Uploaded by Buğra Yüzak

TPM EĞİTİM v1.0

advertisement
TPM TOPLAM VERİMLİ BAKIM
1. BAKIM SİSTEMİ
Üretim sisteminin insan ve doğal kaynaklar, malzemeler
olmak üzere iki temel girdisi bulunmaktadır. Beşeri ve
maddi kaynaklar olarak da ifade edilebilecek bu iki temel
girdi ; işgörenler, yöneticiler, hammadde ve malzemeler,
makine-teçhizat ve enerji gibi tüm üretim faktörlerini
kapsamaktadır.
Bakım sistemi ise üretim sistemine bağlı olarak bu
girdiler içinde önemli bir yeri olan makine-teçhizat veya
tümüyle tesisin en yüksek performansta çalışmasını
hedefler.
1. BAKIM SİSTEMİ
ARIZALAR
İlk yıllardaki arızalar imalat hatalarından dolayıdır.
Bakımlı bir makinenin arızası ise rasgele sebeplere
bağlanabilir. Uzunca bir süre hizmet görmüş ve
dolayısıyla yıpranmış olan sistemlerin bozulma şansı ise
çok daha fazladır ve giderek artar.
Kapsamlı bir bakım programı , makine bozulmalarını en
aza indirir , çalışma masraflarını azaltır ve netice olarak
verimliliği geliştirir.
1. BAKIM SİSTEMİ
BAKIMIN ÖNEMİ
Günümüzde tesis ve teçhizat hızlı , modern ve pahalı
hale gelmekte , bu nedenle donanımın performansını
yitirmesi ve boş kalması önemli maliyetlere neden
olmaktadır.
Bakım faaliyetlerinin işletmenin tüm performansına ve
karlılığına olumlu katkıda bulunacak şekilde ve en
önemlisi ekonomik açıdan ele alınması kaçınılmaz bir
zorunluluktur. Bakım faaliyetleri , mutlak para sarfını
gerektiren , dinamik yapıya sahip faaliyetlerdir. Eğer ,
bilinçsizce davranılırsa üretimin sağlığı bozulur ve
finanssal zorluklar hemen baş gösterir.
1. BAKIM SİSTEMİ
1. BAKIM SİSTEMİ
BAKIM KAVRAMLARI
ARIZA ( İng . Breakdown ) : Engel olunamayan bir
nedenle , sistemin bozulması .
BAKIM ( İng . Maintenance ) :
1. Üretim sisteminin plan ve programlarına uygun olarak
çalışmasını sağlayan , istenen çalışma düzeyinde
kalmasını kontrol altında tutan bir yürütme ve kontrol
fonksiyonudur.
2. Bir sistemin , fonksiyonlarını istenilen bir düzeyde
yerine getirebilmesi için gerçekleştirilen her çeşit onarım
, yenileme , muayene vb. faaliyetler.
1. BAKIM SİSTEMİ
BAKIM KAVRAMLARI
ARIZİ BAKIM ( İng . Breakdown Maintenance ) : Herhangi
bir arıza anında , büyük kayıplara yol açmamak için
derhal uygulanması gereken bakım .
PLANLI BAKIM ( İng . Planned Maintenance ) : Makine ve
tesislerin sağlıklı ömürlerini uzatmak ve tesadüfi arızalarla
karşılaşma ihtimalini azaltmak için önceden
programlayarak yaptığımız bakım faaliyetleri.
REVİZYON ( İng . Overhaul ) : Bir ünitenin veya önemli bir
parçanın kapsamlı muayenesi ve tekrar kabul edilebilir
düzeye getirilmesi .
1. BAKIM SİSTEMİ
BAKIM KAVRAMLARI
ÖNLEYİCİ BAKIM ( İng . Preventive Maintenance ) :
Tesis veya teçhizatın belirli bir programa göre arıza
meydana gelme şartı aranmaksızın yapılan muayene,
yağlama , ayarlama , yenileme , revizyon yolları ile
kullanabilirlik süresinin artırılması çalışmalarıdır. Bu tür
çalışmalar PLANLI BAKIM olarak da adlandırılmaktadır.
Amaç arızi bakımları en aza indirmektir.
1. BAKIM SİSTEMİ
BAKIM KAVRAMLARI
KORUYUCU BAKIM ( İng . Protective Maintenance ) :
İmalatçı firmalar veya yapılan incelemeler sonucu
belirlenen bir bakım programının periyodik olarak
uygulanması , bakım anlarında gerekli onarım, yağlama,
yenileme vb. faaliyetlerin gerçekleştirilmesidir.
KESTİRİMCİ BAKIM ( İng . Predictive Maintenance ) :
Belirli makine veya teçhizat için özel donanım , aparat ve
teknikler kullanarak önleyici bakım ihtiyacını saptamak
için yapılan muayene şeklindeki bakım uygulamalarıdır.
1. BAKIM SİSTEMİ
PLANLI BAKIMA GEÇİŞİN 6 AŞAMASI
1. Ekipman envanterinin oluşturulması. (Makinelerin güç,
tip, seri no gibi bilgilerinin toplanması ve makinelere kod
verilmesi.)
2. Makine sicil kartlarının oluşturulması. (Makine ile ilgili
tüm arıza, duruş veya bakım faaliyetlerinin bu kartlara
işlenmesi, arıza bilgilerinin derlenmesi için arıza fişleri
oluşturulabilir.)
3. Makine parkının sınıflandırılması. (Makinelerin üretim,
kalite, arıza ve emniyet gibi faktörleri göze alarak önem
grubu oluşturulması.)
1. BAKIM SİSTEMİ
PLANLI BAKIMA GEÇİŞİN 6 AŞAMASI
4. Yıllık planlı bakım çizelgesinin oluşturulması. (Arıza
verileri, makine imalatçı kılavuzları, makine sınıfları göz
önüne alınarak haftalık, aylık, üç aylık, yıllık bakım
programının hazırlanması)
5. Günlük bakım ve temizlik planlarının oluşturulması.
(Operatörlerin bakım faaliyetlerine dahil edilmesi ve
makineleri sahiplenmesi amaçlanmalı)
6. Bakım faaliyetleri hedeflerinin belirlenmesi. (Arıza
sayısı, toplam duruş, arıza frekansı vb.)
1. BAKIM SİSTEMİ
VERİMLİ BAKIM NEDİR ?
VERİMLİ BAKIM ( İng . Productive Maintenance ) :
Acil bakımdan kestirimci bakıma kadar tüm bakım
faaliyetlerini yürütürken, arıza analizlerini yapma ve
böylelikle tekrarlayan arızaları giderme, ürün kalitesinin
iyileştirilmesi için makinenin iyileştirilmesi ve 6 büyük
kaybın giderilmesine yönelik yapılan bakım faaliyetlerinin
bütünüdür.
1. BAKIM SİSTEMİ
BAKIMIN TARİHSEL AŞAMALARI
1940’lar
1950’ler
1960’lar
1970’ler
1980’ler
1990’lar
2000’ler
Acil Bakım (Arızi Bakım)
Önleyici Bakım (Planlı Koruyucu Bakım)
Verimli Bakım (Üretken Bakım)
TPM (Toplam Verimli Bakım)
Kestirimci Bakım
Bakım Gerektirmeyen Tasarımlar
Geleceğin Fabrikasında TPM
1. BAKIM SİSTEMİ
Bazı Bakım Gerçekleri
 Bakım maliyetleri toplam üretim maliyetlerinin
yaklaşık % 25- 30’u dur.
 Bakım maliyetinin yaklaşık % 30’u israftır.
 Acil ve arızi bakımlar, planlanmış bakım maliyetinin
yaklaşık 2,5 katına mal oluyor.
1. BAKIM SİSTEMİ
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
TPM (Total Productive Maintenance), küçük grup çalışmaları
şeklinde tüm çalışanlar tarafından yapılan verimli bakım
faaliyetleri bütünüdür.
Seiichi Nakajima
VERİMLİ BAKIM + OTONOM(ÖZERK) BAKIM = TPM
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
TOPLAM VERİMLİ BAKIM’DA “TOPLAM” KAVRAMI
Toplam Etkililik
• Ekonomik verimlilik ve karlılığa ulaşmayı hedef almak.
Toplam Planlı Bakım
• Bakım yapılmasını gerektirmeyecek tedbirleri almak ve
bakım yapılabilirliğini geliştirmek.
Toplam Katılım
• Fabrikanın her departmanında grup faaliyetleri ve
operatörlerin otonom bakım çalışmaları
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
TPM ‘İN TEMEL TAŞLARI
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
TPM NELERİ İÇERİR ?
 Karlılık
 Önlemeye dönüklük
 Katılımcı yaklaşım (işçi ve yönetici)
 Personel gelişimi
 Kaizen
 Optimum makine şartları
 Görsel kontrol
 Temizlik ve düzen
 Otonom yaklaşım
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
TPM’İN ÇALIŞANLARA KATKISI
 Motivasyon ve yeteneği geliştirir.
 Üst yönetimin katkısı şarttır.
 Her seviyede çalışanın katılımını sağlar.
 İşler küçük grup etkinlikleri şeklinde yapılır (Değişik
bölümlerin elemanları grup oluşturur.)
 Bölümler arası duvarlar yıkılır.
 Benim makinem anlayışı yerleşir.
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
TPM’İN PROSESE KATKISI
 TPM ekipmanların sürekli optimum şartlarda
çalışmasını garanti eder.
 Hurdaların varlığını kabullenmez. TPM’in sıfır hatayı
yakalamayı sağlayan hedef ve politikaları vardır.
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
TPM’İN EKİPMANA KATKISI
 Ekipman genel verimliliğini arttırır.
 Daha iyi dizayn ile maliyetleri düşürür.
 Ekipman ömrünü uzatır.
 Bakım yönetimini iyileştirir.
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
TPM ‘in Kısa Tarihçesi
TPM kavramı ilk olarak 1969 yılında Toyota grubunun bir
firması olan ve dünyanın en büyük otomotiv elektrik
aksamı üreticilerinden Nippon Denso tarafından
geliştirilmiştir.
Üretim personelinin bakım faaliyetlerindeki etkinliğini
arttıran bir verimli bakım anlayışı geliştiren firma,
1971’de JIPM tarafından PM ödülüne layık görülür.
Daha sonra 70’li yıllarda, o dönem JIPM başkan
yardımcısı olan Seichi Nakajima öncülüğünde gelişir ve
bugünkü halini alır.
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
TPM ÖDÜLÜ ALAN TÜRK FİRMALARI
Her yıl JIPM (Japon Fabrika Bakım Enstitüsü) tarafından
verilen TPM mükemmellik ödülüne ülkemizden aşağıdaki
firmalar layık görülmüştür.
Yıl 1994
Yıl 2001
Yıl 2002
Yıl 2003
Yıl 2006
Pirelli Türk
Beko Elektronik
Arçelik Çayırova Çamaşır Makinesi Fab.
Tetrapak, Unilever
Eti Gıda Bozüyük Fabrikası
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
Kaizen Anlayışının Bakım Yönetimine Katkısı
Kaizen (Sürekli İyileştirme): Her aşamada sistemin daha
da iyileştirilmesine yönelik, sürekli ve düzenli çalışmaları
sistemin bütününe yayan dinamik bir iyileştirme
anlayışıdır.
Shigeo Shingo’nun belirttiği gibi kaizen, hiçbir işlemin /
sürecin nihai halini almadığı, daha da mükemmeline
ulaşılabileceği, “kuru havludan bile su çıkarılabilir”
anlayışının hakim olduğu bir yaklaşımdır.
Toplam Verimli Bakım içinde de kaizen (sürekli
iyileştirme) anlayışı mevcuttur. Bakım ile ilgili faaliyetleri
sistemin bütününe yayar ve mükemmeli hedefler.
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
OEE (Genel Ekipman Verimliliği)
Genel
Ekipman
Verimliliği
(OEE)
Kullanabilirlik x Performans Oranı x Kalite Oranı
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
ALTI BÜYÜK KAYIP
DURUŞ
* Arıza
* Setup ve
ayarlar
HIZ
* Boşa çalışma ve
küçük duruşlar
* Düşük hız
HURDA
* Hatalı parçalar
* Ayar hurdaları
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
OEE (Genel Ekipman Verimliliği)
Firmamızda verimlilikten bahsederken genelde
makinelerimizin açık olduğu süreye (yani yükleme
süresine), tespit ettiğimiz çalışma süresini oranlarız.
Örnek: İşletmemizde bir makine günde 8 saat çalışılıyor
ve günlük 20 dakika planlı duruş mevcut ise, gün içinde
de 20 dak. arıza, 20 dak. setup ve 20 dak. ayar duruşu
kayıtlara geçmiş ise verimliliğini hesaplayınız.
Brüt çalışma süresi
8 x 60 = 480 dak.
Net çalışma süresi (Yükleme süresi)
480 – 20 = 460 dak.
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
Toplam duruş süresi
20 + 20 + 20 = 60 dak.
Çalışma süresi
460 – 60 = 400 dak.
Bu bilgilerden hareketle ;
çalışma süresi
Verimlilik =
400
x 100
yükleme süresi
=
= 87 %
460
Bu oran bize gayet iyi görünebilir, fakat gerçek böyle
değildir. Hesaba katmamız gereken başka unsurlar da
vardır.TPM’de hesaplanan bu verimliliğe “kullanabilirlik”
diyeceğiz.
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
İşletme içinde genelde küçük duruşlar diye adlandırılan
10 dak. ve altındaki duruşlar kaydedilemez.
TPM daha hassas verilere ihtiyaç duyar. Bu verilerin çok
doğru bir şekilde toplanması son derece önemlidir.
Peki çalıştırdığımız ekipmanın performansı acaba ilk
aldığımızdaki gibi midir ?
İdeal makine çevrim zamanı nedir ?
Çalışması gereken hızda çalışmakta mıdır ?
Bunun için makinenin “performans oranı”nı hesaplarız.
Örnek : Aynı makine günde 400 parça üretmektedir.
Mevcut çevrim zamanı 0.8 dak./parça iken, ilk
alındığında bir parçayı 0.5 dakikada üretmekteydi.
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
Performans oranı = çalışma hızı oranı x net çalışma oranı
Önce çalışma hızı oranını hesaplayalım.
ideal çevrim zamanı
Çalışma hızı oranı =
0.5
=
mevcut çevrim zamanı
proses zamanı
Net çalışma oranı =
çalışma süresi
x 100 = 62.5 %
0.8
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
Proses zamanı = üretilen parça x mevcut çevrim zamanı
Proses zamanı = 400 x 0.8 = 320 dak.
Bunun sonucunda,
Küçük duruşlardan meydana gelen kayıp zaman
400 – 320 = 80 dak. olarak hesaplanır.
Görüldüğü gibi bu duruşlar kayda geçmemiştir. Bunlar
takılmalar, boşa çalışmalar, çeşitli sebeplerden gün
içinde makinede oluşan küçük sorunlardır. Öyle ise;
proses zamanı
Net çalışma oranı =
320
=
çalışma süresi
x 100 = 80 %
400
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
Şimdi, performans oranını hesaplarsak;
Performans oranı = çalışma hızı oranı x net çalışma oranı
üretilen parça x mevcut çevrim zamanı
=
ideal çevrim zamanı
x
çalışma süresi
üretilen parça x
mevcut çevrim zamanı
ideal çevrim zamanı
=
400 x 0.5
=
çalışma süresi
veya 0.625 x 0.80 x 100 = 50 %
x 100 = 50 %
400
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
İşletmelerde verimlilik hesabı yapılırken tespit edilen
çalışma zamanı içinde makinenin kalite bakımından
tamamen uygun parça ürettiği varsayılır. Halbuki üretilen
parçaların içinde hatalı olanlarda mevcuttur.
Örneğimize geri döner ve makinemizin % 98 kalite oranı’na
sahip olduğunu varsayarsak OEE (genel ekipman verimliliği)
kaç olur ?
OEE (Overall Equipment Effectiveness) =
Kullanabilirlik x performans oranı x kalite oranı = 0.87 x 0.50 x 0.98 x 100
= 42.6 %
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
Kullanabilirlik =
Kullanabilirlik =
Genel Ekipman Verimliliği = Kullanabilirlik x Performans oranı x Kalite oranı
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
TPM’İN AMACI NEDİR ?
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
TPM’İN BEKLENTİLERİ
KULLANABİLİRLİK
> % 90
PERFORMANS ORANI
> % 95
KALİTE ORANI
> % 99
OEE = % 90 x % 95 x % 99 = min % 85
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
Çözüm :
Yükleme zamanı = 480 – 50 = 430 dakika
Çalışma süresi = 430 – 50 = 380 dakika
çalışma süresi
Kullanabilirlik =
380
=
yükleme süresi
x 100 = 88 %
430
üretilen parça x ideal çevrim zamanı
Performans oranı =
çalışma süresi
2. TOPLAM VERİMLİ BAKIM’A GİRİŞ
Çözüm :
300 x 1
Performans oranı =
x 100 = 79 %
380
uygun parça
Kalite oranı =
300 – 10
=
üretilen parça
x 100 = 97 %
300
OEE = 0.88 x 0.79 x 0.97 x 100 = 67 %
3. OTONOM BAKIM
Otonom Bakım = Özerk Bakım
Küçük grup faaliyetleri ile temel makine şartlarını
korumak ve makineyi geliştirmek için operatörlerin
katılımıyla yapılan bakım faaliyetleridir.
Operatörler
Arızaya meydan vermemek
Günlük kontroller yapmak
Küçük bakımları yapmak
Bakımcılar
Bakım yapmak
Ekipmanı geliştirmek
Bakım sistemini
geliştirmek
3. OTONOM BAKIM
3. OTONOM BAKIM
Otonom bakım herkesin katılımı ile olur.
3. OTONOM BAKIM
OTONOM BAKIM 7 AŞAMADA UYGULANIR.
3. OTONOM BAKIM
Yanlışlığın olduğu yerlere etiket takın.
3. OTONOM BAKIM
Arıza kaynaklarının üzerine gidin.
4. TEMİZLİK VE 5S
TEMİZLİĞE BAŞLANGIÇ
4. TEMİZLİK VE 5S
4. TEMİZLİK VE 5S
4. TEMİZLİK VE 5S
4. TEMİZLİK VE 5S
4. TEMİZLİK VE 5S
5S Uygulamanın Avantajları
 Zaman ve yerden tasarruf
 Çalışma alanında emniyet
 Kalitenin iyileştirilmesi
 Makine arızalarının önlenmesi
4. TEMİZLİK VE 5S
Mevcut Durumun Analizi
4. TEMİZLİK VE 5S
Seiri (Ayıklama )
 Seiri işletmede ;
- gerekli olan ve elimizde
tutmamız gereken şeyler ile,
- gereksiz olan ve atmamız
gereken şeyleri birbirinden
doğru şekilde ayırt etmektir.
Ardından gereksiz olandan
kurtulmalı ve gerekli olanı
kullanım sıklığına göre
yerleştirmeliyiz.
4. TEMİZLİK VE 5S
Seiton (Düzenleme)
 Seiton işletmede ;
- elimizde tutmaya
karar verdiğimiz
şeyleri ihtiyaç
duyulduğunda
kolayca bulabilmek
ve kullanabilmek için
yaptığımız
düzenlemelerdir.
4. TEMİZLİK VE 5S
Seiso (Temizleme)
 Seiso işletmede ;
- her yeri temizce
süpürmek ve
- her şeyi temiz
tutmaktır.
Her zaman teftişe
hazırlanıyormuş gibi
temiz olmalıyız.
4. TEMİZLİK VE 5S
Seiketsu (Süreklilik)
 Seiketsu işletmede ;
- ilk 3 S ile elde
ettiklerimizin
devamlılığının
sağlanmasıdır.
Gelinen noktayı
standartlaştırmalı ve
geri dönüşe imkan
vermemeliyiz.
4. TEMİZLİK VE 5S
Shitsuke (Disiplin)
 Shitsuke işletmede ;
- doğru işlemlerin devamlılığının
sağlanmasında kalıcı bir
alışkanlık yaratılmasıdır.
Elde edilecek disiplin ile
belirlenen prosedürlere uyumun
devamlılığını sağlamalıyız.
Bunun yolu çalışanların
yapılması gerekenleri bir refleks
veya içgüdü ile yapmalarını
sağlamaktan geçmektedir.
5. YERELLEŞTİRME
5. YERELLEŞTİRME
5. YERELLEŞTİRME
5. YERELLEŞTİRME
6. STANDARTLAŞTIRMA
6. STANDARTLAŞTIRMA
6. STANDARTLAŞTIRMA
GENEL DENETİM NASIL YAPILIR ?
6. STANDARTLAŞTIRMA
1 - Genel Elektrik
6. STANDARTLAŞTIRMA
2 - Genel Tahrik Elemanları
6. STANDARTLAŞTIRMA
3 - Genel Yağ ve Hava Basıncı
6. STANDARTLAŞTIRMA
4 - Genel Yağlama
6. STANDARTLAŞTIRMA
5 - Genel Somun Vida
6. STANDARTLAŞTIRMA
OTONOM KONTROL NOKTALARININ BELİRLENMESİ
6. STANDARTLAŞTIRMA
Kontrol noktaları kolay ulaşılabilir olmalıdır.
7. “SIFIR” ARIZA HEDEFİ
“Sıfır” Arıza’nın Temel Felsefesi
 Ekipmanın arıza yapmasına İnsan neden olur.
 Eğer çalışanlar düşünce ve çalışma tarzlarını
değiştirebilirlerse, ekipmanların arızasız çalıştırılması
mümkündür.
 Geleneksel düşünce tarzı olan “Her makine bozulabilir”
yerine
- “Makinenin Bozulmasına Müsaade Etme”
- “Arızalar Sıfır Seviyesine Getirilebilir”
mantığının yerleştirilmesi gerekir.
7. “SIFIR” ARIZA HEDEFİ
“Sıfır” Arıza hedeflerine ulaşmak için aşağıda
belirtilen 7 faaliyeti gerçekleştir;
 Hızlı aşınmayı engelle.
 Temel ekipman koşullarını sağla.
 Standart operasyon koşullarını sağla.
 Bakım kalitesini geliştir.
 Geçici tedbirler yerine çözüme yönelik tedbirler geliştir.
 Dizaynın zayıf noktalarını düzelt.
 Her arızadan mümkün olduğunca çok şey öğren.
7. “SIFIR” ARIZA HEDEFİ
7. “SIFIR” ARIZA HEDEFİ
İnsan-Makine Sistemi
Her atölye iki unsurun belirli kombinasyonunu
içermektedir: İnsanlar (operatör) ve makineler (ekipman)
Her bir makine-insan sisteminin üretim için ne kadar
verimli çalıştığı, insanın makinenin işleyişi ile ne kadar
uyumlu olduğuna bağlıdır.
Operatörlerin rolü, makineyi çalıştırmanın dışında,
makine fonksiyonlarının ne kadar iyi gerçekleştiğini
kontrol etmeyi ve daha iyi sonuçlar almak için tedbirler
almayı da içermektedir.
Ekipmanlar ne kadar karmaşık ise, insanın aldığı
sorumluluk o oranda artacaktır.
7. “SIFIR” ARIZA HEDEFİ
İnsanların Tutum Ve Davranışlarını Değiştirmek
 Anormallikleri ortaya çıkarmayı öğrenmek.
 Kökten çözüm getirecek onarım ve gelişmeler yapmak.
 Açıkça tanımlanmış araştırılmış noktalara dayanan
düzeltmeler yapmak.
 Sonuçların doğruluğunu onaylamak.
7. “SIFIR” ARIZA HEDEFİ
Arızalar ile Kısa Duruşlar Arasındaki Fark
7. “SIFIR” ARIZA HEDEFİ
Kısa Duruşlar Büyük Kayıplara Götürür.
7. “SIFIR” ARIZA HEDEFİ
7. “SIFIR” ARIZA HEDEFİ
7. “SIFIR” ARIZA HEDEFİ
7. “SIFIR” ARIZA HEDEFİ
8. TPM PROJESİ’NİN AŞAMALARI
Başarılı bir TPM uygulaması için
 Yönetim desteği
 TPM organizasyonu
 Çok iyi tanımlanmış uygulama
 Takım çalışması yaklaşımı
 Her kademede iş tanımları
 İş emniyetinin göz önüne alınması
 Yeterli eğitim
8. TPM PROJESİ’NİN AŞAMALARI
8. TPM PROJESİ’NİN AŞAMALARI
TPM UYGULAMASININ AŞAMALARI
1. Planlama
2. Hazırlık
3. Başlangıç ve 6 büyük kaybın giderilmesi
4. Otonom bakım
5. Planlı bakım sistemini geliştirme
6. Eğitimler
7. Kalite bakımı ve üretilmesi kolay ürün tasarımı
8. Erken ekipman yönetimi programı
9. İdari fonksiyonlarda TPM
8. TPM PROJESİ’NİN AŞAMALARI
1 - PLANLAMA
 Planlama safhası 1 ila 3 ay içinde tamamlanmalıdır.
 Organizasyon durumunun tespiti yapılır.
 Mevcut durum tespiti yapılır.
 Sağlam hedefler konulabilmesi için doğru data
toplanmalıdır.(arıza kayıtları, OEE, vb)
 TPM politikasının oluşturulması.
 TPM hedeflerinin oluşturulması.
8. TPM PROJESİ’NİN AŞAMALARI
2 – HAZIRLIK
 Hazırlık safhası genelde 3 – 6 aydır.
 Üst yönetimin TPM’e geçiş kararını duyurması.
 Tüm çalışanların katılımının gerekliliğini ve bunun
beklendiğinin açıklanması.
 TPM organizasyonunun kurulması.
 TPM tanıtım eğitimleri ve görsel yayınların dağıtılması.
 TPM organizasyonu tarafından hazırlanacak olan ve 3-4
yılı esas alan master planın hazırlanması.
8. TPM PROJESİ’NİN AŞAMALARI
Master Plan Örneği
8. TPM PROJESİ’NİN AŞAMALARI
3 – BAŞLANGIÇ VE 6 BÜYÜK KAYBIN GİDERİLMESİ
 Master planın TPM politika ve hedeflerinin toplantılarla
çalışanlara duyurulması.
 TPM ekiplerinin altı büyük kayıp üzerine çalışmaya
başlaması, öncelikle pilot bölgeler seçilmeli.
 Çarpraz fonksiyon geliştirme ekiplerinin kurulması.
 Kayıplar konusunda veri toplanması ve analiz edilmesi.
 Hedefleri belirle , çözüm önerileri geliştir.
 PUKÖ uygula ve iyi sonuçları yaygınlaştır.
8. TPM PROJESİ’NİN AŞAMALARI
8. TPM PROJESİ’NİN AŞAMALARI
4 – OTONOM BAKIM
 İlk temizlik.
 Etiketleme faaliyetine katılım.
 Kirlilik kaynaklarının yok edilmesi.
 Temizlik ve yağlama standartlarının oluşturulması.
 Genel kontrol standartlarının oluşturulması.
 Otonom bakımın uygulanması.
 Çalışma ve veri toplama standardının geliştirilmesi.
 Şirket genelindeki iyileştirme faaliyetlerine katılım.
8. TPM PROJESİ’NİN AŞAMALARI
5 – PLANLI BAKIM SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
 Her bir makine için bakım programı ve prosedürlerin
hazırlanması.
 Bakım faaliyetinin etkinliğinin artırılması.
 Operatör günlük bakım faaliyetlerinin desteklenmesi.
 Bakım ve arıza kayıtları tut.
 Artan arızaları analiz et.
 Bakım yapabilirliği geliştir, kolaylaştır.
 Parça stok ve ömürlerini takip et.
 Planlı bakım hedefleri oluştur ve hedefleri geliştir.
8. TPM PROJESİ’NİN AŞAMALARI
6 – EĞİTİMLER
8. TPM PROJESİ’NİN AŞAMALARI
8. TPM PROJESİ’NİN AŞAMALARI
7 – KALİTE BAKIMI VE ÜRETİLMESİ KOLAY ÜRÜN
TASARIMI
 Sıfır hatalı ürün üretecek ekipmana ulaşmak ve
üretilmesi kolay ürün tasarımını yapmak.
 PM analizi temel araçtır.
 Otonom bakım ile kararlı bir yapı elde edilir.
 Kalite için kritik ekipmanlar ve proses şartları belirlenir
ve düzenli olarak kontrol edilir.
 MQP analiz raporu hazırla ve doldur.
 PUKÖ uygula.
8. TPM PROJESİ’NİN AŞAMALARI
8 – ERKEN EKİPMAN YÖNETİMİ
 Bakım gerektirmeyen makine geliştirilmesi.
 Makinenin planlama, tasarım, imalat, montaj ve
kullanım safhalarında oluşabilecek sorunları önlemek
için “erken ekipman yönetimi programı” oluştur.
9 – İDARİ FONKSİYONLARDA TPM
 İş akışları, prosedür, form, dosyalama sistemi, tertip
düzen kontrol edilmeli.
 İyileştirme planı hazırla.
 İç denetim sistemi geliştir.
 Herkes sorunları tespit eder ve çözer hale gelmeli.
Download