Uploaded by Chandre Marais

13 Die meting van die prestasie van die ekonomie

advertisement
13 DIE METING VAN DIE PRESTASIE VAN DIE EKONOMIE
Leeruitkomste
 Verduidelik die vyf makro- ekonomiese doelwitte
 Verduidelik wat die nasionale rekeninge is
 Verduidelik die belangrikste begrippe met betrekking tot die nasionale
rekeninge
 Toon die verwantsakp aan tussen die belnagrikste nasionale rekeninge
begrippe
 Definieer werkloosheidskoers
 Definieer die verbruikersprysindeks (VPI)
 Verduidelik die betalingsbalans
 Verduidelik wat di Lorenz-kromme en die Gini-koëffisiënt is
1. MAKRO- EKONOMIESE DOELWITTE
5 Makro- ekonomiese doelstellings
1. Ekonomiese groei
2. Volle indiensname
3. Prysstabiliteit
4. Betalingsbalansstabiliteit
5. Regverdige inkome verdeling
Vervolgens kortliks bespreek
a. Ekonomiese groei
Die totale produksie van goedere en dienste van een tydperk na die volgende
moet toeneem.
b. Volle indiensname
Die ideaal is dat al die produksiefaktore in ‘n land ten volle aangewend moet
word.
c. Prysstabiliteit
Die doelstelling is om inflasie so laag as moontlik te hou.
d. Betalingsbalansstabiliteit
Daar moet ‘n balans tussen die invoer en uitvoer wees.
e. Regverdige inkome verdeling
Die verdelingsdoelwit is gedeeltelik ‘n subjektiewe of normatiewe kwessie.
2. DIE METING VAN DIE PEIL VAN EKONOMIESE AKTIWITEIT
Bruto Binnelandse Produk (BBP)
Die totale waarde van alle finale goedere en dienste wat gedurende ‘n sekere
tydperk binne die grense van ‘n land geproduseer is.
Die verskillende elemente van die definsie van die BBP word kortliks ontleed
a. Die eerste belangrike element is waarde
Pryse van verskillende goedere en dienste word gebruik om die waarde van die
produksie te bepaal.
Beskou die volgende
20 Appels kan nie met 30 pere vergelyk word nie, maar die makwaarde van albei
produkte kan bymekaar getel word om ‘n gekombineerde maatstaaf van die
produksie van die twee goedere te verkry.
Indien:
Appels – 80c elk
Pere – R1 elk
20 Appels teen 80c en 30 Pere teen R1 is onderskeidelike markwaardes.
Appels : R 0.8 x 20 = R16
Pere : R1 x 30 = R30
Gesamentlike waarde van die twee produkte is R46.
b. Die tweede belangrike element finale.
Daar moet tussen finale en intermediêre goedere onderskei word
 Finale goedere – Goedere wat deur individuele huishoudings en firmas gebruik
word.
 Intermediêre goedere – Goedere wat gekoop word om as insette in die
produksie van ander goedere gebruik te word.
of
Enige produk wat aangekoop word met die doel om dit weer te verkoop of te
verwerk.
Let egter daarop dat die uiteindelike gebruik van ‘n produk is wat bepaal of dit ‘n
finale of intermediêre produk is.
c. Binne die grense van ‘n land
Binne die grense van ‘n land word in sommige definisies vervang met die term
“in die ekonomie”.
BBP is ‘n geografiese begrip wat al die produksie wat binne die geografiese
gebeid van ‘n land geproduseer is, insluit.
d. Die vierde belangrike element is slegs goedere en dienste wat gedurende ‘n
bepaalde tydperk geproduseer is, word by die BBP ingesluit.
Die BBP het betrekking op die produksie van nuwe goedere en dienste
gedurende ‘n spesifieke tydperk, ook bekend as heersende produksie.
Gedurende die tydperk waarvoor BBP bereken word, veroorsaak veroudering en
slytasie wat die waarde van die kapitaaltoerusting verminder of depresieer.
Voorsiening moet vir waardevermindering gemaak word en hierdie voorsiening moet
van die waarde van die produksie afgetrek word. Deur die voorsiening vir
waardevermindering af te trek, verander die bruto totaal na ‘n netto total. Die netto
totaal is ‘n meer korrekte maatstaaf van die ekonomiese prestasie, omdat dit die
afname in die waarde van die kapitaalgoedere insluit.
Drie maniere om dubbeltelling te vermy
1. Toegevoegde waarde ook bekend as Produksiebenadering
2. Finale goedere en dienste ook bekend as Bestedingsbenadering
3. Inkome van produksiefaktore ook bekend as Inkome benadering
a. Produksiebenadering
By elke transaksie word slegs die toegevoegde waarde in berekening gebring.
Beskou die volgende voorbeeld:
 ‘n Boer produseer 1000 sakke koring wat teen R10 per sak aan ‘n meulenaar
verkoop word om ‘n opbrengs van R10 000 te lewer.
 Die meulenaar verwerk die koring tot meel wat hy vir R12 500 aan ‘n bakker
verkoop
 Nadat die brood met die meel gebak is, verkoop die bakker dit aan ‘n winkel vir
R18 000.
 Die winkel verkoop vervolgens die brood aan die finale verbruiker vir R21 000.
Berekening- Tabel
Deelnemer
Boer
Meulenaar
Bakker
Winkellier
Total
Waarde van verkope
R10 000
R12 500
R18 000
R21 000
R61 500
Toegevoegde waarde
R10 000
R2 500
R5 500
R3 000
R21 000
Let daarop dat die totale waarde gelyk is aan R21 000 (Ons gebruik die
toegevoegde waarde)
b. Bestedingsbenadering
Die verkope het slegs betrekking op finale goedere en dienste.
Dubbeltelling kan vermy word deur slegs die waarde van verkope van goedere en
dienste aan die finale verbruikers te gebruik dus is die totale waarde van die verkope
aan die finale verbruikers (Winkellier) gelyk aan R21 000 soos in die bostaande
tabel
Let egter daarop dat die uiteindelike gebruik van ‘n produk is, wat bepaal of dit ‘n
finale of intermediêre produk is. As die meel in die bogenoemde voorbeeld deur
verbruikers gekoop is, sou dit as ‘n finale produk klasifiseer gewees het. Sou die
meel nie gedurende die betrokke tydperk verkoop word nie, word dit deel van die
meulenaar se voorrraad.
c. Inkome benadering
Dit is slegs die inkome wat in die verskillende stadiums van die produksieproses
deur die deelnemers aan die proses verdien is, in berekening te bring.
In die voorbeeld is R10 000 gedurende die boerderystaduim verdien, R2 500
gedurende die meulstadium. R5 500 gedurende die bakstadium, R3 000 gedurende
die finale verkoop stadium. Dit lewer ‘n totaal van R21 000
Let daarop dat die totale inkome in die ekonomie net sal toeneem indien die
produksie toeneem.
Drie metodes om BBP te bereken
1. Produksiebenadering (toegevoegde waarde)
Verkoopprys – aankoopprys
2. Bestedingsbenadering (finale goedere en dienste)
3. Inkome benadering (inkome van die produksiefaktore)
a. Vanaf produksiefaktore
b. Lone, rente, huur, wins
c. NB: bereken wins
Produksie is die bron van alle inkome.
Die enigeste manier waarop inkome in die ekonomie geskep kan word is deur
goedere en dienste te produseer en te verkoop.
Produksie, inkome en bestedingsbenadering tabel:
Rolspeler
Koop
1ste
0
A
A
B
Laaste
Verkoop (TGW)
Lone
Huur
Rente
Wins
Som
A–0
w
r
i
p
wrip1
B
B-A
w
r
i
p
wrip2
C
C-B
w
r
i
p
wrip3
Totaal
(TGW)
www
rrr
iii
ppp
Som
Voorbeeld 1:
Gebruik die inligting wat volg en bereken BBP volgens die:
1) Produksie benadering
2) Bestedings benadering
3) Inkome benadering.









Die Merino wol (vanaf Suid-Afrika) is bekend vir hul sagtheid en kwaliteit. Die wol
komberse is aanlyn te koop by Tich and Bean (In verkoop kolom: 2600 x 9 =
23 400). Die komberse word verkoop vir R2600 per stuk.
Mev Bezuidenhout koop nege van die komberse by Tich and Bean. (2600 x 9)
Omdat Tich and Bean ʼn aanlyn winkel is, is hul uitgawes beperk, hulle betaal
slegs lone van R1500.
Tich and Bean het die komberse aangekoop vanaf Love Weaving wat R500 se
loon, R800 se huur en, R440 se rente betaal, terwyl hulle ʼn wins van R1860
maak.
Die spesiale wol is oorspronklik van ʼn Merino boer verkry, wat die rou produk aan
Draw the Line verkoop het.
Die boer maak ʼn wins van R6658 op die wol en betaal huur van R422, rente van
R320 en lone van R2500.
Draw the Line is Love Weaving se verskaffers. Hulle verander die rou wol in
garing en voeg R5700 se waarde by tot die produk.
Hulle lone beloop R868, huur R740 en hulle betaal ook rente.
Verder maak Draw the Line ʼn wins van R3192 op die transaksie.
Let daarop dat die syfers in geel die enigste informasie is wat aan jou gegee
word.
Rol spelers
Koop
Verkoop
TGW
(Verkoop
– Koop)
Lone
(W)
Huur Rente
(R)
(I)
Wins
(P)
Som
(W + R + I +
P)
Merino wol
0
9 900
9 900
2500
422
320
6658
9 900
Drwa the line
9 900
15 600
5 700
868
740
900
3192
5 700
Love weaving
15 600
19 200
3 600
500
800
440
1860
3 600
Tick and
Bean
19 200
23 400
4 200
1 500
0
0
2 700
4 200
Carli
23 400
Bezuidenhout (2600
x 9)
Bestedingsbenadering
23 400
(2600 x
9)
Produksiebenadering
23 400
(2600 x 9)
Inkomebenadering
Voorbeld 2:
Gebruik die inligting wat volg en bereken BBP volgens die:
1) Produksie benadering
2) Bestedings benadering
3) Inkome benadering.
George (die eienaar van ‘n koffie plaas) verkoop R 5 000 se koffie bone aan ʼn koffie
produsent (Nestlé Nespresso). George betaal sy werkers R700 en huur sy perseel
teen R1000. George betaal ook rente van R200 op sy besigheid se lening.
Nespresso, gebruik die bone om koffie kapsules te vervaardig ter waarde van R10
000. Nespresso se loononkostes beloop R900 en huur masjinerie teen R400.
Nespresso moet ook rente van R1 000 betaal. Nespresso verkoop die koffie
kapsules vir R17 000 aan Yuppiechef waar Yuppiechef die kapsules verkoop aan
verbruikers regoor Suid Afrika. Yuppiechef se salarisse beloop R1 100 en rente op
die oortrokke bankrekening is R 400.
Rolspelers
George
Nespresso
Koop
0
5 000
Verkoop
5 000
17 000
TGW
5 000
12 000
Lone
700
900
Yuppiechef
17 000
0
17 000
1 100
Huur
1 000
400
Rente
200
1 000
400
Wins
3 100
9 700
Som
5 000
12 000
15 500 17 000
Voorbeeld 3:
Gebruik die inligting wat volg en bereken BBP volgens die:
1. Die produksiebenadering
2. Inkomste benadering







Steven verdien 'n bestaan deur diamante te grawe in ou mynskagte buite
Kimberley. Hy betaal die veiligheidswagte R 100 vir toegang tot die gebied en
betaal ook R350 vir uitstaande skuld op sy toerusting.
Hy verkoop die diamante wat hy vir R950 opgesluit het aan De Beers wat weet
hoe om diamante skoon te maak.
De Beers gebruik 'n werkspan van drie met 'n totale loon van R500. Hulle huur
die perseel vir R600 en betaal R800 rente op die lening vir sy toerusting.
Die skoongemaakte diamante word teen R3100 aan Ashanti Jewellers verkoop
en dit word verwerk tot 'n armband wat vir R4600 aan NWJ verkoop word.
NWJ verkoop dit aan Jean Fouche vir R7095, 'n eerstejaarstudent in Ekonomie
wat dit vir Valentynsdag vir sy vriendin wil koop.
Ashanti Jewellers betaal lone van R700, huur van R250 en rente van R275 op
lenings.
NWJ se salarisse beloop R1300 en hul huur is R1000
Berekening - Tabel
Rol players
Koop
Verkoop
Steven
R950
0
De Beers
R3100
R950
Ashanti
Jewelers
R4600
R3100
NWJ
R7 095
R4600
TGW
R950
R2150
R1500
R2495
Lone
(W)
Huur
(R)
Rente
(I)
Wins
(P)
R100
0
R350
R500
R500
R600
R800
R250
R700
R250
R275
R275
R1300
R1000
0
R195
Inkome
(W + R + i
+ P)
R7 095
4. Meting teen markpryse, basiese pryse en faktorkoste
Drie stele pryse om BBP te bereken:
a. Markpryse – Bestedingsbenadering
b. Basiese pryse – Produksiebenadering
c. Faktorkoste – Inkomebenadering
Die verskil tussen markpryse, basiese pryse en faktorkoste is die gevolg van sekere
belasting en subsidies op goedere en dienste.

Indirekte belasting (belasting op produksie en produkte)
Die markpryse van goedere en dienste is hoër as hul basiese pryse of
faktorkoste.

Subsidies (op produksie of produkte)
Die markpryse is laer as die basiese pryse of faktorkoste.
Twee soorte belasting en subsidies op produksie en produkte
1.1 Belasting op produkte
Verwys na die belasting wat per eenheid van ‘n bepaalde produk of diens betaalbaar
is.
1.2 Ander belasting op produksie
Verwys na belasting op produksie wat nie aan bepaalde goedere en dienste
gekoppel is nie.
R950
R2150
R1500
R2495
R7 095
2.1 Subsidies op produkte
Sluit in regstreekse subsidies wat per eenheid wat uitgevoer is betaal word ten
einde uitvoer aan te moedig sowel as produkgekoppelde subsidies op produkte
wat plaaslik verbruik word.
2.2 Ander subsidis op produksie
Verwys na subsidies wat nie aan bepaalde goedere en dienste gekoppel is nie.
Berekening van BBP teen markprys en faktorkoste




BBP @ basiese pryse = BBP @markpryse – belasting op produkte + subsidies
op produkte
BBP @ basiese pryse = BBP @faktorkoste + ander belasting op produksie –
ander subsidies op produksie
BBP @ faktorkoste = BBP @basiese pryse – ander belasting op produksie +
ander subsidies op produksie
BBP @ markprys = BBP @basiese pryse + belasting op produkte – subsidies op
produkte
5. Meting teen heersende en konste pryse
a. BBP teen heersende pryse – Nominale BBP
b. BBP teen konstante pryse – Reële BBP
Nominale pryse (Geld of monotêre waardes)
 Nominaal beteken “volgens die naam”
 Wat nou gevra word in die winkel
 Huidige pryse
 Inflasie ingesluit
Reële pryse (Inflasie)
 Reël beteken “werklik” of “wesenlik”
 Koopkrag
 As pryse verhoog daal die reële waarde
 Relatief tot ‘n basisjaar
 Konstante pryse
 Inflasie uitgesluit
Izak het in 1992 ‘n salaris van R5 000 per maand verdien. Terwyl Sipho in 2013 ‘n
salaris van R5 000 per maand verdien.
Nominaal het Izak en Sipho dieslefde salaris verdien.
In Reële terme het Izak egter meer as Sipho verdien.
Nominale en Reële BBP
Beskou die volgende voorbeeld
Drie produkte
1. Appels
2. Piesangs
3. Lemoene
In 2005
 100 appels geproduseer en teen 50c elk verkoop
 200 Piesangs geproduseer en teen 25c elk verkoop
 150 Lemoene geproduseer en teen 30c elk verkoop
Die totale waarde van die produksie in 2005 is
(100 x 50c) + (200 x 25c) + (150 x 30c)
= 50 + 50 + 45
= R145
In 2013
 150 Appels geproduseer en teen R1 verkoop
 200 Piesangs geproduseer en teen 40c verkoop
 100 Lemoene geproduseer en teen 50c verkoop
Die totale waarde van die produksie in 2013 is
(150 x R1) + (200 x 40c) + (100 x 50c)
= 150 + 80 + 50
= R280
Berekening van reële BBP
Ons gebruik 2005 as die basisjaar en 2005-pryse om die waarde van produksie in
2013 teen konstante pryse te bereken.
(150 x 50c) + (200 x 25c) + (100 x 30c)
= 75 + 50 + 30
= R155
Nominale
BBP 2005
100 Appels
teen 50c
200
Piesangs
teen 25c
150
lemoene
teen 30c
Totaal
= R50
= R50
= R45
= R145
Nominale
BBP 2013
150 Appels
teen R1
200
Piesangs
teen 40c
100
Lemoene
teen 50c
= R150
= R80
= R50
= R280
Reële BBP
2013
150 Appels
teen 50c
200
Piesangs
teen 25c
100
Lemoene
teen 30c
= R75
= R50
R30
= R155
Toename in nominale BBP tussen 2005 en 2013
𝟐𝟖𝟎−𝟏𝟒𝟓
𝟏𝟒𝟓
×
𝟏𝟎𝟎
𝟏
= 93.1 %
Toename in reële BBP tussen 2005 en 2013
𝟏𝟓𝟓−𝟏𝟒𝟓
𝟏𝟒𝟓
×
𝟏𝟎𝟎
𝟏
= 6.9 %
Voorbeeld 1:
Die tabel hieronder bevat inligting oor die Suid- Afrikaanse ekonomie wat Coke en
sjokolade vervaardig. Die basis jaar is 2014.
Jaar
Prys van coke
2014
2015
2016
R12
R14
R18
Hoeveelheid
coke
150
180
190
Prys van
sjokolade
R7
R8
R9
Hoeveelheid
sjokolade
40
60
60
Bereken die reële BBP vir 2016.
Produk
Coke
Sjokolade
Prys 2014
R12
R7
Hoeveelheid 2016
190
60
Reële BBP
P2014 x Q2016
R2 280
R420
R2 700
Voorbeeld 2:
Berekening - Tabel
Produk
Klere
Kos
Meubels
Petrol
P
2010
R1 250
R1 160
R850
R9 100
Q
2010
565
927
256
341
P
2017
R1 300
R1 210
R870
R9 150
Q
2017
570
955
266
350
P
2018
R1 350
R1 280
R910
R9 820
Q
2018
588
987
284
394
Deur gebruik te maak van die tabel, bereken Reële BBP vir die jaar 2018.(Gebruik
2010 as basis jaar)
2017
Klere
Kos
Meubels
Petrol
P
2010
R1 250
R1 160
R850
R9 100
Q
2017
570
955
266
350
Totaal
P2010 x Q2017
= R712 500
= R1 107 800
= R226 100
= R3 185 000
= R5 231 400
2018
Klere
Kos
Meubels
Petrol
P
2010
R1 250
R1 160
R850
R9 100
Q
2018
588
987
284
394
Totaal
P2010 x Q2018
= R735 000
= R1 144 920
= R241 400
= R3 585 400
= R5 706 720
BBP van 2018 − BBP van 2017
100
×
BBP van 2017
1
=
𝑅5 706 720 − 𝑅5 231 400
= 9,09%
𝑅5 231 400
×
100
1
Voorbeeld 3:
Fire
swembaddens
Pluimvee
omheining
Grasdak lapas
P
2015
Q
2015
R15 000
600
Totale
waarde in
2016
Q
2017
900
1 600
R32 000
P
2017
R800 000
16
R780
2 500
R40 000
20
Totale
waarde
in 2017
R16 200
000
1. Bereken die nominale waarde vir die BBP in 2015
Nominale BBP van 2015
= (R15 000 x 600) + R800 000 + (R32 000 x 16)
= R9 000 000 + R800 000 + R512 000
=R10 312 000
2. Bereken die reële waarde van BBP in 2017 (2015 basis jaar)
Reële BBP vir 2017
= (R15 000 x 900) + (
𝑅800 000
1600
×
𝑅2 500
1
) + (R32 000 x 20)
= R13 500 000 + R1 250 000 + R640 000
= R15 390 000
3. Met hoeveel het die reële BBP gegroei tussen 2015 en 2017
Groeikoers =
Reële BBP van 2017−Reële BBP van 2015
=
Reële BBP van 2015
𝑅15 390 000−𝑅10 312 000
𝑅10 312 000
×
×
100
1
100
1
= 49,24%
6. Bruto nasionale inkome of produk
Bruto nasionale inkome (BNI)
Inkome wat verdien is deur alle permanente inwoners van die land.
Sluit alle produksie in deur produksiefaktore, ongeag waar dit voorkom
BNI = BBP – faktorbetalings aan die buiteland + faktorbetalings aan Suid-Afrikaners
Brekening van nasionale-rekeninge-totale
Beskou die volgende voorbeeld
Bereken die nasionale-rekeninge-totale in Suid-Afrika vir 2013 teen markprys
Finale verbruikersbesteding deur huishoudings
Bruto Kapitaalvorming
Finale verbruikersbesteding deur die algemene owerheid
Respos
= Bruto binnelandse besteding
+ Uitvoere van goedere en dienste
− Invoer van goedere en dienste
= Bruto binnelandse produk teen markprys
- Netto primêre inkomebetalings
= Bruto nasionale inkome teen markprys
7. Besteding aan BBP
Besteding aan BBP
Besteding aan goedere en dienste geproduseer in ʼn land.
Totale besteding bestaan uit die volgende elemente:
a.
b.
c.
d.
e.
Verbruikersbesteding deur huishoudings (C)
Investeringsbesteding deur firmas (I)
Owerheidsbesteding (G)
Besteding aan uitvoer (X)
Besteding aan invoer (Z)
R2 057 898
R655 519
R752 781
R14 360
R3 480 558
R1 054 353
R1 149 542
R3 385 369
R71 324
R3 314 045
Die volgende vergelyking word gebruik
BBP = C + I + G + (X - Z)
Bruto kapitaalvorming
Geen voorsiening is gemaak vir die verbruik van vaste kapitaal nie.
Vaste kapitaalvorming
Aankoop van kapitaalgoedere soos geboue en toerusting.
Veranderings in voorraad
Goedere wat in die betrokke tydperk geproduseer is, maar nie verkoop is nie.
Die volgende komponent van die besteding aan die BBP is:
Die finale verbruikersbesteding deur die algemene owerheid
 Sluit kapitaalbesteding deur die owerheid uit
Die owerheid se kapitaalvorming word in die nasionale rekeninge by die bruto
kapitaalvorming ingesluit.
‘n Beduidende deel van die besteding aan die Suid-Afrikaanse BBP vind in die res
van die werêld plaas. Hierdie besteding aan die Suid-Afrikaanse uitvoer moet by die
ander komponente van die besteding aan die BBP getel word.
Aan die ander kant, sluit C, I, G en X ook besteding aan goedere en dienste in wat
nie in Suid-Afrika vervaardig is nie. Hierdie invoer van goedere en dienste moet
afgetrek word om die totale besteding aan Suid-Afrikaanse goedere en dienste te
bepaal.
Besteding aan BBP sluit nie invoer in nie, aangesien die invoer in die buiteland
geproduseer word. besteding aan BBP sluit slegs besteding aan Suid-Afrikaanse
goedere en dienste in.
8. Bruto binnelandse besteding (BBB)
Bruto Binnelande Besteding (BBB)
 Totale besteding binne die grense van die land
 BBB sluit die invoere (Z) in, maar sluit die uitvoer (X) uit.
BBB = C + I + G
Die verskil tussen die binnelandse produksie en die binnelandse besteding word in
die verskil tussen die invoer (Z) en uitvoer (X) weerspeel.
Netto uitvoer (NX) = X - Z
Indien die BBP gedurende ‘n bepaalde tydperk groter a die BBB is, volg dit dat die
uitvoer gedurende daardie tydperk die invoer oorskry het.
 Indien BBP > BBB is X > Z
 Indien BBB > BBP is Z > X
Om van BBB na BBP teen markprys te beweeg:
BBP @ markprys = BBB + X – Z
= C + I + G + (X-Z)
Om van BBP teen markprys na BNI teen markprys te beweeg:
BNI @ markprys = BBP @ markprys – netto primêre inkomebetalings
Let op na die volgende:
-d
Bruto
Binneland
- FB
Besteding
Mark Pryse
Netto
+ FI
Nasionaal
Bruto
+d
+ FB
- FI
+X -Z
Produksie
-X +Z
-t
Faktor koste
+t
+s
d = Waardevermindering / Depresiasie
FB = Faktorbetalings
FI = Faktor ontangstes
X = Uitvoere
Z = Invoere
T = BTW
S = Subsidies
-s
Binneland
Besteding
Mark Pryse
Voorbeeld 1:
Komponent
BBP@Markprys
BTW
Rente op owerheidskuldinstrumente ontvang
Salarisse van SA lektore van in Australie klas gee.
Oordragsbetalings deur die staat
Waardevermindering
Invoere
Uitvoere
Produksiegoedere
Subsidies
Salarisse betaal aan konstruksiewerkers vanuit Zambie
Bereken die volgende :
1. BBPfc
BBPfc = BBPmp –t + s
= 30 360 – 850 +3660
= 33 170
2. BBBmp
BBPmp = BBPmp – x + z
= 30 360 – 2500 + 2000
= 29 860
3. NI
NI = BBPmp - d – FB + FI – t + s
= 30 360 – 2950 – 11 770 + 13 000 – 850 + 3660
= 31 450
Voorbeeld 2:
Komponent
BBP @faktorkoste
Subsidies op produkte
Belasting
Kapitale investering
Depresiasie
Uitvoere
Invoere
Dividende verdien deur Amerikaanse
aandeelhouers van aandele in
Woolworths.
Oordragsbetaling deur staat
Lone verdien deur Suid-Afrikaanse
kelners by gastehuise geleë in Canada
R Miljoen
335 400
7 000
9 300
19 110
5 015
6 230
8 860
1 950
3 520
3 300
R Miljoen
30 360
850
19 000
13 000
1100
2950
2000
2500
12 860
3660
11 770
Bereken die volgende :
1. BBBmp
BBBmp = BBPfc – X + Z + t – s
= 335 400 – 6 230 + 8 860 + 9 300 – 7 000
= 340 330
2. NI
NI = BBPfc – d – FB + FI
= 335 400 – 5 015 – 1 950 + 3 300
= 331 735
Voorbeeld 3:
Komponent
BTW
BBP @faktorkoste
Subsidies
Oordragsbetaling deur staat
Invoere
Uitvoere
Depresiasie
Salarisse verdien deur Au Pairs van
Engeland wat kinders in Suid Afrika oppas
Winste verdien by Sasol se aanleg in die VAE
R Miljoen
2 600
49 100
2 100
2 600
26 000
38 500
2 100
2 600
2 900
Bereken die volgende:
1. BBBmp
BBBmp = BBPfc – X + Z + t – s
= 49 100 – 38 500 + 26 000 + 2 600 – 2 100
= 36 100
2. NI
NI = BBPfc – d – FB + FI
= 49 100 – 2 100 – 2 600 + 2 900
= 47 300
3. Bereken Suid-Afrika se handelsbalans en dui aan of dit ‘n surplus of ‘n
tekort is.
X–Z
= 38 500 – 26 000
= 12 500
Surplus
Voorbeeld 4:
Komponente
BTW
BBP @faktorkoste
Indirekte subsidies
Invoer
Uitvoer
Depresiasie (6% van kapitaal goedere)
Salarisse verdien deur Suid-Afrikaanse
sokkerspelers in die Engelse premierliga
Winste verdien deur Singapore Airlines
wat in Suid-Afrika handel dryf
Inkomebelasting
Kapitaal goedere
R (Rand)
16 500
293 500
43 330
10 000
20 000
35 400
125 700
17 000
36 000
Bereken die volgende:
1. NI
NI = BBPfc – d – FB + FI
= 293 500 – (36 000 x 6%) – 125 700 + 35 400
= 300 500
9. Die meting van werkverskaffing en werkloosheid
Om werkverskaffing te meet, moet slegs bepaal word hoeveel mense werk het op
die tydstip, waarop die meting plaasvind. Om die aantal werklose persone te meet
moet slegs bepaal word hoeveel mense wat bereid en in staat is om te werk op
daardie tydstip nie werk het nie.
Die aantal werklose persone kan dan uitgedruk word as ‘n persentasie van die
aantal wat bereid en in staat is om te werk. Hierdie persentasie word die
werklossheidkoers genoem.
Twee definisies van werkloosheid
1. Eng definisie
2. Uitgebreide definisie
a. Eng definisie
Om werkloos geklasifiseer te word moet ‘n person onlangse stappe geneem het om
werk te soek.
b. Uitgebreide definisie
Die blote begeerte om te werk
Volle indiensname
Indiensneming – Aantal mense wat op tydstip werk het.
Arbeidsmag – Aantal mense wat gewillig en in staat is om te werk
 Tussen 15 en 65 jaar
 Werkloses + werkendes
 Uitgesluit: pensionarisse, kinders (<15jr) , persone wat nie kan werk nie,
ontmoedig
Werkloosheid – aantal mense wat werkloos is
 Werkloosheidskoers = aantal werkloses / arbeidsmag x 100
Informele sektor
Informele sektor ook bekend as:
1. Skadu-ekonomie
2. Onopgetekende ekonomie
3. Ondergrondse ekonomie
4. Niewaargenome ekonomie
Drie redes waarom mense in die informele sektor bedrywig is
1. Omdat hulle nie werk in die formele sektor kan kry nie
2. Omdat hulle by onwettige aktiwiteite betrokke is
3. Omdat hulle nie belasting wil betaal nie
Aktiwiteite in die informele sektor
Wettig / Sosiaal aanvaarbaar
Produsente
 Self indiensgeneemde
ambagsmanne
 Skoenmakers
 Kleremakers
 Kunstenaars
Verspreiders
 Straat verkopers
 Snuffelmarkhandelaars
 Karweiers
 Boodskappers
 Sjebeeneienaars
Dienste
 Taxi – operator
 Geldskieters
 Musikante
 Herstellers
 Haarkappers
 Fotograwe
Onwettig / Sosiaal onaanvaarbaar
Produsente
 Daggaprodusente
 Vervalsers
 Dwelmvervaardigers
Verspreiders
 Sakkerollers
 Inbrekers
 Rowers
 Swartmarkhandelaars
 Dwelmsmouse
Dienste
 Prostitute
 Smokkelaars
 Omkopers
 Kredietwoekeraars
10. Verbruikersprysindeks (VPI)
As die pryse van goedere en dienste styg, neem die koopkrag van die verbruiker se
inkome af.
Verbruikersprysindeks (VPI)
 ‘n Indeks van die pryse van ‘n verteenwoordigende “mantjie” verbruikersgoedereen dienste.
 Die VPI verteenwoordig dus ‘n “mandjie” goedere en dienste wat ‘n huishouding
aankoop.
By die samestelling van die VPI moet statestiek Suid-Afrika





Die goedere en dienste kies wat in die mandjie ingesluit word
‘n gewig aan elke produk of diens toeken om die relatiewe belangrikheid daarvan
in die mandjie aan te dui
Op ‘n basistydperk vir die berekening van die VPI besluit
Op ‘n formule vir die berekening van die VPI besluit
Elke maand pryse versamel om die VPI vir daardie maand te bereken
Berekening van inflasie
Formule:
Inflasie2013 =
∆VPI
VPI
=
VPI 2013−VPI 2012
VPI 2012
x 100
Samestelling van ‘n prysindeks
Gestel dat slegs twee produkte naamlik vleis en brood verbruik word. die gemiddelde
verbruiker koop 4kg vleis en 10 brode per week.
In 2012
Vleis: R35 per kg
Brood: R10
In 2013
Vleis: R45 per kg
Brood: R12
Met hoeveel het die lewenskoste tussen 2012 en 2013 toegeneem ?
In 2012
(4 x 35) + (10 x 10)
= R240
In 2013
(4 x 45) + (10 x 12)
= R300
Toename in die VPI tussen 2012 en 2013
300−240
240
x
100
1
= 25%
11. Die meting van transaksies met die res van die wêreld: Betalingsbalans
Betalingsbalans
Rekeningkundige rekord van alle transaksies met die res van die wêreld
Elke land hou rekord van alle transaksies met die res van die wêreld.
 Opsomming van al die transaksies tussen SA huishoudings, firmas en owerheid
met buitelandse huishoudings, firmas en owerhede gedurende ‘n bepaalde
tydperk.
Die betalinsbalans bestaan hoofsaaklik uit twee rekeninge:
1. Lopende rekening
2. Finansiële rekening
a. Lopende rekening
Al die verkope van goedere en dienste aan die res van die wêreld, alle aankope an
goedere en dienste, al die primêre inkomste-ontvangste en betalings.
Surplus in lopende rekening
Wanneer daar ‘n surplus in die lopende rekening is dui dit aan dat die waarde van
die land se uitvoer die waarde van die invoer oorskry het.
 Uitvoer > Invoer
Tekort in lopende rekening
 Invoer > Uitvoer
Inkomste ontvangstes
Verwys na inkome wat deur Suid-Afrikaanse inwoners in die buiteland verdien word.
Inkome betalings
Verwys na inkome wat nie-inwoners in Suid-Afrika verdien.
Inkomevloeie
a. Vergoeding van werknemers
b. Beleggingsinkome
Vergoeding van werknemers
Lone, Salarisse en ander voordele wat vedien word deur individue in lande buite die
waarvan hulle inwoners is.
Beleggingsinkome
Dividende, rente, wins en ander vorms van inkome wat deur die voorsiening van
finansiële kapitaal verdien word.
Inkome-ontvangste in die betalingsbalans is gelyk aan die primêre inkome vanaf
die buiteland.
Inkome betalings in die betalingsbalans is gelyk aan die primêre inkome aan die
buiteland.
Onthou dat die BNI = BBP + primêre inkome vanaf die buiteland - primêre inkome
aan die buiteland.
b. Finansiële rekening
Internasionale transaksies in bates en laste word opgeteken.
 Alle suiwer finansiële vloeie na en van die land, soos die aankoop en verkoop
van finansiële bates.
Drie hoofkomponente van die finansiële rekening
1. Regstreekse belegging
2. Portefeulje belegging
3. Ander belegging
1. Regstreekse belegging
Alle transaksies waar die doel van die belegger is om beheer te verkry in die bestuur
van die onderneming waarin die belegging gemaak word.
2. Portefeulje belegging
Aankope van bates soos aandele of effekte waar die belegger slegs in die verwagte
finansiële opbrengs van die belegging, belang stel.
3. Ander belegging
Alle finansiële transaksies wat nie as regstreekse of portefeulje belegging
geklassifiseer is nie. Lenings, valuta en deposito’s word ingesluit.
Surplus op finansiële rekening
Dui daarop dat meer fondse gedurende die betrokke tydperk die land ingevloei het
as wat uit gevloei het. Dit staan bekend as netto invloei van buitelandse kapitaal.
Tekort op finansiële rekening
Dui aan dat die uitvloei die invloei oorskry het. Dit staan bekend as ‘n netto uitvloei
van buitenadse kapitaal.
Die meting van ongelykheid: Die verdeling van inkome
Drie maatstawwe word gebruik
1. Lorenz – kromme
2. Gini – koëffisient
3. Kwantielverhouding
1. Lorenz – kromme
Eenvoudige grafiese hulpmiddel om die graad van ongelykheid van inkome te
illustreer.
Om die Lorenz – kromme t.o.v. die verdeling van inkome op te stel:
a. Verskillende individue of huishoudings in die ekonomie vanaf die armste tot die
rykste gerangskik word. Dit word op ‘n persentasiebasis gedoen.
b. Die opeenvolgende persentasies van die bevolking word op die horisontale as
getoon.
Die Horisontale as = kumulatiewe persentasie van inkome
Die vertikale as toon die kumulatiewe persentasie van totale inkome
Die Vertikale as = kumulatiewe persentasie van bevolking
Tabel 1
Persentasie
Bevolking
Inkome
Armste 20%
3
Volgende 20%
7
Volgende 20%
15
Volgende 20%
25
Rykste 20%
50
Kumulatiewe persentasie
Bevolking
Inkome
20
3
40
10
60
25
80
50
100
100
Figuur 1: Lorenz – kromme
Punt a – Armste 20% van die bevolking, wat 3% van die inkome verdien.
Punt c – Toon 60% van die bevolking, wat 25% van die inkome verdien.
Diagonale lyn = Absolute gelyke verdeling van inkome
Die diagonaal moet by die oorsprong begin
Graad van ongelykheid
Hoe groter die afstand tussen die diagonaal en die Lorenx – kromme, hoe groter is
die graad van ongelykheid.
Grys gedeelte = Gebied van ongelykheid
2. Gini- koëffisiënt
Maatstaf van ongelykheid verkry deur gebied van ongelykheid in Lorenz-kromme te
verdeel en uit te druk as ʼn verhouding van die oppervlakte van die reghoekige
driehoek wat deur die asse en die diagonaal verkry word.
Figuur 1 vorm die driehoek deur die punte 0, A en B.
Kum.% Inkome
Gini koëffisiënt kan tussen 0 en 1 lê.
 Inkome absoluut gelyk verdeel = 0
 Inkome gelyk verdeel = nader aan 0
 Inkome ongelyk verdeel = nader aan 1
 In die praktyk lê die Gini-koëffisiënt gewoonlik tussen ongeveer
0.3 (meer gelyk)
0.7 (meer ongelyk).
Kum.% Bevolking
3. Kwantiel verhouding
Die verhouding tussen die persentasie van die inkome wat deur die hoogste x
present ( % ) van die bevolking ontvang word en die persentasie van die inkome wat
deur die y persent ( % ) van die bevolking ontvang word.
As ons die syfers van Tabel 1 gebruik word ‘n antwoord van 50 ÷ 3 = 16,7 verkry.
Hoe groter die verhouding, hoe groter is die graad van ongelykheid.
Download