Uploaded by BEED 02 CTE

OBE-KOMKONFIL

advertisement
AN OUTCOMES BASED LEARNING PROGRAM
GENERAL EDUCATION -FILIPINO
UNANG SEMESTRE, P.T. 2019-2020
PRMSU BISYON
PRMSU MISYON
LAYUNIN AT
TUNGUHIN NG
KOLEHIYO
Ang Pamantasan ng Pangulong Ramon Magsaysay ay maunlad na pamantasang sentro sa pagkatuto ng mag-aaral at
pananaliksik na kikilalanin sa rehiyong ASEAN sa 2020
Ang pangunahing misyon ng Pamantasan ng Pangulong Ramon sa Magsaysay ay maglaan ng pagtuturo, magsagawa ng
pananaliksik at ekstensyon, magbigay ng makabagong pag-aaral at magagaling na pinuno saAgrikultura, Porestri,
Inhenyera, Teknolohiya, Edukasyon, Sining , Agham , Humanidades at iba pang larangan na mahalaga sa pagpapaunlad ng
lalawigan.
Pagkatapos ng semestre, 75% ng mga mag-aaral ang magkakaroon ng malawak at malalim na pag-unawa sa
kontekstwalisadong komunikasyon sa wikang Filipino ng mga mamamayang Pilipino sa kani-kanilang mga komunidad sa
partikular, at sa buong lipunang Pilipino sa pangkahalatan.
Pagdamulat ng makabagong pedagohiya na magiging salalayan sa paglalapat ng apat na mahahalagang “K” Kaakuhan,
Kamalayan,Kalinangan at Kasaysayan.
BILANG NG KURSO
PAMAGAT NG KURSO
PAGLALARAWAN SA
KURSO
KREDIT YUNIT
BILANG NG ORAS KADA
LINGGO
LUGAR NA
KINALALAGYAN NG
KURSO
KAHINGIAN NG KURSO
Nabibigyang- diin ang pagsusulong , pagtataguyod , pagtatanghal, pagsasalaysay ng saysay ng kaakuhan, kamalayan,
kalinangan, at kasaysayan ng lipunang Pilipino.
FILN 1
KONTEKSTWALISADONG KOMUNIKASYON SA FILIPINO(KOMKONFIL)
Ang KOMKONFIL ay isang praktikal na kursong nagpapalawak at nagpapalalim sa kontekstwalisadong komunikasyon sa
wikang Filipino ng mga mamamayang Pilipino sa kani-kanilang mga komunidad sa partikular, at sa buong lipunang Pilipino
sa pangkahalatan. Nakatuon ang kursong ito sa makrong kasanayang pakikinig at pagsasalita, gayundin sa kasanayan sa
paggamit ng iba’tibang tradisyon at modernong midya na makabuluhan sa kontekstong Pilipino sa iba’tibang antas at
larangan.
3
3 oras (54 oras)
Elektib
Wala
PANGKALAHATANG
LAYUNIN NG KURSO
BALANGKAS NG KURSO
LINGGO
1-6
Pagkatapos ng semestre, 75% ng mga mag-aaral ay inaasahang makakamit ng 85% na antas ng kadalabhusaan:
1. Maipaliwanag ang kabuluhan ng wikang Filipino bilang mabisang wika sa kontektwalisadong
komunikasyon sa mga komunidad at sa buong bansa;
2. Matukoy ang mga mapagkakatiwalaan, makabuluhan at kapaki-pakinabang na sanggunian sa
pananaliksik; at
3. Makapagmungkahi ng mga solusyon sa mga pangunahing suliraning panlipunan sa mga komunidad at sa
buong bansa, batay sa mapagkakatiwalaan, makabuluhan at kapaki-pakinabang na sanggunian sa
pananaliksik.
PAKSA
I.
Oryentasyon ng Kuso at ang PRMSU Bisyon at Misyon
II.
Ang Pagtataguyod ng Wikang Pambansa sa mas mataas na antas ng edukasyon at lagpas pa
III.
A.
B.
C.
D.
IV.
Mga Gawaing Komunikasyon ng mga Pilipino
Tsismisan
Umpukan
Talakayan
Pagbabahay-bahay
Pulong-bayan
Komunikasyong Di Berbal
Mga Ekspresyong Lokal
Mga Napapanahong Isyung Lokal at Nasyonal
A. Korapsyon
B. Konsepto ng “Bayani”
C. Kalagayan ng serbisyong pabahay, pangkalusugan, transportasyon, edukason, atbp.
D. Bagyo, baha, polusyon, mabilis na urbanisasyon, malawakang pagkawa sa kalikasan, climate change, atbp.
E. Kultural/Politikal/Lingwistiko/ Ekonomikong dislokasyon/ displacement/ marhinalisasyon ng mga lumad at iba
pang katutubong pangkat/ pambansang minorya, mga maralitang tagalungsod (urban poor), manggagawang
kontraktwal, magsasaka, tindero/a, tsuper ng dyip at traysikel, kabataang manggagawa, out of school youth,
migrante atbp sa panahon/ bunsod ng globalisasyon, kahirapan, malnutrisyon, (kawalan ng) seguridad sa pagkain
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
7-12
V.
Pagpoproseso ng Impormasyon para sa komunikasyon
Pagpili ng batis (sources) ng impormasyon
Pagbabasa at pananaliksik ng impormasyon
Pagbubuod at pag-uugnay-ugnay ng Impormasyon
Pagbubuod ng sariling pagsusuri batay sa impormasyon
13-18
MUNGKAHING
BABASAHIN
MGA SANGGUNIAN
MGA DULOG SA
PAGTUTURO
PANGANGAILANGAN
NG KURSO
PAGSUSUMA NG
MARKA
PATAKARANG
PANGKLASE
VI.
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
I.
Mga Tiyak na Sitwasyong Pangkomunikasyon
Forum, Lektyur, Seminar
Worksyap
Symposium at Kumperensya
Roundatable at Small Group Discussion
Kondukta ng Pulong/Miting/Asembliya
Pasalitang Pag-uulat sa maliit at malaking pangkat
Programa sa radyo at telebisyon
Video conferencing
Komunikasyon sa Social Media
www.http//:taggolwika.com
Pagbabalangkas/Outlining
Pagbubuod ng impormasyon/datos sa pamamagitan ng makrong kasanayan
Pangkatang talakayan
Lektyur-worksyap sa computer laboratory o gamit ang computer sa klase (para sa pagsipat ng mga database ng mga
journal)
Komparatibong analisis ng saklaw ng mga journal
Pagsusuri ng teksto
Pangkatang pag-uulat
Panel discussion
Paglikha ng KWL Chart
Atendans
Major Examinations
Tsapter Test
Presentasyon ng mga Ulat
Tinipong Sipi ng mga Ulat
Proyekto
Katayuan sa klase
Pangunahing pagsusulit
Proyekto
= 50%
= 30%
= 20%
Panggitnang marka
Panghuling marka
= 50%
= 50%
1. Bawat estudyante ay mayroon lamang 11 oras n pagliban kabilang ang pagkahuli. Ang lumampas sa itinakdang
bilang ng oras ng pagliban ay nangangahulugang 0.00 sa pinal na grado
2. Bibigyan ng ektrad kredit ang estudyanteng may kumpletong atendans.
ORAS NG KLASE
ORAS
KONSULTASYON
Inihanda nina:
REX M. MISA, MAEd
Instruktor
3. Sinumang mahuhuli sa pagsusumite ng itinakdang gawain ay bibigyan ng 5% kabawasan sa grado sa bawat araw
sa loob lamg ng isang lingo. Hindi tatanggapin ng guro ang anumang isususmite ng estudyante matapos ang isang
lingo.
4. Personal na isumite ang anumang papel, proyekto, at iba pang ipapasa sa guro.
5. Bawat estudyante ay inasahang maging matapat sa lahat ng panahon. Ang pangongopya at anumang uri ng
pandaraya kaugnay sa mga pang-akademikong awain ay nangangahulgan din ng grading 0.00
6. Anumang reklamo o paglilinaw kaugnay sa grado, guro, kaklase ay nararapat na ipaalam sa kinauukulan
(tagapayo)
7. Mahigpit na ipinagbabawal ang anumang uri ng solisitasyon ng guro sa loob ng klase.
8. Kung sakaling hindi makakuha ng pagsusulit, hindi ito maaring kunin sa anumang kadahilanan maliban na
lamang kung may malubhang karamdaman o namatayan ng isang miyembro ng pamilya. Maaring kumuha ng
panghuling pagsusulit matapos ang isang linggo matapos ang opisyal na iskedyul ng pagkuha nito ng libre.
9. Mamarkahan ng lumiban ang mag-aaral kung ito ay mahuhuli sa klase sa loob ng 15 minutong itinakda.
MWF
NG (Vacant time of the Instructor)
Binigyang-pansin ni:
CECILE M. CHARCOS, Ed. D.
Program Chair, BSEd
Pinagtibay ni:
LILIAN F. UY, Ed. D.
Dekana, CTE
AN OUTCOMES BASED LEARNING PROGRAM
GENERAL EDUCATION -FILIPINO
UNANG SEMESTRE, P.T. 2018-2019
PRMSU Graduate Attributes
Institutional Intended Learning Outcomes (IILOs)
Program Intended Learning Outcomes (PILO)
When one has fully completed the BS____
major in ___________ Program, he/she:
PRMSU Graduate is expected to be an EXCELLENT:
1. Strong network leader, who is committed, morally Can demonstrate and practice the professional and ethical requirements of
upright, and responsible, and who proactively governs in the teaching professions;
the specific field of specialization
2. Visionary leader, who effectively manages and Are willing and capable to continue learning in order to better fulfill their
LEADER
optimizes human capital toward sustainable development mission as teachers.
COMMUNICATOR
3. Strong and effective communicator, who has the power Have a deep and principled understanding of the learning processes and the
to express himself/herself orally and in writing, and other role of the teacher in facilitating these processes in their students;
appropriate modes of expression
Have a meaningful and comprehensive knowledge of the subject matter
they will teach;
4. Competitive and lifelong learner, whose excellence in Have deep and principled understanding on how educational processes
services towards local and global needs
relate to larger historical, social, cultural, and political processes;
INNOVATOR
5. Research-oriented individual, who uses scientific Can be creative and innovative in thinking of alternative approaches, take
process to create knowledge necessary to address varied informed risks in trying out these innovative approaches, and evaluate the
societal needs towards inclusive growth and sustainable effectiveness of such approaches in improving student-learning.
development
6. Critical thinker and problem solver, who is equipped in Have the basic and higher level literacy, communication, numeracy, critical
research methods and utilizes empirical evidence and thinking, learning skills need for higher learning.
scientific approach to knowledge creation and utilization
through knowledge transfer
PLANO SA PAGTUTURO
Balangkas ng Kurso at
Sakop ng Linggong
Inaasahang Matutunan
(CILO)
Linggo 1-6
(18 Oras)
• Maipaliwanag ang
kabuluhan ng wikang
Filipino bilang mabisang
wika sa kontektwalisadong
komunikasyon sa mga
komunidad at sa buong
bansa;
Course Contents
Metodolihiya/Dulog sa
Pagtuturo
Makapagmungkahi ng
mga solusyon sa mga
pangunahing suliraning
panlipunan sa mga
komunidad at sa buong
bansa, batay sa
mapagkakatiwalaan,
makabuluhan at kapakipakinabang na sanggunian
sa pananaliksik.
Pagtatasa
I. Pagtalakay sa pamagat ng aralin(Title
Description ) sa kontekstwalisadong
komunikasyon sa Filipino (KOMFIL)
II.Ang
Pagtataguyod
ng
Wikang
Pambansa sa mas mataas na antas ng
edukasyon at lagpas pa
•
•
•
•
Pagbabalangkas
Pagbubuod
Panood ng video
Pakikinig sa awit
• Matukoy ang mga
mapagkakatiwalaan,
makabuluhan at kapakipakinabang na sanggunian
sa pananaliksik; at
•
Materyales
Mga artikulo sa
Philippine EJournals
Database, partikular
ang mga journal na
naglalathala ng mga (o
ilang) artikulo sa
Filipino gaya ng
Takdang aralin
Maikling Pagsusulit
Paglikha ng video
hinggil sa
adbokasyon ng wika
Mga Artikulo sa U.P.
Diliman Journals
Online
III.Pagpoproseso ng Impormasyon para
sa komunikasyon
 Pagpili ng batis (sources)
ng impormasyon
 Pagbabasa at pananaliksik
ng impormasyon
 Pagbubuod ng sariling
pagsusuri batay sa
impormasyon
IV.Mga Gawing Komunikasyon ng mga
Pilipino
 Tsismisan
 Umpukan
 Talakayan
 Pagbabahay-bahay
•
•
•
•
Pangkatang Talakayan
Pagbubuod ng
impormasyon/ datos
Pakikinig ng musika at
panonood ng video
clips
Pagsusuring teksto at
diskurso
“Introduksyon sa
Saliksik” antolohiya ng
KWF
Pagsulat ng
reaksyong papel
Paglikha ng
dayagram hinggil sa
pagpoproseso ng
impormasyon para
sa komukinasyon



Linggo 7-12
(18 Oras)
Maipaliwanag ang kabuluhan
ng wikang Filipino bilang
mabisang wika sa
kontektwalisadong
komunikasyon sa mga
komunidad at sa buong bansa;
• Matukoy ang mga
mapagkakatiwalaan,
makabuluhan at kapakipakinabang na sanggunian
sa pananaliksik; at
Makapagmungkahi ng mga
solusyon sa mga pangunahing
suliraning panlipunan sa mga
komunidad at sa buong bansa,
batay sa mapagkakatiwalaan,
makabuluhan at kapakipakinabang na sanggunian sa
pananaliksik.
Pulong-bayan
Komunikasyong Di
Berbal
Mga Ekspresyong Lokal
I.Mga Gawing Komunikasyon ng mga
Pilipino
A. Tsismisan
B. Umpukan
C. Talakayan
D. Pagbabahay-bahay
E. Pulong-bayan
F. Komunikasyong Di Berbal
G. Mga Ekspresyong Lokal
II.Mga napapanahong Isyung Lokal at
Nasyonal
 Korapsyon
 Konsepto ng “Bayani”
 Kalagayan ng serbisying
pabahay, pangkalusugan,
transportasyon, edukason, atbp.
 Bagyo, baha, polusyon, mabilis
na urbanisasyon, malawakang
pagkawa sa kalikasan, climate
change, atbp.
 Kultural/Politikal/Lingwistiko/
Ekonomikong dislokasyon/
displacement/ marhinalisasyon
ng mga lumad at iba pang
katutubong pangkat/ pambansang
•
Komparatibong
analisis ng mga
bayating sa mga
pahayagan
“Pahiwatig
at M.Maggay
Pakikinig ng musika
panunuod ng video clips
Psgsusuri ng kurso at diskurso
Pagtatala ng talasalitaan batay
sa interbryu(kaugnay ng mga
ekspresyong local sa iba’t ibang
wika ng Pilipinas
“
ni Pagsasagawa ng
pulong sa klase
Awiting
“Pitong Roleplaying o sakit
Gatang” ni F. Panopio o ng iba’tibang
ASIN
gawaing
pangkomunikasyon
Mga pahayagang
Filipino gaya ng Balita,
Hataw Tabloid at Pinoy
Komparatibong analisis ng mga
barayti ng
wika sa mga Weekly
pahayagan
“Sawsaw o babad:
Anong klaseng usisero
ka?” ni J. Barrios
“Ituro Mo Beybi: Ang
Improbisasyon sa
minorya, mga maralitang
tagalungsod (urban poor),
manggagawang kontraktwal,
magsasaka, tindero/a, tsuper ng
dyip at traysikel, kabataang
manggagawa, out of school
youth, migrante atbp sa panahon/
bunsod ng globalisasyon
Kahirapan, malnutrisyon,
(kawalan ng) seguridad sa
pagkain
Pagtuturo” ni G.
Atienza
“Kasal-Sakal: Alitang
MagAsawa” (saliksik
na gumamit ng
umpukan) ni M. F.
Balba at E. Castronuevo
“Ang Pagtuturo ng
Wika at Kulturang
Filipino sa Disiplinang
Filipino (Konteksto ng
K-12)” ni G. Zafra
“Bayan at Pagkabayan
sa Salamyaan: ang
Pagpopook ng Marikina
sa Kamalayangbayang
Marikenyo” ni J. Petras
“ANG BARAYTI NG
WIKANG FILIPINO
SA SYUDAD NG
DABAW: Isang
Paglalarawang
Panglinggwistika” ni
J.G. Rubrico
“Ang Makrongkasanayan sa
Filipinolohiya” ni J.
Mangahi
PANGGITNANG PAGSUSULIT
Linggo 13-18
(18 Oras)
Maipaliwanag ang kabuluhan
ng wikang Filipino bilang
mabisang wika sa
kontektwalisadong
komunikasyon sa mga
komunidad at sa buong bansa;
• Matukoy ang mga
mapagkakatiwalaan,
makabuluhan at kapakipakinabang na sanggunian
sa pananaliksik; at
Makapagmungkahi ng mga
solusyon sa mga pangunahing
suliraning panlipunan sa mga
komunidad at sa buong bansa,
batay sa mapagkakatiwalaan,
makabuluhan at kapakipakinabang na sanggunian sa
pananaliksik.
J. Mga Tiyak na Sitwasyong
Pangkomunikasyon
 Forum, Lektyur,
Seminar
 Worksyap
 Symposium at
Kumperensya
 Roundtable at Small
Group Discussion
 Kondukta ng
Pulong/Miting/Asembliya
 Pasalitang Pag-uulat sa
maliit at malaking
pangkat
 Programa sa radyo at
telebisyon
 Video conferencing
 Komunikasyon sa Social
Media
Mga Napapanahong Isyung Lokal at
Nasyonal
•
Korapsyon
•
Konsepto ng “Bayani”
•
Kalagayan ng serbisyong pabahay,
pangkalusugan, transportasyon,
edukasyon atbp.
• Bagyo, baha, polusyon, mabilis na
urbanisasyon, malawakang
pag(ka)wasak ng/sa kalikasan,
climate change atbp.
• Kultural/politikal/lingguwis
tikong/ekonomikong
dislokasyon/displacement
/marhinalisasyon ng mga lumad at
iba pang katutubong
pangkat/pambansang minorya, mga
maralitang tagalungsod (urban poor),
manggagawang kontraktwal,
magsasaka, tindero/a, tsuper ng dyip
Pangkatang Pag-uulat
Panel Discusion
Paglikha ng KWL Chart
Pagbabalangkas /Outlining ng
nilalaman ng artikulo
Panonood ng dokumentaryo,
pelikula atbp.
• Pagbibigay puna at
komento
• Pagsasatao (Role
Manila Today
playing)
• Group Case
Bulatlat
analysis
• Sulatin sa
Ibon Databank
Pagmumuni-muni
• Maikling Pagsusulit
Philippine Institute forPansariling Pagsusuring
Development Studies
kaso
Mga Artikulo sa:
Pinoy Weekly
“Praymer
Pambansang
Kalagayan”
sa
Mga
pahayagang
Filipino gaya ng Balita,
Hataw Tabloid at Pinoy
Weekly
“Sawsaw o babad:
Anong klaseng usisero
ka?” ni J. Barrios
“Ituro Mo Beybi: Ang
Improbisasyon
sa
Pagtuturo”
ni
G.
Atienza
“Kasal-Sakal: Alitang
MagAsawa” (saliksik na
gumamit ng umpukan)
ni M. F. Balba at E.
Castronuevo
“Ang Pagtuturo ng
Wika at Kulturang
Filipino sa Disiplinang
•
at traysikel, kabataang manggagawa,
out-ofschool youth, migrante atbp. sa
panahon/bunsod ng globalisasyon
Kahirapan, malnutrisyon, (kawalan
ng) seguridad sa pagkain
Filipino (Konteksto ng
K-12)” ni G. Zafra
“Bayan at Pagkabayan
sa Salamyaan: ang
Pagpopook ng Marikina
sa Kamalayangbayang
Marikenyo” ni J. Petras
“ANG BARAYTI NG
WIKANG FILIPINO
SA SYUDAD NG
DABAW:
Isang
Paglalarawang
Panglinggwistika”
ni
J.G. Rubrico
“Ang
Makrongkasanayan
sa
Filipinolohiya” ni J.
Mangahis
Kabuuan: 18 Linggo/54 na
Oras
PANGHULING PAGSUSULIT
Download