Uploaded by Lunetta Adela

199216346-Rangkuman-Metode-TAMYIZ

advertisement
TERJEMAH QUR’AN METODE TAMYIZ
‫احلرف‬
12
15
َ ْ ْ َْ
ُ‫الشخِفهام‬
ِ ‫ا‬
َ
ُ‫َأ‬
َ
ingatlah
ُ ‫َأ‬
‫ال‬
manakah
ُُّ ‫َأ‬
‫ي‬
ْ
dimana
َُ ‫أي‬
ٌ
َ
apakah
‫يا‬
ْ َ
siapakah
ُ‫ي‬
ٌ
َٰ
kapan
ُ ‫ي‬
‫ّت‬
َ
berapa
‫ؽ ُْى‬
ََْ
bagaimana ‫ف‬
ُ ‫لي‬
َْ
apakah
ُ‫ه‬
‫ن‬
َ َ
apakah
‫ياذا‬
mengapa
‫ل َُِى‬
َ َ
mengapa
‫ل ًِاذا‬
apakah
16
ْ ْ
ُ‫اتلَوُل ِيد‬
sungguh
sungguh
sungguh
َ
ُ‫َل‬
ْ
‫َق ُد‬
ْ َ
‫هق ُد‬
َ ْ ْ َْ
ُ‫الشتِثَاء‬
ِ ‫ا‬
hendaklah
jangan
sekali-kali
jangan
bukan
bukan
ُ‫َ َو‬
atau
‫أ ُْو‬
َ
maka
ُ َ
‫ف‬
ْ
atau
‫َأ ُم‬
َّ
adapun
‫أيا‬
kemudian
‫ث َُّى‬
َْ
bahkan
ُ‫ة‬
‫ن‬
ِّ َ
hingga
ُ ‫ح‬
‫ّت‬
ْ ٰ
akan
ُ
ٌ
‫ؾ‬
ِ ‫ه‬
tetapi
19
ْ َّ َ‫ا‬
ُ‫لَّشط‬
jika
َ ْ
sebaik-baik ‫ٍ ِع ُى‬
َ ْ
sejelek-jelek ‫س‬
ُ ‫ةِئ‬
bukan
adapun
ketika
walaupun
mengapa
tidak
mengapa
tidak
َ ْ
‫ُإِذا‬/ُ‫إِذ‬
ْ َ
ُ ‫إِذ‬
‫ن‬
َّ
‫َإِيا‬
َّ
‫أيا‬
َّ َ
‫ل ًا‬
َ
‫ل ُْو‬
َ َْ
ُ ‫لو‬
‫ال‬
َ َ
‫لويا‬
ْ َ
ُ‫أن‬
ْ َ
ُ‫ه‬
ٌ
ْ َ
ُ ‫إِذ‬
‫ن‬
َ
ُْ
‫ك‬
‫ُِل‬
ِّ َ
ُ ‫ح‬
‫ّت‬
9
janganlah
َ
ُ
‫ال‬
ْ َْ َْ
ُ‫لىَُيزم‬
tidak
hendaklah
hendaklah
َ
‫ل ُْى‬
َّ َ
‫ل ًا‬
‫ُِل‬
َْ
‫و ُل‬
َْ
ُ‫ف‬
‫ن‬
11
ْ َّ َ‫ا‬
ُ‫لَّشط‬
ْ
ُ‫إِن‬
ْ َ
siapa
ُ‫ي‬
ٌ
َ
apa
‫يا‬
َ ََْ
kemanapun ‫ايًَا‬
َ َْ
dimanapun ‫حيثًا‬
ْ
bagaimana ‫َمه ًَا‬
jika
pun
َ
tidak
ُ
‫ال‬
5
ََْ ْ ْ
َ َ َّ
ُ‫إِالٍُص َبُل ِوًصتثَا ِء‬
َّ
ُ‫إِال‬
1
َ
ُ‫ِبُج ِر‬
dengan
seperti
untuk
kepada
di atas
dari
di dalam
dari
ُ‫ِب‬
َ
ُ
‫ت‬
‫َُو‬
demi
6
hai,wahai
َ
‫يا‬
7
َ َ
ُ‫ياٍُ ِداء‬
َ
‫يا‬
َ ُّ َ َ
hai,wahai ‫ياُايها‬
َ
hai,wahai ‫يَاُا َّيخ َها‬
hai,wahai
ُ‫ِب‬
َ
ُ
‫ك‬
َ
ُ ‫ِل‬
‫ُل‬/ُ
َ
ُ ‫ا‬
‫ِل‬
ََ
ُ
‫َع‬
ْ
ُ‫ي‬
ٌِ
ُْ ِ
‫ف‬
ْ َ
ُ‫ع‬
ٌ
َ َ
ُ‫ظ َرف‬
demi
َ ْ
َ َ َ
ُ ِ ‫ياٍُص َبُل ِوًض‬
‫اف‬
10
tidak
َّ
َ ََ
ِ ‫الٍص َبُل ِوَم َِر ُة‬
kecuali
ْ َْ َ
‫الَُتز ُم‬
hendaklah
jika tidak
َ
‫يا‬
َ
ُ
‫ال‬
supaya
dan
jika
18
tidak akan
kalau
demikian
ْ َ َْ
ُ‫اهعطف‬
14
َ
ُ
َ‫س‬
َ
ُ ‫ش ْو‬
‫ف‬
bahwas
sehingga
13
4
َْ ْ َ
ُ‫انُيَ ِص َب‬
supaya
َْ ْ
ُ‫الشخِقتال‬
ِ ‫ا‬
َّ‫اَنل‬
ُ‫اف‬
ِ
َّ
ُ‫إِال‬
َّ َ
ُ‫أ‬
‫ال‬
َ
ُ
‫َك‬
kecuali
17
akan
kelak
8
demi
2
َ َ ََ َ َ
ُ‫ُرػعٍُص َب‬
‫َكن‬
َ َ
ُ‫َكن‬
َ َْ
ُ ‫ه ُي‬
‫س‬
adalah
bukan
3
َ َ َ َ َ َّ
ُ‫ُرػع‬
‫إِنٍُصب‬
َّ
ُ ِ ‫َإ‬
sesungguhnya ‫ن‬
َّ
َُ ‫أن‬
َّ َ
ُ ‫لأ‬
seakan-akan ‫ن‬
ٰ
َُّ ‫ؾ‬
ٌ
ِ ‫ه‬
tetapi
َّ َ َ
ُ ‫هع‬
‫ن‬
semoga
َ َ
ُ ‫َْل‬
‫ج‬
andaikan
bahwasanya
TERJEMAH QUR’AN METODE TAMYIZ
‫املعرُفث‬
26
25
24
21
20
ْ َ
ُ‫ض ًُِي‬
ُ
ْ َ
ُ‫ض ًُِي‬
ُ
ْ َ
ُ‫ض ًُِي‬
ُ
ْ َْ
ُ‫ُم ُوُصُ ُول‬
َ َ
ُ‫ظ َُرف‬
ُ
َ
ُ‫ُإ ُِياه‬
َ َ
‫ُإ ُِياهُ ًُا‬
َ
‫ُإ ُِياهُ ُْى‬
kepadamya
kepadanya(2)
kepada
mereka
َ َ
‫اها‬
ُ ‫ُإ ُِي‬
َ َ
‫ُإ ُِياهُ ًُا‬
َ
َُّ ُ‫ُإ ُِياه‬
ٌ
kepadamya
kepadanya(2)
kepada
mereka
َ َ
ُ ‫ُإ ُِي‬
‫اك‬
kepadamu
َ َ
kepadamu(2) ‫ُإ ُِيالُ ًُا‬
kepada kalian‫ُإ ُِيَاؽُ ُْى‬
kepadamu
kepadamu(2)
َ
ُِ‫ُإ ُِياك‬
َ َ
‫ُإ ُِيالُ ًُا‬
َ
kepada kalian ٌ
َُّ ُ‫ُإ ُياؽ‬
ِ
kepadaku
kepada kami
َ
َُ ‫ُإ ُِي‬
‫اي‬
َ َ
‫ُإ ُِي ُاٍا‬
dia (L-1)
dia (L-2)
mereka (L)
dia (W-1)
2. Berakhiran Kasrah
3. Berawalan Al
4. Berawalan Ma-Mi-Mu
5. Diawali Awamilul Ismi
6. Menunjukkan Nama
7. Berwazan FA’ILUN
8. Kata Majemuk
َ
َ
َ
‫ها‬
dia (W-2) ‫ُهًِا‬/ُ‫هًا‬
َّ
َّ
mereka (W) ٌِ
ُ ‫ُه‬/ٌُ‫ه‬
kamu (L-1)
kamu (L-2)
kalian (L)
kamu (W-1)
kamu (W-2)
kalian (W)
saya
kami
CIRI-CIRI ISIM
1. Berakhiran Tanwin
ِ ‫ُ ُه‬/ُ‫ه‬
َ
َ
‫ُهًِا‬/ُ‫هًا‬
‫ُه ُِْى‬/ُ‫ه ْى‬
َ
ُ
‫ك‬
َ
‫لًا‬
‫ؽ ُْى‬
ُِ‫ك‬
َ
‫لًا‬
َُّ ‫ؽ‬
ٌ
ْ
َ ُ‫ي‬
ُُ‫ُي‬/
ُ ِ
َ ْ
‫ٍُا‬/‫ِن‬
ِ
ُ‫ه َو‬
َ
‫هًا‬
‫ه ُْى‬
dia (L-1)
dia (L-2)
mereka (L)
َِ
ُ‫ه‬
َ
‫هًا‬
َُّ ‫ه‬
ٌ
dia (W-1)
dia (W-2)
mereka (W)
kamu (L-1)
kamu (L-2)
kalian (L)
kamu (W-2)
kalian (W)
yang (2)
orang2
yang
َّ َ
yang (1)
ُْ ِ ‫اه‬
‫ت‬
َّ َ
yang (2)
ُِ َ‫اتل‬
‫ان‬
orang2 ‫ئ‬
ْ ِ َّ‫ُاَال‬/‫ِت‬
ْ ِ َّ‫اَال‬
ُ
yang
ْ َ َ
apa yang / ٌ
siapa yang ُ ‫ُي‬/ُ‫يا‬
َ َْ
ُ ٍ‫أ‬
‫ج‬
َ َْ
‫أنخًا‬
َْ
‫أنخ ُْى‬
َْ
َ َْ
‫أنخًا‬
َْ
َُّ ‫أن‬
‫ت‬
ُ ِ ٍ‫أ‬
kamu (W-1) ‫ج‬
saya
kami
ََ
‫أٍا‬
َْ
ٌُ‫َن‬
22
َ
‫ار ُة‬
َُ ‫ش‬
ُ ِ ‫ُا‬
itu
itu
itu
sebelum
sesudah
ketika
sewaktu
َ ٰ
ُ‫ُذل ِك‬
َ ٰ
‫ُذه ِمًا‬
ٰ
‫ُذه ِؾ ُْى‬
َ ْ
ُ‫ح ِوك‬
َ ْ
itu
‫ح ِومًا‬
ْ
itu
‫ح ِوؾ ُْى‬
َ َ
mereka itu ‫ِك‬
ُ ‫اوَل‬
َ ََ
ُ‫ايام‬
َُ ‫َو َر‬
di belakang ‫اء‬
َْ َ
ُ ‫خو‬
di belakang ‫ف‬
di depan
َ َ
ُ‫ف ْوق‬
َ َْ
ُ ‫َت‬
‫ج‬
di bawah
َ
ُ َ ٍ ‫جا‬
di samping ‫ِب‬
َ َ
ُ ‫ح ْو‬
di sekitar ‫ل‬
setiap
beserta
di sisi
di antara
23
َ
‫ار ُة‬
َُ ‫ش‬
ُ ِ ‫ُا‬
َ ٰ
‫هذا‬
َ ٰ
ini (2)
ُِ ‫هذ‬
‫اُن‬
mereka ini ِ‫ٰهؤالَ ُء‬
ٰ
ini
ِ ‫ه ِذ ُه‬
َٰ
ini (2)
ُِ ‫هخ‬
‫ان‬
mereka ini ِ‫ٰهؤالَ ُء‬
ini
ََْ
ُ‫ؼتن‬
َ َْ
‫بع ُد‬
َ َْ
ُ ‫حي‬
‫د‬
ْ
َُ ‫ح‬
‫ِي‬
di atas
itu
AWAMILUL ISMI
=- å
èJm SY< läa
SY< èJm lã
Õ=bne èJmv
xän*&Bjfe èJmvã
XäNjfe èJmä}
ْ َّ َ
ُ‫اَّلِي‬
َ َّ َ
ُِ ‫اَّل‬
‫ان‬
ْ َّ َ
َُ ‫اَّلِي‬
ٌ
yang (1)
selain
selain
bukan
selain
َّ
ُ‫ك‬
ََ
‫ي ُع‬
َْ
‫عَِ ُد‬
َْ
َُ ‫ب‬
‫ي‬
ْ َ
ُ‫َلن‬
ْ ََ
ُ ‫َل‬
‫ي‬
َْ
َُ ‫غ‬
‫ي‬
َ
ُ‫د ْون‬
Download