Uploaded by Farrukh Rahimov

Alvin ve Heidi Toffler - Yeni Bir Uygarlık Yaratmak

advertisement
<HQL%LU8\JDUOÕN<DUDWPDN
hoQFGDOJDQÕQ3ROLWLNDVÕ
$OYLQYH+HLGL7RIIOHU
g16g=
$PHULNDEXJQLONJQOHULQGHQEX\DQDJ|UPHGL÷LNDGDU\R÷XQELUEXQDOÕP\D]ÕúPDVÕ\ODNDUúÕNDUúÕ\DGÕU
$LOHVLVWHPLVD÷OÕNVLVWHPLNHQWOHúPHVLVWHPLGH÷HUOHUVLVWHPLYHKHUúH\GHQ|QHPOLVLSUDWLNDQODPGD
KDONÕQJYHQLQLND\EHWPLúRODQSROLWLNVLVWHPLEXQDOÕPGDGÕU%WQEXEXQDOÕPODUÕQYHGDKDELUoR÷XQXQ
\DNODúÕND\QÕWDULKVHODQGDoDNÕúPDVÕQÕQQHGHQLQHGLU"%XEXQDOÕPODU$PHULND QÕQQLKDLoUPHVLQLQELU
NDQÕWÕPÕGÕU"*HUoHNWHQWDULKLQVRQXQGDPÕEXOXQX\RUX]"
%X VD\IDODUGD GH÷LúLN ELU |\N EXODFDNVÕQÕ] $PHULND QÕQ NUL]L ELU LIODVWDQ GH÷LO GDKD |QFHNL
EDúDUÕODUÕQGDQND\QDNODQÕ\RU7DULKLQGH÷LOGDKDoRNWDULK|QFHVLQLQVRQXQGDEXOXQX\RUX]
GH*HOHFHNùRNXDGOÕNLWDEÕPÕ]GDVDQD\LWRSOXPXQXQJHQHONUL]LNDYUDPÕQÕ|QHVUG÷P]GHQ
EX\DQDEDFDOÕVDQD\LOHULPL]\Õ÷ÕQODUODNROLúoLVLQLLúWHQoÕNDUGÕøONNH]EXNLWDSWD|QJ|UOG÷JLELDLOH
\DSÕPÕ]SDUoDODQGÕNLWOHVHOPHG\DNLWOHVHOROPDNWDQoÕNWÕYH\DúDPWDU]ODUÕPÕ]YHGH÷HUOHULPL]oHúLWOHQGL
$PHULNDROGXNoDIDUNOÕELU\HUKDOLQHJHOGL
%X GXUXP EWQ HVNL SROLWLN DQDOL] ELoLPOHULQLQ JHoHUOL ROPDNWDQ oÕNPÕú ROPDVÕQÕQ QHGHQOHULQL GH
DoÕNODPDNWDGÕU$UWÕNVD÷YHVRO\DGDOLEHUDOYHPXKDID]DNkUJLELNDYUDPODUDOÕúÕOPÕúDQODPODUÕQÕ
\LWLUPLú EXOXQX\RUODU %XJQ 5XV\D GDNL NRPQLVWOHUGHQ PXKDID]DNkUODU UHIRUPFXODUGDQ LVH
UDGLNDOOHU RODUDN V|] HGL\RUX] $%' GH HNRQRPLN OLEHUDOOHU VRV\DO PXKDID]DNkU RODELOL\RU %XQXQ
WHUVLQH GH WDQÕN RODELOL\RUX] 1$)7$ \D NDUúÕ oÕNPDGD VRO H÷LOLPOL 5DOSK 1DGHU VD÷ H÷LOLPOL 3DW
%XFKDQDQ ODELUOHúL\RU
'DKD GD úDúÕUWÕFÕ YH |QHPOL RODQ LVH SROLWLN JFQ DUWDQ |OoGH ELoLPVHO SROLWLN \DSÕODUÕPÕ]GDQ
ELUELUOHUL\OHHOHNWURQLNRODUDNED÷OÕVLYLOJUXSODUDYHPHG\D\DJHoPHNWHROPDVÕGÕU
$PHULNDQSROLWLN\DúDPÕQGDNLEXYHEHQ]HUL\R÷XQGH÷LúLNOLNOHU\DOQÕ]FDSROLWLNNDYUDPODUODDoÕNODQDPD]
%XGH÷LúLNOLNOHUDLOH\DúDPÕQGDNLLúKD\DWÕQGDNLWHNQRORMLGHNLNOWUYHGH÷HUOHUGHNLD\QÕ|OoGHGHULQ
GH÷LúLNOLNOHUOHED÷OÕGÕU'úNÕUÕNOÕNODUÕ\ODQHUHGH\VHNDUGHúNDYJDVÕQÕDQGÕUDQoDWÕúPDODUODGROXE|\OHVL
ELU WRSOXPGD \NVHN KÕ]OÕ ELU GH÷LúLP G|QHPLQGH KNPHW HGHELOPHN LoLQ \LUPL ELULQFL \]\ÕOD LOLúNLQ
WXWDUOÕELU\DNODúÕPDVDKLSROPDPÕ]JHUHNL\RU%XNLWDSGH÷LúLPLoLQVD÷ODPYH\HQLELUoHUoHYHVXQX\RU
%X oHUoHYH NDYUDQGÕ÷ÕQGD EL]L EHNOH\HQ GDKD E\N GH÷LúLNOLNOHUL ELoLPOHQGLUHELOHFHN SUDWLN DGÕPODU
DWPDPÕ]YHGH÷LúLPHHVLUGúPHN\HULQHRQX\|QOHQGLUHELOPHPL]PPNQRODFDNWÕU
%XJQ GH÷LúLPLQ EHOLUOH\LFL ELU |]HOOL÷L RQXQ KÕ]ÕGÕU 2OD\ODU KÕ]OD JHOLúPHNWH YH LYPH KHU úH\L KDWWD
NLWDSODUÕQNDGHULQLELOHHWNLOHPHNWHGLU
%XNLWDSLONRODUDN(NLP GH3URJUHVVDQG)UHHGRP)RXQGDWLRQWDUDIÕQGDQH÷LWLPDPDFÕ\ODYHVÕQÕUOÕ
VD\ÕGD \D\ÕPODQGÕ %XQGDQ ELUNDo D\ VRQUD \DSÕODQ VHoLPOHU 1HZW *LQJULFK L $%' 7HPVLOFLOHU 0HFOLVL
%DúNDQOÕ÷Õ QDJHWLUGL%XQXL]OH\HQKH\HFDQGDOJDVÕEXNLWDEÕJD]HWHOHULQELULQFLVD\IDODUGDYHWHOHYL]\RQ
HNUDQODUÕQDWDúÕGÕ.LWDEÕQEXEDVNÕVÕQGD*LQJULFK LQNDOHPHDOGÕ÷ÕELU|QV|]\HUDOÕ\RU$\UÕFD*LQJULFK LQ
.RQJUH \HOHULQH YH XOXVD |QHUGL÷L RNXPD OLVWHVLQGH 7KH )HGHUDOLVW 3DSHUV LQ 'H7RFTXHYLOOH LQ
\DSÕWODUÕYHSROLWLNIHOVHIHQLQ|WHNLNODVLNOHULQLQ\DQÕVÕUDEXNLWDSGD\HUDOÕ\RU
%XQXQGD|WHVLQGHQHUHGH\VH\DSWÕ÷ÕKHUNRQXúPDYHEDVÕQWRSODQWÕVÕQGD*LQJULFKhoQF'DOJDDGOÕ
WDULKOLNLWDEÕPÕ]D]DPDQÕPÕ]ÕQWHPHOHVHUOHULQGHQELULRODUDNDWÕIWDEXOXQX\RU
6HoLPOHULQ YH EX NLWDEÕQ JQGHPH JHOPHVLQLQ ELU VRQXFX GD PHG\DQÕQ EL]LP 1HZW *LQJULFK OH RODQ
GRVWOX÷XPX]D LOLúNLQ KDEHUOHUH E\N LOJL J|VWHUPHVL ROGX .DPXR\X EL]LP *LQJULFK OH SHN X\XúPD\DQ
SROLWLN NRQXPODUD VDKLS ROGX÷XPX]X GúQ\RUGX *D]HWHFLOHU EL]H WHNUDU WHNUDU VL]LQ JLEL WRSOXPVDO
GúQU YH IWULVWOHU QDVÕO ROXU GD *LQJULFK JLEL ELU PXKDID]DNkU SROLWLNDFÕ\OD \DNÕQOÕN LoLQGH RODELOLU
VRUXVXQX\|QHOWL\RUGX%WQPXKDID]DNkUODUJHoPLúHJHULG|QPH\LLVWHPH]PL\GL"
&HYDEÕPÕ]KD\ÕUGÕU%DúNDWUOGHRODELOLUøúRNDGDUEDVLWGH÷LOGLU
%XNÕVD|QV|]*LQJULFK LQ$PHULNDOÕODUÕEL]OHULQRNXOODUGDGXDRNXQPDVÕQDNDUúÕoÕNDQYHWHUFLKKDNNÕQÕ
VDYXQDQ \D]DUODUÕQ NLWDSODUÕQÕ RNXPD\D oD÷ÕUPDVÕQD YH EL]LP *LQJULFK YH HúL 0DULDQQH OH NLúLVHO
GRVWOX÷XPX]GDQJXUXUODV|]HWPHPL]HúDúÕUDQODUDHQL\L\DQÕWWÕU
1HZW *LQJULFK L \DNODúÕN oH\UHN DVÕUGÕU WDQÕ\RUX] GH *HOHFHN ùRNX DGOÕ NLWDEÕPÕ]ÕQ
\D\ÕPODQPDVÕQGDQNÕVDELUVUHVRQUDX]XQFDVDoOÕYH(OYLV3UHVOH\IDYRULOLJHQoELUQLYHUVLWHDVLVWDQÕ
ELU H÷LWLP NRQIHUDQVÕQGD \DSDFD÷ÕPÕ] NRQXúPD\Õ GLQOHPHN ]HUH XoDNOD *HRUJLD GDQ &KLJDFR \D
JHOPLúWL.LWDEÕPÕ]GDQoRNHWNLOHQPLúWLYHEL]LPOHWDQÕúPDNLVWL\RUGX2\ÕOODUGDKHQ]SROLWLND\DDWÕOPÕú
GH÷LOGL
GH .RQJUH GHNL 'HPRNUDW JUXEXQ GDYHWL ]HULQH VHQDW|UOHU YH 7HPVLOFLOHU 0HFOLVL \HOHUL LoLQ
IWUL]PYHHUNHQGHPRNUDVL]HULQHELUNRQIHUDQVG]HQOHPLúWLN.RQIHUDQVD1HZW*LQJULFK LGHGDYHW
HWWLN.HQGLVL&XPKXUL\HWoLOHULoLQGHWDQÕGÕ÷ÕPÕ]WHNIWULVWWL*LQJULFKGDYHWLPL]LNDEXOHWWL
%X NRQIHUDQV .RQJUH *HOHFH÷L $\GÕQODWPD .RPLV\RQX QXQ NXUXOPDVÕQÕ JHWLUPLúWL %X JUXED GDKD
VRQUDODUÕR]DPDQODUJHQoELUVHQDW|URODQúLPGLNLEDúNDQ\DUGÕPFÕVÕ$O*RUHEDúNDQOÕNHWWL$O*RUHELU
HQIRUPDV\RQDOW\DSÕVÕLKWL\DFÕQÕXOXVXQJQGHPLQHLONJHWLUHQNLúLGLU
$UDGDJHoHQ\ÕOODUGD*LQJULFK OHUOH\DNÕQNLúLVHOLOLúNLOHUJHOLúWLUGLN<DOQÕ]FDVRPXWSROLWLNNRQXODU]HULQH
GH÷LO JHQLú WRSOXPVDO WHRUL IHOVHIH GQ\D ROD\ODUÕ YH JHOHFHN ]HULQH GH ELWPHN WNHQPHN ELOPH\HQ
WDUWÕúPDODU \UWWN %X WDUWÕúPDODU VÕUDVÕQGD VHV WRQODUÕPÕ]ÕQ ROGXNoD \NVHN GHVLEHO G]H\OHULQH
oÕNWÕ÷ÕQÕIDUNHGLSNDKNDKDODUDER÷XOGX÷XPX]DQODUD]ROPDGÕ0HG\DGDELUWUPXKDID]DNkU6DYRQDUROD
RODUDN NDULNDWUL]H HGLOHQ *LQJULFK IDQDWLNOHUGH JHQHOGH UDVWODQPD\DQ ELU |]HOOL÷H LQFH ELU PL]DK
GX\JXVXQDVDKLSWLU
*LQJULFK OHUOH NLúLVHO LOLúNLOHULPL] KHU ]DPDQ VÕFDN oRN JHQLú NRQXODUÕ NDSVD\DQ HQWHOHNWHO LOLúNLOHULPL]
LVHPFDGHOHGROXROPXúWXU1HZWKHUúH\HX]D\SURJUDPÕQDGLQR]RUODUDJHQoELUNDVDEDDYXNDWÕQÕQ
JQON VRUXQODUÕQD |÷UHQPH WHRULVLQH DVNHUL WDULKH +ROO\ZRRG ILOPOHULQH YH HQ oRN GD SROLWLND\D KHU
]DPDQYHKHUNRúXOGDSROLWLND\DLOJLGX\DU2QHGHQOHWDUWÕúDFDNNRQXVÕNÕQWÕVÕoHNPH\L]7DUWÕúPDODUÕPÕ]
PXWODNDJ|UúELUOL÷L\OHVRQXoODQPDVDGD]LKLQOHULPL]LNHVNLQOHúWLULU
%LU NHUHVLQGH 1HZW EXQX HPLQL] NL EDúNDODUÕQD GD V|\OHPLúWLU EL]LP ILNLUOHULQLQ \]GH VHNVHQL\OH
NROD\FDX\XPVD÷ODGÕ÷ÕPÕ]Õ|WHNL\]GH\LUPL\LLVHNHVLQOLNOHUHGGHWWL÷LPL]LV|\OHPLúWL2]DPDQGDQEX
\DQDEX\]GHOHUGHYDPOÕE\NLQLúoÕNÕúODUJ|VWHUPHNWHGLU
$PHULNDQSROLWLNDVÕQGDNLWHN]HNLYHHQEDúDUÕOÕHQWHOHNWHONLúLROPDVDGD*LQJULFKoRNNoNELUJUXS
SROLWLNDFÕ DUDVÕQGD \HU DOPDNWDGÕU 'DKD |QFH $YUXSD 7DULKL SURIHV|UO÷ \DSPÕú YH oHYUH
DUDúWÕUPDODUÕQD NDWÕOPÕú ELULVL RODQ 1HZW X]XQ YDGHOHU LoLQGH GúQHQ YH NRQXúPDODUÕQD KHU ]DPDQ
X\JDUOÕN YH GHYULP JLEL NDYUDPODU NDWDQ ELULVLGLU $PD \DOQÕ]FD JHUL\H EDNDQ oR÷X WDULKoLGHQ YH ELU
VRQUDNL VHoLPOHUGHQ |WHVLQH KLo EDNPD\DQ SROLWLNDFÕODUGDQ IDUNOÕ RODUDN *LQJULFK WDP GD NHQGLVLQLQ
GHGL÷LJLELELUNLúLGLUGHYULPFLYHPXKDID]DNkUELUIWULVWWLU'ROD\VÕ]WDNWLNPFDGHOHOHULoLQGH\NHQELOH
ELUIWULVWRODUDNVWUDWHMLNGúQUYHRWX]NÕUN\ÕOVRQUDVÕQDEDNDU
2 QHGHQOH *LQJULFK LQ |WHNL VL\DVHW WFFDUODUÕQGDQ IDUNVÕ] ROGX÷XQX GúQHQ ELU VHoPHQ \XUWWDú
JD]HWHFL \D GD SROLWLNDFÕ RQXQ KDNNÕQGD JHUoHNOL÷H WHUV GúHQ ELU LPDM HGLQPLú GHPHNWLU $PD
V|\OHGLNOHULQL ED]HQHUWHVLJQD÷]ÕQGDQoÕNWÕ÷ÕQDSLúPDQROGX÷XV|]OHUVDUIHWWL÷LGHROXU EH÷HQLQ\DGD
EH÷HQPH\LQ *LQJULFK QH \DSWÕ÷Õ YH $PHULND QÕQ JHOHFHN \]\ÕOÕQ LON oH\UH÷LQGH QHUH\H \|QHOPHVL
JHUHNWL÷L]HULQHoRNX]XQGúQPúWU
<HQL%LU8\JDUOÕN<DUDWPDNDGOÕEXNLWDEÕQ\D]DUODUÕRODUDNEL]OHUQH'HPRNUDWQHGH&XPKXUL\HWoL\L]
<DOQÕ]FD]DPDQ]DPDQ*LQJULFK OHJ|Uú\RUGDGH÷LOL]6RQVHoLPOHUGHQVRQUD.RQJUHGHNL'HPRNUDW
OLGHUOLN GH ILNLUOHULPL]H \HQLGHQ LOJL GX\PD\D EDúODGÕ÷ÕQÕ EHOLUWWL÷LQGH EXQGDQ PXWOX ROGXN hoQF
'DOJDQÕQSROLWLNDQODPÕQÕWDUWÕúPDN]HUHEL]LGDYHWHWWLOHUYHEXNLWDEÕNHQGLLoOHULQGHGD÷ÕWÕPDVRNWXODU
.XúNXVX] 'HPRNUDWODU GD *LQJULFK OH \ÕOODUGÕU VUHQ GRVWOX÷XPX]XQ IDUNÕQGDODU YH NHQGLVLQH EL]LP
'HPRNUDWODUODNRQXúWX÷XPX]V|\OHQGL÷LQGH1HZWGD%XPWKLúELUúH\GHPLúWL*HOHFHN\DOQÕ]FDELU
SDUWLQLQPDOÕROPDPDOÕGÕU
%XNÕVDNLWDSEL]LPJ|UúP]HJ|UH$PHULNDQSROLWLNDVÕQGDELUVRQUDNLE\NDGÕPÕQ]DPDQÕQÕQQLoLQ
JHOPLúROGX÷XQXDoÕNOÕ\RU%X&XPKXUL\HWoLOHUHNDUúÕ'HPRNUDWODUPÕVD÷\DGDVROPXKDWWDOLEHUDOOHU
PLPXKDID]DNkUODUPÕVRUXQXGH÷LOGLU6|]NRQXVXRODQoRNGDKD|QHPOLELUúH\GLU%L]FHJHUHNOLRODQ
LúH\DUDPD]KDOHJHOPLúJHoPLúLVUGUPHN\DGD\HQLGHQLQúDHWPHNLVWH\HQJ|]JHULGHSROLWLNDFÕODUOD
EL]LP hoQF 'DOJD HQIRUPDV\RQ oD÷Õ WRSOXPX GL\H DGODQGÕUGÕ÷ÕPÕ] WRSOXPD JHoPH\H KD]ÕU RODQODU
DUDVÕQGDNHVLQELUD\UÕP\DSPDNWÕU
+HU úH\ ELU \DQD \DOQÕ]FD JOREDO UHNDEHW ELOH PRQWDM KDWODUÕ oD÷ÕQÕQ X\XPOXOX÷XQD WHN G]HOL÷LQH
EURNUDVLVLQHYHNDEDNXYYHWHNRQRPLVLQHJHULG|QHPH\HFH÷LPL]DQODPÕQD JHOPHNWHGLU$PDhoQF
'DOJD VDGHFH WHNQRORML YH HNRQRPL\OH LOJLOL ELU úH\ GH÷LOGLU $KODN NOWU YH IøNLUOHU NDGDU NXUXPODUÕ YH
SROLWLN\DSÕ\ÕGDNDSVDU.ÕVDFDLQVDQLLOLúNLOHUGHNLJHUoHNELUG|QúPDQODPÕQDJHOLU
1DVÕONLVDQD\LGHYULPLNHQGLVLQGHQ|QFHNLSROLWLN\DSÕODUÕQoR÷XQX\ÕNPÕú\DGDJHUHNVL]OHúWLUPLúVHELOJL
GHYULPLGH±YHRQXQKDUHNHWHJHoLUGL÷LoQFGH÷LúLPGDOJDVÕGD$PHULND GDYHGDKDELUoRNONHGH
D\QÕúH\L\DSDFDNWÕU$\DNWDNDODFDNYHoRFXNODUÕPÕ]ÕQJHOHFH÷LQLELoLPOHQGLUHFHNRODQSROLWLNSDUWLOHUYH
KDUHNHWOHUEXWDULKVHOROJXQXQIDUNÕQDYDUDQODURODFDNWÕU%XQXEDúDUDPD\DQODUWDULKLQDNÕQWÕODUÕQDNDSÕOÕS
JLGHFHNWLU
$/9,19(+(,',72))/(5
1(:7*,1*5,&+ LQg16g=h
<8577$ù/$5ødø1
%ø5<ø50ø%ø5ø1&ø<h=<,/.,/$98=8
ODU WDULKVHO ER\XWODUGDNL ELU SROLWLN GH÷LúLPL EDúODWWÕ 6RY\HW øPSDUDWRUOX÷X o|NW øWDO\D GD øNLQFL
'Q\D6DYDúÕVRQUDVÕSROLWLN\DSÕ\HQLOHQGL.DQDGD GDNLLNWLGDUSDUWLVLVHoLPOHULQGHNHOLPHQLQWDP
DQODPÕ\ODRUWDGDQVLOLQGL VDQGDO\HGHQVDQGDO\H\HGúWOHU -DSRQ\D GD/LEHUDO'HPRNUDWLN3DUWL
LNWLGDUWHNHOLQLNÕUN\ÕOHOLQGHEXOXQGXUGXNWDQVRQUDWDPDPHQo|NWYHEXONHGH\HQLELUUHIRUPKDUHNHWL
RUWD\DoÕNWÕ$PHULND GD5RVV3HURWYH%LUOHúLUVHN$\DNWD'XUXUX]KDUHNHWLJHOLúWLYHVHoLPOHULQLQ
VRQXoODUÕ\DúDQGÕ3ROLWLNDGDYHKNPHWOHUGHWHNUDUWHNUDUúDúÕUWÕFÕGH÷LúLNOLNOHUHWDQÕNROX\RUX]
'H÷LúLPLQER\XWODUÕSROLWLNDFÕODUÕQN|úH\D]DUODUÕQÕQYHDNDGHPLV\HQOHULQNDIDODUÕQÕNDUÕúWÕUPÕúDEHQ]L\RU
'LNNDWOHUNDoÕQÕOPD]RODUDNJHoPLúWHHJHPHQRODQODUÕQVRUXQODUÕYHJoORODQODUÕQoDUHVL]OL÷L]HULQGH
RGDNODQÕ\RU *HoPLúLQ FDQ oHNLúPHVL JHOHFH÷LQ YDDWOHULQH D÷ÕU EDVÕ\RU %X \HQL ELU ROJX GH÷LOGLU 2UWD
dD÷ÕQ 7DULKWHQ 6LOLQPHVL DGOÕ \DSÕWÕQGD +XL]HQJD 5|QHVDQV ]HULQH V|\OH GHU 7DULKH G|QS JHUL
EDNWÕ÷ÕPÕ]GDEXJQEL]HKH\HFDQYHULFLSDUODNELU\HQLOHQPHG|QHPLRODUDNJ|UQHQúH\LQoD÷GDúODUÕQÕQ
J|]QGHPHYFXWG]HQLQGHKúHWYHULFLELUo|NúQGHQEDúNDELUúH\ROPDGÕ÷ÕQÕJ|UU]$\QÕúHNLOGH
.RQIo\VdLQL ՁQ OHUGHQVRQUDNLo|NúGHGDKDUHWLFLYHDoÕN\HQLELUJHOHFH÷LQPMGHVLQGHQ
oRNG]HQYHLVWLNUDUÕQNRUNXQoELU \ÕNÕOÕúÕRODUDNDOJÕODQPÕúWÕ $OYLQYH+HLGL7RIIOHUEL]OHUHEXJQNNDUPDúD\DKH\HFDQYHULFLYHGLQDPLNELUJHOHFH÷HLOLúNLQROXPOX
ELUoHUoHYHGHQEDNPDQÕQDQDKWDUÕQÕVXQX\RUODU7RIIOHU OHU\LUPLEHú\ÕOGÕUJHOHFHN]HULQHGHUVYHUL\RU
NRQXúX\RU YH \D]Õ\RUODU øON NLWDSODUÕQÕQ DGÕ *HOHFHN ùRNX \DúDPDNWD ROGX÷XPX] GH÷LúLPLQ
ER\XWODUÕQÕDQODWPDGDHYUHQVHOELUWHULPKDOLQHJHOGL %XNLWDSNLúL
EDúÕQD
|OoHN
DOÕQGÕ÷ÕQGD
-DSRQ\D GD $%' \H RUDQOD GDKD oRN VDWWÕ *HOHFHN ùRNX QGD GH÷LúLPLQ KHU \HUGH LQVDQODUÕ DOWÕQD
DOPDNOD WHKGLW HGHFHN NDGDU KÕ] ND]DQGÕ÷ÕQD YH ELUH\OHUL úLUNHWOHUL WRSOXOXNODUÕ YH KNPHWOHUL UD\GDQ
oÕNDUGÕ÷ÕQDGLNNDWoHNLOL\RUGX
*HOHFHNùRNXWHNNLWDSODUÕRODUDNNDOVD\GÕ7RIIOHU OHULQVDQOÕNGXUXPX]HULQH|QHPOL\RUXPFXODURODUDN
WDQÕQDFDNODUGÕ1HYDUNLELUVRQUDNLHVHUOHULhoQF'DOJD]DPDQÕPÕ]ÕDQODPDGDoRNGDKD|QHPOLELU
NDWNÕROGXhoQF'DOJD GD7RIIOHU OHUJ|]OHPOH\HWLQPH\LSELU|QJ|UoHUoHYHVLROXúWXUPD\DEDúODGÕODU
(QIRUPDV\RQ GHYULPLQL |WHNL øNL E\N G|QúPOH WDUÕP GHYULPL YH VDQD\L GHYULPL\OH NDUúÕODúWÕUDUDN
WDULKVHOELUSHUVSHNWLIH\HUOHúWLUGLOHU7RIWOHU OHUHJ|UHWDULKWHNLoQFE\NGH÷LúLPGDOJDVÕQÕQHWNLOHUL
DOWÕQGDYHGROD\ÕVÕ\OD\HQLELUX\JDUOÕN\DUDWPDVUHFLQGH\L]
7RIIOHU OHUHQIRUPDV\RQXQJHOLúWLULOPHVLYHGD÷ÕWÕOPDVÕQÕQLQVDQÕUNÕQÕQPHUNH]LUHWNHQOL÷LYHJoIDDOL\HWL
KDOLQH JHOGL÷LQL GR÷UX ELU úHNLOGH DQODGÕODU 'Q\D ILQDQV SL\DVDODUÕQGDQ &11 LQ GQ\D oDSÕQGDNL VDDWOLN DUDOÕNVÕ] KDEHU \D\ÕQÕQD YH EL\RORMLN GHYULPLQ VD÷OÕN YH WDUÕP UHWLPL ]HULQGHNL HWNLOHULQH NDGDU
KHU\HUGHHQIRUPDV\RQGHYULPLQLQKD\DWODUÕPÕ]ÕQELoLPLQLKÕ]ÕQÕYH|]QGH÷LúWLUPHNWHROGX÷XQDWDQÕN
ROX\RUX]
%XG|QúPHELUDQODPNDWWÕ÷ÕLoLQhoQF'DOJD$%'GÕúÕQGDGDdLQ GH-DSRQ\D GD6LQJDSXU GDYH
\NVHN WHNQRORMLOL HQIRUPDV\RQ \R÷XQ JHOLúPH\H \|QHOPLú |WHNL KÕ]OD \NVHOHQ E|OJHOHUGH GH Lú
GQ\DVÕQÕQYHSROLWLN/LGHUOHULQVWUDWHMLOHUL]HULQGHJoOELUHWNLGHEXOXQGX.LWDS$%' GHGH\LUPLELULQFL
\]\ÕODKD]ÕUODQPDN]HUH|UJWOHULQL\HQLGHQ\DSÕODQGÕUDQELUoRNLúDGDPÕQÕHWNLOHGL
$%' 2UGXVX (÷LWLP YH 'RNWULQ .RPXWDQOÕ÷Õ 75$'2& %DúNDQÕ *HQHUDO 'RQQ 6WDUU\ OHULQ
EDúODUÕQGD hoQF 'DOJD\Õ RNX\XS 7RIIOHU OHULQ JHOHFHN DQDOL]LQLQ GR÷UX ROGX÷XQD NDUDU YHUGL÷LQGH
hoQF'DOJDPRGHOLQLQHQ|QHPOLYHEDúDUÕOÕX\JXODPDODUÕQGDQELULQLQJHUoHNOHúPHVLQLQ\ROXDoÕOGÕ%LU
VUH VRQUD 7RIIOHU OHU 75$'2& XQ )RUW 0RQURH GDNL NDUDUJkKÕQD GDYHW HGLOGLOHU YH EXUDGD RUGXGDNL
GRNWULQ JHOLúWLUPH X]PDQODUÕ\OD NHQGL hoQF 'DOJD PRGHOOHULQL X]XQ X]DGÕ\D WDUWÕúWÕODU 6RQ NLWDSODUÕ
6DYDúYH$QWL6DYDú GD7RIIOHU OHUEXPRGHOLSDUODNELUúHNLOGHDQODWÕ\RUODU*HQoELU.RQJUH\HVL\NHQ
GDKDVRQUD+DYD.DUD6DYDúÕRODUDNWDQÕQDQNRQVHSWOHULJHOLúWLUPHGH*HQHUDO6WDUU\YH*HQHUDO0RUHOOL
LOHX]XQVUHELUOLNWHoDOÕúWÕ÷ÕPÕ]LoLQhoQF'DOJDHQIRUPDV\RQGHYULPLNRQVHSWLQLQRUGXQXQ
\ÕOODUÕ DUDVÕQGDNL GRNWULQ JHOLúWLUPH oDEDODUÕ DoÕVÕQGDQ QH NDGDU E\N ELU |QHP WDúÕPÕú ROGX÷XQX
\DNÕQGDQELOL\RUXP
<HQLRUGXGRNWULQLGDKDHVQHNGDKDKÕ]OÕDGHPLPHUNH]L\HWoLYHHQIRUPDV\RQX]HQJLQELUVLJQJHWLUGL
%X VLVWHP ELU VDQD\L oD÷Õ UDNLELQH D÷ÕU EDVDFDN úHNLOGH VDYDú VDKDVÕQD KkNLP RODELOHFHN L\L H÷LWLPOL
DPDVRQGHUHFHDGHPLPHUNH]L\HWoLELUOLGHUOLNJHWLUL\RUGX
GH EWQ GQ\D hoQF 'DOJD DVNHUL VLVWHPOHUL\OH HVNLPLú ELU øNLQFL 'DOJD VDYDú PDNLQHVL
DUDVÕQGDNL LON VDYDúD WDQÕN ROGX d|O )ÕUWÕQDVÕ QÕQ VRQXFX E\N |OoGH ,UDNOÕODUÕQ $PHULNDOÕODU YH
PWWHILNOHULWDUDIÕQGDQWHNWDUDIOÕRODUDN\RNHGLOPHVLROGXdQNHQLOHULøNLQFL'DOJDXoDNVDYDUVLODKODU
ELOHhoQF'DOJDXoDNODUÕQDNDUúÕoDUHVL]NDOGÕ.DODEDOÕNøNLQFL'DOJDRUGXODUÕQLúDQDOPDYHORMLVWLNWHNL
hoQF 'DOJD HQIRUPDV\RQ VLVWHPOHUL\OH NDUúÕ NDUúÕ NDOGÕNODUÕQGD PDQHYUD \DSDPD] KDOH JHOLS \RN
ROGXODU 6RQXo 0HKGL 0XKDPPHG LQ %LULQFL 'DOJD NXYYHWOHULQLQ GH øNLQFL 'DOJD øQJLOL]0ÕVÕU
NXYYHWOHULNDUúÕVÕQGDDOGÕ÷Õ\HQLOJLGHQIDUNVÕ]ROGX
3ROLWLNDGD HNRQRPLGH WRSOXPGD YH VDYDú VDQDWÕQGD N|NWHQ IDUNOÕ \HQL JHOLúPHOHU \DúDQGÕ÷ÕQÕQ ELUoRN
J|VWHUJHVL ROPDNOD ELUOLNWH 7RIIOHU OHULQ J|UúOHULQLQ QH NDGDU |QHPOL ROGXJX KkOk \HWHULQFH GLNNDWH
DOÕQPÕ\RU %LUoRN $PHULNDOÕ SROLWLNDFÕ JD]HWHFL YH N|úH \D]DUÕ hoQF 'DOJDQÕQ EHOLUWLOHULQL J|UPH]GHQ
JHOGL hoQF 'DOJDGDNL LQVDQL GH÷LúLP NRQVHSWLQL SROLWLND |QHULOHUL SROLWLN NDPSDQ\DODU YH KNPHW
IDDOL\HWOHUL\OH EWQOHúWLUPH \ROXQGD VLVWHPDWLN ELU oDED\D GD oRN D] UDVWODQÕ\RU hoQF 'DOJD 7RIIOHU
PRGHOLQLX\JXODPDGDNLHNVLNOLNSROLWLNDQÕQGúNÕUÕNOÕ÷ÕQDUHGGL\HFLOL÷HGDUJ|UúOO÷HYHXPXWVX]OX÷D
\DNDODQPDVÕQD\RODoWÕ
'Q\DGDNLJHQHOQHVQHOGH÷LúLPLOHSROLWLNDYHGHYOHWWHNLWÕNDQPDDUDVÕQGDNLDoÕNOÕNSROLWLNVLVWHPLPL]LQ
WHPHOOHULQL R\X\RU øVWLVQDVÕ] EWQ VDQD\LOHúPLú GQ\DGD SROLWLND\D YH GHYOHW LúOHULQH HJHPHQ KDOH
JHOHQ Gú NÕUÕNOÕ÷Õ YH úDúNÕQOÕN GX\JXVXQX DQODPDPÕ]Õ VD÷OD\DELOHFHN hoQF 'DOJD NRQVHSWLQGHQ
EDúND HWNLOL ELU DQDOL] VLVWHPL \RNWXU .DUúÕ NDUúÕ\D EXOXQGX÷XPX] SUREOHPOHUL DNWDUDFDN EDúND ELU GLO
\|QHOPHPL]JHUHNHQJHOHFH÷L|]HWOH\HQEDúNDELUYL]\RQYHJHoLúLKÕ]ODQGÕUÕSNROD\ODúWÕUPD\D\DUGÕPFÕ
RODFDNEDúNDELUSURJUDPV|]NRQXVXGH÷LOGLU
%X \HQL ELU SUREOHP GH÷LOGLU %HQ 7RIIOHU OHUOH QN NH] OHULQ EDúÕQGD (UNHQ 'HPRNUDVL GL\H
DGODQGÕUÕODQELUNRQVHSW]HULQGHELUOLNWHoDOÕúPD\DEDúODGÕP2VÕUDODU:HVW*HRUJLD 6WDWH&ROOHJH GH
JHQo ELU \DUGÕPFÕ SURIHV|UGP YH SROLWLNDQÕQ YH GHYOHW LúOHULQLQ |]Q ROXúWXUDQ WDULKOH JHOHFH÷LQ
NHVLúPHVLNRQXVXVRQGHUHFHLOJLPLoHNL\RUGXgOPHNWHRODQøNLQFL'DOJDX\JDUOÕ÷ÕQGDQGR÷PDNWDRODQ
DPDKHQ]ELUoRNEDNÕPGDQWDPDPODQPDPÕúYH\HWHULQFHDQODúÕOPDPÕúRODQhoQF'DOJDX\JDUOÕ÷ÕQD
JHoLúL$PHULNDLoLQNROD\ODúWÕUDELOHFHNJHOHFHNELOLQFLQHVDKLSELUSROLWLNDYHSRSOHUNDYUD\ÕúJHOLúWLUPHN
LoLQ\LUPL\ÕOGÕU7RIIOHU OHUOHELUOLNWHoDOÕúÕ\RUX]
6UHo\LUPL\ÕO|QFHWDKPLQHGHELOGL÷LQGHQoRNGDKDKD\DONÕUÕFÕYH\DYDúELUúHNLOGHJHOLúL\RUhoQF
'DOJD\D |]J ELU SROLWLND YH KNPHW VLVWHPLQLQ ROXúWXUXOPDVÕ |]JUO÷Q YH $PHULND QÕQ JHOHFH÷L
DoÕVÕQGDQ R NDGDU \DúDPVDO |QHP WDúÕPDNWDGÕU NL QH NDGDU ]RUOX ROXUVD ROVXQ EX LúH JLULúPHN
]RUXQGD\Õ]
%HQ.RQJUHGHNL&XPKXUL\HWoLELUOLGHULPDPD$PHULND QÕQoQF'DOJDHQIRUPDV\RQGHYULPLQHJLUPHN
LoLQJHUHNOLJHoLúL\DSDELOPHVLQH\DUGÕPFÕROPDQÕQYHSUREOHPOHULo|]PHQLQQH&XPKXUL\HWoLOHULQQHGH
.RQJUHQLQ WHNHOLQGH ROGX÷XQX GúQ\RUXP 0LOZDXNHH 1RUGTXLVW YH 3KLODGHOSKLD 5HQGHO GHNL
'HPRNUDWEHOHGL\HEDúNDQODUÕNHQWG]H\LQGHJHUoHNGHYULPOHUJHUoHNOHúWLUPHNWHGLU%DúNDQ<DUGÕPFÕVÕ
$O *RUH XQ GHYOHWL \HQLGHQ \DSÕODQGÕUPDGDNL NLPL oDEDODUÕ oHNLQJHQ ROVDODU YH NHVLQ ELU NRSXú
JHWLUPHVHOHUGH GR÷UX\|QGHLOHUOL\RU
%URNUDVL HQJHO ROPDGÕ÷Õ LoLQ |]HO VHNW|UGH JLULúLPFLOHU DUDVÕQGD YH \HQL úH\OHU LFDW HGHQ YH \HQL
o|]POHU\DUDWDQ\XUWWDúODUVD\HVLQGHG|QúPKHUJHoHQJQLOHUOL\RU
2FDN GHhoQF'DOJD7KRPDVOD$PHULNDQGHPRNUDVLVLQHDGÕPÕQÕDWWÕ.RQJUHNWSKDQHVLQLQ
HOHNWURQLNLOHWLúLPVLVWHPL7KRPDVKHU\XUWWDúD\DVDPHWLQOHULQHNRPLV\RQUDSRUODUÕQDYH|WHNLNRQJUH
EHOJHOHULQH XODúPD RODQD÷Õ YHUPHNWHGLU øON G|UW JQQGH ELQ NLúL YH NXUXOXú 7KRPDV Õ
NXOODQDUDNELQEHOJH\HXODúWÕùXDQGDVDDWLoLQGH7KRPDV DEDúYXUDQ\XUWWDúVD\ÕVÕ.RQJUH
NWSKDQHVLQLELUKDIWDGDNXOODQDQODUÕQVD\ÕVÕQGDQGDKD\NVHN
7KRPDV JLEL EX NLWDS GD VÕoUDPD\Õ JHUoHNOHúWLULS ELU hoQF 'DOJD X\JDUOÕ÷Õ JHOLúWLUPHGH \XUWWDúODUÕ
JoO NÕOPD \|QQGH ELU oDEDGÕU (÷HU 7RIIOHU OHULQ E\N G|QúPH \DSWÕNODUÕ EX GLNNDW oHNLFL NDWNÕ\Õ
\DUDUOÕJ|UG÷Q]\HUOHULQDOWÕQÕoL]HUHNRNXGXNWDQVRQUDoHYUHQL]GHNLEHQ]HU\DNODúÕPGDNLNLúLOHUOHELU
DUD\DJHOHUHNNoNED]ÕSURMHOHUJHOLúWLUPH\HEDúODUVDQÕ]LQDQÕ\RUXPNLELUNDo\ÕOVRQUDQHNDGDUoRN
úH\EDúDUPÕúROGX÷XQX]DúDúÕSNDODFDNVÕQÕ]
1(:7*,1*5,&+
2&$.
6h3(50h&$'(/(
<DúDPÕPÕ]GD \HQL ELU X\JDUOÕN ER\ DWÕ\RU YH KHU WDUDIWD N|U J|]OOHU RQX ER÷PD\D oDOÕúÕ\RU %X \HQL
X\JDUOÕNNHQGLVL\OHELUOLNWH\HQLDLOHWDU]ODUÕGH÷LúLNoDOÕúPDVHYPHYH\DúDPDELoLPOHUL\HQLELUHNRQRPL
\HQLSROLWLNDQODúPD]OÕNODUJHWLUL\RUYHKHULúLQLQ|WHVLQGHELOLQoOHUGHELUGH÷LúLNOLN\DUDWÕ\RU
øQVDQOÕN LOHUL\H GR÷UX QLWHOLNVHO ELU VÕoUDPD\OD NDUúÕ NDUúÕ\D %WQ ]DPDQODUÕQ HQ GHULQ WRSOXPVDO
DOWVWO÷QYH\DUDWÕFÕ\HQLGHQ\DSÕODQPDVÕQÕ\DúÕ\RUX]%XQXKHQ]DoÕNELUúHNLOGHNDYUDPÕúGH÷LOL]
DPDWHPHOGHQ\HQLELUX\JDUOÕNLQúDHWPHNWH\L]hoQF'DOJDQÕQDQODPÕEXGXU
ùLPGL\HNDGDULQVDQVR\XøNLE\NGDOJDJ|UG%XQODUÕQKHUELULGDKD|QFHNLNOWU\DGDX\JDUOÕNODUÕ
VLOLSVSUGYH\HUOHULQHHVNLOHULQWDVDYYXUHGHPH\HFH÷L\DúDPWDU]ODUÕJHoLUGL%LULQFLGH÷LúLPGDOJDVÕ
WDUÕPGHYULPLELQOHUFH\ÕOVUGøNLQFL'DOJDVDQD\LX\JDUOÕ÷ÕQÕQ\NVHOLúL\DOQÕ]FDo\]\ÕODOGÕ%XJQ
WDULKGDKDGDKÕ]ODQPÕúGXUXPGDYH|\OHJ|UQ\RUNLhoQF'DOJDELUNDoRQ\ÕOGDWDULKLoLQGH\RODOÕS
NHQGLQL WDPDPOD\DFDN %X SDWODPDOÕ DQGD JH]HJHQLPL]L SD\ODúPD GXUXPXQGD RODQODU R QHGHQOH
hoQF'DOJDQÕQEWQHWNLVLQLNHQGL\DúDPVUHOHULLoLQGHGHULQOHPHVLQHKLVVHGHFHNOHU
hoQF 'DOJD JHUoHNWHQ \HQL ELU \DúDP WDU]Õ JHWLUL\RU %X \HQL \DúDP WDU]Õ oHúLWOL \HQLOHQHELOLU HQHUML
ND\QDNODUÕIDEULNDODUGDNLoR÷XUHWLPKDWWÕQÕJHUHNVL]NÕODQUHWLP\|QWHPOHULoHNLUGHNDLOHGHQIDUNOÕ\HQL
DLOHOHUHOHNWURQLNNXOEHGL\HDGODQGÕUDELOHFH÷LPL]\HQLELUNXUXPYHJHOHFH÷LQN|NWHQGH÷LúPLúRNXOYH
úLUNHWOHUL ]HULQGH \NVHOHFHN 'R÷PDNWD RODQ X\JDUOÕN EL]OHU LoLQ \HQL GDYUDQÕú NRGODUÕ \D]Õ\RU YH EL]L
VWDQGDUWODúPD VHQNURQLNOHúPH YH PHUNH]LOHúPHQLQ |WHVLQH HQHUML SDUD YH JFQ \R÷XQODúPDVÕQÕQ
|WHVLQHWDúÕ\RU
%X \HQL X\JDUOÕN IDUNOÕ ELU GQ\D J|UQP JHWLUL\RU YH ]DPDQÕ PHNkQÕ PDQWÕN YH QHGHQVHOOL÷L HOH
DOPDGDNHQGL|]JOWDU]ODUÕQÕJHOLúWLUL\RU9HJHOHFH÷LQSROLWLNDVÕQÕQLONHOHULGHNHQGLQHJ|UHRODFDN
'(95ø0&øg1.$%8/
%XJQJHOHFH÷HLOLúNLQSRSOHUWDVDYYXUXELUELULQHNDUúÕWJ|UQHQøNLJ|UúHWNLOL\RUdR÷XLQVDQJHOHFHN
]HULQH GúQPH\L QDGLUHQ ELOH ROVD DNÕO HWWL÷LQGH NHQGLVLQLQ ELOGL÷L GQ\DQÕQ VRQVX]D NDGDU GHYDP
HGHFH÷LQLYDUVD\Õ\RU%XLQVDQODUEWQ\OH\HQLELUX\JDUOÕNELU\DQDNHQGLOHULLoLQJHUoHNWHQIDUNOÕ\HQL
ELU\DúDPWDU]ÕQÕWDVDYYXUHWPHGHELOH]RUODQÕ\RUODU.XúNXVX]úH\OHULQGH÷LúPHNWHROGX÷XQXJ|U\RUODU
DPD JQP]Q GH÷LúLNOLNOHULQLQ ELU úHNLOGH NHQGLOHULQH GH÷PHGHQ JHoLS JLGHFH÷LQH YH DOÕúÕOPÕú
HNRQRPLN oHUoHYH\L YH SROLWLN \DSÕ\Õ KLoELU úH\LQ GH÷LúWLUHPH\HFH÷LQH LQDQÕ\RUODU *HOHFH÷LQ úLPGLNL
]DPDQJLELGHYDPHWPHVLQLEHNOL\RUODU
6RQJHOLúPHOHUJHOHFH÷HLOLúNLQEXJYHQYHULFLYDUVD\ÕPÕFLGGLúHNLOGHVDUVWÕ%XQXQ\HULQLDUWDQ|OoGH
Lo NDUDUWÕFÕ ELU YL]\RQ DOÕ\RU 6UHNOL N|W KDEHUOHU NDUDEDVDQ ILOPOHUL YH VD\JÕQ GúQFH RGDNODUÕQÕQ
UHWWL÷L IHODNHW VHQDU\RODUÕ\OD EHVOHQHQ oRN VD\ÕGD LQVDQ JQP] WRSOXPXQXQ JHOHFH÷H SURMHNWH
HGLOPHVLQLQ PPNQ ROPDGÕ÷Õ oQN DUWÕN ELU JHOHFH÷LQ V|] NRQXVX RODPD\DFD÷Õ VRQXFXQD YDUÕ\RU
2QODUD J|UH NÕ\DPHWH ELUNDo GDNLND NDOPÕú EXOXQX\RU <HU\] G|UWQDOD NHQGL QLKDL VRQXQD GR÷UX
NRúX\RU %L]LP WH]LPL] GHYULPFL |Q NDEXO RODUDN DGODQGÕUGÕ÷ÕPÕ] YDUVD\ÕPD GD\DQÕ\RU %XQD J|UH
|QP]GHNL RQ\ÕOODUPXKWHPHOHQ DOWVWONOHUNDUJDúDODUKDWWD\D\JÕQ úLGGHWH\OHPOHUL\OHGROX RODFDN
ROVDELOHNHQGLPL]LEWQ\OHWDKULSHWPH\HFH÷L]ùXDQGDWDQÕNROGX÷XPX]VDUVÕFÕGH÷LúLNOLNOHUKLoGH
NDRWLN\DGDUDVJHOHGH÷LOGLUWDPWHUVLQHD\ÕUWHGLOHELOLUEHOLUJLQELUNDOÕSROXúWXUPDNWDGÕU%XGH÷LúLNOLNOHU
ELUDUD\DJHOLSWRSODQPDNWDYHKHSELUOLNWH\DúDPDoDOÕúPDR\QDPDYHGúQPHWDU]ÕPÕ]GDPXD]]DP
ELU G|QúP JHUoHNOHúWLUPHNWHGLU 6D÷OÕNOÕ YH DU]X HGLOHELOLU ELU JHOHFHN PPNQGU .ÕVDFDVÕ EWQ
V|\OH\HFHNOHULPL]úX|QNDEXOHGD\DQPDNWDGÕUùXDQGDWDQÕNROGXNODUÕPÕ]OREDOELUGHYULPGHQQLWHOLNVHO
ELUVÕoUDPDGDQEDúNDELUúH\GH÷LOGLU
%DúNDWUOV|\OHUVHNEL]OHUHVNLELUX\JDUOÕ÷ÕQVRQ\HQLELUX\JDUOÕ÷ÕQGDLONNXúD÷Õ\Õ]%XJQNNLúLVHO
\DQÕOJÕDFÕYHúDúNÕQOÕNODUÕPÕ]ÕQoR÷XQXQN|NHQLQGHNHQGLLoLPL]GHNLYHSROLWLNNXUXPODUÕPÕ]GDNLoDWÕúPD
|OPHNWH RODQ øNLQFL 'DOJD X\JDUOÕ÷Õ\OD RQXQ \HULQL DOPDN LoLQ KFXP HGHQ hoQF 'DOJD X\JDUOÕ÷Õ
DUDVÕQGDNLPFDGHOH\DWPDNWDGÕU
%XQX DQODGÕ÷ÕPÕ]GD DQODPVÕ] J|UQHQ ELUoRN ROD\ ELUGHQELUH NDYUDQDELOLU ROPDNWDGÕU 'H÷LúLPLQ JHQLú
KDWODUÕ J|]P]Q |QQGH EHOLUJLQOHúPHNWHGLU 9DUOÕ÷Õ VUGUPHN LoLQ H\OHPH JHoPHN PPNQ YH
WDUWÕúÕODELOLUKDOHJHOPHNWHGLUg]HWOHGHYULPFL|QNDEXO]LKQLPL]LYHLUDGHPL]L|]JUOHúWLUPHNWHGLU
'$/*$1,1g1+$77,
'DOJD |Q FHSKHVLQLQ WRSOXPVDO DQDOL]L VRQ GHUHFH D\GÕQODWÕFÕ ELU \DNODúÕP ROPDNWDGÕU %X DQDOL] WDULKL
ELUELULQL L]OH\HQ GH÷LúLP GDOJDODUÕ RODUDN J|UPHNWH YH KHU ELU GDOJDQÕQ |Q KDWWÕQÕQ EL]L QHUH\H WDúÕGÕ÷ÕQÕ
DUDúWÕUPDNWDGÕU 'LNNDWOHULPL]L WDULKLQ |QHPOL GH ROVD VUHNOLOLNOHULQGHQ oRN NHVLQWLOHUL ]HULQGH
\HQLOLNOHU YH NÕUÕOPD QRNWDODUÕ ]HULQGH \R÷XQODúWÕUPDNWDGÕU 2QODUÕ HWNLOH\HELOPHPL] DPDFÕ\OD ROXúDQ
WHPHOGH÷LúLPNDOÕSODUÕQÕEHOLUOHPHNWHGLU
$QDOL]LPL] WDUÕPÕQ RUWD\D oÕNPDVÕQÕQ LQVDQÕQ WRSOXPVDO JHOLúLPLQGHNL LON G|QP QRNWDVÕQÕ YH VDQD\L
GHYULPLQLQGHøNLQFLE\NG|QúPROXúWXUGX÷XILNUL\OH EDúODPDNWDGÕU%XQODUÕELUNHUHOLN D\UÕ ROD\ODU
RODUDNGH÷LOEHOOLELUKÕ]ODLOHUOH\HQELUGH÷LúLPGDOJDVÕRODUDNHOHDOÕ\RUX]
'H÷LúLPLQELULQFLGDOJDVÕQGDQ|QFHLQVDQODUoR÷XJ|oHURODQNoNJUXSODUKDOLQGH\DúÕ\RUYH\L\HFHN
DUD\DUDNEDOÕNWXWDUDNDYODQDUDNYHEHVLQGHSROD\DUDNNHQGLOHULQLEHVOL\RUODUGÕ%LUQRNWDGD\DNODúÕNRQ
ELQ\ÕO|QFHWDUÕPGHYULPLEDúODGÕYH\DYDú\DYDúEWQJH]HJHQLNDSODGÕN|\OHUL\HUOHúLPELULPOHULQL
\D\JÕQODúWÕUGÕWRSUD÷ÕQLúOHQPHVLQLYHEXQXQODELUOLNWH\HQLELU\DúDPWDU]ÕQÕJHWLUGL
'DKDELULQFLGH÷LúLPGDOJDVÕNHQGLVLQLWNHWPHGHQ\]\ÕOÕQVRQXQGD$YUXSD GDSDWODNYHUHQVDQD\L
GHYULPL JH]HJHQLPL]LQ øNLQFL E\N GH÷LúLP GDOJDVÕQÕ KDUHNHWH JHoLUGL %X øNLQFL VUHo ONHOHUH YH
NÕWDODUD oRN GDKD E\N ELU KÕ]OD \D\ÕOGÕ 6RQXoWD øNL D\UÕ YH IDUNOÕ GH÷LúLP VUHFLQLQ D\QÕ DQGD DPD
GH÷LúLNKÕ]ODUODGQ\D]HULQGH\RODOPDVÕQDWDQÕNROXQGX
%XJQLONGDOJDDUWÕNV|QPúEXOXQX\RU*QH\$PHULND GDYH\D3DSXD<HQL*XLQHD GDWDUÕPÕQKHQ]
XODúPDGÕ÷Õ WDUÕP |QFHVL ELUNDo NoN WRSOXOXN KkOk YDU DPD E\N %LULQFL 'DOJDQÕQ JF DUWÕN
WNHQPLúWLU
%XDUDGDELUNDo\]\ÕOLoLQGH$YUXSD GD.X]H\$PHULND GDYH\HUNUHQLQED]ÕEDúND\HUOHULQGHKD\DWÕ
GHYULPFLOHúWLUHQ øNLQFL 'DOJD \D\ÕOPD\D GHYDP HWPHNWHGLU ùLPGL\H NDGDU JHQHOGH WDUÕP ONHVL RODQ
ELUoRN ONH oHOLN IDEULNDODUÕ RWRPRELO WHVLVOHUL WHNVWLO LúOHWPHOHUL GHPLU\ROODUÕ YH JÕGD LPDODWKDQHOHUL
NXUPDNWDGÕU 6DQD\LOHúPHQLQ HWNLVL KkOk KLVVHGLOPHNWHGLU %\N øNLQFL 'DOJD KHQ] EWQ JFQ
\LWLUPLúGH÷LOGLU
$PDEXVUHoKHQ]GHYDPHGHUNHQELUEDúNDoRNGDKD|QHPOLELUVUHoGHEDúODPÕúEXOXQX\RUøNLQFL
'Q\D 6DYDúÕ QÕ L]OH\HQ RQ \ÕOODUGD VDQD\LOHúPH GDOJDVÕ WHSH QRNWDVÕQD XODúWÕ÷ÕQGD R ]DPDQODU SHN
IDUNÕQD YDUÕODPD\DQ ELU hoQF 'DOJD \HU\]Q NDSODPD\D YH GRNXQGX÷X KHU úH\L G|QúWUPH\H
EDúODGÕ
2 QHGHQOHEXJQELUoRNONHIDUNOÕKÕ]ODUODYHIDUNOÕ LWLFL JoOHUOHKDUHNHWHGHQoRNIDUNOÕøNLKDWWDo
GH÷LúLPGDOJDVÕQÕQHWNLVLQLD\QÕDQGDKLVVHWPHNWHGLU
$PDFÕPÕ]D X\JXQ RODUDN %LULQFL 'DOJD oD÷ÕQÕQ \DNODúÕN 0g GH EDúODGÕ÷ÕQÕ YH GQ\D ]HULQGHNL
HJHPHQOL÷LQL06 OHUHNDGDUVUGUG÷QNDEXOHGHFH÷L]%XQRNWDGDQVRQUD%LULQFL'DOJD
KÕ]ÕQÕ \LWLUPLú YH øNLQFL 'DOJD \ROD oÕNPÕúWÕU ø]OH\HQ G|QHPGH EX øNLQFL 'DOJDQÕQ UQ RODQ VDQD\L
X\JDUOÕ÷Õ\HU\]QHHJHPHQROPXúYHVRQUDRGDLQLúHJHoPLúWLU%XVRQWDULKVHOG|QPQRNWDVÕ$%' GH
\DNODúÕN GH EDúOD\DQ RQ \ÕO LoLQGH JHUoHNOHúPLúWLU %X RQ \ÕO LoLQGH EH\D] \DNDOÕ LúoLOHUOHKL]PHW
VHNW|UQGHNL LúoLOHULQ VD\ÕVÕ LON NH] RODUDN PDYL \DNDOÕ LúoLOHULQ VD\ÕVÕQÕ JHoPLúWLU %LOJLVD\DU WLFDUL MHW
XoXúODUÕ GR÷XP NRQWURO KDSÕ JLEL \NVHN HWNLOL EXOXúODUÕQ JHQLú oDSWD \D\JÕQODúPDVÕ GD D\QÕ RQ \ÕOD
UDVWODU hoQF 'DOJDQÕQ $%' GH Jo WRSODPD\D EDúODPDVÕ GD EX RQ \ÕOD GHQN GúHU hoQF 'DOJD
GDKD VRQUDNL \ÕOODUGD D] oRN IDUNOÕ ELU KÕ]OD |WHNL VDQD\LOHúPLú ONHOHULQ oR÷XQD XODúWÕ %XJQ EWQ
\NVHN WHNQRORML ONHOHUL hoQF 'DOJD LOH øNLQFLQLQ JHUHNVL]OHúPLú NDEXN ED÷ODPÕú HNRQRPLOHUL YH
NXUXPODUÕDUDVÕQGDNLoDUSÕúPDQÕQHWNLVLDOWÕQGD\DOSDOD\ÕSGXUPDNWDGÕU
%XQX DQODPDN oHYUHPL]GH WDQÕN ROGX÷XPX] oR÷X SROLWLN YH VRV\DO oDWÕúPD\D ELU DQODP YHUPHQLQ
DQDKWDUÕGÕU
*(/(&(öø1'$/*$/$5,
+HUKDQJL ELU WRSOXPGD EHOOL ELU GH÷LúLP GDOJDVÕ HJHPHQ ROGX÷XQGD JHOHFHNWHNL JHOLúPHOHULQ NDOÕEÕQÕ
VH]PHN J|UHFH NROD\GÕU <D]DUODU VDQDWoÕODU JD]HWHFLOHU YH GDKD EDúNDODUÕ JHOHFHN GDOJDVÕQÕ
NHúIHGHUOHU gUQH÷LQ \]\ÕO $YUXSD VÕQGD ELUoRN GúQU LúDGDPÕ SROLWLNDFÕ YH VÕUDGDQ LQVDQ
JHOHFH÷HLOLúNLQDoÕNYHWHPHOGHGR÷UXELUJ|UúHVDKLSWL%XQODUWDULKLQVDQD\LLQLQPHNDQLNOHúPH|QFHVL
WDUÕP ]HULQGHNL QLKDL ]DIHUL \|QQGH LOHUOHGL÷LQL VH]L\RU YH øNLQFL 'DOJDQÕQ ELUOLNWH JHWLUHFH÷L JoO
WHNQRORMLOHU E\N NHQWOHU KÕ]OÕ XODúÕP NLWOH H÷LWLPL JLEL ELUoRN GH÷LúLNOL÷L ROGXNoD NHVLQ ELU úHNLOGH
|QJ|U\RUGX
9L]\RQQHWOL÷LQLQGROD\VÕ]SROLWLNVRQXoODUÕYDUGÕ3DUWLOHUYHSROLWLNKDUHNHWOHUJHOHFH÷HLOLúNLQRODUDNoH
D\UÕODELOL\RUODUGÕ6DQD\L|QFHVLWDUÕPVDOoÕNDUODU\NVHOHQVDQD\LOHúPH\HE\NLúGQ\DVÕQDVHQGLND
úHIOHULQH YH JQDKNkU NHQWOHUH NDUúÕ JHUL\H oHNLFL ELU H\OHP |UJWO\RUGX (PHN YH \|QHWLP
LVHGR÷PDNWD RODQ VDQD\L WRSOXPXQXQ DQD NDOGÕUDoODUÕQÕQ NRQWUROQ HOH JHoLUPHN LoLQ NDSÕúÕ\RUGX
+DNODUÕQÕ VDQD\L GQ\DVÕQGDNL UROOHULQL DUWÕUPD DoÕVÕQGDQ WDQÕPOD\DQ HWQLN YH ÕUNVDO D]ÕQOÕNODU GD Lú
NRQXPNRQXWGDKDL\LFUHWYHH÷LWLPWDOHSOHUL\OHRUWD\DoÕNÕ\RUODUGÕ
*HOHFH÷H LOLúNLQ VDQD\L YL]\RQXQXQ |QHPOL SVLNRORMLN VRQXoODUÕ GD YDUGÕ 6DQD\LH LOLúNLQ ELU JHOHFHN
LPDMÕQÕQ SD\ODúÕOPDVÕ WHUFLKOHUL GH WDQÕPOÕ\RUGX ELUH\OHU NLP \D GD QH ROGXNODUÕQÕQ |WHVLQGH DVÕO QH
RODELOHFHNOHUL NRQXVXQGD ELU GX\JX WDúÕ\DELOL\RUGX %X SD\ODúÕODQ LPDM DúÕUÕ WRSOXPVDO GH÷LúLPLQ
RUWDVÕQGDELOHLQVDQODUDELU|OoGHLVWLNUDUYHELUEHQOLNGX\JXVXVD÷OÕ\RUGX
%XQDNDUúÕOÕNELUWRSOXPøNL\DGDGDKDoRNGHYGH÷LúLPGDOJDVÕQÕQDOWÕQGD\VDYHEXQODUÕQKHUKDQJLELUL
KHQ] HJHPHQ GXUXPD JHOPHPLúVH JHOHFH÷H LOLúNLQ LPDM oRN SDUoDOÕ GHPHNWLU %X GXUXPGD
GH÷LúLNOLNOHULQ YH RUWD\D oÕNDQ oDWÕúPDODUÕQ DQODPÕQÕ GHúLIUH HWPHN VRQ GHUHFH ]RUGXU 'DOJDODUÕQ |Q
FHSKHOHULQLQ ELUELUOHUL\OH oDUSÕúPDVÕ GHULQGHNL |QHPOL WDULKVHO NDEDUPDODUÕ L]OH\HQ ELUELULQLQ WHUVL \|QGH
oRNVD\ÕGDDNÕQWÕDQDIRUYHJLUGDSWDQROXúDQoDONDQWÕOÕELURN\DQXV\DUDWÕU
%LUOHúLN'HYOHWOHUGHYHGDKDELUoRNONHGHøNLQFLYHhoQF'DOJDODUÕQoDUSÕúPDVÕVRV\DOJHULOLPOHUH
WHKOLNHOLDQODúPD]OÕNODUDYHDOÕúÕOPÕúVÕQÕIÕUNFLQVL\HW\DGDSDUWLE|OQPHOHULQLHQOHPHVLQHNHVHQLOJLQo
\HQL SROLWLN GDOJD KDWODUÕQD \RO DoÕ\RU %X oDUSÕúPD JHOHQHNVHO SROLWLN WHUPLQRORMLOHUL ELU VDYDú DODQÕQD
oHYLUL\RUYHLOHULFLOHULJHULFLOHUGHQGRVWODUÕGúPDQODUGDQD\ÕUWHWPH\LVRQGHUHFH]RUODúWÕUÕ\RU%WQHVNL
NXWXSODúPDYHNRDOLV\RQODUGD÷ÕOÕ\RU
3ROLWLN \DúDPÕQ J|UQUGHNL WXWDUVÕ]ÕQ NLúLOLN GD÷ÕOPDODUÕQD \DQVÕ\RU 3VLNRWHUDSLVWOHU YH JXUXSODU E\N
SDUDODU YXUX\RU YH LQVDQODU UDNLN WHUDSL X\JXODPDODUÕ DUDVÕQGD DPDoVÕ] YH úDúNÕQ ELU úHNLOGH GRODúÕS
GXUX\RU*HUoHNOL÷LQVDoPDDFÕPDVÕ]\DDQODPVÕ]ROGX÷XQDLQDQDUDNWDULNDWYHWHNNHOHUHND\Õ\RU\DCGD
SDWRORMLNELU|]HOFLOL÷H\|QHOL\RUODU+D\DWJHQLúYHNR]PLNELUDQODPGDJHUoHNWHQVDoPDRODELOLUDPDEX
KLoELU ]DPDQ JQP] ROJXODUÕQÕQ EHOOL ELU NDOÕEÕ L]OHPHGL÷L DQODPÕQD JHOPH] $VOÕQGD hoQF 'DOJD
GH÷LúLNOLNOHULQL JHULOH\HQ øNLQFL 'DOJD\D ED÷OÕ GH÷LúLNOLNOHUGHQ D\ÕUW HWPH\L |÷UHQGL÷LPL]GH KHPHQ IDUN
HGLOHELOLUKDOHJHOHQEHOOLELUJL]OLG]HQV|]NRQXVXGXU
%X GH÷LúLP GDOJDODUÕQÕQ \DUDWWÕ÷Õ WHUV DQDIRUODU LúLPL]H DLOH KD\DWÕPÕ]D FLQVHO WXWXPODUÕPÕ]D YH NLúLVHO
DKODNÕPÕ]D \DQVÕPDNWD \DúDP WDU]ODUÕQGD YH VHoPHQ GDYUDQÕúODUÕQGD NHQGLQL J|VWHUPHNWHGLU dQN
ELOLQFLQGHRODOÕP\DGDROPD\DOÕPEL]]HQJLQONHOHUGH\DúD\DQODUoR÷XPX]NLúLVHO\DúDPODUÕPÕ]GDYH
SROLWLNH\OHPOHULPL]GHDVOÕQGD\D|OPHNWHRODQELUG]HQLVUGUPH\HoDOÕúDQøNLQFL'DOJDLQVDQODUÕ\D
N|NWHQ IDUNOÕ ELU \DUÕQÕ LQúD HWPHNWH RODQ hoQF 'DOJD LQVDQODUÕ \D GD KHU øNLVLQLQ úDúNÕQ YH NHQGL
NHQGLQLHWNLVL]OHúWLUHQELUNDUPDúDVÕGXUXPXQGD\Õ]
%XJQ WRSOXPXPX]X E|OHQ PHUNH]L SROLWLN JHULOLP DVOÕQGD øNLQFL YH hoQF 'DOJD JUXSODúPDODUÕ
DUDVÕQGDNLoDWÕúPDGÕU'DKDWHPHOGHNLSROLWLNVRUXQ LOHULGHJ|UHFH÷LPL]]HUHVDQD\LWRSOXPXQXQVRQ
JQOHULQL NLPLQ NRQWURO HWWL÷L GH÷LO KÕ]OD RQXQ \HULQL DOPDNWD RODQ \HQL X\JDUOÕ÷Õ NLPLQ ELoLPOHQGLUGL÷L
VRUXVXGXU%LU\DQGDHQGVWUL\HOJHoPLúLQSDUWL]DQODUÕNDUúÕ\DQGDGQ\DQÕQHQ\DNÕFÕVRUXQODUÕQÕQDUWÕN
HQGVWUL\HO ELU G]HQ oHUoHYHVLQGH o|]OHPH\HFH÷LQL NDYUDPDNWD RODQ PLO\RQODU GXUPDNWDGÕU %X
oDWÕúPDJHOHFHNX÷UXQDYHULOHQVSHUPFDGHOHGLU
øNLQFL 'DOJDQÕQ \HUOHúLN oÕNDUODUÕ LOH hoQF 'DOJD LQVDQODUÕ DUDVÕQGDNL EX FHSKHOHúPH EWQ ONHOHULQ
SROLWLN\DúDPÕQDELUHOHNWULNDNÕPÕJLELQIX]HWPHNWHGLUhoQF'DOJDQÕQJHOPHVL\OHELUOLNWHGQ\DQÕQ
VDQD\LOHúPHPLúONHOHULQGHELOHEWQHVNLPFDGHOHKDWODUÕ\HQLGHQoL]LOPHNWHGLU7DUÕPVDOYHIHRGDO
oÕNDU PFDGHOH KDWODUÕ \HQLGHQ oL]LOPHNWHGLU 7DUÕPVDO YH IHRGDO oÕNDUODUOD VDQD\LOHúHQ NDSLWDOLVW \D GD
VRV\DOLVW VHoNLQOHU DUDVÕQGDNL HVNL VDYDú HQGVWUL\DOL]PLQ HVNLPH\H \] WXWPDVÕ\OD \HQL ELU ER\XW
ND]DQPDNWDGÕU ùLPGL hoQF 'DOJD X\JDUOÕ÷Õ VDKQH\H oÕNDUNHQ KÕ]OÕ VDQD\LOHúPH KkOk \HQL
V|PUJHFLOLNWHQ YH \RNVXOOXNWDQ NXUWXOXú DQODPÕQD PÕ JHOL\RU \RNVD VUHNOL ED÷ÕPOÕOÕ÷ÕQ JDUDQWLVL PL
ROX\RU"
0DQúHWOHUH ELU DQODP YHUPH\H |QFHOLNOHUL VÕUDODPD\D YH KD\DWÕPÕ]GDNL GH÷LúLPLQ NRQWURO LoLQ DQODPOÕ
VWUDWHMLOHU oL]PH\H DQFDN E|\OHVL JHQLú HNUDQOÕ ELU DUND SODQÕ GLNNDWH DOÕUVDN EDúOD\DELOLUL]
(QGVWUL\DOL]PLVUGUPH\HoDOÕúDQODUODRQXQ\HULQHJHoPH\HoDOÕúDQODUDUDVÕQGDNLNHVNLQPFDGHOHQLQ
ELOLQFLQHYDUÕUVDNR]DPDQGQ\D\ÕGH÷LúWLUHFHN\HQLELUDUDFDGDNDYXúDELOLUL]
$PDEXDUDFÕNXOODQDELOPHNLoLQHVNLVDQD\LX\JDUOÕ÷ÕQÕQ|PUQX]DWDQGH÷LúLNOLNOHUOH\HQLX\JDUOÕ÷ÕQ
JHOLúLQLNROD\ODúWÕUDQGH÷LúLNOLNOHUDUDVÕQGDELUD\UÕP\DSDELOPHPL]JHUHNLU.ÕVDFDVÕKHPHVNL\LKHPGH
\HQL\L KHP oR÷XPX]XQ LoLQH GR÷GX÷X øNLQFL 'DOJDQÕQ HQGVWUL\HO VLVWHPLQL KHP GH EL]LP YH
oRFXNODUÕPÕ]ÕQLoLQGH\DúD\DFD÷ÕhoQF'DOJDX\JDUOÕ÷ÕQÕKHUøNLVLQLGHDQOD\DELOPHOL\L]
8<*$5/,./$5d$7,ù0$6,
øQVDQODU VDQD\L X\JDUOÕ÷ÕQÕQ VRQXQXQ \DNODúPDNWD ROGX÷XQX JHo GH ROVD NDYUDPD\D EDúOÕ\RU %L]LP
|QFHNL *HOHFHN ùRNX DGOÕ NLWDEÕPÕ]GD HQGVWUL\DOL]PLQ JHQHO NUL]L RODUDN DGODQGÕUGÕ÷ÕPÕ] EX o|]OPH
VUHFLGDKDD]GH÷LOGDKDoRNVDYDúWHKGLGLQL\HQLWUGHQVDYDúODUWHKOLNHVLQLELUOLNWHJHWLUL\RU
7RSOXPGDNL \R÷XQ GH÷LúLNOLNOHU oDWÕúPD ROPDNVÕ]ÕQ JHUoHNOHúHPH]OHU 2 QHGHQOH EL]LP WDULKL GH÷LúLP
GDOJDODUÕ úHNOLQGH HOH DOPDPÕ] SRVWPRGHUQL]PH JHoLú ]HULQH NRQXúPDNWDQ oRN GDKD GLQDPLN YH
D\GÕQODWÕFÕGÕU 'DOJDODU GLQDPLNWLU 'DOJDODU ELUELUOHULQH oDUSWÕ÷ÕQGD JoO DQDIRUODU RUWD\D oÕNDU 7DULK
GDOJDODUÕ ELUELUOHUL\OH oDUSÕúWÕ÷ÕQGD E\N X\JDUOÕN oDWÕúPDODUÕ JQGHPH JHOLU %X \DNODúÕP JQP]
GQ\DVÕQGDEDúNDWUODQODPVÕ]\DGDUDVJHOHJ|UQHQELUoRNúH\LD\GÕQODWÕU
dDWÕúPDQÕQ GDOJD WHRULVL EL]H EXJQ NDUúÕ NDUúÕ\D EXOXQGX÷XPX] DQD oDWÕúPDQÕQ JHoHQOHUGH 6DPXHO
+XQWLQJWRQ WDUDIÕQGDQ |QH VUOG÷ JLEL øVODP LOH %DWÕ DUkVÕQGDNL \D GD %DWÕ LOH JHULVL DUDVÕQGDNL
oDWÕúPDROPDGÕ÷ÕQÕJ|VWHUPHNWHGLU 3DXO .HQQHG\ QLQ LGGLDHWWL÷LJLEL $PHULND QÕQJHULOHPHG|QHPLQGH
ROGX÷XGDGR÷UXGH÷LOGLU$\QÕúHNLOGH)DQFLV)XNX\DPD QÕQGHGL÷LJLELWDULKLQVRQXLOHNDUúÕNDUúÕ\D
EXOXQX\RU GD GH÷LOL] <DNODúPDNWD RODQ HQ GHULQ HNRQRPLN YH VWUDWHMLN GH÷LúLP GQ\DQÕQ SRWDQVL\HO
RODUDN ELUELUOHUL\OH oDWÕúDELOHFHN o D\UÕ YH IDUNOÕ X\JDUOÕ÷D E|OQPHVLGLU %X E|OQPH DOÕúÕOPÕú
WDQÕPODPDODUODWDULIHGLOHPH]
%LULQFL 'DOJD X\JDUOÕNODUÕ KkOk NDoÕQÕOPD] ELU úHNLOGH WRSUD÷D ED÷OÕGÕU $OPÕú ROGX÷X \HUHO ELoLPGHQ
LQVDQODUÕQÕQ NRQXúWX÷X GLOGHQ GLQLQGHQ \D GD LQDQo VLVWHPLQGHQ ED÷ÕPVÕ] RODUDN EX X\JDUOÕN WDUÕPVDO
GHYULPLQ ELU UQGU %XJQ ELOH oRN VD\ÕGD LQVDQ \]OHUFH \ÕO |QFH DWDODUÕQÕQ \DSWÕ÷Õ JLEL YHULPVL]
WRSUDNODUÕ HúHOH\LS GXUDUDN \DúÕ\RU YH |O\RUODU øNLQFL 'DOJD X\JDUOÕ÷ÕQÕQ N|NHQOHUL WDUWÕúPDOÕGÕU $PD
GDKDo\]\ÕO|QFHVLQHNDGDUoRNVD\ÕGDLQVDQÕQ\DúDPÕQGD|QHPOLELUGH÷LúLPV|]NRQXVXGH÷LOGL%X
DQFDN 1HZWRQFX ELOLP LON RUWD\D oÕNWÕ÷ÕQGD EDúODGÕ (NRQRPLGH EXKDUOÕ PRWRUODUÕQ NXOODQÕOPD\D YH
øQJLOWHUH øVSDQ\D YH øWDO\D GD LON IDEULNDODUÕQ ER\ DWPD\D EDúODPDVÕ LQVDQODUÕQ \DúDPÕQGDNL LON E\N
GH÷LúLNOLNOHUL JHWLUGL .|\OOHU NHQWOHUH DNÕQ HWPH\H EDúODGÕ øOHUOHPH ILNUL ELUH\VHO KDNODU GRNWULQL
5RXVVHDX QXQ WRSOXPVDO V|]OHúPHVL VHNODUL]P NLOLVH\OH GHYOHWLQ D\UÕOPDVÕ YH OLGHUOHULQ KDON LUDGHVL
WDUDIÕQGDQVHoLOPHVLJHUHNWL÷LJLELFHVXU\HQLILNLUOHUGRODúÕPDoÕNWÕ
%X GH÷LúLNOLNOHULQoR÷XQXQ LWLFLJF]HQJLQOLN\DUDWPDQÕQ\HQLELU\ROXRODQIDEULND UHWLPL\GL9HoRN
JHoPHGHQELUoRNXQVXUELUDUD\DJHOHUHN\HQLELUVLVWHPROXúWXUGXRNXOODUúLUNHWOHUYHSROLWLNSDUWLOHUJLEL
X]PDQODúPÕúNXUXPODUODNLWOHVHOUHWLPNLWOHVHOWNHWLPNLWOHVHOH÷LWLPNLWOHVHOPHG\DELUELULQHED÷ODQGÕ
$LOH \DSÕVÕ GD ELUNDo NXúD÷ÕQ ELUOLNWH \DúDGÕ÷Õ WDUÕP WU E\N HYGHQ VDQD\L WRSOXPXQD |]J NoN
oHNLUGHNDLOH\HG|QúW
%X GH÷LúLNOLNOHUOH \] \]H NDODQ LQVDQODUÕQ J|]QGH KD\DW VRQ GHUHFH NDRWLN J|UQPú ROVD JHUHNWLU
$PDDVOÕQGDEWQEXGH÷LúLNOLNOHUELUELUOHUL\OH\DNÕQGDQED÷ODQWÕOÕ\GÕ+HSVLGDKDVRQUDEL]LPPRGHUQOLN
RODUDN DGODQGÕUDFD÷ÕPÕ] NLWOHVHO VDQD\L WRSOXPXQXQ øNLQFL 'DOJD X\JDUOÕ÷ÕQÕQ WDP RODUDN JHOLúPHVL
\|QQGHDWÕODQD\UÕD\UÕDGÕPODUGÕ
8\JDUOÕNWHULPL|]HOOLNOH$PHULNDOÕODUÕQNXODNODUÕQDELUD]LGGLDOÕJHOHELOLUDPDWHNQRORMLDLOHKD\DWÕGLQ
NOWUSROLWLNDLúKL\HUDUúLOLGHUOLNGH÷HUOHUFLQVHODKODNYHHSLVWHPRORMLJLELoRNIDUNOÕúH\OHULD\QÕDQGD
\HWHULQFH NDSVD\DELOHFHN EDúND ELU V|]FN \RNWXU 7RSOXPXQ EWQ EX ER\XWODUÕQGD KÕ]OÕ YH N|NO
GH÷LúLNOLNOHU\DúDQPDNWDGÕU(÷HUEXNDGDUoRNVRV\DOWHNQRORMLNYHNOWUHOXQVXUD\QÕDQGDGH÷LúLUVH
V|] NRQXVX RODQ DUWÕN ELU JHoLú GH÷LO ELU G|QúPGU JQGHPH JHOHQ \DOQÕ]FD \HQL ELU WRSOXP GH÷LO
EWQ\OH\HQLELUX\JDUOÕ÷ÕQHQD]ÕQGDQEDúODQJÕFÕGÕU
%X\HQLX\JDUOÕNWDULKH%DWÕ$YUXSD GDKHUDGÕPÕVHUWELUGLUHQLúOHNDUúÕODúDQELUSDWODPD\ODJLUGL
%$ùd$7,ù0$
%WQ VDQD\LOHúHQ ONHOHUGH øNLQFL 'DOJDQÕQ VDQD\L YH WLFDUHW JUXSODUÕ\OD %LULQFL 'DOJDQÕQ oR÷X NH]
NHQGLVLGHE\NWRSUDNVDKLELRODQNLOLVH\OHLWWLIDNLoLQGHNLWRSUDNVDKLSOHULDUDVÕQGDVÕNVÕNNDQOÕELoLPOHU
DODQ VDYDúODU \DúDQGÕ 6D\ÕODUÕ KHU \HUGH KÕ]OD DUWDQ IDEULNDODUD R úH\WDQ GH÷LUPHQOHULQH \HQL LúoL
VD÷ODPDN]HUHN|\O\Õ÷ÕQODUÕWRSUDNODUÕQGDQVUOG
%LULQFLYHøNLQFL'DOJDoÕNDUODUÕDUDVÕQGDNLVDYDúEDúoDWÕúPD\DQLEWQ|WHNLoDWÕúPDODUÕQNHQGLVLQGHQ
WUHGL÷LPHUNH]LJHULOLPKDOLQHJHOGL÷LQGHJUHYOHUYHLV\DQODUVLYLOD\DNODQPDODUVÕQÕUDQODúPD]OÕNODUÕYH
PLOOL\HWoL NDEDUPDODU KHU \HUGH ER\ DWWÕ %X NDOÕS QHUHGH\VH VDQD\LOHúHQ EWQ ONHOHUGH D\QHQ
WHNUDUODQGÕ %LUOHúLN 'HYOHWOHUGH .X]H\LQ VDQD\L YH WLFDUHW oÕNDUODUÕQÕQ *QH\ LQ WDUÕPVDO VHoNLQOHULQL
HWNLVL]OHúWLUHELOPHVL LoLQ NRUNXQo ELU øo 6DYDú JHUHNWL %LUNDo \ÕO VRQUD -DSRQ\D GD SDWODN YHUHQ 0HLML
'HYULPLQGHøNLQFL'DOJDPRGHUQOHúWLUPHFLOHUL%LULQFL'DOJDJHOHQHNVHOFLOHULQHNDUúÕELUNHUHGDKD]DIHU
ND]DQGÕ
=HQJLQOLN \DUDWPDQÕQ LOJLQo \HQL ELU WDU]ÕQD VDKLS RODQ øNLQFL 'DOJD X\JDUOÕ÷ÕQÕQ \D\JÕQODúPDVÕ ONHOHU
DUDVÕQGDNLLOLúNLOHULLVWLNUDUVÕ]ODúWÕUGÕYHJoERúOXNODUÕYHJoND\PDODUÕ\DUDWWÕ
%\NøNLQFLGH÷LúLPGDOJDVÕQÕQUQRODQVDQD\LX\JDUOÕ÷ÕHQoDEXNE\N$WODQWLN+DY]DVÕ QÕQNX]H\
NÕ\ÕODUÕQGD N|N VDOGÕ 6DQD\LOHúHQ $WODQWLN JoOHUL X]DN E|OJHOHULQ SD]DUODUÕQD YH XFX] KDPPDGGH
ND\QDNODUÕQDLKWL\DoGX\PD\DEDúODGÕODUKHPøNLQFL'DOJDJoOHULEXDPDoODV|PUJHIHWLKOHULQHJLULúWLOHU
YH$V\DYH$IULND GDNLEWQJHULNDODQONHOHULYHNDELOHELULPOHULQLHJHPHQOLNOHULDOWÕQDDOGÕODU
6|] NRQXVX RODQ JHQH D\QÕ EDú oDWÕúPD\GÕ øNLQFL 'DOJD VDQD\L JoOHUL\OH %LULQFL 'DOJD WDUÕP JoOHUL
NDUúÕNDUúÕ\D\GÕ$PDEXNH]VDYDú\HUHOGH÷LO JOREDOELUSODQGDVU\RUGXYH\DNÕQ]DPDQODUDNDGDU
GQ\DQÕQoHKUHVLQLEHOLUOH\HQúH\HQEDúWDEXPFDGHOHROGX6DYDúODUÕQoR÷XQXQoHUoHYHVLQLoL]HQEX
oDWÕúPD\GÕ
'H÷LúLN LONHO WDUÕPVDO JUXSODU DUDVÕQGDNL NDELOH YH E|OJH VDYDúODUÕ |QFHNL ELQ \ÕO ER\XQFD ROGX÷X JLEL
VUPH\HGHYDPHGL\RUGX$PDEXVDYDúODUÕQHWNLVLVÕQÕUOÕ\GÕYHJHQHOOLNOHKHUøNLWDUDIÕQGD]D\ÕIODPDVÕ\OD
VRQXoODQÕ\RU YH E|\OHFH VDQD\L X\JDUOÕ÷ÕQÕQ V|PUJHOHúWLULFL JoOHULQLQ DYXFXQD GúPHOHULQL
NROD\ODúWÕUÕ\RUGX &HFLO 5KRGHV LOH VLODKOÕ DGDPODUÕQÕQ *QH\ $IULND GDNL LONHO VLODKODUOD ELUELUOHUL\OH
VDYDúPD\DGDOPÕúNDELOHYHWDUÕPJUXSODUÕQÕQHOLQGHNLJHQLúWRSUDNODUDHONR\PDVÕEXQXQELU|UQH÷L\GL
'Q\DQÕQ oHúLWOL \HUOHULQGHNL LON EDNÕúWD ELUELUL\OH ED÷ODQWÕVÕ] J|UQHQ EDúND VDYDúODU GD DVOÕQGD UDNLS
ONHOHUGHQoRN\DUÕúDQX\JDUOÕNODUDUDVÕQGDNLEDúoDWÕúPDQÕQGH÷LúLNLIDGHELoLPOHULQGHQEDúNDELUúH\
GH÷LOGL
1HYDUNLVDQD\LoD÷ÕQGDNLHQE\NYHHQYDKúLVDYDúODUVDQD\LJoOHULDUDVÕQGDNLVDYDúODUROGX%X
VDYDúODU KHU ELUL %LULQFL 'DOJD WRSOXOXNODUÕQÕ NHQGLVLQH WDEL NÕODFDN ELU JOREDO HJHPHQOLN SHúLQGH NRúDQ
$OPDQ\DYH,QJLOWHUHJLELVDQD\LONHOHULQLNDUúÕNDUúÕ\DJHWLUGL
1LKDLVRQXoNHVLQELUE|OQPHROGX6DQD\LoD÷ÕGQ\D\ÕD÷ÕUEDVDQYHHJHPHQøNLQFL'DOJDX\JDUOÕ÷Õ
YHoRNVD\ÕGDNVNQYHED÷ÕPOÕ%LULQFL'DOJDV|PUJHVLúHNOLQGHøNL\HE|OGdR÷XPX]%LULQFLYHøNLQFL
'DOJD X\JDUOÕNODUÕ úHNOLQGH E|OQPú E|\OHVL ELU GQ\DGD E\GN +DQJLVLQLQ JF HOLQGH WXWWX÷X GD
D\QÕúHNLOGHNHVLQGL
%XJQ X\JDUOÕNODUÕQ VÕUDODQÕúÕ IDUNOÕGÕU +Õ]OD øNL\H GH÷LO o NDUúÕW YH \DUÕVDQ X\JDUOÕ÷D E|OQPú ELU
GQ\D \DUDWDFDN EWQ\OH IDUNOÕ ELU Jo \DSÕVÕQD \|QHOL\RUX] dDSD KkOk EXQODUGDQ ELULQFLVLQL PRQWDM
KDWWÕøNLQFLVLQLELOJLVD\DULVHoQFVQWHPVLOHWPHNWHGLU
%XoHE|OQPúGQ\DGD%LULQFL'DOJDVHNW|UWDUÕPYHPDGHQND\QDNODUÕQÕVD÷ODPDNWDøNLQFL'DOJD
VHNW|UXFX]HPHNVD÷OD\DUDNNLWOHVHOUHWLP\DSPDNWDKÕ]ODJHQLúOH\HQhoQF'DOJDVHNW|ULVHELOJL
\DUDWPDYHGH÷HUOHQGLUPHQLQ\HQL\ROODUՁ]HULQGH\NVHOHQNHQGLHJHPHQOL÷LQLNXUPD\DoDOÕúPDNWDGÕU
hoQF 'DOJD ONHOHUL GQ\D\D HQIRUPDV\RQ YH EXOXú \|QHWLP NOWU YH SRS NOWU LOHUL WHNQRORML
\D]ÕOÕPODU H÷LWLP WÕEEL EDNÕP YH ILQDQVVDO YH GL÷HU KL]PHWOHU VDWPDNWDGÕU VWQ hoQF 'DOJD
NXYYHWOHULQH NRPXWD HWPHOHUL LOHULGH RQODUD DVNHUL NRUXQPD KL]PHWOHUL VDWPD RODQD÷Õ GD YHUHFHN JLEL
J|UQ\RU <NVHN WHNQRORMLOL ONHOHULQ .|UIH] 6DYDúÕ QGD .XYH\W YH 6XXGL $UDELVWDQ D VD÷ODGÕNODUÕ
DVOÕQGDEXQGDQEDúNDELUúH\GH÷LOGL .ø7/(6(/2/0$.7$1d,.$1723/80/$5
øNLQFL'DOJDNLWOHVHOUHWLPL\DQVÕWDQYHEXQXJHUHNOLNÕODQNLWOHVHOWRSOXPODU\DUDWPÕúWÕhoQF'DOJDGD
EH\LQWDEDQOÕHNRQRPLOHUGHVDQD\LWRSOXPXQXQWDQÕPOD\ÕFÕ|]HOOL÷LRODQNLWOHVHOUHWLPoRNWDQHVNLPLúELU
ELoLPGLU øPDODWÕQ \HQL G|QP QRNWDVÕ VRQ GHUHFH PúWHUL\H X\JXQ KDOH JHWLULOPLú UQOHUOH NLWOHVHO
ROPDNWDQ oÕNPÕú UHWLPGLU hUHWLPGHNL GH÷LúLNOL÷H SDUDOHO RODUDN NLWOHVHO SD]DUODPDQÕQ \HULQL SD]DUÕQ
GLOLPOHUH D\UÕOPDVÕ YH SDUoD SD]DUODPD DOPDNWDGÕU (VNL VDQD\L D]PDQODUÕ NHQGL D÷ÕUOÕNODUÕ DOWÕQGD
o|NPHNWH YH WDKULS ROPDNWDGÕU .LWOHVHO UHWLP VHNW|UQGHNL LúoL VHQGLNDODUÕ GDUDOPDNWDGÕU hUHWLPH
SDUDOHO RODUDN NLWOHVHO PHG\D GD NLWOHVHO ROPDNWDQ oÕNPDNWD YH \HQL NDQDOODU DUWWÕNoD GHY WHOHYL]\RQ
úHEHNHOHULL\LGHQL\L\HE]OPHNWHGLU$LOHVLVWHPLGHNLWOHVHOROPDNWDQoÕNPDNWDGÕU7HNHEHYH\QOLDLOHOHU
\HQLGHQ HYOHQHQ oLIWOHU oRFXNVX] DLOHOHU YH \DOQÕ] \DúD\DQODU DUWWÕNoD ELU ]DPDQODU PRGHUQ VWDQGDUW
VD\ÕODQoHNLUGHNDLOHD]ÕQOÕ÷DGúPHNWHGLU
2 QHGHQOHøNLQFL'DOJDWRSOXPXQXPWHNG]HOL÷LQLQ\HULQHhoQF'DOJDX\JDUOÕ÷ÕQÕQoHúLWOLOL÷LJHoWLNoH
WRSOXPXQEWQ\DSÕVÕGH÷LúPHNWHGLU.LWOHVHOOHúPH\HULQNLWOHVHOROPDNWDQoÕNPD\DWHUNHWPHNWHGLU
%XQDNDUúÕOÕN\HQLVLVWHPLQDúÕUÕNDUPDúÕNOÕ÷ÕELULPOHUúLUNHWOHUGHYOHWGDLUHOHULKDVWDQHOHUELUOLNOHU|WHNL
NXUXPODU KDWWD ELUH\OHU DUDVÕQGD JLGHUHN GDKD \R÷XQ ELU HQIRUPDV\RQ GH÷Lú WRNXúX JHUHNWLUL\RU %X
GXUXPELOJLVD\DUODUDGLMLWDOWHOHNRPQLNDV\RQúHEHNHOHULQHYH\HQLPHG\DWUOHULQHPXD]]DPELUWDOHS
\DUDWÕ\RU
$\QÕ]DPDQGDWHNQRORMLNGH÷LúLPLQLúOHPOHULQYHJQON\DúDPÕQKÕ]ÕE\NELULYPHND]DQÕ\RUhoQF
'DOJD HNRQRPLOHULQLQ RSHUDV\RQ KÕ]ÕQD PRGHUQOLN |QFHVL WHGDULNoLOHULQ D\DN X\GXUPDVÕ VRQ GHUHFH
]RUODúÕ\RU $\UÕFD HQIRUPDV\RQ DUWDQ |OoGH KDPPDGGHQLQ HPH÷LQ YH |WHNL ND\QDNODUÕQ \HULQH
JHoWLNoHhoQF'DOJDONHOHULSD]DUODUGÕúÕQGD%LULQFL\DGDøNLQFL'DOJDSDUWQHUOHULQHGDKDD]ED÷ÕPOÕ
KDOH JHOL\RUODU *LGHUHN GDKD oRN NHQGL DUDODUÕQGD Lú \DSPD\D EDúOÕ\RUODU %X ONHOHULQ VRQ GHUHFH
VHUPD\H \R÷XQ YH ELOJL WDEDQOÕ WHNQRORMLOHUL EXJQ XFX] LúJF ONHOHUL WDUDIÕQGDQ \DSÕODQ ELUoRN LúL
]DPDQLoLQGHGHYUDODFDNYHEXQODUÕGDKDKÕ]OÕGDKDL\LYHGDKDXFX]\DSDELOLUKDOHJHOHFHNWLU
%DúNDWUOV|\OHUVHNEXGH÷LúLNOLNOHU]HQJLQYH\RNVXOHNRQRPLOHUDUDVÕQGDEXJQYDURODQED÷ODQWÕODUÕQ
oR÷XQXQNRSPDVÕWHKOLNHVLQLJHWLUPHNWHGLU
%WQ\OH ELU NRSXú PPNQ GH÷LOGLU .LUOLOL÷LQ KDVWDOÕNODUÕQ YH J|oOHULQ hoQF 'DOJD ONHOHULQLQ
VÕQÕUODUÕQGDQ LoHUL VÕ]PDVÕQÕ |QOHPHN RODQDNVÕ]GÕU (÷HU \RNVXO ONHOHU oHYUH\L KHUNHVH ]DUDU YHUHFHN
úHNLOGH ER]DFDN ELU HNRORMLN VDYDú DoDUVD ]HQJLQ ONHOHULQ GH D\DNWD NDOPDVÕ LPNkQVÕ] RODFDNWÕU %X
\]GHQ hoQF 'DOJD X\JDUOÕ÷Õ\OD |WHNL øNL HVNL X\JDUOÕN ELoLPL DUDVÕQGDNL JHULOLPOHU DUWPD\D GHYDP
HGHFHNWLU *HoPLú \]\ÕOODUGD øNLQFL 'DOJD PRGHUQOHúWLUPHFLOHULQLQ %LULQFL 'DOJDQÕQ PRGHUQOLN |QFHVL
WRSOXPODUÕQDNDUúÕ\DSPÕúROGXNODUÕJLELúLPGLGH\HQLX\JDUOÕ÷ÕQNHQGLJOREDOKHJHPRQ\DVÕQÕNXUPDNLoLQ
VDYDúPDVÕSHNkOkPPNQGU
8\JDUOÕNODU oDWÕúPDVÕ NDYUDPÕ ELU NH] DQODúÕOGÕNWDQ VRQUD EXJQN NDEDUDQ PLOOL\HWoLOLNOHU JLEL VDoPD
J|UQHQELUoRNROJX\DELUDQODPYHUPHPL]H\DUGÕPFÕROXU0LOOL\HWoLOLNVDQD\LGHYULPLQLQELUUQRODQ
XOXVGHYOHWLQ LGHRORMLVLGLU 2 QHGHQOH %LULQFL 'DOJDQÕQ WDUÕP WRSOXPODUÕ VDQD\LOHúPHOHULQL EDúODWPDN \D
GD WDPDPODPDN LVWHGLNOHULQGH XOXVOXN NRúXPODUÕQÕ WDNÕQPD\Õ WDOHS HGHUOHU gUQH÷LQ EXJQ 8NUD\QD
(VWRQ\D\DGD*UFLVWDQJLELHVNL6RY\HW&XPKXUL\HWOHULNHQGLNDGHUOHULQLWD\LQKDNNՁ]HULQGH ÕVUDUOD
GXUX\RUYHED\UDNRUGXYHSDUDELULPLJLELøNLQFL'DOJDGD\DGDVDQD\LoD÷ÕQGDXOXVGHYOHWLWDQÕPODPÕú
RODQPRGHUQOL÷LQGQNJ|VWHUJHOHULQLWDOHSHGL\RUODU
<NVHN WHNQRORML GQ\DVÕQGDNLOHULQ DúÕUÕ PLOOL\HWoLOHULQ PRWLIOHULQL DQODPDODUÕ NROD\ GH÷LOGLU %XQODUÕQ
úLúLULOPLú \XUWVHYHUOL÷L oR÷X NLúL\H NRPLN JHOL\RU 0DU[ .DUGHúOHU LQ ELUELUL\OH VDYDúD WXWXúDQ øNL KD\DOL
ONHQLQ XOXVDO VWQON \DUÕúÕQÕ KLFYHGHQ gUGHN dRUEDVÕ DGOÕ ILOPOHULQGHNL g]JUONLVWDQ ONHVLQL
KDWÕUODWÕ\RU
%XQDNDUúÕOÕNED]ՁONHOHULQNHQGLNXWVDOED÷ÕPVÕ]OÕNODUÕQÕQEDúNDONHOHUWDUDIÕQGDQoL÷QHQPHVLQHQDVÕO
L]LQ YHUGL÷L GH PLOOL\HWoLOHU DoÕVÕQGDQ KLoELU úHNLOGH DQODúÕODPD] ELU úH\GLU 1H YDU NL LOHUOH\HQ hoQF
'DOJDHNRQRPLOHULQLQLúYHILQDQVkOHPLQGHJHUHNWLUGL÷LJOREDOOHúPH\HQLPLOOL\HWoLOHULQEXNDGDUNXWVDO
ELOGL÷LXOXVDOHJHPHQOLNLQDOWÕQÕDUDOÕNVÕ]R\PDNWDGÕU
(NRQRPLOHUL hoQF 'DOJD WDUDIÕQGDQ G|QúPH X÷UDWÕOGÕNoD ONHOHU HJHPHQOLNOHULQLQ ELU E|OPQGHQ
YD]JHoPH\H YH |WHNLOHULQ HNRQRPLN YH NOWUHO LúJDOOHULQL NDEXO HWPH\H ]RUODQÕ\RUODU 2 QHGHQOH
HNRQRPLN EDNÕPGDQ JHUL E|OJHOHULQ úDLU YH HQWHOHNWHOOHUL XOXVDO PDUúODU \D]DUNHQ hoQF 'DOJD
ONHOHULQLQúDLUYHHQWHOHNWHOOHULVÕQÕUVÕ]ELUGQ\DQÕQYHJH]HJHQVHOELOLQoLQHUGHPOHULQLQúDUNÕODUÕQÕ
V|\OHPHNWHGLUOHU %X GXUXPGD VRQXoWD RUWD\D oÕNDQ YH N|NWHQ IDUNOÕ øNL X\JDUOÕ÷ÕQ VRQ GHUHFH IDUNOÕ
LKWL\DoODUÕQÕ\DQVÕWDQoDWÕúPDODUÕQ|QP]GHNL\ÕOODUGDEHQ]HUVL]NDQOÕROD\ODUD\RODoPDVÕNROD\OÕNODV|]
NRQXVXRODELOLU
%XJQ GQ\DQÕQ øNL SDUoDOÕOÕNWDQ o SDUoDOÕOÕ÷D G|QúPHNWH ROPDVÕQÕQ ID]ODFD EHOLUJLQ ROPDPDVÕQÕQ
QHGHQLøNLQFL 'DOJDQÕQ NDEDNXYYHWHGD\DOÕ HNRQRPLOHULQGHQhoQF 'DOJDQÕQ EH\LQ NXYYHWLQH GD\DOÕ
HNRQRPLOHULQHJHoLúLQKHQ]KLoELU\HUGHWDPDPODQPÕúROPDPDVÕGÕU
$%'-DSRQ\DYH$YUXSD GDELOHhoQFYHøNLQFL'DOJDVHoNLQOHULDUDVÕQGDLoHULGH\UWOHQNRQWURO
HOH JHoLUPH VDYDúÕ KkOk ELWPLú GH÷LOGLU gQHPOL øNLQFL 'DOJD NXUXPODUÕ YH UHWLP VHNW|UOHUL YDUOÕ÷ÕQÕ
VUGUPHNWHGLUYHøNLQFL'DOJDSROLWLNORELOHULLNWLGDUDKkOkVÕNÕVÕNÕ\D\DSÕúPDNWDGÕU
øNLQFLYHhoQF'DOJDXQVXUODUÕQÕQKHUELU\NVHNWHNQRORMLONHVLQGHNL|]JONDUÕúÕPÕRONH\HNHQGL
NDUDNWHULVWLNIRUPDV\RQXQXND]DQGÕUPDNWDGÕU1HYDUNLJ]HUJkKODUúLPGLGHQEHOOLGLU*OREDOUHNDEHW
\DUÕúÕhoQF'DOJDG|QúPQPPNQRODQHQD]LoKX]XUVX]OXNYHDOWVWONOHWDPDPOD\DFDNRODQ
ONHOHUWDUDIÕQGDQND]DQÕODFDNWÕU
%X DUDGD KHU ONH RUWD\D oÕNPDNWD RODQ EX o SDUoDOÕ Jo \DSÕVÕQGD NHQGLQL HQ L\L úHNLOGH
NRQXPODQGÕUPD\D oDOÕúDFD÷Õ LoLQ øNL SDUoDOÕGDQ o SDUoDOÕ GQ\D\D WDULKVHO JHoLú VUHFLQLQ
JH]HJHQLPL]GHNL HQ GHULQ Jo PFDGHOHOHULQH \RO DoPDVÕ GD PPNQGU *FQ EX DQÕWVDO \HQLGHQ
GD÷ÕOÕPÕQÕQDUGÕQGDELOJLQLQURO|QHPYHGR÷DVÕQGDNLGH÷LúLP\DWPDNWDGÕU
%ø/*,+(5ù(<øø.$0(('ø<25
%X VDWÕUODUÕ RNX\DQ KHUNHV RNXU\D]DUOÕN GHQLOHQ úDúÕUWÕFÕ ELU EHFHUL\H VDKLSWLU %D]HQ KHSLPL]LQ RNXPD
\D]PDELOPH\HQDWDODUDVDKLSROGX÷XQXGúQPHNLQVDQÕQ]HULQGHELUúRNHWNLVL\DSDU.XúNXVX]RQODU
DSWDO\DGDFDKLOGH÷LOGLDPDRNXPD\D]PDJLELELURODQDNODUÕ\RNWX
<DOQÕ]RNXPD\D]PD\ÕGH÷LOKHVDS\DSPD\ÕGDELOPH]OHUGL%DVLWDULWPHWLNLúOHPOHULQLEHFHUHELOHQOHUHGH
WHKOLNHOLJ|]\OHEDNÕOÕUGÕ$XJXVWLQH LQ+ÕULVWL\DQODUÕQWRSODPD\DGDoÕNDUPD\DSPD\ÕELOHQOHUGHQX]DN
GXUPDVÕ JHUHNWL÷LQL |÷WOHGL÷L V|\OHQLU $ULWPHWLNWHQ DQOD\DQODUÕQ úH\WDQOD SD]DUOÕN \DSWÕ÷ÕQD LQDQÕOÕUGÕ
$PDELQ\ÕOVRQUDKHVDSKRFDODUÕWFFDUROPDNLVWH\HQ|÷UHQFLOHUHGHUVYHUPH\HEDúODPÕúWÕ
%XUDGDV|\OHPHNLVWHGL÷LPL]EXJQLúGQ\DVÕQGDYHULNDEXOHGLOHQELUoRNEDVLWEHFHULQLQ\]OHUFHYH
ELQOHUFH\ÕOOÕNNOWUHOJHOLúPHQLQELUVRQXFXROGX÷XGXU%XJQEWQGQ\DGDNL\|QHWLFLOHUIDUNÕQGDELOH
ROPDGDQdLQ GHQ+LQGLVWDQ GDQ$UDSODUGDQ)HQLNHOLWFFDUODUGDQYH%DWÕGDQJHOHQELOJLOHUGHQROXúDQ
ELU PLUDVD GD\DQÕ\RUODU %LUELULQL L]OH\HQ NXúDNODU EX ELOJLOHUL |÷UHQGLOHU X\DUODGÕODU DNWDUGÕODU YH EX
WHPHOOHU]HULQGH\HQLOHULQLLQúDHWWLOHU
%WQHNRQRPLNVLVWHPOHUELUELOJLWDEDQՁ]HULQGH\NVHOLU%XJQWDULKWHNLG|QPQRNWDODUÕQGDQELULQGH
EXOXQX\RUX]'H÷LúLPOHELUOLNWH LQVDQELOJLVLQLQEWQ\DSÕVÕELUNHUHGDKDVDUVÕOÕ\RUYHHVNLGD\DQDNODU
o|N\RU <DOQÕ]FD GDKD oRN YHUL WRSOX\RU GH÷LOL] øúOHWPHOHUL YH HNRQRPLOHUL \HQLGHQ \DSÕODQGÕUGÕ÷ÕPÕ]
JLEL ELOJLQLQ YH RQX LOHWPHNWH NXOODQÕODQ VHPEROOHULQ UHWLP YH GD÷ÕWÕPÕQÕ GD EWQ\OH \HQLGHQ
|UJWO\RUX]
%X QH DQODPD JHOL\RU" %XQXQ DQODPÕ úXGXU \HQL ELOJL D÷ODUÕ \DUDWÕ\RUX] NRQVHSWOHUL ELUELUOHUL\OH IDUNOÕ
úHNLOOHUGH ED÷ODQWÕODQGÕUÕ\RUX] úDúÕUWÕFÕ \HQL VRQXo KL\HUDUúLOHUL ROXúWXUX\RUX] \HQL YDUVD\ÕPODUD \HQL
GLOOHUH NRG YH PDQWÕNODUD GD\DOÕ \HQL WHRUL KLSRWH] YH LPDMODU UHWL\RUX] øúOHWPHOHU KNPHWOHU YH
ELUH\OHUWDULKWHNLEWQNXúDNODUGDQGDKDID]ODoÕSODNYHULWRSOX\RUYHGHSROX\RU
'DKD GD |QHPOLVL YHULOHUL GDKD oRN \ROGDQ ELUELUOHUL\OH LOLúNLOHQGLULS RQODUÕ ED÷ODUÕ LoLQH RWXUWDUDN
HQIRUPDV\RQKDOLQHJHWLUL\RUX](QIRUPDV\RQNPHOHULQLJLGHUHNGDKDE\NPRGHOOHUYHELOJLPLPDULOHUL
LoLQGHELUDUD\DJHWLUL\RUX]
%WQ EX ELOJLOHULQ KHSVL GR÷UX ROJXVDO \D GD NHVLQ GH÷LO %XUDGD NXOODQÕOGÕ÷Õ DQODPGD oR÷X ELOJL
YDUVD\ÕPODU ]HULQH NXUXOX YDUVD\ÕPODUGDQ SDUoDVDO PRGHOOHUGHQ EHQ]HWPHOHUGHQ ROXúDQ GLOH
JHWLULOPHPLúELOJLGLUYH\DOQÕ]FDEDVLWPDQWÕNVDOYHGX\JXGÕúÕHQIRUPDV\RQYHYHUL\LGH÷LOD\QÕ]DPDQGD
KD\DOJFYHVH]JLQLQWXWNXYHGX\JXQXQUQOHULQLGHLoHULU
6SHU VHPEROLN hoQF 'DOJD HNRQRPLVLQLQ \NVHOLúLQLQ DOWÕQGD \DWDQ \DOQÕ]FD ELOJLVD\DUODUÕQ YH
ILQDQVVDO R\XQODUÕQ \D\JÕQODúPDVÕ GH÷LO DVÕO WRSOXPXQ ELOJL WDEDQÕQGDNL JQP]GHNL PXD]]DP
NDEDUPDGÕU
(1)250$6<21816ø0<$6,
7RSOXPXQ ELOJL VLVWHPLQGHNL ELUoRN GH÷LúLNOLN GR÷UXGDQ Lú RSHUDV\RQODUÕQD DNWDUÕOPDNWDGÕU %X ELOJL
VLVWHPL ILUPDODUÕQ RUWDPÕQÕ EDQND VLVWHPLQGHQ SROLWLN VLVWHP \D GD HQHUML VLVWHPLQGHQ oRN GDKD ID]OD
HWNLOH\HQELUIDNW|UGU
(÷HU GLO NOWU YHUL HQIRUPDV\RQ YH NQRZKRZ ROPDVD\GÕ KLoELU LúOHWPH NDSÕODUÕQÕ DoDPD]GÕ %X ELU
\DQD]HQJLQOLN\DUDWPDNLoLQJHUHNOLND\QDNODUÕQKLoELULELOJLNDGDUKDUHNHWOLYHoRN\|QOGH÷LOGLU
gUQH÷LQøNLQFL'DOJDQÕQNLWOHVHOUHWLPLQHEDNDOÕP%DFDOÕIDEULNDODUGDKHUKDQJLELUUQGHELUGH÷LúLNOLN
\DSPDQÕQ PDOL\HWL oRN \NVHNWL %XQXQ LoLQ \NVHN FUHWOL DOHW YH NDOÕS X]PDQODUÕ YH ELUoRN XVWD
JHUHNOL\GL%XDUDGDPDNLQHOHULQX]XQVUHERúGXUPDVÕYHVHUPD\HIDL]YHLúOHWPHVHUPD\HVL\HPHVL
]RUXQOX\GX2QHGHQOHD\QՁUQGHQQHNDGDUoRNUHWLUVHQELULPPDOL\HWLRNDGDUGúHUGL%XGXUXP
|OoHNHNRQRPLOHULWHRULVLQLGR÷XUGX
1H YDU NL \HQL WHNQRORMLOHU øNLQFL 'DOJD WHRULOHULQL DOWVW HWWL ùLPGL NLWOHVHO UHWLP \HULQH DUWÕN NLWOHVHO
ROPDNWDQ oÕNDQ UHWLPH \|QHOL\RUX] hUQ YH KL]PHWOHU PúWHULOHUH X\JXQ KDOH JHOL\RU 6RQ ELOJLVD\DU
GHVWHNOLLPDODWWHNQRORMLOHULGúNPDOL\HWOHUOHUQGHVD\ÕVÕ]GH÷LúLNOLN\DSPD\ÕPPNQNÕOÕ\RU
<HQL HQIRUPDV\RQ WHNQRORMLOHUL DVOÕQGD oHúLW PDOL\HWLQL VÕIÕUD LQGLUL\RU YH ELU ]DPDQODU \DúDPVDO |QHP
WDúÕ\DQ|OoHNHNRQRPLOHULQLD]DOWÕ\RU
<DGDPDO]HPHOHULHOHDODOÕP%LUWRUQDWH]JkKÕQDHNOHQHQELUELOJLVD\DUSURJUDPÕ\ODD\QÕPLNWDUoHOLNWHQ
HQ L\L RSHUDW|UQ \DSDELOHFH÷LQGHQ GDKD ID]OD VD\ÕGD SDUoD NHVPHN PPNQ ROX\RU 0LQ\DWUOHúPH\L
RODQDNOÕ NÕODQ \HQL ELOJL GDKD NoN GDKD KDILI UQOHUH \RO DoÕ\RU EX GD GHSRODPD YH QDNOL\DWÕ
NROD\ODúWÕUÕ\RU 'DKD L\L HQIRUPDV\RQOD VHYNÕ\DWÕQ GDNLNDVÕ GDNLNDVÕQD L]OHQHELOPHVL GDKD oRN WDVDUUXI
VD÷OÕ\RU
<HQL ELOJL D\QÕ ]DPDQGD XoDN SDUoDODUÕQGDQ EL\RORMLN HOHPDQODUD NDGDU EWQ\OH \HQL PDO]HPHOHULQ
JHOLúWLULOPHVLQLPPNQNÕODUDNELUPDO]HPHQLQ\HULQHGL÷HULQLLNDPHHWPH\HWHQH÷LPL]LDUWÕUÕ\RU'DKD
GHULQ ELOJL PDO]HPHOHUL WDOHS HGLOHQ ÕVÕVDO HOHNWULN YH PHNDQLN |]HOOLNOHUH J|UH UHWHFHN úHNLOGH
PROHNOHUG]H\GHPúWHULOHULQLKWL\DoODUÕ\ODX\XPODúWÕUPD\ÕVD÷OÕ\RU
%RNVLW QLNHO \D GD EDNÕU JLEL KDPPDGGHOHUL PXD]]DP PLNWDUODUGD JH]HJHQLQ ELU N|úHVLQGHQ GL÷HULQH
QDNOHWPHN ]RUXQGD NDOPDPÕ]ÕQ WHN QHGHQL \HUHO PDO]HPHOHUL EXQODUÕQ \HULQH JHoHFHN úHNLOGH
G|QúWUHFHN ELOJL\H VDKLS ROPDPDPÕ]GÕU %X NQRZKRZ HOLPL]GH ROGX÷XQGD QDNOL\DW KDUFDPDODUÕQGD
oRNGDKDE\NWDVDUUXIODU\DSDELOHFH÷L].ÕVDFDVÕELOJLKHPKDPPDGGHOHULQKHPGHQDNOL\DWÕQ\HULQH
JHoPHNWHGLU$\QÕúH\HQHUMLLoLQGHJHoHUOLGLU%LOJLQLQEDúNDND\QDNODUÕLNDPHHWPH|]HOOL÷LQLELULPoÕNWÕ
EDúÕQDLOHWLOPHVLJHUHNHQHQHUMLPLNWDUÕQÕHQD]DLQGLUHQVSHULOHWNHQOHUGHNLVRQJHOLúPHOHUGHQGDKDL\L
J|]OHU|QQHVHUHQELUúH\\RNWXU
0DO]HPHOHULQDNOL\DWÕYHHQHUML\LLNDPHHWPHVLQHHNRODUDNELOJLD\QÕ]DPDQGDE\N]DPDQWDVDUUXIX
VD÷ODPDNWDGÕUøNLQFL'DOJDúLUNHWOHULQLQELODQoRODUÕQÕQKLoELU\HULQGHER\J|VWHUPHPHNOHELUOLNWH]DPDQ
HQ |QHPOL HNRQRPLN ND\QDNODUGDQ ELULGLU =DPDQ DVOÕQGD JL]OL NDODQ ELU JLUGLGLU g]HOOLNOH GH÷LúLP
KÕ]ODQGÕ÷ÕQGDNkUYH]DUDUDUDVÕQGDNLIDUN|UQH÷LQLOHWLúLPLKÕ]ODQGÕUPDN\DGD\HQLUQOHULSD]DUDGDKD
oDEXNVUPHNJLELE\N|OoGH]DPDQÕNÕVDOWPD\HWHQH÷LQHED÷OÕROXU<HQLELOJLúH\OHULKÕ]ODQGÕUÕUEL]L
JHUoHN]DPDQHNRQRPLVLQHDQÕQGDHNRQRPL\HJ|WUUYH]DPDQÕLNDPHHGHU
0HNkQGDELOJLWDUDIÕQGDQIHWKHGLOPHNWHGLU*HQHUDO(OHFWULF LQ8ODúÕP6LVWHPOHULE|OPORNRPRWLIOHULPDO
HWPHNWHGLU *( WHGDULNoLOHUL\OH ED÷ODQPDN ]HUH LOHUL HQIRUPDV\RQ LúOHPH YH LOHWPH VLVWHPOHUL
NXOODQPD\DEDúODGÕ÷ÕQGDVWRNODUÕQÕ|QFHVLQHRUDQODRQøNLNDWGDKDKÕ]OÕG|QGUPH\LEDúDUGÕYHE|\OHFH
ELUKHNWDUOÕNGHSRDODQÕWDVDUUXIHGHELOGL
0PNQRODQ\DOQÕ]FDUQOHULQPLQ\DWUOHúPHVLYHGHSRDODQODUÕQÕQNoOPHVLGH÷LOGLU%LOJLVD\DUODUD
YH LOHUL ELOJL\H GD\DOÕ \HQL WHOHNRPQLNDV\RQ YH EHOJH GHSRODPD NDSDVLWHOHUL UHWLPL \NVHN PDOL\HWOL
NHQWPHUNH]OHULQGHQX]DNODúWÕUDUDNHQHUMLYHQDNOL\DWPDOL\HWOHULQGHGDKDGDE\NWDVDUUXIODUÕPPNQ
NÕOPDNWDGÕU
%ø/*ø0ø6(50$<(0ø"
%LOJLVD\DUODúWÕUÕOPÕú GRQDQÕPODUÕQ LQVDQ HPH÷LQL LNDPH HWPHVL ]HULQH oRN úH\ \D]ÕOPÕú ROPDVÕQD
UD÷PHQEXQODUÕQVHUPD\H\LGHLNDPHHWWL÷LQLoR÷XNH]J|UPH]GHQJHOL\RUX]
$VOÕQGDELU\HUGHELOJLILQDQVÕQJFNDUúÕVÕQGD|UJWOHPH÷H\DGDDQWLNDSLWDOLVWVL\DVLSDUWLOHUHRUDQOD
X]XQYDGHGHoRNGDKDE\NELUWHKGLWWLUdQNJ|UHOLNRQXúXUVDNHQIRUPDV\RQGHYULPLNDSLWDOLVWELU
HNRQRPLGH ELULP oÕNWÕ EDúÕQD JHUHNOL VHUPD\H PLNWDUÕQÕ D]DOWPDNWDGÕU %XQGDQ GDKD GHYULPFL ELU úH\
RODPD]
9LWWRULR 0HUORQL DOWPÕú \DúODUÕQGD ELU øWDO\DQ LúDGDPÕGÕU $YUXSD GD VDWÕODQ EWQ oDPDúÕU PDNLQHOHUL
EX]GRODSODUÕ YH |WHNL EH\D] Hú\D WUOHULQLQ \]GH X 0HUORQL QLQ ILUPDVÕ WDUDIÕQGDQ \DSÕOPDNWDGÕU
0HUORQL QLQEDúOÕFDUDNLSOHUL,VYHo LQ(OHFWUROX[YH+ROODQGD QÕQ3KLOLSVIÕUPDODUÕGÕU
*HoPLúWHGDKDoRNVHUPD\HJHUHNWLUHQD\QÕúH\OHUL\DSPDNLoLQEXJQGDKDD]VHUPD\H\HLKWL\DFÕPÕ]
YDUGL\HQ0HUORQLúXQXHNOL\RU%XQXQDQODPÕ\RNVXOELUONHQLQEXJQD\QÕVHUPD\HPLNWDUÕ\ODEHú\D
GDRQ\ÕO|QFHVLQHRUDQODoRNGDKDL\LúH\OHU\DSDELOHFH÷LGLU
%XQXQQHGHQL0HUORQL \HJ|UHELOJLWDEDQOÕWHNQRORMLOHULQRWRPDWLNEXODúÕNPDNLQHOHULHOHNWULNOLIÕUÕQ\DGD
VSUJHOHUUHWPHNLoLQJHUHNOLVHUPD\HPLNWDUÕQÕD]DOWPDNWDROPDVÕGÕU
dQN HQIRUPDV\RQ HQ EDúWD \NVHN VWRN PDOL\HWOHULQL D]DOWPDNWDGÕU )DEULNDQÕQ SD]DUD WHSNL
J|VWHUPHVLQL KÕ]ODQGÕUDUDN YH NÕVD GHYLUOHULQ GDKD HNRQRPLN GDKD L\L YH DQÕQGD ROPDVÕQÕ VD÷OD\DUDN
HQIRUPDV\RQ GHSRODUGD \D GD GHPLU\ROX NHQDUODUÕQGD EHNOH\HQ SDUoD YH PDPXO PDO PLNWDUÕQÕ
D]DOWPDNWDGÕU0HUORQLVWRNPDOL\HWOHULQGHELU\HUGH\]GH OÕNELUWDVDUUXIVD÷ODPÕúEXOXQPDNWDGÕU
0HUORQL|UQH÷L$%'$YUXSDYH-DSRQ\D GDNLELUoRNE\NúLUNHWLoLQGHJHoHUOLGLU%LOJLVD\DUODúWÕUÕOPÕú
HQIRUPDV\RQDGD\DOÕWDP]DPDQÕQGDPDOVXQPDRODQD÷ÕKHU\HUGHVWRNODUÕD]DOWPDNWDGÕU
6WRNODUÕQ D]DOPDVÕ \DOQÕ]FD GDKD |QFH GH EHOLUWWL÷LPL] JLEL PHNkQ YH HPODN PDOL\HWOHULQL GúUPHNOH
NDOPDPDNWDYHUJLOHULVLJRUWDSULPOHULQLYHLúOHWPHVHUPD\HVLQLGHD]DOWPDNWDGÕU
0HUORQL \HJ|UHEDúODQJÕoWDNLELOJLVD\DU\D]ÕOÕPHQIRUPDV\RQYHWHOHNRPQLNDV\RQPDOL\HWOHUL\NVHN
ELOHROVDVD÷ODQDQJHQHOWDVDUUXIILUPDQÕQD\QÕLúLJHoPLúHRUDQODGDKDD]VHUPD\H\OH\DSWÕ÷ÕDQODPÕQD
JHOPHNWHGLU
<DWÕUÕPNRQXVXQGDD]oRNELUúH\OHUELOGL÷LQGHQNXúNXGX\XOPD\DFDNELUNLúLRODQ0LFKDHO0LONHQEXQX
DOWÕV|]FNOH|]HWOHPHNWHGLUøQVDQVHUPD\HGRODUVHUPD\HQLQ\HULQHJHoPLúWLU
+DPPDGGH HPHN ]DPDQ PHNkQ VHUPD\H YH |WHNL JLUGLOHUH RODQ LKWL\DFÕ D]DOWWÕ÷Õ LoLQ ELOJL KHU úH\L
LNDPH HWPHNWH LOHUL ELU HNRQRPLQLQ PHUNH]L ND\QD÷Õ KDOLQH JHOPHNWHGLU 9H EX JHUoHNOHúWLNoH GH÷HUL
KÕ]ODDUWPDNWDGÕU
=(1*ø1/ø.<$5$70$7$5=,0,=
GD 6RY\HWOHU %LUOL÷L QLQ JoO DGDPÕ 1øNLWD .UXúoHY QO WHKGLGLQL VDYXUPXúWX 6L]L PH]DUD
J|PHFH÷L] 6|\OHPHN LVWHGL÷L NRPQL]PLQ JHOHFHN \ÕOODUGD NDSLWDOL]PL HNRQRPLN EDNÕPGDQ JHULGH
EÕUDNDFD÷Õ\GÕ7HKGLWDVNHUL\HQLOJL\LGHLoLQGHWDúÕ\RUGXYHNÕVDVUHGHEWQGQ\DGDD÷Õ]GDQD÷Õ]D
\D\ÕOGÕ
1H YDU NL R VÕUDODU oRN D] NLúL %DWÕQÕQ ]HQJLQOLN \DUDWPD VLVWHPLQGHNL ELU GHYULPLQ GQ\DQÕQ DVNHUL
GHQJHVLQLYHEL]]DWVDYDúÕQGR÷DVÕQÕQDVÕOG|QúWUHFH÷LQLWDKPLQHGHELOHFHNGXUXPGD\GÕ
.UXúoHY LQ YH oR÷X $PHULNDOÕQÕQ ELOPHGL÷L úH\ QÕQ D\QÕ ]DPDQGD $%' GH EH\D] \DNDOÕ LúoLOHUOH
KL]PHW VHNW|UQGH oDOÕúDQODUÕQ VD\ÕVÕQÕQ LON NH] PDYL \DNDOÕ IDEULND LúoLOHULQLQ VD\ÕVÕQÕ JHoWL÷L \ÕO
ROGX÷X\GX%XøNLQFL'DOJDQÕQEDFDOÕHNRQRPLVLQLQJHULOHPHNWHYH\HQLELUhoQF'DOJDHNRQRPLVLQLQ
GR÷PDNWDROGX÷XQXQLONLúDUHWOHULQGHQELUL\GL
]DPDQGDQ EX \DQD JHUoHNOHúHQ ROD÷DQVW GH÷LúLNOLNOHUL DQOD\DELOPHN YH |QP]GH GXUDQ GDKD
E\N GH÷LúLNOLNOHUL |QJ|UHELOPHN LoLQ \HQL hoQF 'DOJD HNRQRPLVLQLQ EDúOÕFD |]HOOLNOHULQH ELU J|]
DWPDPÕ]JHUHNLU<DOQÕ]FDLúOHWPHNkUOÕOÕ÷ÕQÕQYHJOREDOUHNDEHWJFQQGH÷LO\LUPLELULQFL\]\ÕOÕQSROLWLN
HNRQRPLVLQLQDQDKWDUODUÕGDEXUDGD\DWPDNWDGÕU
h5(7ø0)$.7g5/(5ø
*HoPLúWHNL øNLQFL 'DOJD HNRQRPLVLQLQ EDúOÕFD UHWLP IDNW|UOHUL WRSUDN HPHN KDPPDGGHOHU YH VHUPD\H
LNHQ hoQF 'DOJD HNRQRPLVLQLQ PHUNH]L ND\QD÷Õ ELOJL ROPDNWDGÕU %LOJL\L EXUDGD YHUL HQIRUPDV\RQ
LPDMODUVHPEROOHUNOWULGHRORMLYHH÷HUOHULLoHUHFHNúHNLOGHJHQLúDQODPGDWDQÕPOÕ\RUX]
'DKD|QFHGHJ|UPúROGX÷XPX]JLELX\JXQYHULHQIRUPDV\RQYH \DGDELOJL ]HQJLQOLN\DUDWPDNLoLQ
NXOODQÕODQEWQ|WHNLJLUGLOHULD]DOWPD\ÕPPNQNÕOPDNWDGÕU$PDELOJLQLQKHUúH\LLNDPHHWPH|]HOOL÷L
KHQ] \HWHULQFH NDYUDQPÕú GH÷LOGLU 0LNWDU RODUDN LIDGH HWPHVL oRN ]RU ROGX÷X LoLQ oR÷X LNWLVDWoÕ YH
PXKDVHEHFLEXILNUHVÕFDNEDNPDPDNWDGÕU
hoQF'DOJDHNRQRPLVLQLGHYULPFLNÕODQROJXúXGXU7RSUDNHPHNKDPPDGGHOHUYHKDWWDVHUPD\HELOH
VRQOXND\QDNODUNHQELOJLKDQJLED÷ODPGDROXUVDROVXQWNHQPH]ELUND\QDNWÕU%LUEXKDUND]DQÕ\DGD
PRQWDMKDWWÕQGDQIDUNOÕRODUDNELOJLD\QÕDQGDøNLD\UÕILUPDWDUDIÕQGDQNXOODQÕODELOLU$\QÕ]DPDQGDILUPDODU
EX ELOJL\L GDKD oRN ELOJL UHWPHN LoLQ NXOODQDELOLU 2 QHGHQOH VRQOX WNHQHELOLU JLUGLOHU ]HULQH NXUXOX
øNLQFL'DOJDLNWLVDWWHRULOHULQLQhoQF'DOJDHNRQRPLOHULQHX\JXODQPDVÕPPNQGH÷LOGLU
(//(7878/$%ø/ø52/0$<$1'(ö(5/(5
øNLQFL 'DOJD úLUNHWLQLQ GH÷HUL ELQDODU PDNLQHOHU VWRN YH GHPLUEDúODU JLEL NDWÕ YDUOÕNODU DoÕVÕQGDQ
|OoOHELOLUGLDPDEDúDUÕOÕhoQF'DOJDILUPDODUÕQÕQGH÷HULDUWDQ|OoGHELOJL\LVWUDWHMLNYHRSHUDV\RQHO
RODUDNHOGHHWPH\DUDWPDGD÷ÕWPDYHX\JXODPDNDSDVLWHVLQGH\DWPDNWDGÕU
&RPSDT YH\D .RGDN +LWDFKL \D GD 6LHPHQV JLEL ILUPDODUÕQ JHUoHN GH÷HUL VDKLS ROGXNODUÕ NDP\RQODU
PRQWDMKDWODUÕYH|WHNLIL]LNVHOYDUOÕNODUGDQoRNLúJ|UHQOHULQLQNDIDVÕQGDNLIøNLUJ|UúYHHQIRUPDV\RQD
YHNRQWUROHWWLNOHULYHULEDQNDODUÕLOHSDWHQWOHUHED÷OÕGÕU%|\OHFHVHUPD\HJLGHUHNHOOHWXWXODELOLUROPD\DQ
úH\OHUHGD\DQPDNWDGÕU
.ø7/(6(/2/0$.7$1dø.øù
øNLQFL 'DOJD HNRQRPLVLQLQ EHOLUOH\LFL |]HOOL÷L RODQ NLWOHVHO UHWLP ILUPDODU DUWDQ |OoGH HQIRUPDV\RQ
\R÷XQ
oR÷X
GXUXPGD
URERWODúWÕUÕOPÕú
LPDODW
VLVWHPOHUL
NXOODQPD\D
EDúODGÕNoD
JLGHUHN
JHUHNVL]OHúPHNWHGLU%XVLVWHPOHUUQOHUGHoRNGúNPDOL\HWOHPúWHULOHULQWDOHSOHULQHX\JXQVD\ÕVÕ]
GH÷LúLNOLN \DSPD\Õ PPNQ NÕOPDNWDGÕU %XQXQ GHYULPFL HWNLVL NLWOHVHO UHWLPLQ NLWOHVHO ROPDNWDQ
oÕNPDVÕGÕU
+Õ]OÕ YH HVQHN WHNQRORMLOHUH JHoLú oHúLWOLOL÷L WHúYLN HWPHNWH YH PúWHUL WHUFLKOHULQL |]JUOHúWLUPHNWHGLU
%XJQ ELU :DO0DUW PD÷D]DVÕ DOÕFÕODUD DUDVÕQGDQ VHoLP \DSDELOHFHNOHUL oHúLWOL WLS ER\XW PRGHO YH
UHQNOHUGH\DNODúÕNELQUQVXQPkNWDGÕU
1HYDUNL:DO0DUWELUNLWOHVHOSHUDNHQGHFLGLU2\VDPúWHULLKWL\DoODUÕIDUNOÕODúWÕNoDYHHQIRUPDV\RQXQ
L\LOHúPHVLILUPDODUÕQPLNURSD]DUODUÕVDSWD\ÕSEXQODUDKL]PHWVXQPDVÕQÕPPNQNÕOGÕNoDNLWOHVHOSD]DUÕQ
EL]]DW NHQGLVL IDUNOÕ \XYDODUD E|OQPHNWHGLU g]HO UQ PD÷D]DODUÕ EXWLNOHU VSHU PD÷D]DODU 79 LOH
HYGHQ DOÕúYHULú VLVWHPOHUL ELOJLVD\DUD GD\DOÕ VDWÕQ DOPD GR÷UXGDQ SRVWDODPD YH |WHNL VLVWHPOHU
UHWLFLOHUHDUWDQ|OoGHNLWOHVHOROPDNWDQoÕNDQELUSD]DUGDNLPúWHULOHUHPDOODUÕQÕGD÷ÕWDELOHFHNOHULoRN
oHúLWOL NDQDOODU VXQPDNWDGÕU ODUÕQ VRQXQGD EL] *HOHFHN ùRNX QX \D]DUNHQ |QJ|U VDKLEL
SD]DUODPDFÕODU SD]DUÕ GLOLPOHUH D\ÕUPDNWDQ V|] HWPH\H EDúODPÕúODUGÕ %XJQ LVH GLOLPOHUOH GH÷LO
SDUoDODUOD \DQL DLOH ELULPOHUL YH KDWWD WHN WHN ELUH\OHUOH X÷UDúÕ\RUODU $\QÕ ]DPDQGD UHNODPFÕOÕN GD
DUWDQ|OoGHNLWOHVHOROPDNWDQoÕNDQPHG\DDUDFÕOÕ÷Õ\ODJLGHUHNGDKDNoNSD]DUGLOLPOHULQH\|QHOL\RU
$%& &%6 YH 1%& JLEL ELU ]DPDQODUÕQ E\N WHOHYL]\RQ úHEHNHOHULQLQ LoLQH JLUGL÷L NUL] NLWOHVHO VH\LUFL
ROJXVXQXQ VRQXQD LúDUHW HGL\RU 'HQYHU GHNL 7HOH&RPPXQLFDWLRQV úLUNHWL L]OH\LFLOHUH EHú \] NDUúÕOÕNOÕ
HWNLOHúLPOLWHOHYL]\RQNDQDOÕVXQDELOHFHNELUIÕEHURSWLNúHEHNHVLQLKL]PHWHVRNPDNWDQV|]HGL\RU%|\OHVL
VLVWHPOHU VDWÕFÕODUÕQ DOÕFÕODUÕ E\N ELU NHVLQOLNOH KHGHIOHPHVLQLQ PPNQ RODFD÷Õ DQODPÕQD JHOL\RU
hUHWLPGD÷ÕWÕPYHLOHWLúLPLQHú]DPDQOÕDODUDNNLWOHVHOROPDNWDQoÕNPDVÕHNRQRPL\LGHYULPFLOHúWLUL\RUYH
RQXWHNG]HOLNWHQVRQGHUHFHJHQLúELUoHúLWOLOL÷H\|QOHQGLUL\RU
d$/,ù0$
dDOÕúPD GD ELU G|QúP JHoLUL\RU øNLQFL 'DOJDQÕQ VUNOH\LFL JF GúN EHFHULOL WHPHOGH ELUELUL\OH
GH÷LúWLULOHELOLU DGDOH oDOÕúPDVÕ\GÕ )DEULND WU NLWOHVHO H÷LWLP LúoLOHUL WHNUDUODQDELOLU WHNG]H HPH÷H
KD]ÕUODUGÕ %XQD NDUúÕOÕN hoQF 'DOJDGD EHFHUL JHUHNOHUL KÕ]OD DUWDUNHQ HPHN JLGHUHN ELUELUL\OH
GH÷LúWLULOHPH]KDOHJHOL\RU
$GDOHJFDVOÕQGDYLGDJLELGLUøúWHQD\UÕODQ\DGDoÕNDUÕODQGúNEHFHULOLELULúoLQLQ\HULQHNROD\OÕNODYH
GúN ELU PDOL\HWOH ELU \HQLVL NRQDELOLU %XQD NDUúÕOÕN hoQF 'DOJD HNRQRPLVLQGH JHUHNOL RODQ X]PDQ
EHFHULOHULQ G]H\OHULQLQ \NVHOPHVL GR÷UX EHFHULOHUH VDKLS GR÷UX NLúLOHUL EXOPD\Õ oRN GDKD ]RU YH
PDOL\HWOLNÕOPDNWDGÕU%\NELUVDYXQPDILUPDVÕQGDLúWHQoÕNDUÕODQELUNDSÕFÕELUoRNLúVL]DGDOHLúoLVLQLQ
UHNDEHWL\OH NDUúÕ NDUúÕ\D ROVD GD JHQH GH ELU RNXOGD \D GD VLJRUWD úLUNHWLQGH ELU NDSÕFÕOÕN LúL EXODELOLU
%XQDNDUúÕOÕN\ÕOODUFDX\GX\DSÕPÕQGDoDOÕúPÕúELUHOHNWURQLNPKHQGLVLoHYUHPKHQGLVOL÷LLúL\DSDQELU
ILUPDQÕQ LKWL\Do GX\GX÷X EHFHULOHUH E\N ELU RODVÕOÕNOD VDKLS GH÷LOGLU %LU MLQHNRORJ EH\LQ FHUUDKOÕ÷Õ
\DSDPD] 8]PDQODúPDQÕQ GHULQOHúPHVL YH EHFHUL JHUHNOHULQLQ KÕ]OD GH÷LúPHVL HPH÷LQ ELUELUL\OH
GH÷LúWLULOHELOLUOL÷LQLD]DOWPDNWDGÕU
(NRQRPLOHU LOHUOHGLNoH GROD\VÕ] HPH÷LQ GROD\OÕ HPH÷H RUDQÕ GD GH÷LúPHNWHGLU *HOHQHNVHO
WHUPLQRORML\HJ|UHGROD\VÕ]\DGDUHWLFL LúoLIDEULNDGDoDOÕúDQYHUQ\DSDQ LúoLGLU .DWPDGH÷HUL
EXQODU UHWLU YH JHUL NDODQ KHUNHVLQ UHWLFL ROPD\DQ ELU Lú \DSWÕ÷Õ \D GD \DOQÕ]FD GROD\OÕ ELU NDWNÕGD
EXOXQGX÷XNDEXOHGLOLU%XJQIDEULNDUHWLPLQGHNLLúoLOHULQEH\D]\DNDOÕWHNQLNYHSURIHV\RQHOLúoLOHUH
RUDQÕ IDEULND LoLQGH ELOH D]DOÕUNHQ EX D\UÕPODU EXODQÕNODúPDNWDGÕU 'ROD\OÕ HPHN GDKD ID]OD ROPDVD
ELOHHQD]GROD\VÕ]HPHNNDGDUGH÷HUUHWPHNWHFWLU
%8/8ùd8/8.
-DSRQ\DYH$YUXSD QÕQøNLQFL'Q\D6DYDúÕ QÕQ\DUDODUÕQÕVDUPDVÕQGDQVRQUD$PHULNDQILUPDODUÕ\R÷XQ
ELU UHNDEHW DWHúL\OH NDUúÕ NDUúÕ\D EXOXQPDNWDGÕU 5HNDEHW HGHELOPHN LoLQ VUHNOL \HQL EXOXúODU UQOHU
WHNQRORMLOHUSURVHVOHUSD]DUODPDYHILQDQVLoLQ\HQLILNLUOHUJHUHNPHNWHGLU$PHULNDQVSHUPDUNHWOHULQGH
KHU D\ RUWDODPD \HQL UQ VDWÕúD VXQXOPDNWDGÕU 'DKD PRGHO ELOJLVD\DU QÕQ \HULQH
JHoPHGHQ\HQLFKLS\RODoÕNPÕúWÕU$NÕOOÕILUPDODULúoLOHULLQLVL\DWLIDOPD\D\HQLILNLUOHUJHOLúWLUPH\H
KDWWDJHUHNL\RUVDNXUDOODUNLWDEÕQÕIÕUODWÕSDWPD\D|]HQGLUPHNWHGLU
g/d(.
dDOÕúPDELULPOHULNoOPHNWHGLUdR÷XUQOHELUOLNWHRSHUDV\RQ|OoHNOHULGHPLQ\DWUOHúPHNWHGLUdR÷X
D\QÕDGDOHLúLQL\DSDQE\NVD\ÕGDLúoLQLQ\HULQHIDUNOÕODúPÕúNoNoDOÕúPDHNLSOHULJHoPHNWHGLU%\N
LúOHWPHOHU NoOPHNWH NoN LúOHWPHOHU oR÷DOPDNWDGÕU ELQ Lú J|UHQOL ,%0 GQ\DQÕQ oHúLWOL
\HUOHULQGHNLNoNLPDODWoÕODUWDUDIÕQGDQGHOLNGHúLNHGLOPHNWHGLU$\DNWDNDODELOPHNLoLQ,%0oRNVD\ÕGD
LúoL\LLúWHQoÕNDUPDNWDYHNHQGLVLQLRQG|UWIDUNOÕYHGDKDNoNLúELULPLQHE|OPHNWHGLU
hoQF 'DOJD VLVWHPLQGH NDUPDúÕNOÕ÷ÕQ HNRQRPLVL]OL÷L VÕN VÕN |OoHN HNRQRPLOHULQH D÷ÕU EDVPDNWDGÕU
)LUPDQHNDGDUNDUPDúÕNODúÕUVDVD÷NROXQVRONROXQELUD]VRQUDQH\DSDFD÷ÕQÕ|QJ|UPHVLGHRNDGDU
]RUODúPDNWDGÕU%LUoRNúH\DUDGDNLoDWODNODUGDND\EROXSJLWPHNWHGLU.DEDNWOHQLQYDUVD\ÕODQ\DUDUODUÕQÕ
NDW NDW DúDQ SUREOHPOHU RUWD\D oÕNPDNWDGÕU 'DKD E\÷Q PXWODND GDKD L\L ROGX÷X úHNOLQGHNL HVNL
J|UúDUWDQ|OoGHGHPRGHROPDNWDGÕU
g5*h7
<NVHN KÕ]OÕ GH÷LúLNOLNOHUH D\DN X\GXUPD PFDGHOHVLQGHNL ILUPDODU øNLQFL 'DOJD \DSÕODUÕQÕQ
EURNUDVLOHULQGHQ NXUWXOPDN LoLQ \DUÕúPDNWDGÕU 6DQD\L oD÷Õ ILUPDODUÕ JHQHOGH EHQ]HU |UJW \DSÕODUÕQD
VDKLSWLEXQODUSLUDPLWúHNOLQGHPRQROLWLNYHEURNUDWLN|UJWOHUGL*QP]GHSD]DUODUWHNQRORMLOHUYH
PúWHUL LKWL\DoODUÕ R NDGDU KÕ]OÕ GH÷LúPHNWH YH ILUPD ]HULQGH R NDGDU GH÷LúLN EDVNÕODU V|] NRQXVX
ROPDNWDGÕU NL EURNUDWLN WHNG]HOL÷LQ |PU GROPDNWDGÕU 7DPDPHQ \HQL |UJW ELoLPOHUL DUDQPDNWDGÕU
gUQH÷LQ\HQLGHQG]HQOHPH UHHQJLQHHULQJ \|QHWLPGHNLEX\HQLVLKLUOLIRUPOILUPDODUÕSD]DUODU\DGD
X]PDQOÕNE|OPOHUL\HULQHSURVHVOHUoHYUHVLQGH\HQLGHQ\DSÕODQGÕUPD\DoDOÕúPDNWDGÕU
*|UHFHVWDQGDUWODúWÕUÕOPÕú\DSÕODUÕQ\HULQLoR÷XXOXVDOVÕQÕUODUÕDúDQPDWULV|UJWOHUJHoLFLSURMHHNLSOHUL
NkU PHUNH]OHUL LOH VWUDWHMLN LWWLIDNODU RUWDN JLULúLPOHU YH NRQVRUVL\XPODU DOPDNWDGÕU 3D]DUODU VUHNOL
GH÷LúWL÷LLoLQHVQHNOLNYHPDQHYUD\HWHQH÷LNRQXPDRUDQODGDKDoRN|QHPND]DQPDNWDGÕU
6ø67(0(17(*5$6<218
(NRQRPLGHNL DUWDQ NDUPDúÕNOÕN GDKD L\L GúQOPú ELU EWQOHúPH YH \|QHWLP JHUHNWLUPHNWHGLU7LSLN
ELU |UQHN ROPDPDNOD ELUOLNWH ELU JÕGD ILUPDVÕ RODQ 1DELVFR IDEULNDGDQ GD÷ÕWÕP PHUNH]LQH
DNWDUÕOPDVÕJHUHNHQ\]ELQOHUFHUQLoLQKHUJQWDPÕWDPÕQDWDOLPDWIRUPXGROGXUPDNWDYHD\QÕ
]DPDQGDPúWHULOHUL\OH\DSWÕ÷ÕELQIDUNOÕVDWÕúSURPRV\RQXV|]OHúPHVLQLGLNNDWHDOPDNWDGÕU
%|\OHVLQH NDUPDúÕN ELU LúL \|QHWHELOPHN \HQL OLGHUOLN ELoLPOHULQL YH VRQ GHUHFH \NVHN ELU VLVWHP
HQWHJUDV\RQXQXJHUHNWLUPHNWHGLU%X LVHWP|UJWWHGRODúDQHQIRUPDV\RQKDFPLQLQVUHNOLDUWPDVÕQÕ
]RUXQOXNÕOPDNWDGÕU
$/7<$3,
+HSVLQL ELU DUDGD WXWDELOPHN EWQ UQ YH SDUoDODUÕ VHYN HGHELOPHN EWQ WHVOLPDWODUÕ DQÕQGD
JHUoHNOHúWLUHELOPHN PKHQGLVOHULQ YH SD]DUODPDFÕODUÕQ ELUELUOHULQLQ SODQODUÕQGDQ KDEHUGDU ROPDVÕQÕ
VD÷OD\DELOPHN $5*( oDOÕúDQODUÕQÕ LPDODWoÕODUÕQ LKWL\DoODUÕ NRQXVXQGD ELOJLOHQGLUHELOPHN YH KHU úH\GHQ
|QFH \|QHWLPH RODQ ELWHQOHULQ HNVLNVL] ELU WDEORVXQX VXQDELOPHN LoLQ ELOJLVD\DUODUÕ YHUL WDEDQODUÕQÕ YH
|WHNLHQIRUPDV\RQWHNQRORMLOHULQLELUELULQHED÷OD\DQHOHNWURQLNúHEHNHOHUHPLO\DUODUFDGRODUKDUFDQÕ\RU
*HQHOOLNOHX\GXWDEDQOÕRODQEXJHQLúHOHNWURQLNHQIRUPDV\RQ\DSÕVÕEWQELUILUPD\ÕELUDUD\DJHWLUL\RU
oR÷X GXUXPGD GD RQX D\QÕ ]DPDQGD PúWHULOHULQ YH WHGDULNoLOHULQ ELOJLVD\DUODUÕQD YH úHEHNHOHULQH
ED÷OÕ\RUùHEHNHOHULELUELULQHED÷OD\DQúHEHNHOHUGHYDU-DSRQ\D|QP]GHNL\LUPLEHú\ÕOLoLQGHGDKD
L\L YH GDKD KÕ]OÕ úHEHNHOHU JHOLúWLUPHN ]HUH PLO\DU GRODU KDUFDPD\Õ KHGHIOL\RU %H\D] 6DUD\
HQIRUPDV\RQ VSHU RWR\ROX LoLQ WDUWÕúPDOÕ ELU SURMH\L GHVWHNOHPH\H GHYDP HGL\RU 3URMH \D GD
EHQ]HWPH NRQXVXQGD QH GúQUVHN GúQHOLP ELU úH\ DoÕNWÕU hoQF 'DOJD HNRQRPLVLQLQ DVÕO
DOW\DSÕVÕQÕROXúWXUDQúH\HOHNWURQLN\ROODUGÕU
+,=/$10$
%WQ EX GH÷LúLNOLNOHU LúOHP YH RSHUDV\RQODUÕQ KÕ]ÕQD GDKD GD LYPH ND]DQGÕUPDNWDGÕU gOoHN
HNRQRPLOHULQLQ \HULQL KÕ] HNRQRPLOHUL DOPDNWDGÕU 5HNDEHW R NDGDU \R÷XQ YH JHUHNHQ KÕ]ODU R NDGDU
\NVHNWLU NL R HVNL YDNLW QDNLWWLU |]GH\LúLQL KHU ]DPDQ SDUoDVÕ ELU |QFHNLQH RUDQOD GDKD GH÷HUOLGLU
úHNOLQGHJQFHOOHúWLUPHN]RUXQOXROPDNWDGÕU
7DP]DPDQÕQGD -,7 WHVOLPDWYHSURVHVWHNLNDUDUODUÕ ',3 D]DOWPDJLELROD\ODUGDGDJ|UOG÷JLEL
]DPDQ NULWLN ELU GH÷LúNHQ KDOLQH JHOPHNWHGLU <DYDú WHGULFL DUGÕúÕN PKHQGLVOL÷LQ \HULQH Hú]DPDQOÕ
PKHQGLVOLNJHoPHNWHGLU)LUPDODU]DPDQWDEDQOÕUHNDEHWHJLULúPHNWHGLU%X\HQLLYHGLOL÷LLIDGHHWPHN
LoLQ 0HUULOO /\QFK VW G]H\ \|QHWLFLOHULQGHQ 'X:D\QH 3HWHUVRQ ú|\OH GHPHNWHGLU 3DUD ÕúÕN KÕ]Õ\OD
KDUHNHWHGL\RU(QIRUPDV\RQXQRQGDQGDKÕ]OÕKDUHNHWHWPHVLJHUHNLU%|\OHFHKÕ]ODQPDhoQF'DOJD
LúOHWPHOHULQLJLGHUHNGDKDoRNJHUoHN]DPDQD\DNÕQODúWÕUPDNWDGÕU
hoQF 'DOJD HNRQRPLVLQLQ EX RQ |]HOOL÷L KHS ELUOLNWH ELUoRN úH\LQ \DQÕ VÕUD ]HQJLQOLN \DUDWPDGD GD
PXD]]DP ELU GH÷LúLNOLN RUWD\D oÕNDUPDNWDGÕU $%' -DSRQ\D YH $YUXSD QÕQ EX \HQL VLVWHPH JHoLúOHUL
KHQ] WDPDPODQPÕú ROPDPDNOD ELUOLNWH VDQD\L GHYULPLQLQ JHWLUGL÷L IDEULNDODUÕQ \D\JÕQODúPDVÕQGDQ EX
\DQDJOREDOHNRQRPLGHNLHQ|QHPOLGH÷LúLPLWHPVLOHWPHNWHGLU
OHULQ EDúODUÕQGD YH RUWDVÕQGD KÕ] ND]DQDQ EX WDULKVHO G|QúP ODUFD ROGXNoD LOHUOHPLú
EXOXQX\RU 1H \D]ÕN NL $PHULNDQ LNWLVDW GúQFHVL JHQHOGH EX G|QúPQ ROGXNoD JHULVLQGH NDOPÕú
EXOXQX\RU
0$7(5<$/ø=02
5RQDOG5HDJDQKHQ]%H\D]6DUD\ GD\NHQELUJQNoNELUJUXS$PHULND QÕQX]XQYDGHOLJHOHFH÷LQL
WDUWÕúPDN ]HUH EDúNDQOÕN NRQXWXQXQ \HPHN VDORQXQGD ELU DUD\D JHOGL *UXS VHNL] QO IWULVW
JHOHFHNoL WHQ ROXúX\RUGX 7RSODQWÕ\D EDúNDQ \DUGÕPFÕVÕ\OD DUDODUÕQGD GDKD KHQ] NRRUGLQDW|UO÷H
DWDQPÕúRODQ'RQDOG5HJDQ ÕQGDEXOXQGX÷X5HDJDQ ÕQ|QGHJHOHQoGDQÕúPDQÕGDNDWÕOPÕúWÕ
7RSODQWÕ%H\D]6DUD\ ÕQLVWH÷L]HULQHEXNLWDEÕQ\D]DUODUÕWDUDIÕQGDQG]HQOHQPLúWL$oÕúNRQXúPDVÕQGD
IWULVWOHU DUDVÕQGD ELUoRN WHNQRORMLN VRV\DO YH SROLWLN NRQXGD J|Uú IDUNOÕOÕNODUÕ ROPDNOD ELUOLNWH
HNRQRPLQLQGHULQELUG|QúPJHoLUPHNWHROGX÷XNRQXVXQGDWDPELUILNLUELUOL÷LROGX÷XYXUJXODQGÕ
.RQXúPDFÕ GDKD V|]OHULQL ELWLUPHGHQ VDORQGD 'RQDOG 5HJDQ ÕQ VHVL GX\XOGX 'HPHN NL KHSLQL]
ELUELULPL]LQ VDoODUÕQÕ NHVPHNWHQ YH KDPEXUJHU NHPLUPHNWHQ EDúND \DSDFDN ELU úH\LPL] NDOPDGÕ÷ÕQÕ
V|\O\RUVXQX]$UWÕNELUGDKDE\NELULPDODWJFRODPD\DFDNPÕ\Õ]"
%DúNDQYH\DUGÕPFÕVÕELU\DQÕWEHNOHQWLVL\OHJ|]OHULQLoHYUHGHJH]GLUGLOHU0DVDGDNLOHULQoR÷XEXDWD÷ÕQ
NDEDOÕ÷Õ YH DQLOL÷L NDUúÕVÕQGD úDúÕUPÕúD EHQ]L\RUGX &HYDS YHUPHN ]HUH V|] DODQ +HLGL 7RIIOHU ROGX
+D\ÕU 0U 5HJDQ GHGL NLEDUFD %LUOHúLN 'HYOHWOHU E\N ELU LPDODW JF ROPD\D GHYDP HGHFHN
\DOQÕ]FDIDEULNDODUGDoDOÕúDQODUÕQ\]GHVLDUWÕNRNDGDU\NVHNROPD\DFDN
+HLGL JHOHQHNVHO LPDODW \|QWHPOHUL\OH 0DFLQWRVK ELOJLVD\DUODUÕQ R VÕUDODUGDNL UHWLOPH WDU]Õ DUDVÕQGDNL
IDUNÕ DQODWWÕNWDQ VRQUD $%' QLQ WDUÕPGDNL LúJFQQ \]GH øNLGHQ GDKD NoN ROPDVÕQD UD÷PHQ
GQ\DGDNL HQ E\N JÕGD UHWLFLOHULQGHQ ELUL ROGX÷XQD LúDUHW HWWL *HUoHNWHQ GH JHoHQ \]\ÕO ER\XQFD
WDUÕPGDNLLúJF|WHNLVHNW|UOHUHRUDQODVUHNOLNoOPúDPDEXQDUD÷PHQ$%'ELUWDUÕPJFRODUDN
]D\ÕIODPDPÕúWHUVLQHGDKDGDNXYYHWOHQPLúWL$\QÕúH\LPDODWLoLQQLoLQJHoHUOLROPDVÕQGÕ"
øOJLQo RODQ oHúLWOL LQLú oÕNÕúODUGDQ VRQUD $%' LPDODW VHNW|UQGHNL LVWLKGDPÕQ GH GHNL\OH
\DNODúÕN D\QÕ G]H\GH PLO\RQGD NDOPÕú ROPDVÕ\GÕ øPDODWÕQ XOXVDO oÕNWÕ LoLQGHNL RUDQÕ GD RWX] \ÕO
|QFHNLQH HúLWWL $PD $%' D\QÕ RUDQÕ úLPGL WRSODP LúJFQQ oRN GDKD NoN ELU SDUoDVÕ\OD
JHUoHNOHúWLUL\RUGX
$\UÕFD JHOHFHN GH EHOLUJLQGLU $%' QLQ JHUHN QIXVX JHUHNVH LúJF E\\HFHNWLU $PD OHUGH YH
ODUGD ELUoRN LPDODWoÕ RWRPDV\RQD JHoWL÷L YH \HQLGHQ \DSÕODQPD\D JLWWL÷L LoLQ IDEULND LVWLKGDPÕQÕQ
WRSODPLVWLKGDPDRUDQÕNDoÕQÕOPD]OÕNODNoOPH\HGHYDPHGHFHNWLU%D]Õ|QJ|UOHUHJ|UH$%'JHOHFHN
RQ \ÕO LoLQGH JQGH PXKWHPHOHQ ELQ \HQL Lú\HUL \DUDWDFDN DPD EXQODUÕQ oRN D]Õ LPDODW VHNW|UQGH
RODFDNWÕU%HQ]HUELUVUHo$YUXSDYH -DSRQHNRQRPLOHULQLGHG|QúPHX÷UDWPDNWDGÕU
1HYDUNL'RQDOG5HJDQ ÕQGLOHJHWLUGL÷LJ|UúEXJQELOHN|W\|QHWLOHQ$PHULNDQVDQD\LLQNDSODQODUÕ
\HVD\ÕODUÕKÕ]ODD]DODQVHQGLNDOLGHUOHULYHLPDODWÕQ|QHPLQHVDQNLWHUVLQLLGGLDHGHQYDUPÕúJLEL|YJOHU
G]HQLNWLVDWoÕYHWDULKoLOHUDUDVÕQGD]DPDQ]DPDQWDUDIWDUEXOPDNWDGÕU
%WQ EX V|]OHULQ DOWÕQGD LVWLKGDPÕQ HO HPH÷LQGHQ KL]PHW VHNW|UQGHNL YH ]LKLQVHO VHNW|UGHNL LúOHUH
ND\PDVÕQÕQ HNRQRPL LoLQ N|W ELU úH\ ROGX÷X YH LPDODW VHNW|UQQ NoN ROPDVÕQÕQ LVWLKGDP
EDNÕPÕQGDQ HNRQRPLQLQ LoLQL ERúDOWDFD÷Õ JLEL ELU J|Uú \DWPDNWDGÕU %|\OHVL \DNODúÕPODU ELU VDQD\L
HNRQRPLVLQL WDVDYYXU HGHPH\HQ YH WHN UHWNHQ IDDOL\HW RODUDN WDUÕPÕ NDEXO HGHQ \]\ÕO )UDQVÕ]
IL]\RNUDWODUÕQÕQJ|UúOHULQLKDWÕUODWPDNWDGÕU
øù6ø=/øöø1<(1ø$1/$0,
øPDODWÕQo|Nú]HULQHD÷OD\ÕSVÕ]ODQPDODUÕQoR÷XQXQDUGÕQGDøNLQFL'DOJDQÕQ|]oÕNDUODUÕ\DWPDNWDYH
EX\DNODúÕPODU]HQJLQOLNUHWLPYHLúVL]OL÷HLOLúNLQHVNLPLúDQOD\ÕúODUDGD\DQPDNWDGÕU
øNLQFL 'DOJDQÕQ NRO HPH÷LQGHQ KL]PHW LúLQH YH VSHU VHPEROLN IDDOL\HWH JHoLú ODUGDQ EX \DQD
\D\JÕQODúPDNWDGÕU YH EX JHUL G|QGUOHPH] ELU VUHoWLU %XJQ $%' GH WRSODP LúJFQQ WDP G|UWWH
oQEXIDDOL\HWOHUROXúWXUPDNWDGÕU'Q\D LKUDFDWÕQGDKL]PHWOHULQYHHQWHOHNWHOPONL\HWLQSD\ÕQÕQ
úLPGLOHUGH HOHNWURQLN UQOHUOH RWRPRELOOHULQ \D GD EHVLQOHUOH SHWUROQ WRSODP SD\ÕQD HúLW ROPDVÕ EX
E\NJHoLúLQJOREDO\DQVÕPDVÕQÕWHPVLOHWPHNWHGLU
%XNLWDEÕQ\D]DUODUÕYHEDúNDIWULVWOHUEX\R÷XQND\PD\ÕGDKD ODUÕQEDúÕQGD|QJ|UGOHU1HYDUNL
EX HUNHQ X\DUÕODU J|UPH]GHQ JHOLQGL÷L LoLQ JHoLú JHUHNVL] \HUH ND\DOÕN \ROODUGDQ LOHUOHPHNWHGLU
%LOJLVD\DU URERW YH HOHNWURQLN NXOODQÕPÕQGD JHFLNHQ YH \HQLGHQ \DSÕODQPDGD \DYDú NDODQ HVNL
HQGVWULOHUD\D÷ÕoDEXNUDNLSOHULNDUúÕVÕQGD]RUGXUXPDGúW÷QGHHNRQRPL\LNLWOHVHOLúWHQoÕNDUPDODU
LIODVODU YH EDúND DOWVWONOHU NDSODPDNWDGÕU dR÷X ILUPD NHQGL VRUXQODUÕQGDQ \DEDQFÕ UHNDEHWL IDL]
RUDQODUÕQÕQ DOoDN \D GD \NVHN ROPDVÕQÕ DúÕUÕ GHYOHW PGDKDOHVLQL ELQOHUFH EDúND IDNW|U VRUXPOX
WXWPDNWDGÕU
.XúNXVX]EXQODUÕQED]ÕODUÕQÕQELUUROROPXúWXU$PD\ÕOODUFDHNRQRPL\HHJHPHQROPXúRODQRoRNJoO
EDFDOÕ LúOHWPHOHULQ RWRPRELO UHWLFLOHUL GHPLU oHOLN úLUNHWOHUL WHUVDQHOHU WHNVWLO ILUPDODUÕ NHQGLQL
EH÷HQPLúOL÷L GH EX GXUXPGDQ D\QÕ GHUHFHGH VRUXPOXGXU 2QODUÕQ \|QHWLP PL\RSOX÷XQXQ FH]DVÕQÕ
WRSOXPGD VDQD\LGHNL JHUL NDOPÕúOÕNWDQ HQ D] VRUXPOX YH NHQGLOHULQL NRUXPD\D HQ D] \HWHQHNOL RODQODU
NHQGLLúoLOHULoHNPLúWLU
GHNLWRSODPLVWLKGDPG]H\LQLQ GHNLQHHúLWROPDVÕHOEHWWHDUDGDJHoHQVUHGHLúWHQoÕNDUÕODQ
LúoLOHULQHVNLLúOHULQHJHULG|QG÷DQODPÕQDJHOPL\RU7DPWHUVLQHhoQF'DOJDWHNQRORMLOHULNXOODQÕPD
JLUGLNoHúLUNHWOHUGHWDPDPHQIDUNOÕELULúJFQHLKWL\DoGX\PD\DEDúOÕ\RUODU
(VNLøNLQFL'DOJDIDEULNDODUÕJHQHOGHELUELUL\OHGH÷LúWLULOHELOLULúoLOHUHLKWL\DoGX\DUGÕ%XQDNDUúÕOÕNhoQF
'DOJD RSHUDV\RQODUÕ GH÷LúLN YH VUHNOL JHOLúHQ EHFHULOHUL JHUHNWLUL\RU %XQXQ DQODPÕ LúoLOHULQ JLGHUHN
GDKD D] ELUELUL\OH GH÷LúWLULOHELOLU ROPDVÕGÕU 9H EX GXUXP EWQ LúVL]OLN SUREOHPLQL N|NWHQ GH÷LúLNOL÷H
X÷UDWPDNWDGÕU
øNLQFL 'DOJDQÕQ EDFDOÕ WRSOXPODUÕQGD HNRQRPL\H HQMHNWH HGLOHQ VHUPD\H PLNWDUÕQÕQ \D GD WNHWLFLOHULQ
VDWÕQDOPDJFQQDUWPDVÕHNRQRPL\LKÕ]ODQGÕUÕS\HQLLú\HUOHUL\DUDWDELOLUGL%LUPLO\RQLúVL]ROGX÷XQGD
HNRQRPL\L EX \ROODUOD KDUHNHWH JHoLUHUHN ELU PLO\RQ Lú\HUL \DUDWPDN WHRULN RODUDN PPNQG ,úOHU
ELUELUL\OHGH÷LúWLULOHELOLUROGX÷XYHELUNDoVDDWWH|÷UHQLOHELOHFHNNDGDUD]EHFHULJHUHNWLUGL÷LLoLQKHUKDQJL
ELULúVL]LúoLKHUKDQJLELULúLGROGXUDELOLUGL
*QP]Q VSHUVHPEROLN HNRQRPLVLQGH EX JHoHUOL GH÷LOGLU 2 QHGHQOH |QHPOL |OoGH LúVL]OLN
NDoÕQÕOPD]J|UQPHNWHGLUYHQHJHOHQHNVHO.H\QHV oLQHGHPRQHWDULVWUHoHWHOHUELULúH\DUDPDNWDGÕU
+DWÕUODQDFD÷Õ ]HUH %\N %XQDOÕPOD EDúD oÕNDELOPHN LoLQ -RKQ 0D\QDUG .H\QHV DoÕN EWoHOL GHYOHW
KDUFDPDODUÕ\ODWNHWLFLOHULQFHELQHSDUDDNWDUÕOPDVÕQÕVDYXQPXúWX(OOHULQHSDUDJHoHQWNHWLFLOHUKHPHQ
VRND÷DIÕUOD\ÕSDOÕúYHULú\DSDFDNODUEXGDLPDODWoÕODUÕQIDEULNDODUÕQÕJHQLúOHWPHVLQHYHGDKDoRNNLúL\LLúH
DOPDVÕQD\RODoDFDNWÕ(OYHGDLúVL]OLN0RQHWDULVWOHULVHEXQXQ\HULQHVDWÕQDOPDJFQJHUHNWL÷LQGH
D]DOWPDN\DGDoR÷DOWPDNLoLQIDL]RUDQODUÕ\OD\DGDSDUDDU]Õ\ODR\QDPDNJHUHNWL÷LQL|QHUL\RUGX
*QP]Q JOREDO HNRQRPLVLQGH WNHWLFLOHULQ FHELQH SDUD SRPSDODPDN \HUOL HNRQRPL\H KLoELU ID\GD
VD÷ODPDGDQGHQL]DúÕUՁONHOHULEHVOHPHNOHVRQXoODQDELOLU<HQLELU79FLKD]Õ\DGD&'oDODUVDWÕQDODQELU
$PHULNDQ \XUWWDúÕ EXQXQOD -DSRQ\D .RUH \D GD 0DOH]\D \D GRODU DNWDUPDNWDQ EDúND ELU úH\
\DSPDPDNWDGÕU 6DWÕQ DOPD LoHULGHNL Lú\HUOHULQLQ VD\ÕVÕQÕ DUWÕUPDPDNWDGÕU $PD HVNL VWUDWHMLOHUGH oRN
GDKDWHPHOELUNXVXUYDUGÕUEXQODUKkOkELOJLGHQoRNSDUDQÕQGRODúÕPՁ]HULQGHRGDNODQPDNWDGÕU1HYDU
NL EXJQ DUWÕN \DOQÕ]FD Lú\HUOHULQLQ VD\ÕVÕQÕ DUWÕUDUDN LúVL]OL÷L D]DOWPDN PPNQ GH÷LOGLU oQN VRUXQ
VDGHFHVD\ÕODUODLOJLOLGH÷LOGLUøúVL]OLNQLFHOLNVHOROPDNWDQoÕNPÕúQLWHOLNVHOKDOHJHOPLúWLU
.HQGLOHULQLQ YH DLOHOHULQLQ YDUOÕ÷ÕQÕ VUGUPHN LoLQ LúVL]OHULQ NHVLQOLNOH SDUD\D LKWL\DFÕ YDUGÕU YH RQODUD
\HWHUOLG]H\GHELUNDPXVDOGHVWHNVD÷ODPDNKHPJHUHNOLKHPGHDKODNHQGR÷UXGXU$PDVSHUVHPEROLN
ELU HNRQRPLGH LúVL]OL÷L D]DOWPDGD HWNLOL RODELOHFHN ELU VWUDWHML ]HQJLQOL÷LQ GD÷ÕWÕPÕQGDQ oRN ELOJLQLQ
GD÷ÕWÕPÕQDGD\DQPDN]RUXQGDGÕU
$\UÕFD EX \HQL LúOHU PXKWHPHOHQ EL]LP KkOk LPDODW RODUDN GúQG÷P] \HUGH EXOXQDPD\DFD÷Õ LoLQ
LQVDQODUÕ H÷LWLPOH oÕUDNOÕNOD YH LúEDúÕQGD |÷UHWLPOH LQVDQ KL]PHWOHUL JLEL DODQODUGD oDOÕúPD\D
KD]ÕUODPDPÕ] JHUHNLU %X ED÷ODPGD VD\ÕVÕ KÕ]OD DUWDQ \DúOÕ QIXVXQ EDNÕPÕQD \DUGÕPFÕ LúOHU oRFXN
EDNÕPÕ VD÷OÕN KL]PHWOHUL NLúLVHO JYHQOLN H÷LWLP KL]PHWOHUL H÷OHQFH YH GLQOHQPH KL]PHWOHUL WXUL]P YH
EHQ]HULLúOHUGúQOHELOLU
$\QÕ ]DPDQGD EWQ KL]PHW VHNW|U LúOHULQL KDPEXUJHU NÕ]DUWPDN GL\H DúD÷ÕODPDN \HULQH LQVDQ
KL]PHWOHUL LúOHULQH JHoPLúWH LPDODW LúOHULQH J|VWHUGL÷LPL] NDGDU VD\JÕ GX\PD\D EDúODPDPÕ] JHUHNL\RU
g÷UHWPHQOLNWHQ ELU DUNDGDú EXOPD úLUNHWLQGH \D GD ELU KDVWDQHGHNL UDG\RORML PHUNH]LQGH oDOÕúPD\D
NDGDUKHUúH\LNDSVD\DQJHQLúELUIDDOL\HW\HOSD]HVLQLQWPQQWHNVHPERO0F'RQDOG VRODPD]
gWH\DQGDQoR÷X]DPDQ|QHVUOG÷JLELH÷HUKL]PHWVHNW|UQGHFUHWOHUGúNVHEXQXQo|]P
KL]PHW UHWNHQOL÷LQL DUWÕUPDN YH LúJF |UJWOHQPHOHULQLQ YH WRSOX SD]DUOÕNODUÕQ \HQL ELoLPOHULQL
EXODELOPHNWLU%DúODQJÕoWD]DQDDWODUYH\DNLWOHVHOLPDODWLoLQGúQOPúRODQVHQGLNDODU\DEWQ\OH
G|QúPHN\DGD\HUOHULQLVSHUVHPEROLNHNRQRPL\HGDKDX\JXQ\HQLWU|UJWOHUHEÕUDNPDN]RUXQGDGÕU
9DUOÕNODUÕQÕ VUGUPHN LVWL\RUODUVD HYGH oDOÕúPD HVQHN oDOÕúPD VDDWOHUL YH Lú SD\ODúPD JLEL \HQL
SURJUDPODUDNDUúÕoÕNPDN\HULQHGHVWHNROPD\Õ|÷UHQPHOHULJHUHNPHNWHGLU
.ÕVDFD VSHUVHPEROLN HNRQRPLQLQ \NVHOLúL EL]L EWQ LúVL]OLN SUREOHPLQL WHPHOGHQ \HQLGHQ
NDYUDPVDOODúWÕUPD\D ]RUOX\RU 1H YDU NL JHoHUVL]OHúPLú YDUVD\ÕPODUD PH\GDQ RNXPDN D\QÕ ]DPDQGD
RQODUGDQ\DUDUVD÷OD\DQODUDGDPH\GDQRNXPDNDQODPÕQDJHOLU2QHGHQOHhoQF'DOJDQÕQ]HQJLQOLN
\DUDWPDVLVWHPLúLUNHWOHUGHNLVHQGLNDODUGDNLYHKNPHWOHUGHNLX]XQ\ÕOODUÕQ\HUOHúLNJoLOLúNLOHULQLWHKGLW
HWPHNWHGLU
=ø+ø16(/d$/,ù0$63(.75808 *|UQWV 6SHUVHPEROLNHNRQRPL\DOQÕ]FDLúVL]OLNNRQVHSWOHULPL]LGH÷LOD\QÕ]DPDQGDoDOÕúPDNRQVHSWOHULPL]LGH
HVNLWPHNWHGLU %XQX YH EXQXQ \RO DoWÕ÷Õ Jo PFDGHOHOHULQL DQOD\DELOPHN LoLQ DVOÕQGD \HQL NDYUDPODUD
LKWL\DFÕPÕ]YDUgUQH÷LQHNRQRPLQLQWDUÕPLPDODWYHKL]PHWOHUJLELVHNW|UOHUHD\UÕOPDVÕELOHEXJQ
D\GÕQODWÕFÕROPDNWDQoRN NDIDNDUÕúWÕUÕFÕELU LúOHYJ|UPHNWHGLU*QP]Q\NVHNKÕ]OÕGH÷LúLNOLNOHULELU
]DPDQODU EHOLUJLQ RODQ D\UÕPODUÕ ELOH EXODQÕNODúWÕUPDNWDGÕU (VNL VÕQÕIODQGÕUPDODUD WDNÕOÕS NDOPDN \HULQH
HWLNHWOHULQ DUNDVÕQD EDNPDN YH EX VHNW|UOHUGHNL ILUPDODUGD JHUoHNWH KDQJL LQVDQODUÕQ NDWPD GH÷HU
\DUDWWÕ÷ÕQÕ VRUPDN JHUHNLU %X VRUX\X JQGHPH JHWLUGL÷LPL]GH KHU o VHNW|UGH GH oDOÕúPDQÕQ DUWDQ
|OoGH VHPERO LúOHPL \D GD ]LKLQVHO oDOÕúPD KDOLQH JHOGL÷LQL J|UU] %XJQ oLIWoLOHU WDKÕO KDVDGÕQÕ
ELOJLVD\DUOD KHVDSOÕ\RU oHOLN LúoLOHUL PRQLW|UOHUGH G|NP \DSÕ\RU \DWÕUÕP EDQNDFÕODUÕ GL] VW
ELOJLVD\DUODUÕ\ODILQDQVSL\DVDODUÕQÕPRGHOOL\RU,NWLVDWoÕODUEXQODUÕWDUÕPLPDODW\DGDKL]PHWIDDOL\HWL
VD\VDQHROXUVD\PDVDQHROXU"
0HVOHN NDWHJRULOHUL GH DQODPVÕ]ODúPDNWDGÕU %LULVLQL GHSR PHPXUX PDNLQH RSHUDW|U \D GD VDWÕú
WHPVLOFLVL RODUDN DGODQGÕUPDN LúL KDNNÕQGD ELU IøNLU YHUPHNWHQ oRN NDID NDUÕúWÕUPDNWDGÕU %XQXQ \HULQH
EXJQ LúoLOHUL WDúÕGÕNODUÕ HWLNHWWHQ \D GD Lú\HUOHULQGHQ PD÷D]DGD IDEULNDGD KDVWDQHGH \D GD RILVWH
oDOÕúPDNWDROPDODUÕQGDQED÷ÕPVÕ]RODUDNLúOHULQLQJHUH÷LRODUDN\DSWÕNODUÕVHPEROLúOHPOHUL\DGD]LKLQVHO
oDOÕúPDPLNWDUÕQDJ|UHJUXSODQGÕUPDNoRNGDKD\DUDUOÕRODFDNWÕU
%XGXUXPGD]LKLQVHOoDOÕúPDVSHNWUXPX J|UQWV RODUDNDGODQGÕUDELOHFH÷LPL]ELU\HOSD]HDUDúWÕUPD
X]PDQÕQÕ ILQDQVDO DQDOL]FL\L ELOJLVD\DU SURJUDPFÕVÕQÕ YH KDWWD VÕUDGDQ GRV\D J|UHYOLVLQL GH
NDSVD\DFDNWÕU 'RV\D J|UHYOLVL LOH DUDúWÕUPD X]PDQÕQÕQ D\QÕ JUXS LoLQGH VD\ÕOPDVÕQÕQ VHEHEL QHGLU"
%XQXQ\DQÕWÕúXGXU,úOHYOHULoRNIDUNOÕROPDNODYHVRQGHUHFHIDUNOÕVR\XWODPDG]H\OHULQGHoDOÕúPDNOD
ELUOLNWH KHU øNLVL GH YH PLO\RQODUFD EHQ]HUOHUL HQIRUPDV\RQX KDUHNHW HWWLUPHNWHQ \D GD \HQL
HQIRUPDV\RQ\DUDWPDNWDQEDúNDELUúH\\DSPDPDNWDGÕUdDOÕúPDODUÕWDPDPHQVHPEROOHUOHLOJLOLGLU=LKLQ
oDOÕúPDVÕ VSHNWUXPXQXQ RUWDVÕQGD LúoLQLQ KHP IL]LNVHO HPHN KDUFDPDVÕQÕ KHP GH HQIRUPDV\RQ
LúOHPHVLQLJHUHNWLUHQJ|UHYOHUGHQROXúDQJHQLúELUNDUPDLúOHUNPHVLEXOXQPDNWDGÕU)HGHUDO([SUHVV
\D GD 8QLWHG 3DUFHO 6HUYLFH LQ VUFOHUL D\QÕ ]DPDQGD \DQODUÕQGDNL ELOJLVD\DUODUÕ NXOODQPDNWDGÕU
*HOLúNLQIDEULNDODUGDPDNLQHRSHUDW|UOHUL\NVHNH÷LWLPOLHQIRUPDV\RQLúoLOHULGLU2WHONkWLELKHPúLUHYH
GDKD ELUoR÷X LQVDQODUOD LOJLOHQPHN ]RUXQGDGÕU DPD ELU \DQGDQ GD ]DPDQODUÕQÕQ |QHPOL ELU E|OPQ
HQIRUPDV\RQUHWPH\HDOPD\DGDYHUPH\HD\ÕUPDNWDGÕU
)RUG VHUYLVOHULQGHNL XVWDODUÕQ HOOHUL KkOk PRWRU\D÷ÕQD EXODQPÕú RODELOLU DPD RQODU GD EXJQ +HZOHWW
3DFNDUG WDUDIÕQGDQ JHOLúWLULOPLú ELU ELOJLVD\DU VLVWHPL NXOODQPDNWDGÕU %X VLVWHP VD\HVLQGH LKWL\Do
GX\GXNODUÕQGDELUX]PDQVLVWHPHGDQÕúDELOPHNWHYH&'520 DND\ÕWOÕ\]PHJDE\WH OÕNWHNQLNUHVLPYH
YHUL\HXODúDELOPHNWHGLUOHU6LVWHP|QFHXVWDODUDWDPLUHWPHNWHROGXNODUÕDUDEDQÕQYHULOHULQLVRUPDNWDELU
\Õ÷ÕQWHNQLNPDWHU\DODUDVÕQGDQLVWHGLNOHULQLDUD\ÕSEXOPDODUÕQÕVD÷ODPDNWDJHUHNOLVRQXoODUÕoÕNDUPDNWD
YHVRQUDGDWDPLUER\XQFDRQODUDNÕODYX]OXNHWPHNWHGLU %XVLVWHPOHNDUúÕOÕNOÕ HWNLOHúLP LoLQGH\NHQEX
XVWDODUPHNDQLV\HQPLGLU\RNVD]LKLQLúoLVLPLGLU"
6SHNWUXPXQ VRQXQGDNL EWQ\OH NRO HPH÷LQGHQ ROXúDQ LúOHU \RN ROPDNWDGÕU (NRQRPLGH VDOW NRO
HPH÷LQH GD\DOÕ LúOHULQ D]DOPDVÕ\OD SUROHWDU\D ELU D]ÕQOÕN KDOLQH JHOPLúWLU RQXQ \HULQH JLGHUHN ELU
FRJQLWDU\D JHoPHNWHGLU 'DKD GR÷UXVX VSHUVHPEROLN HNRQRPL VHUSLOLS JHOLúLUNHQ SUROHWDU\D GD
FRJQLWDU\DKDOLQHJHOPHNWHGLU
%XJQELUNLúLQLQLúL\OHLOJLOLWHPHOVRUXODUEXLúLQQHNDGDUHQIRUPDV\RQLúOHPLLoHUGL÷LQHNDGDUUXWLQ\D
GD SURJUDPODQDELOLU ROGX÷X QH G]H\GH ELU VR\XWODPD JHUHNWLUGL÷L NLúLQLQ PHUNH]L YHUL EDQNDVÕQD YH
\|QHWLPHQIRUPDV\RQVLVWHPLQHQH|OoGHJLUHELOGL÷LYHQHNDGDU|]HUNOLNYHVRUXPOXOX÷DVDKLSROGX÷X
JLELVRUXODUGÕU
$=%ø/*ø/ød2.%ø/*ø/ø
%|\OHVL E\N GH÷LúLNOLNOHU Jo oDWÕúPDODUÕ ROPDNVÕ]ÕQ JHOLúPH] %X oDWÕúPDODUGD NLPLQ ND]DQÕS NLPLQ
ND\EHGHFH÷LQL|QJ|UHELOPHNLoLQILUPDODUÕGDEHQ]HUELU]LKLQVHOoDOÕúPDVSHNWUXPXLoLQGHHOHDOPDNWD
\DUDUYDUGÕU
)LUPDODUÕLPDODWWD\DGDKL]PHWVHNW|UQGHROPDODUÕQGDQED÷ÕPVÕ]RODUDNHOHPDQODUÕQÕQJHUoHNWH\DSWÕ÷Õ
LúHJ|UHVÕQÕIODQGÕUPDNJHUHNPHNWHGLUgUQH÷LQ&6;$%' QLQGR÷X\DNDVÕQGDNLGHPLU\ROODUÕ\ODGQ\DQÕQ
HQ E\N RN\DQXV |WHVL FRQWDLQHU KL]PHWOHULQGHQ ELULQL LúOHWHQ ELU ILUPDGÕU $PD &6; NHQGLQL DUWDQ
|OoGHHQIRUPDV\RQLúLQGHNLELUILUPDRODUDNNDEXOHWPHNWHGLU
)LUPDQÕQ\|QHWLFLOHULQGHQ$OH[0DQGOú|\OHGHPHNWHGLU+L]PHWSDNHWLPL]GHHQIRUPDV\RQXQWXWWX÷X\HU
JQ JHoWLNoH E\\RU <DOQÕ]FD UQOHUL WHVOLP HWPHN \HWHUOL ROPX\RU 0úWHULOHU PDOODUÕQÕQ QHUHGHQ
\NOHQLS QHUHGH LQGLULOHFH÷L KDQJL SDUoDQÕQ KDQJL WDULKWH QHUHGH RODFD÷Õ IL\DWODU JPUN ELOJLOHUL YH
GDKDELUoRNNRQXGDVUHNOLHQIRUPDV\RQWDOHSHGL\RUODU%L]LPLúLPL]HQIRUPDV\RQJGPOELULúKDOLQH
JHOGL %XQXQ DQODPÕ ]LKLQVHO oDOÕúPD VSHNWUXPXQXQ RUWD YH VW NÕVÕPODUÕQGDNL &6; oDOÕúDQODUÕQÕQ
RUDQÕQÕQDUWPDNWDROGX÷XGXU
2 QHGHQOHILUPDODUÕQHNDGDUELOJL\R÷XQROGXNODUÕQDJ|UHNDEDFDD]ELOJLOLRUWDELOJLOLYHoRNELOJLOL
RODUDN VÕQÕIODQGÕUDELOLUL] %D]Õ ILUPDODU YH VHNW|UOHU ]HQJLQOLN UHWPHN LoLQ |WHNLOHUH RUDQOD GDKD oRN
HQIRUPDV\RQ LúOHPHN ]RUXQGDGÕU %LUH\VHO LúOHUGH ROGX÷X JLEL EXQODUÕ GD \DSWÕNODUÕ ]LKLQVHO oDOÕúPDQÕQ
PLNWDUÕQDYHNDUPDúÕNOÕ÷ÕQDJ|UH]LKLQVHOoDOÕúPDVSHNWUXPXQD\HUOHúWLUHELOLUL]
$] ELOJLOL ILUPDODUGD ]LKLQVHO oDOÕúPD JHQHOOLNOH WHSHGHNL D] VD\ÕGDNL NLúLGH \R÷XQODúÕU JHUL\H NDODQODUD
GúHQDGDOHoDOÕúPDVÕ\DGD]LKLQVL]oDOÕúPDGÕU%XILUPDODUÕQWHPHOYDUVD\ÕPÕLúoLOHULQFDKLOROGX÷X\D
GDVDKLSROGXNODUÕELOJLOHULQUHWLPDoÕVÕQGDQ|QHPWDúÕPDGÕ÷ÕGÕU
gWH \DQGDQ EXJQ oRN ELOJLOL ELU VHNW|UGH ELOH LúOHULQ HQ NoN SDUoDODUÕQD D\UÕODUDN EDVLWOHúWLULOPHVL
oÕNWÕODUÕQ WHN WHN NRQWURO HGLOPHVL JLEL LúoLOHULQ EHFHULVL]OHúWLULOPHVL |UQHNOHULQH UDVWODQPDNWDGÕU 2\VD
)UHGHULFN 7D\ORU WDUDIÕQGDQ EX \]\ÕOÕQ EDúÕQGD IDEULNDODUGD NXOODQÕOPDN ]HUH WDVDUODQPÕú E|\OHVL
\|QWHPOHU oRN ELOJLOL JHOHFH÷H GH÷LO D] ELOJLOL JHoPLú GDOJD\D |]JGU 'úQPH\H JHUHN NDOPDGDQ
\DSÕODELOHFHNNDGDUEDVLWLúOHUEXJQJLGHUHNGDKDoRNURERWODúWÕUÕOPD\DDGD\KDOHJHOPHNWHGLU
(NRQRPL GDKD oDN hoQF 'DOJD UHWLPLQH \|QHOGLNoH EWQ ILUPDODU ELOJLQLQ UROQ \HQLGHQ
GúQPH\H ]RUODQPDNWDGÕU dRN ELOJLOL VHNW|UGHNL HQ KÕ]OÕ ILUPDODU ELOJLQLQ UROQ \HQLGHQ GúQHQ YH
oDOÕúPDQÕQNHQGLVLQL\HQLGHQWDVDUÕPOD\DQILUPDODUROPDNWDGÕU%XQODU]LKLQVL]oDOÕúPDHQD]DLQGLULOHUHN
\D GD LOHUL WHNQRORML\H DNWDUÕODUDN LúoLQLQ EWQ SRWDQVL\HOL NXOODQÕOGÕJÕQGD UHWNHQOL÷LQ YH NkUODUÕQ KÕ]OD
\NVHOHFH÷L YDUVD\ÕPÕQD GD\DQPDNWDGÕU $PDo GDKD \NVHN FUHWOL DPD GDKD NoN YH KÕ]OÕ ELU
LúJFGU +kOkúH\OHULQIL]LNVHOPDQLSODV\RQXQXJHUHNWLUHQRUWDELOJLOLRSHUDV\RQODUELOHJLGHUHNGDKDELOJL\R÷XQ
KDOHJHOPHNWHYH]LKLQVHOoDOÕúPDVSHNWUXPXQGD\XNDUÕODUDoÕNPDNWDGÕU
dRN ELOJLOL ILUPDODU JHQHOGH KD\ÕU NXUXPODUÕ GH÷LOGLU %X ILUPDODUGD oDOÕúPD IL]LNVHO EDNÕPGDQ GDKD D]
]DKPHWOL YH oDOÕúPD RUWDPODUÕ GDKD X\XPOX ROPDNOD ELUOLNWH EXQODU Lú J|UHQOHULQGHQ D] ELOJLOL ILUPDODUD
RUDQOD JHQHOOLNOH GDKD oRN úH\ WDOHS HGHU ,ú J|UHQOHU \DOQÕ]FD UDV\RQHO DNÕOODUÕQÕ NXOODQPD\D GH÷LO
GX\JXODUÕQÕVH]JLOHULQLYHKD\DOJoOHULQLGHLúLQLoLQHNDWPD\D|]HQGLULOLUOHU0DUFXVH oHOHúWLULOHULQLú
J|UHQOHULQEX\HQLNRúXOODUGDGDKDVLQVLFHV|PUOG÷Q|QHVUPHVLQLQQHGHQLGHEXGXU
$=%ø/*ø/øø'(2/2-ø
$] ELOJLOL VDQD\L HNRQRPLOHULQGH ]HQJLQOL÷LQ |OoV JHQHOGH PDOODUD VDKLS ROPDNWÕ (NRQRPLQLQ
PHUNH]LQGHPDOUHWLPL\HUDOÕUGÕ %XQDNDUúÕOÕNKL]PHW LúOHULYHVHPEROLNIDDOL\HWOHUJHUHNOLDPD UHWLFL
ROPD\DQLúOHURODUDNNoPVHQLUGL0DOODUÕQRWRPRELOOHUUDG\RODUWUDNW|UOHU79FLKD]ODUՁUHWLPLHUNHN
\D GD PDoR LúOHU RODUDN NDEXO HGLOLU YH SUDWLN JHUoHNoL \D GD EHFHULNOL JLEL VÕIDWODU EXQODUOD
ED÷ODQWÕODQGÕUÕOÕUGÕ %LOJL UHWLPL \D GD HQIRUPDV\RQ GH÷Lú WRNXúX LVH JHQHOOLNOH NÕUWDVL\H LúL RODUDN
J|UOUG
%XWXWXPODUGDQELUGL]L|QNDEXOWUHPLúWLhUHWLPPDGGLND\QDNODUODPDNLQHOHULQYHDGDOHJFQQELU
DUD\DJHOPHVL\GL%LUIÕUPDQÕQHQ|QHPOLYDUOÕ÷ÕHOOHWXWXODELOLUYDUOÕNODUGÕ8OXVDO]HQJLQOL÷LQND\QD÷ÕPDO
WLFDUHWLQLQ ID]OD YHUPHVL\GL +L]PHW WLFDUHWL VDGHFH PDO WLFDUHWLQL NROD\ODúWÕUGÕ÷Õ LoLQ |QHPOL\GL 'DU
PHVOHNL\|QHOLPLROPD\DQH÷LWLPERúXQD\GÕ$UDúWÕUPDERúD]DPDQKDUFDPDNGHPHNWL*]HOVDQDWODUÕQ
LúWHNLEDúDUÕDoÕVÕQGDQELU|QHPL\RNWXKDWWDEXQDELUHQJHOGL.ÕVDFDVÕ|QHPOLRODQ\DOQÕ]FDPDGGH\GL
%XWUJ|UúOHUKLoGH\DOQÕ]FDNDSLWDOL]PLQ\ÕOGÕ]ODUÕQD|]JGH÷LOGLEHQ]HUOHULQHNRPQLVWGQ\DGDGD
UDVWODQÕ\RUGX 0DUNVLVW LNWLVDWoÕODU oRN ELOJLOL oDOÕúPD\Õ úHPDODUÕ\OD EWQOHúWLUPHNWH VRQ GHUHFH
]RUODQÕ\RUODUGÕ 6DQDWWDNL VRV\DOLVW JHUoHNoLOLN E\N oDUNODUÕQ EDFDODUÕQ YH ORNRPRWLIOHULQ |QQGH
6FKZDU]HQHJJHU LQNLQH EHQ]HU DGDOHOHULQL úLúLUHQ PXWOX LúoL SRUWUHOHUL UHWL\RUGX 3UROHWDU\DQÕQ J|NOHUH
oÕNDUÕOPDVÕYHRQXQGH÷LúLPLQ|QFVROGX÷XWHRULVLD]ELOJLOLELUHNRQRPLQLQLONHOHULQL\DQVÕWÕ\RUGX
%WQEXQODUÕQVRQXFXELUELULQGHQ\DOÕWODQPÕúJ|UúYDUVD\ÕPYHWXWXPODUÕQELUNDUJDúDVÕQGDQGD|WHELU
úH\GL2UWD\DoÕNDQúH\GDKDoRNNHQGLNHQGLQLSHNLúWLUHQYHGR÷UXOD\DQELUWUPDoRPDWHU\DOL]PLQH
GD\DOÕELULGHRORMLNVWDKYHPX]DIIHUELUPDWHU\DOL]PRROGX0DWHU\DOL]PRDVOÕQGDøNLQFL'DOJDNLWOHVHO
UHWLPLQLQLGHRORMLVL\GL
*HoPLúWHPDWHU\DOL]PRQXQEHONLELUDQODPÕYDUGÕ$PDEXJQoR÷XUQQJHUoHNGH÷HULDUWÕNLoLQGHNL
ELOJLGH\NHQ E|\OHVL ELU LGHRORML KHP JHULFL KHP GH DKPDNoDGÕU 0DWHU\DOL]PR\D GD\DOÕ SROLWLNDODUÕ
L]OHPH\LWHUFLKHGHQELUONHNHQGLVLQL\LUPLELULQFL\]\ÕOÕQ%DQJODGHú LROPD\DPDKN€PHWPLúGHPHNWLU
d2.%ø/*ø/øø'(2/2-ø
hoQF'DOJDHNRQRPLVLQGHHWNLOLELU\HULRODQILUPDNXUXPYHNLúLOHUKHQ]X\XPOXYHEWQVHOELUNDUúÕ
J|UúJHOLúWLUHELOPLúGH÷LOGLU$PD\DYDú\DYDúNLPLWHPHOIøNLUOHURUWD\DoÕNPDNWDGÕU
dHNRVORYDN\D GDNRPQL]PLQKDSLVKDQHOHULQGHJHoLUGL÷LRQELU\ÕOLoLQGHJHUHN0DUNVL]PLQJHUHNVH%DWÕ
LNWLVDGÕQÕQ YDUVD\ÕPODUÕQÕ GHULQOHPHVLQH \HQLGHQ GúQHQ (XJHQH /RHEO ]HQJLQOL÷LQ J|]OH J|UOHPH]
ER\XWODUÕQÕDQDOL]HGHQ+RQJ.RQJOX+HQU\.+:RRJHOHFH÷LQKL]PHWLúOHULDQDOL]LQHULVNYHEHOLUVL]OLN
NDYUDPODUÕQÕX\JXOD\DQ&HQRYDOÕ2ULR*LDULQLYHHNRQRPLNJHOLúPHGHGHQJHGÕúÕNRúXOODUÕQURO]HULQH
oDOÕúDQ$PHULNDOÕ:DOWHU:HLVVNRSIJLELGúQUOHULQKHQ]\HWHULQFHWDQÕQPD\DQ\D]ÕODUÕQGDE|\OHVLELU
\HQLLNWLVDGÕQLONSDUoDVDOWHPHOOHULJ|]HoDUSPDNWDGÕU
%XJQ ELOLPFLOHU VLVWHPOHULQ oDONDQWÕOÕ RUWDPODUGD QDVÕO GDYUDQGÕ÷Õ NDRWLN NRúXOODUGDQ G]HQLQ QDVÕO
WUHGL÷L YH JHOLúPHNWH RODQ VLVWHPOHULQ GDKD \NVHN oHúLWOLOLN G]H\OHULQH QDVÕO VÕoUDGÕ÷Õ JLEL VRUXODUÕQ
\DQÕWODUÕQÕ DUDúWÕUÕ\RU %X WU VRUXODU LúOHWPHOHU YH HNRQRPL DoÕVÕQGDQ VRQ GHUHFH JHoHUOLGLU <|QHWLP
NLWDSODUÕQGDNDRVWDQEHVOHQPHNWHQV|]HGLOPHNWHGLUøNWLVDWoÕODULOHUOHPHNLoLQ\DUDWÕFÕ\ÕNÕPÕQJHUHNOL
ROGX÷XQX |QH VUPú RODQ -RVHSK 6FKXPSHWHU LQ \DSÕWODUÕQÕ \HQLGHQ NHúIHWPHNWHGLU 6DWÕQ DOPDODU
GD÷ÕWPDODU \HQLGHQ \DSÕODQGÕUPDODU LIODVODU \HQL EDúODQJÕoODU RUWDN JLULúLPOHU YH \HQL Lo
G]HQOHPHOHUGHQ ROXúDQ ELU DNÕQWÕ LoLQGH EWQ HNRQRPL HVNL EDFDOÕ HNRQRPLGHQ WDPDPHQ IDUNOÕ VRQ
GHUHFHKÕ]OÕGH÷LúHQYHNDUPDúÕN\HQLELU\DSÕND]DQPDNWDGÕU
'DKDVWELUoHúLWOLOLNKÕ]YHNDUPDúÕNOÕNG]H\LQHVÕoUDPDDQODPÕQDJHOHQEXGH÷LúLPGDKDVWYHL\L
GúQOPú EWQOHúPH ELoLPOHULQH JHoLOPHVLQL JHUHNWLUPHNWHGLU %X LVH ELOJL LúOHPHQLQ oRN GDKD
\NVHNG]H\OHULQHLKWL\DoJ|VWHUPHNWHGLU
$÷ÕUOÕNOÕRODUDN5HQH'HVFDUWHV P\]\ÕO\D]ÕODUÕQDGD\DQDQHQGVWUL\DOL]PNOWUVRUXQYHVUHoOHUL
JLGHUHN GDKD NoN SDUoDODUÕQD D\ÕUDELOHQ NLúLOHUL |GOOHQGLULUGL %X SDUoDODUD D\ÕUÕFÕ \D GD DQDOLWLN
\DNODúÕP LNWLVDGD DNWDUÕOGÕ÷ÕQGD UHWLPL ELU GL]L ELUELUL\OH ED÷ODQWÕVÕ] DGÕP RODUDN J|UPH\L JHWLUL\RUGX
6SHUVHPEROLN HNRQRPLGHQ JHOHQ \HQL UHWLP PRGHOL N|NWHQ IDUNOÕGÕU %X PRGHO VLVWHPDWLN \D GD
EWQOHúWLULFL ELU \DNODúÕPOD UHWLPL DUWDQ |OoGH Hú]DPDQOÕ YH VHQWH]OHúPLú RODUDN J|UU 6UHFLQ
SDUoDODUÕEWQGHPHNGH÷LOGLUYHEXQODUELUELUOHULQGHQ\DOÕWODQDPD]
$VOÕQGDUHWLPLQIDEULNDGDEDúOD\ÕSELWHQELUúH\ROPDGÕ÷ÕQÕDQODPD\DEDúOÕ\RUX]2QHGHQOHHQ\HQL
HNRQRPLNUHWLPPRGHOOHULVUHFLKHPLOHULKHPJHUL\HGR÷UXX]DWÕ\RUgUQH÷LQRWRPRELOWDPLUYHEDNÕP
JDUDQWLOHULQGH\DGDVDWÕúVRQUDVÕELOJLVD\DUKL]PHWOHULQGHROGX÷XJLELUQVDWÕOGÕNWDQVRQUDVD÷ODQDQ
EDNÕP \D GD GHVWHN UHWLP VUHFL LoLQGH J|UO\RU %LU VUH VRQUD UHWLP NRQVHSWL UQQ NXOODQÕP
VRQUDVÕQGDHNRORMLNEDNÕPGDQVD÷OÕNOÕELUúHNLOGHRUWDGDQNDOGÕUÕOPDVÕQÕGDNDSVD\DFDNWÕU
)LUPDODU NXOODQÕP VRQUDVÕ WHPL]OHPHGHQ GH VRUXPOX RODFDN R QHGHQOH GH WDVDUÕP |]HOOLNOHULQL PDOL\HW
KHVDSODUÕQՁUHWLP\|QWHPOHULQLYHGDKDELUoRNúH\LGH÷LúWLUPHN]RUXQGDNDODFDNODUGÕU
%|\OHFH LPDODWD RUDQOD oRN GDKD ID]OD KL]PHW VXQDU KDOH JHOHFHNOHUGLU %X GD ELU NDWPD GH÷HU
ROXúWXUDFDNWÕUhUHWLPEWQEXLúOHYOHULNDSVDUúHNLOGHHOHDOÕQDFDNWÕU$\QÕúHNLOGHUHWLPLQWDQÕPÕLú
J|UHQOHULQ H÷LWLPLQL JQON EDNÕPODUÕQÕ YH |WHNL KL]PHWOHUL NDSVD\DFDN úHNLOGH JHUL\H GR÷UX GD
JHQLúOH\HFHNWLU 0XWVXÕ ELU NRO LúoLVL UHWNHQ ROPD\D ]RUODQDELOLUGL $PD \NVHN G]H\OL VHPEROLN
IDDOL\HWOHUGH PXWOX LúoLOHU GDKD oRN UHWLU 2 QHGHQOH UHWNHQOLN LúoL GDKD RILVH JHOPHGHQ EDúODU
hUHWLPLQE|\OHVLJHQLúELUWDQÕPÕHVNLNDIDOÕODUDDQODPVÕ]\DGDNDUÕúÕNJHOHELOLU<DQÕWODQPÕúDGÕPODUGDQ
oRN VLVWHPDWLN GúQPH\H DOÕúPÕú \HQL NXúDN VSHU VHPEROLN OLGHUOHU DoÕVÕQGDQVD EX VRQ GHUHFH
GR÷DOGÕU
g]HWOH UHWLP D] ELOJLOL HNRQRPLQLQ LGHRORJ YH LNWLVDWoÕODUÕQÕQ KD\DO HGHPH\HFH÷L NDGDU NDSVD\ÕFÕ ELU
VUHoRODUDN\HQLGHQNDYUDPVDOODúWÕUÕOPDNWDGÕU9HEXJQGHQVRQUDKHUDGÕPGDGH÷HULoHUHQYHHNOH\HQ
úH\XFX]HPHNGH÷LOELOJLKDPPDGGHOHUGH÷LOVHPEROOHURODFDNWÕU
.DWPD GH÷HU ND\QDNODUÕQÕQ E|\OHVL WHPHOGHQ \HQLGHQ NDYUDPVDOODúWÕUÕOPDVÕQGDQ ELUoRN VRQXo
oÕNPDNWDGÕU *HUHN VHUEHVW SL\DVDFÕOÕ÷ÕQ JHUHNVH 0DUNVL]PLQ YH D\QÕ ]DPDQGD EXQODUÕQ KHU øNLVLQL GH
RUWD\D oÕNDUDQ PDWHU\DOL]PRQXQ YDUVD\ÕPODUÕ \HUOH ELU ROPDNWDGÕU %|\OHFH GH÷HULQ \DOQÕ]FD LúoLQLQ
WHULQGHQ oÕNWÕ÷Õ J|Uú LOH PX]DIIHU NDSLWDOLVW JLULúLPFL WDUDIÕQGDQ UHWLOGL÷L J|UúQQ PDWHU\DOL]PR\D
LoNLQRODQEXKHUøNLJ|UúQGH\DQOÕúYHJHUHNSROLWLNJHUHNVHHNRQRPLNEDNÕPODUGDQ\DQÕOWÕFÕROGX÷X
RUWD\DoÕNPDNWDGÕU
<HQL HNRQRPLGH KHP RWHOGHNL UHVHSVL\RQ J|UHYOLVL KHP GH VHUPD\H WRSOD\DQ \DWÕUÕP EDQNHUL KHP
ELOJLVD\DURSHUDW|UKHPGHVDWÕúHOHPDQÕKHPVLVWHPWDVDUÕPFÕVÕKHPGHWHOHNRPQLNDV\RQX]PDQÕ
KHSVLGH÷HUNDWPDNWDGÕU'DKDGD|QHPOLVLPúWHULGHGH÷HUNDWPDNWDGÕU'H÷HUVUHoWHNL\DQÕWODQPÕú
ELUDGÕPGDQoRNEWQVHOELUoDEDGDQoÕNPDNWDGÕU
øPDODW WDEDQÕQÕQ \RN ROPDNWD ROPDVÕQÕQ NRUNXQo VRQXoODUÕQD LOLúNLQ X\DUÕODUGD EXOXQDQ \D GD
HQIRUPDV\RQ HNRQRPLVL NDYUDPÕQÕ DOD\D DODQ QH NDGDU oRN LOJLQo |\N \D\ÕPODQÕUVD \D\ÕPODQVÕQ
]LKLQVHOoDOÕúPDQÕQDUWDQ|QHPLRUWDGDQNDONPD\DFDNWÕU$\QÕúH\]HQJLQOLN\DUDWPDQÕQ\HQLNRQVHSWLLoLQ
GHJHoHUOLGLU
dQN EXJQ WDQÕN ROGX÷XPX] úH\ hoQF 'DOJD GH÷LúLNOLNOHULQLQ PXD]]DP ELU úHNLOGH VW VWH
ELQPHVLGLU hUHWLPLQ G|QúPHVL VHUPD\HQLQ YH SDUDQÕQ G|QúPHVL\OH ELUOHúPHNWHGLU %XQODUÕQ KHSVL
ELUOLNWHJH]HJHQLPL]GH]HQJLQOLN\DUDWPDQÕQGHYULPFL\HQLELUVLVWHPLQLROXúWXUPDNWDGÕU
626<$/øø=0ø1*(/(&(ö(726/$0$6,
'HYOHW VRV\DOL]PLQLQ 'R÷X $YUXSD GDNL GUDPDWLN |OP YH %NUHú WHQ %DN YH 3HNLQ H NDGDU ELUoRN
\HUGHG|NW÷NDQYHJHWLUGL÷LDFÕELUUDVWODQWÕGH÷LOGL6RV\DOL]PJHOHFH÷HWRVODPÕúWÕ6RV\DOLVWUHMLPOHU
&,$ LQ NRPSORODUÕ YH\D NDSLWDOLVW NXúDWPD \D GD GÕú HNRQRPLN PGDKDOHOHU \]QGHQ o|NPHGL 'R÷X
$YUXSD GDNL NRPQLVW KNPHWOHU 0RVNRYD DUWÕN RQODUÕ NHQGL KDONODUÕQD NDUúÕ NRUXPDGD DVNHUL ELUOLN
NXOODQPD\DFD÷Õ PHVDMÕQÕ YHULU YHUPH] GRPLQR WDúODUÕ JLEL DUW DUGD \ÕNÕOGÕ $PD ELU VLVWHP RODUDN
6RV\DOL]PLQ6RY\HWOHU%LUOL÷LdLQYH|WHNLONHOHUGHNLNUL]LQLQWHPHOOHULoRNGDKDGHULQGH\GL
*XWHQEHUJ LQ\]\ÕOÕQRUWDODUÕQGDPDWEDD\ÕEXOPDVÕQDVÕO3URWHVWDQ5HIRUPDV\RQX QXWXWXúWXUGX\VD
\]\ÕOÕQ RUWDODUÕQGD ELOJLVD\DUODUÕQ YH \HQL LOHWLúLP PHG\DVÕQÕQ RUWD\D oÕNPDVÕ GD 0RVNRYD QÕQ
\|QHWWL÷L\DGDHVLUWXWWX÷XKDONODUÕQ]LKLQOHUL]HULQGHNLNRQWUROQ\HUOHELUHWWL
=LKLQ LúoLOHUL 0DUNVLVW LNWLVDWoÕODU YH oR÷X NODVLN LNWLVDWoÕ WDUDIÕQGDQ JHQHOOLNOH UHWNHQ ROPD\DQ ELU
NHVLP RODUDN GÕúODQÕUGÕ 2\VD %DWÕ HNRQRPLOHULQH OHULQ RUWDODUÕQGDQ VRQUD PXD]]DP GR]GD ELU
DGUHQDOLQHQMHNWHHGHQKHUNHVWHQGDKDoRNDVÕOV|]GHUHWLFLROPD\DQEXLúoLOHUROGX
%XJQ YDUVD\ÕODQ ELUoRN oHOLúNLOHUL KkOk o|]OPHPLú ROPDVÕQD UD÷PHQ \NVHN WHNQRORMLOL NDSLWDOLVW
XOXVODU GQ\DQÕQ JHUL NDODQ E|OPQ HNRQRPLN EDNÕPGDQ NDW NDW JHULGH EÕUDNPÕúWÕU 0DUNVLVWOHULQ
QLWHOLNVHO ELU VÕoUDPD GHGLNOHUL úH\L PPNQ NÕODQ EDFDOÕ VRV\DOL]P GH÷LO ELOJLVD\DUOÕ NDSLWDOL]P ROGX
*HUoHN GHYULPLQ \NVHN WHNQRORMLOL ONHOHUGH \D\ÕOPDVÕ\OD ELUOLNWH VRV\DOLVW ONHOHU DVOÕQGD \]\ÕO
WHRORMLVL\OH VXODQPÕú \DúÕ JHoPLú DGDPODUÕQ \|QHWLPLQGHNL VRQ GHUHFH JHULFL ELU EORN KDOLQH JHOGLOHU
0LKDLO*RUEDoRYEXWDULKVHOROJXQXQIDUNÕQDYDUDQLON6RY\HWOLGHULROGX
GD\HQL]HQJLQOLN\DUDWPDVLVWHPLQLQ$%' GHRUWD\DoÕNPD\DEDúODPDVÕQGDQRWX]\ÕOVRQUD\DSWÕ÷Õ
ELU NRQXúPDGD 0LKDLO *RUEDoRY ú|\OH GL\RUGX (QIRUPDV\RQ ELOLPL oD÷ÕQGD HQ SDKDOÕ YDUOÕ÷ÕQ ELOJL
ROGX÷XQXHQVRQDQOD\DQODUGDQELULROGXN
'HYULPFL DQÕQ NODVLN WDQÕPÕQÕ \DSPÕú RODQ 0DU[ ÕQ NHQGLVLGLU 'HYULP WRSOXPVDO UHWLP LOLúNLOHUL
PONL\HWYHNRQWUROWDU]Õ UHWLPDUDoODUÕQÕQ NDEDFDV|\OHUVHNWHNQRORMLQLQ JHOLúPHVLQLHQJHOOHGL÷LQGH
ROXUGHPLúWLU
%X IRUPO VRV\DOLVW GQ\D NUL]LQL PNHPPHO ELU úHNLOGH WDVYLU HWPHNWHGLU 1DVÕO ELU ]DPDQODU IHRGDO
WRSOXPVDOLOLúNLOHUVDQD\LLQJHOLúPHVLQLHQJHOOHGL\VHúLPGLGHVRV\DOLVWWRSOXPVDOLOLúNLOHUVRV\DOL]P
LONHOHULQ ELOJLVD\DUODUD LOHWLúLPH YH KHU úH\GHQ |QFH GH DoÕN HQIRUPDV\RQD GD\DOÕ RODQ \HQL ]HQJLQOLN
\DUDWPD VLVWHPLQLQ DYDQWDMODUÕQGDQ \DUDUODQPDVÕQÕ HQJHOOHPLúWLU $VOÕQGD \]\ÕOÕQ E\N GHYOHW
VRV\DOL]PLGHQH\LQLQPHUNH]LKDWDVÕELOJLNRQXVXQGDNLoD÷GÕúÕILNLUOHULQGH\DWÕ\RUGX
6ø%(51(7ø.g1&(6ø0$.ø1(
.oN ED]Õ LVWLVQDODU GÕúÕQGD GHYOHW VRV\kOL]PL UHIDKD HúLWOLN YH |]JUO÷H GH÷LO WHN SDUWL VLVWHPLQH
\R÷XQ ELU EURNUDVL\H GHPLU \XPUXNOX ELU JL]OL SROLVH PHG\D ]HULQGH GHYOHW NRQWUROQH JL]OLOL÷H YH
HQWHOHNWHOYHDUWLVWLN|]JUO÷QEDVWÕUÕOPDVÕQD\RODoWÕ
%XVLVWHPLD\DNWDWXWDELOPHN LoLQGHU\DODUNDGDUNDQG|NOPúROPDVÕELU \DQDVLVWHPELUD]\DNÕQGDQ
LQFHOHQGL÷LQGH EWQ EX XQVXUODUÕQ KHU ELULQLQ \DOQÕ]FD LQVDQODUÕ |UJWOHPHQLQ GH÷LO D\QÕ ]DPDQGD
ELOJL\L|UJWOHPH\|QOHQGLUPHYHNRQWUROHWPHQLQJHOLúNLQ|]HOELUWDU]ÕQÕROXúWXUGX÷XJ|UOU
7HN SDUWLOL ELU SROLWLN VLVWHPLQ DPDFÕ SROLWLN LOHWLúLPL NRQWURO HWPHNWLU %DúND ELU SDUWL ROPDGÕ÷Õ LoLQ
WRSOXPGD GRODúDQ SROLWLN HQIRUPDV\RQXQ oHúLWOLOL÷L VÕQÕUODQPÕú ROXU *HUL LOHWLP EORNH HGLOLU 6RQXoWD
LNWLGDUGDNLOHU VRUXQODUÕQ EWQ NDUPDúÕNOÕ÷ÕQÕ J|UHPH\HFHN NDGDU N|UOHúLUOHU ,]LQ YHULOHQ NDQDOODUGDQ
\XNDUÕ\D JHOHQ ROGXNoD GDU WDQÕPODQPÕú HQIRUPDV\RQ YH DúD÷Õ\D JLGHQ HPLUOHUOH VLVWHPLQ \DQOÕúODUÕ
VDSWD\ÕSG]HOWPHVLVRQGHUHFH]RUODúÕU
6RV\DOLVW ONHOHUGHNL \XNDUÕGDQ DúD÷Õ\D NRQWURO N|W KDEHUOHUL \XNDUÕ\D ELOGLUPHN JHQHOOLNOH ULVNOL ELU Lú
ROGX÷X LoLQ DVOÕQGD DUWDQ |OoGH \DODQD YH \DQOÕú HQIRUPDV\RQD GD\DQÕ\RUGX 7HN SDUWLOL ELU VLVWHP
WHUFLKLKHUúH\GHQ|QFHELOJL\HLOLúNLQELUWHUFLKWLU
6RV\DOL]PLQ KD\DWÕQ KHU DODQÕQGD \DUDWWÕ÷Õ DúÕUÕ JoO EURNUDVL GH ELOJL\L VÕQÕUODPDQÕQ ELU DUDFÕ\GÕ
6LVWHP ELOJL\L |QFHGHQ WDQÕPODQPÕú E|OPOHUH \D GD NDUD GHOLNOHUH VÕ÷PD\D ]RUOX\RU YH IRUPHO
ROPD\DQLOHWLúLPYH|UJWOHQPH\L\DVDGÕúÕQDLWHUHNLOHWLúLPLUHVPLNDQDOODUODVÕQÕUOÕ\RUGX
*L]OL SROLV D\JÕWÕ PHG\DGDNL GHYOHW NRQWURO HQWHOHNWHOOHULQ VLQGLULOPHVL YH DUWLVWLN |]JUO÷Q EDVNÕ
DOWÕQGDWXWXOPDVÕHQIRUPDV\RQDNÕúODUÕQÕVÕQÕUODPDYHNRQWUROHWPHQLQGL÷HUDUDoODUÕ\GÕ
$VOÕQGDEWQEXXQVXUODUÕQKHUELULQLQDOWÕQGDELOJL\HLOLúNLQúXVDoPDYDUVD\ÕP\DWPDNWDGÕUgWHNLOHULQ
QH\LELOPHVLJHUHNWL÷LQHLNWLGDUÕHOOHULQGHWXWDQODUSDUWL\DGDGHYOHWNDUDUYHUPHOLGLU
%WQ GHYOHW VRV\DOL]PL ONHOHULQLQ EX RUWDN |]HOOLNOHUL WDP ELU HNRQRPLN DSWDOOÕN UHWWL $VOÕQGD EX
J|UúOHU VLEHUQHWLN |QFHVL PDNLQH NRQVHSWLQLQ WRSOXPD YH \DúDPD X\JXODQPDVÕQGDQ EDúND ELU úH\
GH÷LOGLøNLQFL'DOJDPDNLQHOHULQLQoR÷XKHUKDQJLELUJHULLOHWLPHLKWL\DoGX\PDGDQoDOÕúÕUGÕ(QHUML\LYHULS
PRWRUXoDOÕúWÕUÕUGÕQÕ]YHPDNLQHGÕúGQ\DGDRODQELWHQOHUGHQED÷ÕPVÕ]RODUDNoDOÕúÕUGXUXUGX
%XQDNDUúÕOÕNhoQF'DOJDPDNLQHOHUL]HNLGLUdHYUHGHQHQIRUPDV\RQHPHQGH÷LúLNOLNOHULVDSWD\DQYH
PDNLQHQLQ oDOÕúPDVÕQÕ EXQODUOD X\XPODúWÕUDQ GX\DUJDODUÕ YDUGÕU %XQODU NHQGL NHQGLOHULQL D\DUODUODU
7HNQRORMLNIDUNOÕOÕNGHYULPFLQLWHOLNWHGLU
1HYDUNL0DUNVLVWWHRULV\HQOHUøNLQFL'DOJDJHoPLúHWDNÕOÕSNDOGÕODU.XOODQGÕNODUÕGLOGHEXQXJ|VWHUL\RU
gUQH÷LQ 0DUNVLVW VRV\DOLVWOHUH J|UH VÕQÕI PFDGHOHVL WDULKLQ ORNRPRWLIL LGL (Q |QHPOL J|UHY GHYOHW
PDNLQHVLQLHOH JHoLUPHNWL 9HELUPDNLQH\H EHQ]H\HQWRSOXPUHIDKÕ YH|]JUO÷VD÷OD\DFDNúHNLOGH
|QFHGHQ NXUJXODQDELOLUGL %|\OHFH GH 5XV\D QÕQ NRQWUROQ HOLQH JHoLUHQ /HQLQ GH EDú PDNLQLVW
ROGX
3DUODN ELU HQWHOHNWHO RODQ /HQLQ ILNLUOHULQ |QHPLQL NDYUDPÕúWÕ 1H YDU NL VHPEROLN UHWLPLQ DNOÕQ
NHQGLVLQLQSURJUDPODQDELOHFH÷LQLVDQÕ\RUGX0DU[|]JUONWHQV|]HWPLúWLDPD/HQLQLNWLGDUÕHOHJHoLULU
JHoLUPH] ELOJL PDNLQLVWOL÷LQH JLULúWL %WQ VDQDW NOWU ELOLP YH JD]HWHFLOLN IDDOL\HWOHULQLQ ELU EWQ
RODUDNVHPEROLNoDOÕúPDQÕQELUWRSOXPPDVWHUSODQÕQÕQKL]PHWLQHVRNXOPDVÕQGDÕVUDUOÕROGX%WQoHúLWOL
|÷UHQPH GLVLSOLQOHUL ]DPDQOD WP SDUWL YH GHYOHW NRQWURO DOWÕQGD RODQ EHOOL EURNUDWLN E|OP YH
NDGHPHOHUHVDKLSELUDNDGHPLúHNOLQGH|UJWOHQHFHNWL.OWU LúoLOHULELU.OWU%DNDQOÕ÷ÕWDUDIÕQGDQ
NRQWUROHGLOHQNXUXPODUGDLVWLKGDPHGLOHFHNWL<D]ÕOÕYHV|]O\D\ÕQODUGHYOHWWHNHOLQGHRODFDNWÕ$VOÕQGD
ELOJLGHYOHWPDNLQHVLQLQELUSDUoDVÕKDOLQHJHWLULOHFHNWL
%LOJL\H LOLúNLQ EX oDUSÕN \DNODúÕP DOW G]H\ EDFDOÕ HNRQRPLOHUGH ELOH HNRQRPLN JHOLúPH\L WÕNDGÕ %X
ELOJLVD\DUoD÷ÕQGDHNRQRPLNLOHUOHPHLoLQJHUHNOLLONHOHUHWDEDQWDEDQDNDUúÕWELU\DNODúÕPGÕU
0h/.ø<(73$5$'2.68
*QP]GH \D\JÕQODúPDNWD RODQ hoQF 'DOJD ]HQJLQOLN \DUDWPD VLVWHPL VRV\DOLVW LQDQFÕQ o WHPHO
GLUH÷LQHPH\GDQRNXPDNWDGÕU0ONL\HWVRUXQXQXHOHDODOÕP
%DúODQJÕoWDQ EHUL VRV\DOLVWOHU HQGVWUL\DOL]PLQ \RNVXOOXN EXQDOÕP LúVL]OLN JLEL N|WONOHULQL UHWLP
DUDoODUÕQÕQ |]HO PONL\HWLQH ED÷ODGÕODU %X KDVWDOÕNODUÕ JLGHUPHQLQ \ROX IDEULNDODUD GHYOHW \D GD
NROHNWLIOHUDUDFÕOÕ÷Õ\ODLúoLOHULQVDKLSROPDVÕ\GÕ
%X ELU NHUH VD÷ODQGÕ÷ÕQGD KHU úH\ GH÷LúHFHNWL 5HNDEHWLQ WDKULEDWÕ RUWDGDQ NDONDFDNWÕ %WQ\OH
UDV\RQHOSODQODPD\DSÕODFDNWÕ.kULoLQGH÷LONXOODQÕPLoLQUHWLP\DSÕODFDNWÕ$NÕOOÕFD\DWÕUÕPODUODHNRQRPL
LOHUOH\HFHNWL7DULKWHLONNH]KHUNHVLoLQEROOXNJHUoHNOHúHFHNWL
%X ILNLUOHU \]\ÕOGD LON IRUPOH HGLOGL÷LQGH ]DPDQÕQ HQ LOHUL ELOLPVHO ELOJLVLQL \DQVÕWÕ\RU JLEL
J|UQ\RUGX0DUNVLVWOHUKD\DOFLWRSLNJ|UúOHULDúÕSJHUoHNWHQELOLPVHOVRV\DOL]PHXODúWÕNODUÕQÕLGGLD
HGL\RUODUGÕ hWRS\DFÕODU NHQGL NHQGLQL \|QHWHQ NRPQDO N|\OHUL KD\DO HWPH\H GHYDP HGHELOLUGL $PD
ELOLPVHO VRV\DOLVWOHU JHOLúPHNWH RODQ ELU EDFDOÕ WRSOXPGD EX WU J|UúOHULQ SUDWLN ROPDGÕ÷ÕQÕQ
ELOLQFLQGH\GL&KDUOHV)RXULHUJLELWRS\DFÕODUÕQ\]WDUÕPVDOJHoPLúHG|QNW%LOLPVHOVRV\DOLVWOHULVH
HQGVWUL\HOJHOHFH÷HEDNÕ\RUODUGÕ
%|\OHFHGDKDVRQUDVRV\DOLVWUHMLPOHUGHNRRSHUDWLIOHULúoL\|QHWLPOHULNRPQOHUYHGL÷HUúHPDODUODGD
GHQH\OHU\DSÕOPDVÕQDUD÷PHQEWQVRV\DOLVWGQ\DGDD÷ÕUEDVDQPONL\HWELoLPLGHYOHWPONL\HWLROGX
+HU\HUGHVRV\DOLVWGHYULPGHQHQE\N\DUDUÕVD÷OD\DQLúoLOHUGH÷LOGHYOHWROGX
6RV\DOL]PKD\DWÕQPDGGLNRúXOODUÕQGDUDGLNDOL\LOHúWLUPHOHUJHUoHNOHúWLUPHYDDWOHULQL\HULQHJHWLUHPHGL
6RY\HWOHU %LUOL÷L QGH GHYULPGHQ VRQUD \DúDP VWDQGDUWODUÕ JHULOHGL÷LQGH EXQXQ VRUXPOXOX÷X %LULQFL
'Q\D 6DYDúÕ QD YH NDUúÕGHYULPH \NOHQGL 2 ]DPDQ EXQXQ NLPL KDNOÕ JHUHNoHOHUL YDUGÕ 'DKD VRQUD
JHULOHPHOHUGHQ NDSLWDOLVW NXúDWPD VRUXPOX WXWXOPD\D EDúODQGÕ %XQX VRUXPOXOX÷XQ øNLQFL 'Q\D
6DYDúÕ QD\NOHQPHVL L]OHGL1HYDUNLVDYDúWDQ NÕUN\ÕOVRQUDELOH0RVNRYD GDNDKYHYHSRUWDNDO JLEL
VÕUDGDQPDOODUÕEXOPDNKkOkPPNQGH÷LOGL
6D\ÕODUÕ D]DOPDNOD ELUOLNWH GQ\DQÕQ oHúLWOL N|úHOHULQGH LOJLQo ELU úHNLOGH KkOk VDQD\L YH ILQDQVÕQ
PLOOLOHúWLULOPHVLQLWDOHSHGHQVRV\DOLVWOHUHUDVWODQÕ\RU%UH]LO\DYH3HUX GDQ*QH\$IULND \DKDWWD%DWÕQÕQ
VDQD\LOHúPLú ONHOHULQH NDGDU ELUoRN \HUGH NDUúÕW \|QGHNL EWQ WDULKVHO NDQÕWODUD UD÷PHQ NDPX
PONL\HWLQL LOHULFL EXODQ YH HNRQRPLQLQ |]HOOHúWLULOPHVLQH NDUúÕ LQDWOD GLUHQHQ KDNLNL LQDQPÕú
VRV\DOLVWOHUYDU
*QP]Q DUWDQ |OoGH OLEHUDOOHúHQ YH oRNXOXVOX E\N úLUNHWOHU WDUDIÕQGDQ HOHúWLULVL] ELU úHNLOGH
J|NOHUH oÕNDUÕODQ JOREDO HNRQRPLVLQLQ LVWLNUDUVÕ] ROGX÷X GR÷UXGXU /LEHUDOOHúPHQLQ KHU ]DPDQ RWRPDWLN
ELU úHNLOGH \RNVXOODUD \DUDU VD÷ODPDGÕ÷Õ GD JHUoHNWHQ GR÷UXGXU 1H YDU NL GHYOHW PONL\HWLQGHNL
LúOHWPHOHULQ Lú J|UHQOHULQH N|W GDYUDQGÕ÷ÕQÕQ KDYD\Õ NLUOHWWL÷LQLQ YH NDPXR\XQX HQ D] |]HO LúOHWPHOHU
NDGDU LVWLVPDU HWWL÷LQLQ WDUWÕúPD J|WUPH] VD\ÕVÕ] NDQÕWÕ YDUGÕU dR÷X GHYOHW LúOHWPHVL YHULPVL]OL÷LQ
\ROVX]OX÷XQYHDoJ|]OO÷QNDOHVLKDOLQHJHOPLúWLU%XQODUÕQEDúDUÕVÕ]OÕ÷ÕGHYOHWLQEWQPHúUXL\HWLQLQ
DOWÕQÕR\DQJHQLúELUNDUDHNRQRPLQLQJHOLúPHVLQLWHúYLNHWPHNWHGLU
(Q N|WV YH HQ LOJLQFL YDDW HGLOGL÷L JLEL WHNQRORMLN LOHUOHPHGH |QFO÷ HOGH HGHFHNOHUL \HUGH
GHYOHWOHúWLULOHQ LúOHWPHOHU QHUHGH\VH LVWLVQDVÕ] ELU úHNLOGH EWQ\OH JHULFL ELU oL]JL\H JHOPLúOHUGLU (Q
EURNUDWLN\HQLGHQ\DSÕODQPDGDHQ\DYDúGH÷LúHQWNHWLFLLKWL\DoODUÕQDD\DNX\GXUPD\DHQD]LVWHNOL
\XUWWDúODUD HQIRUPDV\RQ YHUPHGH HQ FLPUL GDYUDQDQ LOHUL WHNQRORML\OH X\XP VD÷ODPDGD HQ JHo NDODQ
LúOHWPHOHUEXQODUGÕU
6RV\DOLVWOHU LOH NDSLWDOL]PLQ VDYXQXFXODUÕ \]\ÕOÕ DúNÕQ ELU VUH NDPX PONL\HWL PL |]HO PONL\HW PL
VRUXVX HWUDIÕQGD HQ DFÕPDVÕ] VDYDúODUÕ \UWWOHU dRN VD\ÕGD HUNHN YH NDGÕQ EXQXQ LoLQ NHOLPHQLQ
JHUoHN DQODPÕQGD KD\DWÕQÕ IHGD HWWL $PD KHU øNL WDUDI GD EWQ WDUWÕúPDODUÕQÕ JHUoHNWHQ
DQODPVÕ]ODúWÕUDFDN\HQLELU]HQJLQOLN\DUDWPDVLVWHPLQLWDVDUOD\DPDGÕ
1H YDU NL DVÕO JHUoHNOHúHQ EX ROGX dQN úLPGL HQ |QHPOL PONL\HW ELoLPL HOOH WXWXODELOLU ROPD\DQ
VSHUVHPEROLN ELU PONL\HWWLU 6|]Q HWWL÷LPL] úH\ ELOJLGLU $\QÕ ELOJL D\QÕ DQGD ELUoRN NLúL WDUDIÕQGDQ
]HQJLQOLN\DUDWPDGDYHGDKDoRNELOJLUHWPHGHNXOODQÕODELOLU9HIDEULNDYHWDUODODUGDQIDUNOÕRODUDNELOJL
KDQJLQL\HWOHNXOODQÕOÕUVDNXOODQÕOVÕQWNHQPH]
62/$./$5ødø1.$d9ø'$"
6RV\DOL]P NDWHGUDOLQLQ øNLQFL WHPHO GLUH÷L PHUNH]L SODQODPD\GÕ (NRQRPLQLQ EHOLUOHQPHVLQL SL\DVDGDNL
NDRVD EÕUDNPDN \HULQH \XNDUÕGDQ DúD÷Õ\D DNÕOOÕFD ELU SODQODPD\OD ND\QDNODUÕ NLOLW VHNW|UOHUGH
\R÷XQODúWÕUPDN YH WHNQRORMLN JHOLúPH\L KÕ]ODQGÕUPDN PPNQ RODFDNWÕ 1H YDU NL PHUNH]L SODQODPD
ELOJL\H GD\DOÕ\GÕ YH GDKD OHUGH $YXVWXU\DOÕ LNWLVDWoÕ /XGZLJ YRQ 0LVHV PHUNH]L SODQODPDQÕQ ELOJL
HNVLNOL÷LQL\DGDNHQGLGH\LPL\OHKHVDSODPDSUREOHPLQLVRV\DOL]PLQ$úLOWRSX÷XRODUDNWDQÕPODPÕúWÕ
,UNXWVN GDNL ELU IDEULND KDQJL QXPDUDGDQ YH NDo WDQH D\DNNDEÕ UHWHFHNWL" 6RODNODU LoLQ NDo YLGD
UHWLOHFHNWL".DUEUDW|UOHUOHVDODWDOÕNODUDUDVÕQGDNLIL\DWLOLúNLVLQDVÕOEHOLUOHQHFHNWL"hUHWLPLQRQELQOHUFH
GH÷LúLNKDWWÕYHG]H\LLoLQQHNDGDUUXEOH]ORWL\DGD\XDQ\DWÕUÕP\DSÕODFDNWÕ"
%XELOJLSUREOHPL\OHVD\ÕVÕ]FLGGLVRV\DOLVWSODQODPDFÕER÷XúWX3ODQODPDFÕODUDUWDQ|OoGHGDKDoRNYHUL
WDOHSHGL\RUEXQDNDUúÕOÕNUHWLPGHNLJHUoHNG]H\OHULQLUDSRUHWPHNWHQNRUNDQLúOHWPH\|QHWLFLOHULQGHQ
DUWDQ |OoGH VDKWHYHULOHUDOÕ\RUODUGÕ%URNUDVL\L JoOHQGLUL\RUODUGÕ5HNDEHWoL ELUSL\DVDQÕQ UHWWL÷L DU]
WDOHSVLQ\DOOHULROPDGÕ÷ÕLoLQHNRQRPL\LoDOÕúÕODQVDDWOHUOH\DGDSDUD\HULQHPDOODUÕQDGHGL\OH|OoPH\H
oDOÕúÕ\RUODUGÕ'DKDVRQUDODUÕHNRQRPHWULNPRGHOOHULYHJLUGLoÕNWÕDQDOL]OHULQLGHQHGLOHU
+LoELUL LúH \DUDPDGÕ (OOHULQGHNL HQIRUPDV\RQ DUWWÕNoD HNRQRPL GDKD GD NDUPDúÕNODúÕ\RU YH
|UJWV]OHúL\RUGX 5XV 'HYULPL QGHQ \ÕO VRQUD ELOH 66&% QLQ KDNLNL DPEOHPL RUDN oHNLo GH÷LO DOÕFÕ
NX\UXNODUÕ\GÕ
%XJQEWQVRV\DOLVWYHHVNLVRV\DOLVWONHOHU\HOSD]HVLQGHSL\DVDHNRQRPLVLQLJHWLUPH\DUÕúÕQDWDQÕN
ROX\RUX] *HUHN EX \DNODúÕPODUGD JHUHNVH LúWHQ oÕNDUÕODQ LúoLOHU LoLQ ELU JYHQOLN D÷Õ ROXúWXUPD
oDEDODUÕQGDIDUNOÕOÕNODUJ|UO\RU$PDIL\DWODUÕQEHOLUOHQPHVLQLQ HQD]ÕQGDQEHOOLVÕQÕUODU LoLQGH DU]YH
WDOHEH EÕUDNÕOPDVÕQÕQ PHUNH]L SODQÕQ \DSDPDGÕ÷Õ ELU úH\L VD÷ODGÕ÷Õ HNRQRPLGH QH\LQ JHUHNOL YH LVWHQLU
ROGX÷XQDQH\LQROPDGÕ÷ÕQDLúDUHWHGHQIL\DWVLQ\DOOHULQLYHUGL÷LEXJQVRV\DOLVWUHIRUPFXODUWDUDIÕQGDQ
HYUHQVHORODUDNNDEXOHGLOLUKDOHJHOPLúWLU
1HYDUNLLNWLVDWoÕODUDUDVÕQGDNLEXVLQ\DOOHULQJHUHNOLOL÷LQHLOLúNLQWDUWÕúPDGDEXVLQ\DOOHULQJHOGL÷LLOHWLúLP
\ROODUÕQGDNLN|NOGH÷LúLPLOHLOHWLúLPVLVWHPOHULQGHNLGH÷LúLPLQ\RODoWÕ÷ÕPXD]]DPJoND\PDODUÕJ|]GHQ
NDoÕUÕOPDNWDGÕU 0HUNH]L SODQODPDOÕ HNRQRPLOHUOH SD]DU JGPO HNRQRPLOHU DUDVÕQGDNL HQ |QHPOL IDUN
ELULQFLVLQGHHQIRUPDV\RQDNÕúÕQÕQGLNH\SD]DUGDLVHGDKDoRN\DWD\ROPDVÕGÕU$OÕFÕYHVDWÕFÕODUVLVWHPLQ
KHUG]H\LQGHNDUúÕOÕNOÕHQIRUPDV\RQGH÷LúWRNXúXQDJLGHUOHU%XGH÷LúLNOLNSODQODPDEDNDQOÕNODUÕQGDNL
YH \|QHWLPGHNL VW G]H\ EURNUDWODUGDQ oRN EWQ JoOHUL UDSRUODPD NDQDOODUÕQD \NOHQHQ
HQIRUPDV\RQXNRQWUROHGHELOPHOHULQGHQND\QDNODQDQPLO\RQODUFDNoNEURNUDWÕWHKGLWHWPHNWHGLU
<HQL]HQJLQOLN\DUDWPD\|QWHPOHULRNDGDUoRNELOJLHQIRUPDV\RQYHLOHWLúLPJHUHNWLUPHNWHGLUNLPHUNH]L
SODQODPD HNRQRPLVL\OH EXQODUD XODúPDN KLoELU úHNLOGH PPNQ GH÷LOGLU 2 QHGHQOH VSHUVHPEROLN
HNRQRPLQLQ\NVHOLúLVRV\DOL]PLQøNLQFLWHPHOGLUH÷LQLGHLúOHYVL]NÕOPDNWDGÕU
7$5ø+ø1dg3/höh
6RV\DOL]PLQ o|NPHNWH RODQ oQF GD\DQD÷Õ GRQDQÕPD \DSWÕ÷Õ DúÕUÕ YXUJX\GX 6RV\DOL]P EWQ\OH
EDFDOÕVDQD\L]HULQGH\R÷XQODúPÕúWÕEXQDNDUúÕOÕNWDUÕPÕYH]LKLQVHOoDOÕúPD\ÕNoNJ|U\RUGX
'HYULPLQL L]OH\HQ \ÕOODUGD 6RY\HWOHU LKWL\Do GX\GXNODUÕ GHPLUoHOLN IDEULNDODUÕQÕ EDUDMODUÕ YH WDúÕW
IDEULNDODUÕQÕ LQúD HWPHN LoLQ \HWHULQFH VHUPD\H\H VDKLS GH÷LOGL 6RY\HW OLGHUOHUL LNWLVDWoÕ ($
3UHREUDMHQVNL QLQ IRUPOH HWWL÷L LONHO VRV\DOLVW ELULNLP WHRULVLQH VDUÕOGÕODU %X WHRUL\H J|UH JHUHNOL
VHUPD\HN|\OOHULQ\DúDPVWDQGDUGÕQÕQ]RUODHQD]DLQGLULOPHVLYHUQID]ODODUÕQDHONRQXOPDVÕ\ODHOGH
HGLOHELOLUGL%XQXQODD÷ÕUVDQD\LNXUXODELOLUYHLúoLOHUVEYDQVHHGLOHELOLUGL
%X VDQD\L \|QHOLPL EXJQ dLQOLOHU EX GH\LPL NXOODQÕ\RU EWQ VRV\DOLVW HNRQRPLOHUGH WDUÕPÕ WDP ELU
IHODNHW DODQÕ KDOLQH 6RV\DOL]PLQ *HOHFH÷H 7RVODPDVÕ JHWLUGL %DúND WUO V|\OHUVHN VRV\DOLVW ONHOHU
%LULQFL'DOJDKDONODUÕQÕQ]DUDUÕQDELUøNLQFL'DOJDVWUDWHMLVLL]OHPLúOHUGLU6RV\DOLVWOHUD\QÕ]DPDQGDKL]PHW
VHNW|UQYHEH\D]\DNDOÕoDOÕúPD\ÕGDJHQHOGHKRUJ|UPúOHUGLU6RV\DOL]PLQDPDFÕKHU\HUGHPPNQ
ROGX÷X NDGDU oDEXN VDQD\LOHúPHN ROGX÷X LoLQ |YOS J|NOHUH oÕNDUÕODQ KHS NRO HPH÷L\GL %X \D\JÕQ
WXWXPD WNHWLP YH WNHWLP PDOODUÕQGDQ oRN UHWLP YH UHWLP PDOODUÕ ]HULQGH PXD]]DP |OoGH
\R÷XQODúPD HúOLN HGL\RUGX 2UWRGRNV 0DUNVLVWOHULQ PDWHU\DOLVW J|UúQH J|UH ILNLUOHU HQIRUPDV\RQ
VDQDW NOWU KXNXN WHRULOHU YH ]LKLQVHO oDOÕúPDQÕQ HOOH WXWXODELOLU ROPD\DQ |WHNL UQOHUL \DOQÕ]FD
VW\DSÕQÕQ ELU SDUoDVÕ\GÕ EX LVH WRSOXPXQ HNRQRPLN WDEDQÕ ]HULQGH |\OH KDYDGD DVÕOÕ GXUXUGX %X
øNLVL DUDVÕQGD ELU JHUL LOHWLP ROPDNOD ELUOLNWH VW\DSÕ\Õ EHOLUOH\HQ WDEDQGÕ %XQXQ WHUVLQL |QH VUHQOHU
LGHDOLVWRODUDNVXoODQÕUGÕELU]DPDQODUEXWDúÕQPDVÕVRQGHUHFHWHKOLNHOLELUGDPJD\GÕ
0DUNVLVWOHULQJ|]QGHGRQDQÕPKHU]DPDQ\D]ÕOÕPGDQGDKD|QHPOL\GLùLPGLLVHELOJLVD\DUGHYULPLEL]H
EXQXQ WHUVLQLQ GR÷UX ROGX÷XQX |÷UHWL\RU +HUKDQJL ELU LWLFL Jo DUDQDFDNVD GR÷UX RODQ HNRQRPLQLQ
ELOJLQLQGH÷LOELOJLQLQHNRQRPLQLQLWLFLJFROGX÷XGXU
1HYDUNLWRSOXPODUQHELUPDNLQHQHGHELUELOJLVD\DUGÕUg\OHEDVLWoHGRQDQÕPYH\D]ÕOÕPDWDEDQYH
VW\DSÕ\D LQGLUJHQHPH]OHU 7RSOXPODUÕQ KHU ELUL VRQ GHUHFH NDUPDúÕN YH VUHNOL GH÷LúHQ JHUL LOHWLP
GHYUHOHUL\OHELUELULQHED÷OÕVD\ÕVÕ]XQVXUGDQROXúDQELUúHNLOGHUHVPHGLOPHVLEHONLGDKDX\JXQELUPRGHO
RODELOLUGL .DUPDúÕNOÕN GHUHFHOHUL DUWWÕNoD WRSOXPODUÕQ JHUHN HNRQRPLN JHUHNVH HNRORMLN EDNÕPGDQ
YDUOÕNODUÕQÕVUGUPHVLQGHELOJLGDKDPHUNH]LELU|QHPND]DQPDNWDGÕU
g]HWOHEDúOÕFDKDPPDGGHVL\D]ÕOÕPODUYHHOOHWXWXODELOLUROPD\DQUQOHURODQhoQF'DOJDHNRQRPLVL
\NVHOLúH JHoWL÷LQGH GQ\D VRV\DOL]PLQL EWQ\OH KD]ÕUOÕNVÕ] EXOGX 6RV\DOL]PLQ JHOHFH÷H WRVODPDVÕ
NDoÕQÕOPD]GÕ
6(d0(17$%$1d$53,ù0$6,
.HQGL WRSOXPXPX]XQ NDUúÕ NDUúÕ\D EXOXQGX÷X VRUXQODUÕQ OLVWHVL GH NÕVD GH÷LOGLU gOPHNWH RODQ VDQD\L
X\JDUOÕ÷ÕQÕQDKODNLoU\úQQSLVNRNXODUÕEXUQXPX]GDQHNVLNROPX\RU=D\ÕIOÕNODUÕQYH\ROVX]OXNODUÕQ
JUOWVELUELULQHNDUÕúÕUNHQVDQD\LX\JDUOÕ÷ÕQÕQNXUXPODUÕQÕQDUWDUGDo|NPHNWHROGX÷XQXJ|]O\RUX]
6RQXoWDKHUWDUDIÕ|INHYHUDGLNDOGH÷LúLPWDOHSOHULNDSOÕ\RU%XQD\DQÕWRODUDNKHUELULQLQWHPHON|NOYH
KDWWD GHYULPFL ROGX÷X LGGLD HGLOHQ ELQOHUFH |QHUL LOHUL VUO\RU $PD KHSVL GH VRUXQODUÕPÕ]Õ o|]PH
DPDFÕQGD RODQ \HQL NXUDO \DVD G]HQOHPH SODQ YH X\JXODPDODU KHU VHIHULQGH WHNUDU WHNUDU ELU
EXPHUDQJ HWNLVL \DSÕ\RU YH VRUXQODUÕ GDKD GD N|WOHúWLUL\RU LQVDQODUGD KLoELU úH\LQ LúH \DUDPDGÕ÷Õ
GX\JXVXQXNXYYHWOHQGLUPHNWHQEDúNDELULúOHYJ|UP\RU%LUGHPRNUDVLLoLQVRQGHUHFHWHKOLNHOLRODQEX
oDUHVL]OLN GX\JXVX EH\D] DWOÕ VYDUL EHNOHQWLVLQL EHVOL\RU (÷HU FHVXU YH \DUDWÕFÕ RODPD]VDN EL] GH
NHQGLPL]LWDULKLQo|SO÷QGHEXODELOLUL]
0HG\DPÕ] $PHULNDQ SROLWLNDVÕQÕ EL]H øNL SROLWLN SDUWL DUDVÕQGDNL VRQVX] ELU JODG\DW|UOHU PFDGHOHVL
RODUDN VXQX\RU 1H YDU NL $PHULNDOÕODU KHP PHG\D\D KHP GH SROLWLNDFÕODUD JLGHUHN GDKD oRN
\DEDQFÕODúÕ\RU |INH YH VÕNÕQWÕ GX\X\RU 3DUWL SROLWLNDVÕ oR÷X NLúL\H FLGGL\HWVL] SDKDOÕ YH \R] ELU J|OJH
R\XQXJLELJ|UQ\RUøQVDQODUDUWDQ|OoGHúXQXVRUX\RU.LPLQND]DQDFD÷ÕQÕQQH|QHPLYDU"
.XúNXVX]ELU|QHPLYDUDPDEXQXEL]HYHULOHQDOÕúÕOPÕú\DQÕWODUGDQoÕNDUPDPÕ]PPNQGH÷LO
GH hoQF 'DOJD DGOÕ NLWDEÕPÕ]GD ú|\OH \D]PÕúWÕN =DPDQÕPÕ]ÕQ HQ |QHPOL SROLWLN JHOLúPHVL ELUL
NHQGLQL øNLQFL 'DOJD X\JDUOÕ÷ÕQD GL÷HUL LVH hoQF\H DGDPÕú øNL NDPSÕQ RUWD\D oÕNPÕú ROPDVÕGÕU %LUL
EWQJF\OHoHNLUGHNDLOHNLWOHVHOH÷LWLPVLVWHPLGHYúLUNHWNLWOHVHOVHQGLNDPHUNH]LXOXVGHYOHWYH
V|]GH WHPVLOL KNPHW SROLWLNDODUÕ JLEL HQGVWUL\HO NLWOHVHO WRSOXPXQ WHPHO NXUXPODUÕQÕ NRUXPD\D
oDOÕúPDNWDGÕUgWHNLHQHUMLVDYDúYH\RNVXOOXNWDQHNRORMLNER]XOPDYHDLOHLOLúNLOHULQLQo|NPHVLQHNDGDU
JQP]QHQLYHGLVRUXQODUÕQÕQVDQD\LX\JDUOÕ÷ÕoHUoHYHVLLoLQGHo|]OPHVLQLQDUWÕNPPNQROPDGÕ÷ÕQÕ
NDYUÕ\RU
%X øNL NDPS DUDVÕQGDNL oL]JL KHQ] EHOLUJLQOHúPLú GH÷LOGLU %LUH\OHU RODUDN oR÷XPX] ELU D\D÷ÕPÕ] ELU
NDPSWD GL÷HUL |WHNL NDPSWD ROPDN ]HUH E|OQPú GXUXPGD\Õ] .RQXODU KHQ] EXODQÕN YH ELUELUL\OH
ED÷ODQWÕVÕ] J|UQ\RU $\UÕFD KHU øNL NDPS GD KHU ELUL NHQGL GDU |] oÕNDUODUÕQÕ L]OH\HQ NDSVD\ÕFÕ ELU
YL]\RQDVDKLSROPD\DQoRNoHúLWOLJUXSODUGDQROXúX\RU+HUøNLNDPSGDDKODNLHUGHP]HULQGHELUWHNHOH
VDKLS GH÷LO +HU øNL \DQGD GD WHPL] LQVDQODU YDU 1H YDU NL KHQ] \]H\H oÕNPDPÕú RODQ EX øNL SROLWLN
IRUPDV\RQDUDVÕQGDPXD]]DPIDUNOÕOÕNODUYDU
*(d0øùø1/2%ø&ø/øöø1ø<$30$.
.DPXR\XQXQEXE|OQPHQLQ\DúDPVDO|QHPLQLEXJQELOHKkOkNDYUDPDPÕúROPDVÕQÕQQHGHQLEDVÕQGD
HOH DOÕQDQ NRQXODUÕQ oR÷XQXQ IDUNOÕ øNLQFL 'DOJD JUXSODUÕ DUDVÕQGD HVNL VLVWHPLQ ER]XNOXNODUÕ ]HULQH
JLGHQ DOÕúÕOPÕú SROLWLN oDWÕúPDODUGDQ LEDUHW ROPDVÕGÕU $UDODUÕQGDNL IDUNOÕOÕNODUD UD÷PHQ EX øNLQFL 'DOJD
JUXSODUÕhoQF'DOJDLQLVL\DWLIOHULQHNDUúÕKHPHQELUOHúLYHUL\RUODU
gUQH÷LQ GH *DU\ +DUW 'HPRNUDW 3DUWLQLQ EDúNDQ DGD\OÕ÷Õ LoLQ \UWW÷ NDPSDQ\DGD \HQL
GúQFH oD÷UÕVÕ\OD 1HZ+DPSVKLUH GD ELULQFL VHoPHQOHUL ND]DQGÕ÷ÕQGD 'HPRNUDW 3DUWLGHNL HVNL øNLQFL
'DOJDEDURQODUÕNHQGLVLQLGXUGXUPDNLoLQGHUKDOELUOHúLS\HULQHVD÷ODPYHJDUDQWLOLELUøNLQFL'DOJDFÕRODQ
:DOWHU0RQGDOH LJHWLUPLúOHUGL
<DNÕQ ]DPDQGD øNLQFL 'DOJD 1DGHU FLOHUOH øNLQFL 'DOJD %XFKDQDQ FÕODUÕQ 1$)7$ \D NDUúÕ LWWLIDN
NXUPDVÕQÕQQHGHQLGHEXGXU
.RQJUH QLQ GH oÕNDUGÕ÷Õ DOW\DSÕ \DVDVÕQGD \ROODUD RWR\ROODUD N|SU YH WQHOOHUH øNLQFL 'DOJD
ILUPDODUÕQDNkUYHøNLQFL'DOJDVHQGLNDODUÕQDLú\HULVD÷OD\DFDNúHNLOGHPLO\DUGRODUD\UÕOÕUNHQV|]
oRNHGLOHQHOHNWURQLNVSHURWR\ROXQ\DSÕPÕQD\DOQÕ]FDPLO\DUGRODUD\UÕOPÕúROPDVÕQÕQQHGHQLGHIDUNOÕ
GH÷LOGLU2WR\ROYHN|SUOHUJHUHNOLROPDNODELUOLNWHøNLQFL'DOJDDOW\DSÕVÕQÕQSDUoDODUÕGÕUGLMLWDOúHEHNHOHU
LVHhoQF'DOJDDOW\DSÕVÕQÕQFDQGDPDUÕQÕROXúWXUXU%XUDGDVRUXQGHYOHWLQGLMLWDOúHEHNH\LVEYDQVH
HWPHVLQLQ JHUHNOL ROXS ROPDGÕ÷Õ GH÷LO :DVKLQJWRQ GDNL øNLQFL YH hoQF 'DOJD JoOHUL DUDVÕQGDNL
GHQJHVL]OLNWLU
%LU D\D÷Õ\OD hoQF 'DOJD\D DGÕP DWPÕú RODQ %DúNDQ <DUGÕPFÕVÕ $, *RUH XQ GHYOHWL hoQF 'DOJD
oL]JLVLQGH \HQLGHQ G]HQOHPHGH EWQ oDEDODUÕQD UD÷PHQ EDúDUÕVÕ] NDOPDVÕQÕQ QHGHQL GH JoOHU
DUDVÕQGDNLEXGHQJHVL]OLNWLU0HUNH]LOHúPLúEURNUDVLøNLQFL'DOJDWRSOXPODUÕQGDNLHVDV|UJWELoLPLGLU
5HNDEHWLQ HWNLVL\OH LOHUL úLUNHWOHU ELOH EURNUDVLOHULQL GD÷ÕWÕS \HQL hoQF 'DOJD \|QHWLP ELoLPOHUL
JHOLúWLUPHN LoLQ NÕ\DVÕ\D oDEDODUNHQ øNLQFL 'DOJD NDPX oDOÕúDQODUÕ VHQGLNDODUÕQÕQ EORNH HWWL÷L GHYOHW
GDLUHOHUL JHQHOOLNOH UHIRUP \HQLGHQ \DSÕODQPD YH \HQLGHQ G]HQOHPH VUHoOHULQGHQ X]DN NDOPD\Õ
EDúDUPÕúODUGÕUøNLQFL'DOJD\DSÕODUÕQÕNRUXPD\DGHYDPHWPHNWHGLUOHU
øNLQFL 'DOJD VHoNLQOHULQLQ VUGUOPHVL PPNQ ROPD\DQ ELU JHoPLúL NRUXPD\D \D GD \HQLGHQ
FDQODQGÕUPD\D oDOÕúPDVÕQÕQ QHGHQL ]HQJLQOLN YH JFH øNLQFL 'DOJD LONHOHULQL X\JXOD\DUDN XODúPÕú
ROPDODUÕGÕU <HQL ELU \DúDP WDU]ÕQD JHoLú EX ]HQJLQOLN YH JF WHKOLNH\H VRNDFDNWÕU $PD GH÷LúLPLQ
|QQGHNLHQJHOOHUVHoNLQOHUOHVÕQÕUOÕGH÷LOGLUdQNELU\HUGHKDNOÕRODUDNJHULGHEÕUDNÕOPDNWDQLúOHULQL
ND\EHWPHNWHQ YH HNRQRPLN YH VRV\DO EDNÕPGDQ GDKD DúD÷ÕODUD GúPHNWHQ NRUNDQ RUWD YH \RNVXO
VÕQÕIODUGDQPLO\RQODUFD$PHULNDOÕGDhoQF'DOJD\DJHoLOPHVLQHGLUHQPHNWHGLU
1H YDU NL øNLQFL 'DOJD JoOHULQLQ E\N DWDOHW NXYYHWLQL WDP RODUDN DQOD\DELOPHN LoLQ DGDOH JFQH
GD\DOÕHVNLVDQD\LOHULQEXUDODUGDNL LúoLYH VHQGLNDODUÕQ GDKD|WHVLQHEDNPDPÕ]JHUHNL\RUøNLQFL 'DOJD
VHNW|U :DOO 6WUHHW GHNL NHQGLVLQH KL]PHW HGHQ NHVLPOHULQ GH GHVWH÷LQH VDKLSWLU +L]PHW VXQGXNODUÕ
YDNÕIODUÕQ WLFDUHW ELUOLNOHULQLQ YH ORELOHULQ IRQODUÕ\OD \DúD\DQ oR÷X NLUDODQPÕú HQWHOHNWHOOHU YH
DNDGHPLV\HQOHUGHøNLQFL'DOJDVHNW|UQQDUNDVÕQGDGÕU%XQODUÕQJ|UHYLGHVWHNOH\LFLYHULWRSODPDNYH
øNLQFL 'DOJD JoOHULQLQ NXOODQGÕ÷Õ VORJDQODUÕ YH LGHRORMLN DUJPDQODUÕ WDUWÕúPDODUÕ SHNLúWLUPH\H
oDOÕúPDNWÕU (QIRUPDV\RQ \R÷XQ KL]PHW VHNW|UQQ UHWNHQ ROPDGÕ÷Õ \D GD KL]PHW VHNW|UQGHNL Lú
J|UHQOHULQKDPEXUJHUFLOL÷HPDKN€PROGX÷XYH\DHNRQRPLQLQLPDODWoHYUHVLQGHG|QPHVLJHUHNWL÷LJLEL
ILNLUOHUEXQODUGDQoÕNPDNWDGÕU
%|\OHVL\R÷XQYHVUHNOLELUDWHúDOWÕQGDKHUøNLVL\DVLSDUWLQLQGHøNLQFL'DOJDGúQFHVLQL\DQVÕWPDVÕQGD
úDúÕODFDN ID]OD ELU úH\ \RNWXU 'HPRNUDWODUÕQ VD÷OÕN VLJRUWDVÕ NUL]L JLEL VRUXQODUGD EURNUDWLN YH
PHUNH]L\HWoLo|]POHUHED÷OÕNDOPDVÕGR÷UXGDQøNLQFL'DOJDYHULPOLOLNWHRULOHULQGHQJHOPHNWHGLU<NVHN
WHNQRORMLQLQ|QHPLQLNDYUDPÕúYHELU]DPDQODU.RQJUHQLQ*HOHFH÷L$\GÕQODWPD.RPLV\RQX QGDEDúNDQOÕN
\DSPÕúRODQ%DúNDQ<DUGÕPFÕVÕ$O*RUHJLELNXUDOGÕúÕELUSROLWLNDFÕ\DUD÷PHQ'HPRNUDWODUVDQD\LGHNL
VHQGLNDODUGDNL YH NDPX KL]PHWOHULQGHNL øNLQFL 'DOJD GHVWHNoLOHULQH NHQGLOHULQL |\OHVLQH ERUoOX
KLVVHWPHNWHGLUOHUNLELUSDUWLRODUDN\]\ÕONDUúÕVÕQGDE\N|OoGHIHOFHX÷UDPDNWDGÕUODU
OHUGH +DUW ODUGD *RUH |UQH÷LQGH WDQÕN ROGX÷XPX] JLEL SDUWLQLQ oHNLUGHN VHoPHQ JUXSODUÕ
'HPRNUDW3DUWLQLQHQLOHULGúQFHOLOLGHUOHULQLL]OHPHVLQLHQJHOOHPHNWHGLU%|\OHFHSDUWLPDYL\DNDOÕELU
JHUoHNOLN LPDMÕQGDQ NHQGLQL ELU WUO NXUWDUDPDPDNWDGÕU 'HPRNUDWODUÕQ NHQGLOHULQL JHOHFH÷LQ SDUWLVL ELU
]DPDQODU JHUoHNWHQ |\OH\GLOHU KDOLQH JHWLUPHGHNL EDúDUÕVÕ]OÕ÷Õ NDUúÕWODUÕQD E\N ELU DYDQWDM VD÷ODPÕú
EXOXQX\RU&XPKXUL\HWoLOHULQHVNLHQGVWUL\HO.X]H\GR÷XGDNLN|NOHULGDKD]D\ÕIWÕURQHGHQOHNHQGLOHULQL
hoQF'DOJDQÕQSDUWLVLRODUDNNRQXPODQGÕUPDODUÕGDKDNROD\PPNQRODELOLU1HYDUNLVRQ\ÕOODUGDNL
&XPKXUL\HWoL EDúNDQODU EX RODQD÷Õ NXOODQPD\Õ KLo GH EDúDUDPDGÕODU hVWHOLN &XPKXUL\HWoLOHU GH øNLQFL
'DOJDUHWRUL÷LQHED÷OÕNDOPD\DGHYDPHGL\RUODU
&XPKXUL\HWoLOHU GHYOHWLQ HNRQRPL\H ID]OD PGDKDOH HWPHPHVL JHUHNWL÷LQL V|\OHUNHQ JHQHOGH KDNOÕODU
oQN JOREDO UHNDEHWWH D\DNWD NDODELOPHN LoLQ LúOHWPHOHULQ úLPGL E\N ELU HVQHNOL÷H LKWL\DFÕ YDU
&XPKXUL\HWoLOHUGHYOHWLúOHWPHOHULQLQ|]HOOHúWLULOPHVLJHUHNWL÷LQLV|\OHUNHQGHJHQHOGHKDNOÕODUoQNELU
UHNDEHW V|] NRQXVX ROPDGÕ÷Õ LoLQ GHYOHWLQ LúOHUL L\L \UWPHVL PPNQ ROPX\RU &XPKXUL\HWoLOHULQ
SL\DVD HNRQRPLOHULQLQ VD÷ODGÕ÷Õ GLQDPL]P YH \DUDWÕFÕOÕNWDQ PPNQ RODQ HQ ID]OD \DUDUÕ HOGH HWPHPL]
JHUHNWL÷LQLV|\OHPHOHULGHJHQHOGHGR÷UXGXU1HYDUNL&XPKXUL\HWoLOHUGHøNLQFL'DOJDLNWLVDGÕQÕQHVLUL
ROPDNWDQ NXUWXODELOPLú GH÷LOOHU gUQH÷LQ RQODUÕQ GD\DQGÕ÷Õ VHUEHVW SL\DVD \DQOÕVÕ LNWLVDWoÕODU GD úX DQD
NDGDUELOJLQLQ\HQLUROYHWNHQPH]OL÷LNRQXVX\ODEDúDoÕNDELOPLúGH÷LOOHUGLU
&XPKXUL\HWoLOHUGHøNLQFL'DOJDJHoPLúLQNLPLGLQR]RUILUPDODUÕ\ODYHEXQODUÕQWLFDUHWELUOLNOHULORELOHULYH
SROLWLNDODUIRUPOHHGHQ\XYDUODNPDVDODUÕQDKkOkED÷OÕNDOPD\DGHYDPHGL\RUODU
$\UÕFD&XPKXUL\HWoLOHUhoQF'DOJDJLELJHUoHNELUGH÷LúLPLQJHWLUHFH÷LSRWDQVL\HORODUDNPXD]]DP
VRV\DOGH÷LúLNOLNOHULJ|]OHUGHQX]DNWXWPDH÷LOLPLQGHOHUgUQH÷LQRUWDVÕQÕIODUGDQDUDODUÕQGDL\LH÷LWLPOL
NLúLOHULQGHEXOXQDFD÷ÕoRNVD\ÕGDLQVDQÕQEHFHULOHULELUJHFHGHJHUHNVL]OHúHFH÷LLoLQNHQGLOHULQLDQLGHQ
NDSÕQÕQ |QQGH EXOPDVÕ V|] NRQXVX RODELOLU &DOLIRUQLD GDNL VDYXQPD VDQD\LL X]PDQ YH PKHQGLVOHUL
EXQXQoDUSÕFÕELU|UQH÷LGLU
.DWÕ ELU WHRORMLN GRJPD KDOLQH JHWLULOPLú VHUEHVW SL\DVDFÕOÕN YH KHUNHVH GDPODUFÕOÕN hoQF 'DOJD\D
X\JXQ \DQÕWODU GH÷LOGLU *HOHFH÷L NDUúÕOD\DFDN ELU SDUWLQLQ |QH oÕNDELOHFHN VRUXQODUD LúDUHW HWPHVL YH
|QOH\LFLo|]POHU|QHUHELOPHVLJHUHNLUgUQH÷LQ JQP]GHNLPHG\DGHYULPL GR÷PDNWDRODQhoQF
'DOJDHNRQRPLVLQHPXD]]DP\DUDUODUVD÷OD\DFDNWÕU$PD|WH\DQGDQ79LOHDOÕúYHULúYH|WHNLHOHNWURQLN
KL]PHWOHU JHOHQHNVHO SHUDNHQGHFLOLN VHNW|UQGHNL JLULú G]H\LQGHNL LúOHULQ VD\ÕVÕQÕ GúUHFHNWLU 2\VD
D]H÷LWLPOLJHQoLQVDQODUÕQoDOÕúPD\DúDPÕQDEDúOD\DELOGLNOHUL\HUGHWDPEXUDVÕGÕU
(÷HUVHUEHVWSL\DVDODUÕQYHGHPRNUDVLOHULQJHOHFHNE\NYHVRQGHUHFHoDONDQWÕOÕG|QúPOHULDWODWPDVÕ
LVWHQL\RUVD SROLWLNDQÕQ |QJ|UO YH |QOH\LFL ELU KDOH JHOPHVL ]RUXQOXGXU 1H YDU NL SDUWLOHULPL]GHQ LON
JHQHO VHoLPOHUGHQ |WHVLQL GúQPHOHULQL WDOHS HWPHN ELU LúH \DUDPDPDNWDGÕU +HU øNL SDUWL GH EXQXQ
\HULQHVHoPHQOHULQLQEH\QLQHQRVWDOMLDNÕWPDNODPHúJXOGU'HPRNUDWODU\DNÕQ]DPDQDNDGDU\HQLGHQ
VDQD\LOHúPHNWHQ $PHULNDQ VDQD\LLQ OHUGHNL E\N G|QHPLQL \HQLGHQ LQúD HWPHNWHQ V|]
HGL\RUODUGÕ DVOÕQGD øNLQFL 'DOJD NLWOHVHO UHWLPLQH JHUL G|QPHN KLoELU úHNLOGH PPNQ GH÷LOGLU &XPKXUL\HWoLOHU LVH NOWU YH GH÷HUOHUH LOLúNLQ UHWRULNOHUL\OH QRVWDOML\H KLWDS HGL\RUODU 2\VD øNLQFL
'DOJDQÕQ NLWOHVHO VDQD\L WRSOXPXQD JHUL G|QPHGHQ OHULQ HYUHQVHO WHOHYL]\RQXQ GR÷XP NRQWURO
KDSODUÕQÕQWLFDULKDYDFÕOÕJÕQX\GXYHELOJLVD\DUODUÕQ|QFHVLELU]DPDQÕQGH÷HUOHULQHYHDKODNDQOD\ÕúÕQD
JHUL G|QPHN QDVÕO PPNQ RODELOLU" %LU WDUDI KkOk 5LYHU 5RXJH GúOHUL J|UUNHQ |EU WDUDI 2]]LH YH
+DUULHW LQ|]OHPLQLoHNL\RU
&XPKXUL\HWoL3DUWL QLQJHOHQHNVHOHUGHPOHUHJHULG|QPHQLQSHúLQGHRODQGLQHGD\DOÕNDQDGÕOLEHUDOOHUL
KPDQLVWOHUL YH 'HPRNUDWODUÕ DKODNÕQ o|NPHVLQGHQ VRUXPOX WXWX\RU 'H÷HU VLVWHPLPL]GHNL NUL]LQ ELU
EWQ RODUDN øNLQFL 'DOJD X\JDUOÕ÷ÕQÕQ JHQHO NUL]LQLQ ELU \DQVÕPDVÕ ROGX÷XQX YH EX DOWVWO÷Q \DOQÕ]FD
$PHULND \DVÕQÕUOÕROPDGÕ÷ÕQÕNDYUD\DPÕ\RU6D÷OÕNOÕDKODNOÕYHGHPRNUDWLNELUhoQF'DOJD$PHULNDVÕ QÕ
QDVÕOROXúWXUDELOLUL]VRUXVXQD\DQÕWDUDPDN\HULQHOLGHUOHULQLQoR÷XEL]LLGHDOL]HHGLOPLúELUJHoPLúHJHUL
G|QPH\H]RUOX\RU.LWOHVHOROPDNWDQoÕNPÕúELUWRSOXPXQDVÕODKODNOÕYHDGLOELUKDOHJHWLUHELOLUL]VRUXVXQX
VRUPDN\HULQHoR÷X$PHULND \Õ\HQLGHQELUNLWOHVHOWRSOXP\DSPDNLVWHGL÷LL]OHQLPLQLYHUL\RU
1HYDUNLSDUWLOHUDUDVÕQGDIDUNODUGDYDUGÕU'HPRNUDW3DUWLGHNLøNLQFL'DOJDQRVWDOMLVLWFFDUODUÕSDUWLQLQ
oHNLUGHN VHoPHQ JUXSODUÕ LoLQGH NRQXPODQPÕúNHQ &XPKXUL\HWoL 3DUWLGHNL EHQ]HUOHUL GDKD oRN SDUWLQLQ
oÕOJÕQOÕ÷D DoÕN oHSHUOHULQGH \HU DOPDNWDGÕU %X LVH SDUWLQLQ PHUNH]LQH GH÷LúLPH DoÕN YH NDSVD\ÕFÕ
ROGX÷XQGD JHOHFH÷H EWQ\OH HJHPHQ ROPD RODQD÷Õ YHUL\RU &XPKXUL\HWoLOHULQ 7HPVLOFLOHU
0HFOLVL QGHNL V|]FV 1HZW *LQJULFK LQ SDUWLVLQH YHUPH\H oDOÕúWÕ÷Õ PHVDM EXGXU $PD *LQJULFK úLPGL\H
NDGDUDQFDNVÕQÕUOÕELUEDúDUÕHOGHHGHELOPLúWLU(÷HU*LQJULFKEDúDUÕOÕROXUYH'HPRNUDWODUKkOkELOJLVD\DU
|QFHVLLGHRORMLOHULQHED÷OÕNDOPD\DGHYDPHGHUOHUVHHUL\LSJLWPHOHULKLoGHX]DNELURODVÕOÕNGH÷LOGLU
GH/HH$WZDWHU%DúNDQ5HDJDQ ÕQEDúGDQÕúPDQODUÕQGDQELUL\GL'DKDVRQUDGD%DúNDQ%XVK XQ
NRúX DUNDGDúÕ YH NDPSDQ\D \|QHWLFLVL ROGX 5HDJDQ ÕQ EDúNDQOÕ÷D VHoLOPHVLQGHQ NÕVD ELU VUH VRQUD
$WZDWHU hoQF 'DOJD DGOÕ NLWDEÕPÕ]Õ %H\D] 6DUD\ \HWNLOLOHULQH GD÷ÕWPÕú %L]L oD÷ÕUDUDN EXQX EL]H
DQODWPÕúWÕ 6RQUDNL \ÕOODUGD GD ]DPDQ ]DPDQ NHQGLVL\OH J|UúS IøNLU GH÷Lú WRNXúXQGD EXOXQPXúWXN
GD |OPQGHQ NÕVD ELU VUH |QFH NHQGLVL\OH \DSWÕ÷ÕPÕ] ELU J|UúPHGH RQD 'HPRNUDWODUÕQ ELU
hoQF'DOJD$PHULNDVÕ QDLOLúNLQROXPOXELUYL]\RQODUÕQÕQROPDPDVÕQÕQONHLoLQELUWDOLKVL]OLNROGX÷XQX
GúQG÷P] DQODWWÕN $WZDWHU EX J|UúH NDWÕOGÕ÷ÕQÕ V|\OHGL YH DUGÕQGDQ KHPHQ $PD
&XPKXUL\HWoLOHULQ GH E|\OH ELU YL]\RQX \RN +HU øNL SDUWLQLQ GH ROXPOX ELU JHOHFHN YL]\RQX \RN GHGL
6HoLPNDPSDQ\DODUÕQÕQKHSROXPVX]OXNODU]HULQHNXUXOPDVÕQÕQQHGHQLGHEXøNLSDUWLOLPL\RSOX÷XPX]
EWQ$PHULND \ÕPL\RSODúWÕUÕ\RU
<$5,1,16(d0(17$%$1/$5,
øNLQFL'DOJDNXYYHWOHULEXJQQHNDGDUJoOJ|UQUOHUVHJ|UQVQOHUJHOHFHNOHULGDUDOPDNWDGÕU6DQD\L
oD÷ÕQÕQ EDúODQJÕFÕQ GD %LULQFL 'DOJD NXYYHWOHUL WRSOXPD YH SROLWLN \DúDPD HJHPHQGL .ÕUVDO VHoNLQOHULQ
HJHPHQOL÷L VRQVX]D NDGDU VUHFHN JLEL J|UQ\RUGX $PD VUPHGL g\OH ROVD\GÕ VDQD\L GHYULPL
GQ\D\ÕG|QúWUPH\LEDúDUDPD]GÕ
%XJQGQ\DJHQHGH÷LúL\RUYH$PHULNDOÕODUÕQH]LFLoR÷XQOX÷XQHoLIWoLQHGHIDEULNDLúoLVL7HUVLQHúX
\DGDEXELoLPGHELOJLLúL\OHED÷OÕODU$PHULND QÕQHQKÕ]OÕE\\HQYHHQ|QHPOLVDQD\LOHULHQIRUPDV\RQ
\R÷XQVHNW|UOHUhoQF'DOJDVHNW|U\DOQÕ]FDúDKDNDONPÕúELOJLVD\DUYHHOHNWURQLNILUPDODUÕLOH\HQL
NXUXODQ EL\RWHNQRORML ILUPDODUÕQÕ GH÷LO D\QÕ ]DPDQGD EWQ VHNW|UOHUGHNL HQIRUPDV\RQ JGPO LOHUL
LPDODWLúOHULQLGHLoHUL\RU)LQDQV\D]ÕOÕPH÷OHQFHPHG\DLOHWLúLPWÕEELKL]PHWOHUGDQÕúPDQOÕNH÷LWLP
JLELYHULWDEDQOÕKL]PHWOHULGHNDSVÕ\RU.ÕVDFDDGDOHoDOÕúPDVÕQGDQoRN]LKLQVHOoDOÕúPD\DGD\DOÕEWQ
VHNW|UOHUGHQROXúX\RU%XVHNW|UGHoDOÕúDQLQVDQODUNÕVDVUHVRQUD$PHULNDQSROLWLNDVÕQGDD÷ÕUEDVDQ
VHoPHQWRSOXOX÷XKDOLQHJHOHFHNWLU
6DQD\L oD÷ÕQGDNL NLWOHOHUGHQ IDUNOÕ RODUDN \NVHOPHNWH RODQ hoQF 'DOJD VHoPHQOHUL VRQ GHUHFH
oHúLWOLOLN J|VWHUPHNWHGLU %X WRSOXOXN NLWOHVHO ROPDNWDQ oÕNPÕúWÕU NHQGL IDUNOÕOÕNODUÕ\OD JXUXU GX\DQ
ELUH\OHUGHQ ROXúPDNWDGÕU $PD oHúLWOLOLNOHUL SROLWLN GX\DUOÕOÕN HNVLNOL÷LQH \RO DoPDNWDGÕU %XQODUÕ
ELUOHúWLUPHNJHoPLúLQNLWOHOHULQGHQoRNGDKD]RUGXU
2 QHGHQOH hoQF 'DOJD VHoPHQ WDEDQÕQÕQ |QFH NHQGL GúQFH RGDNODUÕQÕ YH SROLWLN LGHRORMLVLQL
ROXúWXUPDVÕJHUHNPHNWHGLUhQLYHUVLWHOHUGHQVLVWHPDWLNELUGHVWHNJHOPHVLEHNOHQHPH]:DVKLQJWRQ GDNL
oHúLWOL ELUOLN YH ORELOHU KHQ] J|UHFH \HQLGLU YH DUDODUÕQGD \HWHULQFH ED÷ODU ROXúPXú GH÷LOGLU 9H øNLQFL
'DOJDFÕODUÕQ |QHPOL ELU \HQLOJL DOGÕ÷Õ 1$)7$ NRQXVX GÕúÕQGD \HQL VHoPHQ WRSOXOX÷X \DVDPD DODQÕQGD
KHQ]|QHPOLELUEDúDUÕHOGHHWPLúGH÷LOGLU1HYDUNLJHOHFH÷LQEXJHQLúVHoPHQWRSOXOX÷XQXQ]HULQGH
J|UúELUOL÷LQHYDUDELOHFH÷LNLOLWNRQXODUYDUGÕU(QEDúWD|]JUOHúPHJHoPLúLQEDFDOÕIDEULNDEDURQODUÕLOH
EURNUDWODUÕQDKL]PHWHWPHNLoLQ\DSÕOPÕúEWQøNLQFL'DOJDNXUDOODUÕQGDQG]HQOHPHOHULQGHQYHUJLYH
\DVDODUÕQGDQNXUWXOPDNJHOPHNWHGLU
øNLQFL'DOJDGDVDQD\LL$PHULNDQHNRQRPLVLQLQFDQGDPDUÕLNHQELUDQODPÕRODQEXG]HQOHPHOHUEXJQ
hoQF'DOJDJHOLúPHVLQLHQJHOOHPHNWHGLU
gUQH÷LQHVNLLPDODWoÕoÕNDUODUÕWDUDIÕQGDQJHWLULOPLúRODQDPRUWLVPDQYHUJLWDULIHOHULPDNLQHYHUQOHULQ
X]XQ\ÕOODUGD\DQGÕ÷ÕQÕYDUVD\DU2\VDKÕ]ODGH÷LúHQ\NVHNWHNQRORMLOLVDQD\LOHUGHYH|]HOOLNOHELOJLVD\DU
VHNW|UQGHoR÷XNXOODQÕPVUHVLD\ODUODKDWWDKDIWDODUOD|OoOPHNWHGLU6RQXo\NVHNWHNQRORML\HNDUúÕ
LúOH\HQ ELU YHUJL HQJHOL ROPDNWDGÕU $UDúWÕUPD YH JHOLúWLUPHGHNL YHUJL LQGLULPOHUL GH hoQF 'DOJD
VHNW|UQQ ED÷ÕPOÕ ROGX÷X GLQDPLN \HQL EDúODQJÕoODUGDQ oRN øNLQFL 'DOJDQÕQ HVNL E\N ILUPDODUÕQÕ
NROODPDNWDGÕU(OOHWXWXODPD]YDUOÕNODUODLOJLOLPHYFXWYHUJLX\JXODPDODUÕQDJ|UHoRNVD\ÕGDLúH\DUDPD]
GøNLúPDNLQHVLQHVDKLSELUILUPDoRND]IL]LNVHOYDUOÕ÷DVDKLSELUELOJLVD\DU\D]ÕOÕPILUPDVÕQDRUDQODoRN
GDKD DYDQWDMOÕGÕU 0XKDVHEH VWDQGDUWODUÕ GD hoQF 'DOJD VHNW|U DoÕVÕQGDQ oRN |QHPOL RODQ
HQIRUPDV\RQ LQVDQ ND\QDNODUÕ YH |WHNL HOOH WXWXODELOLU ROPD\DQ YDUOÕNODUGDQ oRN GRQDQÕPODUD \DSÕODQ
\DWÕUÕPODUÕ WHúYLN HWPHNWHGLU 1H YDU NL E|\OHVL G]HQOHPHOHUL GH÷LúWLUPHN EXQODUGDQ \DUDU VD÷OD\DQ
øNLQFL'DOJDILUPDODUÕQDNDUúÕNHVNLQELUSROLWLNPFDGHOH\LJ|]HDOPD\ÕJHUHNWLUL\RU
hoQF'DOJDVHNW|UQGHNLúLUNHWOHU|]JOQLWHOLNOHUHVDKLSWLU*HUHNILUPD\DúÕJHUHNVHLúJFQQ\DúÕ
DoÕVÕQGDQ JHQoWLUOHU øú ELULPOHUL øNLQFL 'DOJD ILUPDODUÕQGDNLQH RUDQOD GDKD NoNWU $UDúWÕUPD YH
JHOLúWLUPH\H H÷LWLPH YH LQVDQ ND\QDNODUÕQD RUWDODPDQÕQ ]HULQGH \DWÕUÕP \DSDUODU $FÕPDVÕ] UHNDEHW
RQODUÕVUHNOL\HQLOLNoLROPD\D]RUODU%XQXQDQODPՁUQ|PUVUHOHULQLQNÕVDYHLQVDQODUÕQDUDoODUÕQYH
LGDUL X\JXODPDODUÕQ GHYULQLQ KÕ]OÕ ROPDVÕGÕU %X ILUPDODUÕQ HQ |QHPOL YDUOÕNODUÕ oDOÕúWÕUGÕNODUÕ LQVDQODUÕQ
NDIDVÕQGDNLVHPEROOHUGLU%XQODUÕQR\XQXNHQGLOHULQLWDPGDhoQF'DOJD|]HOOLNOHULQHVDKLSROGXNODUÕ
LoLQ FH]DODQGÕUDQ NXUDOODUD J|UH R\QDPDVÕ QDVÕO EHNOHQHELOLU" %X $PHULND QÕQ HOOHULQL DUNDVÕQGDQ
ED÷ODPDNGHPHNGH÷LOPLGLU"
hoQF'DOJDVHNW|UQQE\NELUNHVLPLoRNoHúLWOLYHVUHNOLGH÷LúHQKL]PHWOHUVXQPDNWDGÕU+L]PHW
VHNW|UQQJHQLúOHPHVLQGHQVUHNOLúLNk\HWHWPHNYHGXUPDNVÕ]ÕQRQXELUGúNUHWNHQOLNGúNFUHW
YH GúN SHUIRUPDQV ND\QD÷Õ RODUDN VXoODPDN \HULQH DoÕN GHVWHNOHPHN YH JHQLúOHWPH\H oDOÕúPDN
JHUHNPH] PL" +L]PHW VHNW|UQQ HQ D]ÕQGDQ HVNL SUDQJDODUÕQGDQ NXUWDUÕOPDVÕ JHUHNPL\RU PX"
øQVDQODUÕQÕQ\DúDPNDOLWHVLQL\NVHOWHELOPHNLoLQ$PHULND QÕQKL]PHWVHNW|UQGHGDKDD]GH÷LOGDKDoRN
LVWLKGDPD LKWL\DFÕ YDU dQN EX HOHNWURQLN WDPLUFLOHULQGHQ |÷UHWPHQOHUH KDVWD YH \DúOÕ EDNÕFÕODUÕQGDQ
SROLVYHLWIDL\HFLOHUHNDGDUKHUNHVLoLQLúGHPHNWLU9HEXKDWWDPLO\RQODUFDoLIWJHOLUVDKLELDLOHQLQVRQ
GHUHFH LKWL\Do GX\GX÷X oRFXN EDNÕFÕODUÕ YH HY KL]PHWoLOHUL LoLQ Lú GHPHNWLU hoQF 'DOJD HNRQRPL
SROLWLNDVÕND]DQDQODUODND\EHGHQOHULD\ÕUPDPDOÕDPD$PHULND GDKD\DWÕGDKDD]VWUHVOLGDKDD]KD\DO
NÕUÕFÕYHDQRQLPNÕOPDNLoLQJHUHNOLKL]PHWOHULQJHOLúPHVLQLQYHSURIHV\RQHOOHúPHQLQ|QQGHNLHQJHOOHUL
WHPL]OHPHOLGLU$PDGDKDKHQ]KLoELUSDUWLEX\|QGHGúQPH\HELOHEDúODPÕúGH÷LOGLU
%X SROLWLN XoXUXPD NDUúÕQ hoQF 'DOJD VHoPHQ WRSOXOX÷X KHU JHoHQ JQ Jo ND]DQPDNWDGÕU +LoELU
SDUWL úLPGL\H NDGDU YDUOÕ÷ÕQÕ IDUN HWPHGL÷L LoLQ NHQGLVLQL DUWDQ |OoGH DOÕúÕOPÕú SROLWLN SDUWLOHULQ GÕúÕQGD
LIDGH HWPHNWHGLU 2 QHGHQOH ONHQLQ G|UW ELU \DQÕQGDNL VD\ÕODUÕ JLGHUHN DUWDQ VLYLO |UJWOHULQ VÕUDODUÕ
hoQF'DOJDFÕODUWDUDIÕQGDQGROGXUXOPDNWDGÕU,QWHUQHWoHYUHVLQGHSÕWUDNJLELELWHQHOHNWURQLNWRSOXOXNODUÕ
ROXúWXUDQODU GD hoQF 'DOJDFÕODUGÕU øNLQFL 'DOJD PHG\DVÕQÕ KÕ]OD NLWOHVHO ROPDNWDQ oÕNDUDQ YH RQXQ
NDUúÕVÕQDNDUúÕOÕNOÕHWNLOHúLPOLELUDOWHUQDWLIoÕNDUDQODUGDD\QÕLQVDQODUGÕU%X\HQLJHUoHNOLNOHULJ|UPH]GHQ
JHOHQ JHOHQHNVHO SDUWL SROLWLNDFÕODUÕ \]\ÕO ,QJLOWHUHVL QLQ SDUODPHQWRGDNL NÕUVDO N|NHQOL
VDQGDO\HOHULQLQKHU]DPDQLoLQJYHQFHGHROGX÷XQXVDQDQPHEXVODUÕJLELELUNHQDUDVSUOHFHNWLU
$PHULND GDNL hoQF 'DOJD JoOHUL GDKD oRN NHQGL VHVOHULQL EXOPDN ]RUXQGDGÕU %XQX RQODUD YHUHFHN
RODQVL\DVLSDUWL$PHULND QÕQJHOHFH÷LQHHJHPHQRODFDNWÕU%XJHUoHNOHúWL÷LQGH\LUPLQFL\]\ÕOVRQXQXQ
KDUDEHOHULQGHQ\HQLYHVRQGHUHFHIDUNOÕELU$PHULND\NVHOHFHNWLU
hdh1&h'$/*$ødø1
%ø5*h1'(0ø10h.(//()/(5ø
dHYUHPL]L oDONDOD\DQ YH EL]GHQ JLGHUHN GDKD KÕ]OÕ WHSNLOHU WDOHS HGHQ JoO GH÷LúLNOLNOHU RUWDPÕQGD
LoLPL]GH VDQNL GXUGXUXODPD] PXD]]DP ELU GDOJD\D NDUúÕ DUWDQ ELU KÕ]OD \]\RUPXúX] JLEL ELU KLV
GR÷X\RUdR÷X]DPDQGDJHUoHNWHQE|\OHROX\RU%HONLGHWÕSNÕELUV|UIoJLELEL]LLOHUL\HWDúÕPDVÕLoLQ
GDOJDQÕQHQHUMLVLQLNXOODQPDPÕ]JHUHNL\RU
7DVYLUHWPH\HoDOÕúWÕ÷ÕPÕ]hoQF'DOJD$PHULND \ÕGDKDL\LGDKDX\JDUGDKDVD÷OÕNOÕYHGHPRNUDWLNELU
JHOHFH÷H J|WUHELOLU $PD H÷HU øNLQFL 'DOJD YH hoQF 'DOJD HNRQRPLN SROLWLN YH VRV\DO SROLWLNDODUÕ
DUDVÕQGD ELU D\UÕP \DSDPD]VDN EX V|] NRQXVX RODPD] %LUoRN L\L QL\HWOL \HQLOL÷LQ LúOHUL GDKD GD
N|WOHúWLUPHNWHQ EDúND ELU VRQXo YHUPHPHVLQLQ QHGHQL EX NULWLN D\UÕPÕ \DSPDGDNL KDWDODUÕPÕ]GÕU
ùLPGLOHUGHNHQGLNXUXPODUÕKHQ]ROXúPDPÕúRODQ\HQLELUX\JDUOÕ÷ÕQGR÷XPVDQFÕODUÕQÕ\DúDPDNWD\Õ]
QHGHQOHEXJQSROLWLNDFÕODUÕQSROLWLNDUHWHQOHULQYHSROLWLNEDNÕPGDQDNWLI\XUWWDúODUÕQH÷HUQH\HKL]PHW
HWWLNOHULQL JHUoHNWHQ ELOPHN LVWL\RUODUVD VDUVÕQWÕODU JHoLUHQ øNLQFL 'DOJD VLVWHPLQLQ |PUQ X]DWPD\Õ
DPDoOD\DQ|QHULOHULOHhoQF'DOJDX\JDUOÕ÷ÕQDJHoPHPL]L\D\JÕQODúWÕUDFDNYHNROD\ODúWÕUDFDN|QHULOHU
DUDVÕQGDD\UÕP\DSDELOPH\HWHQH÷LQHVRQGHUHFHLKWL\DoODUÕYDUGÕU
$úD÷ÕGDKDQJL|QHULOHULQLKDQJLNDWHJRUL\HGDKLOROGX÷XQXJ|VWHUHELOHFHNED]ÕNÕVWDVODUEXODFDNVÕQÕ]
)$%5ø.$<$0,%(1=ø<25"
)DEULNDVDQD\LWRSOXPXQXQPHUNH]LVHPERO\G$VOÕQGD|WHNLøNLQFL'DOJDNXUXPODUÕQÕQoR÷XLoLQGHELU
PRGHO ROGX 1H YDU NL ELOGL÷LPL] úHNOL\OH IDEULND JLGHUHN JHoPLúWH NDOPDNWDGÕU )DEULNDODU
VWDQGDUWODúWÕUPD PHUNH]LOHúWLUPH D]DPLOHúWLUPH \R÷XQODúWÕUPD YH EURNUDWODúWÕUPD JLEL LONHOHUL LoHULU
hoQF'DOJDUHWLPLLVH\HQLLONHOHU]HULQGH\NVHOHQIDEULNDVRQUDVÕELUUHWLPGLU)DEULNDODUDID]OD
EHQ]HPH\HQ WHVLVOHUGH \UWOU $VOÕQGD UHWLPLQ oR÷X JLGHUHN HYOHUGH RILVOHUGH RWRPRELO YH
XoDNODUGD\DSÕOPDNWDGÕU
3DUODPHQWRGD \D GD úLUNHWWH KHUKDQJL ELU øNLQFL 'DOJD |QHULVLQL D\ÕUW HGHELOPHQLQ HQ NROD\ \ROX RQXQ
ELOLQoOL\DGDELOLQoVL]RODUDNKkOkIDEULNDPRGHOLQHGD\DQGÕUÕOÕSGD\DQGÕUÕOPDGÕ÷ÕQDEDNPDNWÕU
gUQH÷LQ $PHULND GD RNXOODU KkOk IDEULND JLEL LúOHPHNWHGLU +DPPDGGH\L oRFXNODUÕ VWDQGDUWODúWÕUÕOPÕú
WDOLPDWODUD YH G]HQOL GHQHWLPOHUH WDEL WXWPDNWDGÕUODU (÷LWLPOH LOJLOL KHUKDQJL \HQL ELU |QHUL\L ú|\OH
GH÷HUOHQGLUPHNJHUHNLU%XIDEULNDWULúOH\LúLGDKDYHULPOLNÕOPD\ÕPÕDPDoOÕ\RU\RNVDROPDVÕJHUHNWL÷L
JLELIDEULNDPRGHOLQGHQEWQ\OHNXUWXOPDNYHRQXQ\HULQHELUH\VHOOHúWLULOPLúYHPúWHUL\HX\JXQKDOH
JHWLULOPLúELUH÷LWLPJHoLUPHNLoLQPLWDVDUODQPÕú"6D÷OÕNYHVRV\DOJYHQOLNKL]PHWOHULQH\DGDIHGHUDO
EURNUDVLQLQ\HQLGHQ |UJWOHQPHVLQH LOLúNLQ\DVDOGH÷LúLNOLN|QHULOHULQHGHEHQ]HUVRUXODUOD\DNODúPDN
JHUHNLU$PHULND QÕQEURNUDVLVRQUDVÕIDEULNDVRQUDVÕPRGHOOHUHGD\DOÕ\HQLNXUXPODUDLKWL\DFÕYDUGÕU
(÷HU ELU |QHUL \DOQÕ]FD IDEULND WU RSHUDV\RQODUÕ L\LOHúWLUPH\H \D GD \HQL ELU IDEULND \DUDWPD\D
\|QHOLNVHEXQXQhoQF'DOJDLOHELULOJLVLRODPD]
723/808.ø7/(6(//(ù7ø5ø<2508"
*HoPLúLQ NDED NXYYHWH GD\DOÕ HNRQRPLVLQGH IDEULNDODUÕ \|QHWHQOHULQ PRQWDM KDWODUÕ LoLQ oRN VD\ÕGD
|QJ|UOHELOLU ELUELUL\OH GH÷LúWLULOHELOLU QLoLQ GL\H VRUPD\DQ LúoL\H LKWL\DFÕ YDUGÕ .LWOHVHO UHWLP NLWOHVHO
GD÷ÕWÕP NLWOHVHO H÷LWLP NLWOHVHO PHG\D YH NLWOHVHO H÷OHQFHQLQ WRSOXPD \D\ÕOPDVÕ hoQF 'DOJD QÕQ
NLWOHOHULQL\DUDWWÕ
%XQD NDUúÕOÕN hoQF 'DOJD HNRQRPLOHUL EWQ\OH IDUNOÕ ELU LúoL WUQ GúQHQ VRUJXOD\DQ JLULúLP
ULVNLQLVWOHQHQYHNROD\NROD\GH÷LúWLULOHELOLUROPD\DQELULúoL\LWDOHSHGHFHNWLU YHEXQX|GOOHQGLUHFHNWLU %DúND WUO V|\OHUVHN ELUH\VHOOL÷L WHUFLK HGHFHNWLU EX PXWODND ELUH\FLOLNOH D\QÕ úH\ ROPDN ]RUXQGD
GH÷LOGLU %H\LQ NXYYHWLQH GD\DOÕ \HQL HNRQRPL VRV\DO oHúLWOLOLN \DUDWPD H÷LOLPLQGHGLU %LOJLVD\DUODúPÕú PúWHUL
X\XPOXROPXúUHWLPVRQGHUHFHoHúLWOL\DúDPWDU]ODUÕQÕPPNQNÕOÕQPDNWDGÕU%XQXJ|UPHNLoLQ
ELQGH÷LúLNUQQVDWÕOGÕ÷Õ\HUHO:DO0DUWPD÷D]DVÕQDELUJ|]DWPDN\DGD6WDUEXFNV ÕQVXQGX÷XNDKYH
oHúLWOHULQLQ JHQLú \HOSD]HVLQL $PHULND GD GDKD ELUNDo \ÕO |QFH VDWÕODQ NDKYH WUOHUL\OH NDUúÕODúWÕUPDN
\HWHUOLGLU$PDEX\DOQÕ]FDúH\OHUOHLOJLOLGH÷LOGLU'DKDGD|QHPOLVLhoQF'DOJDD\QÕ]DPDQGDNOWU
GH÷HUOHUL YH DKODNÕ GD NLWOHVHO ROPDNWDQ oÕNDUPDNWDGÕU dHúLWOHQHQ \DOQÕ]FD oDOÕúPD ELoLPOHUL GH÷LOGLU
GLQOHQPHELoLPOHULVDQDWVWLOOHULYHSROLWLNKDUHNHWOHUGHoHúLWOHQPHNWHGLUdRNoHúLWOLGLQLLQDQoVLVWHPOHUL
RUWD\D oÕNPDNWDGÕU 9H oRNHWQLNOL $PHULND GD oRN IDUNOÕ XOXVDO GLOVHO YH VRV\DONOWUHO JUXSODU
EHOLUPHNWHGLU
øNLQFL 'DOJDFÕODU NLWOHVHO WRSOXPX NRUXPDN \D GD \HQLGHQ LQúD HWPHN LVWL\RUODU hoQF 'DOJDFÕODU LVH
NLWOHVHOROPDNWDQoÕNPDQÕQEL]LPLoLQQDVÕO\DUDUOÕKDOHJHWLULOHELOHFH÷LQLEXOPD\DoDOÕúÕ\RUODU
6(3(77(.$d<80857$9$5"
hoQF 'DOJD WRSOXPXQXQ oHúLWOLOL÷L YH NDUPDúÕNOÕ÷Õ \NVHN GHUHFHGH PHUNH]LOHúPLú |UJWOHULQ
GHZHOHULQLQDWPDVÕQD\RODoÕ\RU*FWHSHGH\R÷XQODúWÕUPDNSUREOHPo|]PHGHøNLQFL'DOJDQÕQNODVLN
WDU]Õ RODJHOPLúWLU 1H YDU NL ED]HQ JHUHNOL ROPDNOD ELUOLNWH PHUNH]LOHúWLUPH EXJQ YDUGÕ÷Õ DúÕUÕ \R÷XQ
G]H\GHNDUDUODUDLOLúNLQoRNVD\ÕGD\XPXUWDQÕQD\QÕVHSHWHNRQPDVÕQÕJHWLUPHNWHGLU6RQXoDúÕUÕNDUDU
\NROPDNWDGÕUg\OHNLEXJQ:DVKLQJWRQ GD.RQJUHYH%H\D]6DUD\KÕ]ODGH÷LúHQYHVRQGHUHFH
NDUPDúÕNDPDKDNODUÕQGDJLGHUHNGDKDD]úH\ELOLUKDOHJHOGLNOHULNRQX\ODLOJLOLoRNVD\ÕGDNDUDUÕD\QÕ
DQGDDOPDNLoLQELUELUOHUL\OH\DUÕúPDNWDGÕU
%XQD NDUúÕOÕN hoQF 'DOJD |UJWOHUL PPNQ ROGX÷X NDGDU oRN VD\ÕGD NDUDUÕ WHSHGHQ DOÕS oHSHUH
GD÷ÕWPDNWDGÕU )LUPDODU Lú J|UHQOHUL \HWNLOHQGLUPH\H oDOÕúPDNWDGÕU %XQX L\LOLNVHYHU ROGXNODUÕ LoLQ GH÷LO
WDEDQGDNL LQVDQODU JHQHOOLNOH GDKD L\L HQIRUPDV\RQD VDKLS ROGX÷X YH JHUHN NUL]OHUH JHUHNVH IÕUVDWODUD
\XNDUÕGDNLOHUGHQoRNGDKDKÕ]OÕWHSNLJ|VWHUHELOGL÷LLoLQ\DSPDNWDGÕUODU
%WQ\XPXUWDODUÕWHNELUVHSHWHGROGXUPDN\HULQHoRNVD\ÕGDVHSHWHGD÷ÕWPDN\HQLELUIøNLUGH÷LOGLUDPD
øNLQFL'DOJDFÕODUEXQGDQQHIUHWHGHU
'ø.(<0ø<2.6$6$1$/0,"
øNLQFL 'DOJD |UJWOHUL ]DPDQOD DUWDQ VD\ÕGD LúOHYL NHQGLOHULQGH WRSOD\DUDN L\LFH úLúNRODúÕUODU hoQF
'DOJD|UJWOHULLVH]D\ÕINDODELOPHNLoLQLúOHYOHULWRSODUoÕNDUÕU\DGDEDúNDODUÕQDDNWDUÕUODU%|\OHFH%X]XO
dD÷Õ\DNODúWÕ÷ÕQGDGLQR]RUODUÕVDIGÕúÕHGHELOLUOHU
øNLQFL 'DOJD |UJWOHUL GLNH\ EWQOHúPH \|QQGHNL LWNL\L NROD\ NROD\ EDVWÕUDPD]ODU 'LNH\ EWQOHúPH
ILNUL ELU RWRPRELO \DSDELOPHN LoLQ D\QÕ ]DPDQGD GHPLUL GH oÕNDUÕS oHOLN IDEULNDVÕQD DNWDUPDN oHOL÷L
\DSPDNYHRQXRWRPRELOIDEULNDVÕQDQDNOHWPHNJHUHNWL÷LQLV|\OHU%XQDNDUúÕOÕNhoQF'DOJDúLUNHWOHUL
PPNQ ROGX÷X NDGDU oRN J|UHYL GÕúDUÕ\D YHULUOHU %XQXQ LoLQ GDKD KÕ]OÕ L\L YH XFX] oDOÕúDQ \NVHN
WHNQRORMLOL YH X]PDQODúPÕú GDKD NoN ILUPDODUÕ KDWWD ELUH\OHUL WHUFLK HGHUOHU .HQGL VÕQÕUODUÕQD oHNLOHQ
ILUPDQÕQLoLL\LFHERúDOÕUNDGURVXD]DOÕUYHIDDOL\HWOHULoRNGH÷LúLN\HUOHUGH\UWOUKDOHJHOLUgUJWQ
NHQGLVL %HUNHOH\ GHQ 2OLYHU :LOOLDPVRQ XQ GH\LPL\OH ELU V|]OHúPHOHU |UJVQH G|QúU /RQGRQ
%XVLQHVV 6FKRRO GDQ &KDUOHV +DQG\ EX NÕVPHQ J|]H J|UQPH\HQ PLQLPDOLVW |UJWOHULQ úLPGL
GQ\DPÕ]ÕQSLPOHULKDOLQHJHOGL÷LQLV|\O\RU
+DQG\ \H J|UH oR÷XPX] RQODU LoLQ oDOÕúÕ\RU ROPDVDN ELOH KL]PHWOHULPL]L EX |UJWOHUH VDWDFD÷Õ] YH
WRSOXPODUÕPÕ]ÕQ ]HQJLQOL÷L EXQODUD ED÷OÕ RODFDN hoQF 'DOJDQÕQ HQIRUPDV\RQ YH LOHWLúLP
WHNQRORMLOHULQLQPPNQNÕOGÕ÷ÕVDQDO|UJWQEXUDGLNDO\HQLELoLPLQLWDVYLUHGHQOHU\DOQÕ]FD+DQG\YH
:LOOLDPVRQGH÷LOGLU
%XNLWDEÕQYHGDKDELUoRNNLWDEÕPÕ]ÕQRUWDN\D]DUÕ+HLGL7RIIOHUoRN|QHPOLEHQ]HUOLNILNULQLJHOLúWLUPLúWLU
%XQD J|UH H÷HU ELUELUOHULQLQ D\D÷ÕQD GRODúPDODUÕ LVWHQPL\RUVD |]HO VHNW|U LOH NDPX VHNW|UQQ
|UJWOHQPHWDU]ODUÕDUDVÕQGDELUX\XPROPDOÕGÕU%XJQ|]HOVHNW|UELUVSHUVRQLN VHVWHQKÕ]OÕ MHWKÕ]Õ\OD
LOHULIÕUODPDNWDGÕU.DPXVHNW|ULVHGDKDEDJDMÕQÕKDYDDODQÕJLULúLQGH\HUHLQGLUPLúELOHGH÷LOGLU
%LU SROLWLND \D GD SURJUDPÕ QDVÕO GH÷HUOHQGLUHFHNVLQL]" %XQX NLPLQ GLNH\OHúWLULFLOHULQ PL \RNVD
VDQDOODúWÕUÕFÕODUÕQPÕJHUoHNOHúWLUHFH÷LQLVRUXQ&HYDSEXQXQ\DOQÕ]FDLúH\DUDPD]ELUJHoPLúLX]DWPD\D
PÕ\RNVDJHOHFH÷LJHWLUPH\HPL\DUD\DFD÷ÕNRQXVXQGDVL]HELUIøNLUYHUHFHNWLU
(9ø*hd/(1'ø5ø<2508"
6DQD\LGHYULPLQGHQ|QFHDLOHOHUE\NWYHKD\DWHYoHYUHVLQGHG|QHUGLdDOÕúPDHYGH\DSÕOÕUKDVWDODU
HYGH EDNÕOÕU YH oRFXNODU HYGH H÷LWLOLUGL $LOH HYGH H÷OHQLUGL <DúOÕODUÕQ EDNÕPÕQÕQ \DSÕOGÕ÷Õ \HU GH HYGL
%LULQFL'DOJDWRSOXPODUÕQGDVRV\DOHYUHQLQPHUNH]LE\NYHJHQLúDLOH\GL
*oO ELU NXUXP RODUDN DLOHQLQ o|NPHVL 'U 6SRFN OD \D GD 3OD\ER\ GHUJLVL\OH EDúODPDGÕ %XQXQ
EDúODQJÕFÕVDQD\LGHYULPLQLQEXLúOHYOHULQoR÷XQXDLOHQLQGÕúÕQDoÕNDUPDVÕQGD\DWDUdDOÕúPDIDEULND\D
GD EUR\D DNWDUÕOGÕ +DVWDODU KDVWDQH\H oRFXNODU RNXOD oLIWOHU VLQHPD\D JLWPH\H EDúODGÕ <DúOÕODU
EDNÕPHYOHULQH J|QGHULOGL %WQ EX LúOHU GÕúDUÕ\D JLGLQFH JHUL\H NDODQ oHNLUGHN DLOH ROGX dHNLUGHN
DLOH\LELUDUDGDWXWDQúH\ELUELULPRODUDN\HOHULQLQ\UWW÷LúOHYOHUGHQoRNNROD\FDER]XODQNÕUÕOJDQ
SVLNRORMLNED÷ODUGÕ
hoQF 'DOJD DLOH\L YH HYL \HQLGHQ JoOHQGLUPHNWHGLU %LU ]DPDQODU HYL WRSOXPXQ PHUNH]L \DSDQ
\LWLULOPLúLúOHYOHULQoR÷XQX\HQLGHQJHULJHWLUPHNWHGLU%XJQ\DNODúÕNPLO\RQ$PHULNDOÕELOJLVD\DUIDNV
YH|WHNLhoQF'DOJDWHNQRORMLOHULQLNXOODQDUDNLúOHULQLNÕVPHQHYOHULQGH\DSPDNWDGÕU%LUoRNDQDEDED
oRFXNODUÕQÕHYGHH÷LWPH\LWHUFLKHWPHNWHGLU$PDDVÕOGH÷LúLPELOJLVD\DUODWHOHYL]\RQXQELUOHúPHVLQGHQ
ROXúDQ FLKD] HYOHUH JLULS H÷LWLP VUHFLQH GDKLO HGLOGL÷LQGH JHUoHNOHúHFHNWLU +DVWDODU LoLQ QHOHU
V|\OHQHELOLU"*HEHOLNWHVWLQGHQWDQVL\RQYHúHNHU|OoPH\HNDGDUELU]DPDQODUDQFDNKDVWDQHGH\DGD
GRNWRU PXD\HQHKDQHVLQGH \DSÕODELOHQ ELUoRN WÕEEL LúOHY HYH JHUL G|QPHNWHGLU %WQ EXQODU ]D\ÕIOD\DQ
GH÷LOJoOHQHQELUHYLQYHDLOHQLQUROQQDUWPDVÕQDLúDUHWHGL\RU$PDDUWÕNED]ÕODUÕoHNLUGHNED]ÕODUÕ
JHQLú YH oRNNXúDNOÕ ED]ÕODUÕ E\N ED]ÕODUÕ NoN \D GD oRFXNVX] RODQ ED]ÕODUÕ øNLQFL HYOLOLNOHUGHQ
ED]ÕODUÕ GD oRFXN VDKLEL ROPD\Õ VRQUD\D HUWHOH\HQ oLIWOHUGHQ ROXúDQ GH÷LúLN DLOH WLSOHUL V|] NRQXVXGXU
$LOH \DSÕVÕQGDNL EX oHúLWOLOLN øNLQFL 'DOJDQÕQ NLWOHVHO WRSOXPX NLWOHVHO ROPDNWDQ oÕNDUNHQ HNRQRPLGH YH
NOWUGHWDQÕNROGX÷XPX]oHúLWOLOL÷LQELU\DQVÕPDVÕQGDQEDúNDELUúH\GH÷LOGLU
øOJLQo RODQ WRSOXPX oHNLUGHN KDQH\H JHUL G|QPH\H ]RUOD\DQ ELUoRN DLOH GH÷HUOHUL VDYXQXFXVXQXQ
EXQXQODDLOH\LJoOHQGLUPH\HKL]PHWHWPHGL÷LQLQIDUNÕQGDROPDPDVÕGÕU%XQODUÕQ\DSPD\DoDOÕúWÕ÷ÕøNLQFL
'DOJDQÕQ VWDQGDUW PRGHOLQL \HQLGHQ ROXúWXUPDNWÕU (÷HU DLOH\L JHUoHNWHQ JoOHQGLUPHN YH HYL \HQLGHQ
PHUNH]L ELU NXUXP KDOLQH JHWLUPHN LVWL\RUVDN NHQDU NRQXODUÕ XQXWXS oHúLWOLOL÷L NDEXO HWPHN YH |QHPOL
J|UHYOHUL\HQLGHQHYHWDúÕPDN]RUXQGD\Õ]NXúNXVX]HEHYH\QLQX]DNWDQNXPDQGDVÕDOWÕQGD
$PHULNDJHQHOOLNOHJHOHFH÷LQHQ|QFHJHUoHNOHúWL÷L\HUGLUùLPGLHVNLNXUXPODUÕPÕ]ÕQo|NPHVLQLQDFÕVÕQÕ
oHNL\RUX] DPD D\QÕ ]DPDQGD \HQL ELU X\JDUOÕ÷ÕQ |QFO÷Q \DSÕ\RUX] %X E\N ELU EHOLUVL]OLN LoLQGH
\DúDGÕ÷ÕPÕ]DQODPÕQDJHOL\RU'HQJHVL]OLNOHUYHDOWVWONOHUEHNOHPHNJHUHNWL÷LDQODPÕQDJHOL\RU%XQXQ
DQODPÕ D\QÕ ]DPDQGD QHUH\H JLWPHNWH ROGX÷XPX] KDWWD QHUH\H JLWPHPL] JHUHNWL÷L NRQXVXQGD KLo
NLPVHQLQQLKDLYHNHVLQELUKDNLNDWHVDKLSROPDGÕ÷ÕGÕU
*HOHFH÷LNHQGLLoLPL]GH\DUDWÕUNHQ\ROXPX]XLoLPL]GHKLVVHWPHOLYHKLoELUJUXEXJHULGHEÕUDNPDPDOÕ\Õ]
%X ELUNDo NÕVWDV N|NOHUL øNLQFL 'DOJD JHoPLúWH \DWDQ SROLWLNDODUÕ EL]L hoQF 'DOJD JHOHFH÷H
J|WUHELOHFHN\ROODUÕEXOPDPÕ]ÕNROD\ODúWÕUDFDNSROLWLNDODUGDQD\ÕUWHWPHGHEL]H\DUGÕPFÕRODELOLU1HYDU
NL KHUKDQJL ELU |OoWOHU OLVWHVL KHU ]DPDQ ED]ÕODUÕQÕQ EXQODUÕ PHNDQLN KDWWD IDQDWLN ELU úHNLOGH KDUIHQ
X\JXODPD\DoDOÕúPDVÕWHKOLNHVLQLLoLQGHWDúÕU*HUHNOLRODQLVHEXQXQWDPWHUVLGLU
<HQLELQ\ÕOD\ROFXOXNLoLQEDYXOODUÕPÕ]ÕWRSODUNHQKDWDODUEHOLUVL]OLNOHUHQEDúWDGDIDUNOÕOÕNODUNRQXVXQGD
KRúJ|UO ROPDN YH EXQX ELU PL]DK YH |OoOON GX\JXVX\OD ELUOHúWLUPHN \DúDPVDO ELU ]RUXQOXOXNWXU
7DULKWHNLEXHQKH\HFDQYHULFL\ROFXOX÷DoÕNPD\DDUWÕNKD]ÕUROPDOÕ\Õ]
<ø50ø%ø5ø1&ø<h=<,/'(02.5$6ø6ø
.XUXFX%DEDODUD
6L]OHUGHYULPFL|QFOHUVLQL]6L]OHU$PHULNDQÕQX]DNNÕ\ÕODUÕQGDELUOLNWH\HQLELUXOXV\DUDWPÕúRODQHUNHN
YHNDGÕQODUoLIWoLOHUWFFDUODU]DQDDWNkUODUKXNXNoXODUPDWEDDFÕODU\D]DUODUGNNkQFÕYHDVNHUOHUVLQL]
6L]OHU GHER÷XFXELU3KLODGHOSKLD\D]ÕQGD$PHULND%LUOHúLN'HYOHWOHUL$QD\DVDVÕGL\HDGODQGÕUÕODQ
R KD\UDQOÕN YHULFL EHOJH\L NDOHPH DOPDN LoLQ ELU DUD\D JHOPLú (OOL %HúOHUL GH NDSVÕ\RUVXQX] *HOHFH÷LQ
X]DNVHVOHULQHNXODNYHUHUHNELUX\JDUOÕ÷ÕQ|OPHNWHYH\HQLELUX\JDUOÕ÷ÕQGR÷PDNWDROGX÷XQXVH]GLQL]
6L]OHUEL]LPEXJQP]ROPXúRODQELUJHOHFH÷LQPXFLWOHULVLQL]
2 Nk÷ÕWSDUoDVÕ, GHHNOHQPLúRODQ+DNODU%LOGLUJHVLLQVDQOÕNWDULKLQLQHQJ|UNHPOLND]DQÕPODUÕQGDQ
ELULGLU %L] ROD\ODUÕQ VL]L EXUD\D JHWLUGL÷LQL X\JXQ ROPD\DQ LONHOHULQ YH JHUHNVL]PLú \DSÕODUÕQ IHOFH
X÷UDWWÕ÷ÕHWNLVL]ELUGHYOHWLQo|NHFH÷LNRUNXVX\ODVL]LQEXQRNWD\DJHOGL÷LQL]LGúQ\RUX]
øONHOHULQL] JHoPLúWH JH]HJHQLPL]GHNL PLO\RQODUFD LQVDQÕ ROGX÷X JLEL EL]L EXJQ ELOH HVLQOHQGLUL\RU
-HIIHUVRQ YH 3DLQH LQ ED]Õ SDVDMODUÕQÕ J]HOOLNOHUL YH DQODPODUÕ NDUúÕVÕQGD J|]OHULPL] \DúDUPDGDQ
RNXPDPÕ]KkOkV|]NRQXVXROPX\RU
'HYULPFL DWDODUÕPÕ] EL]LP $PHULNDQ \XUWWDúODUÕ RODUDN LQVDQODUÕQ GH÷LO ELU KXNXN GHYOHWLQLQ DOWÕQGD
\DúDPDPÕ]Õ PPNQ NÕOGÕ÷ÕQÕ] YH |]HOOLNOH EL]H GúQHELOPH ED]HQ DSWDOFD \D GD \DQOÕú ELOH ROVD
SRSOHU ROPD\DQ IøNLUOHUL LIDGH HGHELOPH RODQD÷ÕQÕ YHUPLú RODQ R GH÷HUOL +DNODU %LOGLUJHVL LoLQ VL]OHUH
WHúHNNU HGHUL] $úD÷ÕGDNLOHUL EX VD\HGH NRUNXVX]FD \D]DELOL\RUX] 6L]OHU WDP GD øNL IDUNOÕ X\JDUOÕN
DUDVÕQGD ELU \HUGH \DúDPÕú ROGX÷XQX] JHoPHNWH RODQ HVNL WDUÕP GQ\DVÕ\OD JHOPHNWH RODQ VDQD\L
GQ\DVÕQÕQ ILOL]OHULQH ELUOLNWH WDQÕN ROGX÷XQX] LoLQ SROLWLN HVNLPLúOL÷LQ QH GHPHN ROGX÷XQX GR÷UX
DQOD\DELOGLQL]
)HGHUDOEWoHGHNHVLQWLOHUHJLWPHNYH\DúX\DGDEXGDULONH\LGDKLOHWPHNLoLQGH÷LODVÕO|]JUONOHUH
\|QHOLNJHoPLúWHDNODJHOPH\HQWHKGLWOHULGLNNDWHDODUDN+DNODU%LOGLUJHVLQLGDKDGDJHQLúOHWPHNYHELU
hoQF'DOJD<LUPL%LULQFL<]\ÕO$PHULNDVÕQGD\DúD\DELOPHNLoLQJHUHNOLDNÕOOÕYHGHPRNUDWLNNDUDUODUÕ
DODELOHFHN EWQ\OH \HQL ELU GHYOHW \DSÕVÕQÕ \DUDWDELOPHN LoLQ %LUOHúLN 'HYOHWOHU $QD\DVDVÕQÕQ ELOH
\HQLGHQJ|]GHQJHoLULOPHVLYHGH÷LúWLULOPHVLJHUHNWL÷LQLVL]OHUoRNL\LDQOD\DFDNWÕQÕ]
*HOHFH÷LQ DQD\DVDVÕQÕQ WDVOD÷ÕQÕ KD]ÕUODPDN EL]LP LoLQ KLo GH NROD\ GH÷LO %L] GDKD VRUXODUÕ IRUPOH
HWPH\HoDOÕúÕUNHQFHYDSODUÕoRNWDQEXOGXNODUÕQÕ|QHVUHQOHUHJYHQGX\DPÕ\RUX]$PDDUWÕNEWQ\OH
\HQLDOWHUQDWLIOHULJHOLúWLUPHEXQODUÕWDUWÕúPDHOHúWLUPHHQLQHER\XQDLQFHOHPHYHJHOHFH÷LQGHPRNUDWLN
PLPDULVLQLWHPHOGHQ\HQLGHQWDVDUODPDQÕQ]DPDQÕJHOPLúWLU
gINH\DGDGRJPDWL]POHDQLELULoJGVHONDVÕOPD\ODGH÷LOHQJHQLúELUGDQÕúPDYHEDUÕúoÕVLYLONDWÕOÕPOD
ELUDUD\DJHOHUHN$PHULND \D\HQLELUDQD\DVDND]DQGÕUPDOÕ\Õ]
6L]OHUEXLKWL\DFÕoRNL\LDQODUGÕQÕ]dQNúXV|]OHULVL]LQNXúD÷ÕQÕ]GDQELULVL-HIIHUVRQV|\OHPLúWL%D]Õ
LQVDQODUDQD\DVDODUÕQ|QQGHVD\JÕ\ODH÷LOLURQODUÕ\DOQÕ]FDELUVÕ÷ÕQDNJLEL J|UUYHHOVUOHPH\HFHN
NDGDU NXWVDO VD\DU $QD\DVDODUÕ \D]DQ HVNL NXúDN LQVDQODUD LQVDQVW ELU ELOJHOLN DWIHGHU YH RQODUÕQ
\D]GÕNODUÕQÕQ KLoELU ]DPDQ GH÷LúWLULOHPH\HFH÷LQL NDEXO HGHU .XúNXVX] EL] DQD\DVDODUGD YH \DVDODUGD
VÕNVÕNYHGHQHQPHPLúGH÷LúLNOLNOHU\DSÕOPDVÕQÕVDYXQX\RUGH÷LOL]DPDEL]D\QÕ]DPDQGD\DVDODUÕQYH
NXUXPODUÕQ LQVDQ DNOÕQÕQ LOHUOHPHVL\OH HO HOH JLWPHVL JHUHNWL÷LQL ELOL\RUX] <HQL NHúLIOHU \DSÕOGÕNoD \HQL
KDNLNDWOHUD\GÕQOÕ÷DoÕNWÕNoDYHNRúXOODUÕQGH÷LúPHVL\OHELUOLNWHWDU]YHJ|UúOHUGHGH÷LúWLNoHNXUXPODUÕQ
GDLOHUOHPHVLYH]DPDQDD\DNX\GXUPDVÕJHUHNLU
%L]OHUH EX NDGDU X]XQ ELU VUH EX NDGDU L\L KL]PHW HWPLú RODQ DPD úLPGL VÕUDVÕ JHOGL÷L LoLQ |OPHVL YH
\HULQL ELU \HQLVLQH EÕUDNPDVÕ JHUHNHQ VLVWHPLQ \DUDWÕOPDVÕQD \DUGÕPFÕ ROPXú RODQ 0U -HIIHUVRQ D HQ
EDúWDEXELOJHOL÷LLoLQWHúHNNUOHULPL]LVXQPDNLVWHUL]
$OYLQYH+HLGL7RIIOHU
+D\DOL ELU PHNWXS .XúNXVX] EDúND ONHOHUGH GH IÕUVDW EXOGXNODUÕQGD EHQ]HU GX\JXODUÕ LIDGH HGHFHN
ELUoRNLQVDQYDUGÕUdQNJQP]GHNLoR÷XGHYOHWLQJHUHNVL]OHúWL÷L\DOQÕ]FDEL]OHULQNHúIHWWL÷LELUVÕU
GH÷LOGLU6|]NRQXVXRODQVDGHFH$PHULND \D|]JELUKDVWDOÕNKLoGH÷LOGLU
6RUXQøNLQFL'DOJDNXUXPODUÕQÕQHQND]Ձ]HULQGHhoQF'DOJDX\JDUOÕ÷ÕQÕNXUPDNLoLQGDKDX\JXQ\HQL
SROLWLN\DSÕODUÕELUoRNONHGHD\QÕDQGDWDVDUODPDQÕQJHUHNOLROPDVÕGÕU
%XDNÕOODUÕ]RUOD\ÕFÕYHVRQGHUHFHVDQFÕOÕRODFDNWDPDPODQPDVÕRQ\ÕOODUÕJHUHNWLUHFHNDPDNDoÕQÕODPD]
RODQELUSURMHGLU %XE\NELURODVÕOÕNOD%LUOHúLN 'HYOHWOHU.RQJUHVL QL/RUGODUYH$YDP.DPDUDODUÕ QÕ
) UDQVÕ] 0HFOLVL QL %XQGHVWDJ Õ 'LHW L ELUoRN ONHGHNL GHY EDNDQOÕNODUÕ YH G÷P ROPXú NDPX
KL]PHWOHULQLDQD\DVDODUÕYH\DUJÕVLVWHPOHULQL|]HWOHNDWÕYHDUWDQ|OoGHLúH\DUDPD]KDOHJHOHQPHYFXW
WHPVLOLKNPHWD\JÕWODUÕQÕQoR÷XQXN|NOELUUHYL]\RQDWDELWXWPD\D\|QHOLNX]XQVUHOLELUPFDGHOH\L
JHUHNWLUHFHNWLU
%XSROLWLNPFDGHOHGDOJDVÕXOXVDOG]H\OHVÕQÕUOÕNDOPD\DFDNWÕUgQP]GHNL\ÕOODUGDYHRQ\ÕOODUGDELU
XoWD %LUOHúPLú 0LOOHWOHUGHQ |WHNL XoWD \HUHO EHOHGL\H PHFOLVOHULQH NDGDU EWQ JOREDO \DVD PDNLQHVL
DUWDQ|OoGHNDUúÕNR\XODPD]ELU\HQLGHQ\DSÕODQPDWDOHELQLQ\NVHOLúL\OHNDUúÕNDUúÕ\DNDODFDNWÕU
.HQGLEDúODUÕQDN|WROGXNODUÕ\DGDúXYH\DEXVÕQÕI\DGDJUXSWDUDIÕQGDQNRQWUROHGLOGLNOHULLoLQGHJLO
DUWDQ |OoGH LúH \DUDPD] KDOH JHOGLNOHUL UDGLNDO ELU GH÷LúLP JHoLUHQ GQ\DQÕQ LKWL\DoODUÕQD X\JXQ
GúPHNWHQoÕNWÕNODUÕLoLQEWQEX\DSÕODUÕQWHPHOGHQGH÷LúPHVLJHUHNHFHNWLU
<HQLGHQ LúOHUOL\|QHWLPOHU ROXúWXUDELOPHNYH\DúDPVUHPL]LQHQ|QHPOL SROLWLNJ|UHYLRODELOHFHNúH\L
JHUoHNOHúWLUHELOPHN LoLQ HQ |QFH øNLQFL 'DOJD G|QHPLQLQ ELULNPLú NOLúHOHULQGHQ NXUWXOPDPÕ] JHUHNL\RU
3ROLWLN\DúDPÕDUWÕNoWHPHOLONHDoÕVÕQGDQ\HQLGHQGúQPHNWH\DUDUYDUGÕU
$VOÕQGDEXQODUEHONLGH\DUÕQÕQhoQF'DOJDKNPHWOHULQLQND\QDNLONHOHULKDOLQHJHOHFHNWLU
$=,1/,.*h&h
hoQF'DOJDKNPHWLQLQELULQFLLONHVLD]ÕQOÕNJFLONHVLGLU%XQDJ|UHøNLQFL'DOJDG|QHPLQLQWHPHO
PHúUXL\HW LONHVL RODQ oR÷XQOXN \|QHWLPL JLGHUHN DQODPVÕ]ODúPDNWDGÕU gQHPOL RODQ oR÷XQOXNODU GH÷LO
D]ÕQOÕNODUGÕU3ROLWLNVLVWHPOHULPL]LQEXROJX\XDUWDQ|OoGH\DQVÕWPDVÕJHUHNLU
'HYULPFLNXúD÷ÕQÕQLQDQoODUÕQÕ\DQVÕWÕUúHNLOGHKNPHWOHULQoR÷XQOX÷XQNDUDUODUÕQDPXWODNUÕ]DJ|VWHULU
úHNLOGH GDYUDQPDVÕ JHUHNWLJLQL V|\OH\HQ JHQH -HIIHUVRQ GX 2 VÕUDODUGD øNLQFL 'DOJD G|QHPLQLQ
úDID÷ÕQGD %LUOHúLN 'HYOHWOHU YH $YUXSD NHQGLOHULQL VRQXoWD NLWOHVHO VDQD\L WRSOXPODUÕQD G|QúWUHFHN
X]XQVUHFLQGDKDKHQ]EDúODUÕQGD\GÕ
dR÷XQOXN\|QHWLPLNRQVHSWLEXWRSOXPODUÕQLKWL\DoODUÕQDWDPDPHQGHQNGú\RUGX%L]LPPHYFXWNLWOHVHO
GHPRNUDVLPL]NLWOHVHOUHWLPLQNLWOHVHOWNHWLPLQNLWOHVHOH÷LWLPLQNLWOHVHOPHG\DQÕQYHNLWOHVHOWRSOXPXQ
SROLWLNLIDGHVLGLU
%XJQLVHJ|UPúROGX÷XPX]JLELHQGVWUL\DOL]PLJHULGHEÕUDNÕ\RUYHKÕ]ODNLWOHVHOROPDNWDQoÕNPÕúELU
WRSOXP KDOLQH JHOL\RUX] 6RQXoWD ELU oR÷XQOX÷X VHIHUEHU HWPHN KDWWD KNPHW HGHELOLU ELU NRDOLV\RQ
ROXúWXUPDN DUWDQ |OoGH ]RUODúPDNWD oR÷X ]DPDQ RODQDNVÕ] ROPDNWDGÕU 0DVVDFKXVHWWV ,QVWLWXWH RI
7HFKQRORJ\ GHQ SROLWLN ELOLPFL :DOWHU 'HDQ %XUQKDP $PHULND LoLQ ú|\OH GL\RU %XJQ KLoELU NRQX
oHYUHVLQGHROXPOXELUoR÷XQOXNROXúPDVÕPPNQJ|UQP\RU
$]VD\ÕGDE\NEOR÷XQELUoR÷XQOXNROXúWXUPDN]HUHLWWLIDN\DSWÕ÷ÕVRQGHUHFHWDEDNDODQPÕúELUWRSOXP
\HULQHEXJQoR÷X NÕVDVUHOLELQOHUFHD]ÕQOÕ÷ÕQDQDIRUJLELG|QHUHNJHoLFLNDOÕSODU\DUDWWÕ÷ÕYH |QHPOL
NRQXODUGDHQGHURODUDNELUPXWDEDNDWROXúWXUGX÷XNRQILJUDWLIELUWRSOXPV|]NRQXVXGXUhoQF'DOJD
X\JDUOÕ÷ÕQÕQJHOLúPHVLRQHGHQOHPHYFXWLNWLGDUODUÕQPHúUXL\HWLQLWHPHOGHQ]D\ÕIODWPDNWDGÕU
hoQF 'DOJD D\QÕ ]DPDQGD oR÷XQOXN \|QHWLPL LOH VRV\DO DGDOHW DUDVÕQGDNL EWQ DOÕúÕOPÕú
YDUVD\ÕPODUÕPÕ]D GD PH\GDQ RNXPDNWDGÕU %WQ øNLQFL 'DOJD X\JDUOÕ÷Õ ER\XQFD oR÷XQOXN \|QHWLPL
X÷UXQDPFDGHOHLQVDQFÕOYH|]JUOHúWLULFL\GL*QP]*QH\$IULNDVÕJLELKHQ]VDQD\LOHúPHNWHRODQ
ONHOHUGHKkOkE|\OHGLUøNLQFL'DOJDWRSOXPODUÕQGDoR÷XQOXN\|QHWLPLQHUHGH\VH KHU]DPDQ\RNVXOODU
LoLQGDKDDGLOELUVRQXoDQODPÕQDJHOL\RUGX
1H YDU NL EXJQ hoQF 'DOJD WDUDIÕQGDQ VDUVÕODQ WRSOXPODUGD JHQHOOLNOH EXQXQ WDP WHUVL GR÷UXGXU
5DNDPODU DUWÕN PXWODND JHUoHN \RNVXOODUÕQ WDUDIÕQGD GH÷LOGLU <RNVXOODU ELUoRN ONHGH WÕSNÕ EWQ |WHNL
NHVLPOHUJLELELUD]ÕQOÕNKDOLQHJHOPLúWLU
2 QHGHQOHoR÷XQOXN\|QHWLPLDUWÕNELUPHúUXL\HWLONHVLRODUDNX\JXQGúPHPHNOHNDOPDPDNWDhoQF
'DOJD\D\|QHOHQWRSOXPODUGDPXWODNDLQVDQFÕOYHGHPRNUDWLNELULúOHYJ|UUROPDNWDQGDoÕNPDNWDGÕU
øNLQFL 'DOJD LGHRORJODUÕ NLWOH WRSOXPXQXQ GD÷ÕOPDVÕQGDQ VUHNOL \DNÕQPDNWDGÕU =HQJLQOHúHQ oHúLWOLOL÷L
LQVDQ JHOLúPHVL LoLQ ELU IÕUVDW RODUDN J|UPHN \HULQH EXQX SDUoDODQPD YH %DONDQODúPD GL\H
GDPJDODPDNWDYHD]ÕQOÕNODUÕQEHQFLOOLNLQLQDUWPDVÕQDED÷ODQPDNWDGÕUODU%XNXúNXOXDoÕNODPDQHGHQLQ
\HULQH VRQXFX JHoLUPHNWHGLU dQN D]ÕQOÕNODUÕQ HWNLQOLNOHULQLQ DUWPDVÕ RUWD\D DQLGHQ ELU EHQFLOOL÷LQ
oÕNPDVÕQÕQ VRQXFX GH÷LOGLU %X ROJX ELUoRN úH\LQ \DQÕ VÕUD YDU RODELOPHN LoLQ EL]LP JHoPLúWH
WDQÕGÕNODUÕPÕ]DRUDQODoRNGDKDGH÷LúLNUHQNOLDoÕNYHoHúLWOLELUWRSOXPDLKWL\DoGX\DQ\HQLELUUHWLP
VLVWHPLQLQJHUHNOHULQLQELU\DQVÕPDVÕGÕU
<DøNLQFL'DOJDSROLWLNNXUXPODUÕPÕ]ÕNXUWDUPDoDEDVÕ\ODoHúLWOLOLN\|QQGHNLJLGLúHNDUúÕVRQELUEH\KXGH
GLUHQLúLoLQHJLUHFH÷L]\DGDoHúLWOLOL÷LNDEXOHGHFHNYHEXNXUXPODUÕEXQDJ|UHGH÷LúWLUHFH÷L]
%LULQFL VWUDWHML DQFDN WRWDOLWHU DUDoODUOD X\JXODQDELOLU YH NDoÕQÕOPD]OÕNOD HNRQRPLN YH NOWUHO WÕNDQPD\OD
VRQXoODQÕUøNLQFLVLLVHWRSOXPVDOHYULPHYHD]ÕQOÕNWDEDQOÕELU\LUPLELULQFL\]\ÕOGHPRNUDVLVLQH\RODoDU
'HPRNUDVL\L hoQF 'DOJD EDNÕPÕQGDQ \HQLGHQ ROXúWXUPDN LoLQ oHúLWOLOL÷LQ DUWPDVÕQÕQ WRSOXPODUGD
RWRPDWLN RODUDN JHULOLPOHULQ DUWPDVÕQD YH oDWÕúPDODUD \RO DoDFD÷Õ úHNOLQGHNL NRUNXWXFX DPD \DQOÕú
YDUVD\ÕPÕ WHUN HWPHN ]RUXQGD\Õ] $VOÕQGD EXQXQ WDP WHUVL GR÷UX RODELOLU 7RSOXPGD oDWÕúPD \DOQÕ]FD
JHUHNOL GH÷LO D\QÕ ]DPDQGD EHOOL VÕQÕUODU LoLQGH DU]X HGLOLU ROPDNWDGÕU (÷HU \] NLúL KHSVL E\N ELU
WXWNX\ODD\QÕ\]÷ LVWL\RUVDEXQXQ LoLQVDYDúPDN]RUXQGDNDODELOLUOHU %XQDNDUúÕOÕNKHUELUL D\UÕ ELU
DPDo SHúLQGH NRúX\RUVD DUDODUÕQGD WLFDUHW YH LúELUOL÷L \DSPDN GD\DQÕúPD LOLúNLOHUL LoLQGH ROPDN
NHQGLOHULLoLQoRNGDKD\DUDUOÕRODFDNWÕU(÷HUX\JXQWRSOXPVDOG]HQOHPHOHU\DSÕOÕUVDoHúLWOLOLNJYHQOL
YHLVWLNUDUOÕELUX\JDUOÕ÷ÕQWHPHOLRODELOLU
%XJQ D]ÕQOÕNODU DUDVÕQGDNL DQODúPD]OÕNODUÕQ úLGGHWLQ VÕQÕUÕQD NDGDU JHUHNVL] \HUH NHVNLQOHúPHVLQLQ
QHGHQL X\JXQ SROLWLN NXUXPODUÕQ \RNOX÷XGXU $]ÕQOÕNODUÕ X]ODúPD] KDOH JHWLUHQ E|\OHVL NXUXPODUÕQ
HNVLNOL÷LGLU%XWUNXUXPODUÕQHNVLNOL÷LQGHoR÷XQOXNODUDXODúPDNJLGHUHNGDKDGD]RUODúPDNWDGÕU
+RúQXWVX]OX÷X EDVWÕUPDN \D GD D]ÕQOÕNODUÕ EHQFLOOLNOH VXoODPDN EX VRUXQODUD ELU \DQÕW RODPD] 6DQNL
VHoNLQOHU YH RQODUÕQ X]PDQODUÕ D\QÕ úHNLOGH EHQFLO GH÷LOOHU d|]P oHúLWOLOL÷L NDEXO HWPHN YH
PHúUXODúWÕUPDN LoLQ \HQL G]HQOHPHOHU GH÷LúHQ YH VD\ÕODUÕ KÕ]OD DUWDQ D]ÕQOÕNODUÕQ KÕ]OD GH÷LúHQ
LKWL\DoODUÕQDGX\DUOÕRODFDN\HQLNXUXPODUWDVDUODPD\DoDOÕúPDNWÕU
*HOHFHNWH ELU JQ WDULKoLOHU JHUL\H EDNÕS VHoLPOHUL YH oR÷XQOXN DUD\ÕúODUÕQÕ LOHWLúLP EDNÕPÕQGDQ LONHO
\DUDWÕNODUÕQDUNDLNELUW|UHQLRODUDNGH÷HUOHQGLUHFHNWLU1HYDUNLEXJQWHKOLNHOHUOHGROXELUGQ\DGDQH
EWQ JF WHN ELU NLúL\H GHYUHGHELOLUL] QH oR÷XQOXNoX VLVWHPOHUGH YDU RODQ ]D\ÕI NDPXR\X HWNLVLQGHQ
YD]JHoHELOLUL] QH GH GDU D]ÕQOÕNODUÕQ |WHNL D]ÕQOÕNODUÕ WLUDQOÕN DOWÕQD VRNDFDN JHQLú NDUDUODU DOPDVÕQD L]LQ
YHUHELOLUL]
%L]L ND\JDQ oR÷XQOXNODUÕQ SHúLQH GúUHQ øNLQFL 'DOJDQÕQ NDED \|QWHPOHULQL E\N |OoGH J|]GHQ
JHoLUPHN ]RUXQGD ROPDPÕ]ÕQ QHGHQL GH EXGXU %LU D]ÕQOÕNODU GHPRNUDVLVL LoLQ WDVDUODQPÕú \HQL
\DNODúÕPODUD LKWL\DFÕPÕ] YDU )DUNOÕOÕNODUÕ GÕúOD\ÕFÕ R\ODPDODUD NRQXODUÕQ XVWDFD VÕQÕUODQPDVÕQD \D GD
NDUPDúÕNVHoLPVLVWHPOHULQHGD\DOÕ]RUODPD\DGDG]PHFHoR÷XQOXNODUODKDVÕUDOWÕHWPHNWHQoRNDoÕ÷D
oÕNDUDFDN\|QWHPOHUJHUHNL\RU
g]HWOHEWQVLVWHPLKHPIDUNOÕD]ÕQOÕNODUÕQUROOHULQLJoOHQGLUHFHNKHPGHELUoR÷XQOXNROXúWXUPDODUÕQD
L]LQYHUHFHNúHNLOGHPRGHUQOHúWLUPH\HLKWL\DFÕPÕ]YDU
øNLQFL 'DOJD WRSOXPODUÕQGD KDONÕQ LUDGHVLQL EHOLUOH\HELOPHN LoLQ \DSÕODQ VHoLPOHU LNWLGDU VHoNLQOHUL
DoÕVÕQGDQ |QHPOL ELU JHUL LOHWLP ND\QD÷Õ\GÕ .RúXOODU úX \D GD EX QHGHQOH oR÷XQOXN DoÕVÕQGDQ
NDWODQÕODPD] GXUXPD JHOGL÷LQGH YH VHoPHQOHULQ \]GH L WHSNLVLQL ND\GD JHoLUGL÷LQGH VHoNLQOHU HQ
D]ÕQGDQSDUWLOHULGH÷LúWLUHELOLU\HQLSROLWLNDODUDEDúYXUDELOLU\DGDEDúNDD\DUODPDODUDJLGHELOLUOHUGL
$PDGQQNLWOHVHOWRSOXPXQGDELOH\]GHLONHVLVRQGHUHFHN|UOHWLFLYHWDPDPHQQLFHOLNVHOELUDUDoWÕ
dR÷XQOX÷X EHOLUOHPHN LoLQ NXOODQÕODQ R\ODU LQVDQODUÕQ J|UúOHULQLQ NDOLWHVL NRQXVXQGD EL]H KLoELU IøNLU
YHUPH]<DOQÕ]FDEHOOLELUDQGD; LNDoNLúLQLQLVWHGL÷LQLJ|VWHULUDPDQHNDGDUD]\DGDoRNLVWHGLNOHUL
NRQXVXQGDKLoELUúH\DQODWPD]'DKDGD|QHPOLVL; LQ\HULQHGDKDL\LQH\LLVWH\HELOHFHNOHULNRQXVXQGD
KLoELU úH\ V|\OHPH] 2\VD D]ÕQOÕNODUGDQ ROXúDQ ELU WRSOXPGD EX \DúDPVDO |QHP WDúÕ\DQ ELU
HQIRUPDV\RQGXU
%XLONHEL]HELUD]ÕQOÕ÷ÕQNHQGLQLQHNDGDUWHKGLWDOWÕQGDKLVVHWWL÷LQL\DGDELUNRQX\DROD÷DQGDQID]ODELU
D÷ÕUOÕN YHULOPHVLQL JHUHNWLUHFHN NDGDU \DúDPVDO ELU |QHP ELoWL÷LQL GH DQODWDPD] .LWOHVHO ELU WRSOXPGD
oR÷XQOXN\|QHWLPLQLQoRNL\LELOLQHQEX]D\ÕIOÕNODUÕQDWDKDPPOHGLOPHVLQLQQHGHQLELUoRNúH\LQ\DQÕVÕUD
oR÷X D]ÕQOÕ÷ÕQ VLVWHPL SDUoDOD\DELOHFHN ELU VWUDWHMLN JFH VDKLS ROPDPDVÕ\GÕ $PD KHU ELULPL]LQ D]ÕQOÕN
JUXSODUÕQÕQ \HVL KDOLQH JHOGL÷LPL] JQP]Q VRQ GHUHFH NDEORODQPÕú WRSOXPODUÕQGD EX DUWÕN JHoHUOL
GH÷LOGLU
.LWOHVHO ROPDNWDQ oÕNPÕú ELU hoQF 'DOJD WRSOXPX LoLQ HQGVWUL\HO JHoPLúLQ JHUL LOHWLP VLVWHPOHUL oRN
NDED NDoPDNWDGÕU 2 QHGHQOH R\ NXOODQPD\Õ YH VHoLPOHUL WDPDPHQ \HQL ELU WDU]GD JHUoHNOHúWLUPHPL]
JHUHNL\RU
1H J]HO NL hoQF 'DOJD WHNQRORMLOHUL EL]H hoQF 'DOJD GHPRNUDVLVL \|QQGH LOHUOH\HELOHFH÷LPL]
\ROODU VXQX\RU 'HPRNUDVLPL]LQ NXUXFXODUÕQÕQ øNL \]\ÕO |QFH GLNNDWH DOGÕ÷Õ WHPHO NRQXODUÕ \HS\HQL ELU
ED÷ODP LoLQGH \HQLGHQ JQGHPH JHWLUL\RU %X WHNQRORMLOHU GHPRNUDVLQLQ úLPGL\H NDGDU SUDWLN ROPD\DQ
\HQLELoLPOHULQLPPNQNÕOÕ\RU
<$5,'2ö58'$1'(02.5$6ø
<DUÕQÕQSROLWLNVLVWHPLQLQøNLQFLWHPHOWDúÕ\DUÕGR÷UXGDQGHPRNUDVLROPDNGXUXPXQGDGÕU<DUÕGR÷UXGDQ
GHPRNUDVLWHPVLOFLOHUHED÷OÕNDOPDNWDQNHQGLPL]LGR÷UXGDQWHPVLOHWPH\HJHoLúVUHFLQGHEXøNLVLQLQ
ELUNDUÕúÕPÕGÕU
*|UPú ROGX÷XPX] JLEL PXWDEDNDWÕQ o|NPHVL EWQ\OH WHPVLO NRQVHSWLQLQ DOWÕQÕ R\PDNWDGÕU 6HoLP
E|OJHVLQGHNLVHoPHQOHUDUDVÕQGDELUDQODúPD\RNVDELUWHPVLOFLJHUoHNWHNLPLWHPVLOHWPHNWHGLU"gWH
\DQGDQ \DVD NR\XFXODU \DVDODUÕ ELoLPOHQGLULUNHQ DUWDQ |OoGH NDGUR GHVWH÷LQH EDúYXUPDNWD YH
GÕúDUÕGDNLX]PDQODUDGDQÕúPDNWDGÕUøQJLOL]SDUODPHQWHUOHUJHUHNOLNDGURGHVWH÷LQHVDKLSROPDGÕNODUÕLoLQ
:KLWHKDOOEURNUDVLVLNDUúÕVÕQGDVRQGHUHFH]D\ÕIWÕU2QHGHQOHJoJLGHUHNSDUODPHQWRGDQVHoLOPHPLú
NDPXJ|UHYOLOHULQHND\PDNWDGÕU
<UWPHEURNUDVLVLQLQHWNLVLQLGHQJHOHPHNDPDFÕ\OD\RODoÕNDQ$%'.RQJUHVLVRQXoWD.RQJUH%WoH
2ILVL7HNQRORML*HOLúWLUPH2ILVLYHEHQ]HULEURYHX]DQWÕODUÕQGDQROXúDQNHQGLEURNUDVLVLQL\DUDWPÕúWÕU
$PD EX GXYDUÕQ GÕúÕQGDNL VRUXQX GXYDUÕQ LoLQH WDúÕPDNWDQ EDúND ELU LúH \DUDPDPÕúWÕU 6HoLOPLú
WHPVLOFLOHULPL] NDUDUD ED÷ODPDN ]RUXQGD ROGXNODUÕ ELQOHUFH |QOHP NRQXVXQGD JLGHUHN GDKD D] ELOJL
VDKLEL ROPDNWD YH DUWDQ |OoGH EDúNDODUÕQÕQ KNPOHULQH ED÷ÕPOÕ KDOH JHOPHNWHGLUOHU 7HPVLOFL DUWÕN
NHQGLVLQLELOHWHPVLOHGHPHPHNWHGLU
$VOÕQGDSDUODPHQWRODUNRQJUH\DGDPHFOLVOHUWHRULNRODUDNUDNLSD]ÕQOÕNODUÕQoÕNDUODUÕQÕQX]ODúWÕUÕODELOGL÷L
\HUOHUGL $]ÕQOÕNODUÕQ WHPVLOFLOHUL SDUODPHQWRGD RQODUÕQ DGÕQD ELU WU DOÕúYHULúH JLUHUGL %XJQ LVH øNLQFL
'DOJDQÕQN|UHOPLúSROLWLNDUDoODUÕ\ODELU\DVDNR\XFXWHPVLOHGHUJ|UQG÷oRNVD\ÕGDNLJUXSoXNDGÕQD
SD]DUOÕNODU\UWPHN\DGDDUDFÕOÕN\DSPDNELU\DQDEXJUXSoXNODUÕL]OHPHRODQD÷ÕQDELOHVDKLSGH÷LOGLU
9H $PHULNDQ .RQJUHVL $OPDQ %XQGHVWDJ Õ \D GD 1RUYHo 6WRUWLQJL QLQ \N DUWWÕNoD GXUXP GDKD GD
N|WOHúPHNWHGLU
%X ROJX WHN DPDoOÕ SROLWLN EDVNÕ JUXSODUÕQÕQ QLoLQ X]ODúPD] ELU KDOH JHOGL÷LQL DoÕNODPD\D GD \DUGÕPFÕ
ROXU<DVDNR\XFXNXUXPODUGDWDOHSOHULQLQJHUHNWL÷LJLELHOHDOÕQÕSWDUWÕúÕOPDVÕYHELUX]ODúPDVD÷ODQPDVÕ
RODQDNODUÕQÕQ VRQ GHUHFH VÕQÕUOÕ ROGX÷XQX J|UHQ EX JUXSODU VLVWHPH LOLúNLQ X]ODúPD] WDOHSOHUH
\|QHOPHNWHGLU%|\OHFHWHPVLOLSDUODPHQWRQXQQLKDLDUDEXOXFXROGX÷XWHRULVLGHo|NPHNWHGLU
3D]DUOÕ÷ÕQLIODVHWPHVLNDUDUEXQDOÕPÕWHPVLOLNXUXPODUÕQIHOFHX÷UDPDVÕEWQEXQODUX]XQYDGHGHGH
ROVD EXJQ D] VD\ÕGDNL V|]GH WHPVLOFL WDUDIÕQGDQ DOÕQDQ NDUDUODUÕQ oR÷XQXQ JLGHUHN VHoPHQOHULQ
NHQGLOHULQH DNWDUÕOPDVÕ JHUHNWL÷LQL J|VWHUPHNWHGLU (÷HU VHoWL÷LPL] DUDEXOXFXODU EL]LP DGÕPÕ]D SD]DUOÕN
\UWHPL\RUODUVDEXQXNHQGLPL]LQ\DSPDVÕJHUHNLU(÷HURQODUÕQ\DSWÕ÷Õ\DVDODUEL]LPLKWL\DoODUÕPÕ]GDQ
JLGHUHNX]DNODúÕ\RU\DGDEXQODUD\DEDQFÕODúÕ\RUVD\DVDODUÕPÕ]ÕNHQGLPL]\DSPDOÕ\Õ]$PDEXQXQLoLQ
|QFH\HQLNXUXPODUYH\HQLWHNQRORMLOHUJHUHNPHNWHGLU
*QP]GHNLWHPHONXUXPODUÕJHOLúWLUPLú RODQøNLQFL'DOJD GHYULPFLOHULGR÷UXGDQGHPRNUDVLQLQWHPVLOL
GHPRNUDVL NDUúÕVÕQGDNL DYDQWDMODUÕQÕQ JD\HW L\L ELOLQFLQGH\GL $PHULNDQ GHYULPFLOHUL 1HZ (QJODQG NHQW
PHFOLVOHULQLYHNoN|OoHNOLRUJDQLNPXWDEDNDWROXúWXUPD\|QWHPOHULQL\DNÕQGDQWDQÕ\RUODUGÕ1HYDUNL
GR÷UXGDQGHPRNUDVLQLQ\HWHUVL]OLNOHULYHVÕQÕUODPDODUÕGDoRNL\LELOLQL\RUGXYHRJQLoLQEXQODUoRNGDKD
LNQDHGLFL\GL
%LUOHúLN 'HYOHWOHUGH 8OXVDO 3OHELVLW DGOÕ |QHUL\L NDOHPH DODQ 0F&DXOH\ 5RRG YH -RKQVRQ 7KH
)HGHUDOLVGH E|\OHVL ELU \HQLOL÷H NDUúÕ øNL LWLUD] |QH VUOPúW GL\H \D]Õ\RUODU %LULQFLVL GR÷UXGDQ
GHPRNUDVL KDONÕQ DQOÕN YH GX\JXVDO WHSNLOHULQL GHQHWOHPH\L \D GD JHFLNWLUPH\L PPNQ NÕOPÕ\RUGX
øNLQFLVLR]DPDQÕQLOHWLúLPLE|\OHVLELUPHNDQL]PD\ÕLúOHWPH\HHOYHULúOLGH÷LOGL
%XQODU PHúUX VRUXODUGÕU gUQH÷LQ ODUÕQ RUWDODUÕQGDNL Gú NÕUÕNOÕ÷ÕQD X÷UDPÕú |INHOL $PHULNDQ
NDPXR\X +DQRL \H ELU QNOHHU ERPED DWÕS DWPDPD NRQXVXQGD R\XQX QDVÕO NXOODQÕUGÕ" <D GD %DDGHU
0HLQKRI WHU|ULVWOHULQH WHSNL GX\DQ %DWÕ $OPDQ KDONÕ EXQODUÕQ VHPSDWL]DQODUÕQÕQ NDPSODUGD WRSODQPDVÕ
|QHULVLQH QDVÕO \DNODúÕUGÕ" 9H\D 5HQH /HYHVTXH QQ LNWLGDUD JHOPHVLQLQ HUWHVL KDIWDVÕQGD .DQDGDOÕODU
4XHEHF NRQXVXQGD ELU SOHELVLWH JLWVHOHU QH ROXUGX" 6HoLOPLú WHPVLOFLOHULQ NDPXR\XQD RUDQOD GDKD D]
GX\JXVDOYHWHPNLQOLROGX÷XYDUVD\ÕOÕU
1HYDUNLDúÕUÕGX\JXVDOKDONWHSNLVLVRUXQXELUVR÷XPDVUHVLQLQJHWLULOPHVL\DGDUHIHUDQGXPODDOÕQDQ
|QHPOL NDUDUODUÕQ X\JXODQPDVÕQGDQ |QFH øNLQFL ELU UHIHUDQGXPD JLGLOPHVL JLEL GR÷UXGDQ GHPRNUDVL\H
|]JoHúLWOLELoLPOHUOHDúÕODELOLU
*HQLúOHPLúGR÷UXGDQGHPRNUDVLQLQ|QQGHNLHVNLLOHWLúLPVÕQÕUODPDODUÕEXJQNDONÕQÕúROGX÷XLoLQøNLQFL
LWLUD]ÕGDNDUúÕODPDNPPNQGU*QP]GHLOHWLúLPWHNQRORMLOHULQGHNLJ|]NDPDúWÕUÕFÕ LOHUOHPH SROLWLN
NDUDU DOPD VUHoOHULQH GR÷UXGDQ \XUWWDú NDWÕOÕPÕ LoLQ LON NH] RODUDN oRN JHQLú ELU RODQDNODU \HOSD]HVL
VXQPDNWDGÕU
<ÕOODUFD |QFH WDULKVHO ELU ROD\D WDQÕN ROPD ]HYNLQH HUPLúWLN 2KLR &ROXPEXV WDNL GQ\DQÕQ LON NDEOROX
WHOHYL]\RQOX HOHNWURQLN NHQW PHFOLVLLQGH &ROXPEXV XQ NoN ELU EDQOL\|VQQ VDNLQOHUL EX NDUúÕOÕNOÕ
HWNLOHúLPOL LOHWLúLP VLVWHPLQL NXOODQDUDN HOHNWURQLN DUDFÕOÕ÷Õ\OD \HUHO SODQODPD NRPLV\RQXQXQ SROLWLN
WRSODQWÕVÕQDNDWÕOÕ\RUGX+HPúHKULOHURWXUPDRGDODUÕQGDNLELUG÷PH\HEDVDUDN\HUHOLPDUDODQODUÕNRQXW
VWDQGDUWODUÕYHNDUD\ROX\DSÕPÕJLELSUDWLNNRQXODUGDJHWLULOHQ|QHULOHULDQÕQGDR\OD\DELOL\RUODUGÕ<DOQÕ]FD
HYHW\DGDKD\ÕUGHPHNGH÷LOD\QÕ]DPDQGDWDUWÕúPD\DNDWÕOPDNYHNRQXúPDNRODQD÷ÕQDGDVDKLSWLOHU
+DWWDG÷PHOHULQHEDVDUDNWRSODQWÕEDúNDQÕQD\HQLELUJQGHPPDGGHVLQHJHoLOPHVLQLLVWHGLNOHULQLELOH
ELOGLUHELOL\RUODUGÕ
%X\DOQÕ]FD\DUÕQÕQGR÷UXGDQGHPRNUDVLVL LoLQYDURODQ SRWDQVL\HOLQ LONHO ELUJ|VWHUJHVL\GL,QWHUQHWYH
|WHNLLOHWLúLPúHEHNHOHULELU\DQDJQP]QoRNGDKDLOHULELOJLVD\DUODUÕX\GXODUÕWHOHIRQYHNDEORODUÕLOH
R\YHUPHWHNQLNOHULQLNXOODQDUDNH÷LWLPOL\XUWWDúODUWDULKWHLONNH]RODUDNoRJXNRQXGDDUWÕNNHQGLSROLWLN
NDUDUODUÕQÕDOPD\DEDúOD\DELOLUOHU
%XUDGD V|] NRQXVX RODQ \D ELUL \D |WHNL GH÷LOGLU .RQX NDED úHNOL\OH 5RVV 3HURW WDUDIÕQGDQ |QHULOHQ
HOHNWURQLN NHQW PHFOLVOHUL GH GH÷LOGLU dRN GDKD DQODPOÕ YH L\L GúQOPú GHPRNUDWLN VUHoOHU
PPNQGU 6RUX GR÷UXGDQ GHPRNUDVL PL GROD\OÕ GHPRNUDVL PL \D GD NHQGLQL WHPVLO HWPHN PL
EDúNDODUÕWDUDIÕQGDQWHPVLOHGLOPHNPLVRUXVXGH÷LOGLU
'R÷UXGDQ YH GROD\OÕ GHPRNUDVL\L ELUOHúWLUHFHN ELUoRN \DUDWÕFÕ G]HQOHPH JHOLúWLULOHELOLU %XJQ ELUoRN
ONHGH SDUODPHQWHUOHU NHQGL NRPLV\RQODUÕQÕ NHQGLOHUL ROXúWXUPDNWDGÕU <XUWWDúODUÕQ \DVD NR\XFXODUÕ
|QHPOL \D GD VRQ GHUHFH WDUWÕúPDOÕ J|UGNOHUL LKPDO HGLOPLú ELU NRQX\X HOH DODFDN ELU NRPLV\RQ
ROXúWXUPD\D]RUOD\DFDNODUÕKHUKDQJLELU\RO\RNWXU6HoPHQOHULQ\DVDNR\XFXODUÕQGHJLOGHNDPXR\XQXQ
|QHPOL ROGX÷XQX GúQG÷ NRQXODUGD NRPLV\RQODU NXUXOPDVÕ LoLQ \DVDPD RUJDQÕQD GLOHNoHOHUOH
GR÷UXGDQEDúYXUPDKDNNÕQLoLQROPDVÕQ"
%X WU XoXN J|UQHQ |QHULOHUL YXUJXODPDPÕ]ÕQ QHGHQL EXQODUÕ WDUWÕúPDVÕ] EHQLPVHPHPL] GH÷LO oRN
GDKD JHQHO ELU QRNWDQÕQ DOWÕQÕ oL]PHN LVWHPHPL]GLU d|NPHN ]HUH RODQ YH oRN D] NLúLQLQ NHQGLVLQLQ
JHUoHNWHQ WHPVLO HGLOGL÷LQL GúQG÷ ELU VLVWHPL DoPDQÕQ YH GHPRNUDWLNOHúWLUPHQLQ oRN oHúLWOL HWNLOL
\ROODUÕ YDUGÕU $PD EXQXQ LoLQ |QFH JHoPLú oV] \ÕOÕQ oLJQHQH JHOPLú \ROODUÕQÕQ GÕúÕQGD GúQPH\H
EDúODPDPÕ] JHUHNL\RU 6RUXQODUÕPÕ]Õ DUWÕN øNLQFL 'DOJD JHoPLúWHQ DUWDNDOPÕú LGHRORMLOHU PRGHOOHU YH
\DSÕODUODo|]HPH\L]
%HOLUVL] \DQODUOD GROX ROGXNODUÕ LoLQ E|\OHVL \HQL |QHULOHULQ JHQLú |OoHNOL X\JXODPDODUGDQ |QFH \HUHO
G]H\GH|]HQOHGHQHQPHVLúDUWWÕU$PDúX\DGDEX|QHULKDNNÕQGDQHGúQUVHNGúQHOLPGR÷UXGDQ
GHPRNUDVL\H \|QHOLN HVNL LWLUD]ODU WDP GD WHPVLOL GHPRNUDVL\H \|QHOLN LWLUD]ODUÕQ JLGHUHN JoOHQGL÷L úX
JQOHUGHJLGHUHN]D\ÕIODPDNWDGÕU.LPLOHULQHWHKOLNHOLKDWWDVRQGHUHFHJDULSELOH JHOVH\DUÕGR÷UXGDQ
GHPRNUDVLEL]HJHOHFHNLoLQLúOH\HQ\HQLNXUXPODUWDVDUODPDGD\DUGÕPFÕRODELOHFHNÕOÕPOÕELULONHGLU
.$5$5%g/h10(6ø
6LVWHPL D]ÕQOÕN JoOHULQH GDKD oRN DoPDN YH \XUWWDúODUD NHQGLOHULQL \|QHWPHNWH GDKD GROD\VÕ] ELU URO
YHUPHN JHUHNOLGLU $PD EXQODUÕQ KHU øNLVL GH EL]L \DOQÕ]FD \ROXQ \DUÕVÕQD NDGDU J|WUHELOLU *HOHFH÷LQ
SROLWLNDVÕQÕQ oQF \DúDPVDO LONHVL NDUDU DOPD VUHoOHULQLQ WÕNDQPDVÕQÕ DúPD\D YH NDUDUODUÕ DLW
ROGXNODUD \HUH DNWDUPD\D \|QHOLNWLU 3ROLWLN IHOFL DúPDQÕQ \ROX EDVLW úHNLOGH OLGHU GH÷LúWLUPHNWHQ GH÷LO
EL]LPNDUDUE|OQPHVLGL\HDGODQGÕUGÕ÷ÕPÕ]EXLONHGHQJHoPHNWHGLU
%D]Õ SUREOHPOHU \HUHO G]H\GH o|]OHPH] %D]ÕODUÕ GD XOXVDO G]H\GH o|]OHPH] %D]Õ SUREOHPOHU GH
ELUoRN G]H\GH Hú ]DPDQOÕ H\OHP JHUHNWLULU $\UÕFD ELU SUREOHPLQ JHUHNWL÷L JLEL o|]OHFH÷L \HU VDELW
NDOPD]]DPDQLoLQGHGH÷LúLU
.XUXPODUÕQDúÕUÕ\NOHQPHVLQGHQND\QDNODQDQNDUDUDOPDVUHoOHULQGHNLEXJQNWÕNDQÕNOÕ÷ÕDúPDNLoLQ
NDUDUODUÕ E|OPHN YH \HQLGHQ GD÷ÕWPDN ]RUXQGD\Õ] .DUDUODUÕ GDKD JHQLú SD\ODúPDN YH NDUDU DOPD
\HUOHULQLSUREOHPOHULQJHUHNWLUGL÷LúHNLOGHGH÷LúWLUPHNGXUXPXQGD\Õ]
%XJQN SROLWLN G]HQOHPHOHU EX LONH\L NDEDFD oL÷QHPHNWHGLU 3UREOHPOHU \HU GH÷LúWLUPLúWLU DPDNDUDU
DOPD JF \HULQGH VD\PDNWDGÕU %LUoRN NDUDU KkOk EHOOL \HUOHUGH \R÷XQODúPÕú GXUXPGDGÕU .XUXPVDO
PLPDULHQoRNXOXVDOG]H\GHWRSODQPÕúWÕU%XQDNDUúÕOÕNXOXVVWG]H\GH\HWHULQFHNDUDUDOÕQPDPDNWD
YH EXQXQ LoLQ JHUHNOL \DSÕODU oRN D] JHOLúPLú EXOXQPDNWDGÕU $\UÕFD XOXV DOWÕ G]H\H E|OJHOHUH
H\DOHWOHUHLOOHUHYHVHPWOHUH\DGDFR÷UDILROPD\DQVRV\DOJUXSODúPDODUDoRND]NDUDUEÕUDNÕOPDNWDGÕU
8OXVVWG]H\GHEXJQSROLWLNEDNÕPGDQo\]\ÕO|QFHVDQD\LGHYULPLEDúODGÕ÷ÕQGDXOXVDOG]H\GH
ROGX÷XPX]NDGDULONHOYHD]JHOLúPLúGXUXPGD\Õ]2\VDED]ÕNDUDUODUÕXOXVGHYOHWLQVWQHDNWDUPDN
EL]H HQ SDWOD\ÕFÕ VRUXQODUÕPÕ]ÕQ \DWWÕ÷Õ G]H\GH GDKD HWNLOL ROPD RODQD÷Õ YHUPHNOH NDOPD\DFDN D\QÕ
]DPDQGDDúÕUÕ\NOPHUNH]LQXOXVGHYOHWLQNDUDU\NQD]DOWDFDNWÕU.DUDUE|OQPHVLWHPHOELULONHGLU
$PD NDUDUODUÕ \XNDUÕ oÕNDUPDN JHQH \DOQÕ]FD \ROXQ \DUÕVÕ GHPHNWLU $\QÕ ]DPDQGD ELUoRN NDUDUÕ
PHUNH]GHQDúD÷Õ\DLQGLUPHNGHVRQGHUHFH]RUXQOXGXU
%XUDGD GD VRUXQ \D ELUL \D |WHNL WUQGHQ ELU VRUXQ GH÷LOGLU 6|] NRQXVX RODQ PXWODN DQODPGD ELU
PHUNH]LOHúPHDGHPL PHUNH]LOHúPH NDUúÕWOÕ÷Õ GH÷LOGLU gQHPOL RODQ PHUNH]L NDUDU DOÕFÕODUÕQ \HQL
HQIRUPDV\RQ DNÕúODUÕ DOWÕQGD ER÷XOXS NDODFD÷Õ NDGDU DúÕUÕ PHUNH]LOHúPLú ELU VLVWHPGH NDUDU DOPD\Õ
UDV\RQHOELUúHNLOGH\HQLGHQGD÷ÕWPDNWÕU
3ROLWLN DGHPL PHUNH]LOHúWLUPH GHPRNUDVL LoLQ ELU JYHQFH GH÷LOGLU EX GH÷LúLN \HUHO WLUDQOÕNODUÕ GD
PPNQ NÕODELOLU <HUHO SROLWLND oR÷X NH] XOXVDO SROLWLNDGDQ ELOH GDKD \R]GXU $\UÕFD DGHPL
PHUNH]LOHúWLUPHGHQ \DQD JHWLULOHQ |QHULOHULQ oR÷X PHUNH]LOHúWLULFLOHULQ \DUDUÕQD LúOH\HFHN G]PHFH ELU
DGHPLPHUNH]LOHúWLUPHGHQ\DQDGÕU
*HQH GH EWQ EX HNVLOHULQH UD÷PHQ PHUNH]L JFQ |QHPOL |OoGH GD÷ÕWÕOPDVÕ VD÷ODQPDGDQ ELUoRN
GHYOHWH \HQLGHQ DQODP G]HQ YH \|QHWLP YHULPOLOL÷L ND]DQGÕUPDN PPNQ GH÷LOGLU .DUDU \NQ
E|OPHNYHEXQXQ|QHPOLELUE|OPQDúD÷Õ\DDNWDUPDN]RUXQGD\Õ]
%XQXQ QHGHQL URPDQWLN DQDUúLVWOHULQ N|\ GHPRNUDVLVLQL \HQLGHQ NXUPDPÕ]Õ LVWHPHOHUL \D GD |INHOL
]HQJLQYHUJLPNHOOHIOHULQLQ\RNVXOODULoLQ\DSÕODQVRV\DOKDUFDPDODUÕQNHVLOPHVLQLDU]XHWPHOHULGH÷LOGLU
%XQXQ QHGHQL KHU SROLWLN \DSÕQÕQ VD\ÕVÕ] ELOJLVD\DUD GD VDKLS ROVD GDKD ID]OD GH÷LO GH DQFDN EHOOL
PLNWDUGD HQIRUPDV\RQ LúOHPHVLQLQ YH DQFDN EHOOL PLNWDU YH NDOLWHGH NDUDU UHWHELOPHVLQLQ PPNQ
ROPDVÕYHGHYOHWOHULQúLPGLDUWÕNEXEDúDEDúQRNWDVÕQDJHOPLúEXOXQPDVÕGÕU
%XQXQ GD |WHVLQGH GHYOHW NXUXPODUÕQÕQ X\JDUOÕ÷ÕQ HNRQRPLN \DSÕVÕ HQIRUPDV\RQ VLVWHPL YH |WHNL
QLWHOLNOHUL\OH X\XP LoLQGH ROPDVÕ JHUHNLU %XJQ UHWLPLQ YH HNRQRPLN IDDOL\HWLQ N|NO úHNLOGH DGHPL
PHUNH]LOHúPHVLQH YH E|OJHVHOOHúPHVLQH WDQÕN ROX\RUX] %HONL GH XOXVDO HNRQRPL DUWÕN WHPHO ELULP
ROPDNWDQoÕNDFDN
7DQÕN ROGX÷XPX] úH\ EDúND ELU \HUGH GH YXUJXODGÕ÷ÕPÕ] JLEL XOXVDO HNRQRPLOHULQ LoLQGH DUWDQ |OoGH
E\N YH GDKD X\XPOX E|OJHVHO DOW HNRQRPLOHULQ RUWD\D oÕNPDVÕGÕU ùLUNHW G]H\LQGH GH \DOQÕ]FD Lo
DGHPL PHUNH]LOHúPH oDEDODUÕQD GH÷LO D\QÕ ]DPDQGD FR÷UDIL EDNÕPGDQ GD JHUoHN ELU DGHPL
PHUNH]LOHúPHJ|]O\RUX]
%WQEXQODUNÕVPHQGHROVDWRSOXPGDNLHQIRUPDV\RQDNÕúODUÕQGDJHUoHNOHúHQPXD]]DPELUND\PDQÕQ
\DQVÕPDVÕGÕU'DKD|QFHGHV|\OHGL÷LPL]JLELPHUNH]LúHEHNHOHULQJFD]DOGÕNoD LOHWLúLPGHN|NOELU
NLWOHVHOROPDNWDQoÕNÕúDWDQÕNROX\RUX].DEORODUNDVHWOHUELOJLVD\DUODUYH|]HOHOHNWURQLNSRVWDVLVWHPOHUL
KHU\HUH\D\ÕOÕ\RUYHEXQODUÕQKHSVLD\QÕDGHPLPHUNH]LOHúPH\|QQGHHWNL\DSÕ\RU
%LU WRSOXPXQ GHYOHWWHNL NDUDU DOPD VUHoOHULQL GH HU \D GD JHo DGHPL PHUNH]LOHúWLUPHGHQ HNRQRPLN
IDDOL\HWLLOHWLúLPLYH|WHNL\DúDPVDOVUHoOHULNLWOHVHOROPDNWDQoÕNDUPDVÕPPNQGH÷LOGLU
%WQ EXQODU PHYFXW SROLWLN NXUXPODUGD NR]PHWLNWHQ GDKD |WH ELU GH÷LúLP WDOHS HGL\RU %XQXQ LoLQ
EWoHOHULQ YHUJLOHULQ WRSUDNODUÕQ HQHUMLQLQ YH |WHNL ND\QDNODUÕQ NRQWURO X÷UXQD \R÷XQ PFDGHOHOHU
JHUHNL\RU .DUDU E|OQPHVL NROD\ ROPD\DFDNWÕU $PD DúÕUÕ PHUNH]LOHúPLú KHU ONHGH EX NHVLQOLNOH
NDoÕQÕOPD]GÕU
*(1øù/(<(16(d.ø1/(5
.DUDU \N NDYUDPÕ GHPRNUDVLQLQ DQODúÕODELOPHVL DoÕVÕQGDQ NULWLN |QHP WDúÕU %WQ WRSOXPODU
LúOH\HELOPHNLoLQEHOOLELUPLNWDUYHNDOLWHGHSROLWLNNDUDUDLKWL\DoGX\DU$VOÕQGDKHUONHQLQNHQGLQH|]J
ELUNDUDU\DSÕVÕYDUGÕU%X\DSÕQHNDGDUoRNVD\ÕGDGH÷LúLNVÕNYHNDUPDúÕNNDUDUDOPDN]RUXQGDNDOÕUVD
SROLWLNNDUDU\NGHRNDGDUD÷ÕUODúÕUøúWHEXNDUDU\NQQQDVÕOSD\ODúÕOGÕ÷ÕWRSOXPGDNLGHPRNUDVLQLQ
G]H\LQLWHPHOGHQHWNLOHU
øú E|OPQQ GúN YH GH÷LúLPLQ \DYDú ROGX÷X VDQD\L |QFHVL WRSOXPODUGD LúOHULQ \UPHVL LoLQ
JHUoHNWHQ JHUHNOL SROLWLN \D GD LGDUL NDUDUODUÕQ VD\ÕVÕ D]GÕ .DUDU \N KDILIWL <DUÕ H÷LWLPOL
X]PDQODúPDPÕúGDUELUIHRGDOVHoNLQOHUJUXEXEWQNDUDU\NQNHQGLVLVWOHQHUHNDúD÷ÕQÕQ\DUGÕPÕ
ROPDNVÕ]ÕQLúOHULD]oRN\UWHELOLUGL
%L]LPúLPGLGHPRNUDVLRODUDNDGODQGÕUGÕ÷ÕPÕ]úH\NDUDU\NQQDQLGHQHVNLVHoNLQOHUJUXEXQXQLúOHPH
NDSDVLWHVLQLDúDFDNNDGDUDUWWÕ÷ÕQRNWDGDRUWD\DoÕNPÕúWÕUøNLQFL'DOJD \ODELUOLNWHWLFDUHWLQJHQLúOHPHVLLú
E|OPQQ DUWPDVÕ YH WRSOXPXQ EWQ\OH \HQL ELU NDUPDúÕNOÕN G]H\LQH VÕoUDPDVÕ R ]DPDQODU úLPGL
hoQF'DOJDQÕQJHWLUGL÷LQHEHQ]HUELUNDUDUSDWODPDVÕQD\RODoPÕúWÕ
6RQXoWD HVNL HJHPHQ JoOHULQ NDUDU NDSDVLWHOHUL EWQ\OH \HWHUVL] NDOGÕ÷ÕQGD NDUDU \N\OH EDúD
oÕNDELOHFHN \HQL VHoNLQOHU YH DOW VHoNLQOHU GHYúLULUGL %X DPDoOD GHYULPFL \HQL SROLWLN NXUXPODUÕQ
WDVDUODQPDVÕJHUHNWL
6DQD\LWRSOXPXJHOLúWLNoHYHJLGHUHNGDKDNDUPDúÕNODúWÕNoDEXNH]RQXQEWQOHúWLULFLVHoNLQOHULLNWLGDU
WHNQLV\HQOHUL VUHNOL RODUDN DUWDQ NDUDU \NQ WDúÕPDGD NHQGLOHULQH \DUGÕPFÕ RODFDN \HQL NDQ
GHYúLUPH\H]RUODQGÕODU2UWDVÕQÕIÕDUWDQ|OoGHSROLWLNDUHQD\DoHNHQúH\EXJ|]OHJ|UOHPH]DFÕPDVÕ]
VUHo ROGX .DUDU DOPD\Õ JHQLúOHWPH LKWL\DFÕ \DSÕ\Õ GDKD GD JHQLúOHWWL YH DúD÷ÕGDQ GROGXUXODQ \HUOHULQ
VD\ÕVÕQÕDUWÕUGÕ
%X WDEOR WDP GR÷UX ROPDVD ELOH EL]H GHPRNUDVLQLQ PLNWDUÕQÕQ NOWUGHQ 0DUNVLVW VÕQÕIWDQ VDYDú
FHVDUHWLQGHQUHWRULNWHQSROLWLNLUDGHGHQoRNWRSOXPXQNDUDU\NQHED÷OÕROGX÷XQXJ|VWHUPHNWHGLU$÷ÕU
ELU\NHQLQGHVRQXQGDPXWODNDGDKDGHPRNUDWLNELUNDWÕOÕPODSD\ODúÕOPDN]RUXQGDRODFDNWÕU2QHGHQOH
H÷HU WRSOXPVDO VLVWHPLQ NDUDU \N JHQLúOL\RUVD GHPRNUDVL ELU WHUFLK PHVHOHVLQGHQ oRN HYULPVHO ELU
]RUXQOXOXNROXU6LVWHPRQVX]LúOH\HPH]KDOHJHOLU
%WQ EXQODUÕQ J|VWHUGL÷L EDúND ELU úH\ E\N ELU RODVÕOÕNOD LOHUL\H GR÷UX \HQL ELU E\N GHPRNUDWLN
VÕoUDPDQÕQ HúL÷LQH JHOPLú ROGX÷XPX]GXU .DUDU DOPD \NQQ EDúNDQODUÕPÕ]ÕQ EDúEDNDQODUÕPÕ]ÕQ YH
KNPHWOHULPL]LQNDSDVLWHVLQLDúPDVÕROJXVXVDQD\LGHYULPLQGHQEX\DQDLONNH]RODUDNSROLWLNNDWÕOÕPÕQ
UDGLNDOELUúHNLOGHJHQLúOHPHVLLoLQKH\HFDQYHULFLSHUVSHNWLIOHULJQGHPHJHWLUPHNWHGLU
<HQLSROLWLNNXUXPODUDRODQLKWL\DFÕPÕ]\HQLDLOHH÷LWLPYHúLUNHWNXUXPODUÕQDRODQLKWL\DFÕPÕ]ODWDPDPHQ
SDUDOHO JLWPHNWHGLU <HQL ELU HQHUML WDEDQÕ \HQL WHNQRORMLOHU YH \HQL VDQD\LOHU DUD\ÕúÕPÕ]OD GHULQGHQ
ED÷ODQWÕOÕGÕU øOHWLúLPGHNL DOWVWONOHUL YH VDQD\LOHúPHPLú GQ\D\OD RODQ LOLúNLOHUL \HQLGHQ \DSÕODQGÕUPD
LKWL\DFÕQÕ \DQVÕWPDNWDGÕU .ÕVDFD EWQ EX IDUNOÕ DODQODUGDNL KÕ]ODQDQ GH÷LúLNOLNOHULQ SROLWLN LIDGHVL
ROPDNWDGÕU
%X ED÷ODQWÕODU J|UOPHGHQ JD]HWH EDúOÕNODUÕQGDQ ELU DQODP oÕNDUDELOPHN PPNQ GH÷LOGLU dQN
JQP]GHNL HQ|QHPOL SROLWLNoDWÕúPDDUWÕN]HQJLQOHUOH\RNVXOODUVWHWQLN JUXSODUODDOWHWQLNJUXSODU
KDWWD NDSLWDOL]POH VRV\DOLVW YL]\RQODU DUDVÕQGDNL oDWÕúPD GH÷LOGLU *QP]Q EHOLUOH\LFL PFDGHOHVL
VDQD\L WRSOXPXQX JoOHQGLUPH\H YH NRUXPD\D oDOÕúDQODUOD RQXQ LOHULVLQH JHoPH\H KD]ÕU RODQODU
DUDVÕQGDNLoDWÕúPDGÕU*HOHFHNX÷UXQDVSHUPFDGHOHEXGXU
<$5$7,&,/,..$'(5ø0ø=
%D]Õ NXúDNODU ELU X\JDUOÕ÷Õ \DUDWPDN ED]ÕODUÕ GD VUGUPHN LoLQ GR÷DUODU .RúXOODU WDULKVHO GH÷LúLPLQ
øNLQFL GDOJDVÕQÕ EDúODWDQ NXúDNODUÕ \DUDWÕFÕ NÕOGÕ 0RQWHVTXLHX ODU 0LOO OHU YH 0DGLVRQ ODU EL]LP KkOk
JYHQLOLU VD\GÕ÷ÕPÕ] SROLWLN ELoLPOHULQ oR÷XQX NHúIHWWLOHU øNL X\JDUOÕN DUDVÕQGD VÕNÕúÕS NDOGÕNODUÕ LoLQ
\DUDWÕFÕOÕNNDGHUOHULROPXúWX
%XJQWRSOXPVDO\DúDPÕQEWQDODQODUÕQGDDLOHOHULPL]GHLúOHUOHULPL]GHRNXOYHNLOLVHOHULPL]GHHQHUML
YHLOHWLúLPVLVWHPOHULPL]GH\HQLhoQF'DOJDELoLPOHULQL\DUDWPDLKWL\DFÕ\ODNDUúÕNDUúÕ\D\Õ]YHGH÷LúLN
ONHOHUGHNLPLO\RQODUFDLQVDQEXQX\DSPD\DEDúOÕ\RU1HYDUNLHVNLPLúOLNKLoELUDODQGDSROLWLN\DúDPGD
ROGX÷XNDGDUoRNYHWHKOLNHOLGH÷LO9HKLoELUDODQGDWHPHOGH÷LúLPLWDPDPOD\DFDNKD\DOJFGHQH\YH
LUDGHEXJQSROLWLN\DúDPGDROGX÷XNDGDUD]JHOLúPLúGH÷LO
.HQGLLúOHULQGHKXNXNEURODUÕQGD\DGDODERUDWXDUODUÕQGDPXWIDNODUÕQGDGHUVKDQH\DGDúLUNHWOHULQGH
VRQGHUHFH\HQLOLNoLRODQLQVDQODUELOHDQD\DVDPÕ]ÕQ\DGDSROLWLN\DSÕODUÕPÕ]ÕQHVNLPLúROGX÷XYHUDGLNDO
ELU G|QúPH LKWL\Do GX\XOGX÷X LOHUL VUOG÷QGH GRQXS NDOÕ\RUODU %HNOH\HQ E\N ULVNOHUL\OH GHULQ
SROLWLNGH÷LúLPSHUVSHNWLIL|\OHVLQHNRUNXWXFXGXUNLQHNDGDUVUUHDOLVWYHEDVNÕFÕROXUVDROVXQVWDWNR
ELUGHQELUHPPNQRODQGQ\DODUÕQHQL\LVLJLELJ|UQYHULU
7HUVLQH KHU WRSOXPGD HVNLPLú øNLQFL 'DOJD YDUVD\ÕPODUÕQD WDNÕOÕS NDOPÕú |QHULOHQ KLoELU GH÷LúLPL
\HWHULQFH UDGLNDO EXOPD\DQ oHúLWOL WUGHQ VDKWH GHYULPFLOHU YDUGÕU 7RWDOLWHU WHNQRNUDVLOHULQ 2UWDoD÷
WRS\DODUÕQÕQ \D GD WHRNUDWLN GHYOHWOHULQ KD\DOL\OH \DúD\DQ DUNDLN 0DUNVLVWOHU DQDUNR URPDQWLNOHU VD÷
NDQDWIDQDWLNOHUÕUNoÕGHPDJRJODUYHGLQFLED÷QD]ODUVDORQJHULOODODUÕYH7DQUÕ\DVDGÕNWHU|ULVWOHULQVDQOÕN
\HQL ELU WDULKVHO G|QHPH GR÷UX \RO DOÕUNHQ ELOH KkOk GQQ SROLWLN ULVDOHOHULQLQ VDUDUPÕú \DSUDNODUÕQGDQ
DNWDUÕOPÕúGHYULPKO\DODUÕQÕEHVOL\RUODU
1HYDUNLVSHUPFDGHOH\R÷XQODúWÕNoD|QP]HoÕNDFDNRODQúH\JHoPLúWHNLKHUKDQJLELUGHYULPFL
GUDPÕQ\HQLGHQVDKQH\HNRQXOPDVÕHJHPHQVHoNLQOHULQNLWOHOHULSHúLQHWDNPÕúELU|QFSDUWLWDUDIÕQGDQ
PHUNH]L \|QOHQGLUPH\OH DODúD÷Õ HGLOPHVL \D GD WHU|UL]PLQ NÕ]ÕúWÕUGÕ÷Õ NHQGLOL÷LQGHQ NLWOH D\DNODQPDODUÕ
V|]NRQXVXROPD\DFDNWÕU%LUhoQF'DOJDX\JDUOÕ÷ÕLoLQJHUHNOL\HQLSROLWLN\DSÕODUÕQ\DUDWÕOPDVÕWHNELU
EXQDOÕPOÕ DOWVWO÷Q GH÷LO oRN GH÷LúLN \HUOHUGH oRN oHúLWOL G]H\OHUGH RQODUFD \ÕO VUHFHN ELQOHUFH
\HQLOL÷LQYHoDWÕúPDQÕQELUVRQXFXRODUDNJHUoHNOHúHFHNWLU
%XJHOHFH÷HJLGHQ\ROGDúLGGHWRODVÕOÕ÷ÕQÕQV|]NRQXVXROPD\DFD÷ÕDQODPÕQDJHOPH]%LULQFL'DOJD GDQ
øNLQFL'DOJDX\JDUOÕ÷ÕQDJHoLúVDYDúODUD\DNODQPDODUNÕWOÕNODU]RUXQOXJ|oOHUGDUEHYHIHODNHWOHUOHGROX
X]XQVUHOLNDQOÕELUGUDPROPXúWX%XJQLVHoÕWDODUGDKD\NVHNWH]DPDQGDKDNÕVDLYPHoRNGDKD
KÕ]OÕGROD\ÕVÕ\ODWHKOLNHOHUoRNGDKDE\NWU
dRNúH\JQP]QVHoNLQDOWVHoNLQYHVSHUVHoNLQJUXSOkUÕQÕQHVQHNOL÷LQHYH]HNkVÕQDED÷OÕGÕU(÷HU
EX JUXSODU GD JHoPLúWHNL oR÷X HJHPHQ JUXS JLEL GDU J|UúO IøNLUVL] YH NRUNDN GDYUDQÕUVD hoQF
'DOJD \D NDUúÕ NDWÕ ELU GLUHQLú LoLQH JLUHFHN YH EXQXQOD úLGGHW ULVNLQL WÕUPDQGÕUDUDN NHQGL \ÕNÕPODUÕQÕ
KD]ÕUOD\DFDNODUGÕU
7HUVLQH H÷HU EX JUXSODU hoQF 'DOJD \OD ELUOLNWH DNPD\Õ GHQHU YH JHQLú ELU GHPRNUDVL LKWL\DFÕQÕQ
ELOLQFLQHYDUÕUVDWHNQRORML\HGD\DOÕVDQD\LWRSOXPXQXQJHOPHNWHROGX÷XQXIDUNHGLSEXQXQ\DUDWÕOPDVÕQD
NDWÕOPÕúRODQ%LULQFL'DOJDQÕQELUoRND\GÕQVHoNLQLJLELEXQODUGDhoQF'DOJDX\JDUOÕ÷ÕQÕQ\DUDWÕOPDVÕ
VUHFLQGH\HUDODELOLUOHU
.RúXOODUONHGHQONH\HIDUNOÕGÕUDPDWDULKWHKLoELU]DPDQúLPGLROGX÷XNDGDUoRNVD\ÕGDNROHNWLIRODUDN
PDQWÕNOÕELUH÷LWLPJ|UPúYHVRQGHUHFHJHQLúELUELOJL\HOSD]HVL\OHGRQDQPÕúLQVDQROPDGÕøVWLNUDUVÕ]
ELU G]H\ ELOH ROVD LQVDQODUD WRSOXPVDO LOJL YH H\OHP LoLQ JHUHNOL ]DPDQ YH HQHUML\L VD÷OD\DFDN NDGDU
\NVHNELUUHIDKG]H\LQHEXNDGDU\D\JÕQRODUDNGDJHoPLúWHKLoXOkúÕOPDPÕúWÕ6H\DKDWHWPHLOHWLúLP
NXUPDYHEDúNDNOWUOHUGHQ|÷UHQPHRODQDNODUÕQDGDJHoPLúWHEXNDGDUoRNNLúLKLoVDKLSROPDGÕ(Q
|QHPOLVL EDUÕúoÕ ELU úHNLOGH JHUoHNOHúWL÷L WDNGLU GH ]RUXQOX N|NO GH÷LúLPGHQ EX NDGDU oRN \DUDU
VD÷OD\DFDNEXNDGDUJHQLúNHVLPOHUGHKLoROPDGÕ
6HoNLQOHUQHNDGDUD\GÕQODQPÕúROXUODUVDROVXQODUNHQGLEDúODUÕQD\HQLELUX\JDUOÕN\DUDWDPD]ODU%XQXQ
LoLQEWQLQVDQODUÕQHQHUMLVLJHUHNOLGLU$PDEXHQHUMLOHUPHYFXWWXUKDUHNHWHJHoLULOPH\LEHNOHPHNWHGLU
(÷HUEL]OHU|]HOOLNOH\NVHNWHNQRORMLOLONHOHUGHELUVRQUDNLNXúDNLoLQHQVRPXWKHGHIRODUDNEWQ\OH
\HQL NXUXPODU YH DQD\DVDODU \DUDWPD\Õ DOÕUVDN R ]DPDQ HQHUMLGHQ GH JoO ELU úH\L NROHNWLI WDVDUÕP
JFQDoÕ÷DoÕNDUDELOLUL]
<XNDUÕGD HOH DOÕQDQ o LONH\H D]ÕQOÕN JF \DUÕ GR÷UXGDQ GHPRNUDVL YH NDUDU E|OQPHVL GD\DOÕ
DOWHUQDWLISROLWLNNXUXPODUWDVDUODPD\DQHNDGDUoDEXNEDúODUVDNEDUÕúoÕELUJHoLúLoLQúDQVÕPÕ]RNDGDU
DÕWDU 5LVN G]H\LQL DUWÕUDQ úH\ GH÷LúLPLQ NHQGLVL GH÷LO GH÷LúLPLQ |QQ NDSDPD oDEDODUÕGÕU .DQ
G|NOPHVL WHKOLNHVLQL \DUDWDQ N|U N|UQH HVNLPLúOL÷L NRUXPD oDEDODUÕGÕU %XQXQ DQODPÕ úLGGHWOL
D\DNODQPDODUDRODQDNWDQÕPDPDNLoLQúLPGLEWQGLNNDWLPL]LGQ\DGDNLJHQHO\DSÕVDOSROLWLNHVNLPLúOLN
]HULQGH \R÷XQODúWÕUPDPÕ] JHUHNWL÷LGLU %X VRUXQX \DOQÕ]FD X]PDQODUD DQD\DVDFÕODUD KXNXNoX YH
SROLWLNDFÕODUD GH÷LO EWQ NDPXR\XQD VLYLO |UJWOHUH VHQGLNDODUD NLOLVHOHUH NDGÕQ JUXSODUÕQD HWQLN YH
ÕUNVDOD]ÕQOÕNODUDELOLPFLOHUHHYNDGÕQODUÕQDYHLúDGDPODUÕQDDNWDUPDOÕ\Õ]
%LU LON DGÕP RODUDN ELU hoQF 'DOJD X\JDUOÕ÷ÕQÕQ LKWL\DoODUÕQD X\JXQ \HQL ELU SROLWLN VLVWHPLQ JHUHNOL
ROGX÷XNRQXVXQGDPPNQRODQHQJHQLúSROLWLNWDUWÕúPD\ÕEDúODWPDOÕ\Õ]3ROLWLN\HQLGHQ\DSÕODQPDLoLQ
\DUDWÕFÕ|QHULOHULQHQJHQLú\HOSD]HVLQLROXúWXUDELOPHNWD]HIøNLUOHULQGDOJDGDOJDKHUWDUDIÕNDSODPDVÕQÕ
VD÷ODPDN LoLQ NRQIHUDQVODU WHOHYL]\RQ SURJUDPODUÕ \DUÕúPDODU GHQHPHOHU DQD\DVD IRUXPODUÕ YH
SDQHOOHUH LKWL\DFÕPÕ] YDU %XQXQ LoLQ X\GX YH ELOJLVD\DUODUGDQ YLGHR NDVHWOHUH YH NDUúÕOÕNOÕ HWNLOHúLPOL
WHOHYL]\RQDNDGDUHOLPL]GHNLEWQLOHULDUDoODUÕNXOODQDELOPHOL\L]
*HOHFH÷LQQHJHWLUHFH÷LQLYHELUhoQF'DOJDWRSOXPXQGDHQoRNQH\LQLúH\DUD\DFD÷ÕQÕD\UÕQWÕOÕRODUDN
NLPVHELOPL\RU2QHGHQOHWHNELU\R÷XQ\HQLGHQ\DSÕODQPD\DGD\XNDUÕGDQGD\DWÕODQWHNELUGHYULPFL
GH÷LúLPGúQPHNGR÷UXROPD\DFDNWÕU7HUVLQHEXVUHFLSROLWLNNDUDUDOPDQÕQ\HQLPRGHOOHULQLXOXVDO
YHXOXVVWG]H\OHUGHX\JXODPD\DVRNPDGDQ|QFHEL]H\HUHOYHE|OJHVHOG]H\OHUGHVÕQDPDRODQD÷Õ
YHUHFHNELQOHUFHELOLQoOLDGHPLPHUNH]LGHQH\RODUDNGúQPHNJHUHNLU
$PDD\QÕ]DPDQGDXOXVDOYHXOXVVWG]H\OHUGHNLNXUXPODU LoLQGHEHQ]HUGHQH\OHULYHUDGLNDO \HQL
WDVDUÕPODUÕ HOH DODELOHFHN JLULúLPOHU ROXúWXUPD\D EDúODPDOÕ\Õ] 'Q\DGDNL øNLQFL 'DOJD KNPHWOHULQH
NDUúÕ EXJQ JLGHUHN \D\JÕQODúDQ Gú NÕUÕNOÕ÷Õ |INH YH NÕ]JÕQOÕN \D RWRULWHU OLGHUOLN oD÷UÕODUÕ \DSDQ
GHPDJRJODU WDUDIÕQGDQ IDQDWLN oÕOJÕQOÕNODUD G|QúWUOHFHN \D GD GHPRNUDWLN \HQLGHQ \DSÕODQPD
VUHFLQHVHIHUEHUHGLOHFHNWLU
7RWDOLWHUWHKGLGHDQFDNJHQLúELUWRSOXPVDO|÷UHQPHVUHFLQLQELUoRNONHGHD\QÕDQGD\UWOHFHNELU
HUNHQGHPRNUDVLGHQH\LQLQEDúODWÕOPDVÕ\ODNDUúÕGXUDELOLUL]0LO\RQODUÕ|QP]GHGXUDQDOWVWONOHUHYH
WHKOLNHOL NUL]OHUH KD]ÕUOD\DELOLUL] 9H PHYFXW SROLWLN VLVWHPOHUH JHUHNOL GH÷LúLPL KÕ]ODQGÕUPDN LoLQ EDVNÕ
\DSDELOLUL] $úD÷ÕGDQ JHOHFHN E|\OHVL PXD]]DP ELU EDVNÕ ROPDNVÕ]ÕQ EXJQQ V|]GH OLGHUOHULQLQ EDúNDQODUÕQ YH SROLWLNDFÕODUÕQ VHQDW|UOHULQ YH PHUNH] NRPLWH \HOHULQLQ QH NDGDU HVNLPLú GH ROVD
NHQGLOHULQH VD\JÕQOÕN SDUD YH LNWLGDUÕQ JHUoH÷LQL ROPDVD ELOH LOO]\RQXQX VD÷OD\DQ NXUXPODUD PH\GDQ
RNXPDVÕQÕ EHNOHPHPHN JHUHNLU .LPL DOÕúÕOPÕú ROPD\DQ X]DN J|UúO SROLWLNDFÕ YH EURNUDWODU SROLWLN
G|QúP PFDGHOHVLQH HUNHQ ELU GHVWH÷L NXúNXVX] VD÷OD\DFDNWÕU $PD oR÷X DQFDN GÕúDUÕGDQ JHOHQ
WDOHSOHUNDUúÕNRQXODPD]KDOHJHOGL÷LQGH\DGDNUL]EDúNDKLoELUDOWHUQDWLINDOPD\DFDNNDGDULOHUOHGL÷LYH
úLGGHWH\DNÕQODúWÕ÷Õ]DPkQKDUHNHWHJHoHFHNWLU
2 QHGHQOH GH÷LúLPLQ VRUXPOXOX÷X EL]OHUGHGLU .HQGLPL]GHQ EDúODPDPÕ] JHUHNL\RU *|]OHULPL]L \HQL
RODQDúDúÕUWÕFÕRODQDUDGLNDOJ|UQHQHHUNHQGHQNDSDPDPD\Õ|÷UHQPHOL\L]%XQXQDQODPÕYDURODQÕQ
QHNDGDUVDoPDEDVNÕFÕYHLúH\DUDPD]ROVDGDSUDWLNROGX÷XQX|QHVUHQDPDKHUWUO\HQL|QHUL\L
SUDWLN ROPDGÕ÷Õ JHUHNoHVL\OH DQÕQGD RUWDGDQ NDOGÕUPD\D \HPLQOL IøNLU FHOODWODUÕQD NDUúÕ PFDGHOHGLU
%XQXQDQODPÕLIDGH|]JUO÷LoLQLQVDQODUÕQNkILUFHELOHROVDEWQJ|UúOHULQLVHVOHQGLUPHKDNNÕLoLQ
PFDGHOHGLU
+HSVLQGHQ |QHPOLVL EXQXQ DQODPÕ \HQLGHQ \DSÕODQGÕUPD VUHFLQH úLPGLGHQ KHQ] PHYFXW SROLWLN
VLVWHPLQ GDKD GD GD÷ÕOPDVÕ LoLQ WLUDQOÕN NXYYHWOHULQL VRNDNODUD VUS \LUPL ELULQFL \]\ÕO GHPRNUDVLVLQH
EDUÕúoÕJHoLúLRODQDNVÕ]KDOHJHWLUPHGHQEDúODPDNWÕU
(÷HUúLPGLEDúODUVDNoRFXNODUÕPÕ]ODEHUDEHU\DOQÕ]FDHVNLPLúSROLWLN\DSÕODUÕQGH÷LOEWQELUX\JDUOÕ÷ÕQ
KH\HFDQYHULFL\HQLGHQ\DSÕODQGÕUÕOPDVÕQDNDWÕODELOLUL]
'HYULPFLDWDODUÕPÕ]ÕQNXúD÷ÕJLELEL]LPNDGHULPL]GH\DUDWÕFÕOÕN
Download