Uploaded by Nguyễn Linh

第四课

advertisement
第四课
1. Cấu trúc với “在”và “是”
Biểu thị : Ở đâu tồn tại cái gì.
Cấu trúc với “在”
 Danh từ 1 + 在 + danh từ 2 + 的 + phương vị từ。
VD: 宿舍楼在教学楼的南边。
大卫在李军的前边。
Cấu trúc với “是”
 Danh từ 1 + 的 + phương vị từ + 是 + danh từ 2 。
VD: 宿舍楼的北边是教学楼。
大卫的后边是李军。
Download