHANAN SEL KERING
Pengujian ini serentak dijalankan dengan nyalaan LED tetapi masa diambil sehingga
lampu LED padam atau jangkamasa yang ditetapkan oleh hakim.
INOVASI TENAGA BIOJISIM | 12
KAEDAH PENGUJIAN
PERTANDINGAN INOVASI TENAGA BIOJISIM
Rajah 2 : Contoh Alat Pengujian kefungsian bacaan Voltan sel kering
Rajah 3 : Alat Pengujian
(Kefungsian LED yang dinyalakan) dan pengujian durasi ketahanan sel kering (Jangka masa)
INOVASI TENAGA BIOJISIM | 13
SPESIFIKASI TUGAS DAN PERANAN
PERTANDINGAN REKABENTUK BANDAR TEKNOLOGI HIJAU
TUGAS
SPESIKASI TUGAS DAN PERANAN
Pegawai Teknikal
1. Mengenal pasti tempat pertandingan.
2. Mengurus dan melantik pengelola pertandingan.
3. Memberi taklimat pertandingan dan langkah – langkah
keselamatan kepada peserta dan hakim
4. Menyediakan pelan lantai tempat pertandingan.
5. Menyediakan keputusan penuh pertandingan untuk
diserahkan kepada urusetia pertandingan.
6. Mencalonkan hakim untuk pertandingan berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan.
7. Memastikan dan menyediakan semua peralatan siap
sedia untuk digunakan.
8. Memastikan pelan pengurusan risiko diaktifkan jika
berlaku sebarang masalah sebelum/ semasa/ selepas
pertandingan.
Hakim
Pembantu Teknikal
1. Mendengar taklimat daripada ketua teknikal
2. Membuat pembahagian tugas berdasarkan kriteria
penilaian yang telah ditetapkan
3. Membuat penilaian semasa pembinaan projek
(Peringkat 1)
4. Mendengar dan menilai pembentangan setiap
kumpulan serta mengadakan sesi soal jawab dengan
peserta (Peringkat 2)
5. Mengisi borang penghakiman dan menyerahkannya
kepada pegawai teknikal
1. Menyediakan tempat pendaftaran dan label
2. Menguruskan pendaftaran peserta sebelum
pertandingan bermula.
3. Membuat semakan bahan dan peralatan
pertandingan sebelum pertandingan
4. Menguruskan borang- borang penilaian/ pemarkahan.
5. Menyediakan borang catatan pengundian giliran
pertandingan.
6. Menguruskan proses pengundian berjalan dengan
teratur.
7. Mengumpulkan slaid pembentangan dari peserta
pertandingan sebelum sesi pembentangan bermula.
8. Mengambil masa semasa sesi pembentangan.
9. Memastikan dan menyusun semua peralatan dan
bahan dalam keadaan teratur dan siap sedia untuk
digunakan.
10. Memastikan peti pertolongan cemas dan alat
pemadam api berada ditempat pertandingan.
INOVASI TENAGA BIOJISIM | 14
BORANG PENYERTAAN
PERTANDINGAN INOVASI TENAGA BIOJISIM
NEGERI:
BUTIRAN SEKOLAH
NAMA SEKOLAH
ALAMAT
NO TEL / FAKS
E-MAIL
GURU PEMBIMBING
NAMA
JANTINA
BANGSA
MYKAD
NO. HP
SAIZ
TSHIRT
PESERTA
BIL
JANTIN
A
NAMA
BANGSA
M C I L
MYKAD
NO. HP
SAIZ
TSHIRT
BILANGAN VEGETARIAN
GURU
MURID
Dengan ini pihak kami mengesahkan peserta tersenarai adalah murid sekolah ini dan segala
maklumat yang dinyatakan adalah benar dan tepat.
Pengesahan Pengetua:
Cop Rasmi :
.....................................................
(
)
Tarikh
:
Untuk Kegunaan Urusetia Penganjur
TARIKH TERIMA
PENERIMA
TANDATANGAN
INOVASI TENAGA BIOJISIM | 15
BORANG MAKLUM BALAS
PERTANDINGAN INOVASI TENAGA BIOJISIM
NAMA PERTANDINGAN
:
NEGERI PASUKAN
:
NAMA PEGAWAI/GURU
:
NO. TELEFON
:
KELEMAHAN / ISU
:
CADANGAN PENAMBAHBAIKAN :
_____________________________
NAMA
NO. TEL
:
:
INOVASI TENAGA BIOJISIM | 16
Download