Uploaded by cuongle3009

DE THI NGUYEN LY KE TOAN 1.1920.1

advertisement
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HCM
KHOA KẾ TOÁN KIỂM TOÁN
ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
(số câu trong đề thi: 7)
Thời gian làm bài: 75 phút
Họ và tên : …………………………………….. MSSV: …………………………..
NỘI DUNG ĐỀ THI
Câu 1
Nhận định sau đây đúng hay sai; Giải thích ngắn gọn: Kỳ kế toán của doanh nghiệp luôn luôn bắt đầu
vào ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm.
Câu 2
Nhận định sau đây đúng hay sai; Giải thích ngắn gọn: Báo cáo tài chính cung cấp thông tin tài chính
tổng hợp về tình hình tài sản - nguồn vốn của doanh nghiệp là Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
Câu 3
Nhận định sau đây đúng hay sai; Giải thích ngắn gọn: Chi phí vận chuyển khi mua nguyên vật liệu,
được tính vào giá gốc của nguyên vật liệu nhập kho.
Câu 4
Nhận định sau đây đúng hay sai; Giải thích ngắn gọn: Kỳ kế toán của công ty XYZ bắt đầu vào 01/01
và kết thúc vào 31/12 hàng năm, có nghĩa là vào ngày 31/12, các nhà đầu tư sẽ có được báo cáo tài
chính của công ty XYZ trong năm tài chính đó.
Câu 5
Doanh nghiệp X mua 01 máy móc thiết bị về phục vụ sản xuất. Giá mua (chưa gồm thuế GTGT) theo
hóa đơn là 1.000.000.000 đồng, người bán cho nợ lại 10 ngày. Toàn bộ chi phí vận chuyển thiết bị về
kho của doanh nghiệpđã có thuế GTGT thanh toán bằng chuyển khoản (ngân hàng đã báo Nợ) là
11.000.000 đồng. Chi phí lắp đặt, chạy thử (chưa thuế GTGT) chi bằng tiền mặt là 2.000.000 đồng.
Yêu cầu:
1. Tính nguyên giá của thiết bị trên.(1,0 điểm)
2. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan.(1,0 điểm)
Biết rằng: Doanh nghiệp X tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế suất thuế GTGTcủa
tất cả các loại hàng hóa, dịch vụ là 10%.
Câu 6
Công ty cổ phần Thiên Ân được thành lập vào ngày 01/9/N, cho biết 1 số nghiệp vụ phát sinh trong
tháng 9/N như sau: (đơn vị tính: triệu đồng)
1. Bốn thành viên chuyển khoản để góp vốn kinh doanh với số tiền bằng nhau là 200 triệu đồng. Ngân
hàng đã báo Có.
2. Thuê mặt bằng của ông Nguyễn Anh Minh làm trụ sở kinh doanh với tiền thuê nhà là 20 triệu đồng/
tháng, trả trước 6 tháng. Công ty đã chuyển khoản tiền thuê mặt bằng 6 tháng cho ông Minh theo đúng
thỏa thuận trong hợp đồng là 120 triệu đồng, Ngân hàng đã báo Nợ.
3. Mua sắm một số tài sản cố định hữu hình phục vụ cho hoạt động kinh doanh với tổng giá thanh toán
là 220 triệu đồng, thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Ngân hàng đã báo Nợ.
4. Mua hàng hóa của nhà cung cấp Y với tổng giá thanh toán là 550 triệu đồng, trả ngay 70% bằng
chuyển khoản (Ngân hàng đã báo Nợ). Số còn lại thanh toán sau 3 tháng.
Yêu cầu:
1. Lập bảng cân đối kế toán cuối 9/N của công ty Thiên Ân, biết rằng công ty kê khai thuế giá trị
gia tăng theo phương pháp khấu trừ, thuế suất thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ là
10%. (1,5 điểm)
2. Phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản Tiền gửi ngân hàng (112) (sử dụng sơ
đồ tài khoản chữ T để phản ánh). (0,5 điểm)
1
Câu 7
Công ty HP chỉ kinh doanh một loại hàng hóa là SP-A. Đầu tháng 8/N số dư TK Hàng hóa (TK 156)
: 500.000.000 đồng (chi tiết SP-A: 1.000 chiếc)
Trong tháng 8/N có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
- Ngày 5/8: xuất bán 600 SP-A cho khách hàng AC, giá bán 900.000 đồng/chiếc (chưa có thuế
giá trị gia tăng), giá vốn 500.000 đồng/chiếc. Khách hàng sẽ thanh toán sau 30 ngày.
- Ngày 10/8: mua 500 SP-A từ nhà cung cấp BD, giá mua 800.000 đồng/chiếc (chưa có thuế giá
trị gia tăng). Hàng đã nhập kho, chưa thanh toán người bán. Chi phí vận chuyển SP-A bao gồm
cả thuế GTGT là 3.300.000 đồng đã thanh toán bằng tiền mặt.
- Ngày 18/8: xuất bán 300 SP-A, giá bán là 1.100.000/chiếc (chưa có thuế giá trị gia tăng), giá
vốn 500.000 đồng/chiếc. Khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản (ngân hàng đã báo Có),
giá vốn 500.000 đồng/chiếc.
- Ngày 25/8: chi phí điện, nước, điện thoại trong tháng là 15.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế
giá trị gia tăng) đã thanh toán bằng tiền mặt, phân bổ cho bộ phận bán hàng 6.000.000 đồng;
bộ phận quản lý doanh nghiệp 9.000.000 đồng.
- Ngày 31/8:
+ Trích khấu hao TSCĐ hữu hình trong tháng của bộ phận bán hàng 20.000.000 đồng ; bộ phận
quản lý doanh nghiệp 25.000.000 đồng.
+ Tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng 30.000.000 đồng, nhân viên quản lý doanh nghiệp
60.000.000 đồng.
+ Trích các khoản theo lương theo chế độ hiện hành tính vào chi phí hoạt động và khấu trừ lương
người lao động.
Yêu cầu:
1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.(2,0 điểm)
2. Xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Phản ánh vào sơ đồ chữ T các tài khoản liên quan
đến xác định kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cuối tháng 8/N. (2,0 điểm)
Biết rằng: Công ty HP:
- Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
- Thuế GTGT hạch toán theo phương pháp khấu trừ, thuế suất thuế giá trị gia tăng 10%.
- Tính giá xuất kho vật tư, hàng hóa theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO).
- Các tài khoản liên quan có đủ số dư hạch toán.
- Kỳ kế toán: tháng.
- Đang trong giai đoạn miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.
----------------------Hết---------------------Sinh viên được sử dụng bảng kê các tài khoản, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm
2
Download