Uploaded by Gloria Yong

Pengaruh Agama kepada Tamadun India TITAS

PENGARUH AGAMA KEPADA TAMADUN INDIA
Oleh Gloria Yong Tung Xin
Pendidikan Tamadun India sangat mementingkan keagamaan dan agama Hindu
menjadi terasnya. Pendidikan memberikan perhatian kepada pembelajaran kitabkitab Veda dan Bahasa Sanskrit menjadi sebagai medium pengajaran. Kaedah
hafalan digunakan untuk mendalami kitab-kitab Veda tersebut. Hanya golongan lelaki
berpeluang untuk menerima pendidikan pada masa itu. (Omar, 2013)
Terdapat kepercayaan dan agama dalam Tamadun India iaitu Agama Hindu,
Agama Buddha, Agama Jaina dan Agama Sikh. Pendidikan di Tamadun India juga
banyak dipengaruhi oleh agama-agama tersebut.
Agama Hindu mula-mulanya memuja unsur-unsur seperti angin, pokok,
sungai dan unsur bernyawa. Penyembahan dewa-dewi dan upacara pengorbanan
dijalankan dan diiringi dengan pembacaan dan nyanyian mazmur-mazmur daripada
kitab-kitab suci Veda, seperti Rig-Veda, Sama-Veda, Atharva-Veda dan Yalur-Veda.
Falsafah vedik dalam agama Hindu mementingkan 5 konsep iaitu Brahman,
Atman, Karma, Samsara dan Moksha. Brahman membincangkan bahawa Tuhan
sebagai satu prinsip yang menyelugungi segala-galanya, iaitu roh duniawi. Atman
menyatakan bahawa roh individu dalam badan manusia bertujuan untuk diserapkan
ke dalam roh duniawi. Karma bermaksud bahawa perbuatan, pemikiran dan
pertuturan yang dilakukan oleh individu dalam kehidupannya akan akibat kehidupan
akan datang. Samsara ialah lingkaran kelahiran dan kematian yanf dilalui oleh Atman.
Moksha pula bermaksud pelepasan daripada kehidupan duniawi dan penyatuan
dengan Brahman (Tuhan). Oleh itu, Atman (roh) hendaklah menghapuskan semua
karma dan menyelesaikan segala dosa dan pahala untuk bersatu dengan Brahman.
Pengasas agama Buddha ialah Siddhartha Gautama. Agama Buddha yang
mengutamakan ajaran Dhamma atau Dharma menerangkan Empat Kebenaran
Mulia dan Lapan Jalan Mulia untuk mencapai nirvana, iaitu penyatuan dengan
Brahman. Empat Kebenaran Mulia iaitu Dukka (penderitaan), Samudaya (punca
penderitaan), Nirodha dan Marga. Keinginan, cinta, nafsu, gila, kekayaan dan
sebagainya merupakan Samudaya yang membawa kepada penderitaan. Lapan
Jalan Mulia merupakan cara untuk memadamkan api keinginan. Lapan Jalan Mulia
merangkumi kepercayaan, aspirasi atau cita-cita, pertuturan, kelakuan, kehidupan,
usaha, fikiran dan kesedaran yang benar.
Agama Jaina mempunyai banyak persamaan dengan ajaran-ajaran Hindu
dan Buddha. Agama ini mementingkan undang-undang sebab dan akibat yang
dipercayai menentukan kelahiran semula roh-roh individu. Ajaran ini mengandungi
Sembilan prinsip atau nata-tattva. Perbuatan baik, disiplin mental dan moral,
meditasi dan kelakuan baik membantu manusia mencapai samvara. Seseorang
yang dapat samvara dan mencapai siddhi (perlepasan dari kelahiran semula)
dianggap sebagai wira yang menang dalam perjuangannya dan manusia ini disebut
jina (perwira).
Agama Sikh yang diasaskan oleh Guru Nanak pula mementingkan karma dan
kesempurnaan rohani. Ajarannya menyentuh kod moral, kerohanian dan semangat
kemanusiaan tanpa mengira siapa.
Sistem falsafah Tamadun India dibahagikan kepada enam sekolah falsafah
yang menerima bulat-bulat ajaran daripada kitab-kitab Veda, iaitu Nyaya,
Vaisheshika, Sankhya, Yoga, Mimamsa dan Vedanta. (‘index @
titasneoindia.blogspot.com’, no date)
Sekolah falsafah Nyaya bermaksud pertimbangan logik dan terdapat 4
sumber ilmu pengetahuan, iaitu Pratyaksha (persepsi), Anumana (inferens),
Upamana (analogi atau perbandingan) dan Shabda (testimoni). Falsafah Nyaya
mengutamakan doktrin teori pengetahuan serta menerima akan kewujudan Tuhan.
Dunia ialah sesuatu entiti benar, dan hidup ini bertujuan untuk membawa
pengetahuan dan kesedaran kepada jiwa.
Sekolah falsafah Vaisheshika berkaitan dengan Nyaya kerana kedua-duanya
berpandanagan bahawa kejahilan merupakan sumber penderitaan. Vaisheshika
menonjolkan minat dalam bidang kosmologi dan ia percaya bahawa semua benda
diperbuat daripada 4 jenis paramanu (atom), dan terdapat 5 unsur yang terlibat dalam
pembentukan dunia. Tuhan pula membentuk serta menyusun dunia ini.
Sekolah falsafah Sankhya menghuraikan pengetahuan tentang realiti. Dua
realiti mutlak dalam alam semesta ialah Purusha iaitu jiwa yang bilangannya tidak
terkira, dan Prakriti iaitu jirim yang wujud sejak awal. Falsafah Sankhya percaya akan
konsep sebab dan akibat. Satu lagi sumbangan penting sistem falsafah Sankhya ialah
konsep triguna (tiga sifat) alam semesta, iaitu Sattva, Rajas dan Jamas.
Sekolah falsafah Yoga mengatakan bahawa penyatuan roh individu dengan
roh duniawi menjadi tujuan kehidupan ini. Yoga mengandungi latihan minda dan
badan fizikal untuk mengawal fungsi anggota badan, pancaindera, minda, inteiek dan
ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa. Pencapaian ini akan
membuktikan bahawa jiwa adalah lebih unggul daripada anggota badan, minda yang
kompleks serta deria inteiek. Ini membawa kepada pencsipaimprajna iaitu
pengetahuan bahawa jiwa itu berbeza daripada minda dan badan fizikal.
Sekolah falsafah Mimamsa menegakkan kewibawaan kitab-kitab Veda serta
aspek ritualnya. Falsafah ini tidak bersifat spekulatif, tetapi lebih bercorak praktikal.
Kepentingan sistem falsafah ini terletak pada sistem tafsiran kitab-kitab Veda.
Sekolah falsafah Vedanta paling berpengaruh dan pengaruhnya masih
berterusan dalam kehidupan dan amalan orang Hindu. Karya-karya Upanishad dan
Brahma Sutra, karya Bhagavad Gita menjadi teks asas sistem falsafah ini. Roh
peribadi (Atman) merupakan manifestasi Brahman dan Avidya (kejahilan) membawa
perasaan ego pada jiwa. Akhiran bagi Atman ialah kebebasan dan penyatuan dengan
roh duniawi (Brahman). la hanya dapat dicapai melalui kesedaran kerohanian.
Kesedaran bahawa atman dan Brahman adalah sama dan satu akan membawa
moksha (kebebasan kerohanian). (Nicholson, 2016)
RUJUKAN
All You Need to Know About Hinduism: Hinduism, Followers of the Veda (no date).
Available at: http://history-of-hinduism.blogspot.com/2010/08/hinduism-followers-ofveda.html (Accessed: 21 November 2019).
Hinduism and Education (no date). Available at:
https://www.hinduwebsite.com/hinduism/h_education.asp (Accessed: 21 November
2019).
‘index @ titasneoindia.blogspot.com’ (no date). Available at:
http://titasneoindia.blogspot.com/.
Intisari Ajaran Buddha: DELAPAN JALAN KEBENARAN (no date). Available at:
http://intisaribuddha.blogspot.com/2011/06/delapan-jalan-kebenaran.html (Accessed:
21 November 2019).
Nicholson, A. J. (2016) Unifying Hinduism, Unifying Hinduism. Columbia University
Press. doi: 10.7312/nich14986.
Omar, A. Z. (2013) Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS) / Abdullah Zhidi
Omar ... [et al.]., Tamadun Islam dan Tamadun Asia (TITAS). Puchong, Selangor:
Penerbitan Multimedia (Siri pengajian sosial).
(Hinduism and Education, no date)
LAMPIRAN
Gambar 1: Empat Veda Hindu
(All You Need to Know About Hinduism: Hinduism, Followers of the Veda, no date)
Gambar 2: Lapan Jalan Mulia
(Intisari Ajaran Buddha: DELAPAN JALAN KEBENARAN, no date)