Uploaded by Janina San Isidro

PANANALIKSIK

advertisement
FILIPINO 2
Anton Phoenix A. Abaya
ALM1
Mayo 29, 2020
Sa mundo na ating ginagalawan maraming problema ang hindi pa malutas-lutas,
maraming sakit pa ang hindi nakikitaan ng lunas at maraming hiwaga pa ang hindi mabigyan
bigyan ng paliwanag. Sa mga pagkakataon na ito, makikita na agad natin na malaki ang
naiaambag at maaari pang maiambag ng pananaliksik sa mundo na ating ginagalawan. Ang
pananaliksik ay isa sa mga pinakamabisang paraan upang makahanap ng solusyon sa mga
problema na hinaharap. Ito ay nakatutulong upang makahanap ng mga bagong impormasyon,
ideya at konsepto; nakapagbibigay-linaw ito sa mga mahahalagang isyu; nakapagbibigay ng mga
ideya o mungkahi batay sa pangkasaysayang perspektibo; at may mga pagkakataon na mas
napapalawak pa nito ang mga dati nang problema. Isinasaalang-alang ang mga ito, malinaw na
ang pananaliksik ay may layunin na sagutin ang mga kinakailangan at patuloy nitong pinupunan
ang ating isipan ng mga panibagong kaalaman.
Ang pananaliksik ay hindi lamang isang kasanayan na ginagawa ng mga eksperto. Ito rin
ay isang akademikong gawain kung saan nabibigyan ng pagkakataon ang mga estudyante na
magsikap talaga. Ang pananaliksik ay nakatutulong na mapalawak ang kanilang karanasan,
dagdagan ang kanilang mga kaaalaman at nakatutulong din ito upang magsanay sa kanikanilang
napiling kadalubhasaan. Malaki ang nagiging epekto ng pananaliksik na ito sa pag-unlad ng
isang indibidwal lalong lalo na sa kaalaman na maiaambag nito.
Sa paggawa ng isang pananaliksik, dapat lamang na ang isang indibidwal ay matyaga at
pursigido. Hindi biro ang paggawa ng isang pananaliksik- maraming oras ang dapat na igugol at
matinding pagsisikap ang kinakailangan upang matiyak na matatapos ito at maayos ito na
magagawa. Bilang mananaliksik, dapat itatak natin sa ating isipan na ito ay isang
komprehensibong gawain. Maliban sa mga nabanggit, nararapat lamang na ang isang
mananaliksik ay maparaan, masistema sa gawain, maingat, mapanuri, matapat at responsable.
Upang maging makabuluhan ang isang pananaliksik na balak isagawa, nararapat lang na
alalahanin ang mga katangian na ito.
Mayroong tatlong uri ang pananaliksik: Empirikal o malasiyentipikk, Applied Research
at Pure research. Sa nauna, malaki ang naitutulong nga mga ebidensya at aktuwal na datos. Ito ay
higit na sinusiro upang makita ang relasyon ng hipotesis sa panukalang tesis o disertasyon na
isang trabahong siyentipiko. Ang ikalawa naman ay may layunin na solusyunan ang suliranin ng
tao at mga suliraning umiiral sa kanyang kapaligiran. Ang mga resulta nito ay mula sa mga
prediksyon na nakadepende sa sarbey at mga sampling; At ang panghuli naman ay kadalasan na
ginagawa para sa sariling pangkasiyahan. Ito ay isang pananaliksik na isinasagawa upang
maunawaan ang isang bagay na gumugulo sa kaniyang isipan. Madalas ay ginagagawa lamang
ito ayos sa kahiligan ng mananaliksik.
Ang isang pananaliksik ay mayroong limang (5) bahagi. Ito ay parang isang proseso kung
saan mula sa unang bahagi hanggang sa huli ay detalyadong naipapaliwanag ang nilalaman ng
isang pananaliksik. Ang panimula ay tumatalakay ng tuwiran sa suliranin na pag-aaralan.
Kabilang sa bahagi na ito ay naipapalita ang layunin ng pananaliksik maging ang mga ideya sa
pag-aaral na isinasagawa. Maliban dito, naipapaliwanag din ang sariling pananaw ng isang
mananaliksik ukol sa isang problema. Ito ay ang nagsisilning pundasyon na siyang pinagtitibay
at konektado din sa ikalawang bahagi; mga kaugnay na literature at pag-aaral. Sa bahagi na ito,
nabibigyan ang pananaliksik ng sapat na kaligiran. Sabi nga, napapakita ang antas at lawak ng
kaalaman ng isang mananaliksik sa pamamagitan nito. Para sa iba ay madali lamang ito lalo na
kung alam na nila ang sistema ng pagsulat nito, ngunit hindi naman maikakaila na mayroong
iba't ibang paraan ng paggawa nito. Ang ilan ay isinusulat ito sa pamamagitan ng tuwirang
pagtalakay ng mga pagkaka-tulad at pagkakaiba-iba ng mga nakaraang pag-aaral; at may iba
naman na gumagamit ng dichotomy kung saan ito ay nahahati sa lokal at banyagang mga
kaugnay na literatura. Sa metodolohiya naman, naglalaman ang kabanata na ito ng mga
pamamaraan sa pagkuha ng mga datos, instrumentasyom, at pagsusuri sa piniling paksa sa
sulating pananaliksik. Ang ilan sa mga ginagamit upang mangalap ng datos ay ang: internet,
imterbyu, mga ibang disertasyon, o mga nakaraang pananaliksik. Isinusulat dito mg
mananaliksik ang ginagamit na pamamaraan kung ito ay palarawan, pangkasaysayan o
eksperimental- kasama na rin dito ang dahilan kung bakit ito ang napili. Habang sa ikaapat na
kabanata naman, mas malalim nang naipapaliwanag ang mga nakalap na datos. At sa huli, dito
na binubuo ang lagom ng buong pananaliksik kung saan ang kabuuan ay bimibigyan na ng
kongkulsyon- at maging ang resulta ng nasabing pag-aaral.
Download