Uploaded by arditqerimi88

Oksigjeni i tretur

advertisement
Departamenti i Kimisë
Programi Master: Kimi Analitike & Mjedisore
Tema: Oksigjeni i tretur
Studenti: Ardit Qerimi
Profesori: Prof. Ilir Shehu
OBJEKTIVAT
Çka është oksigjeni i tretur?
Oksigjeni i tretur dhe jeta ujore
Prejardhja e oksigjenit të tretur
Ngopja me oksigjen të tretur
Nivelet tipike të oksigjenit të tretur
Pasojat e niveleve të pazakonta të oksigjenit të tretur
Njësitë e matjes së oksigjenit të tretur
Metodat për matjen e oksigjenit të tretur
Metoda me sensor për matjen e oksigjenit të tretur
Teknologjia e senzorit optik
Teknologjia e senzorit elektrokimik
Metoda kolorimetrike dhe titrimetrike
Çka është oksigjeni i tretur?
Oksigjeni i tretur i referohet nivelit të oksigjenit të lirë, jo të përbërë të
pranishëm në ujë ose lëngjeve të tjera.
Oksigjeni i tretur dhe jeta ujore
Oksigjeni i tretur është i nevojshëm tek shumë forma të jetës në ujë si tek
peshqit, jokurrizorët, bakteriet dhe tek bimët. Këta organizma e përdorin
oksigjenin për frymëmarrje, të ngjashëm me organizmat në tokë. Peshqit
dhe krustacetë e fitojnë oksigjenin e tretur për frymëmarrje përmes
gushave (verzave) të tyre, ndërsa jeta bimore dhe fitoplanktoni e kërkojnë
oksigjenin e tretur për frymëmarrje kur nuk dritë për fotosintezë. Sasia e
oksigjenit të tretur varet nga krijesa në krijesë.
Mikrobet si bakteriet dhe kërpudhat gjithashtu kërkojnë oksigjen të tretur.
Këta organizma kërkojnë OT për të dekompozuar materialin organik në trup
të poshtëm ujor. Dekompozimi mikrobial është i rëndësishëm për reciklim
të materies ushqyese. Sidoqoftë, nëse ekziston një tepricë e materialit
organik që kalbet (nga algat që vdesin dhe organizmat e tjerë), në një trup
me ujë me qarkullim të rrallë ose pa turnover(që njihet edhe si shtresëzim),
oksigjeni në nivele më të ulëta të ujit do të shpenzohet më shpejt.
Prejardhja e oksigjenit të tretur
OT vjen në ujë nga ajri me difundim ose ajrim, fotosinteza e
bimëve
jashta
dhe
atyre
brenda
sistemit
ujor.
Ajrimi mund të bëhet në mënyrë natyrale apo me anë të njeriut.
Fotosinteza ndodh nga sipërfaqja deri në thellësi 200m.
CO2 rreth 200 herë më i tretshëm se O2.
Ngopja me oksigjen të tretur
Ngopja 100% me ajër nënkupton që uji mban sa më molekulat të gazit të
mundet në ekuilibër kur nuk ka shtresime ujore. D.m.th. përqindja e atij gazi
në ujë është ekuivalente me përqindjen e atij gazi në ajër (d.m.th. presionin
parcial). Ky proces është i përshpejtuar nga valët e drejtuara nga era dhe
burimet e tjera të ajrimit.
Tretshmëria e OT (mg/L) varet në temperaturë, presion dhe kripshmëri. Në
presion dhe temperaturë të njëjtë, uji i kripur ka rreth 20% më pak OT të tretur
se sa uji i ëmbël.
“Mbingopja” ndodh nën shtresën termokline - në
presione më të mëdha hidrostatike, uji mund të mbajë
oksigjen më të tretur duke mos e lejuar të ikë.
100% ngopja me ajër në sipërfaqe, kurse nën tre metra
të sipërfaqes ngopja me ajër është 70%
Nivelet tipike të oksigjenit të tretur
Përqendrimet e OT janë të ndikuara nga difuzioni dhe
ajrimi, fotosinteza, respirimi dhe dekompozimi. Kur uji
ekuilibron drejt ngopjes 100%, nivelet e OT gjithashtu do
të fluktuojnë me ndryshimet e temperaturës,
kripshmërisë dhe presionit.
Pasojat e niveleve të pazakonta të oksigjenit të tretur
Vrasjet e peshkut janë më të zakonshme në liqenet eutrofike: liqene me përqendrime të larta të lëndëve ushqyese
(veçanërisht fosfori dhe azoti).
Krijohet mjedisi anoksik, ose të varfëruar nga oksigjeni, ku peshqit dhe organizmat e tjerë nuk mund të mbijetojnë.
Nivele të tilla ushqyese mund të ndodhin natyrshëm, por më shpesh shkaktohen nga ndotja nga rrjedhjet e plehrave
ose ujërat e zeza të trajtuara dobët. Ngordhjet në dimër ndodhin kur frymëmarrja nga peshqit, bimët dhe organizmat e
tjerë është më e madhe se prodhimi i oksigjenit nga fotosinteza dhe nuk mund të bëhet difundimi nga ajri.
Sëmundja e flluskave të gazit ndodh nga mbingopja me oksigjen të tretur te peshqit dhe pakurrizorët.
Njësitë e matjes së oksigjenit të tretur
Një mikromol i oksigjenit është i barabartë me
0.022391 milligram, dhe kjo njësi përdoret rëndom
në studimet oqeanike. Kështu, 100 umol/L O2 është
e barabartë me 2.2 mg/L O2.
O2 mg/L = (% OT të matur)*(vlera e OT nga tabelja në temperaturë dhe salinitet)
Metodat për matjen e oksigjenit të tretur
1.
2.
3.
4.
5.
Metoda me sensor për matjen e oksigjenit të tretur
Teknologjia e senzorit optik
Teknologjia e senzorit elektrokimik
Metoda kolorimetrike
Metoda titrimetrike
Metodat për matjen e oksigjenit të tretur
Metoda kolorimetrike ofron një përafrim të përqendrimit
të OT në mostër. Janë të dizajnuara dy metoda për
matjen e përqendrimeve të OT të rangut të lartë dhe të
ulët. Këto metoda janë të shpejta dhe të lira, por të
limituara në fushëveprim (shtrirje) dhe i nënshtrohen
gabimit për shkak të agjentëve të tjerë redoksues që
mund të jenë të pranishëm në ujë.
Metoda tracionale është titullimi Winkler. Kjo metodë
është konsideruar më e sakta dhe më precise për shumë
vjet, është gjithashtu edhe subjet ndaj gabimit njerëzor
dhe është më e vështirë për t'u ekzekutuar sesa metodat
e tjera, veçanërisht në vendmostrim. Metoda e Winkerit
ekziston tani në shtatë metoda të modifikuara që
përdoren sot ende.
Matja e oksigjenit të tretur me matës (meter)
1. Metoda me sensor për matjen e oksigjenit të tretur
Metoda më e popullarizuar për matjen e OT
është me oksigjen matës dhe sensor. Ndërsa
dy kategoritë kryesore të senzorëve për matjen
e OT janë optik dhe elektrokimik, senzorët
elektrokimik ndahen më tutje në polarografik,
polarografi me pulsim dhe senzor galvanik.
Senzori për OT mund të përdoret në laborator
ose në vendmostrim. Senzorët e OT mund të
dizajnohen për testimin e SHBO, mostrime
lokale ose aplikime monitoruese. Mund të
përdoret një matës OT, sondë për cilësinë e ujit
ose sistemi i paraqitjes se të dhënave mund të
përdoret për të regjistruar të dhënat e matjes të
marra nga një senzorë DO.
Senorët optik për matjen e oksigjenit të tretur
Senorët elektrokimik për matjen e oksigjenit të tretur
Senzorët elektrokimik për matjen e OT që mund të quhen
gjithashtu edhe senzorë amperometrik se të llojit Clark.
Kemi dy lloje të senzorëve elektrokimik për matjen e OT:
galvanik dhe polarografik. Senzorët polarografik për
matjen e OT mund të ndahen në senzorë të gjendjes së
qëndrueshme dhe pulsativ. Të dy llojet e senzorëve
përdorin dy elektroda të polarizuara, një anodë dhe një
katodë në tretësirë elektroliti. Elektrodat dhe tretësira e
elektrolitit janë të ndara me një shtresë të hollë të
membranës gjysëm-lëshuese.
Senorët polarografik për matjen e oksigjenit të tretur
Senorët galvanik për matjen e oksigjenit të tretur
4. Metoda kolorimetrike për matjen e OT
5. Metoda titrimetrike për matjen e OT
Ju faleminderit për vëmendje!
Download