Uploaded by victor lopez

Presentacio COVID-19 a tutoria

advertisement
M
Mesures
d
de prevenció
ió i higiene
hi i
COVID 19
COVID‐19
INFORMACIÓ PER L’ALUMNAT
SESSIÓ DE TUTORIA
2020-2021
Barcelona, setembre 2020
Situació actual del COVID‐19.
(M
(Mesures
d prevenció
de
ió i higiene
hi i
a transmetre
t
t all professorat,
f
t alumnat
l
t i PAS)
•Escenari 1. El curs 2020‐2021 s’iniciarà en un context de normalitat
i l’activitat docent serà presencial sempre que es pugui garantir les
mesures de prevenció i seguretat segons la normativa vigent i/o
grups de convivència i socialització molt estables. L’activitat docent
presencial és l’opció desitjable i prioritària sempre que sigui
possible.
•Escenari 2. En els casos on, com a conseqüència del número
d’ l
d’alumnes
d l grup/classe,
del
/ l
els
l espais
i reduïts
d ït (aules,
( l
t ll
tallers,
laboratoris, etc.), l’absència d’una bona ventilació o d’altres
condicionaments que no permetin garantir les mesures de
seguretat
ni tampoc
possible ggarantir la convivència de ggrups
g
p es p
p
estables s’haurà d’aplicar la modalitat de formació híbrida
(presencial i telemàtica).
pandèmic a la ciutat de Barcelona i interrupció
p
•Escenari 3. Rebrot p
de les classe presencials i tornada al confinament. En aquest cas
l’activitat docent serà completament telemàtica i es farà servir el
protocol d’actuació ja fet i realitzat a l’EdT durant el primer brot
COVID‐19
COVID 19 all final
fi l de
d mes d’abril
d’ b il de
d 2020.
2020
Principis bàsics de prevenció,
higiene i promoció de la salut per
tota la comunitat educativa de
l’Escola del Treball
Noves mesures de seguretat al pla
d'obertura de centres educatius degut a
l'evolució de la pandèmia (25/08/2020)
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
Què és un grup de convivència i socialització molt estable?
Es defineixen grups de convivència estables d’alumnes on la relació entre els integrants és
propera i molt quotidiana. En aquest cas i de forma excepcional no és necessari mantenir
la distància física (1,5 m o 2,5 m2) però si és obligatori l’ús de la mascareta dins de classe.
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
Ús de mascareta
L'ús de mascareta és obligatori a la via pública, als espais a l'aire lliure i a qualsevol espai
tancat d
d'ús
ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del manteniment de
la distància física interpersonal de seguretat. L’ús de la mascareta també serà obligatori
per tot l’alumnat, professorat i PAS a les entrades i sortides del centre i en tot moment
quan l’alumne estigui
q
g dins i fora de l’aula.
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
Distanciament físic
S ha de mantenir la distància física interpersonal de seguretat d
S’ha
d’1,5
1,5 m, evitar la salutació
amb proximitat i el contacte físic, especialment l’encaixada de mans. Als passadissos i
lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup estable i s’hauran de
p es caminarà p
per la dreta
mantenir les distàncies. A les escales sempre
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
M
Mesures
d’higiene
d’hi i
personall
Es requereix el rentat de mans a l’arribada i a la sortida del centre educatiu, abans i
després dels àpats i abans i després d
d’anar
anar al WC.
WC La higiene de mans amb aigua i sabó és
la principal mesura de prevenció de la infecció. Quan no sigui possible, s'utilitzarà el gel
hidroalcohòlic (de 20 a 30 segons). Es recomana que l’alumne porti el seu propi gel
hidroalcohòlic.
hidroalcohòlic
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
R
Requisits
i it i recomanacions
i
desplaçament
d l
t de
d l’alumnat
l’ l
t
L’alumne garantirà l’absència de simptomatologia compatible amb la COVID‐19 (febre,
tos dificultat respiratòria,
tos,
respiratòria malestar,
malestar diarrea...)
diarrea ) o amb qualsevol altre quadre infecciós
abans de assistir a l’EdT. També garantirà l’absència de contacte estret amb positiu
confirmat o simptomatologia compatible en els 14 dies anteriors. En tots dos casos ho
haurà de comunicar al centre i haurà d
d’abstenir‐se
abstenir‐se a d
d’assistir
assistir a ll’EdT
EdT.
Check‐LIST abans de sortir de casa
Presentació declaració a tutoria cada 14 dies
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
*Si heu marcat una o
diverses caselles cal
q e eviteu
que
e ite
venir
enir al
centre
i
es
molt
recomanable que us
poseu en contacte i
amb el vostre metge de
capçalera o truqueu al
061. Cal que informe al
vostre tutor de les
per malaltia.
absències p
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
Declaració
responsable
p
A omplir per l’alumne (o mares i
pares alumnat menor d’edat) i
presentar‐lo al tutor cada 14 dies.
Presentació digital/paper
Custodiat per el tutor
Informació a prefectura d’estudis
alumnat que no han signat
declaració responsable
Moodle: Sala Alumnes
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
Consells
Abans de sortir de casa
Comprovar que no es tenen símptomes compatibles amb la malaltia COVID‐19.
Consultar l’apartat 9 del document per conèixer els símptomes de COVID‐19 i les
actuacions q
que cal realitzar.
Rentar‐se les mans amb aigua i sabó i eixugar‐se‐les amb tovallons d’un sol ús.
Es recomana agafar una ampolleta de gel hidroalcohòlic i portar‐la sempre a sobre per
rentar‐se les mans, en cas de necessitat.
Durant el desplaçament d’anada i tornada al centre de treball
Prioritzar els desplaçaments d’anada i tornada al centre de treball de forma
individualitzada, ja sigui a peu o en vehicle particular, com la bicicleta, la moto o el cotxe.
Mantenir la distància física interpersonal de seguretat quan es va caminant pel carrer.
Utilitzar sempre mascareta quirúrgica durant els desplaçaments.
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
EEn ell cas d’utilitzar
d’ tilit ell transport
t
t públic
úbli per desplaçar‐se,
d l
call mantenir
t i les
l següents
ü t
mesures higièniques:
Utilitzar obligatòriament mascareta de protecció.
protecció Aquesta mesura és obligatòria per a tots
els usuaris del transport públic.
Procurar mantenir la distància física interpersonal de seguretat amb els altres usuaris del
transport públic.
públic
Intentar evitar les hores punta, i sempre que sigui possible, flexibilitzar els horaris
d’entrada i sortida a la feina.
Preveure un temps més llarg de ll’habitual
habitual per fer els desplaçaments en transport públic.
És possible trobar‐se amb limitacions d’accés i controls de seguretat.
En cas de trobar‐se amb persones conegudes, evitar el contacte i mantenir sempre la
distància física interpersonal
p
de seguretat.
g
Procurar tocar el mínim imprescindible els elements comuns, com ara botons,barres,
portes, seients, vidres, etc.
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
EEn ell cas d’utilitzar
d’ tilit ell transport
t
t públic
úbli per desplaçar‐se,
d l
call mantenir
t i les
l següents
ü t
mesures higièniques:
Evitar la utilització de l’ascensor
l ascensor, si el transport en té
té, però si s’ha
s ha de fer servir
servir, fer
fer‐ ho
individualment. És millor utilitzar les escales mecàniques o pujar i baixar a peu.
A les escales mecàniques i a les cintes transportadores, mantenir una sola fila,sense
avançar els que estiguin davant
davant.
En els seients del transport, respectar la distància física interpersonal de seguretat.
Sempre que sigui possible, es recomana no seure en els seients confrontats amb altres
usuaris si estan ocupats i, en la mesura que sigui possible, seure en fileres diferents a les
d’altres usuaris.
Al sortir del transport públic i a l’arribar a la feina o a casa, rentar‐se les mans amb aigua i
q
sabó o amb solucions hidroalcohòliques.
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
R
Recomanacions
i
a l’arribar
l’ ib a casa
Mantenir la distància física interpersonal de seguretat amb els veïns.
Evitar agafar ll’ascensor
ascensor i,i si es fa,
fa que sigui de forma individual.
individual
Mantenir mesures de neteja i desinfecció, de forma periòdica, en escales, poms, portes i
bústies.
Deixar a ll’entrada
entrada les sabates
sabates, la bossa
bossa, les claus
claus, el casc
casc, la cartera o altres elements que
no es necessitin a dins de casa.
Rentar‐se de seguida les mans. La neteja de les mans és essencial i cal fer‐la amb aigua
i sabó o amb una solució hidroalcohòlica.
Hidratar‐se bé les mans i braços després de rentar‐se les mans
Evitar portar la roba del carrer per dins de casa. Es recomana dutxar‐se i canviar‐se la
roba. No espolsar
p
la roba de carrer abans de p
posar‐la a rentar amb aigua
g calenta.
Desinfectar els estris que s’utilitzaran a dins de la llar, com el mòbil, la tauleta o les ulleres
amb una solució hidroalcohòlica.
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
N t j i desinfecció
Neteja
d i f ió d’equips
d’
i (ordinadors,
( di d
màquines,
à i
eines,
i
etc.)
t )
Els equips de treball d’ús compartit (màquines, eines, ordinadors, etc.) s’hauran de netejar
i desinfectar cada vegada que ll’alumne
alumne inicií el seu ús.
ús LL’alumne
alumne participarà de forma
activa en la neteja i la desinfecció. En aquest casos es tindrà present que el temps efectiu
real de les classes és veurà reduït entre 5 o 10 minuts en funció de les pròpies
característiques de lloc de treball i que ss’haurà
haurà de reprogramar els mòduls en funció
d’aquesta reducció de temps. Totes les aules disposaran del material per netejar i
desinfectar el llocs de feina. De forma periòdica, s’han de netejar i desinfectar els
objectes personals com ulleres, mòbil, etc.
Ventilació de les aules al principi i al final de la classe.
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
Fl
Fluxos
de
d circulació
i l ió
Es defineixen circuits i s’organitza la circulació amb l’ajuda del PAS i del professorat
sobretot a les hores punta del matí (de 8 a 9 hores) i de la tarda (de 16 a 17 hores).
hores)
S’han de seguir els fluxos d’entrada i sortida establerts afavorint la marxa endavant i
evitant creuaments en planta o zones comuns,
comuns senyalitzant clarament el sentit de la
marxa.
Respectar la distància física interpersonal de seguretat quan les persones es trobin en la
situació més desfavorable (creuament).
A les escales i llocs més estrets s’ha de caminar sempre
p p
per la dreta.
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
Fl
Fluxos
de
d circulació
i l ió
Als passadissos i als lavabos s’ha de vetllar perquè no coincideixin més d’un grup estable.
Aquesta feina de comprovació la farà tot ll’equip
equip docent i el PAS.
PAS Quan coincideixin més
d’un grup estable caldrà mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres. En qualsevol
cas, sempre s’haurà de portar mascareta fora de classe.
A l’edifici 32 (Compartir amb l’Escola d’Art La Industrial) es comparteix una entrada al
mateix edifici. En aquest cas l’alumnat haurà d’accedir en les condicions ja definides
(mascareta) i no entrar al passadís de ll’Escola
Escola d
d’Art
Art La Industrial).
Pati
S’evitarà romandre a l’edifici durant l’hora del pati excepte en els casos de pluja o d’altres
raons justificades.
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
E t d i sortides
Entrades
tid
L’accés al centre es farà de la forma habitual però mantenint la distància de seguretat
amb mascareta i gel hidroalcohòlic.
hidroalcohòlic No es comprovarà la temperatura a ll’entrada
entrada del
centre per evitar cues. Es farà a les primeres hores de classe (adquisició de 40
termòmetres).
TºC > 37,5ºC (Prefectura d’estudis)
El PAS i el professorat de guàrdia vetllarà per a garantir les distàncies mínimes de
seguretat (1,5 m) durant les entrades i sortides al centre.
Ascensors
S’han de reservar els ascensors per a les persones que presenten dificultats per a la
mobilitat i el seu personal de suport,
suport si ss’escau
escau. L’ús serà esporàdic,
esporàdic individual i sempre es
farà servir la mascareta en el seu ús.
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
R l ió amb
Relació
b la
l comunitat
it t educativa
d ti
Les reunions amb pares i mares d
d’alumnat
alumnat menor d
d’edat
edat a ll’octubre
octubre es farà de forma
presencial (si és possible)..
 Procediments de comunicació amb les famílies. La comunicació amb les famílies es farà
per correu electrònic i telèfon.
telèfon Les reunions telemàtiques es faran via ZOOM o MEET en
cas de no poder‐se fer presencialment.
 Es crea un petit manual de formació adreçat a les famílies on s’explica el funcionament
del ZOOM o MEET (Annex 10).
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
NORMES D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE CENTRE
CAPÍTOL 2. DEL RÈGIM DISCIPLINARI
Secció primera: De les conductes irregulars
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
Principis bàsics de prevenció, higiene i
promoció de la salut per tota la comunitat
educativa de l’Escola del Treball
Posa’t la mascareta
Desinfecta les teves mans amb gel hidroalcoholic.
Respecta
p
la distància de seguretat
g
en amb alumnat q
que no sigui
g
del teu grup estable.
No romanguis als passadissos o lavabos més temps del necessari
Fes cua a l’exterior durant les entrades i evita els aglomeracions.
Download