Uploaded by Verica Todorovska

ispit

advertisement
Тест по МОДЕЛИРАЊЕ
11.04.
2017 НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

80’
Име и презиме: ___________________________________ Бр. инд. ___________
1. Што е бизнис процес? Наведете пример за бизнис процес и посочете примери за настан, активност и
одлука
во наведениот бизнис процес.
Колекција на поврзани настани, активности и одлуки, кои вкличуваат актери и ресурси кој водат
колективно до позитивен исход кој е од користи на организацијата или клиентите.
Пр.
Нарачка-до-плаќање: процес кој започнува кога клиентот прави нарачка на продукт или услуга а
завршува кога продуктот/услугата е доставена и платена. Овој процес ги опфаќа активностите
како што се потврда за нарачка, испорака, фактутирање, потврда за плаќање и потврда за примен
продукт.
2. Кои се фазите во процесот на менаџирање на бизнис процеси? Накратко објаснете што се прави во
секоја од овие фази.
1. Идентификација на процес: е опишана и архитектурата на процесот кој се состои од:
• Контекст на процесот
• Апстрактни модели на процес
• Детални модели на процес
2. Отркивање на процес: каков е моменталниот продукт
3. Анализа на процес:
• Квалитативна: отркривање и елиминација на загуби, како и идентификација, разбирање и
прииоритетизирање на проблеми.
• Квантитивна: мерење на перформансите (анализа на тек, анализа на чекање, симулирање на
мроцес).
4. Редизајн на процес: каков ќе биде продуктот
• Континуирано подобрување на процес
• Ре-инженерство на процес
• Хевристики
• Класификација на активности
5. Автоматизација (Имплементација): како би изгледал крајниот продукт
6. Следење на процесот
3. Наведете ги симболите за настан, активност, услов, податочен објект, податочен склад, базен и
пливачка патека кои се користат во BPMN. Објаснете ја разликата помеѓу базен и пливачка патека.
Базените се независни организациски ентитети (пр. Клиент, добавувач, болница и др)
Пливачката патека се класи на ресурси во истиот организациски и соработнички процес ( пр. Менаџирање
во секторот на производство)
Тест по МОДЕЛИРАЊЕ
11.04.
2017 НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

80’
4. Идентификувајте го проблемот во моделот даден на сликата, и предложете како истиот да се отстрани.
5. Што е почетен, меѓунастан и краен настан, и со кои симболи се означуваат? Наведете барем четири
типови на настани, и нацртајте ги соодветните симболи за нивно означување.
Почетен настан: Почеток на активностите кои ќе се извршуваат во настанот
Меѓунастан:
Кран настан: Крај на активностите кои се извршувале во настантот
6. Што е подпроцес, јамка, паралелно повторување, секвенцијално повторување и ад хок
(неконтролирано) извршување? Кои се соодветните симболи во BPMN кои се користат за нивно
означување?
Кога еден процес станува тежок за разбирање се декомпозира во подпроцес.
Јамка: тек кој се враќа во некоја претходна точка на процесот
Паралелно повторување укажува на тоа дека активноста се извршува повеќе пати истовремено.
Ад хок: содржи активности кои се извршуваат во произволен ред и време и се означува со ~.
Секвенцијално повторување: ?
Тест по МОДЕЛИРАЊЕ
11.04.
2017 НА БИЗНИС ПРОЦЕСИ

80’
7. Што е граничен настан? Која е разликата помеѓу interrupting и noninterrupting гранични настани? Објаснете
го сегментот од бизнис процесот чиј модел е прикажан на сликата.
8. Што исклучок и со кои симболи се означува фрлање и фаќање на исклучок во BPMN? Наведете пример на
фрлање и фаќање на исклучок кај бизнис процес.
Исклучок е настан кои го отстапуваат процесот од нормалниот тек.
Сите прашања носат по 5 поени.
Download