Uploaded by oliwia00001

NAUCZYCIEL - WYCHOWAWCApdf

advertisement
NAUCZYCIEL WYCHOWAWCA
Definicja
Kto to jest wychowawca?
Cechy wychowawcy
Kompetencje wychowawcy
Autorefleksja
Moje cechy i kompetencje jako zasoby
osobiste
Słabe strony
Pasje, zainteresowania, talenty, które mogę
wykorzystać w pracy
Co chciałbym/chciałabym robić, jakie zajęcia
prowadzić?
Trudności/obawy przy prowadzeniu grupy
Warunki do wychowywania
Centralną postacią w edukacji nie jest ani wychowawca
ani wychowanek ale interakcja
Wychowawczą
funkcję
nauczyciel
może
pełnić
urzeczywistniając następujące kategorie: dialog,
autentyzm,
spotkanie
(z
wartościami),
zaangażowanie (J.Tarnowski, 1995)
MOTTO – miłość, odpowiedzialność, tolerancja,
troskliwość, otwartość (na potrzeby) (G.Klimowicz,
1988)
Klimat bezpieczeństwa psychologicznego i zaufania,
otwarta
komunikacja,
uważne
słuchanie,
powstrzymywanie od wyrażania ocen (krytycznych),
używanie informacji zwrotnych, swobodne poszukiwanie
informacji i rozwiązań, autentyczność, akceptacja i
zaufanie do ludzi, empatyczne rozumienie (H.Rylke,
G.Klimowicz, 1982)
Koncepcja L.Brammera
Czynniki związane z osobą nauczyciela – cechy, postawy, wartości
Świadomość siebie i swojego systemu wartości. Wspomagający powinien
znać odpowiedź na pytanie "Kim jest" i "Co jest dla niego ważne". Świadomość ta
pozwoli mu być uczciwym, etycznym w zaspakajaniu swoich potrzeb i czytelnym dla
wspomaganego/wychowywanego. Pozwoli mu to uniknąć niebezpieczeństwa
projektowania własnych cech i wartości na innych oraz patrzenia oceniająco.
Przeżywanie i okazywanie uczuć. Każdemu działaniu towarzyszą emocje i
uczucia. Świadomość ich daje możliwość otwartego i wrażliwego kontaktu ze
wspomaganym. Jednocześnie eliminuje ryzyko generalizacji i stosowanie
mechanizmów obronnych w pracy z drugim człowiekiem.
Pomagający w roli modela. Każdy edukator, niezależnie czy tego chce czy nie,
jest żywym przykładem różnych zachowań dla osób, z którymi pracuje. Jego
satysfakcjonujące życie pozwoli mu na unikanie kompensacji niezaspokojonych
potrzeb oraz na wydajniejszą pracę. Przeżywane przez nas trudności wpływają
niewątpliwie na jakość działania.
Żywe zainteresowanie ludźmi i problemami społecznymi. Umożliwia
odpowiedź na dwa istotne pytania - "po co pomagam?". Czy są to motywy
altruistyczne i prospołeczne? Ponadto cecha ta prowadzi do zbierania informacji o
funkcjonowaniu człowieka.
Zasady etyczne. Należą do nich zarówno czytelne normy moralne, społeczne jak i
jasny kodeks etyki zawodowej.
Poczucie odpowiedzialności. Ta cecha obejmuje zarówno odpowiedzialność za
siebie i swoje działanie jak i za to co dzieje się z wychowankiem. Odpowiedzialny
profesjonalista czuwa nad wspomaganym od momentu zawiązania kontraktu aż do
chwili gdy ten radzi sobie sam w społeczeństwie lub przejmie go inny specjalista.
Umiejętności ważne dla rozumienia siebie i innych:
słuchanie,
prowadzenie ukierunkowanej rozmowy,
odzwierciedlanie,
podsumowywanie,
udzielanie informacji zwrotnych,
interpretowanie,
informowanie.
Umiejętności dawania wsparcia i postępowania w
sytuacjach kryzysowych:
wspieranie,
interweniowanie w kryzysie,
wzmacnianie poczucia tożsamości i spójności „ja”.
Umiejętności powodowania pozytywnych działań i
zmiany zachowania:
rozwiązywanie problemów i podejmowania decyzji,
wywoływanie zmiany zachowania.
Warunki sprzyjające wychowaniu/ wspomaganiu:
Empatia - rozumiana jako zdolność do wnikliwego i wrażliwego zrozumienia świata
przeżyć wspomaganego. Skuteczność rozumienia empatycznego wspomagającego
ujawnia się w momencie kiedy wspomagany może uzyskać informacje o sobie do
usprawnienia swego funkcjonowania. Postawa empatii w procesie wspomagania
zajmuje kontinuum od sytuacji kiedy wspomagający mniej widzi niż komunikuje mu
wspomagany aż po sytuację odwrotną kiedy to wspomagający "wyprzedza o pół
kroku" wspomaganego w nazywaniu jego odczuć. Jest to pięciostopniowy proces.
Ciepło i opiekuńczość - warunek ten pozwala osobie wspomaganej poczuć
głębokie zainteresowanie wspomagającego oparte na emocjonalnych komunikatach
w postaci gestów, mimiki czy innych sygnałach niewerbalnych i werbalnych.
Otwartość - w kontakcie pomocnym niezmiernie ważnym jest zaufanie
współpracujących stron. Osiąga się je w wyniku wzajemnej otwartości, zgodnie z
zasadą iż otwartość budzi otwartość. Bez tego warunku trudno jest wychowankowi
odkryć swoje słabe strony. Wyżej analizowany proces wspomagania rozwoju dziecka
decyduje o tym na ile wychowawca jest w stanie odczytać potrzeby ucznia a
jednocześnie daje mu możliwość (tworzy warunki) do zakomunikowania ich. W
efekcie, czy zostaną one zaspokojone.
Pozytywny stosunek i szacunek dla wychowanka - ten warunek daje szansę
brania człowieka takim jakim jest, bez żadnych zastrzeżeń, co tworzy atmosferę
zaufania i otwartości. W ten sposób wspomagający komunikuje troskę osobie, z
którą pracuje. Podkreśla jego indywidualność i szacunek do niego.
Konkretność i specyficzność – a nie ogólnikowość i niejasność - ułatwia
komunikację i efektywność
Kompetencje nauczyciela - pojęcie
Zdolność podmiotu do wykonywania zadań na
oczekiwanym poziomie. Kompetencja powstaje w wyniku
zintegrowania wiedzy, dużej liczby drobnych
umiejętności oraz sprawności w dokonywaniu
wartościowań. Bywa uważana za rezultat procesu
kształcenia
W pedagogice pojęcie kompetencje używane jest w
odniesieniu do umiejętności umożliwiających realizację
określonych zadań dydaktyczno – wychowawczych oraz
optymalne funkcjonowanie w obszarze procesów
edukacyjnych oraz możliwości i zdolności nauczyciela w
zakresie osobistej samorealizacji
Spektrum jego zdolności, integracja wiedzy i
umiejętności, suma kwalifikacji zdobywanych w toku
kształcenia wraz z pozyskiwanym doświadczeniem
zawodowym oraz zakresem zdobywanych uprawnień do
wykonywanego zawodu
Kompetencje nauczyciela niejednokrotnie błędnie
utożsamiane są z posiadanymi przez niego
kwalifikacjami formalnymi, które stanowią jedynie
zadatek kompetencji;
Pojęcie kompetencji mieści w sobie kwalifikacje w
ścisłym tego słowa znaczeniu, a także postawy
społeczne, umiejętności pracy w zespole,
zdolność do podejmowania inicjatyw, nieunikanie
ryzyka. Zatem kompetencje – to połączenie wiedzy i
umiejętności działania z osobistym zaangażowaniem i
umiejętnością bycia;
Definicja kategorii kompetencje ma ograniczony
charakter i zasięg społeczny, ponieważ należą one do
cech niezwykle zindywidualizowanych i są
właściwościami konstytutywnymi dla określonej osoby.
Kompetencje stanowią indywidualny atrybut człowieka.
Kompetencje zawodowe nauczyciela
S. Dylak (1995, s. 38-39) dzieli je na trzy grupy:
kompetencje bazowe, są zakresem jego podstawowych,
kardynalnych umiejętności. Odnoszą się przede wszystkim do
optymalnego poziomu jego rozwoju intelektualnego, moralnego,
społecznego. Określają one konieczny, minimalny stopień
profesjonalizmu intelektualno-moralnego nauczyciela oraz
optymalny zasób wiedzy pedagogicznej oraz praktycznej.
Wyznaczają poziom zdolności twórczych nauczyciela, odpowiedni
dla realizacji zadań edukacyjnych oraz samorealizacji nauczyciela w
procesie konstrukcji i doskonalenia jego profilu zawodowego.
Należą do nich zdolności interpersonalne nauczyciela oraz zdolność
do przyswojenia i przestrzegania określonych zasad etycznych,
społecznych itd. – umożliwiając budowanie wartościowych relacji ze
wszystkimi podmiotami edukacji (uczniami, rodzicami, gronem
pedagogicznym).
Kompetencje bazowe są podstawowymi umiejętnościami
nauczyciela, są zespołem kompetencji fundamentalnych dla
charakteru pracy i funkcji jego osoby, zdolności pożądanych i
niezbędnych dla właściwej realizacji zawodu nauczycielskiego. Są
swoistą „podwaliną” profesjonalizmu nauczyciela, ponieważ jedynie
na ich bazie możliwa jest odpowiednia konstrukcja profilu
intelektualnego i osobowego;
kompetencje konieczne - to zespół umiejętności
umożliwiających konstruktywne oraz skuteczne działania
nauczyciela w obrębie specyfiki zawodu, właściwe wypełnianie
jego posłannictwa;
odpowiadają one umiejętnościom nauczyciela niezbędnym w
profesjonalnym wypełnianiu zadań edukacyjnych oraz
fachowej realizacji działań dydaktyczno-wychowawczych.
Stanowią swego rodzaju „klucz” do mistrzostwa zawodowego
nauczyciela;
należą do nich 3 rodzaje kompetencji:
interpretacyjne, które definiowane są, jako zdolności
rozumnego odnoszenia się do świata, jako zmiennej
rzeczywistości, która wymaga stałej interpretacji; odnoszą się
do umiejętności w zakresie właściwej interpretacji otaczającej
rzeczywistości (osób, rzeczy i zjawisk) oraz rozumnego i
refleksyjnego budowania wiedzy, ustawicznej konstrukcji
światopoglądu oraz ciągłego dążenia do szeroko pojętej
mądrości (życiowej, pedagogicznej, oscylującej wokół
zagadnień nauczanego przedmiotu);
autokreacyjne polegają na podejmowaniu i
świadomym wprowadzaniu zmian we własnej
osobowości;
specyfika zawodu wymaga od nauczyciela poznania
samego siebie; jedynie na bazie tzw. samowiedzy oraz
świadomości istoty relacji Ja i Inni, nauczyciel jest
zdolny do autentyzmu w działaniach pedagogicznych, do
relacji budowanych na prawdzie, wiedzy i wartościach;
nauczyciel w zakresie tym buduje rzetelny oraz
autentyczny obraz samego siebie – konstrukcję profilu
pedagogicznego opartą na świadomości swojej
wartości - dzięki owej świadomości możliwe jest
konstruktywne wprowadzanie zmian we własnej
osobowości, dążenie do profesjonalizmu oraz
samorozwoju.
realizacyjne to jego styl pracy, determinujący sposób
realizacji procesów dydaktyczno-wychowawczych oraz efekty
jego działań;
jest to umiejętność odpowiedniego doboru środków i
stwarzanie warunków, które pozwolą osiągnąć cel;
dzięki nim nauczyciel urzeczywistnia listę zadań
edukacyjnych;
To dysponowanie „gamą” technik, metod i czynności;
składają się na nie zachowania ekspresyjne nauczyciela
(związane ze sferą emocjonalną i w znacznej mierze przez nią
zdeterminowane i nieuświadomione), prezentowane postawą
ciała, eksponowane przez gestykulację, obecne w sposobie
mówienia i poruszania się; zachowania socjotechniczne –
nauczyciel wpływa na postawę i zachowanie uczniów
poprzez kierowanie klasą, organizację czynności uczniów,
wzbudzając ich uwagę i zainteresowanie itp.; zorganizowane
czynności metodyczne nauczyciela – wykorzystywane przez
niego techniki, metody i formy pracy zmierzające do realizacji
założeń metodycznych, treści i celów nauczania i wychowania.
kompetencje pożądane to umiejętności,
zdolności i zainteresowania nauczyciela, które
wprawdzie nie są konieczne dla konstrukcji jego
sylwetki oraz profesjonalizmu zawodowego,
aczkolwiek są niewątpliwie użyteczne, przydatne i
pomocne w realizacji zadań edukacyjnych;
są nimi przede wszystkim pasje, zdolności
kierunkowe i umiejętności nauczyciela oscylujące
wokół aspektów artystycznych i społecznych
(socjologia, muzyka, architektura, sport itd. itp.)
Kompetencje wychowawcy
W. Strykowski (2003, s. 23) kompetencje nauczyciela
dzieli na trzy grupy:
merytoryczne – dotyczące treści nauczanego
przedmiotu;
dydaktyczno-metodyczne – koncentrujące się na
warsztacie pracy nauczyciela i ucznia;
wychowawcze – dotyczące różnych sposobów
oddziaływania na uczniów.
K. Denek (1998, s. 215-217) wyróżnia:
kompetencje
prakseologiczne,
wyrażające
się
skutecznością nauczyciela w planowaniu, organizowaniu,
kontroli i ocenie procesów edukacyjnych;
kompetencje komunikacyjne, wyrażające się w
skuteczności
zachowań
językowych
w
sytuacjach
edukacyjnych;
kompetencje
współdziałania,
manifestujące
się
skutecznością zachowań prospołecznych i sprawnością działań
integracyjnych;
kompetencje kreatywne, objawiające się w innowacyjności
i niestandardowości działań nauczycielskich;
kompetencje informatyczne, uwidaczniające się w
sprawnym korzystaniu z nowoczesnych źródeł informacji;
kompetencje moralne, wyrażające się w zdolności do
pogłębionej refleksji moralnej przy ocenie dowolnego czynu
etycznego.
Według R. Kwaśnicy (2003, s.298-302) można
wyodrębnić dwie grupy kompetencji.
Pierwszą z nich stanowią kompetencje praktycznomoralne:
kompetencje interpretacyjne, rozumiane jako
zdolności rozumiejącego odnoszenia się do świata
(dzięki nim świat ujmowany jest jako rzeczywistość
wymagająca ciągłej interpretacji i bezustannego
wydobywania na jaw jej sensu);
kompetencje moralne, które są zdolnością
prowadzenia refleksji moralnej (w miejsce ustalania
norm i nakazów moralnych);
kompetencje komunikacyjne, ujmowane jako
zdolność do dialogowego sposobu bycia, czyli bycia w
dialogu z innymi i z samym sobą.
Druga grupa to kompetencje techniczne.
W odróżnieniu od poprzednich są one umiejętnościami,
od
których
zależy
instrumentalnie
rozumiana
efektywność działania i które mają przedmiotowo
określony zakres zastosowań.
Zawierają się w nich:
kompetencje postulacyjne (normatywne), ujmowane
jako umiejętność opowiadania się za instrumentalnie
pojętymi celami i identyfikowanie się z nimi;
kompetencje metodyczne, stanowiące umiejętność
działania według reguł określających optymalny
porządek czynności (treścią owych reguł jest przepis
działania mówiący co i jak należy robić, aby został
osiągnięty zamierzony cel);
kompetencje
realizacyjne,
rozumiane
jako
umiejętność doboru środków i tworzenia warunków
sprzyjających osiąganiu celów.
Zadania wychowawcy
Tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia,
proces jego uczenia się, przygotowania do życia w
rodzinie i społeczeństwie;
Inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych
uczniów;
Podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie
konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a
innymi członkami społeczności szkolnej;
Współpraca z rodzicami uczniów;
Współpraca z pedagogiem i innymi specjalistami
świadczącymi pomoc uczniom;
Współpraca z innymi nauczycielami;
Współpraca z instytucjami środowiska pozaszkolnego;
Realizacja założeń programu wychowawczego i
profilaktyki
Formy aktywności wychowawcy
K.Socha – Kołodziej (1994) zalicza do nich:
działania badawczo – kontrolne związane z
ustawiczną analizą sytuacji, problemów i potrzeb
uczniów oraz całego zespołu klasowego;
działania interwencyjne polegające na obronie
praw uczniów w szkole, rodzinie, wobec negatywnych
postaw rówieśników, a także pomocy w trudnych
sytuacjach losowych;
działania profilaktyczne dotyczące diagnozy
indywidualnej i społecznej ucznia, opracowania
planu postępowania oraz doboru odpowiednich form
opieki i pomocy, a także bieżącej obserwacji ucznia –
jego zachowań, uzyskiwanych wyników i zmian
zachodzących na drodze jego rozwoju.
Model /Zadania wychowawcy wg A.Guryckiej
Funkcja administracyjna:
prowadzenie
dokumentacji
dydaktyczno
–
wychowawczej klasy (dziennik klasowy, arkusze ocen);
poświadczanie
osiągnięć
szkolnych
uczniów
(świadectwa, nagrody, wyróżnienia);
statystyka i sprawozdawczość (zestawienia ocen,
frekwencji);
prowadzenie spraw finansowych;
inne wg ustaleń statutu szkoły/placówki.
Funkcja wychowawczo – opiekuńcza:
diagnozowanie (ucznia jako jednostki, , klasy jako grupy,
innych elementów środowiska rodzinnego, rówieśniczego,
lokalnego);
planowanie pracy (z uczniem, klasą, rodzicami);
organizowanie
środowiska
wychowawczego
(realizowanie pracy z uczniem, klasą, rodzicami);
prowadzenie terapii (reedukacja, zajęcia korekcyjne,
kompensacyjne, terapia grupowa, rodzinna).
Zadania wychowawcy klasy wg D.Pankowskiej
Działalność opiekuńczo – wychowawcza:
Diagnostyka – poznawanie klasy i ucznia;
Interwencja – rozwiązywanie bieżących problemów i
konfliktów;
Profilaktyka – zapobieganie patologiom i
problemom;
Działalność organizatorsko – wychowawcza
Prowadzenie godzin wychowawczych;
Animowanie życia klasy;
Stymulowanie rozwoju osobistego uczniów;
Stymulowanie integracji i rozwoju grupy;
Działalność organizatorsko –
administracyjna:
Prowadzenie dokumentacji;
Organizowanie współpracy i kontaktów z rodzicami;
Organizowanie współpracy z instytucjami w
środowisku lokalnym;
Reprezentowanie interesów klasy i uczniów na forum
szkoły i na zewnątrz;
Współpraca z instytucjami wspierającymi
wychowanie w szkole.
Funkcje nauczyciela jako osoby kierującej klasą
Formułowanie planów i określanie sposobów ich
realizacji zgodnie z zasadami i celami grupy;
Analizowanie, organizowanie i pomaganie grupie w
podejmowaniu decyzji i układaniu planów;
Staranie, aby indywidualne cele działania członków
grupy harmonizowały z zasadami i celami grupy;
Wyrażanie aprobaty i dezaprobaty zgodnie z
ustalonymi zasadami;
Udzielanie informacji i ułatwianie porozumiewania
się wewnątrz grupy;
Tworzenie i podtrzymywanie morale i solidarności
grupy.
Szczególne uwarunkowania do pracy wychowawcy
Przebiega nieschematycznie; wymaga
kreatywnych cech podmiotów (głównie
wychowawcy);
Większy margines swobody w doborze programu
działania zwiększa osobistą odpowiedzialność
za wyniki;
Organizowanie działań wiąże się z koniecznością ich
podziału na czynności cząstkowe, potrzebą
koordynacji tych czynności, ich ukierunkowanie;
Inne czynniki związane z funkcjonowaniem
uczniów: wnoszą różne opinie, postawy,
przyzwyczajenia; ważny jest nurt nieformalny życia
grupy; nie wszyscy uczniowie są jednakowo podatni
na wpływy; trudno uwzględnić wszystkie czynniki
warunkujące efekty zabiegów wychowawczych.
Style kierowania wychowawczego
Autokratyczny
Demokratyczny
Liberalny
Dobór stylu kierowania odpowiednio do sytuacji
Polecenie – kierownik podejmuje decyzję i wydaje zespołowi
polecenie dotyczące tego, co ma robić; grupa nie ma wpływu
na czas i okoliczności związane z wykonywanym zadaniem;
Sprzedawanie – kierownik podejmuje decyzję, po czym
stara się przekonać grupę do tego, aby dostrzegała korzyści
wynikające z jej wprowadzenia;
Testowanie – kierownik przedstawia rozwiązanie i pyta
grupę, czy zgadza się na wysunięte przez niego propozycje;
Konsultowanie – kierownik przedstawia problem,
proponuje rozwiązanie, zwraca się do grupy z prośba o
przedyskutowanie i przedstawienie jeszcze innych propozycji;
Współpraca – kierownik formułuje problem i prosi grupę o
samodzielne jego rozwiązanie, z zastrzeżeniem, iż musi być
ono zgodne z założeniami funkcjonowania grupy;
Delegowanie – pozostawia grupie całkowitą swobodę i nie
narzuca sposobów rozwiązania.
Zasady pracy wychowawczej
K.Lech wyodrębnia następujące zasady organizacji
pracy uczniów:
Zasada humanizacji – rozumienie sensu
podejmowanych zadań, ich społecznej przydatności;
Zasada kooperacji – zgodnego współżycia i
współpracy;
Zasada karności – uznawania norm i zasad,
dotrzymywania zobowiązań;
Zasada ekonomii i racjonalizacji – rzetelności,
racjonalnego wykorzystania sił i środków.
S.Kawula formułuje zasady wychowania opierając je
na koncepcji relacji osobowych M.Bubera:
Zasada dialogu – mówienie i słuchanie;
Zasada otwartości na informacje zwrotne
(empatia, syntonia, asertywność);
Zasada partnerstwa i uczciwości oraz tolerancji
odmienności;
Zasada symetryczności (równowagi aktywności i
pasywności między podmiotami);
Zasada bliskości intelektualnej, emocjonalnej,
duchowej miedzy partnerami.
A.Radziwiłł wyróżnia zasady:
Wzajemnej akceptacji
Wzajemnego poznania
Autorytetu nauczyciela
Dystansu – nie mylenia ról
Naturalności – autentyczności
Zbliżenia – wspólne przeżywanie
Wzajemności
Konsekwencji w postępowaniu wychowawczym
Wzajemnego zaufania
Empatii
Wytrwałości
Weryfikacji własnej – autoewaluacji
Dystansu intelektualnego i psychicznego
Download