Uploaded by 98 Khacnam

thiet ke inventor p1

advertisement
PHẠM QUANG THẮNG
Địa chỉ: [email protected]
BÀI GIẢNG INVENTOR 2018
Phần 1/4
Tp Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2017
1
MỤC LỤC
MỤC LỤC ..................................................................................................................................................... 2
LỜI NÓI ĐẦU ............................................................................................................................................... 5
Phần 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN............................................................................................................. 6
Bài 1.
AUTODESK INVENTOR VÀ THIẾT LẬP BẢN VẼ .................................................................. 6
1.1
GIỚI THIỆU AUTODESK INVENTOR........................................................................................ 6
Phần 2. MÔ TRƯỜNG VẼ ............................................................................................................................ 7
Bài 2.
Môi trường vẽ phác thảo sketch 2D ................................................................................................ 7
2.1
Lệnh tạo điểm .................................................................................................................................. 7
2.2
Nhóm lệnh vẽ đường ....................................................................................................................... 8
2.3
Nhóm lệnh vẽ đường cong kín: ..................................................................................................... 10
2.4
Nhóm lệnh vẽ cung tròn: ............................................................................................................... 11
2.5
Nhóm lệnh khác: ........................................................................................................................... 12
2.6
Nhóm lệnh vát và bo cạnh: ............................................................................................................ 15
2.7
Nhóm lệnh ghi chữ: ....................................................................................................................... 16
2.8
Nhóm lệnh tạo hình tham chiếu trên 1 mặt ................................................................................... 16
2.9
Nhóm lệnh chỉnh sửa bản vẽ: ........................................................................................................ 17
2.10
Nhóm lệnh tạo dãy: .................................................................................................................... 20
2.11
Nhóm lệnh ràng buộc: ............................................................................................................... 21
2.12
Lệnh Finish Sketch: ................................................................................................................... 26
Bài 3.
Hình trong không gian 3 chiều (3D Model) .................................................................................. 27
3.1
Nhóm tạo khối ............................................................................................................................... 27
3.2
Nhóm chỉnh sửa............................................................................................................................. 32
3.3
Nhóm Work Features .................................................................................................................... 38
3.4
Nhóm tạo dãy ................................................................................................................................ 45
3.5
Nhóm tạo mặt ................................................................................................................................ 46
Bài 4.
Môi trường vẽ phác thảo sketch 3D .............................................................................................. 50
4.1
Nhóm công cụ vẽ: ......................................................................................................................... 50
4.2
Nhóm lệnh tạo hình tham chiếu .................................................................................................... 52
4.3
Nhóm lệnh ràng buộc: ................................................................................................................... 53
4.4
Lệnh Finish Sketch: ....................................................................................................................... 56
4.5
Lệnh Finish Sketch: ....................................................................................................................... 57
Bài 5.
Thiết kế bản vẽ theo tham số ......................................................................................................... 58
Bài 6.
Ví dụ .............................................................................................................................................. 63
Phần 3. LẮP RÁP VÀ CHẠY MÔ PHỎNG ............................................................................................... 64
Bài 7.
Môi trường lắp ráp Assemble ........................................................................................................ 64
7.1
Nhóm lệnh Component ................................................................................................................. 64
2
7.1.1
Place component .................................................................................................................... 64
7.1.2
Place from content center....................................................................................................... 65
7.2
Nhóm lệnh Position ....................................................................................................................... 66
7.2.1
Lệnh Free Move: .................................................................................................................... 66
7.2.2
Lệnh Free Rotate: ................................................................................................................... 66
7.3
Nhóm lệnh Relationship ................................................................................................................ 66
7.3.1
Lệnh Joint: ............................................................................................................................. 66
7.3.2
Lệnh Constrain: ...................................................................................................................... 67
7.4
Nhóm lệnh tạo dãy Pattern ............................................................................................................ 72
7.4.1
Lệnh Pattern: .......................................................................................................................... 72
7.4.2
Lệnh Mirror: ........................................................................................................................... 74
7.4.3
Lệnh Copy: ............................................................................................................................. 75
7.5
Nhóm Work Features .................................................................................................................... 75
7.5.1
Lệnh Plane: ............................................................................................................................ 75
7.5.2
Lệnh Axis: .............................................................................................................................. 75
7.5.3
Lệnh Point: ............................................................................................................................. 76
7.5.4
Lệnh UCS: ............................................................................................................................. 76
Bài 8.
Lắp rắp mô hình và ví dụ............................................................................................................... 77
8.1
Lắp ráp mô hình ............................................................................................................................ 77
8.2
Ví dụ .............................................................................................................................................. 77
Bài 9.
Dynamic simulation (mô phỏng chuyển động) ............................................................................. 84
9.1
Nhóm lệnh Joint ............................................................................................................................ 84
9.1.1
Lệnh Insert Joint .................................................................................................................... 84
9.1.2
Lệnh Insert Joint .................................................................................................................... 85
9.2
Nhóm lệnh Load ............................................................................................................................ 85
9.2.1
Lệnh Force ............................................................................................................................. 85
9.2.2
Lệnh Torque ........................................................................................................................... 85
9.3
Nhóm lệnh Results ........................................................................................................................ 86
9.3.1
Lệnh Output Grapher ............................................................................................................. 86
9.3.2
Lệnh Dynamic Motion ........................................................................................................... 86
9.3.3
Lệnh Trace ............................................................................................................................. 87
9.4
Nhóm lệnh Manage ....................................................................................................................... 87
9.4.1
Lệnh Simulation Settings ....................................................................................................... 87
9.4.2
Lệnh Simulation Player .......................................................................................................... 88
9.4.3
Lệnh Finish Dynamic Simulation: ......................................................................................... 88
9.5
Ví dụ .............................................................................................................................................. 89
Phần 4. THIẾT KẾ THEO KIỂU KHUNG GIÀN ...................................................................................... 91
3
Bài 10.
Thiết kế theo kiểu Frame ........................................................................................................... 91
10.1
Lệnh Insert Frame Members ...................................................................................................... 91
10.2
Lệnh Change Frame Member .................................................................................................... 91
10.3
Lệnh Miter Corners.................................................................................................................... 92
10.4
Lệnh Notch Frame Member ...................................................................................................... 92
10.5
Lệnh Trim to Frame Members ................................................................................................... 93
10.6
Lệnh Trim and Extend to Face .................................................................................................. 93
10.7
Lệnh Lengthen/ Shorten ............................................................................................................ 94
10.8
Lệnh Reuse ................................................................................................................................ 94
10.9
Lệnh Change Reuse ................................................................................................................... 95
10.10
Lệnh Remove End Treatments .................................................................................................. 95
10.11
Lệnh Refresh .............................................................................................................................. 96
10.12
Ví dụ .......................................................................................................................................... 96
Phần 5. TƯƠNG TÁC QUA LẠI GIỮA INVENTOR VÀ AUTOCAD .................................................... 98
Bài 11.
Xuất bản vẽ 2D sang định dạng AutoCad ................................................................................. 98
11.1
Hình chiếu 3D trong Inventor .................................................................................................... 98
11.2
Xuất sang Autocad 2D ............................................................................................................... 98
Bài 12.
Ứng dụng AutoCad vẽ phác Sketch 2D trong Inventor ........................................................... 102
12.1
Vẽ bản vẽ trong AutoCad 2D .................................................................................................. 102
12.2
Tạo mô hình 3D trong inventor từ bản vẽ trong AutoCad 2D................................................. 103
4
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
LỜI NÓI ĐẦU
Hiện nay, phần mềm thiết kế đã và đang sử dụng tại Việt Nam tương đối nhiều và đa dạng, mỗi phần
mềm điều có ưu điểm và nhược điểm của nó.
Tuy nhiên, một phần mềm với thế mạnh hướng đối tượng, hướng đến người sử dụng, mà sử dụng rất
thuận tiên - đó là Inventor do hãng Autodesks cung cấp.
Vế cách thức sử dụng, những phiên bản gần đây đều có giao diện gần giống nhau (dạng Ribbon), tuy
nhiên, đối với phiên bản càng mới thì sự linh hoạt, thời gian đáp ứng, cũng như số lệnh mới càng nhiều,
càng tối ưu hóa.
Tác giả luôn mong muốn khả năng đọc bản vẽ, tuy duy thiết kế của mỗi bạn học ngày càng hoàn thiện.
Bài viết được soạn dựa trên phần mềm Inventor Pro 2016
Để có được lisence bản quyền trong 3 năm, Autodesks có hỗ trợ cho người dùng theo gói giáo dục với
email ***.edu.***. Khi bạn đọc có email “edu” và vào đăng ký trên trang chủ của Autodesk để hãng cung
cấp lisence.
Vì sự phát triển của tri thức - nơi chia sẻ sự hiểu biết - kinh nghiệm
Nghiêm cấm sử dụng với mục đích thương mại
Mọi ý kiến đóng góp về nội dung bài viết xin gửi đến tác giả: Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG
LÂM Tp. Hồ Chí Minh.
Địa chỉ: [email protected]
Chúc các bạn học tập, sử dụng và vận dụng thành công
[email protected]
5
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Phần 1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Bài 1. AUTODESK INVENTOR VÀ THIẾT LẬP BẢN VẼ
1.1 GIỚI THIỆU AUTODESK INVENTOR
Autodesk Inventor là một trong những bộ phần mềm chuyên dùng của hãng Autodesk, là phần mềm
được xây dựng với công nghệ thích nghi (Adaptive Technology) cùng với các khả năng mô hình hóa Solid,
sử dụng chủ yếu trong lãnh vực cơ khí và kỹ thuật. Autodesk Inventor sử dụng những công cụ mạnh, thông
minh, quản lý các đối tượng thông minh, trợ giúp quá trình thiết kế, làm tăng năng suất và chất lượng thiết
kế. Autodesk Inventor cung cấp các công cụ cần thiết để thực hiện các bản vẽ thiết kế, từ việc vẽ phác ban
đầu cho đến việc hình thành các bản vẽ kỹ thuật cuối cùng.
Autodesk Inventor gồm có các công cụ tạo mô hình 3D, quản lý thông tin, làm việc nhóm và các hỗ
trợ kỹ thuật. Ta có thể sử dụng Autodesk Inventor để thực hiện các công việc sau:
- Xây dựng các mô hình 3D và các bản vẽ 2D.
- Xây dựng các chi tiết thích nghi, các chi tiết và các bản vẽ lắp.
- Quản lý hàng ngàn chi tiết và mô hình lắp ghép lớn.
- Sử dụng VBA để truy cập Autodesk Inventor API. Tạo các chương trình thực hiện tự động các chức
năng có tính lặp.
- Nhập các file SAT, STEP, AutoCAD, Autodesk Mechanical Desktop để sử dụng cho Autodesk
Inventor. Xuất các file Autodesk Inventor sang AutoCAD, Autodesk Mechanical Desktop và các file IGES,
STEP.
- Làm việc nhóm với nhiều thành viên trong quá trình xây dựng mô hình.
Hầu hết các phần mềm mô hình hóa tham số nói chung và Autodesk Inventor nói riêng bao gồm: mô
hình hóa chi tiết (Part Modeling), lắp ráp (Assembly)…
Part Modeling là môi trường để tạo các chi tiết riêng lẻ 3D bằng các công cụ của phần mềm. Các mô
hình 3D trong Autodesk Inventor có thể sử dụng để tạo bản vẽ 2D khi lập tài liệu thiết kế.
Assembly Modeling là môi trường để lắp ráp các chi tiết đơn đã tạo trong phần Part Modeling thành
các cụm lắp ráp hoặc kết cấu máy hoàn chỉnh. Quá trình lắp được thể hiện rõ ràng, trực quan trên môi trường
Autodesk Inventor.
4 chức năng thiết kế trên Autodesk Inventor sử dụng 4 dạng file như sau:
Part files
.ipt
Tạo chi tiết 3D solid và kim loại tấm.
Assemply files
.iam
Lắp ráp các chi tiết.
Presentation files
.ipn
Trình diễn láp ráp.
Drawing files
.idw
Tạo bản vẽ kỹ thuật 2D từ 3D solid, kim loại tấm, lắp ráp và trình
diễn lắp ráp.
Autodesk Inventor là một trong những hệ thống CAD phổ biến nhất hiện nay, bao gồm các tính năng
mô hình hóa 3D, lắp ráp các chi tiết, mô phỏng động học, mô phỏng lắp ráp và chuyển từ mô hình 3D sang
bản vẽ 2D. Nó không những tăng khả năng, năng suất thiết kế mà còn tối ưu quá trình thiết kế bằng việc tạo
mối liên kết giữa kỹ thuật thiết kế 2D và 3D. Các dữ liệu mô hình 3D của Autodesk Inventor dễ dàng chuyển
sang các hệ thống CAE, CAM khác. Các mô hình cơ sở của Autodesk Inventor được tạo rất dễ dàng bằng
cách sử dụng những công cụ như: Đùn (Extrude), Xoay (Revolve), Quét theo đường dẫn (Sweep), Vuốt
(Loft)… Nó trang bị các đặc tính tham số thông minh như: Lỗ (Hole), Mặt chuyển tiếp (Fillet), Mặt vát
(Chamfer), Gân (Rib)… Điểm nổi bật của Autodesk Inventor là tạo biên dạng tham số 2D của chi tiết rất
nhanh chóng và dễ dàng. Ta có thể hiệu chỉnh chúng ở mọi thời điểm. Bất kỳ sự thay đổi nào của biên dạng
đều có thể làm thay đổi mô hình thiết kế.
Kỹ thuật mô hình hóa lắp ráp cũng một đặc tính quan trọng của Autodesk Inventor. Những cơ cấu,
kết cấu phức tạp được lắp ráp dễ dàng trong môi trường Autodesk Inventor, sử dụng các ràng buộc thông
minh như: Angle, Flush, Insert, Mate, Tangent, Motion. Các chi tiết lắp ráp có thể được tạo trong cùng một
bản vẽ hoặc có thể nhập từ các bản vẽ khác.
Ngoài ra, Autodesk Inventor còn có các chức năng đặc biệt như: Thiết kế kim loại tấm, Tạo các mối
hàn, Thiết kế hệ thống đường ống, Hệ thống điện… Với các công cụ đặc biệt, việc thiết kế các mô hình kim
loại tấm được thực hiện rất thuận lợi và nhanh chóng. Do đó, Autodesk Inventor là một trong những phần
mềm phổ biến nhất dùng để thiết kế sản phẩm cơ khí.
[email protected]
6
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Phần 2. MÔ TRƯỜNG VẼ
Bài 2. Môi trường vẽ phác thảo sketch 2D
Ribbon
New/ Create New File
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Menu
Command
File/ New/ Standard (mm).ipt
Công dụng: vào môi trường vẽ sketch 2D
Lệnh Start 2D sketch:
Công dụng: Vẽ phác trong môi trường Sketch
Ribbon
3D Model tab/ Start 2D sketch
Toolbars
New hay Ctrl + N
Command
Start 2D sketch hay S
Launch
Toolbars
Sketch
chọn mặt phẳng vẽ XY (YZ hoặc ZX)
Vào môi trường vẽ phác thảo sketch 2D có các lệnh như sau:
2.1 Lệnh tạo điểm
Lệnh Point:
Công dụng: Tạo điểm bất kỳ trên giao diện vẽ
Cách gọi lệnh:
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Point
Cách dùng: sử dụng chuột hoặc nhập tọa độ của điểm
Khi sử dụng phương thức nhập tọa độ điểm ta nhấn phím TAB
[email protected]
Command
Point hay .
Toolbars
Create
7
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
2.2
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Nhóm lệnh vẽ đường
Vẽ đường thẳng
Vẽ đường Spline từ các điểm
Vẽ đường Spline đi qua các điểm
Vẽ đường cong theo phương trình tham số
Tạo đường kết nối giữa 2 đường cong
Lệnh Line:
Công dụng: vẽ đường thẳng
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Line
Command
Toolbars
Line hay L
Create
Command
Spline (Contro
Vertex)
Toolbars
Command
Spline
(Interpolation)
Toolbars
Cách dùng: sử dụng chuột hoặc nhập tọa độ của điểm
Khi sử dụng phương thức nhập tọa độ điểm ta nhấn phím TAB
Lệnh Spline:
Công dụng: Vẽ đường Spline qua các điểm
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Spline
Create
Tạo trước các điểm với tọa độ xác định
Khi kết thúc lệnh bấm tick
Lệnh Spline:
để hoàn thành.
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Spline
[email protected]
Create
8
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Khi kết thúc lệnh bấm tick
để hoàn thành.
Lệnh Equation Curve
Công dụng: Vẽ đường cong theo phương trình tham số hay tọa độ Đề Cạc hay tọa độ cực
Ribbon
Command
Toolbars
Sketch tab/ Create/ Equation Curve
Equation Curve
Create
Phương trình tham số
Theo x
Theo y
Thời gian
Hệ trục tọa độ
Phương trình tham số: x(t) = t; y(t) = t2; 0  t  1
Khi kết thúc lệnh bấm tick
để hoàn thành.
Ngoài ra, ta còn có thể vẽ đồ thị trên tọa độ Đề cạc (Cartesian) và tọa độ cực (Polar)
Lệnh Bridge Curve:
Công dụng: Tạo đường kết nối giữa 2 đường cong
Ribbon
Command
Toolbars
Sketch tab/ Create/ Bridge Curve
[email protected]
Bridge Curve
Create
9
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
2.3
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Nhóm lệnh vẽ đường cong kín:
Vẽ đường tròn qua tâm khi biết đường kính
Vẽ đường tròn tiếp xúc qua 3 đường thẳng
Vẽ ellip
Lệnh Circle:
Công dụng: Vẽ đường tròn qua tâm khi biết đường kính
Ribbon
Command
Circle hay SHIFT
Sketch tab/ Create/ Circle
+ CTRL + C
Lệnh Circle:
Công dụng: Vẽ đường tròn tiếp xúc qua 3 đường thẳng
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Circle
Toolbars
Create
Command
Toolbars
Tangent Circle
Create
Command
Ellipse
Toolbars
Create
Lệnh Ellipse:
Công dụng: Vẽ ellip
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Ellipse
[email protected]
10
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
2.4
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Nhóm lệnh vẽ cung tròn:
Vẽ cung tròn đi qua 3 điểm
Vẽ cung tròn qua 1 điểm và tiếp xúc với 1 đường bất kỳ
Vẽ cung tròn qua tâm và 2 điểm
Lệnh Arc:
Công dụng: Vẽ cung tròn đi qua 3 điểm
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Arc
Command
Toolbars
Arc (Three Point)
Create
Lệnh Arc:
Công dụng: Vẽ cung tròn qua 1 điểm và tiếp xúc với 1 đường bất kỳ
Ribbon
Command
Sketch tab/ Create/ Arc
Arc (Tangent)
Toolbars
Create
Lệnh Arc:
Công dụng: Vẽ cung tròn qua tâm và 2 điểm
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Arc
Toolbars
Create
[email protected]
Command
Arc (Center Point)
11
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
2.5
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Nhóm lệnh khác:
Vẽ hình chữ nhật qua 2 điểm
Vẽ hình chữ nhật qua 3 điểm
Vẽ hình chữ nhật qua 1 tâm và 1 điểm
Vẽ hình chữ nhật qua 1 tâm và 2 điểm
Vẽ rãnh qua 2 tâm và 1 điểm
Vẽ rãnh qua 3 điểm
Vẽ rãnh qua điểm giữ đường nối tâm, 1 tâm và 1 điểm
Vẽ rãnh cong qua 2 tâm và điểm giữa trên đường công nối tâm
Vẽ rãnh cong lấy cung tròn là đường trung bình
Vẽ đa giác
Lệnh vẽ hình chữ nhật
Lệnh Rectangle:
Công dụng: Vẽ hình chữ nhật qua 2 điểm
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Rectangle
Command
Rectangle (Two
Point)
Toolbars
Command
Rectangle (Three
Point)
Toolbars
Create
Lệnh Rectangle:
Công dụng: Vẽ hình chữ nhật qua 3 điểm
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Rectangle
[email protected]
Create
12
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh Rectangle:
Công dụng: Vẽ hình chữ nhật qua 1 tâm và 1 điểm
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Rectangle
Command
Rectangle (Two
Point Center)
Toolbars
Command
Rectangle (Three
Point Center)
Toolbars
Create
Lệnh Rectangle:
Công dụng: Vẽ hình chữ nhật qua 1 tâm và 2 điểm
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Rectangle
Create
Lệnh vẽ rãnh
Lệnh Slot:
Công dụng: Vẽ rãnh qua 2 tâm và 1 điểm
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Slot
Command
Slot (Center to Center)
Toolbars
Create
Lệnh Slot:
Công dụng: Vẽ rãnh qua 3 điểm
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Slot
[email protected]
Command
Slot (Overall)
Toolbars
Create
13
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh Slot:
Công dụng: Vẽ rãnh qua điểm giữ đường nối tâm, 1 tâm và 1 điểm
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Slot
Command
Slot (Center Point)
Toolbars
Create
Lệnh Slot:
Công dụng: Vẽ rãnh cong qua 2 tâm và điểm giữa trên đường công nối tâm
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Slot
Command
Slot (Three Point Arc)
Toolbars
Create
Lệnh Slot:
Công dụng: Vẽ rãnh cong lấy cung tròn là đường trung bình
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Slot
Command
Slot (Center Point Arc)
Toolbars
Create
Lệnh Polygon:
Công dụng: Vẽ đa giác
Ribbon
Command
Sketch tab/ Create/ Polygon
Polygon
Chọn số cạnh đa giác trước khi vẽ và chọn đỉnh hay đường tâm của cạnh.
Inscribed: Chon tại đỉnh
Toolbars
Create
Circumscribed: Chọn tại tâm của cạnh đa giác
Number of Sides: số cạnh đa giác
[email protected]
14
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
2.6
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Nhóm lệnh vát và bo cạnh:
Bo tròn đỉnh
Vát đỉnh
Lệnh Fillet:
Công dụng: Bo tròn đỉnh
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Fillet
Chọn bán kính bo tròn giữa 2 cạnh
Command
Fillet
Toolbars
Create
Command
Chamfer
Toolbars
Create
Lệnh Chamfer:
Công dụng: vát đỉnh
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Chamfer
Chọn cách kiểu vát cạnh của đỉnh
Vát 2 cạnh bằng nhau
[email protected]
Vát 2 cạnh khác kích thước
Vát dựa vào cạnh và góc
15
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
2.7
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Nhóm lệnh ghi chữ:
Ghi chữ văn bản
Ghi chữ theo hình định sẵn
Lệnh Text:
Công dụng: Ghi chữ văn bản
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Text
Command
Text
Toolbars
Create
Chọn kiểu chữ
Chọn chiều cao chữ
Chọn màu, in đậm, nghiêng
Canh lề chữ
Lệnh Geometry Text:
Công dụng: Ghi chữ theo hình định sẵn
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Geometry Text
2.8
Command
Geometry Text
Toolbars
Create
Nhóm lệnh tạo hình tham chiếu trên 1 mặt
Tạo hình chiếu của điểm đường trên mặt phẳng
Tạo hình bao của tiết diện
Tạo hình chiếu đường cong trên mặt cong từ đường cong
Lệnh Project Geometry:
Công dụng: Lệnh tạo điểm, đường tham khảo trên mặt phẳng vẽ phác thảo
Ribbon
Command
Sketch tab/ Create/ Project Geometry
[email protected]
Project Geometry
Toolbars
Create
16
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Cách dùng:
Lệnh Project Cut Edges:
Công dụng: Tạo hình bao của tiết diện
Ribbon
Sketch tab/ Create/ Project Cut Edges
Command
Project Cut Edges
Lệnh Project to 3D Sketch:
Công dụng: Tạo hình chiếu đường cong trên mặt cong từ đường cong
Ribbon
Command
Sketch tab/ Create/ Project to 3D Sketch Project Cut Edges
2.9
Toolbars
Create
Toolbars
Create
Nhóm lệnh chỉnh sửa bản vẽ:
Di chuyển
Sao chép
Quay
Cắt đối tượng
Kéo dài đến đối tượng chọn
Phân chia đối tượng
[email protected]
17
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Tỷ lệ
Kéo dài
Tạo đối tượng cách đều đối tượng chọn
Lệnh Move:
Công dụng: Di chuyển đối tượng
Ribbon
Sketch tab/ Modify/ Move
Command
Move
Toolbars
Modify
Chọn đối tượng (1)/ chọn điểm chuẩn (2)
Copy: giữ lại đối tượng ban đầu
Lệnh Copy:
Công dụng: Sao chép đối tượng
Ribbon
Sketch tab/ Modify/ Copy
Command
Copy
Toolbars
Modify
Chọn đối tượng (1)/ chọn điểm chuẩn (2)/
Copy: giữ lại đối tượng ban đầu
Lệnh Rotate:
Công dụng: Xoay đối tượng quanh một điểm
Ribbon
Sketch tab/ Modify/ Rotate
Command
Rotate
Toolbars
Modify
Chọn đối tượng (1)/ chọn điểm chuẩn tâm xoay (2)/ thiết lập góc xoay (3)
[email protected]
18
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh Trim:
Công dụng: Xén đối tượng
Ribbon
Sketch tab/ Modify/ Trim
Command
Trim hay X
Toolbars
Modify
Lệnh Extend:
Công dụng: Kéo dài đối tượng đến đối tượng chọn
Ribbon
Sketch tab/ Modify/ Extend
Command
Extend
Toolbars
Modify
Lệnh Split:
Công dụng: Phân chia đối tượng
Ribbon
Sketch tab/ Modify/ Split
Command
Split
Toolbars
Modify
Lệnh Scale:
Công dụng: Phóng to hay thu nhỏ đối tượng theo tỷ lệ
Ribbon
Sketch tab/ Modify/ Scale
Command
Scale
Toolbars
Modify
Chọn đối tượng (1)/ chọn điểm chuẩn (2)/ thiết lập hệ số tỷ lệ (3)
Lệnh Stretch:
Công dụng: Kéo dài đối tượng chọn
[email protected]
19
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Ribbon
Sketch tab/ Modify/ Stretch
Chọn đối tượng (1)/ chọn điểm chuẩn (2)/ di chuyển trỏ chuột.
Lệnh Offset:
Công dụng: Tạo đối tượng cách đều đối tượng chọn
Ribbon
Sketch tab/ Modify/ Offset
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
Stretch
Toolbars
Modify
Command
Offset hay O
Toolbars
Modify
2.10 Nhóm lệnh tạo dãy:
Tạo dãy đối tượng theo hàng và cột
Tạo dãy đối tạo theo hình tròn
Tạo ảnh đối tượng
Lệnh Rectangular:
Công dụng: Tạo dãy đối tượng theo hàng và cột
Ribbon
Sketch tab/ Pattern/ Rectangle
Command
Rectangle
Toolbars
Pattern
Geometry: Chọn đối tượng hình học (điểm hoặc hình) (1)
Direction 1: chọn hướng thứ nhất (2), : đổi hướng thiết lập tạo dãy đối tượng
Thiết lập số lượng và khoảng cách giữa các đối tượng (3)
Direction 2: chọn hướng thứ hai (4), : đổi hướng thiết lập tạo dãy đối tượng
Thiết lập số lượng và khoảng cách giữa các đối tượng (5)
[email protected]
20
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh Circular:
Công dụng: Tạo dãy đối tạo theo hình tròn
Ribbon
Sketch tab/ Pattern/ Circular
Command
Circular
Toolbars
Pattern
Geometry: Chọn đối tượng hình học (điểm hoặc hình) (1)
Axis: chọn tâm xoay (2), : đổi hướng thiết lập tạo dãy đối tượng
Thiết lập số lượng đối tượng tạo dãy (3)
Thiết lập góc xoay (4)
Lệnh Mirror:
Công dụng: Tạo ảnh đối tượng
Ribbon
Sketch tab/ Pattern/ Mirror
Command
Mirror
Toolbars
Pattern
Chọn đối tượng (1)
Chọn trục đối xứng (2)
Tạo ảnh đối tượng (3)
2.11 Nhóm lệnh ràng buộc:
Theo quan điểm của Inventor, các hình như đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn, hình elíp, chữ nhật v.v...khi
ghép lại liền mạch với nhau chúng có sự gắn bó rất khăng khít cả về kích thước cũng như vị trí tương đối
và phương. Khi một đối tượng có thay đổi, kéo theo các đối tượng khác cũng thay đổi theo cho phù hợp.
Khi vẽ, nếu trong bản vẽ đã có một số đối tượng, con trỏ lướt qua đối tượng nào, nếu ở vị trí thích hợp,
Inventor tự động sinh ra các ràng buộc như là bắt song song hoặc vuông góc, thẳng đứng hoặc nằm ngang
bằng các ký hiệu hoặc đường chấm mờ để dẫn dắt cho việc vẽ thiết kế được chính xác và nhanh chóng. Khi
vẽ xong, các ràng buộc chưa được như ý, có thể dùng các ràng buộc để chỉnh sửa.
Tạo kích thước
Tự động ghi kích thước
Ẩn/ hiện ràng buộc
[email protected]
21
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Tùy chỉnh ràng buộc
Di chuyển đối tượng theo hướng chiếu đến đối tượng khác
Di chuyển và gắn 2 đối tường trung nhau
Tạo tâm 2 đối tượng trùng nhau
Cố dịnh đối tượng
Tạo 2 đối tượng song song nhau
Tạo 2 đối tượng vuông góc nhau
Di chuyển tạo đối tượng cố định theo phương ngang
Di chuyển tạo đối tượng cố định theo phương đứng
Di chuyển 2 đối tượng tiếp xúc nhau
Tạo đượng cong trơn giữa 2 đối tượng
Tạo đối tượng đối xứng
Tạo 2 đối tượng bằng nhau
Lệnh Dimension:
Công dụng: Tạo kích thước
Ribbon
Sketch tab/ Constraint / Dimension
Lệnh Automatic Dimension and Constraints
Công dụng: Tự động ghi kích thước
Ribbon
Sketch tab/ Constraint / Automatic
Dimension and Constraints
[email protected]
Command
Dimension hay D
Toolbars
Constraint
Command
Automatic Dimension
and Constraints
Toolbars
Constraint
22
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Lệnh Show Constraints
Công dụng: Ẩn/ hiện ràng buộc
Ribbon
Sketch tab/ Constraint / Show
Constraints
Lệnh Constraints Settings
Công dụng: Tùy chỉnh ràng buộc
Ribbon
Sketch tab/ Constraint / Constraints
Settings
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
Toolbars
Show Constraints
Constraint
Command
Toolbars
Constraints Settings
Constraint
Lệnh Coincident Constraint
Công dụng: Di chuyển điểm đối tượng theo hướng chiếu đến đối tượng khác
Ribbon
Command
Sketch tab/ Constraint/ Coincident
Coincident Constraint
Constraint
[email protected]
Toolbars
Constraint
23
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Lệnh Collinear Constraint
Công dụng: Di chuyển và gắn 2 đối tường trung nhau
Ribbon
Sketch tab/ Constraint / Collinear
Constraint
Lệnh Concentric Constraint
Công dụng: Tạo tâm 2 đối tượng trùng nhau
Ribbon
Sketch tab/ Constraint / Concentric
Constraint
Lệnh Fix
Công dụng: Cố định đối tượng (điểm, đường, hình)
Ribbon
Sketch tab/ Constraint / Fix
Lệnh Parallet Constraint
Công dụng: Tạo 2 đối tượng song song nhau
Ribbon
Sketch tab/ Constraint / Parallet Constraint
[email protected]
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
Toolbars
Collinear Constraint
Constraint
Command
Toolbars
Concentric Constraint
Constraint
Command
Toolbars
Fix
Constraint
Command
Toolbars
Parallet Constraint
Constraint
24
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Lệnh Perpendicular Constraint
Công dụng: Tạo 2 đối tượng vuông góc nhau
Ribbon
Sketch tab/ Constraint / Perpendicular
Constraint
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
Toolbars
Perpendicular Constraint
Constraint
Lệnh Horizontal Constraint
Công dụng: Di chuyển tạo đối tượng cố định theo phương ngang
Ribbon
Command
Sketch tab/ Constraint / Horizontal Constraint
Horizontal Constraint
Lệnh Vertical Constraint
Công dụng: Di chuyển tạo đối tượng cố định theo phương đứng
Ribbon
Command
Sketch tab/ Constraint / Vertical Constraint
Toolbars
Constraint
Toolbars
Vertical Constraint hay I
Constraint
Lệnh Tangent
Công dụng: Di chuyển 2 đối tượng tiếp xúc nhau
Ribbon
Sketch tab/ Constraint / Tangent
Command
Tangent
Toolbars
Constraint
Lệnh Smooth
Công dụng: Tạo đượng cong trơn giữa 2 đối tượng
Ribbon
Command
Toolbars
Smooth hay G2
Constraint
Sketch tab/ Constraint / Smooth
[email protected]
25
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh Symmetric
Công dụng: Tạo đối tượng đối xứng
Ribbon
Sketch tab/ Constraint / Symmetric
Command
Symmetric
Toolbars
Constraint
Lệnh Equal
Công dụng: Tạo 2 đối tượng bằng nhau
Ribbon
Sketch tab/ Constraint / Equal
Command
Equal hay =
Toolbars
Constraint
Lệnh Edit Coordinate System:
Công dụng: Thay đổi chiều hệ tọa độ
Edit Coordinate
System
Ribbon
Sketch tab/ Constraint / Edit
Coordinate System
Command
Edit Coordinate
System
Toolbars
Constraint
2.12 Lệnh Finish Sketch:
Công dụng: để hoàn thành bản vẽ phác thảo trong môi trường sketch 2D
Ribbon
Command
Toolbars
Sketch tab/ Exit/ Finish Sketch
[email protected]
Finish Sketch
Exit
26
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Bài 3. Hình trong không gian 3 chiều (3D Model)
Các hình trong không gian 3 chiều là các khối đặc, các đường và các mặ t. Mục đích của chúng ta là tạo ra
một chi tiết hoàn chỉnh là một khối đặc, nhưng các đường và các mặt cũng góp phần quan trọng trong quá
trình tạo và hoàn chỉnh chi tiết.
Sau khi chúng ta tạo được hình phác bằng các lệnh trong SKETCHS, chúng ta bắt đầu tạo các chi tiết 3
chiều (3D).
3.1 Nhóm tạo khối
Lệnh Extrude:
Công dụng: Đùn tạo khối hay mặt từ biên dạng được vẽ trên 2D Sketch
Ribbon
Command
Toolbars
3D Model tab/ Create/ Extrude
Extrude hay E
Create
Join: đùn tạo
khối hay mặt
Cut: đùn xén
khối
Intersect: đùn
tạo khối giao
giữa 2 khối
Profile: chọn biên dạng vẽ phác thảo
Output: đùn theo khối | đùn theo mặt
Extents:
Distance: chiều cao đùn
To: đùn đến mặt được chọn
Between: đùn đến mặt trung bình giữa 2
mặt chọn
Lệnh Revole:
Công dụng: Xoay biên dạng vẽ trên 2D Sketch quanh trục để tạo khối
Ribbon
Command
3D Model tab/ Create/ Revole
Revole hay R
Join: xoay tạo khối
hay mặt
Cut: xoay xén khối
Intersect: xoay tạo
khối giao giữa 2
khối
[email protected]
Toolbars
Create
Profile: chọn biên dạng vẽ phác thảo
Axis: chọn trục xoay (là đường
centerline: Sketch/ Format/ Centerline)
Output: xoay theo khối | xoay theo mặt
Extents:
Angle: thiết lập góc xoay
To: xoay đến mặt được chọn
Between: xoay đến mặt trung bình
giữa 2 mặt chọn
Full: xoay 3600
27
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh Sweep:
Công dụng: Quét biên dạng theo quỹ đạo để tạo khối
Ribbon
Command
3D Model tab/ Create/ Sweep
Sweep hay Ctrl + Shift + S
Join: quét tạo
khối hay mặt
Cut: quét xén
khối
Intersect:
quét tạo khối
giao giữa 2
khối
[email protected]
Toolbars
Create
Profile: chọn biên dạng vẽ phác thảo
Path: chọn đường dẫn quét tạo hình
Output: xoay theo khối | xoay theo mặt
Type:
Path: trừ tiết diện đầu cuối, tiết diện bên
trong vuông góc với đường dẫn
Parallel:các tiết diện song song với mặt vẽ
phác thảo tại mọi điểm trên đường dẫn
Taper: tạo độ côn cho khối hoặc mặt
Path & Guide Rail: theo đường dẫn và đường
dẫn tham khảo
Path & Guide Surface: theo đường dẫn và
mặt dẫn tham khảo
28
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh Loft:
Công dụng: Kết nối các biên dạng tạo thành khối
Ribbon
Command
3D Model tab/ Create/ Loft
Loft hay Ctrl + Shift + L
Join: quét tạo
khối hay mặt
Cut: quét xén
khối
Intersect: quét
tạo khối giao
giữa 2 khối
[email protected]
Toolbars
Create
Curves tab
Sections: chọn biên dạng trên các tiết điện vẽ
Rails: tạo hình theo đường dẫn biên tham
khảo
Center line: tạo hình theo đường dẫn tâm
tham khảo
Area loft: tạo hình theo diện tích của tiết diện
29
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Conditions TAB: điều kiện biên tạo mặt vuốt
Free condition: không có điều kiện biên
Tangenent condition: vuốt tiếp xúc với mặt biên
Direction Condition: thiết lập góc biên dạng
Transition TAB: hiệu chỉnh vị trí hoặc thêm vào
các cạnh mới bằng cách chọn tập hợp điểm
[email protected]
30
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Lệnh Coil:
Công dụng: Tạo xoắn lò xo
Ribbon
3D Model tab/ Create/ Coil
Join: quét tạo
khối hay mặt
Cut: quét xén
khối
Intersect:
quét
tạo khối giao
giữa 2 khối
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
Toolbars
Coil
Create
Coil Shape tab:
Profile: chọn biên dạng vẽ phác thảo
Axis: chọn trục xoay và hướng tạo hình
Output: xoay theo khối | xoay theo mặt
Rotation: chọn chiều xoay
Coil size tab:
Type:
Pitch and Revolution:
Pitch: bước lò xo
Revolution: số vòng lò xo
Taper: thiết lập góc côn
Revolution and Height:
Height: chiều cao lò xo
Pitch and Height:
Lệnh Emboss:
Công dụng: ghi thêm/ cắt khối theo bề mặt chọn
Ribbon
3D Model tab/ Create/ Emboss
Command
Emboss
Toolbars
Create
Lệnh Rib:
Công dụng: Tạo gân tăng cứng
Ribbon
3D Model tab/ Create/ Rib
Command
Rib
Toolbars
Create
[email protected]
31
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh Decal:
Công dụng: Chiếu hình ảnh theo phương vuông góc với mặt phẳng chứa ảnh đến mặt cong
Ribbon
Command
Toolbars
3D Model tab/ Create/ Decal
Decal
Create
3.2 Nhóm chỉnh sửa
Lệnh Hole:
Công dụng: tạo lỗ trên khối
Ribbon
3D Model tab/ Modify/ Hole
[email protected]
Command
Toolbars
Hole hay H
Modify
32
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh Fillet:
Công dụng: Bo tròn cạnh giao giữa 2 mặt
Ribbon
3D Model tab/ Modify/ Fillet
Command
Fillet hay F
Lệnh Chamfer:
Công dụng: Vát cạnh giao giữa 2 mặt
Ribbon
3D Model tab/ Modify/ Chamfer
Command
Chamfer hay Ctrl + Shift + K
Toolbars
Modify
Toolbars
Modify
Chọn cách kiểu vát cạnh của đỉnh
Chọn cạnh vát
Vát 2 cạnh bằng nhau
[email protected]
Vát dựa vào cạnh và góc
Vát 2 cạnh khác kích thước
33
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Lệnh Shell:
Công dụng: Tạo vỏ cho khối
Ribbon
3D Model tab/ Modify/ Shell
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
Shell
Toolbars
Modify
Shell TAB
Inside: mặt của khối là mặt ngoài của vỏ
Outside: mặt của khối là mặt trong vỏ
Both: mặt của khối là mặt giữa của vỏ
Remove Faces: chọn mặt để hở
Thickness: thiết lập chiều dày vỏ
Unique face thickness: thiết lập chiều dày khác
nhau tại các mặt của khối
Lệnh Draft:
Công dụng: Tạo mặt vuốt
Ribbon
3D Model tab/ Modify/ Draft
[email protected]
Command
Draft
Toolbars
Modify
34
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Fixed Edge: tạo mặt vuốt từ cạnh cố định
và mặt để vuốt
Fixed Plane: tạo mặt vuốt từ mặt cố định và
mặt để vuốt
Pull Direction: đổi hướng vuốt
Faces: chọn mặt vuốt
Draft Angle: thiết lập góc vuốt
Lệnh Thread:
Công dụng: tạo ren
Ribbon
3D Model tab/ Modify/ Thread
Lệnh Combine:
Công dụng: kết hợp giữa các khối
Ribbon
3D Model tab/ Modify/ Combine
Command
Thread
Toolbars
Modify
Command
Combine
Toolbars
Modify
Lệnh Thicken/ Offset:
Công dụng: tạo bề dày của mặt/ tạo bản sao của một mặt trên hình khối
[email protected]
35
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Ribbon
3D Model tab/ Modify/ Thicken/Offset
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
Thicken/Offset
Toolbars
Modify
Lệnh Split:
Công dụng: phân chia khối
Ribbon
3D Model tab/ Modify/ Split
Command
Split
Toolbars
Modify
Lệnh Direct:
Công dụng: di chuyển phần tạo hình
Ribbon
3D Model tab/ Modify/ Direct
Command
Direct
Toolbars
Modify
Lệnh Delete Face:
Công dụng: Xóa bỏ khối
Ribbon
3D Model tab/ Modify/ Delete Face
[email protected]
Command
Delete Face
Toolbars
Modify
36
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Faces: chọn mặt để xóa
Select individual face: chọn lần lượt từng mặt
Select lump or void: chọn nhiều mặt đồng thời
Lệnh Move Bodies:
Công dụng: Di chuyển khối
Ribbon
Move
Bodies
3D Model tab/ Modify/ Move Bodies
Command
Move Bodies
Toolbars
Modify
Free drag:
X Offset (di chuyển theo phương X)
Y Offset (di chuyển theo phương Y)
Z Offset (di chuyển theo phương Z)
Bodies: chọn khối
Lệnh Bend Part:
Công dụng: Uốn cong khối
Bend Part
Ribbon
3D Model tab/ Modify/ Bend Part
Command
Bend Part
Toolbars
Modify
Bend line: chọn đường bắt đầu uốn khối
Solid: chọn khối
Bend left: uốn phần bên trái
Bend right: uốn phần bên phải
Bend both: uốn cả hai bên
Direction: đổi hướng uốn
Radius + Angle: Bán kính + góc uốn
Radius + Arc length: Bán kính + chiều dài cung
Arc length + Angle: chiều dài cung + góc uốn
[email protected]
37
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh Copy Object:
Công dụng: Sao chép hoặc loại bỏ đối tượng tạo mặt của đối tượng ban đầu
Ribbon
Command
Bend Part
3D Model tab/ Modify/ Bend Part
Bend Part
Toolbars
Modify
Select:
Face: chọn mặt
Body: chọn khối
Output:
Create New: tạo mặt mới từ đối tượng đã có
Selection Existing: loại bỏ đối tượng ban đầu
3.3
Nhóm Work Features
[email protected]
38
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Tạo mặt phẳng làm việc được dùng trong các công việc sau:
- Chứa hình phác các biên dạng (Sketch).
- Làm các mặt chặn trong các lệnh dựng hình khối.
- Làm mặt đối xứng.
a) Lệnh Plane:
Công dụng: Tạo mặt phẳng
Ribbon
3D Model Tab/ Work Features/ Plane
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
Toolbars
Plane
Work Features
Lệnh Offset from Plane:
Công dụng: Tạo mặt phẳng song song va cách mặt phẳng được chọn một khoảng cho trước
Ribbon
Command
Toolbars
Offset from
3D Model Tab/ Work Features/ Offset
Plane
Offset from Plane Work Features
from Plane
Lệnh Parallel to Plane through Point:
Công dụng: Tạo mặt phẳng đi qua một điểm và song song với mặt phẳng được chọn
Ribbon
Command
Toolbars
Parallel to Plane
Parallel to
3D Model Tab/ Work Features/ Parallel to
through Point
Plane through
Work Features
Plane through Point
Point
Lệnh Midplane between Two Planes:
Công dụng: Tạo mặt phẳng trung bình giữa hai mặt phẳng được chọn
[email protected]
39
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Midplane between
Two Planes
Ribbon
3D Model Tab/ Work Features/
Midplane between Two Planes
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
Midplane between
Two Planes
Toolbars
Work Features
Lệnh Midplane of a Torus:
Công dụng: Tạo mặt phẳng qua tâm và mặt trung bình của hình xuyến Torus
Ribbon
Command
Toolbars
Midplane of a
3D Model Tab/ Work Features/
Midplane of a
Torus
Work Features
Midplane of a Torus
Torus
Lệnh Angle to Face around Edge:
Công dụng: Tạo mặt phẳng qua một cạnh hoặc trục và hợp với mặt phẳng một góc cho trước
Ribbon
Command
Toolbars
Angle to Face
3D Model Tab/ Work Features/ Angle
Angle to Face
around Edge
Work Features
to Face around Edge
around Edge
Lệnh Three Points:
Công dụng: Tạo mặt phẳng từ ba điểm hoặc ba đỉnh được chọn
Ribbon
Command
Toolbars
Three Points
3D Model Tab/ Work Features/ Three Points Three Points Work Features
Lệnh Two Coplanar Edges:
Công dụng: Tạo mặt phẳng qua hai cạnh song song hoặc trục được chọn
Ribbon
Command
Toolbars
Two Coplanar
3D Model Tab/ Work Features/ Two
Two Coplanar
Edges
Work Features
Coplanar Edges
Edges
[email protected]
40
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh Tangent to Surface through Edge:
Công dụng: Tạo mặt phẳng qua một cạnh hoặc trục và tiếp xúc với một mặt tròn hoặc elip
Ribbon
Command
Toolbars
Tangent to
Tangent to
Surface through
3D Model Tab/ Work Features/
Surface through
Work Features
Edge
Tangent to Surface through Edge
Edge
Lệnh Tangent to Surface through Point:
Công dụng: Tạo mặt phẳng qua một điểm và tiếp xúc với một mặt tròn hoặc elip
Ribbon
Command
Toolbars
Tangent to
Tangent to
Surface through
3D Model Tab/ Work Features/
Surface through
Work Features
Point
Tangent to Surface through Point
Point
Lệnh Tangent to Surface and Parallel to Plane:
Công dụng: Tạo mặt phẳng tiếp xúc với một mặt tròn hoặc elip và song song với mặt phẳng cho
trước
Ribbon
Command
Toolbars
Tangent to Surface
3D Model Tab/ Work Features/
Tangent to
and Parallel to
Tangent to Surface and Parallel to
Surface and
Work Features
Plane
Plane
Parallel to Plane
Lệnh Normal to Axis through Point:
Công dụng: Tạo mặt phẳng đi qua một điểm và vuông góc với cạnh hoặc trục được chọn
Ribbon
Command
Toolbars
Normal to Axis
3D Model Tab/ Work Features/ Normal to Axis Normal to Axis
through Point
Work Features
through Point
through Point
[email protected]
41
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh Normal to Curve at Point:
Công dụng: Tạo mặt phẳng qua một điểm của đường cong và vuông góc với đường cong tại điểm
đó
Ribbon
Command
Toolbars
Normal to
3D Model Tab/ Work Features/
Normal to Curve
Curve at Point
Work Features
Normal to Curve at Point
at Point
b) Lệnh Axis:
Trục làm việc được dùng cho những trường hợp sau:
- Làm trục xoay trong các lệnh tạo tròn xoay.
- Làm tâm xoay khi tạo dãy tròn các khối 3D (Circular Pattern).
- Làm trục cho hình cuộn (lò xo) (Coil Feature).
- Dựng mặt phẳng đi qua tâm hình trụ hoặc hình côn.
- Các lệnh khác có dùng đến trục.
- Dùng trong lắp ghép cho hai trục làm việc của hai chi tiết trùng nhau.
Công dụng: Tạo trục
Ribbon
Command
Axis
3D Model Tab/ Work Features/ Axis
Axis hay /
Toolbars
Work Features
Lệnh On Line or Edge:
Công dụng: Tạo trục qua đường thẳng hoặc trục
Ribbon
Command
Toolbars
On Line or Edge
3D Model Tab/ Work Features/ On
On Line or Edge Work Features
Line or Edge
Lệnh Parallel to Line through Point:
Công dụng: Tạo trục qua một điểm hoặc đỉnh và song song với một cạnh có sẵn
Ribbon
Command
Toolbars
Parallel to Line
3D Model Tab/ Work Features/ Parallel Parallel to Line
through Point
Work Features
to Line through Point
through Point
[email protected]
42
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh Through Two Points:
Công dụng: Tạo trục qua hai đỉnh hoặc hai điểm làm việc
Ribbon
Command
Toolbars
Through Two Points
3D Model Tab/ Work Features/
Through
Work Features
Through Two Points
Two Points
Lệnh Intersection of Two Planes:
Công dụng: Tạo trục là giao tuyến giữa hai mặt phẳng
Ribbon
Command
Toolbars
Intersection of Two
3D Model Tab/ Work Features/
Intersection of
Planes
Work Features
Intersection of Two Planes
Two Planes
Lệnh Normal to Plane through Point:
Công dụng: Tạo trục qua một điểm và vuông góc với mặt phẳng được chọn
Ribbon
Command
Toolbars
Normal to Plane
3D Model Tab/ Work Features/ Normal
Normal to Plane
Work
through Point
to Plane through Point
through Point
Features
Lệnh Through Center of Circular or Elliptical Edge:
Công dụng: Tạo trục trùng với trục của đối tượng có dạng trụ, tròn, elip
Ribbon
Command
Toolbars
Through Center of
3D Model Tab/ Work Features/
Through Center
Circular or Elliptical
Through Center of Circular or
of Circular or
Work Features
Edge
Elliptical Edge
Elliptical Edge
Lệnh Through Revolved Face or Feature:
Công dụng: Tạo trục trùng với mặt tròn xoay hoặc mặt có dạng trụ, tròn, elip
Ribbon
Command
Toolbars
Through
Through
Revolved Face or
3D Model Tab/ Work Features/
Revolved Face
Work Features
Feature
Through Revolved Face or Feature
or Feature
c) Lệnh Point:
Điểm làm việc được dùng cho những trường hợp sau:
- Xác định các đỉnh của hình khối.
- Để dựng mặt phẳng hoặc trục làm việc.
- Xác định giao điểm của cạnh và mặt không cùng nằm trên một mặt phẳng hoặc không song song nhau.
- Tạo biên dạng 3D.
- Tạo điểm gốc toạ độ.
Công dụng: Tạo điểm
Ribbon
Command
Toolbars
Point
3D Model Tab/ Work Features/ Point
Point
Work Features
Lệnh Ground Point:
[email protected]
43
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Công dụng: Tạo điểm cố định từ điểm có sẵn
Ribbon
Ground Point
3D Model Tab/ Work Features/
Ground Point
Lệnh On Vertex, Sketch point, or Midpoint:
Công dụng: Tạo điểm từ điểm có sẵn
Ribbon
On Vertex,
Sketch point,
3D Model Tab/ Work Features/ On
or Midpoint
Vertex, Sketch point, or Midpoint
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
Toolbars
Ground Point
Work Features
Command
On Vertex,
Sketch point, or
Midpoint
Toolbars
Work Features
Lệnh Intersection of Three Planes:
Công dụng: Tạo điểm từ giao điểm của ba mặt phẳng
Ribbon
Command
Toolbars
Intersection of
3D Model Tab/ Work Features/
Intersection of
Three Planes
Work Features
Intersection of Three Planes
Three Planes
Lệnh Intersection of Two Lines:
Công dụng: Tạo điểm là giao điểm của hai đường
Ribbon
Command
Toolbars
3D Model Tab/ Work Features/
Work Features
Lệnh Intersection of Plane/ Surface and Line:
Công dụng: Tạo điểm từ giao điểm của mặt phẳng hoặc mặt cong với đường
Ribbon
Command
Toolbars
Intersection of
3D Model Tab/ Work Features/
Intersection of
Two Lines
Work Features
Intersection of Two Lines
Two Lines
Lệnh Center Point of Loop of Edges:
Công dụng: Tạo điểm trùng với tâm của một mặt kín
Ribbon
Command
Toolbars
Center Point of
3D Model Tab/ Work Features/ Center Center Point of
Loop of Edges
Work Features
Point of Loop of Edges
Loop of Edges
Lệnh Center Point of Torus:
Công dụng: Tạo điểm trùng với tâm của hình xuyến Torus
Ribbon
Command
Toolbars
Center Point of
3D Model Tab/ Work Features/ Center Center Point of
Torus
Work Features
Point of Torus
Torus
Lệnh Center Point of Sphere:
Công dụng: Tạo điểm trùng với tâm của hình cầu
Ribbon
Command
Toolbars
Center Point of
3D Model Tab/ Work Features/ Center Center Point of
Sphere
Work Features
Point of Sphere
Sphere
d) Lệnh UCS:
Công dụng: Tạo hệ trục tọa độ
Ribbon
Command
Toolbars
UCS
3D Model Tab/ Work Features/ UCS
UCS
Work Features
[email protected]
44
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
3.4 Nhóm tạo dãy
Lệnh Rectangular:
Công dụng: Tạo dãy theo hàng và cột
Ribbon
Rectangular
3D Model Tab/ Pattern/ Rectangular
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
Rectangular hay Ctrl + Shift + R
Toolbars
Pattern
Featuress: Chọn đối tượng
Direction 1: chọn hướng thứ nhất, : đổi hướng thiết lập tạo dãy đối tượng
Thiết lập số lượng và khoảng cách giữa các đối tượng
Direction 2: chọn hướng thứ hai, : đổi hướng thiết lập tạo dãy đối tượng
Thiết lập số lượng và khoảng cách giữa các đối tượng
Lệnh Circular:
Công dụng: Tạo dãy theo hình tròn
[email protected]
45
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Ribbon
3D Model Tab/ Pattern/ Circular
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
Circular
Toolbars
Pattern
Features: Chọn đối tượng
Axis: chọn trục xoay, : đổi hướng thiết lập tạo dãy
đối tượng
Placement:
Thiết lập số lượng đối tượng tạo dãy
Thiết lập góc xoay
Lệnh Mirror:
Công dụng: Tạo ảnh của khối
Ribbon
3D Model Tab/ Pattern/ Mirror
Command
Mirror
Toolbars
Pattern
Features: Chọn đối tượng
Mirror Plane: Chọn mặt phẳng đối xứng
OK: Tạo ảnh đối tượng
3.5 Nhóm tạo mặt
Lệnh Stitch :
Công dụng: Liên kết hai mặt riêng thành một mặt
Ribbon
3D Model Tab/ Surface/ Stitch
[email protected]
Command
Stitch
Toolbars
Surface
46
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Stitch TAB:
Surface: chọn mặt cong
Maximum Tolerance: giới hạn dụng sai độ hở cho phép
Lệnh Patch:
Công dụng: Tạo mặt từ các đường biên kín
Ribbon
3D Model Tab/ Surface/ Patch
Command
Patch
Toolbars
Surface
Boundary: chọn các biên dạng giới hạn để tạo
biên dạng kín
Lệnh Sculpt:
Công dụng: Tạo hoặc xén khối giới hạn bởi các bề mặt
Ribbon
Command
3D Model Tab/ Surface/ Sculpt
Sculpt
Toolbars
Surface
Surface: chọn mặt phẳng để tạo không gian giới
hạn kín
Join: tạo khối được giới hạn bởi các bề mặt
Cut: xén khối được giới hạn bởi các bề mặt
Lệnh Ruled Surface:
Công dụng: Tạo mặt mở rộng từ khối
Ribbon
3D Model Tab/ Surface/ Ruled Surface
[email protected]
Command
Ruled Surface
Toolbars
Surface
47
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Edges Selection: chọn biên dạng đường
Extend/ Distance: khoảng mở rộng của mặt
Normal: mở rộng mặt theo pháp tuyến bề mặt chứa cạnh
Tangent: mở rộng mặt theo tiếp tuyến tuyến bề mặt chứa cạnh
Swept: mở rộng mặt theo đường dẫn
Lệnh Trim:
Công dụng: Cắt khối hay mặt
Ribbon
Command
3D Model Tab/ Surface/ Trim
Trim
Toolbars
Surface
Cutting Tool: chọn mặt cắt/ OK: Hoàn thành
Lệnh Extend:
Công dụng: Tạo mặt mở rộng từ mặt
Ribbon
3D Model Tab/ Surface/ Extend
Toolbars
Surface
Command
Extend
Edges: Chọn cạnh tạo mặt mở rộng
Extents:
Distance: khoảng cách mở rộng
To: mở rộng đến mặt chọn
Lệnh Replace Face:
[email protected]
48
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Công dụng: Tạo khối đến mặt xác định
Ribbon
3D Model Tab/ Surface/ Replace Face
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
Replace Face
Toolbars
Surface
Existing Faces: chọn mặt trên đối tượng sẵn có
New Faces: chọn mặt cong giới hạn tạo khối
Lệnh Repair Bodies:
Công dụng: Chỉnh sửa khối bị lỗi
Ribbon
3D Model Tab/ Surface/ Replace Bodies
[email protected]
Command
Replace Bodies
Toolbars
Surface
49
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Bài 4. Môi trường vẽ phác thảo sketch 3D
Lệnh Start 3D sketch: ,
Công dụng: Vẽ phác trong môi trường không gian 3D
Ribbon
3D Model tab/ Start 3D sketch
4.1
Command
Start 3D sketch
Toolbars
Sketch
Nhóm công cụ vẽ:
Lệnh Point:
Công dụng: Tạo điểm bất kỳ trên giao diện vẽ
Cách gọi lệnh:
Ribbon
3D Sketch tab/ Draw/ Point
Command
Point hay .
Toolbars
Draw
Ribbon
Command
Toolbars
3D Sketch tab/ Draw/ Line
Line hay L
Draw
Cách dùng: sử dụng chuột hoặc nhập tọa độ của điểm
Khi sử dụng phương thức nhập tọa độ điểm ta nhấn phím TAB
Lệnh Line:
Công dụng: Vẽ đường thẳng trong không gian 3D
Nhập tọa độ bằng bấm chuột hoặc bằng bàn phím, để nhập tọa độ bằng bàn phím ta làm theo trình tự sau,
sử dụng phím TAB để thay đổi giữa các ô thiết lập tọa độ.
Lệnh Helical Curve:
Công dụng: vẽ đường cong kiểu xoắn ốc
Ribbon
Command
Toolbars
3D Sketch tab/ Draw/ Helical Curve
Helical Curve
Draw
[email protected]
50
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh Arc:
Công dụng: Vẽ cung tròn đi qua 3 điểm
Ribbon
3D Sketch tab/ Draw/ Arc
Command
Arc (Three Point)
Toolbars
Draw
Command
Arc (Center Point)
Toolbars
Draw
Lệnh Arc:
Công dụng: Vẽ cung tròn qua tâm và 2 điểm
Ribbon
3D Sketch tab/ Draw/ Arc
Lệnh Spline:
Công dụng: Vẽ đường Spline qua các điểm
Ribbon
Command
Toolbars
3D Sketch tab/ Draw/ Spline
Spline (Control Vertex Spline)
Draw
Khi kết thúc lệnh bấm tick
[email protected]
để hoàn thành.
51
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh Spline:
Ribbon
3D Sketch tab/ Draw/ Spline
Command
Spline (Interpolation Spline)
Toolbars
Draw
Khi kết thúc lệnh bấm tick
để hoàn thành.
Lệnh Equation Curve
Công dụng: Vẽ đường cong theo phương trình tham số hay tọa độ Đề Cạc hay tọa độ cực
Ribbon
3D Sketch tab/ Draw/ Equation
Curve
Command
Toolbars
Equation Curve
Draw
Phương trình tham số
Theo x
Theo y
Theo z
Thời gian
Phương trình tham số: x(t) = t2; y(t) = t2; z(t) = t; -1  t  1
Khi kết thúc lệnh bấm tick
để hoàn thành.
Ngoài ra, ta còn có thể vẽ đồ thị trên tọa độ Đề cạc và tọa độ cực
Lệnh Bend:
Công dụng: Tạo đường cong bo tròn tại đỉnh
Ribbon
3D Sketch tab/ Draw/ Bend
Command
Bend
Toolbars
Draw
Thiết lập bán kính cong
4.2 Nhóm lệnh tạo hình tham chiếu
Lệnh Intersection Curve:
Công dung: Tạo đường cong là giao giữa 2 mặt cong
Ribbon
[email protected]
Command
Toolbars
52
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
3D Sketch tab/ Draw/ Intersection Curve
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Intersection Curve
Draw
Ribbon
Command
Toolbars
3D Sketch tab/ Draw/ Project to Surface
Project to Surface
Draw
Ribbon
Command
Toolbars
3D Sketch tab/ Draw/ Include Geometry
Include Geometry
Draw
Lệnh Project to Surface:
Công dụng: Chiếu đường cong lên mặt phẳng cong
Lệnh Include Geometry:
Công dụng: Tạo đường tham chiếu trong không gian
4.3 Nhóm lệnh ràng buộc:
Theo quan điểm của Inventor, các hình như đoạn thẳng, cung tròn, đường tròn, hình elíp, chữ nhật v.v...khi
ghép lại liền mạch với nhau chúng có sự gắn bó rất khăng khít cả về kích thước cũng như vị trí tương đối
và phương. Khi một đối tượng có thay đổi, kéo theo các đối tượng khác cũng thay đổi theo cho phù hợp.
Khi vẽ, nếu trong bản vẽ đã có một số đối tượng, con trỏ lướt qua đối tượng nào, nếu ở vị trí thích hợp,
Inventor tự động sinh ra các ràng buộc như là bắt song song hoặc vuông góc, thẳng đứng hoặc nằm ngang
bằng các ký hiệu hoặc đường chấm mờ để dẫn dắt cho việc vẽ thiết kế được chính xác và nhanh chóng. Khi
vẽ xong, các ràng buộc chưa được như ý, có thể dùng các ràng buộc để chỉnh sửa.
Tạo kích thước
[email protected]
53
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Ẩn/ hiện ràng buộc
Di chuyển đối tượng theo hướng chiếu đến đối tượng khác
Di chuyển và gắn 2 đối tường trung nhau
Cố dịnh đối tượng
Tạo 2 đối tượng song song nhau
Tạo 2 đối tượng vuông góc nhau
Di chuyển 2 đối tượng tiếp xúc nhau
Tạo đượng cong trơn giữa 2 đối tượng
Lệnh Dimension:
Bàn phím: D
Công dụng: Tạo kích thước
Ribbon
3D Sketch tab/ Constrain/ Dimension
Lệnh Show Constraints
Công dụng: Ẩn/ hiện ràng buộc
Ribbon
Sketch tab/ Constraint / Show
Constraints
Command
Dimension hay D
Toolbars
Constrain
Command
Toolbars
Show Constraints
Constraint
Lệnh Coincident Công dụng: Di chuyển điểm đối tượng theo hướng chiếu đến đối tượng khác
Ribbon
Command
Toolbars
Sketch tab/ Constraint / Coincident
[email protected]
Coincident
Constraint
54
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Lệnh Collinear
Công dụng: Di chuyển và gắn 2 đối tường trung nhau
Ribbon
Sketch tab/ Constraint / Collinear
Lệnh Fix
Công dụng: Cố định đối tượng (điểm, đường, hình)
Ribbon
Sketch tab/ Constraint/ Fix
Lệnh Parallet
Công dụng: Tạo 2 đối tượng song song nhau
Ribbon
Sketch tab/ Constraint/ Parallet
Lệnh Perpendicular
Công dụng: Tạo 2 đối tượng vuông góc nhau
Ribbon
Sketch tab/ Constraint/ Perpendicular
[email protected]
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
Toolbars
Collinear
Constraint
Command
Toolbars
Fix
Constraint
Command
Toolbars
Parallet
Constraint
Command
Toolbars
Perpendicular
Constraint
55
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh Tangent
Công dụng: Di chuyển 2 đối tượng tiếp xúc nhau
Ribbon
Sketch tab/ Constraint/ Tangent
Command
Tangent
Toolbars
Constraint
Lệnh Smooth
Công dụng: Tạo đượng cong trơn giữa 2 đối tượng
Ribbon
Command
Toolbars
Smooth hay G2
Constraint
Sketch tab/ Constraint/ Smooth
4.4
Lệnh Finish Sketch:
Công dụng: để hoàn thành bản vẽ phác thảo trong môi trường sketch 3D
Ribbon
Command
3D Sketch tab/ Exit/ Finish Sketch
Finish Sketch
Toolbars
Exit
Nhóm lệnh tạo dãy:
Lệnh Mirror:
Công dụng: Tạo ảnh đối tượng
Ribbon
3D Sketch tab/ Pattern/ Mirror
[email protected]
Command
Mirror
Toolbars
Pattern
56
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Chọn đối tượng (1)
Chọn trục đối xứng (2)
Tạo ảnh đối tượng (3)
Nhóm lệnh chỉnh sửa:
Cắt đối tượng
Kéo dài đến đối tượng chọn
Phân chia đối tượng
Lệnh Trim:
Công dụng: Xén đối tượng
Ribbon
3D Sketch tab/ Modify/ Trim
Command
Trim hay X
Toolbars
Modify
Lệnh Extend:
Công dụng: Kéo dài đối tượng đến đối tượng chọn
Ribbon
3D Sketch tab/ Modify/ Extend
Command
Extend
Toolbars
Modify
Lệnh Split:
Công dụng: Phân chia đối tượng
Ribbon
3D Sketch tab/ Modify/ Split
Command
Split
Toolbars
Modify
4.5
Lệnh Finish Sketch:
Công dụng: để hoàn thành bản vẽ phác thảo trong môi trường sketch 3D
Ribbon
Command
3D Sketch tab/ Exit/ Finish Sketch
[email protected]
Finish Sketch
Toolbars
Exit
57
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Bài 5. Thiết kế bản vẽ theo tham số
Thiết kế theo tham số
Nhập file dữ liệu
Xuất file dữ liệu
Lệnh Import from XML:
Công dụng: Nhập file dữ liệu định dạng excel
Ribbon
Command
Toolbars
Manage tab/ Parameters/ Import from XML
Import from XML
Parameters
Lệnh Export to XML:
Công dụng: Xuất file dữ liệu định dạng excel
Ribbon
Command
Toolbars
Manage tab/ Parameters/ Export to XML
Export to XML
Parameters
Lệnh Parameters:
Công dụng: để thiết kế bản vẽ theo tham số
Ribbon
Command
Toolbars
Manage tab/ Parameters/ Parameters
Parameters
Parameters
Parameters Name: tên tham số
Model Parameters: tham số mặc định
User Parameters: tham số thiết lập bởi người thiết kế
Unit/ Typ: đơn vị
Equation: thiết lập phương trình tham số
Add Numeric: thêm loại phần tử
Link: gọi file dạng excel từ vị trí lưa file
Immediate Update: cập nhật ngay sau khi lưu file excel
Thiết kế mô hình khối hình hộp với kích thước: dài  rộng  cao = x  y  z = 50  80  20 mm
Bước 1: Tao folder tên thiet ke theo tham so để lưa file thiết kế, lắp ráp trong Inventor (thietke.ipt hoặc
thietke.iam) và file tham số định dạng excel (thamso.xls hoặc thamso.xlsx)
[email protected]
58
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Bước 2: Mở file thamso.xlsx và nhập dữ liệu như hình sau:
Bước 3: Mở file thietke.ipt, vào Môi trường vẽ phác thảo sketch 2D
Ribbon
Menu
New/ Create New File
File/ New/ Standard (mm).ipt
Công dụng: vào môi trường vẽ sketch 2D
Lệnh Start 2D sketch:
Công dụng: Vẽ phác trong môi trường Sketch
Ribbon
3D Model tab/ Start 2D sketch
Command
Toolbars
New hay Ctrl + N
Command
Start 2D sketch hay S
Launch
Toolbars
Sketch
chọn mặt phẳng vẽ XY (YZ hoặc ZX)
Vào môi trường vẽ phác thảo sketch 2D có các lệnh như sau:
Bước 4: Thực hiện Lệnh Parameters
Ribbon
Command
Toolbars
Manage tab/ Parameters/ Parameters
Parameters
Parameters
Bấm chuột vào nút Link và theo đường dẫn đến vị trí folder thiet ke theo tham so, chọn file và bấm nút open
[email protected]
59
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Parameters Name xuất hiện 3 tham số x, y và z
Bước 5: Thiết kế trong môi trường 2D Sketch, tạo hình chữ nhật
Gõ phim D và click vào cạnh đứng của hình chữ nhật, bấm dấu mũi tên/ List Parametes
Hộp thoại Parameters xuất hiện với 3 tham số x, y và z
Cạnh đứng hình chữ nhật tương ứng với y. Bấm dấu
để hoàn thành việc gán cạnh đứng cho y
Tương tự cho x.
[email protected]
60
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Thực hiện lệnh Finish Sketch:
Công dụng: để hoàn thành bản vẽ phác thảo trong môi trường sketch 2D
Ribbon
Command
Toolbars
Sketch tab/ Exit/ Finish Sketch
Finish Sketch
Exit
Thực hiện lệnh Extrude:
Công dụng: Đùn tạo khối hay mặt từ biên dạng được vẽ trên 2D Sketch
Ribbon
Command
Toolbars
3D Model tab/ Create/ Extrude
Extrude hay E
Create
Hộp thoại Extrude/ Extents/ Distance/ bấm dấu mũi tên/ List
Parametes
Hộp thoại Parameters xuất hiện với 3 tham số x, y và z
Chiều cao khối hình hộp tương ứng với z. Bấm dấu
để hoàn thành
việc gán chiều cao cho z
[email protected]
61
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Bấm OK để hoàn thành việc thiết kế khối hình hộp
[email protected]
62
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Bài 6. Ví dụ
[email protected]
63
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Phần 3. LẮP RÁP VÀ CHẠY MÔ PHỎNG
Lệnh Standard(mm).iam
Công dụng: vào môi trường lắp ráp
Ribbon
Menu
New/ Create New File
Command
Toolbars
File/ New/ Standard (mm).iam New hay Ctrl + N
Launch
Bài 7. Môi trường lắp ráp Assemble
Các chi tiết sau khi đã thiết kế riêng rẽ, chúng sẽ được lắp ghép lại với nhau để thành một đơn vị thiết kế
hoàn chỉnh.
7.1
Nhóm lệnh Component
Create: tạo chi tiết mới
Gọi chi tiết cần lắp ráp
Gọi chi tiết tiêu chuẩn từ thư viện
Nhập chi tiết từ file CAD
Chú ý: tạo chi tiết mới sẽ đi từ vẽ phác trong môi trương 2D Sketch, sau đó tạo khối hoặc mặt trong môi
trường 3D Sketch.
7.1.1 Place component
Công dụng: Gọi chi tiết cần lắp ráp
Ribbon
Command
Toolbars
Assembly Tab/ Component/ Place
Place hay P
Component
1: đường dẫn đến file lắp ráp
2: tên file lắp ráp
3: mở file để đưa vào môi trường lắp ráp
[email protected]
64
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bánh vít
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
trục vít
Trục đỡ
7.1.2 Place from content center
Các chi tiết thư viện này thường dùng để đưa vào bản lắp để lắp ráp vào các cụm chi tiết. Nhưng cũng có
thể đưa vào bản thiết chi tiết thường là để xuất ra thành một chi tiết trong tổ hợp thiết kế của riêng mình để
sau này lắp vào cụm chi tiết cho thuận tiện.
Công dụng: Gọi chi tiết tiêu chuẩn từ thư viện hỗ trợ
Ribbon
Assembly Tab/ Component/ Place from
Content Center
Command
Place from
Content Center
Toolbars
Component
Chi tiết kết nối
Bu lông, đai ốc
Nem, …
Chi tiết trong Khuôn
Chi tiết khác
Chi tiết trên Trục
Tấm kim loại
Thép định hình
Nối ống
[email protected]
65
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
bu lông
7.2
Nhóm lệnh Position
Công dụng: Thay đổi vị trí chi tiết
Di chuyển chi tiết
Xoay chi tiết
7.2.1
7.2.2
7.3
7.3.1
Lệnh Free Move:
Công dụng: di chuyển từng chi tiết riêng lẻ
Ribbon
Assembly Tab/ Position/ Free Move
Lệnh Free Rotate:
Công dụng: di chuyển từng chi tiết riêng lẻ
Ribbon
Assembly Tab/ Position/ Free Rotate
Nhóm lệnh Relationship
Công dụng: Tạo ràng buộc cho các chi tiết
Command
Free Move hay V
Command
Free Rotate hay G
Toolbars
Position
Toolbars
Position
Lệnh Joint:
Công dụng: Tạo mối liên kết ràng buộc về vị trí và chuyển động của các chi tiết
Ribbon
Command
Toolbars
Assembly Tab/ Relationship/ Joint
[email protected]
Joint
Relationship
66
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Joint TAB: Tạo mối liên kết ràng buộc của các chi
tiết
Type: kiểu ràng buộc
Automatic: tự động nhận diện ràng buộc
Rigid: ràng buộc cứng
Rotational: ràng buộc bản lề
Slider: ràng buộc trượt
Cylindrical: ràng buộc dạng trụ
Planar: ràng buộc dạng phẳng
Ball: ràng buộc dạng cầu
Gap: thiết lập khoảng cách giữa các chi tiết
Connect: chọn chi tiết muốn ràng buộc
7.3.2
Lệnh Constrain:
Công dụng: tạo ràng buộc giữa các chi tiết với nhau
Ribbon
Assembly Tab/ Relationship/ Constrain
Command
Toolbars
Constrain hay C
Relationship
Assembly: lắp các chi tiết tĩnh thành cụm
Motion: lắp các chi tiết có chuyển động tượng đối
với nhau
Transitional: lắp các chi tiết có thể chuyển động
trượt trên bề mặt của nhau
Constrain Set: thiết lập hệ trục tọa độ mới
7.3.2.1 Assembly TAB
a) Mate:
Công dụng: ghép đôi 2 chi tiết với nhau
Hộp thoại
Place Constraint/ Assembly Tab/ Type/ Mate
Command
Mate
Toolbars
Type
Selections: chọn lần lượt đối tượng 1 và 2
Offset: khoảng cách giữa 2 đối tượng chọn
Solution: thiết lập hướng của đối tượng
Các đối tượng thành viên của chi tiết có thể ghép
đôi áp nhau là:
- Mặt phẳng (mặt chi tiết hoặc mặt phẳng làm
việc (Work Plane) gắn với chi tiết).
- Trục (trục của mặt trụ hoặc trục làm việc (Work
Axis).
- Cạnh mép của chi tiết.
- Điểm (điểm đỉnh góc, tâm điểm của vòng tròn
hoặc cung tròn, hoặc điểm làm việc (Work
Point).
[email protected]
67
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
- Hình phác trên chi tiết.
b) Angle:
Công dụng: tạo góc giữa các đối tượng
Hộp thoại
Command
Toolbars
Place Constraint/ Assembly Tab/ Type/ Angle
Angle
Type
Selections: chọn lần lượt đối tượng 1, 2 hoặc 3
Angle: thiết lập góc cho các đối tượng
Các đối tượng thành viên của chi tiết có thể ghép
tạo với nhau một góc là:
- Mặt phẳng (mặt chi tiết hoặc mặt phẳng làm
việc (Work Plane) gắn với chi tiết).
- Trục (trục của mặt trụ hoặc trục làm việc (Work
Axis).
- Cạnh mép của chi tiết.
- Hình phác trên chi tiết là đoạn thẳng.
c) Tangent:
Công dụng: tạo tiếp xúc giữa 2 chi tiết
Hộp thoại
Place Constraint/ Assembly Tab/ Type/ Tangent
[email protected]
Command
Tangent
Toolbars
Type
68
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Selections: chọn lần lượt đối tượng 1 và 2
Offset: khoảng cách giữa 2 mặt
Solution: tiếp xúc trong; tiếp xúc ngoài
Các mặt tiếp xúc là các mặt phẳng, mặt trụ, mặt
côn và mặt cầu.
d) Insert:
Công dụng: thiết lập đồng trục giữa 2 chi tiết dạng trụ
Hộp thoại
Place Constraint/ Assembly Tab/ Type/ Insert
Command
Insert
Toolbars
Type
Selections: chọn lần lượt các đối tượng
Offset: khoảng cách các tiết diện đầu (đáy)
Solution: thiết lập chiều trục của chi tiết dạng trụ
e) Symmetry:
Công dụng: Tạo ràng buộc chuyển động đối xứng nhau
Hộp thoại
Place Constraint/ Assembly Tab/ Type/ Symmetry
[email protected]
Command
Symmetry
Toolbars
Type
69
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
7.3.2.2 Motion TAB
a) Rotation:
Công dụng: thiết lập chuyển động tương đối giữa hai chi tiết dạng trụ
Hộp thoại
Command
Place Constraint/ Motion Tab/ Type/ Rotation
Rotation
Toolbars
Type
Type: kiểu thiết lập chuyển động giữa hai chi tiết
Ratio: thiết lập tỉ số truyền
Selection: chọn lần lượt hai chi tiết chuyển động
First Selection: chọn chi tiết thứ nhất
Second Selection: chọn chi tiết thứ hai
Solution: thiết lập chiều chuyển động
Forward: chuyển động cùng chiều
Reverse: chuyển động ngược chiều
b) Rotation - Translation:
Công dụng: thiết lập chuyển động tương đối giữa chi tiết dạng trụ và dạng thanh
Hộp thoại
Command
Place Constraint/ Motion Tab/ Type/ Rotation - Translation Rotation - Translation
pq[email protected]
Toolbars
Type
70
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Type: kiểu thiết lập chuyển động giữa hai chi tiết
Distance: thiết lập khoảng cách hai chi tiết so với
mặt tiếp xúc
Selection: chọn lần lượt hai chi tiết chuyển động
First Selection: chọn chi tiết thứ nhất
Second Selection: chọn chi tiết thứ hai
Solution: thiết lập chiều chuyển động
Forward: chuyển động cùng chiều
Reverse: chuyển động ngược chiều
7.3.2.3 Transitional TAB
Công dụng: thiết lập chuyển động tịnh tiến của chi tiết
Hộp thoại
Place Constraint/ Transitional Tab/ Type/ Translational
Command
Translational
Toolbars
Type
Type: kiểu thiết lập chuyển động giữa hai chi tiết
Translational: chuyển động tịnh tiến
Selection: chọn lần lượt hai chi tiết chuyển động
Move Face: chọn mặt tiếp xúc
Translational Face: chọn mặt chi tiết tịnh tiến
[email protected]
71
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
7.4
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Nhóm lệnh tạo dãy Pattern
Tạo dãy cụm chi tiết theo hàng và cột
Tạo ảnh đối xứng của cụm chi tiết
Sao chép cụm chi tiết
7.4.1
Lệnh Pattern:
Công dụng: Tạo dãy cụm chi tiết
Ribbon
3D Model Tab/ Pattern/ Pattern
a) Lệnh Associative:
Công dụng: tạo dãy theo dãy cơ sở
Hộp thoại
Pattern Component/ Associative
[email protected]
Command
Pattern
Command
Associative
Toolbars
Pattern
Toolbars
Pattern Component
72
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Điều kiện tạo dãy cơ sở:
Có chi tiết để tạo dãy
Chi tiết đã ghép trước khi tạo dãy
Đã có dãy tương ứng để tạo dãy
b) Lệnh Rectangular:
Công dụng: tạo dãy theo hàng và cột
Hộp thoại
Pattern Component/ Associative
Command
Associative
Toolbars
Pattern Component
Component: Chọn đối tượng
Column: tạo dãy theo hàng, : đổi hướng thiết lập tạo dãy đối tượng
Thiết lập số lượng và khoảng cách giữa các đối tượng
Row: tạo dãy theo cột, : đổi hướng thiết lập tạo dãy đối tượng
Thiết lập số lượng và khoảng cách giữa các đối tượng
c) Lệnh Circular:
Công dụng: tạo dãy theo hình tròn
[email protected]
73
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Hộp thoại
Pattern Component/ Circular
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
Circular
Toolbars
Pattern Component
Component: Chọn đối tượng
Circular:
Axis Direction: chọn trục xoay, : đổi hướng thiết lập tạo dãy
đối tượng
Thiết lập số lượng đối tượng tạo dãy
Thiết lập góc xoay
7.4.2
Lệnh Mirror:
Công dụng: Tạo ảnh đối xứng của cụm chi tiết
Ribbon
3D Model Tab/ Pattern/ Mirror
[email protected]
Command
Mirror
Toolbars
Pattern
74
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Component: chọn chi tiết hay cum chi tiết
Mirror Plane: chọn mặt phẳng đối xứng
7.4.3
Lệnh Copy:
Công dụng: Tạo ảnh đối xứng của cụm chi tiết
Ribbon
3D Model Tab/ Pattern/ Copy
Command
Copy
Toolbars
Pattern
Component: chọn chi tiết hay cum chi tiết
Next/ Ok
7.5
7.5.1
7.5.2
Nhóm Work Features
Lệnh Plane:
Công dụng: Tạo mặt phẳng
Ribbon
Command
Toolbars
3D Model Tab/ Work Features/ Plane
Plane
Work Features
Command
Axis
Toolbars
Work Features
Lệnh Axis:
Công dụng: Tạo trục
Ribbon
3D Model Tab/ Work Features/ Axis
[email protected]
75
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
7.5.3
Lệnh Point:
Công dụng: Tạo điểm
Ribbon
3D Model Tab/ Work Features/ Point
7.5.4
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
Point hay .
Toolbars
Work Features
Command
UCS
Toolbars
Work Features
Lệnh UCS:
Công dụng: Tạo hệ trục tọa độ
Ribbon
3D Model Tab/ Work Features/ UCS
[email protected]
76
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Bài 8. Lắp rắp mô hình và ví dụ
8.1 Lắp ráp mô hình
8.2 Ví dụ
[email protected]
77
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
[email protected]
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
78
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
[email protected]
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
79
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
[email protected]
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
80
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
[email protected]
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
81
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
[email protected]
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
82
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
[email protected]
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
83
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài 9. Dynamic simulation (mô phỏng chuyển động)
Lệnh Standard(mm).iam
Công dụng: vào môi trường lắp ráp
Ribbon
Menu
New/ Create New File
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Command
File/ New/ Standard (mm).iam New hay Ctrl + N
Toolbars
Launch
Nhóm lệnh Dynamic Simulation:
Công dụng: Vào môi trường mô phỏng chuyển động của cụm chi tiết sau khi lắp ráp
Ribbon
Command
Toolbars
Environments Tab/ Begin/ Dynamic Simulation
Dynamic Simulation
Begin
9.1 Nhóm lệnh Joint
9.1.1 Lệnh Insert Joint
Công dụng: Thiết lập ràng buộc giữa các chi tiết
Ribbon
Command
Toolbars
Dynamic Simulation Tab/ Joint/ Insert Joint
Insert Joint hay J
Joint
Các kiểu thiết lập ràng buộc liên kết
[email protected]
84
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Mặc định Inventor thiết lập tự động ràng buộc liên kết. Tuy nhiên để bỏ sự tự động thiết lập này ta sử dụng
lệnh Simulation Settings
9.1.2 Lệnh Insert Joint
Công dụng: Thiết lập ràng buộc giữa các chi tiết
Ribbon
Dynamic Simulation Tab/ Joint/ Convert
Constraints
Command
Toolbars
Convert Constraints
Joint
Select two parts: chọn lần lượt hai chi tiết
Join: kiểu ràng buộc
9.2 Nhóm lệnh Load
9.2.1 Lệnh Force
Công dụng: Gán lực tác dụng lên chi tiết
Ribbon
Command
Toolbars
Dynamic Simulation Tab/ Joint/ Insert Joint
Insert Joint hay J
Joint
Ribbon
Command
Toolbars
Dynamic Simulation Tab/ Joint/ Insert Joint
Insert Joint hay J
Joint
Location: chọn điểm đặt lực
Magnitude: độ lớn của lực
Direction: phương chiều của lực
9.2.2 Lệnh Torque
Công dụng: Gán Mô men tác dụng lên chi tiết
[email protected]
85
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Location: chọn điểm đặt Mô men
Magnitude: độ lớn của Mô men
Direction: chiều của Mô men
9.3 Nhóm lệnh Results
9.3.1 Lệnh Output Grapher
Công dụng: Xuất kết quả mô phỏng dạng đồ thị
Ribbon
Dynamic Simulation Tab/ Results/ Output
Grapher
9.3.2
Command
Toolbars
Output Grapher
Results
Lệnh Dynamic Motion
Công dụng: Thiết lập giảm chấn cho chuyển động
Ribbon
Dynamic Simulation Tab/ Results/ Dynamic
Motion
[email protected]
Command
Toolbars
Dynamic Motion
Results
86
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Break/ Start: dừng/ chạy mô phỏng
No damping: chuyển động không có giảm chấn
Light damping: chuyển động có giảm chấn nhỏ
Heavy damping: chuyển động có giảm chấn lớn
Parameter: thiết lập tham số
9.3.3
Lệnh Trace
Công dụng: Thiết lập theo dấu (vết) của điểm về vị trí, vận tốc, gia tốc
Ribbon
Dynamic Simulation Tab/ Results/ Trace
Command
Trace
Toolbars
Results
Origin: chọn điểm theo dấu (vết)
Reference: tham khảo
Display trace
| Output trace value
Hiện vết
Giá trị xuất ra
9.4 Nhóm lệnh Manage
9.4.1 Lệnh Simulation Settings
Công dụng: Thiết lập trong môi trường mô phỏng
Ribbon
[email protected]
Command
Toolbars
87
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Dynamic Simulation Tab/ Manage/
Simulation Settings
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Simulation
Settings
Manage
Thiết lập tự động ràng buộc liên kết
Thông báo khi vượt khoảng offset
thiết lập ban đầu
9.4.2
9.4.3
Lệnh Simulation Player
Công dụng: Mở hoặc tắt mô phỏng chuyển động của cụm chi tiết lắp ráp
Ribbon
Command
Toolbars
Dynamic Simulation Tab/ Manage/
Simulation Player
Simulation Player
Manage
Lệnh Finish Dynamic Simulation:
Công dụng: để hoàn thành bản vẽ phác thảo trong môi trường sketch 3D
Ribbon
Command
[email protected]
Toolbars
88
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
3D Sketch tab/ Exit/ Finish Dynamic Simulation
9.5
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Finish Dynamic
Simulation
Exit
Ví dụ
[email protected]
89
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
[email protected]
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
90
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Phần 4. THIẾT KẾ THEO KIỂU KHUNG GIÀN
Bài 10. Thiết kế theo kiểu Frame
Lệnh Standard(mm).iam
Công dụng: vào môi trường lắp ráp
Ribbon
Menu
New/ Create New File
Command
Toolbars
File/ New/ Standard (mm).iam New hay Ctrl + N
Launch
Frame TAB
10.1 Lệnh Insert Frame Members
Công dụng: Định dạng kiểu thanh và thiết lập vào đường dẫn có sẵn
Ribbon
Command
Toolbars
Design Tab/ Frame/ Insert Frame
Insert Frame
Frame
Frame Member Selection: thiết lập tiết
diện của thanh
Standard: tiêu chuẩn
Family: kiểu thanh
Size: kích thước thanh
Material: vật liệu thanh
Orientation: thiết lập định hướng thành
Placement: chọn kiểu thiết lập
Insert Members on Edges: chọn cạnh
Insert Members Between Points: chọn
điểm đầu và cuối
Multi-Select: Thiết lập trên nhiều thanh
10.2 Lệnh Change Frame Member
Công dụng: Chỉnh sửa kiểu và vị trí của thanh
Ribbon
Design Tab/ Frame/ Change
[email protected]
Command
Change
Toolbars
Frame
91
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Frame Member Selection: thiết lập tiết
diện của thanh
Standard: tiêu chuẩn
Family: kiểu thanh
Size: kích thước thanh
Material: vật liệu thanh
Orientation: thiết lập định hướng thành
Select: chọn thay đổi thanh
Multi-Select: Thiết lập trên nhiều thanh
10.3 Lệnh Miter Corners
Công dụng: Thiết lập và cắt tạo giáp mí giữa hai thanh
Ribbon
Design Tab/ Frame/ Miter
Command
Miter
Toolbars
Frame
Select: chọn lần lượt hai thanh (màu xanh và vàng)
Miter Cut Extension: Thiết lập khoảng hở giáp mí
Miter Cut at both sides: chọn hai thanh giống
nhau
Miter Cut at one side: chọn hai thanh khác nhau
10.4 Lệnh Notch Frame Member
Công dụng: Thiết lập và xén vật liệu tại thanh thứ nhất theo hình dạng của thành thứ hai
Ribbon
Design Tab/ Frame/ Notch
[email protected]
Command
Notch
Toolbars
Frame
92
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Select: chọn lần lượt hai thanh (màu xanh và vàng)
Thanh màu xanh thì bị xén
10.5 Lệnh Trim to Frame Members
Công dụng: Xén vật liệu thừa giữa hai đầu thành đến phần giao nhau
Ribbon
Design Tab/ Frame/ Trim to Frame
Command
Trim to Frame
Toolbars
Frame
Select: chọn lần lượt hai thanh (màu xanh và
vàng)
Horizontal Offset for Trimming: xén khoảng
cách theo phương ngang
Vertical Offset for Trimming: xén khoảng cách
theo phương đứng
10.6 Lệnh Trim and Extend to Face
Công dụng: Xén và tạo thêm vật liệu mở rộng của thanh thứ nhất theo mặt trên thanh thứ hai hoặc
theo mặt phẳng thiết lập
Ribbon
Design Tab/ Frame/ Trim/ Extend
[email protected]
Command
Trim/ Extend
Toolbars
Frame
93
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Select: chọn lần lượt hai thanh (màu xanh và
vàng)
Offset between frame member(s) and face:
thiết lập khoảng cách xén và mở rộng vật liệu
10.7 Lệnh Lengthen/ Shorten
Công dụng: Thiết lập kéo dài hoặc làm ngắn thanh
Ribbon
Design Tab/ Frame/ Lengthen/ Shorten
Command
Lengthen/ Shorten
Toolbars
Frame
Extension Type: kiểu mở rộng phần vật liệu
Select: chọn thanh
Extension: Thiết lập khoảng kéo dài hoặc làm ngắn
thanh (+ kéo dài | - làm ngắn lại)
10.8 Lệnh Reuse
Công dụng: Thiết lập sao chép thanh có sẵn
Ribbon
Design Tab/ Frame/ Reuse
[email protected]
Command
Reuse
Toolbars
Frame
94
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Source Member: chọn thanh có sẵn
Placement: chọn kiểu thiết lập
Insert Members on Edges: chọn cạnh
Insert Members Between Points: chọn
điểm đầu và cuối
Orientation: thiết lập định hướng thành
10.9 Lệnh Change Reuse
Công dụng: Chỉnh sửa và thiết lập thanh sau khi thực hiện lệnh Reuse
Ribbon
Design Tab/ Frame/ Change Ruese
Command
Change Ruese
Toolbars
Frame
Source Member: chọn thanh có sẵn
Placement: chọn kiểu thiết lập
Insert Members on Edges: chọn cạnh
Insert Members Between Points: chọn
điểm đầu và cuối
Orientation: thiết lập định hướng thành
10.10 Lệnh Remove End Treatments
Công dụng: Loại bỏ phần vật liệu tạo được khi thực hiện lệnh tạo giáp mí giữa hai thanh
Ribbon
Design Tab/ Frame/ Remove End
Treatments
[email protected]
Command
Remove End
Treatments
Toolbars
Frame
95
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
10.11 Lệnh Refresh
Công dụng: Cập nhật các thông tin sửa đổi trong các thanh
Ribbon
Design Tab/ Frame/ Refresh
Command
Refresh
Toolbars
Frame
10.12 Ví dụ
[email protected]
96
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
[email protected]
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
97
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Phần 5. TƯƠNG TÁC QUA LẠI GIỮA INVENTOR VÀ AUTOCAD
Bài 11. Xuất bản vẽ 2D sang định dạng AutoCad
Bước 1: Xuất bản vẽ 3D sang 2D trong Inventor
Bước 2: 2D trong Inventor sang 2D trong Autocad
11.1 Hình chiếu 3D trong Inventor
Hình 3D
Hình chiếu trên inventor
Hình chiếu 2D
11.2 Xuất sang Autocad 2D
File -> Export -> Export to DWG
[email protected]
98
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
1: Chọn đường dẫn
2: Tên bản vẽ
3: Kiểu định dạng
Tại 3, chọn AutoCAD DWG (*.dwg) để xuất ra bản vẽ thuần AutoCad.
4. Tùy chọn
Tùy chọn 1: lựa chọn theo định dạng phiên bản AutoCad
[email protected]
99
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Tùy chọn 2: Bấm Finish để hoàn thành mục tùy chọn
5: Bấm save để lưu thành file định dạng Autocad
Mở Autocad
Bấm Open
1: Chọn đường dẫn lưu file AutoCad
2: File lưu
3: Bấm Open để mở file
[email protected]
100
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Hình trên Autocad
Từ đây có thể chỉnh sửa bằng các lệnh AutoCad.
[email protected]
101
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Bài 12. Ứng dụng AutoCad vẽ phác Sketch 2D trong Inventor
Bước 1: Vẽ bản vẽ trong AutoCad 2D
Bước 2: Tạo mô hình 3D trong inventor từ bản vẽ trong AutoCad 2D
12.1 Vẽ bản vẽ trong AutoCad 2D
Bản vẽ trong AutoCad 2D
Lưu bản vẽ dưới định dạng file 8.dxf
[email protected]
102
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
1: chọn đường dẫn đến vị trí lưu file
2: đặt tên file
3: lưu file dưới định dạng file 8.dxf
4: save
12.2 Tạo mô hình 3D trong inventor từ bản vẽ trong AutoCad 2D
Vào môi trường vẽ phác thảo sketch 2D trong Inventor
Ribbon
Menu
New/ Create New File
File/ New/ Standard (mm).ipt
Công dụng: vào môi trường vẽ sketch 2D
Lệnh Start 2D sketch:
Công dụng: Vẽ phác trong môi trường Sketch
Ribbon
3D Model tab/ Start 2D sketch
Command
Toolbars
New hay Ctrl + N
Command
Start 2D sketch hay S
Launch
Toolbars
Sketch
Chọn mặt phẳng vẽ XY (YZ hoặc ZX)
Vào môi trường vẽ phác thảo sketch 2D có các lệnh như sau:
[email protected]
103
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Lệnh ACAD:
Công dụng: nhập bản vẽ định dạng *.dxf vào môi trường vẽ phác thảo sketch 2D
Ribbon
Command
Toolbars
Sketch tab/ Insert/ ACAD
ACAD
Insert
1: chọn đường dẫn để mở file
2: chọn file vừa vẽ
3: tên file
4: thiết lập định dạng file *.dxf
5: Mở file
Hộp thoại Layers and Objects Import Options xuất hiện
1:Tick vào tất cả các layer trong
AutoCad
2: next để tiếp tục thiết lập
Hộp thoại Import Destination Options xuất hiện:
[email protected]
104
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
1: chọn hệ đơn vị
2: thiết lập giữ các ràng buộc
3: hoàn thành thiết lập
Bản vẽ phác 2D Sketch trong môi trường Inventor
Finish Sketch để hoàn thành vẽ phác 2D Sketch trong Inventor
[email protected]
105
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
Sử dụng lệnh Extrude
Công dụng: Đùn tạo khối hay mặt từ biên dạng được vẽ trên 2D Sketch
Ribbon
Command
Toolbars
3D Model tab/ Create/ Extrude
Extrude hay E
Create
Bấm OK để hoàn thành bản vẽ 3D
[email protected]
106
Phạm Quang Thắng - Trường ĐH NÔNG LÂM Tp. HCM
[email protected]
Bài giảng Inventor phần 1/3 | 2018
107
Download