Uploaded by skbwpodiamtqmfruqx

zestaw8

advertisement
Zadania z podstaw fizyki atomowej
semestr letni 2017
Zestaw VIII
‚wi zenia rozpo zynamy od zadania nr 13.
15. Rozwa»amy dwupoziomowy model atomu oddziaªuj¡ ego z mono hromaty zn¡ fal¡ elektromagnety zn¡ o
zstotliwo± i
ω.
Atom z polem sprzgamy zakªadaj¡
kªadamy, »e przerwa energety zna midzy poziomami wynosi
rezonansu (∆
ω0
przybli»enie dipolowe. Za-
a wi¡zka ma odstrojenie
∆
od
= ω0 − ω ).
Prosz rozwi¡za¢ zale»ne od
zasu równanie S hrödingera dla tego ukªadu w przybli»eniu fali
wiruj¡ ej, w którym odrzu amy
zªony os yluj¡ e z
zstotliwo± i¡
ω+ω0 (pod
zas rozwi¡zywania
warto od razu wyfaktoryzowa¢ wkªad od ewolu ji swobodnej do dynamiki ukªadu).
Z otrzymanego rozwi¡zania prosz wyzna zy¢ obsadzenie poziomów w funk ji
zaproponowa¢ eksperyment, w którym mo»na przenie±¢
zasu. Prosz te»
aª¡ popula j z poziomu podstawowego
do wzbudzonego oraz przygotowa¢ równ¡ superpozy j stanu podstawowego i wzbudzonego.
Bogdan Damski
Download