Uploaded by สิรินพร รัตนโกเมศ

Course Syllabus 411221-ชีวเคมี

advertisement
1
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)
รหัสวิชา
ชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต
เงื่อนไขรายวิชา
ระดับรายวิชา
จำนวนชั่วโมง
คณะสังกัด
ภาควิชา
ลักษณะรายวิชา
ภาคการศึกษา
หลักสูตร
411221
ชีวเคมี (กลุ่ม 3)
4 (3-3-7)
ไม่มี
ปริญญาตรี
บรรยาย 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ปฏิบัติการ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ชีวเคมี
วิชาบังคับ
ภาคต้นปีการศึกษา 2563
วิทยาศาสตร์บัณฑิต จุลชีววิทยา ชั้นปี 2
วิทยาศาสตร์บัณฑิต ทัศนมาตรศาสตร์ชั้นปี 2
รวม จำนวนนิสิต
153
คน
รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
1. ดร.ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร (ผู้จัดการรายวิชา)
2. ผศ. เอกรินทร์ ชุลีกร (ผู้ประสานงานรายวิชา)
3. ผศ.ดร.กฤษณ์ ตันตนะรัตน์
4. ผศ.นสพ.ดร.พันธุ์ชนะ สงวนเสริมศรี
5. ผศ.ดร.ธารทิพย์ บุญส่ง
6. ดร.ธเนศ สอนดา
รายชื่อนักวิทยาศาสตร์
1. คุณภคพล สวนม่วง
2. คุณเทอดขวัญ จันทร์นาค
3. คุณรัตนา อินต๊ะจันทร์
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาคุณสมบัติและโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ลิพดิ กรดอะมิโน โปรตีน กรดนิวคลิอิก กลไกการ
เร่งปฏิกิริยาและจลนศาสตร์ของเอนไซม์ ฮอร์โมนและโภชนาการ ชีวพลังงานศาสตร์ การแสดงออกและการควบคุมลักษณะทาง
พันธุกรรม การควบคุมกระบวนการเมแทบอลิซึมภายในร่างกาย ชีววิทยาโมเลกุล ชีวสารสนเทศ สเปคโทรสโคปี และการวิเคราะห์ เชิง
ปริมาณ การทดสอบคาร์โบไฮเดรต การทดสอบลิพิด การทดสอบกรดอะมิโนและโปรตีน จลนศาสตร์ของเอนไซม์ การทดสอบกรด
นิวคลิอิก และเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
วัตถุประสงค์รายวิชา
ด้านพุทธิพิสัย
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับสมบัติและโครงสร้างของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต กรดอะมิโน โปรตีน
ลิพิด และกรดนิวคลิอิก
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับจลนศาสตร์ของเอนไซม์และกลไกการทำงานของเอนไซม์
2
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับกลไกการทำงานของฮอร์โมนในการควบคุมการทำงานของร่างกาย
4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับชนิดของวิตามินและเกลือแร่ หน้าที่และความผิดปกติที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลของวิตามิน
และเกลือแร่
5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับยีนและการแสดงออกของยีน
6. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับพันธุวิศวกรรมและเทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลต่างๆ ที่ทันสมัย
7. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการสร้างพลังงานในสิ่งมีชีวิต กระบวนการเมแทบอลิซึมของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ภายในร่างกาย
และความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม
8. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับชีวสารสนเทศ
ด้านทักษะพิสัย
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทดสอบ หาชนิด และปริมาณสารโดยเทคนิคทางชีวเคมี เช่น สเปคโทรสโคปี อิเลคโทรโฟรีซิส
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทดสอบเพื่อแสดงให้เห็นถึงสมบัติทางเคมีของสารชีวโมเลกุลต่างๆ ได้แก่ คาร์โบไฮเดรต
กรดอะมิโน โปรตีน ลิพิด และกรดนิวคลิอิก
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์จลนศาสตร์ของเอนไซม์
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลไปเป็นพื้นฐานความเข้าใจ และประยุกต์ใช้ในวิชาชีพและสังคม
ด้านจิตพิสัย
เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญในการนำความรู้ทางชีวเคมีที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและวิชาชีพได้อย่างถูกต้อง
การจัดการเรียนการสอน
ห้องบรรยาย อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้อง MD 233 หรือบรรยายผ่านระบบออนไลน์
ห้องปฏิบัติการชีวเคมี อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ห้อง MD 346 หรือจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
ห้องเรียนย่อยสำหรับการอภิปรายปฏิบัตกิ ารกลุ่ม ห้อง MD 346 หรือจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์
สือ่ การเรียนการสอน
ฟังบรรยายร่วมกับการฉายสไลด์ วิดีทัศน์ ตามความเหมาะสม โดยมีเอกสารประกอบการสอนตามสมควร ในบางหัวข้ออาจมี
การใช้สื่ออืน่ ๆ เช่น E-learning, CD-ROM ตามความเหมาะสม และฝึกปฏิบัติการในห้องปฏิบัตกิ ารของภาควิชาชีวเคมี
การวัดและการประเมินผล
1. ภาคบรรยาย 67.50% สอบข้อเขียน
โดยแบ่ง
การประเมินระหว่างเรียน
22.5 %
การสอบข้อเขียน (กลางภาค และปลายภาค)
45%
2. ภาคปฏิบัติการ 32.50% แบ่งออกเป็น:
1.1 สอบข้อเขียน 9 % โดยแบ่งออกเป็นการสอบ 2 ครั้ง
1.2 Performance 11 % (1.83% x 6 ครั้ง) แบ่งเป็น:
- Quiz
10 คะแนน
- Report 30 คะแนน
1.3 Lab discussion 12.5 % ( Lab 2-6 ครั้งละ 2% รวม 10%, แบบฝึกหัด Molecular Biology 2.5%)
3
หนังสืออ่านประกอบ
คู่มือการสอนชีวเคมี Biochemistry Handbook I & II (2010) ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร เอกสารประกอบการสอนชีวเคมี และหนังสือต่างๆ ตามที่อาจารย์ผู้สอนมอบหมาย
แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการการเรียนการสอนปฏิบัติการ การอภิปรายปฏิบัติการ การเข้าสอบ การขาดสอบ
และการทุจริต
1. กรณีนิสิตมาสาย หรือเข้าระบบการเรียนการสอนออนไลน์ไม่ทันเวลา
- ในการทำปฏิบัติการหรือการอภิปรายปฏิบัติการ นิสิตจะไม่ได้คะแนน Pre-quiz
- ในการอภิปรายกรณีศึกษา (ถ้ามี) นิสิตจะถูกหักคะแนนการมีสว่ นร่วมในกิจกรรม
2. กรณีนิสิตขาดเรียนปฏิบัติการ เนื่องจากการป่วย หรือไม่สามารถเข้าระบบการเรียนการสอนออนไลน์ตามเวลา
- ให้นิสิตติดต่ออาจารย์ประจำกลุ่มภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการปฏิบัติการ การอภิปรายปฏิบัติการ โดยแนบ
ใบรับรองแพทย์มาด้วย
- หากนิสิตติดต่อช้ากว่ากำหนด จะไม่ได้คะแนน
3. กรณีนิสิตขาดเรียน เนี่องจากมีกิจกรรมคณะ/สาขาวิชา
- ให้นิสิตติดต่อ อาจารย์ประจำกลุ่ม ผู้ประสานงานรายวิชาหรือผู้จัดการรายวิชา ก่อนวันที่มีการปฏิบัติการ การ
อภิปรายปฏิบัติการ โดยแนบหนังสือราชการที่ออกโดยคณะ/สาขาวิชามาด้วย
- หากนิสิตติดต่อภายหลังวันที่มีการปฏิบัติการ การอภิปรายปฏิบัติการ จะไม่ได้คะแนน
4. การเข้าสอบ
- ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติสำหรับการสอบออนไลน์ ของภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร
5. กรณีขาดสอบ
- กรณีป่วย เกิดอุบัติเหตุ ให้นิสิตแจ้งหัวหน้าภาควิชาฯ หรือผู้จัดการรายวิชา ภายใน 3 วัน และต้องมีใบรับรอง
แพทย์ หรือ หนังสือรับรองจากผู้ปกครอง และหนังสือรับรองจากคณะฯ ต้นสังกัดของนิสิต
- ภาควิชาจะดำเนินการออกข้อสอบให้สอบใหม่หรือใช้ข้อสอบเดิมขึ้นกับมติของภาควิชา แต่นิสิตจะได้คะแนน
เพียง 70 เปอร์เซ็นต์ของคะแนนที่สอบได้
6. ทุจริตในการสอบ
- ปรับตกทั้งรายวิชา
ช่องทางการสื่อสาร
411221 กลุ่ม 3 เทอม 1-63
Microsoft Teams: 411221-3 เทอม 1 ปี 63
4
ตารางคะแนนสอบวิชาชีวเคมี (ภาคบรรยาย) กลุ่ม 3
ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563
หัวข้อบรรยาย
1. บทนำสู่ชีวเคมี
2. คาร์โบไฮเดรต
3. ลิพิด
4. กรดอะมิโนและโปรตีน
5. เอนไซม์
6. ฮอร์โมน
7.วิตามินและเกลือแร่
8.กรดนิวคลีอิก
9.ชีวพลังงานศาสตร์
10.เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
สอบกลางภาค
11.เมแทบอลิซึมของลิพิด
12.เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน
13.เมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์
14.ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม
15.ยีนและการแสดงออกของยีน
16.เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
17.ชีวสารสนเทศ
สอบปลายภาค
รวม
ผู้สอน
ชั่วโมงเรียน
คะแนนรวม
(%)
ภาคภูมิ
กฤษณ์
กฤษณ์
พันธุ์ชนะ
ภาคภูมิ
ธเนศ
เอกรินทร์
เอกรินทร์
ภาคภูมิ
ธารทิพย์
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
22
3
3
3
4
4
4
2
23
45
3
3
3
3
4.5
3
3
3
3
4.5
33
4.5
4.5
4.5
6
6
6
3
34.5
67.50
พันธุ์ชนะ
พันธุ์ชนะ
เอกรินทร์
ธารทิพย์
ธเนศ
กฤษณ์
ธเนศ
การประเมิน
ระหว่างเรียน
(%)
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
1.5
11
1.5
1.5
1.5
2
2
2
1
14.5
22.5
สอบตาม
ตาราง
(%)
2
2
2
2
3
2
2
2
2
3
22
3
3
3
4
4
4
2
23
45
**จำนวนข้อสอบทฤษฎี 4 ข้อ / 1 ชั่วโมงเรียน -> กลางภาครวม 88 ข้อ ปลายภาค 92 ข้อ
ตารางคะแนนสอบวิชาชีวเคมี (ภาคปฏิบตั ิการ) กลุ่ม 3
หัวข้อปฏิบัติการ
1. ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีวเคมี
2. การทดสอบสารชีวโมเลกุล (คาร์โบไฮเดรต)
3.การทดสอบสารชีวโมเลกุล (โปรตีน)
สอบกลางภาคครั้งที่ 1
ผู้สอน
เอกรินทร์
ธารทิพย์
พันธุ์ชนะ
ชั่วโมงเรียน
6
3
3
9
คะแนน
6
6
6
12
เปอร์เซนต์
1.8
1.8
1.8
3.6
5
4. การทดสอบลิพิด
5. การวัดการทำงานของเอนไซม์
และจลนศาสตร์ของเอนไซม์
6. การสกัดและการวิเคราะห์หาปริมาณดีเอ็นเอ
สอบกลางภาคครั้งที่ 2
รวม
กฤษณ์
ภาคภูมิ
3
3
6
6
1.8
1.8
ธเนศ
3
9
18
6
18
30
1.8
5.4
9
**จำนวนข้อสอบปฏิบตั ิ 5 ข้อ / 1 แล็บ -> กลางภาครวม 15 ข้อ ปลายภาค 15 ข้อ
6
ตารางสอนวิชาชีวเคมี (411221): 4 (3-3-7) ภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2563 นิสิตกลุ่ม 3
ภาคบรรยาย จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ วันอังคาร เวลา 10.00-11.50 น. และวันพฤหัสบดี เวลา 8.00-8.50 น.
ผู้จัดการรายวิชาภาคบรรยาย ดร. ภาคภูมิ ทรัพย์สุนทร ห้อง MD419/3 โทรศัพท์ 0-5596-4742
วัน
อังคาร
พฤหัส
อังคาร
วันที่
23 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
พฤหัส
อังคาร
พฤหัส
อังคาร
พฤหัส
อังคาร
2 ก.ค. 63
7 ก.ค. 63
9 ก.ค. 63
14 ก.ค. 63
16 ก.ค. 63
21 ก.ค. 63
พฤหัส
อังคาร
พฤหัส
อังคาร
23 ก.ค. 63
28 ก.ค. 63
30 ก.ค. 63
4 ส.ค. 63
พฤหัส
อังคาร
พฤหัส
อังคาร
พฤหัส
อังคาร
พฤหัส
อังคาร
พฤหัส
อังคาร
พฤหัส
อังคาร
พฤหัส
อังคาร
พฤหัส
ศุกร์
6 ส.ค. 63
11 ส.ค. 63
13 ส.ค. 63
18 ส.ค. 63
20 ส.ค. 63
25 ส.ค. 63
27 ส.ค. 63
1 ก.ย. 63
3 ก.ย. 63
8 ก.ย. 63
10 ก.ย. 63
15 ก.ย. 63
17 ก.ย. 63
22 ก.ย. 63
22 ก.ย. 63
24 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63
อังคาร
พฤหัส
ศุกร์
อังคาร
พฤหัส
เวลา
10.00-11.50
8.00-8.50
10.00-10.50
11.00-11.50
8.00-8.50
10.00-11.50
8.00-8.50
10.00-11.50
8.00-8.50
10.00-10.50
11.00-11.50
8.00-8.50
จำนวนชั่วโมง
2
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
8.00-8.50
10.00-10.50
11.00-11.50
8.00-8.50
10.00-11.50
8.00-8.50
1
1
1
1
2
1
หัวข้อบรรยาย
1. บทนำสู่ชีวเคมี
2. คาร์โบไฮเดรต
2. คาร์โบไฮเดรต (ต่อ)
3. ลิปิด
3. ลิปิด (ต่อ)
4. กรดอะมิโนและโปรตีน
5. เอนไซม์
5. เอนไซม์ (ต่อ)
6. ฮอร์โมน
6. ฮอร์โมน (ต่อ)
7. วิตามินและเกลือแร่
7. วิตามินและเกลือแร่ (ต่อ)
หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา
8. กรดนิวคลีอิก
8. กรดนิวคลีอิก (ต่อ)
9. ชีวพลังงานศาสตร์
9. ชีวพลังงานศาสตร์ (ต่อ)
10. เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต
10. เมแทบอลิซึมของคาร์โบไฮเดรต (ต่อ)
ผู้บรรยาย/ห้องพัก
ภาคภูมิ
กฤษณ์
กฤษณ์
กฤษณ์
กฤษณ์
พันธุ์ชนะ
ภาคภูมิ
ภาคภูมิ
ธเนศ
ธเนศ
เอกรินทร์
เอกรินทร์
เอกรินทร์
เอกรินทร์
ภาคภูมิ
ภาคภูมิ
ธารทิพย์
ธารทิพย์
สอบกลางภาคตามตารางของมหาวิทยาลัย วันที่ 15-23 ส.ค. 63 ภาคบรรยาย หัวข้อที่ 1-8
10.00-11.50
8.00-5.50
10.00-11.50
8.00-8.50
10.00-11.50
8.00-8.50
10.00-11.50
8.00-8.50
10.00-10.50
11.00-11.50
8.00-8.50
13.00-15.50
2
1
2
1
2
1
2
1
1
1
1
3
29 ก.ย. 63
1 ต.ค. 63
2 ต.ค. 63
10.00-11.50
8.00-8.50
13.00-14.50
2
4 ต.ค. 63
6 ต.ค. 63
10.00-11.50
8.00-8.50
2
2
11. เมแทบอลิซึมของลิพิด
11. เมแทบอลิซึมของลิพิด (ต่อ)
12 .เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน
12. เมแทบอลิซึมของกรดอะมิโน (ต่อ)
13. เมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์
13. เมแทบอลิซึมของนิวคลีโอไทด์ (ต่อ)
14. ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม
14. ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม (ต่อ)
14. ความสัมพันธ์ระหว่างวิถีเมแทบอลิซึม (ต่อ)
15. ยีนและการแสดงออกของยีน
15. ยีนและการแสดงออกของยีน (ต่อ)
15. ยีนและการแสดงออกของยีน (ต่อ)
***เรียนในคาบปฏิบัติการ***
16. เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล
Self-directed learning
16. เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล (ต่อ)
***เรียนในคาบปฏิบัติการ***
17. ชีวสารสนเทศ
Self-directed learning
10-25 ต.ค. 63 สอบปลายภาคตามตารางมหาวิทยาลัย ภาคบรรยาย หัวข้อที่ 9-17
พันธุ์ชนะ
พันธุ์ชนะ
พันธุ์ชนะ
พันธุ์ชนะ
เอกรินทร์
เอกรินทร์
ธารทิพย์
ธารทิพย์
ธารทิพย์
ธเนศ
ธเนศ
ธเนศ
กฤษณ์
กฤษณ์
ธเนศ
7
ภาคปฏิบัตกิ าร วันศุกร์ เวลา 13.00-15.50 น. จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์
ผู้ประสานงานรายวิชาภาคปฏิบัติการ ผศ.เอกรินทร์ ชุลีกร ห้อง MD 310 โทรศัพท์ 0-5596-4637
วันที่
26 มิ.ย. 63
3 ก.ค. 63
10 ก.ค. 63
17 ก.ค. 63
24 ก.ค. 63
31 ก.ค. 63
7 ส.ค. 63
14 ส.ค. 63
28 ส.ค. 63
4 ก.ย. 63
11 ก.ย. 63
18 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63
2 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63
เวลา
13.00-15.50
13.00-15.50
13.00-15.50
13.00-15.50
13.00-15.50
13.00-15.50
13.00-15.50
13.00-15.50
จำนวน
ชั่ว3โมง
3
3
3
3
หัวข้อบรรยาย
LAB 1. ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีวเคมี ครั้งที่ 1
LAB 1 .ปฏิบัติการพื้นฐานทางชีวเคมี ครั้งที่ 2
LAB 2. การทดสอบสารชีวโมเลกุล (คาร์โบไฮเดรต)
LAB 3. การทดสอบสารชีวโมเลกุล (กรดอะมิโนและโปรตีน)
อภิปราย ปฏิบัติการที่ 2 และ ปฏิบัติการที่ 3
3
LAB 4. การทดสอบลิพิด
3
LAB 5. การวัดการทำงานของเอนไซม์ และจลนศาสตร์ของ
เอนไซม์ ทยาลัย วันที่ 15-23 ส.ค. 63 ปฏิบัติการที่ 1-3
สอบกลางภาคตามตารางของมหาวิ
13.00-15.50
3
อภิปรายผลการทดลอง ปฏิบัติการที่ 4, 5
13.00-15.50
3
หยุดชดเชยวันสงกรานต์
LAB 6. การสกัดและการวิเคราะห์หาปริมาณดีเอ็นเอ
13.00-15.50
3
LAB 6. การสกัดและการวิเคราะห์หาปริมาณดีเอ็นเอ
13.00-15.50
3
อภิปรายผลการทดลอง ปฏิบัติการที่ 6
13.00-15.50
3
บรรยาย
15.ยีนLearning
และการแสดงออกของยีน (ต่อ)
Self-directed
13.00-14.50
2
บรรยาย 16. เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุล (ต่อ)
13.00-15.50
3
อภิปราย/แบบฝึกหัด หัวข้อ Molecular Biology
10-25 ต.ค. 63 สอบปลายภาคตามตารางมหาวิทยาลัย ปฏิบัติการที่ 4-6
ช่องทางการติดต่อสื่อสาร ผู้สอน รายวิชา 411221 กลุ่ม 3 (คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์)
นิสิตสามารถติดต่อสื่อสาร ผู้จัดการรายวิชา ผู้ประสานงานรายวิชา และอาจารย์ผู้สอนผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ทั้ง
411221 กลุ่ม 3 เทอม 1-63
Microsoft Teams: 411221-3 เทอม 1 ปี 63
Updated: 14 ส.ค. 2563
ผู้บรรยาย
เอกรินทร์
เอกรินทร์
ธารทิพย์
พันธุ์ชนะ
คณาจารย์
กฤษณ์
ภาคภูมิ
คณาจารย์
ธเนศ
ธเนศ
ธเนศ
กฤษณ์
กฤษณ์
Download