Uploaded by Roderik Erthner

jednobunkovce

advertisement
Jednobunkovce
1. Aké bunky tvoria telá jednobunkovcov:
a) prokaryotické
b) eukaryotické
c) niektorých kmeňov prokaryotické a iných eukaryotické
2. Symbolom X označte organely vyskytujúce sa
v tele jednobunkovcov:
A
B
C
D
E
Organela
jadro alebo niekoľko jadier
plastidy
tráviace vakuoly
vylučovacie vakuoly
bičíky
X
3. Ktoré tvrdenie(a) sú pravdivé:
a) v nepriaznivých podmienkach tvoria výtrusy
b) v nepriaznivých podmienkach tvoria spóry
c) pri nedostatku organickej potravy začnú fotosyntetizovať
d) niektoré vytvárajú okolo svojho tela schránku
4. Symbolom X označte znaky, ktoré sú charakteristické
pre zástupce bičíkovcov:
X
A
B
C
D
schopnosť vytvárať panôžky
vytváranie schránky z CaCO3
ako potrava im slúžia baktérie alebo drobné
zvyšky rastlinných a živočíšnych tiel
rozmnožujú sa delením bunky
5. Ktorého nebezpečného parazita z kmeňa meňavkobičíkovcov prenáša mucha tse-tse
(Glossina palpalis):
............................................................................................................................................
6. Tento parazit z kmeňa meňavkobičíkovcov žije v krvi, lymfe a mozgovo-miechovom
moku človeka, kde sa rýchlo rozmnožuje. Postihnutý trpí chorobnou slabosťou,
zápalom mozgu a nakoniec od vyčerpania zomiera:
a) Parazit sa nazýva ............................................................................................................ .
b) Choroba, ktorú spôsobuje, sa nazýva .............................................................................. .
c) Chorobu na človeka prenáša ............................................................................................ .
64
Jednobunkovce
7. Podľa charakteristiky určte, o ktorého bičíkovca ide:
Meno bičíkovca
Charakteristika
A
B
C
D
spôsobuje pohlavne prenosné ochorenie ľudí trychomoniázu
parazit voľne žijúcich rýb spôsobuje mliečny zákal kože rýb
spôsobuje smrteľné ochorenie dobytka
žije pod hladinou mora a v noci spôsobuje jeho svetielkovanie
8. Ktoré druhy koreňonožcov majú pulzujúce vakuoly:
a) všetky
b) len sladkovodné
c) len morské
d) pri koreňonožcoch sa nevyskytujú
9. Označte jednobunkovce, ktoré vytvárajú vápenaté alebo kremité schránky:
a) morské koreňonožce
b) mrežovce
c) dierkavce
d) morské bičíkovce
10. Ktorý typ rozmnožovania je charakteristický pre koreňonožce:
a) rozpad bunky na schizonty
b) konjugácia
c) delenie bunky
d) nepohlavny spôsob
11. Ako sa nazýva parazit z kmeňa meňavkobičíkovcov, ktorý cudzopasí v črevách,
kde rozrušuje črevný epitel, fagocytuje jeho bunky a červené krvinky:
..............................................................................................................................................
12. Z textu určte, o ktorého koreňonožca ide:
Je to nebezpečný parazit, ktorý spôsobuje atypický zápal mozgových blán človeka. Žije
v teplých vodách, cez nos sa dostáva k mozgovým nervom, preniká do mozgu a môže
spôsobiť smrť. Živočích sa nazýva
............................................................................................................................................
13. Ktoré tvrdenie(a) o výtrusovcoch sú pravdivé:
a) žijú v symbióze s vyššími stavovcami
b) sú to parazitické jednobunkovce
c) v ich životnom cykle sa strieda nepohlavné rozmnožovanie s pohlavným
d) ich pohybovým orgánom sú riasinky na povrchu tela
e) nemajú vlastný pohyb
65
Jednobunkovce
14. Striedanie nepohlavného rozmnožovania – schizogónie s pohlavným rozmnožovaním
– gamogóniou je typické pre:
a) všetky jednobunkovce
b) bičíkovce
c) koreňonožce
d) výtrusovce
e) nálevníky
15. Označte zástupce kmeňa výtrusovcov:
a) kokcídia pečeňová
b) trypanozóma spavičná
c) maláriovec tropický
d) trichomonáda pošvová
16. Maláriovec trojdňový:
a) žije po celý život v tele jedného hostiteľa
b) vo svojom životnom cykle vystrieda dvoch hostiteľov
c) vo svojom životnom cykle vystrieda troch hostiteľov
17. Prenášačom malárie je:
a) mucha tse-tse
b) malária sa šíri kvapôčkovou infekciou
c) komár rodu Anopheles
d) mucha bodavka
18. Doplňte chýbajúce slová:
Typickým znakom nálevníkov je prítomnosť dvoch funkčne rozlíšených jadier.
Väčšie jadro makronukleus riadi 1 ............................................................................ .
Menšie jadro mikronukleus je generatívne a súvisí s 2 ................................................ .
19. Jednobunkový organizmus babézia z kmeňa výtrusovcov spôsobuje ťažké ochorenie
hovädzieho dobytka, koní a psov. Jeho prenášačmi sú:
a) kliešte
b) komáre
c) muchy
d) potkany
20. Živočíšne bičíkovce sú:
a) autotrofné
b) heterotrofné
c) prokaryotické
d) eukaryotické
66
Jednobunkovce
21. Jednobunkovce môžu prijímať potravu:
a) osmózou
b) pinocytózou
c) fagocytózou
d) exocytózou
22. Ku každému živočíchovi napíšte kmeň, do ktorého je zaradený:
1
2
3
4
5
Názov živočícha
trypanozóma spavičná
meňavka červienková
gregarina švábia
toxoplazma
črievička končistá
Kmeň
23. Zástupca koreňonožcov spôsobujúci atypický zápal mozgových blán, ktorý žije
v teplých vodách a cez nos sa môže dostať až k mozgovým nervom a mozgu, sa
nazýva:
.......................................................................................................................................
24. Doplňte chýbajúci text:
Mikrospórovce vytvárajú spóry s vystreľovacím dutým vláknom, ktoré vzniklo premenou
1 ............................................................... , ktorým zárodky prenikajú do buniek hostiteľa.
Patrí sem 2 ................................................................................, parazitujúca v čreve včiel.
25. Z textu určte, o ktorý kmeň jednobunkovcov ide:
Sú to mimobunkové parazity tvoriace spóru s viacerými vystreľovacími vláknami,
ktorými sa prichytávajú na povrch epitelov hostiteľa. Parazitujú v obrúčkavcoch
a rybách. Ide o kmeň
.................................................................................................................................
67
Download