Uploaded by nguyentienphung

Cách Đặt Câu Hỏi Trong Tiếng Anh

advertisement
Cách Đặt Câu Hỏi Trong Tiếng Anh
Từ để hỏi
Ý nghĩa sử dụng
Công thức
Từ hỏi + Động từ khiếm khuyết + CN …?
(was/ were/ have/ will…)
Từ hỏi + Trợ động từ + CN + Động từ thường?
(do/ does/ did)
What
Cái gì, vật gì, con gì,...
What is your name?
What do you do?
Which
Câu hỏi lựa chọn: cái nào
Which food do you like?
When
Câu hỏi về thời gian: Khi nào?
When were you born?
When do you often go walking?
Where
Câu hỏi về địa điểm, nơi chốn: Ở
đâu?
Where were you born?
Where did you go last night?
Who
Câu hỏi về người: Là ai? Ai?
Who are they?
Who do you often go swimming with?
Whose
Câu hỏi về sự sở hữu: Của ai?
Whose car is that?
Why
Câu hỏi lý do: Tại sao?
Why do you want to learn English?
Why do you like going walking?
How
Câu hỏi về đặc điểm, tính chất,
cách thức: Như thế nào?
How are you?
How do you go to work?
How much
Câu hỏi về giá cả hoặc số lượng
đối với những danh từ không
đếm được
How much is this book?
How much milk do you want?
How many
Câu hỏi về số lượng đối với
những danh từ đếm được
How many teachers are there in you school?
How many people are there in your family?
How often
Câu hỏi về tần suất
How often do you speak English?
How often do you go to the restaurant with your family?
How + adj
Câu hỏi về mức độ của tính từ đi
kèm
How old are you? (Bao nhiêu tuổi)
How tall is your son? (Cao bao nhiêu)
How high is this building? (Cao bao nhiêu)
How far is it from your house to work? (Bao xa)
Download