Uploaded by Ha Tran

Bài 1 ELT2037 1

advertisement
Thùc TẬP thiÕt kÕ hÖ thèng
1
ELT 2037
Thời lượng: 4 tc
 Lên lớp 12 giờ - Kiến thức liên quan
 Phân nhóm về BM do các Thầy hướng dẫn
 Giảng viên môn học: GS.TS Bạch Gia Dương
Tel: 0912140653
Email: duongbg@vnu.edu.vn
Thùc TẬP thiÕt kÕ hÖ thèng
Thiết kế tương tự
2. Thiết kế hệ thống số
3. Thiết kế các hệ thống
-Hệ thống thu phát truyền thông
- Các hệ thống tự động điều chỉnh tần số, Biên độ
- Hệ thống đo lường và điều khiển
1. 2 Phần mềm mô phỏng CircuitMaker, Proteus,ADS,, Ansoft
1.
kỸ THUẬT ĐIỆN TỬ CHO HỆ THỐNG
TRUYỀN THÔNG
3
TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ
4
HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG:
TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TỰ
- TRUYỀN THÔNG SỐ
-
Dữ liệu
nguồn
BỘ PHÁT
MÔI TRƯỜNG
TRUYỀN
3
BỘ NHÂN
Dữ liệu
đích
9/12/201
0
6
9/12/201
0
 TƯƠNG TỰ = LIÊN TỤC

SỐ = RỜI RẠC
7
9/12/201
0
TÌN HIỆU ĐIỀU CHẾ
(CHỨA THÔNG TIN,
TẦN SỐ THẤP)
BỘ ĐIỀU CHẾ
(UP CONVERTER)
SÓNG ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ
MÔI TRƯỜNG TRUYỀN
(KÊNH TRUYỀN)
DAO ĐỘNG TẠO
SÓNG MANG
(TẦN SỐ CAO)
10
9/12/201
0
SÓNG ĐƯỢC ĐIỀU CHẾ
MÔI TRƯỜNG TRUYỀN
(KÊNH TRUYỀN)
BỘ GIẢI ĐIỀU CHẾ
(DOWN CONVERTER)
TÌN HIỆU GIẢI ĐIỀU
CHẾ
(CHỨA THÔNG TIN,
TẦN SỐ THẤP)
LOCAL OSCILLATOR
(TẦN SỐ CAO)
11
9/12/201
0
TRUYỀN THÔNG TƯƠNG TỰ ANALOG RADIO
•
AM, FM, PM (Điều chế tương tự) TRUYỀN
THÔNG SỐ
DIGITAL
•
RADIO
ASK, PSK, FSK, QAM (Điều chế số)
TRUYỀN TẢI SỐ
•
PWM, PPM, PAM, PCM/ADPCM/DPCM
12
9/12/201
0
Hệ thống truyền thông tương tự: năng lượng được phát/ nhận ở dạng
tương tự.
•ANALOG TRUYỀN TẢI: tín hiệu mang thông tin là tương tự
Không điều chế, tín hiệu dải gốc được truyền qua cáp đồng
•ANALOG RADIO:
tín hiệu điều chế và sóng mang đều là
tương tự.
Điều chế (i.e. AM, FM, PM),
Tín hiệu SSB/DSB được truyền
trong FREE SPACE/ khí quyển trái đất (lan truyền RF).
13
9/12/201
0
• DIGITAL TRUYỀN TẢI – HỆ THỐNG SỐ THẬT SỰ:
Xung số (i.e. TTL, NRZ, PCM) được truyền trên cáp đồng/ cáp
quang (không có sóng mang tương tự). Thông tin dạng tương tự/
số (cần chuyển đổi A/D VÀ D/A).
• DIGITAL RADIO:
Sóng mang tương tự được điều chế số(i.e. PAM, QAM, ASK,
PSK, FSK, PWM). Truyền qua cáp đồng, cáp quang hay FREE
SPACE
14
9/12/201
0
V
0
t
V

T 
1
f
v(t) V sin(2ft  )
15
9/12/201
0
v(t )  Carrier Signal
V  Amplitude

1
f  Frequency  
2

T
  Angle  Phase
TÍN HIỆU
ĐIỀU CHẾ
TƯƠNG TỰ
ĐIỀU CHẾ
FM
AM
PM
v(t) V sin(2ft  )
TÍN HIỆU
ĐIỀU CHẾ
SỐ
ASK
FSK
ĐiỀU CHẾ
16
PSK
Có thể là
Cosin
TÍN HIỆU SÓNG
MANG CHƯA
ĐIỀU CHẾ
QAM
[]
Bước sóng:
chiều dài một
chu kỳ của
sóng radio
chiếm trong
không gian.

  v
f
 f , 
  Wavelength
[m / cycle ]
[m ]
v  Speed of light [3 x 108 m / s]
f  frequency [cycle / s, Hz ]
19
9/12/201
0
HỆ THỐNG PHÁT
Từ khối
gia công tín hiệu
16
Điều chế
Điều chế
tín hiệu
tín hiệu
Tiền khuếch
đại công
suất
Tầng kích
công suất
Khuếch đại
công suất
Tới
Antenna
Download