Uploaded by sakinahsaad272.smk

6.10 - Contoh RPH & Item Pentaksiran

advertisement
Mata Pelajaran
Kimia
Tingkatan
5 Makmur
Tarikh
25 Jun 2019 (Selasa)
Masa
8.40 am - 9.50 am (70 minit)
Bilangan Murid
30 orang
Standard Kandungan
Standard Pembelajaran
6.10
6.10.1
6.10.2
Tindakan Haba ke atas Garam
Memerihalkan ujian untuk mengenalpasti gas.
Mengeksperimen untuk mengkaji kesan haba ke atas garam.
Tajuk
Kesan Haba Ke Atas Garam
Objektif
Pada akhir PdPc, murid dapat:
1.
Menerangkan ujian untuk mengenalpasti gas-gas
2.
Membina 4 persamaan kimia bagi tindak balas penguraian ke atas garam karbonat dan garam nitrat.
3.
Menyatakan pemerhatian / perubahan warna apabila garam dipanaskan dan mengenalpasti garam
tersebut.
Aktiviti PdPc
Langkah 1 (Penglibatan)
(5 minit)
Langkah 2 (Penerokaan)
(5 minit)
Langkah 3 (Penerangan)
(10 minit)
Langkah 4 (Pengembangan)
(30 minit)
•Guru menunjukkan gambar/video Gunung Pelangi di China.
•Guru memohon murid bercerita tentang apa yang mereka nampak dalam video tersebut dan berkongsi
pendapat (Idea Rush).
•Aktiviti Gallery Walk dijalankan-murid memerhatikan gambar/bahan/sebatian berwarna yang telah ditampal
di dinding kelas. (dalam kumpulan 4 orang)
• Murid diberi masa 5 minit untuk melengkapkan lampiran kerja yang diberi.
•Murid mendengar penerangan guru dan menyemak jawapan bagi lampiran kerja yang diberikan.
•Murid mendengar dengan teliti penerangan guru mengenai kesan haba ke atas garam. (murid rujuk buku
teks)
•Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan.
•Setiap kumpulan dikehendaki melakukan eksperimen ringkas, kesan haba ke atas garam zink karbonat.
•Murid merekodkan pemerhatian.
•Berdasarkan pemerhatian, murid membuat inferens.
Langkah 5 (Penilaian)
(10 minit)
Bahan Bantu Mengajar
Refleksi
Tindakan Susulan
Catatan
•Dalam kumpulan, murid melengkapkan jadual dalam modul nilam mukasurat 173-174. Perbincangan
dijalankan. Murid membuat pembetulan bagi setiap jawapan yang salah.
•Murid membuat kesimpulan berdasarkan aktiviti yang telah dijalankan.
•Murid melengkapkan lembaran kerja yang dibekalkan.
•Guru menjalankan pentaksiran bilik darjah.
Radas & bahan eksperimen, buku rujukan, buku pentaksiran bilik darjah, lembaran kerja dan peralatan ICT
ITEM PENTAKSIRAN
SP
TP
6.10.2
2
1
3
6.10.2 Pelaksanaan eksperimen – kesan haba ke atas garam zink karbonat.
4
6.10.2 Alia adalah seorang pembantu makmal di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Daya. Alia dikehendaki
mengemaskini stok/inventori bahan kimia yang sedia ada. Alia dapati terdapat satu botol berisi garam karbonat
6.11.2
yang telah pudar labelnya. Garam karbonat ini berwarna putih. Huraikan bagaimana Alia boleh menjalankan ujian
kimia di dalam makmal untuk mengenalpasti jenis garam karbonat itu.
5
6.10.1 Murid dikehendaki mencipta/design poster/penanda buku yang berkaitan dengan topik – Kesan Haba ke atas
Garam
6.10.2
a) Garam dan warnanya
b) Gas dan ujian pengesahannya
6
Murid diberi masa seminggu. 3 hasil terbaik akan diberikah hadiah.
Download